TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammatissa. Ornamo toimii jäsentensä edunvalvojana, edistää jäsenten ja alan näkymistä, verkottumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa muotoilualan asiantuntijatietoa. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ammatillis-aatteellinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. KESKEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUOTOILUALALLA VUONNA 2013 Ornamon 100-vuotisjuhlavuoden ja World Design Capital 2012 vuosien aikana yhä selvemmin on noussut esille muotoilun uudet sovellukset, uusien koulutusohjelmien syntyminen, poikkitieteellinen työ etenkin tuotekehityksessä, muotoilun käytön laajentuminen kaikille toimialoille sekä immateriaalisen suunnittelun näkyvyys tuotesuunnittelun rinnalla. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuu jatkossa yhä enemmän materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen strategiseen suunnitteluun. Julkisen sektorin rooli muotoilun tilaajana kasvaa edelleen. Hankintaprosessien toimivuus on muotoilijoille ja alan yrityksille keskeinen haaste. Myös suunnittelu- ja konsulttitoiminta (yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelu) kasvaa kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Valtioneuvoston hallitusohjelmassa laaditaan vuoden aikana julkisen taiteen prosenttiperiaatteelle ohjeistusta, joka lisää alamme taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa ja taidehankintaprojektien johtamisessa. Suomen talousnäkymät ovat heikentyneet ja talouden kasvun ennakoidaan jäävän alle 1 %:n vuonna Taloustilanne saattaa johtaa yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta ja siten vaikuttaa suunnittelutyön ostamiseen heikentävästi. Sama koskee taidehankintoja, myös valtion taideostoja. Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet, mutta freelancer-yrittäjyys ja muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla on sen sijaan kasvanut. Suunta näyttää jatkuvan edelleen, kun muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla. Toimintaympäristöä ja muotoilun tulevaisuuden ennakointia heikentää kuitenkin se, ettei Suomessa tehdä toimialaselvitystä muotoilualalta eikä siten virallista tietoa Taideteollisen toimialaluokituksen (TOL) muodostamiseen ole kuin osasta muotoilualan toimijoista. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna hiukan keskimääräistä korkeampi. Uusien työpaikkojen arvioidaan Suomessa syntyvän pk-yrityksiin. Vuoden 2013 alusta arvonlisävero nousee yhdellä prosentilla, siten muotoilualan yritysten arvolisävero on joko 24 % tai 10%. Valtio on tukemassa yrittäjyyttä ja t & k investointeja verohelpotuksella, myös yrityksen muotoilun kehityshankkeet sisältyvät verohelpotuksen piiriin. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA PERUSTEET Vuosi 2013 on ammatin ja ammattilaisuuden vuosi. Ornamon 100-vuotisjuhlavuoden ja Kansainvälisen designvuoden 2012 jälkeen Ornamon toiminnan painopisteenä ovat muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillinen työskentely kaikilla toimialoilla sekä työsuhteisina että yrittäjinä. Ornamon asiantuntijaosaamista vahvistetaan sekä keskitytään asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen. Tämän tarkoitus on parantaa jäsenneuvonnan, tiedotuksen, edunvalvonnan ja seminaarien sisältöjä vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä. Kehittämisen pohjana on Ornamon syksyllä 2011 tekemät jäsenpalvelukysely, Ornamo-kuva selvitys ja Aalto on Waves -opiskelijaselvitys. 1

2 Ornamon vuoden 2013 toiminta keskittyy asiantuntijavaikuttamiseen sekä jäsentensä työllistymiseen edistämiseen. Tämän avulla nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden rautainen ammattitaito, vahvistaa jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen rinnalla sekä järjestön asemaa ja näkyvyyttä. Tämän työn tueksi tarvitsemme perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen, hankkeen avulla lisätään alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimien avulla kehitetään yhteistyössä alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely- tai Tekes) piiriin. Ornamo tuottaa perinteiset Muotoilijat 13, Teosmyynti ja joulumyyjäiset tapahtumakokonaisuudet. Näiden lisäksi Ornamo tukee vuonna 2013 Ornamon statuksen alla toteutettavia 5-6 hanketta kipinärahalla. Näiden Ornamon jäsenten toteuttamien hankkeiden tulee koskea ja hyödyttää laajaalaisesti Ornamon jäsenkuntaa. Em. toimintatapa tarjoaa koko jäsenistölle tasavertaisen mahdollisuuden rakentaa alan vaikuttavuutta omien kehitysideoiden kautta. Ornamo käynnistää koko muotoilualaa ja sen toimijoita hyödyttävän muotoilun toimialaselvityksen ja tulevaisuuskeskustelun, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat vuoden aikana suunnitellusti. Ornamo selvittää muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työn luonnetta ja haasteita taustaksi Ornamon ja OAJ:n kaksoisjäsenyysneuvotteluja varten. VISIO - YHTEINEN TAHTOTILA VUODELLE 2020 (Strategia) Ornamo on arvostettu muotoilualan kumppani ja kansallinen mielipidevaikuttaja. Ornamo on tunnustettu jäsentensä ammatillis-aatteellisten asioiden puolestapuhuja ja muotoilualan luotettava asiantuntija, joka tunnetaan myös kansainvälisesti. MISSIO - MIKSI OLEMME OLEMASSA? Ornamo on muotoilualan etujärjestö, jäsentensä etujen ajaja, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjä. Ornamo seuraa aktiivisesti yhteiskunnan ja monialaisen muotoilun kehitystä ja vaikuttaa siihen omalla toiminnallaan ja viestinnässään. Ornamon ammatin ja ammattilaisuuden -vuoden toiminnan päälinjat 2013 ovat: Järjestön asiantuntijaosaamisen vahvistaminen Muotoilualan toimialatutkimus ja tulevaisuuskeskustelu Alan julkisen rahoituksen lisäämiseen vaikuttaminen Ammatillis-aatteellisten asioiden edistäminen Ammatillis-aatteellisten asioiden viestinnän kehittäminen Vaikuttaminen muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon Jäsenpalveluiden sisältöjen kehittäminen ORGANISAATIO ja HALLINTO JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Toimintaa on suunnattava niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Alan koulutuksen lisääntyminen vaikuttaa myös jäsenhakemusten määrään, joka asettaa yhdistyksen hyväksymän ammattilais- ja koulutustaustan tarkastelun alle. Ornamo selvittää vuoden 2013 aikana jäsenistöprofiilinsa ja selkeyttää jäsenkriteerinsä. ORGANISAATIO Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia keskustelutilaisuuksia. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 2

3 keskimäärin kuuden viikon välein. Hallitustyön sisältöjä ja toimintatapoja tehostetaan, jotta hallituksessa oleva alan asiantuntijaosaaminen voidaan paremmin hyödyntää järjestössä. ASIANTUNTIJATOIMINTA Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2013 ovat suunnittelualan ammattiasioiden, taiteilijoiden ammattiasioiden, ammattieettinen ja stipenditoimikunta. Ammattiasioiden toimikunnan alla toimii julkisten hankintojen työryhmä, joka jatkaa vuoden 2012 työtä. Koulutukseen ja osaamiseen liittyviä asioita käsitellään ammattiasioiden toimikunnissa. HANKETOIMINTA Ornamon perinteiset hankkeet Muotoilijat 13, Teosmyynti ja joulumyyjäiset toteutetaan toimiston henkilökuntaresursseilla. Ornamo -statuksen saaneet hankkeet (5-6 kpl) toteutetaan kunkin hankkeen projektiryhmän voimin, joiden toteuttamiseen Ornamo antaa kipinärahan. Muotoilu- ja taidejaoston johtokunnat toimivat hallituksen alaisina toimieliminä vastaten Ornamon jäsenvalinnoista sekä edellä mainittujen hankkeiden valmistelusta hallitukselle. Ornamo laatii hanketoiminnan ohjeistuksen sekä hanke- ja rahoitusoppaan jäsenistön käyttöön hankkeiden toteuttamista ja jatkorahoitusta varten. Muotoilujaosto vastaa sisustusarkkitehteja, teollisia-, taideteollisia muotoilijoita, sekä vaatetus- ja tekstiilisuunnittelijoita koskevien hankkeiden esittelystä ja jäsenvalinnoista. Taidejaosto vastaa tekstiilitaiteilijoiden, taidekäsityöläisten ja materiaalipohjaisten taiteilijoiden hankkeiden esittelystä ja jäsenvalinnoista. HALLINNON KEHITTÄMINEN Jäsenrekisteriä ja jäsenlomaketta kehitetään, jotta jäsenten ammatillinen profiili saadaan selvitettyä. Vuoden aikana siirrytään sähköiseen jäsenhakemukseen. Taloushallinnossa kehitetään talouden ennakoitavuutta ja selvitetään mahdollisuutta siirtyä jaksotettuun kirjanpitoon. Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään, tavoitteena parantaa jäsenpalveluiden laatua. STRATEGINEN TOIMINTA JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluja ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon koko jäsenistön tarpeet. Jäsenpalveluita toteutetaan sähköposti-, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamo-lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon www-sivujen jäsenosioon lisätään palkka- ja palkkioselvitykset sekä oppaita ja ohjeita tukemaan ammatin harjoittamista työsuhteisena ja yrittäjänä. Oikeusturvapalvelun tasoa parannetaan. Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2013 järjestetään kaksi TYK-kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana koulutusta ja keskustelutilaisuuksia muotoilu- ja taidealan työn tukemiseksi mm. työsuhde-, yrittäjyys-, tekijänoikeusasioista, rahoituksesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista. Koulutustoiminnassa tehdään myös yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Ornamon luottamushenkilöille järjestetään yhdistys- ja kokoustekniikkakoulutusta. Jäsenistölle järjestetään kokoontumisia jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tilaisuudet voidaan järjestää jäsenen toimistolle, Ornamossa tai muuhun 'matalan kynnyksen' paikkaan, periaatteena mukava yhdessäolo ja kollegiaalinen vertaistuki sekä tiedon jakaminen. JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestö- ja alueellisen toiminnan avulla lisätään Ornamon näkyvyyttä, yhteydenpitoa jäsenten kanssa ja 3

4 jäsenten tasavertaisuutta. Muotoilun käytön edistämiseksi pyritään järjestämään ja osallistumaan tapahtumiin, joissa muotoilua käyttävät yhteisöt ja muotoilijat voivat kohdata. Ornamo käynnistää jäsenrekrytointikampanjan. YHTEISTOIMINTA INTRESSIRYHMIEN JA JÄSENJÄRJESTÖJEN KANSSA Ornamo järjestää syksyllä intressiryhmäpäivän toimialatutkimuksen ja tulevaisuuskeskustelun teemoista. AMMATILLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA Ornamo keskittyy parantamaan alan työsuhteessa olevien muotoilijoiden ja taiteilijoiden, työntekijöiden, ammatinharjoittajien ja yritystoiminnan ja ansaintaedellytyksiä edunvalvonnan, koulutuksen, lainopillisen neuvonnan sekä tiedottamisen avulla. PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Vuoden 2013 kyselyn teema synkronoidaan muiden suunnittelualojen työmarkkinakyselyjen kanssa. Täten saamme vertailukelpoista tietoa muihin suunnittelualoihin verrattuna. TYÖSOPIMUKSET JA TYÖEHTOSOPIMUKSET (ml. rojaltit/bonus/ipr- ja salassapito/ kilpailukieltolausekkeet). Kartoitetaan mitä tarpeita on parantaa suunnittelualojen työsuhteisten asemaa, esim. mallisuoja, palkkaus, ylityöt. Esim. mallisuojan/patentin bonusjärjestelmä, taideteollisuusalan pelisääntöjen luominen. Suunnittelusopimukset - kalustesuunnittelusopimus - tuotesuunnittelusopimus - muotoilusopimus - sisustussuunnittelusopimus - tilausteossopimus - taidehankintasopimus - näyttelykorvaussopimus Näyttelykorvaussopimus Ornamo käynnistää neuvottelut Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaisen sopimuksen aikaansaamiseksi Suomessa. Yhteistyötahoiksi kutsutaan muita taiteilijajärjestöjä. JULKISET HANKINNAT - julkisten hankintojen käytännöt - hankintalainsäädäntö - Hankintapalvelu Ornamon jäsenistölle alojen hankinnoista ja kilpailutuksista Credita/Hilma - hankintaopas - hankintakäytännöt tilaustaiteen osalta TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET - tekijänoikeuksien toteutuminen - tuotekopioiminen - tekijänoikeus sopimuksissa - tekijänoikeusopas jäsenistölle nettisivuille - tekijänoikeus KSE 2012 (konsulttialan sopimusehdot) KOULUTUS - Laissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten turvaaminen ORNAMON JA GALLERISTIT RY:N YHTEISTYÖ Ornamo käynnistää galleria-tuottajayhteistyön. Ornamo kerää listaa gallerioista, jotka esittelevät taideteollista taidetta. Yhteistyökumppaneiksi haetaan gallerioita sekä Suomesta että ulkomailta. Jäsenille annetaan neuvontaa gallerioiden kanssa toimimisesta. Laaditaan selvitys taiteen välittäjäportaan laajuudesta. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten managerit, kuraattorit ja 4

5 huutokaupat. Ornamo selvittää sähköisen taidelainaamon perustamista osaksi finnishdesigners.fi portaalia. TAITEEN RAHOITUS Selvitetään taideteollisen suunnittelun ja taiteen uusia rahoitusinstrumentteja, ja kartoitetaan yksityisiä yhteistyökumppaneita. TUTKIMUS Muotoilualan tutkimustieto on puutteellista. Tilasto ja tutkimustyö taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, liikevaihdosta, henkilöstömääristä ei ole systemaattisesti saatavilla. Toimialojen kehittämiseksi ja muotoilijoiden haasteiden tunnistamiseksi syvennetään tutkimusyhteistyötä valtion eri tutkimuslaitosten kanssa. Vuonna 2013 Ornamo käynnistää ulkopuolisen rahoituksen varmistuessa viiden vuoden tutkimuskokonaisuuden, joka tähtää määrätietoisesti alan parempaan tuntemukseen ja tukitarpeiden ja kasvupotentiaalien tunnistamiseen. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus tuottaa ensimmäinen muotoilualan toimialaselvitys, joka antaa Ornamon ja yhteiskunnan käyttöön toiminnan kannalta olennaista tietoa alan keskeisistä tunnusluvuista, palkoista, henkilöstöstä, liikevaihdosta, rahoitusinstrumenteista ja toimialoista. Toimialaselvityksen liittyy tulevaisuuden toimintaympäristön ennakoiva tutkimus ja muotoilijoiden uusia työnkuvia kartoittava tutkimus. Vuoden 2013 Ornamon painopiste on opettajatutkija ammatin luonteen kartoituksessa. Samalla vahvistetaan Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana sekä pystytään palvelemaan jäseniä paremmin sekä kehittämään edunvalvontaa ja tiedotusta. Jatketaan vuonna 2012 aloitettua selvitystä taideteollisen taiteen markkinatilanteesta Suomessa. Vuonna 2013 tehdään konkreettisia toimenpiteitä taiteilijan toimeentulomahdollisuuksien ja alan edistämiseksi. VIESTINTÄ Viestinnän tavoitteena on lisätä Ornamon ja sen jäsenten ja alojemme tunnettuutta ja vaikuttavuutta sekä tiedottaa ajankohtaisista jäsenpalveluista. Ornamon viestintästrategiaa hyödynnetään edelleen kaikessa viestinnässä. Ornamon uusilla toimitiloilla on myös merkittävä rooli tässä. Tulevana ammatillisuuden vuotena myös viestinnässä tullaan painottamaan jäsenten ammatillisia asioita. Ornamon tavoitteena on saada näkyvyyttä talous- ja ajankohtaislehdissä. Viestinnässä käynnistetään säännöllinen mediayhteistyö alan tunnettuuden ammatillisen arvostuksen lisäämiseksi. Kutsutaan toimittajaryhmiä Ornamon toimistolle tutustumaan Ornamon toimintaan. Ornamon tiedotustoiminnassa käytetään tiedotteiden lähetys- ja seurantapalvelua. Tiedottamisen pääkanavina ovat edelleen viikkotiedote, Ornamon jäsenlehti, www-sivut ja facebook. Vuonna 2013 saadaan valmiiksi kaksi suurta uudistusta. Ensimmäiseksi Ornamon kotisivu-uudistus valmistuu. Molemmat sivustot ja uudistetaan sekä tekniseltä alustaltaan että ulkoasultaan tätä varten saadun apurahan turvin. Uutta Finnishdesigners tietokannan hyödyntämistä markkinoidaan jäsenkunnalle ja jäsenyrityksille. Tarkoitus on kasvattaa siten finnishdesigners.fi -portfolioiden määrää. Portfoliota markkinoidaan, jotta sivuston tunnettuus muotoilun ostajien keskuudessa kasvaisi. Palvelun sisältöä ja hakusanoja täsmennetään uudistuksen yhteydessä. Jäsenten yrityslistan kehittämistä Finnishdesigners -tietokantaan selvitetään uudistuksen yhteydessä. Finnishdesigners tietokantaan lisätään asiantuntijahaku-osio. Jäsenpalveluosion sisältöä lisätään ja kehitetään. Sivustolle avataan mm. kirjautumisen takana oleva ammatillisten asioiden tietopankki sekä keskustelupalsta jäsenistön käyttöön. Yritysrahoitus, apuraha- ja residenssikalenteria päivitetään jäsenpalveluosiossa. Tiedonkeruussa käytetään hyväksi mm. Webropol -kysely- ja analysointityökalua. 5

6 Tulevan vuoden aikana kartoitetaan rahoitusmahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita kaavaillun materiaali- ja alihankintapankin luomiseksi Ornamon jäsenille kotisivujen kirjautumisosioon. Kotisivujen englanninkielisiä sivuja ja ruotsinkielistä sivustoa päivitetään etusivun osalta. Kotisivujen Media-kansioon luodaan kuvapankkeja, joista jäsenistön töiden laadukkaita käyttövapaita kuvia voi ladata. Toinen viestinnän uudistus on Ornamo -lehti. Jäsenlehti ilmestyy vuoden 2013 aikana 6 kertaa. Lehden koko tulee kasvamaan B5:stä A 4:ään, sivumäärän vähetessä 32 sivuun + kannet. Sisältöä kehitetään edelleen ajankohtaisen keskustelun ja artikkelimaisuuden suuntaan. Lisätään myös kuvallisuutta. Kuusi numeroa on teemoitettu. Ilmoitushintoja nostetaan lehden koon kasvaessa. Lehti on luettavissa supistettuna versiona kotisivuilla ja viikkotiedotteen mukana opiskelijat saavat sähköisen linkin lehteen. Lehden uusi layout tulee mukailemaan uusien www-sivujen visuaalisuutta tukien Ornamon yhtenäistä visuaalista ilmettä. Sähköinen viikkotiedote ilmestyy edelleen kerran viikossa. Erillisiä sähköpostilähetyksiä pyritään välttämään. Kartoitetaan mahdollisia tuki-ilmoittajia myös viikkokirjeeseen. Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat kuvautetaan ammattivalokuvaajilla. Viestinnän tukena käytetään toimistolla viestinnän harjoittelijoita. Ornamolle tehdään vuoden aikana esite, tapahtuma -flyereita ja projektiesitteitä tarpeen mukaan. Näiden teossa voidaan hyödyntää jäsenkyselyiden tuloksia ja tilastotietoa. Ilmoittelua ja näkymistä lehdissä ja koulujen julkaisuissa jatketaan ja vahvistetaan resurssien mukaan. ORNAMON HANKKEET Ornamon ja Grafian yhteisen Muotoilijat 13 -palkinnon, -seminaarin, -julkaisun ja juhlien tavoitteena on nostaa esille eri taideteollisten alojen monipuolisuutta ja korkeaa tasoa. Muotoilijat 13 palkinnot jaetaan Helsingissä tammikuussa. Palkintojenjaon yhteydessä pidetään seminaari ja bileet alan toimijoille. Teosmyynti järjestetään maaliskuussa, erityisesti valtion taideostoja on keskitetty Teosmyyntiin. Teosmyynnissä keskitytään erityisesti myynti- ja markkinointiosaamiseen ja yritysyhteistyöhön. Selvitetään mahdollisuutta ammattigalleristin käytöstä Teosmyynnissä. Ornamon perinteiset Design joulumyyjäiset järjestetään joulukuussa lukuisilla paikkakunnilla. echild Online Multi-language Vocational Training Course on Children s Ergonomics for Product Designers, Leonardo da Vinci program - a sub-program of the Lifelong Learning Programme (LLP) on kolmevuotinen EU-projekti, jossa kehitetään internetissä toimiva lasten tuote- ja vaatesuunnittelijoille suunnattu ammattia tukeva kurssi, joka toimii samalla eurooppalaisten alan toimijoiden verkostoitumispaikkana. Vuosi 2013 on hankkeen päätösvuosi. Ornamo ja Designmuseo järjestävät lasten ja nuorten muotoilukerhoja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. Ornamo osallistuu myös arkkitehtuuri ja muotoilukasvatuksen edistämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa Ampiainen -hankkeen kautta. ORNAMON HANKKEET 2013 Muotoilijat 13 julkistaminen, seminaari ja bileet tammikuussa Teosmyyntinäyttely Kaapelitehtaalla maaliskuussa Ornamon Design joulumyyjäiset joulukuussa KUI! Tekstiilitriennaali kiertonäyttely ORNAMON STATUKSEN ALLA OLEVAT HANKKEET Muotoilu- ja taidejaosto valmistelevat jäsenistölle suunnatun hankehaun kautta tulevat esitykset, yhteensä 5-6 hankkeesta, Ornamon hallitukselle, joka päättää Ornamon statuksen alla olevista hankkeista. Hankkeet toteutetaan, kuten juhlavuoden aikana, työryhmien itsenäisesti toteuttamina. Ornamo tarjoaa Ornamo -statuksen saaneille hankkeille kipinärahan hankkeiden toteuttamiseksi sekä hanke- ja rahoitusoppaan. Hankkeiden tulee palvella laajasti jäsenkuntaa. 6

7 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Ornamon kansainvälisessä toiminnassa pyritään vaikuttamaan muotoilun edistämiseen eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Ornamo osallistuu vuoden aikana Bedan (The Bureau od Euroopean Design Associations) hallituksen kokouksiin (edustajana Salla Heinänen), Icsidin kongressiin Istanbulissa Turkissa, Icsidin hallituksen kokouksiin (Tapani Hyvönen), WCC Euroopan (World Craft Council) yleiskokoukseen, NNCA:n (Nordic Network of Craft Association) Pohjoismaiden yhteistyötapaaminen Norjassa. Ornamo on jäsenenä myös IAC (International Academic of Ceramics) ja ETN (European Textile Network) järjestöissä, joiden kokouksia ei vuonna 2013 järjestetä. PALVELUT YHTEISTYÖKUMPPANEILLE SUUNNITTELUKILPAILUTOIMINNAN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Muotoilukilpailut ovat yksi keino ostaa muotoilua. Ornamo tarjoaa palvelujaan muotoilukilpailutoiminnan kehittämiseksi, tiedottamalla ja konsultoimalla yhteisöjä. Ornamo luo kilpailupalvelukonseptin, joka sisältää kilpailun järjestäjän ohjeet, kilpailusääntöjen ja palkintolautakunnan työskentelyohjeet sekä kilpailusopimuspohjat. Kilpailusääntörikkomustapauksiin kehitetään toimintamalli. Verkkosivuuudistuksen yhteydessä myös kilpailupalvelu osio päivitetään. TALOUDEN PERUSTEET Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman ammatillis-aatteellisen toiminnan. Jäsenmaksut vuodelle 2013 ovat: varsinaiset jäsenet 160 kokelasjäsenet 140 opiskelijajäsenet 50 vapaa jäsenet 0 kunniajäsenet 0 Vuoden aikana selvitetään Ornamon yhdistysjäsenyyksiä ja niihin liittyvien jäsenmaksujen vastaavuutta. Selvitykseen liittyvät jäsenten tarvitsemat erilaiset jäsenpalvelut. Ornamo markkinoi Ornamo-TEK:n kaksoisjäsenyyttä suunnittelualan työsuhteissa ja ammatinharjoittajina toimiville. IAET-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2013 IAET-kassan jäsenmaksu on 75 euroa. Hyväksytty Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20 5/14 ORNAMON LEHTI Taiteen brändääjä Damien Whitmore Betonisymposium innosti Sivu 12 Muotoilukoulutus murroksessa Sivu 20 23.-25.1.2015 Messukeskus Helsinki Kevään Forma-messut lähestyy. Forma-messut on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2006 2009 1 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2005 Toimitus Ritva Paananen ja Sirkka Rautoja 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Toiminta-

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot