TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, ja taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammatissa. Ornamo toimii jäsentensä edunvalvojana, edistää jäsenten ja alan näkymistä, verkottumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa muotoilualan asiantuntijatietoa. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ammatillis-aatteellinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. KESKEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUOTOILUALALLA VUONNA 2014 Yleinen taloustilanne näkyy edelleen muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut vuonna 2014 ja yritysten vaihtuvuus on kasvanut. Muotoilijoiden osaaminen haastavassa toimintaympäristössä korostuu. Muotoiluala kohtaa rakenteellisen muutoksen kuten muutkin toimialat. Muotoilun käytön laajentuminen tuotemuotoilusta strategiseen suunnitteluun ja integroituminen asiakkaiden liiketoimintaan on keskeistä. Alan työllistymisen kannalta on tärkeää, että muotoilun jatkuva hyödyntäminen laajenee kaikille toimialoille. Julkisella sektorilla on mahdollista muotoilun hyödyntäjänä kasvaa edelleen. Monenvälisen tuotekehityksen merkitys on kasvanut koko ajan samoin kyky tuotteistaa suunnitteluosaaminen myytäväksi tuotteeksi ja palveluksi. Muotoiluosaamiselta vaaditaan ymmärrystä ostajien liiketoiminnasta ja strategiasta. Ornamon toiminnan kautta pyritään yhteistyötä tiivistämään muotoilun ja taideteollisen taiteen tilaajien ja ostajien kanssa. Muotoilun merkitys alihankintana kasvaa. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuu jatkossa yhä enemmän materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen sisältöjen ja strategiseen suunnitteluun. Taideteollinen taiteen asemaan heijastuu valtion kulttuuribudjetin leikkaukset. Samaan aikaan ministeriö on hakenut alan työllistymiseen uudenlaisia mahdollisuuksia työllistymiseen. Hankintaprosessien toimivuus on muotoilijoille ja alan yrityksille keskeinen haaste. Myös suunnittelu- ja konsulttitoiminta (yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelu) kasvaa kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Keskeinen haaste muotoilijoille on tarjousprosessin hankaluus sekä suuret hankintakokonaisuudet. Muotoiluyritysten keskinäinen yhteistyö hankinnoissa ja tarjousten tekemisessä sekä yhteistyö muiden suunnittelualan yritysten kanssa yhteistarjousten tekemiseksi lisäisivät mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Valtioneuvosto laatii vuoden 2014 aikana asetuksen julkisen taiteen prosenttiperiaatteelle. Ornamo on yhteistyökumppanina Opetusja kulttuuriministeriön rahoittamassa prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että lisäämme alamme taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa. Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot ja talouden kasvun ennakoidaan jäävän alle 1 %:n vuonna Taloustilanne on johtanut yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta. Tämä vaikuttaa suunnittelutyön ostamiseen heikentävästi. Ornamo seuraa tilannetta alan pk-suhdannekyselyn avulla. Sama koskee taidehankintoja, myös valtion taideostoja. Valtion taidemuseosta tulee vuonna 2014 säätiömuotoinen Kansallisgalleria, jonka rahoitus siirtyy veikkausvoittorahoilla rahoitettavaksi. Tämä haastaa myös valtion taideostojen päätöksenteon ja rahoituksen. Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet, mutta freelancer-yrittäjyys, alihankintatoiminta ja muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla on sen sijaan kasvanut. Suunta näyttää jatkuvan edelleen, kun muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla ja yritykset ulkoistavat muotoiluosaamisensa. Toimintaympäristöä ja muotoilun tulevaisuuden ennakointia heikentää kuitenkin se, ettei virallista tietoa Taideteollisen toimialaluokituksen (TOL) muodostamiseen ole kuin osasta muotoilualaa. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräistä korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2013 oli 14 %. Teollisuuden toimialojen rakenteellisten uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä on vuotta aikaisempaa korkeampi. Vuoden 2014 arvioidaan olevan edelleen matalan kasvun aikaa. Muotoilijoiden osaamisen kehittäminen teollisuuden rakenteellisessa uudistuksessa on keskeistä. Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa ulkopuolisen projektirahan ja toimintamäärärahan kasvun ansiosta. 1

2 Yhdistyksen toiminnassa kuitenkin jäsenmaksujen osuus ei ole kasvanut samassa suhteessa. Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi vuosi 2014 on jäsenrekrytoinnin vuosi. Ornamon ja muotoilualan keskeiset haasteet nykyisessä toimintaympäristössä ovat Muotoilualan haasteet 1) haastava työllistymis- ja markkinatilanne työntekijöillä ja yrittäjillä 2) alan ammatilliset toimintatavat, jotka haastavat suunnittelijan ansaintalogiikan a) eettiset ammattikäytännöt ja suunnitteluprosessin muutos b) yksityisen ja julkisen sektorin hankinnat, joissa enenevissä määrin edellytetään korvauksetonta suunnittelua c) tekijänoikeuksien luovutus sopimuksissa ja siinä ansaintalogiikan kehittäminen 3) muotoiluosaamisen kehittäminen vastaamaan tilaajien tarpeita 4) taiteen rahoituksen, taideapurahojen ja valtion taideostojen, leikkausten vaikutus ansaintalogiikkaan Ornamon haasteet 1) jäsenmäärän kasvattaminen edustavuuden kehittämiseksi ja Ornamon talouden vahvistamiseksi 2) Ornamon toiminnan resurssien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muotoilijoiden, taiteilijoiden ja muotoilualan tarpeita Toimintaympäristön ja alan ammatin haasteet heikentävät muotoilijoiden työllistymisen, ammattimaisen työskentelyn ja toimeentulon mahdollisuuksia sekä suunnittelualan uskottavuutta. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA PERUSTEET Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä ammatillisuuden ja ammattietiikan teemaa. Ornamon toiminnalla vastataan edellä mainittuihin sekä muotoilualan että Ornamon haasteisiin. Ornamon toiminnan painopisteenä ovat siten muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. Ornamon asiantuntijaosaamista vahvistetaan sekä keskitytään asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen. Tämän tarkoitus on parantaa jäsenneuvonnan, tiedotuksen, edunvalvonnan ja seminaarien sisältöjä vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä. Vuoden 2013 aikana uudistettujen sopimusmallien sekä hankintaohjeistuksen pohjalta järjestetään koulutusta sopimusneuvottelujen käymiseen, sopimusten laatimiseen sekä laaditaan sopimuksille soveltamisohjeet ansaintalogiikan parantamiseksi sekä laaditaan ammatillinen opas jäsenistön käyttöön ja jäsenrekrytointia varten. Vuosi 2014 on myös jäsenrekrytoinnin vuosi. Ornamo laatii jäsenrekrytointikampanjan ja rakentaa jäsenrekrytointiprosessin osaksi perusjärjestötoimintaa. Vuonna 2014 laaditaan jäsenkysely jäsenpalveluiden kehittämiseksi. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2011, johon jäsenkyselyn tuloksia verrataan. Ornamon vuoden 2014 toiminta keskittyy Ornamon strategian mukaisesti asiantuntijavaikuttamiseen sekä jäsentensä työllistymiseen edistämiseen. Tämän avulla nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamista ja ammattitaitoa, vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen rinnalla sekä järjestön asemaa ja näkyvyyttä. Tämän työn tueksi tarvitsemme perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen, hankkeen avulla lisätään alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimien avulla kehitetään yhteistyössä alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely, Tekes, rakennerahastot) piiriin. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja muotoiluyritysten sekä muotoilua tilaavien yritysten yhteistoimintaa. Hankkeiden tavoitteena on muotoilijoiden liiketoiminnan ja työllisyyden jatkuminen. Ornamo vastaavasti tiivistää yhteistyötä teollisuuden eri toimialojen kanssa, keskittyen nykyisiin ja ennakoitujen muotoiluintensiivisten alojen kanssa. Ornamo uudistaa Muotoilijat 15 konseptin vuoden 2014 aikana. Ornamon Design joulumyyjäiset siirtyvät Kaapelitehtaalle vuonna 2014 suuren suosion vuoksi. Ornamo selvittää mahdollisuuden ulkoistaa joulumyyjäisprojektin. Näiden lisäksi Ornamo tukee vuonna 2014 Ornamon statuksen alla toteutettavia 1-2 hanketta kipinärahalla. Näiden Ornamon jäsenten toteuttamien hankkeiden tulee koskea ja hyödyttää laaja-alaisesti Ornamon jäsenkuntaa. Em. toimintatapa tarjoaa koko jäsenistölle tasavertaisen mahdollisuuden rakentaa alan 2

3 vaikuttavuutta omien kehitysideoiden kautta. Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Ornamo käynnistää vuoden 2014 aikana teemavuoden hankkeiden valmistelun. Perinteisten hankkeiden lisäksi vuonna 2014 Ornamo järjestää, mikäli ulkopuolinen rahoitus toteutuu, yhteistyössä Kuvanveistäjäliiton, Designmuseon ja Aalto-yliopiston kanssa Keramiikka tilassa -näyttelyn, konferenssin sekä taidekilpailun. Ornamo käynnistää Taideteollisen taiteen yrittäjyyden kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat vuoden aikana suunnitellusti. Tavoitteena on taideteollisen taiteen ja taiteilijan ammatillisten edellytysten parantaminen ottaen huomioon valtion taiteen edistämistukien ja taiteilija-apurahojen vähentyminen. Ornamon opettajien ja tutkijoiden työryhmä toteuttaa vuonna 2014 tutkimuksen, joissa selvitetään muotoilun- ja taiteen opettajien työn luonnetta, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tavoitteena on myös Ornamon ja OAJ:n kaksoisjäsenyysneuvottelut. VISIO - YHTEINEN TAHTOTILA VUODELLE 2020 Ornamo on arvostettu muotoilualan kumppani ja kansallinen mielipidevaikuttaja. Ornamo on tunnustettu jäsentensä ammatillis-aatteellisten asioiden puolestapuhuja ja muotoilualan luotettava asiantuntija, joka tunnetaan myös kansainvälisesti. MISSIO - MIKSI OLEMME OLEMASSA? Ornamo on muotoilualan etujärjestö, jäsentensä etujen ajaja, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjä. Ornamo vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan ja monialaisen muotoilun kehittymiseen omalla toiminnallaan ja viestinnässään. Ornamon ammatillisuuden ja ammattietiikan -vuoden päälinjat 2014 ovat: Ammatillis-aatteellisissa asioissa jäsenpalveluiden ja vaikuttavuuden kehittäminen Järjestön asiantuntija- ja vaikuttamisosaamisen vahvistaminen Ammatillisen ansaintalogiikan portfolio mallin rakentaminen Vaikuttaminen muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon Jäsenrekrytointikampanja ja -prosessin luominen jäsenpalvelukyselyä hyödyntäen Jäsenpalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kehittäminen Muotoilualan tulevaisuuskeskustelu rakennemuutoksessa ja Suomi 100-vuotta ORGANISAATIO ja HALLINTO JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Toimintaa on suunnattava niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Siksi Ornamo käynnistää vuonna 2014 jäsenrekrytointikampanjan. ORGANISAATIO Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia keskustelutilaisuuksia. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa keskimäärin kuuden viikon välein. Hallitustyön sisältöjä ja toimintatapoja tehostetaan, jotta hallituksessa oleva alan asiantuntijaosaaminen voidaan paremmin hyödyntää järjestössä. ASIANTUNTIJATOIMINTA Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2014 ovat suunnittelualan ammattiasioiden ja taiteilijoiden ammattiasioiden toimikunnat, stipenditoimikunta, hankintatyöryhmä sekä opettaja ja tutkijatyöryhmä. HANKETOIMINTA Ornamon perinteiset hankkeet Muotoilijat -palkinnot, Teosmyynti ja Helsingin Design Joulumyyjäiset toteutetaan toimiston henkilökuntaresursseilla. Vuonna 2013 alkaneet ja vuonna 2014 jatkuvat kuusi Kipinähanketta ovat projektien työryhmien vastuulla. Ornamon keramiikkataiteen katselmus Keramiikka Tilassa toteutetaan hankkeelle palkatun tuottajan ja työryhmän resursseilla ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ornamon taidegalleria - hanke käynnistetään vuoden 2014 aikana, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat suunnitellusti. HALLINNON KEHITTÄMINEN 3

4 Taloushallinnossa kehitetään talouden ennakoitavuutta ja selvitetään mahdollisuutta siirtyä jaksotettuun kirjanpitoon. Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään, tavoitteena parantaa jäsenpalveluiden laatua. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä sähköiseen laskutusjärjestelmään. Jatketaan Ornamon arkiston selvittämistä, tavoitteena on saada Aalto-yliopiston tiloissa olevan Ornamon arkiston selvitys valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. STRATEGINEN TOIMINTA JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluja ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon koko jäsenistön tarpeet. Jäsenpalveluita toteutetaan sähköposti-, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamon lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin lisätään ajankohtaisia oppaita, julkaisuja, koulutusmateriaaleja, ohjeita ja linkkejä tukemaan ammatin harjoittamista. Uutena jäsenpalveluissa käynnistyy jäsenistön ammatillinen keskustelufoorumi Keskustele! -palsta sekä Tekijäpankki. Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2014 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana koulutusta ja keskustelutilaisuuksia muotoilu- ja taidealan työn tukemiseksi mm. työsuhde-, yrittäjyys-, tekijänoikeusasioista, sopimusneuvotteluista, rahoituksesta, hinnoittelusta, hankinnoista ja markkinoinnista. Koulutustoiminnassa tehdään myös yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenistölle järjestetään kokoontumisia jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tilaisuudet voidaan järjestää jäsenen toimistolle, Ornamossa tai muuhun 'matalan kynnyksen' paikkaan, periaatteena mukava yhdessäolo ja kollegiaalinen vertaistuki sekä tiedon jakaminen. JÄRJESTÖTOIMINTA Ornamo on valtakunnallinen järjestö. Järjestö- ja alueellisen toiminnan avulla lisätään Ornamon näkyvyyttä, yhteydenpitoa jäsenten kanssa ja jäsenten tasavertaisuutta. Muotoilun käytön edistämiseksi pyritään järjestämään ja osallistumaan tapahtumiin, joissa muotoilua käyttävät yhteisöt ja muotoilijat voivat kohdata. Ornamo käynnistää valtakunnallisen jäsenrekrytointi- ja koulutuskampanjan. Ornamo järjestää syksyllä intressiryhmäpäivän muotoilualan tulevaisuuden näkymistä ja Suomi 100-vuotisteeman pohjalta. AMMATILLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA Ornamo keskittyy parantamaan muotoilijoiden ja taiteilijoiden, työntekijöiden, ammatinharjoittajien ja yritystoiminnan ja ansaintaedellytyksiä edunvalvonnan, koulutuksen, tutkimusten, lainopillisen neuvonnan sekä tiedottamisen avulla. Ornamo laatii oppaan jäsenistölle ammatillisista asioista. Vuonna 2014 toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkiokysely. Vuoden 2013 toimialatutkimuksen osana laadittiin alan suhdanneselvitys. Vuonna 2014 talouden epävarmassa tilanteessa jatketaan alan yritysten tilanteen seuraamista toteuttamalla yritysten suhdannebarometrin. Kaikki Ornamon suunnittelusopimukset päivitettiin vuonna Vuonna 2014 laaditaan sopimusten soveltamisohjeet sekä järjestetään koulutusta sopimuksen laatimisesta sekä sopimusneuvotteluista. Uudistetaan Ornamon työsopimus- ja työharjoittelusopimusmalli, joka sisältää rojaltit/bonus/ipr/ salassapito/kilpailukieltolausekkeet. Ornamon suunnittelusopimukset - puitesopimus - suunnittelusopimus - kalustesuunnittelusopimus - lisenssisopimus - rojaltisopimus - sisustussuunnittelusopimus - tilausteossopimus - taidehankintasopimus - näyttelykorvaussopimus Näyttelykorvaussopimus Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen ja Kuvaston kanssa neuvottelee Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme. JULKINEN SEKTORI JA JULKISET HANKINNAT 4

5 Ornamo, SAFA, ATL ja Grafia järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen tilaajille suunnatun Laatua suunnitteluhankintaan -kiertueen 2014, jonka tarkoitus edistää hyviä hankintakäytäntöjä suunnittelualoilla yhteistyössä tilaajien kanssa. Pääsy julkisiin hankintoihin on alalla vaikeaa. Yhteistyömahdollisuuden ja monenvälinen yhteistyö ja kumppanuus projekteissa tulee lisätä. Ornamo jatkaa Hilma portaalin parempaa hyödyntämistä muotoilijoille. Yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä kehitetään kumppanuuden tukemiseksi: - julkisten hankintojen käytännöt - hankintalainsäädäntö - Hankintapalvelu Ornamon jäsenistölle alojen hankinnoista ja kilpailutuksista Credita/Hilma - hankintaopas - hankintakäytännöt tilaustaiteen osalta TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET Ornamo kehittää IPR ja portfolio-ansaintamallia, joka perustuu oman ansaintamallin hallintaan ja kehittämiseen. Portfoliosalkku sisältää ansainnan eri vaihtoehtoja ml. rojalti- ja lisenssitulot. Mallin avulla jäsenet voivat paremmin turvat samalla sekä oikeutensa että hyötyä niistä taloudellisesti sekä hallinnoida työnsä ansaintalogiikkaa. Aiheesta järjestetään myös koulutuksia. - tekijänoikeuksien toteutuminen - tuotekopioiminen - IPR sopimuksissa - IPR -opas jäsenistölle nettisivuille - IPR ja KSE 2012 (konsulttialan sopimusehdot) - IPR ja portfolioansaintamallin kehittäminen KOULUTUS Teollisuuden ja julkisen sektorin rakennemuutoksessa muotoilulla nähdään merkittävä vaikutus. Muotoilun hyödyntämisen muutos edellyttää myös laadukasta koulutusta, joka tukee muotoilun laajakäyttöistä hyödyntämistä. Ornamo vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa osaamistarpeiden erityisesti täydennyskoulutuksen selvittämiseksi. Ornamo vaikuttaa valtion asetuksissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten turvaamiseksi. Ornamo aamiaisten tarkoitus on tukea jäsenten ammatillista toimintaa, verkottumista sekä hyödyntää jäsenten työelämän asiantuntijuutta. TYÖHYVINVOINTI Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2014 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Ornamo toimii kuntoutuksessa työnantajan ominaisuudessa sekä selvittää alan työhyvinvointiin liittyviä haasteita. ORNAMON JA GALLERISTIT RY:N YHTEISTYÖ Ornamo jatkaa galleria-tuottajayhteistyötä. Ornamo on kerännyt listaa gallerioista, jotka esittelevät taideteollista taidetta. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä Suomesta että ulkomailta. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta gallerioiden kanssa toimimisesta. Neuvotellaan yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten managerit, kuraattorit ja huutokaupat. Finnishdesigners.fi portaalia markkinoidaan taideammattilaisille ja kuluttajille. RAHOITUSPALVELUT Selvitetään taideteollisen suunnittelun ja taiteen uusia rahoitusinstrumentteja, ja kartoitetaan yksityisiä yhteistyökumppaneita. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjousten tekemisestä. TUTKIMUS Muotoilualan tutkimustieto on puutteellista. Tilasto ja tutkimustyö taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, liikevaihdosta, henkilöstömääristä ei ole systemaattisesti saatavilla. Toimialojen kehittämiseksi ja muotoilijoiden haasteiden tunnistamiseksi syvennetään tutkimusyhteistyötä valtion eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoiminnan avulla vahvistetaan Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana sekä pystytään palvelemaan jäseniä paremmin sekä kehittämään edunvalvontaa, jäsenkoulutusta ja tiedotusta. Vuonna 2014 jatketaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan viiden vuoden tutkimuskokonaisuuden, joka tähtää määrätietoisesti alan parempaan tuntemukseen ja tukitarpeiden sekä kasvupotentiaalien tunnistamiseen. Vuonna 2013 Ornamo tuotti ensimmäisen muotoilualan toimialatutkimuksen. Selvitys antaa Ornamon ja yhteiskunnan käyttöön tietoa alan keskeisistä tunnusluvuista, henkilöstöstä, liikevaihdosta, muotoilun vaikuttavuudesta, rahoitusinstrumenteista ja muotoiluintensiivisistä toimialoista. Tärkeä osa toimialatutkimusta on 5

6 muotoiluyrityksille suunnattu suhdannebarometrikysely, jonka avulla saadaan seurantatietoa alasta ensimmäisen kerran vuonna Muotoiluyritysten ja kuntien yhteistyömahdollisuuksia tutkivaa tutkimushankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan Uudenmaan Liiton kanssa jatkorahoituksen varmistuttua. Tutkimushanke tähtää konkreettiseen tilaajien ja alan yrittäjien kehittämishankkeeseen, jonka toteuttaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä Vuoden 2014 Ornamo tekee selvityksen opettaja-tutkija ammatin haasteista. Ornamo on esiselvittänyt taideteollisen taiteen markkinatilannetta Suomessa vuosina Selvitystä varten haastateltiin alan asiantuntijoita ja toimijoita. Vuonna 2013 Ornamossa aloitettiin taiteilija-ammatin kehittämishanke, joka osaltaan vastaa ilmitulleisiin ongelmiin. Hankkeessa laajennetaan taiteilijoiden liiketoimintaja yrittäjyysosaamista sekä annetaan ohjausta ammattitaidon soveltamiseen uusilla aloilla. Vuonna 2014 Ornamo käynnistää Taideteollisen taiteen liiketoiminnan kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen. Markkinoiden kartoitus auttaa kehittämään sekä taiteilijoiden ansaintalogiikkaa että alalla toimivia välittäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä (galleriat, huutokaupat, konseptimyymälät). Hankkeeseen haetaan tukea ESR-rahastosta ja TEKESiltä. Säännöllisin väliajoin tehtäviä selvityksiä toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkioselvitys sekä joka kolmas vuosi toteutettava jäsenpalvelukysely. VIESTINTÄ Tulevan vuoden aikana luodaan Ornamolle uusi viestintästrategia. Tavoitteena on lisätä Ornamon viestintäkanavien ja Ornamon jäsenten tunnettuutta ja vaikuttavuutta sekä korostaa Ornamon roolia ammattilaisten omana järjestönä ja alan asiantuntijana Suomessa. Viestinnällä tehdään tavoitteet, toiminta, tuotteet ja palvelut näkyviksi. Kerrotaan päätöksistä ja niiden taustoista. Järjestön viestintä sisältää sekä markkinointiviestintää että asiantuntija ja vaikuttajaviestintää. Uudistuneet kotisivut ja Facebook palvelevat ensisijaisesti ulkoista viestintää, uudistunut viikkotiedote ja uudistunut lehti sekä kotisivujen uudet jäsenpalvelut järjestön sisäistä viestintää. Tulevana vuonna tullaan kartoittamaan LinkedInin ja Twitterin käyttömahdollisuuksia. Tiedottamisen apuna käytetään sähköisten tiedotteiden lähetys- ja seurantapalvelua. Tulevana vuonna luodaan ja ylläpidetään toimittaja- ja toimituskontakteja. Asiantuntijaviestinnän avuksi luodaan vaikuttamisen viestikello ja järjestetään toimittajatapaaminen/tapaamisia. Kansainvälisessä viestinnässä ja tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Design Forum Finlandin viestinnän kanssa. Jäsenrekrytointivuoden viestintä tukee tavoitteita järjestön jäsenmäärän kasvattamiseksi ja asiantuntijakuvan vahvistamiseksi. Viikkotiedote Sähköinen viikkotiedote ilmestyy kerran viikossa. Erillisiä sähköpostilähetyksiä pyritään välttämään ja lähetetään mahdollisimman paljon informaatiota viikkotiedotteen kautta. Ornamon lehti Ornamon lehti ilmestyy vuoden aikana viisi kertaa. Sisältöä kehitetään ajankohtaisen keskustelun ja artikkelimaisuuden suuntaan. Numerot suunnitellaan vuositasolla etukäteen ja teemoitetaan toimituksellisesti. Lehti on luettavissa supistettuna versiona kotisivuilla ja viikkotiedotteen mukana vapaajäsenet saavat sähköisen linkin lehteen. Opiskelijat tulevat saamaan painetun lehden vuonna 2014 jäsenetuna. Vapaajäsenet voivat tilata lehden niin halutessaan vuosihintaan 20. Lehden ilmoitushinnat pysyvät vuoden 2013 tasolla. Ornamon lehti on merkittävä jäsenetu ja ajankuva. Se on myös merkittävä ulkoisen ja ammatillisen viestinnän väline. Tarjotaan sähköisen lehden lukuoikeuksia myös lehdistölle. Lehti on järjestölle arvokas vaihdannan väline. Kotisivut Kotisivujen kautta vahvistetaan kuvaa Ornamosta asiantuntijaviestijänä. Uudet kotisivut antavat suuremman mahdollisuuden uutisointien esiintuomiseksi etusivullaan. Lisätään kuvallisuutta sivustolla. Kieliversioita englanti ja ruotsi ylläpidetään ja materiaalia sivustoilla ylläpidetään ja lisätään resurssien mukaan. Ornamon jäsenpalveluiden keskustelupalsta avaa mahdollisuuden ammatilliseen keskusteluun jäsenten kesken. Jäsenpalveluihin kerätään lisää ammatillista informaatiota. Tiedonkeruussa ja oppaiden luonnissa sekä tiedon jalostamisessa käytetään hyväksi mm. Webropol -kysely- ja analysointityökalua ja Ornamo-aamiaisista saatua materiaalia. Vuonna 2013 luotuun tekijäpankkiin kootaan edelleen kontakteja ammattilaisten käyttöön. Uudistettua Finnishdesigners -sivustoa markkinoidaan edelleen jäsenkunnalle portfoliomäärän lisäämiseksi. Tulevana vuonna markkinoidaan sivustoa kuluttajille, asiakkaille ja tärkeimmille sidosryhmille. Esitteet ja flyerit Haetaan erillisrahoitusta Ornamon kaksikielistä yleisesitettä varten. Tehdään pieniä flyereita tarpeen mukaan. Ilmoittaminen ja näkyvyys 6

7 Jatketaan jäsenrekrytointi -ilmoittamista koulujen julkaisuissa ja tapahtumien osalta alan lehdissä ja päivälehdissä ja suoramarkkinoinnissa opintotoimistoihin. Suunnitellaan ja toteutetaan kevyitä messu- ja tapahtumaosallistumisia, joiden näkyvyydessä painotetaan jäsenrekrytointia. Yhteistyökumppanina esim. rinnakkaisjäsenyyttä tarjoava Tekniikan akateemiset TEK. Pyritään logonäkyvyyteen mahdollisimman monien sidosryhmien sivustoilla ja tapahtumien yhteydessä yhteistyökumppanina. Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat kuvautetaan ammattivalokuvaajilla. Viestinnän tukena käytetään toimistolla viestinnän harjoittelijoita. ORNAMON HANKKEET Ornamon ja Grafian yhteisen Muotoilijat 14 -palkinnon tavoitteena on nostaa esille eri taideteollisten alojen monipuolisuutta ja korkeaa tasoa. Muotoilijat 14 -palkinnot jaetaan Helsingissä helmikuussa. Palkintojenjaon yhteydessä pidetään seminaari, jonka teemana on Koti. Muotoilijat 14 -esite postitetaan jäsenille Ornamon lehden nro 1 liitteenä ja sitä jaetaan yhteistyökumppaneille eri tilaisuuksissa. Teosmyynti järjestetään maaliskuussa, erityisesti valtion taideostoja on keskitetty Teosmyyntiin. Teosmyynnissä keskitytään entistä enemmän myynti- ja markkinointiosaamiseen ja yritysyhteistyöhön. Design Forum Showroomiin tulee esille Teosmyynnin satelliittinäyttely, jonka kautta haetaan tapahtumalle uutta asiakaskuntaa. Ornamon Design Joulumyyjäiset järjestetään joulukuussa ensimmäistä kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla ja mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla. Joulumyyjäisten suosio on kasvanut ja nykyinen tila ei ole palvellut koko jäsenistöä. Ornamo järjestää, rahoituksen varmistuttua, ensimmäisen kotimaisen keramiikkataiteen katselmuksen vuonna Hankkeen työnimi on Keramiikka Tilassa. Hanke koostuu näyttelystä, konferenssista ja kilpailusta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Designmuseo, Suomen Kuvanveistäjäliitto sekä Aalto-yliopisto. Ornamo vastaa hankkeen tuottamisesta ja hallinnoi hankkeen kokonaisuutta. Designmuseon kanssa sovittu alustava näyttelyaika on lokakuu 2014 tammikuu Näyttelyn yhteydessä julkistetaan keramiikkateoksen suunnittelukilpailu. Kansainvälinen konferenssi järjestetään marraskuussa ja sen toteutuksesta ja rahoituksesta vastaa Aalto-yliopisto. Ornamo ja Designmuseo järjestävät Skidiakatemia-muotoilukerhoja luokkalaisille yhteistyössä koulujen ja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. Ornamo osallistuu myös arkkitehtuuri ja muotoilukasvatuksen edistämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa Ampiainen-hankkeen kautta. ORNAMON TAPAHTUMALLISET HANKKEET 2014 Muotoilijat 14 julkistaminen ja seminaari helmikuussa Teosmyyntinäyttely Kaapelitehtaalla maaliskuussa Ornamon Design Joulumyyjäiset Kaapelitehtaalla joulukuussa Keramiikka Tilassa - Keramiikkataiteen katselmus lokakuu 2014 tammikuu 2015 Designmuseossa Yhteispohjoismainen Nordic Design Impact hanke ORNAMON STATUKSEN ALLA OLEVAT HANKKEET OHO, opitaan yhdessä -työpajahanke / Taiteilijat O ry Beacon Helsinki -yhteisön kehittäminen / Yuki Abe ja työryhmä Pilottihanke hyvän senioriasumisen kehittämiseksi / Ulla-Maija Vikman ja työryhmä The 8th Cheongju International Craft Biennale 2013 vientihanke / Inni Pärnänen ja työryhmä DesignArvo projekti / Kati Hienonen ja työryhmä Kollektiivi-hanke, yhteistoimintamallin kehittäminen/ Pekka Paikkari ja työryhmä Hankkeet ovat saanet Ornamon Kipinärahaa vuonna 2013 ja ne jatkuvat vuonna KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Ornamon kansainvälisessä toiminnassa pyritään vaikuttamaan muotoilun edistämiseen eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Ornamo osallistuu vuoden aikana Bedan (The Bureau od Euroopean Design Associations) hallituksen kokouksiin (edustajana Salla Heinänen), WCC Euroopan (World Craft Council) yleiskokoukseen ja IAC:n yleiskokoukseen. Ornamo järjestää NNCA:n (Nordic Network of Craft Association) Pohjoismaiden yhteistyötapaamisen Suomessa, mikäli rahoitus tilaisuudelle järjestyy. Ornamo on jäsenenä myös ICSID:ssä (International Council of Societies of Industrial Design) ja ETN (European Textile Network) järjestöissä. Ornamo on mukana muotoilujärjestöjen yhteispohjoismaisessa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) Nordic Design Impact -hankkeessa, joka käynnistyi syksyllä 2013 Pohjoismaiden neuvoston Kreanord -tuen avulla. Hanke luo mallin, jossa muotoilua hyödyntävät suuret yritykset toimivat mentoreina muotoiluyrityksille. Hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten kansainvälistä vientiä pohjoismaisen muotoilun, ekologisuuden ja onlinenäkyvyyden avulla. 7

8 SUUNNITTELUKILPAILUTOIMINNAN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Muotoilukilpailut ovat yksi keino ostaa muotoilua. Ornamo tarjoaa palvelujaan muotoilukilpailutoiminnan kehittämiseksi, tiedottamalla ja konsultoimalla yhteisöjä. TALOUDEN PERUSTEET Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman ammatillis-aatteellisen toiminnan. Jäsenmaksut vuodelle 2014 ovat: varsinaiset jäsenet 160 kokelasjäsenet 140 opiskelijajäsenet 50 vapaa jäsenet 0 kunniajäsenet 0 Vuonna 2014 vapaajäsenet voivat tilata Ornamon jäsenlehden 20 euron hintaan. Selvitetään Ornamon yhdistysjäsenyyksiä ja niihin liittyvien jäsenmaksujen vastaavuutta. IAET-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2014 IAET-kassan jäsenmaksu on 78 euroa. Hyväksytty Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n hallituksen kokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle 1. Laadukas ja hyvin suunniteltu rakennettu ympäristö takaa arvokkaan elämän 2. Asiantuntija luo aineettoman kilpailuedun 3. Kannustava työelämä kehittää yhteiskuntaa Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy Johanna Nurmi 1. Visio SAYFES on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä 2. Missio ja päämäärä Missio SAYFES edistää vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUMISEN EDISTÄJÄT - KOVA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017, HYVÄKSYTTY YHDISTYKSEN SYYSKO- KOUKSESSA 11.11.2016 Yleistä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry on

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot