TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, ja taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammatissa. Ornamo toimii jäsentensä edunvalvojana, edistää jäsenten ja alan näkymistä, verkottumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa muotoilualan asiantuntijatietoa. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ammatillis-aatteellinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. KESKEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUOTOILUALALLA VUONNA 2014 Yleinen taloustilanne näkyy edelleen muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut vuonna 2014 ja yritysten vaihtuvuus on kasvanut. Muotoilijoiden osaaminen haastavassa toimintaympäristössä korostuu. Muotoiluala kohtaa rakenteellisen muutoksen kuten muutkin toimialat. Muotoilun käytön laajentuminen tuotemuotoilusta strategiseen suunnitteluun ja integroituminen asiakkaiden liiketoimintaan on keskeistä. Alan työllistymisen kannalta on tärkeää, että muotoilun jatkuva hyödyntäminen laajenee kaikille toimialoille. Julkisella sektorilla on mahdollista muotoilun hyödyntäjänä kasvaa edelleen. Monenvälisen tuotekehityksen merkitys on kasvanut koko ajan samoin kyky tuotteistaa suunnitteluosaaminen myytäväksi tuotteeksi ja palveluksi. Muotoiluosaamiselta vaaditaan ymmärrystä ostajien liiketoiminnasta ja strategiasta. Ornamon toiminnan kautta pyritään yhteistyötä tiivistämään muotoilun ja taideteollisen taiteen tilaajien ja ostajien kanssa. Muotoilun merkitys alihankintana kasvaa. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuu jatkossa yhä enemmän materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen sisältöjen ja strategiseen suunnitteluun. Taideteollinen taiteen asemaan heijastuu valtion kulttuuribudjetin leikkaukset. Samaan aikaan ministeriö on hakenut alan työllistymiseen uudenlaisia mahdollisuuksia työllistymiseen. Hankintaprosessien toimivuus on muotoilijoille ja alan yrityksille keskeinen haaste. Myös suunnittelu- ja konsulttitoiminta (yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelu) kasvaa kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Keskeinen haaste muotoilijoille on tarjousprosessin hankaluus sekä suuret hankintakokonaisuudet. Muotoiluyritysten keskinäinen yhteistyö hankinnoissa ja tarjousten tekemisessä sekä yhteistyö muiden suunnittelualan yritysten kanssa yhteistarjousten tekemiseksi lisäisivät mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Valtioneuvosto laatii vuoden 2014 aikana asetuksen julkisen taiteen prosenttiperiaatteelle. Ornamo on yhteistyökumppanina Opetusja kulttuuriministeriön rahoittamassa prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että lisäämme alamme taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa. Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot ja talouden kasvun ennakoidaan jäävän alle 1 %:n vuonna Taloustilanne on johtanut yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta. Tämä vaikuttaa suunnittelutyön ostamiseen heikentävästi. Ornamo seuraa tilannetta alan pk-suhdannekyselyn avulla. Sama koskee taidehankintoja, myös valtion taideostoja. Valtion taidemuseosta tulee vuonna 2014 säätiömuotoinen Kansallisgalleria, jonka rahoitus siirtyy veikkausvoittorahoilla rahoitettavaksi. Tämä haastaa myös valtion taideostojen päätöksenteon ja rahoituksen. Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet, mutta freelancer-yrittäjyys, alihankintatoiminta ja muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla on sen sijaan kasvanut. Suunta näyttää jatkuvan edelleen, kun muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla ja yritykset ulkoistavat muotoiluosaamisensa. Toimintaympäristöä ja muotoilun tulevaisuuden ennakointia heikentää kuitenkin se, ettei virallista tietoa Taideteollisen toimialaluokituksen (TOL) muodostamiseen ole kuin osasta muotoilualaa. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräistä korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2013 oli 14 %. Teollisuuden toimialojen rakenteellisten uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä on vuotta aikaisempaa korkeampi. Vuoden 2014 arvioidaan olevan edelleen matalan kasvun aikaa. Muotoilijoiden osaamisen kehittäminen teollisuuden rakenteellisessa uudistuksessa on keskeistä. Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa ulkopuolisen projektirahan ja toimintamäärärahan kasvun ansiosta. 1

2 Yhdistyksen toiminnassa kuitenkin jäsenmaksujen osuus ei ole kasvanut samassa suhteessa. Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi vuosi 2014 on jäsenrekrytoinnin vuosi. Ornamon ja muotoilualan keskeiset haasteet nykyisessä toimintaympäristössä ovat Muotoilualan haasteet 1) haastava työllistymis- ja markkinatilanne työntekijöillä ja yrittäjillä 2) alan ammatilliset toimintatavat, jotka haastavat suunnittelijan ansaintalogiikan a) eettiset ammattikäytännöt ja suunnitteluprosessin muutos b) yksityisen ja julkisen sektorin hankinnat, joissa enenevissä määrin edellytetään korvauksetonta suunnittelua c) tekijänoikeuksien luovutus sopimuksissa ja siinä ansaintalogiikan kehittäminen 3) muotoiluosaamisen kehittäminen vastaamaan tilaajien tarpeita 4) taiteen rahoituksen, taideapurahojen ja valtion taideostojen, leikkausten vaikutus ansaintalogiikkaan Ornamon haasteet 1) jäsenmäärän kasvattaminen edustavuuden kehittämiseksi ja Ornamon talouden vahvistamiseksi 2) Ornamon toiminnan resurssien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muotoilijoiden, taiteilijoiden ja muotoilualan tarpeita Toimintaympäristön ja alan ammatin haasteet heikentävät muotoilijoiden työllistymisen, ammattimaisen työskentelyn ja toimeentulon mahdollisuuksia sekä suunnittelualan uskottavuutta. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA PERUSTEET Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä ammatillisuuden ja ammattietiikan teemaa. Ornamon toiminnalla vastataan edellä mainittuihin sekä muotoilualan että Ornamon haasteisiin. Ornamon toiminnan painopisteenä ovat siten muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. Ornamon asiantuntijaosaamista vahvistetaan sekä keskitytään asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen. Tämän tarkoitus on parantaa jäsenneuvonnan, tiedotuksen, edunvalvonnan ja seminaarien sisältöjä vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä. Vuoden 2013 aikana uudistettujen sopimusmallien sekä hankintaohjeistuksen pohjalta järjestetään koulutusta sopimusneuvottelujen käymiseen, sopimusten laatimiseen sekä laaditaan sopimuksille soveltamisohjeet ansaintalogiikan parantamiseksi sekä laaditaan ammatillinen opas jäsenistön käyttöön ja jäsenrekrytointia varten. Vuosi 2014 on myös jäsenrekrytoinnin vuosi. Ornamo laatii jäsenrekrytointikampanjan ja rakentaa jäsenrekrytointiprosessin osaksi perusjärjestötoimintaa. Vuonna 2014 laaditaan jäsenkysely jäsenpalveluiden kehittämiseksi. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2011, johon jäsenkyselyn tuloksia verrataan. Ornamon vuoden 2014 toiminta keskittyy Ornamon strategian mukaisesti asiantuntijavaikuttamiseen sekä jäsentensä työllistymiseen edistämiseen. Tämän avulla nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamista ja ammattitaitoa, vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen rinnalla sekä järjestön asemaa ja näkyvyyttä. Tämän työn tueksi tarvitsemme perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen, hankkeen avulla lisätään alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimien avulla kehitetään yhteistyössä alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely, Tekes, rakennerahastot) piiriin. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja muotoiluyritysten sekä muotoilua tilaavien yritysten yhteistoimintaa. Hankkeiden tavoitteena on muotoilijoiden liiketoiminnan ja työllisyyden jatkuminen. Ornamo vastaavasti tiivistää yhteistyötä teollisuuden eri toimialojen kanssa, keskittyen nykyisiin ja ennakoitujen muotoiluintensiivisten alojen kanssa. Ornamo uudistaa Muotoilijat 15 konseptin vuoden 2014 aikana. Ornamon Design joulumyyjäiset siirtyvät Kaapelitehtaalle vuonna 2014 suuren suosion vuoksi. Ornamo selvittää mahdollisuuden ulkoistaa joulumyyjäisprojektin. Näiden lisäksi Ornamo tukee vuonna 2014 Ornamon statuksen alla toteutettavia 1-2 hanketta kipinärahalla. Näiden Ornamon jäsenten toteuttamien hankkeiden tulee koskea ja hyödyttää laaja-alaisesti Ornamon jäsenkuntaa. Em. toimintatapa tarjoaa koko jäsenistölle tasavertaisen mahdollisuuden rakentaa alan 2

3 vaikuttavuutta omien kehitysideoiden kautta. Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Ornamo käynnistää vuoden 2014 aikana teemavuoden hankkeiden valmistelun. Perinteisten hankkeiden lisäksi vuonna 2014 Ornamo järjestää, mikäli ulkopuolinen rahoitus toteutuu, yhteistyössä Kuvanveistäjäliiton, Designmuseon ja Aalto-yliopiston kanssa Keramiikka tilassa -näyttelyn, konferenssin sekä taidekilpailun. Ornamo käynnistää Taideteollisen taiteen yrittäjyyden kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat vuoden aikana suunnitellusti. Tavoitteena on taideteollisen taiteen ja taiteilijan ammatillisten edellytysten parantaminen ottaen huomioon valtion taiteen edistämistukien ja taiteilija-apurahojen vähentyminen. Ornamon opettajien ja tutkijoiden työryhmä toteuttaa vuonna 2014 tutkimuksen, joissa selvitetään muotoilun- ja taiteen opettajien työn luonnetta, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tavoitteena on myös Ornamon ja OAJ:n kaksoisjäsenyysneuvottelut. VISIO - YHTEINEN TAHTOTILA VUODELLE 2020 Ornamo on arvostettu muotoilualan kumppani ja kansallinen mielipidevaikuttaja. Ornamo on tunnustettu jäsentensä ammatillis-aatteellisten asioiden puolestapuhuja ja muotoilualan luotettava asiantuntija, joka tunnetaan myös kansainvälisesti. MISSIO - MIKSI OLEMME OLEMASSA? Ornamo on muotoilualan etujärjestö, jäsentensä etujen ajaja, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjä. Ornamo vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan ja monialaisen muotoilun kehittymiseen omalla toiminnallaan ja viestinnässään. Ornamon ammatillisuuden ja ammattietiikan -vuoden päälinjat 2014 ovat: Ammatillis-aatteellisissa asioissa jäsenpalveluiden ja vaikuttavuuden kehittäminen Järjestön asiantuntija- ja vaikuttamisosaamisen vahvistaminen Ammatillisen ansaintalogiikan portfolio mallin rakentaminen Vaikuttaminen muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon Jäsenrekrytointikampanja ja -prosessin luominen jäsenpalvelukyselyä hyödyntäen Jäsenpalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kehittäminen Muotoilualan tulevaisuuskeskustelu rakennemuutoksessa ja Suomi 100-vuotta ORGANISAATIO ja HALLINTO JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Toimintaa on suunnattava niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Siksi Ornamo käynnistää vuonna 2014 jäsenrekrytointikampanjan. ORGANISAATIO Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia keskustelutilaisuuksia. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa keskimäärin kuuden viikon välein. Hallitustyön sisältöjä ja toimintatapoja tehostetaan, jotta hallituksessa oleva alan asiantuntijaosaaminen voidaan paremmin hyödyntää järjestössä. ASIANTUNTIJATOIMINTA Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2014 ovat suunnittelualan ammattiasioiden ja taiteilijoiden ammattiasioiden toimikunnat, stipenditoimikunta, hankintatyöryhmä sekä opettaja ja tutkijatyöryhmä. HANKETOIMINTA Ornamon perinteiset hankkeet Muotoilijat -palkinnot, Teosmyynti ja Helsingin Design Joulumyyjäiset toteutetaan toimiston henkilökuntaresursseilla. Vuonna 2013 alkaneet ja vuonna 2014 jatkuvat kuusi Kipinähanketta ovat projektien työryhmien vastuulla. Ornamon keramiikkataiteen katselmus Keramiikka Tilassa toteutetaan hankkeelle palkatun tuottajan ja työryhmän resursseilla ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ornamon taidegalleria - hanke käynnistetään vuoden 2014 aikana, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat suunnitellusti. HALLINNON KEHITTÄMINEN 3

4 Taloushallinnossa kehitetään talouden ennakoitavuutta ja selvitetään mahdollisuutta siirtyä jaksotettuun kirjanpitoon. Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään, tavoitteena parantaa jäsenpalveluiden laatua. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä sähköiseen laskutusjärjestelmään. Jatketaan Ornamon arkiston selvittämistä, tavoitteena on saada Aalto-yliopiston tiloissa olevan Ornamon arkiston selvitys valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. STRATEGINEN TOIMINTA JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluja ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon koko jäsenistön tarpeet. Jäsenpalveluita toteutetaan sähköposti-, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamon lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin lisätään ajankohtaisia oppaita, julkaisuja, koulutusmateriaaleja, ohjeita ja linkkejä tukemaan ammatin harjoittamista. Uutena jäsenpalveluissa käynnistyy jäsenistön ammatillinen keskustelufoorumi Keskustele! -palsta sekä Tekijäpankki. Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2014 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana koulutusta ja keskustelutilaisuuksia muotoilu- ja taidealan työn tukemiseksi mm. työsuhde-, yrittäjyys-, tekijänoikeusasioista, sopimusneuvotteluista, rahoituksesta, hinnoittelusta, hankinnoista ja markkinoinnista. Koulutustoiminnassa tehdään myös yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenistölle järjestetään kokoontumisia jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tilaisuudet voidaan järjestää jäsenen toimistolle, Ornamossa tai muuhun 'matalan kynnyksen' paikkaan, periaatteena mukava yhdessäolo ja kollegiaalinen vertaistuki sekä tiedon jakaminen. JÄRJESTÖTOIMINTA Ornamo on valtakunnallinen järjestö. Järjestö- ja alueellisen toiminnan avulla lisätään Ornamon näkyvyyttä, yhteydenpitoa jäsenten kanssa ja jäsenten tasavertaisuutta. Muotoilun käytön edistämiseksi pyritään järjestämään ja osallistumaan tapahtumiin, joissa muotoilua käyttävät yhteisöt ja muotoilijat voivat kohdata. Ornamo käynnistää valtakunnallisen jäsenrekrytointi- ja koulutuskampanjan. Ornamo järjestää syksyllä intressiryhmäpäivän muotoilualan tulevaisuuden näkymistä ja Suomi 100-vuotisteeman pohjalta. AMMATILLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA Ornamo keskittyy parantamaan muotoilijoiden ja taiteilijoiden, työntekijöiden, ammatinharjoittajien ja yritystoiminnan ja ansaintaedellytyksiä edunvalvonnan, koulutuksen, tutkimusten, lainopillisen neuvonnan sekä tiedottamisen avulla. Ornamo laatii oppaan jäsenistölle ammatillisista asioista. Vuonna 2014 toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkiokysely. Vuoden 2013 toimialatutkimuksen osana laadittiin alan suhdanneselvitys. Vuonna 2014 talouden epävarmassa tilanteessa jatketaan alan yritysten tilanteen seuraamista toteuttamalla yritysten suhdannebarometrin. Kaikki Ornamon suunnittelusopimukset päivitettiin vuonna Vuonna 2014 laaditaan sopimusten soveltamisohjeet sekä järjestetään koulutusta sopimuksen laatimisesta sekä sopimusneuvotteluista. Uudistetaan Ornamon työsopimus- ja työharjoittelusopimusmalli, joka sisältää rojaltit/bonus/ipr/ salassapito/kilpailukieltolausekkeet. Ornamon suunnittelusopimukset - puitesopimus - suunnittelusopimus - kalustesuunnittelusopimus - lisenssisopimus - rojaltisopimus - sisustussuunnittelusopimus - tilausteossopimus - taidehankintasopimus - näyttelykorvaussopimus Näyttelykorvaussopimus Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen ja Kuvaston kanssa neuvottelee Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme. JULKINEN SEKTORI JA JULKISET HANKINNAT 4

5 Ornamo, SAFA, ATL ja Grafia järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen tilaajille suunnatun Laatua suunnitteluhankintaan -kiertueen 2014, jonka tarkoitus edistää hyviä hankintakäytäntöjä suunnittelualoilla yhteistyössä tilaajien kanssa. Pääsy julkisiin hankintoihin on alalla vaikeaa. Yhteistyömahdollisuuden ja monenvälinen yhteistyö ja kumppanuus projekteissa tulee lisätä. Ornamo jatkaa Hilma portaalin parempaa hyödyntämistä muotoilijoille. Yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä kehitetään kumppanuuden tukemiseksi: - julkisten hankintojen käytännöt - hankintalainsäädäntö - Hankintapalvelu Ornamon jäsenistölle alojen hankinnoista ja kilpailutuksista Credita/Hilma - hankintaopas - hankintakäytännöt tilaustaiteen osalta TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET Ornamo kehittää IPR ja portfolio-ansaintamallia, joka perustuu oman ansaintamallin hallintaan ja kehittämiseen. Portfoliosalkku sisältää ansainnan eri vaihtoehtoja ml. rojalti- ja lisenssitulot. Mallin avulla jäsenet voivat paremmin turvat samalla sekä oikeutensa että hyötyä niistä taloudellisesti sekä hallinnoida työnsä ansaintalogiikkaa. Aiheesta järjestetään myös koulutuksia. - tekijänoikeuksien toteutuminen - tuotekopioiminen - IPR sopimuksissa - IPR -opas jäsenistölle nettisivuille - IPR ja KSE 2012 (konsulttialan sopimusehdot) - IPR ja portfolioansaintamallin kehittäminen KOULUTUS Teollisuuden ja julkisen sektorin rakennemuutoksessa muotoilulla nähdään merkittävä vaikutus. Muotoilun hyödyntämisen muutos edellyttää myös laadukasta koulutusta, joka tukee muotoilun laajakäyttöistä hyödyntämistä. Ornamo vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa osaamistarpeiden erityisesti täydennyskoulutuksen selvittämiseksi. Ornamo vaikuttaa valtion asetuksissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten turvaamiseksi. Ornamo aamiaisten tarkoitus on tukea jäsenten ammatillista toimintaa, verkottumista sekä hyödyntää jäsenten työelämän asiantuntijuutta. TYÖHYVINVOINTI Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2014 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Ornamo toimii kuntoutuksessa työnantajan ominaisuudessa sekä selvittää alan työhyvinvointiin liittyviä haasteita. ORNAMON JA GALLERISTIT RY:N YHTEISTYÖ Ornamo jatkaa galleria-tuottajayhteistyötä. Ornamo on kerännyt listaa gallerioista, jotka esittelevät taideteollista taidetta. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä Suomesta että ulkomailta. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta gallerioiden kanssa toimimisesta. Neuvotellaan yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten managerit, kuraattorit ja huutokaupat. Finnishdesigners.fi portaalia markkinoidaan taideammattilaisille ja kuluttajille. RAHOITUSPALVELUT Selvitetään taideteollisen suunnittelun ja taiteen uusia rahoitusinstrumentteja, ja kartoitetaan yksityisiä yhteistyökumppaneita. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjousten tekemisestä. TUTKIMUS Muotoilualan tutkimustieto on puutteellista. Tilasto ja tutkimustyö taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, liikevaihdosta, henkilöstömääristä ei ole systemaattisesti saatavilla. Toimialojen kehittämiseksi ja muotoilijoiden haasteiden tunnistamiseksi syvennetään tutkimusyhteistyötä valtion eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoiminnan avulla vahvistetaan Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana sekä pystytään palvelemaan jäseniä paremmin sekä kehittämään edunvalvontaa, jäsenkoulutusta ja tiedotusta. Vuonna 2014 jatketaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan viiden vuoden tutkimuskokonaisuuden, joka tähtää määrätietoisesti alan parempaan tuntemukseen ja tukitarpeiden sekä kasvupotentiaalien tunnistamiseen. Vuonna 2013 Ornamo tuotti ensimmäisen muotoilualan toimialatutkimuksen. Selvitys antaa Ornamon ja yhteiskunnan käyttöön tietoa alan keskeisistä tunnusluvuista, henkilöstöstä, liikevaihdosta, muotoilun vaikuttavuudesta, rahoitusinstrumenteista ja muotoiluintensiivisistä toimialoista. Tärkeä osa toimialatutkimusta on 5

6 muotoiluyrityksille suunnattu suhdannebarometrikysely, jonka avulla saadaan seurantatietoa alasta ensimmäisen kerran vuonna Muotoiluyritysten ja kuntien yhteistyömahdollisuuksia tutkivaa tutkimushankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan Uudenmaan Liiton kanssa jatkorahoituksen varmistuttua. Tutkimushanke tähtää konkreettiseen tilaajien ja alan yrittäjien kehittämishankkeeseen, jonka toteuttaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä Vuoden 2014 Ornamo tekee selvityksen opettaja-tutkija ammatin haasteista. Ornamo on esiselvittänyt taideteollisen taiteen markkinatilannetta Suomessa vuosina Selvitystä varten haastateltiin alan asiantuntijoita ja toimijoita. Vuonna 2013 Ornamossa aloitettiin taiteilija-ammatin kehittämishanke, joka osaltaan vastaa ilmitulleisiin ongelmiin. Hankkeessa laajennetaan taiteilijoiden liiketoimintaja yrittäjyysosaamista sekä annetaan ohjausta ammattitaidon soveltamiseen uusilla aloilla. Vuonna 2014 Ornamo käynnistää Taideteollisen taiteen liiketoiminnan kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen. Markkinoiden kartoitus auttaa kehittämään sekä taiteilijoiden ansaintalogiikkaa että alalla toimivia välittäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä (galleriat, huutokaupat, konseptimyymälät). Hankkeeseen haetaan tukea ESR-rahastosta ja TEKESiltä. Säännöllisin väliajoin tehtäviä selvityksiä toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkioselvitys sekä joka kolmas vuosi toteutettava jäsenpalvelukysely. VIESTINTÄ Tulevan vuoden aikana luodaan Ornamolle uusi viestintästrategia. Tavoitteena on lisätä Ornamon viestintäkanavien ja Ornamon jäsenten tunnettuutta ja vaikuttavuutta sekä korostaa Ornamon roolia ammattilaisten omana järjestönä ja alan asiantuntijana Suomessa. Viestinnällä tehdään tavoitteet, toiminta, tuotteet ja palvelut näkyviksi. Kerrotaan päätöksistä ja niiden taustoista. Järjestön viestintä sisältää sekä markkinointiviestintää että asiantuntija ja vaikuttajaviestintää. Uudistuneet kotisivut ja Facebook palvelevat ensisijaisesti ulkoista viestintää, uudistunut viikkotiedote ja uudistunut lehti sekä kotisivujen uudet jäsenpalvelut järjestön sisäistä viestintää. Tulevana vuonna tullaan kartoittamaan LinkedInin ja Twitterin käyttömahdollisuuksia. Tiedottamisen apuna käytetään sähköisten tiedotteiden lähetys- ja seurantapalvelua. Tulevana vuonna luodaan ja ylläpidetään toimittaja- ja toimituskontakteja. Asiantuntijaviestinnän avuksi luodaan vaikuttamisen viestikello ja järjestetään toimittajatapaaminen/tapaamisia. Kansainvälisessä viestinnässä ja tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Design Forum Finlandin viestinnän kanssa. Jäsenrekrytointivuoden viestintä tukee tavoitteita järjestön jäsenmäärän kasvattamiseksi ja asiantuntijakuvan vahvistamiseksi. Viikkotiedote Sähköinen viikkotiedote ilmestyy kerran viikossa. Erillisiä sähköpostilähetyksiä pyritään välttämään ja lähetetään mahdollisimman paljon informaatiota viikkotiedotteen kautta. Ornamon lehti Ornamon lehti ilmestyy vuoden aikana viisi kertaa. Sisältöä kehitetään ajankohtaisen keskustelun ja artikkelimaisuuden suuntaan. Numerot suunnitellaan vuositasolla etukäteen ja teemoitetaan toimituksellisesti. Lehti on luettavissa supistettuna versiona kotisivuilla ja viikkotiedotteen mukana vapaajäsenet saavat sähköisen linkin lehteen. Opiskelijat tulevat saamaan painetun lehden vuonna 2014 jäsenetuna. Vapaajäsenet voivat tilata lehden niin halutessaan vuosihintaan 20. Lehden ilmoitushinnat pysyvät vuoden 2013 tasolla. Ornamon lehti on merkittävä jäsenetu ja ajankuva. Se on myös merkittävä ulkoisen ja ammatillisen viestinnän väline. Tarjotaan sähköisen lehden lukuoikeuksia myös lehdistölle. Lehti on järjestölle arvokas vaihdannan väline. Kotisivut Kotisivujen kautta vahvistetaan kuvaa Ornamosta asiantuntijaviestijänä. Uudet kotisivut antavat suuremman mahdollisuuden uutisointien esiintuomiseksi etusivullaan. Lisätään kuvallisuutta sivustolla. Kieliversioita englanti ja ruotsi ylläpidetään ja materiaalia sivustoilla ylläpidetään ja lisätään resurssien mukaan. Ornamon jäsenpalveluiden keskustelupalsta avaa mahdollisuuden ammatilliseen keskusteluun jäsenten kesken. Jäsenpalveluihin kerätään lisää ammatillista informaatiota. Tiedonkeruussa ja oppaiden luonnissa sekä tiedon jalostamisessa käytetään hyväksi mm. Webropol -kysely- ja analysointityökalua ja Ornamo-aamiaisista saatua materiaalia. Vuonna 2013 luotuun tekijäpankkiin kootaan edelleen kontakteja ammattilaisten käyttöön. Uudistettua Finnishdesigners -sivustoa markkinoidaan edelleen jäsenkunnalle portfoliomäärän lisäämiseksi. Tulevana vuonna markkinoidaan sivustoa kuluttajille, asiakkaille ja tärkeimmille sidosryhmille. Esitteet ja flyerit Haetaan erillisrahoitusta Ornamon kaksikielistä yleisesitettä varten. Tehdään pieniä flyereita tarpeen mukaan. Ilmoittaminen ja näkyvyys 6

7 Jatketaan jäsenrekrytointi -ilmoittamista koulujen julkaisuissa ja tapahtumien osalta alan lehdissä ja päivälehdissä ja suoramarkkinoinnissa opintotoimistoihin. Suunnitellaan ja toteutetaan kevyitä messu- ja tapahtumaosallistumisia, joiden näkyvyydessä painotetaan jäsenrekrytointia. Yhteistyökumppanina esim. rinnakkaisjäsenyyttä tarjoava Tekniikan akateemiset TEK. Pyritään logonäkyvyyteen mahdollisimman monien sidosryhmien sivustoilla ja tapahtumien yhteydessä yhteistyökumppanina. Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat kuvautetaan ammattivalokuvaajilla. Viestinnän tukena käytetään toimistolla viestinnän harjoittelijoita. ORNAMON HANKKEET Ornamon ja Grafian yhteisen Muotoilijat 14 -palkinnon tavoitteena on nostaa esille eri taideteollisten alojen monipuolisuutta ja korkeaa tasoa. Muotoilijat 14 -palkinnot jaetaan Helsingissä helmikuussa. Palkintojenjaon yhteydessä pidetään seminaari, jonka teemana on Koti. Muotoilijat 14 -esite postitetaan jäsenille Ornamon lehden nro 1 liitteenä ja sitä jaetaan yhteistyökumppaneille eri tilaisuuksissa. Teosmyynti järjestetään maaliskuussa, erityisesti valtion taideostoja on keskitetty Teosmyyntiin. Teosmyynnissä keskitytään entistä enemmän myynti- ja markkinointiosaamiseen ja yritysyhteistyöhön. Design Forum Showroomiin tulee esille Teosmyynnin satelliittinäyttely, jonka kautta haetaan tapahtumalle uutta asiakaskuntaa. Ornamon Design Joulumyyjäiset järjestetään joulukuussa ensimmäistä kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla ja mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla. Joulumyyjäisten suosio on kasvanut ja nykyinen tila ei ole palvellut koko jäsenistöä. Ornamo järjestää, rahoituksen varmistuttua, ensimmäisen kotimaisen keramiikkataiteen katselmuksen vuonna Hankkeen työnimi on Keramiikka Tilassa. Hanke koostuu näyttelystä, konferenssista ja kilpailusta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Designmuseo, Suomen Kuvanveistäjäliitto sekä Aalto-yliopisto. Ornamo vastaa hankkeen tuottamisesta ja hallinnoi hankkeen kokonaisuutta. Designmuseon kanssa sovittu alustava näyttelyaika on lokakuu 2014 tammikuu Näyttelyn yhteydessä julkistetaan keramiikkateoksen suunnittelukilpailu. Kansainvälinen konferenssi järjestetään marraskuussa ja sen toteutuksesta ja rahoituksesta vastaa Aalto-yliopisto. Ornamo ja Designmuseo järjestävät Skidiakatemia-muotoilukerhoja luokkalaisille yhteistyössä koulujen ja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. Ornamo osallistuu myös arkkitehtuuri ja muotoilukasvatuksen edistämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa Ampiainen-hankkeen kautta. ORNAMON TAPAHTUMALLISET HANKKEET 2014 Muotoilijat 14 julkistaminen ja seminaari helmikuussa Teosmyyntinäyttely Kaapelitehtaalla maaliskuussa Ornamon Design Joulumyyjäiset Kaapelitehtaalla joulukuussa Keramiikka Tilassa - Keramiikkataiteen katselmus lokakuu 2014 tammikuu 2015 Designmuseossa Yhteispohjoismainen Nordic Design Impact hanke ORNAMON STATUKSEN ALLA OLEVAT HANKKEET OHO, opitaan yhdessä -työpajahanke / Taiteilijat O ry Beacon Helsinki -yhteisön kehittäminen / Yuki Abe ja työryhmä Pilottihanke hyvän senioriasumisen kehittämiseksi / Ulla-Maija Vikman ja työryhmä The 8th Cheongju International Craft Biennale 2013 vientihanke / Inni Pärnänen ja työryhmä DesignArvo projekti / Kati Hienonen ja työryhmä Kollektiivi-hanke, yhteistoimintamallin kehittäminen/ Pekka Paikkari ja työryhmä Hankkeet ovat saanet Ornamon Kipinärahaa vuonna 2013 ja ne jatkuvat vuonna KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Ornamon kansainvälisessä toiminnassa pyritään vaikuttamaan muotoilun edistämiseen eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Ornamo osallistuu vuoden aikana Bedan (The Bureau od Euroopean Design Associations) hallituksen kokouksiin (edustajana Salla Heinänen), WCC Euroopan (World Craft Council) yleiskokoukseen ja IAC:n yleiskokoukseen. Ornamo järjestää NNCA:n (Nordic Network of Craft Association) Pohjoismaiden yhteistyötapaamisen Suomessa, mikäli rahoitus tilaisuudelle järjestyy. Ornamo on jäsenenä myös ICSID:ssä (International Council of Societies of Industrial Design) ja ETN (European Textile Network) järjestöissä. Ornamo on mukana muotoilujärjestöjen yhteispohjoismaisessa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) Nordic Design Impact -hankkeessa, joka käynnistyi syksyllä 2013 Pohjoismaiden neuvoston Kreanord -tuen avulla. Hanke luo mallin, jossa muotoilua hyödyntävät suuret yritykset toimivat mentoreina muotoiluyrityksille. Hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten kansainvälistä vientiä pohjoismaisen muotoilun, ekologisuuden ja onlinenäkyvyyden avulla. 7

8 SUUNNITTELUKILPAILUTOIMINNAN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Muotoilukilpailut ovat yksi keino ostaa muotoilua. Ornamo tarjoaa palvelujaan muotoilukilpailutoiminnan kehittämiseksi, tiedottamalla ja konsultoimalla yhteisöjä. TALOUDEN PERUSTEET Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman ammatillis-aatteellisen toiminnan. Jäsenmaksut vuodelle 2014 ovat: varsinaiset jäsenet 160 kokelasjäsenet 140 opiskelijajäsenet 50 vapaa jäsenet 0 kunniajäsenet 0 Vuonna 2014 vapaajäsenet voivat tilata Ornamon jäsenlehden 20 euron hintaan. Selvitetään Ornamon yhdistysjäsenyyksiä ja niihin liittyvien jäsenmaksujen vastaavuutta. IAET-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2014 IAET-kassan jäsenmaksu on 78 euroa. Hyväksytty Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n hallituksen kokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

3/13. SALLA SILVONEN vei voiton. Nostetta yrityskiihdyttämöstä. Osaatko hinnoitella taiteesi? ORNAMON LEHTI. Kansi / Sivu 8. Sivu 6.

3/13. SALLA SILVONEN vei voiton. Nostetta yrityskiihdyttämöstä. Osaatko hinnoitella taiteesi? ORNAMON LEHTI. Kansi / Sivu 8. Sivu 6. 1 3/13 ORNAMON LEHTI SALLA SILVONEN vei voiton Kansi / Sivu 8 Nostetta yrityskiihdyttämöstä Sivu 6 Osaatko hinnoitella taiteesi? Sivu 14 3 SISÄLLYS Nro 3/13 3 4 5 6 8 11 12 14 17 22 Ornamo Pääkirjoitus

Lisätiedot

4/13. Lasten sairaala 2017! Mitä kuuluu freelancer? Petteri Kolinen työelämässä ORNAMON LEHTI. Sivu 22. Sivu 20. Sivu 16

4/13. Lasten sairaala 2017! Mitä kuuluu freelancer? Petteri Kolinen työelämässä ORNAMON LEHTI. Sivu 22. Sivu 20. Sivu 16 4/13 ORNAMON LEHTI Mitä kuuluu freelancer? Sivu 16 Petteri Kolinen työelämässä Sivu 20 Lasten sairaala 2017! Sivu 22 3 SISÄLLYS Nro 4/13 3 4 5 6 8 10 13 14 16 17 19 20 22 Ornamo Pääkirjoitus Hallitus

Lisätiedot

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10.

2 /13. e-child oppimisjärjestelmä. Muotoilijoiden palkkatietoa. Ornamosäätiön stipendit ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Kansi / Sivu 10. 1 2 /13 ORNAMON LEHTI e-child oppimisjärjestelmä Kansi / Sivu 10 Muotoilijoiden palkkatietoa Sivu 12 Ornamosäätiön stipendit Sivu 34 2 3 SISÄLLYS Nro 2 /13 3 Ornamo 4 Pääkirjoitus 5 Hallinto 6 Hallitus

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN

Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Julkaisu A:36 ISBN 978-951-766-164-5 (nide) ISBN Etelä-Pohjanmaan luovien alojen yritystoiminnan kehittämissuunnitelma päivitys vuosille 2012 2016 Suuremmat kokonaisuudet vahvoilla aloilla yhteistyöllä ja rajapintoja ylittämällä A:36 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013

Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Muotoilualan yritysten suhdanne- ja toimialaraportti 2013 Raportti muotoilualojen yrityksistä, yritysprofiilista, markkinoista, kasvuyrittäjyydestä ja lähiajan suhdanneodotuksista 1 Muotoilualan yritysten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20

5/14. Taiteen brändääjä Damien Whitmore. Betonisymposium innosti. Muotoilukoulutus murroksessa ORNAMON LEHTI. Sivu 12. Sivu 20 5/14 ORNAMON LEHTI Taiteen brändääjä Damien Whitmore Betonisymposium innosti Sivu 12 Muotoilukoulutus murroksessa Sivu 20 23.-25.1.2015 Messukeskus Helsinki Kevään Forma-messut lähestyy. Forma-messut on

Lisätiedot