TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäseniään sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, ja taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammatissa. Ornamo toimii jäsentensä edunvalvojana, edistää jäsenten ja alan näkymistä, verkottumista ja yhteistoimintaa sekä jakaa muotoilualan asiantuntijatietoa. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ammatillis-aatteellinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. KESKEINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUOTOILUALALLA VUONNA 2014 Yleinen taloustilanne näkyy edelleen muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut vuonna 2014 ja yritysten vaihtuvuus on kasvanut. Muotoilijoiden osaaminen haastavassa toimintaympäristössä korostuu. Muotoiluala kohtaa rakenteellisen muutoksen kuten muutkin toimialat. Muotoilun käytön laajentuminen tuotemuotoilusta strategiseen suunnitteluun ja integroituminen asiakkaiden liiketoimintaan on keskeistä. Alan työllistymisen kannalta on tärkeää, että muotoilun jatkuva hyödyntäminen laajenee kaikille toimialoille. Julkisella sektorilla on mahdollista muotoilun hyödyntäjänä kasvaa edelleen. Monenvälisen tuotekehityksen merkitys on kasvanut koko ajan samoin kyky tuotteistaa suunnitteluosaaminen myytäväksi tuotteeksi ja palveluksi. Muotoiluosaamiselta vaaditaan ymmärrystä ostajien liiketoiminnasta ja strategiasta. Ornamon toiminnan kautta pyritään yhteistyötä tiivistämään muotoilun ja taideteollisen taiteen tilaajien ja ostajien kanssa. Muotoilun merkitys alihankintana kasvaa. Muotoilutyön ja ammatin luonne laajentuu jatkossa yhä enemmän materiaalipohjaisesta suunnittelusta monialaiseen sisältöjen ja strategiseen suunnitteluun. Taideteollinen taiteen asemaan heijastuu valtion kulttuuribudjetin leikkaukset. Samaan aikaan ministeriö on hakenut alan työllistymiseen uudenlaisia mahdollisuuksia työllistymiseen. Hankintaprosessien toimivuus on muotoilijoille ja alan yrityksille keskeinen haaste. Myös suunnittelu- ja konsulttitoiminta (yhdyskunta-, tila-, kaluste-, infra -ja energiasuunnittelu) kasvaa kuntien ostaessa hankintaprosesseja yhä enemmän yksityiseltä sektorilta. Keskeinen haaste muotoilijoille on tarjousprosessin hankaluus sekä suuret hankintakokonaisuudet. Muotoiluyritysten keskinäinen yhteistyö hankinnoissa ja tarjousten tekemisessä sekä yhteistyö muiden suunnittelualan yritysten kanssa yhteistarjousten tekemiseksi lisäisivät mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Aluesuunnittelussa on mahdollisuuksia myös alan taiteilijoille ja taideprojektien johtamiseen. Valtioneuvosto laatii vuoden 2014 aikana asetuksen julkisen taiteen prosenttiperiaatteelle. Ornamo on yhteistyökumppanina Opetusja kulttuuriministeriön rahoittamassa prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa. Tavoitteena on, että lisäämme alamme taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa. Suomen talousnäkymät ovat edelleen heikot ja talouden kasvun ennakoidaan jäävän alle 1 %:n vuonna Taloustilanne on johtanut yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta. Tämä vaikuttaa suunnittelutyön ostamiseen heikentävästi. Ornamo seuraa tilannetta alan pk-suhdannekyselyn avulla. Sama koskee taidehankintoja, myös valtion taideostoja. Valtion taidemuseosta tulee vuonna 2014 säätiömuotoinen Kansallisgalleria, jonka rahoitus siirtyy veikkausvoittorahoilla rahoitettavaksi. Tämä haastaa myös valtion taideostojen päätöksenteon ja rahoituksen. Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet, mutta freelancer-yrittäjyys, alihankintatoiminta ja muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla on sen sijaan kasvanut. Suunta näyttää jatkuvan edelleen, kun muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla ja yritykset ulkoistavat muotoiluosaamisensa. Toimintaympäristöä ja muotoilun tulevaisuuden ennakointia heikentää kuitenkin se, ettei virallista tietoa Taideteollisen toimialaluokituksen (TOL) muodostamiseen ole kuin osasta muotoilualaa. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräistä korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2013 oli 14 %. Teollisuuden toimialojen rakenteellisten uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä on vuotta aikaisempaa korkeampi. Vuoden 2014 arvioidaan olevan edelleen matalan kasvun aikaa. Muotoilijoiden osaamisen kehittäminen teollisuuden rakenteellisessa uudistuksessa on keskeistä. Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa ulkopuolisen projektirahan ja toimintamäärärahan kasvun ansiosta. 1

2 Yhdistyksen toiminnassa kuitenkin jäsenmaksujen osuus ei ole kasvanut samassa suhteessa. Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi vuosi 2014 on jäsenrekrytoinnin vuosi. Ornamon ja muotoilualan keskeiset haasteet nykyisessä toimintaympäristössä ovat Muotoilualan haasteet 1) haastava työllistymis- ja markkinatilanne työntekijöillä ja yrittäjillä 2) alan ammatilliset toimintatavat, jotka haastavat suunnittelijan ansaintalogiikan a) eettiset ammattikäytännöt ja suunnitteluprosessin muutos b) yksityisen ja julkisen sektorin hankinnat, joissa enenevissä määrin edellytetään korvauksetonta suunnittelua c) tekijänoikeuksien luovutus sopimuksissa ja siinä ansaintalogiikan kehittäminen 3) muotoiluosaamisen kehittäminen vastaamaan tilaajien tarpeita 4) taiteen rahoituksen, taideapurahojen ja valtion taideostojen, leikkausten vaikutus ansaintalogiikkaan Ornamon haasteet 1) jäsenmäärän kasvattaminen edustavuuden kehittämiseksi ja Ornamon talouden vahvistamiseksi 2) Ornamon toiminnan resurssien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan muotoilijoiden, taiteilijoiden ja muotoilualan tarpeita Toimintaympäristön ja alan ammatin haasteet heikentävät muotoilijoiden työllistymisen, ammattimaisen työskentelyn ja toimeentulon mahdollisuuksia sekä suunnittelualan uskottavuutta. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA PERUSTEET Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa jatketaan vuonna 2013 käynnistettyä ammatillisuuden ja ammattietiikan teemaa. Ornamon toiminnalla vastataan edellä mainittuihin sekä muotoilualan että Ornamon haasteisiin. Ornamon toiminnan painopisteenä ovat siten muotoilijan ja taiteilijan ammatit ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen kaikilla toimialoilla sekä työsuhteissa että yrittäjinä. Ornamon asiantuntijaosaamista vahvistetaan sekä keskitytään asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen. Tämän tarkoitus on parantaa jäsenneuvonnan, tiedotuksen, edunvalvonnan ja seminaarien sisältöjä vastaamaan jäsenistön tarpeita työelämässä. Vuoden 2013 aikana uudistettujen sopimusmallien sekä hankintaohjeistuksen pohjalta järjestetään koulutusta sopimusneuvottelujen käymiseen, sopimusten laatimiseen sekä laaditaan sopimuksille soveltamisohjeet ansaintalogiikan parantamiseksi sekä laaditaan ammatillinen opas jäsenistön käyttöön ja jäsenrekrytointia varten. Vuosi 2014 on myös jäsenrekrytoinnin vuosi. Ornamo laatii jäsenrekrytointikampanjan ja rakentaa jäsenrekrytointiprosessin osaksi perusjärjestötoimintaa. Vuonna 2014 laaditaan jäsenkysely jäsenpalveluiden kehittämiseksi. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2011, johon jäsenkyselyn tuloksia verrataan. Ornamon vuoden 2014 toiminta keskittyy Ornamon strategian mukaisesti asiantuntijavaikuttamiseen sekä jäsentensä työllistymiseen edistämiseen. Tämän avulla nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamista ja ammattitaitoa, vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen rinnalla sekä järjestön asemaa ja näkyvyyttä. Tämän työn tueksi tarvitsemme perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen, hankkeen avulla lisätään alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Toimien avulla kehitetään yhteistyössä alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely, Tekes, rakennerahastot) piiriin. Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja muotoiluyritysten sekä muotoilua tilaavien yritysten yhteistoimintaa. Hankkeiden tavoitteena on muotoilijoiden liiketoiminnan ja työllisyyden jatkuminen. Ornamo vastaavasti tiivistää yhteistyötä teollisuuden eri toimialojen kanssa, keskittyen nykyisiin ja ennakoitujen muotoiluintensiivisten alojen kanssa. Ornamo uudistaa Muotoilijat 15 konseptin vuoden 2014 aikana. Ornamon Design joulumyyjäiset siirtyvät Kaapelitehtaalle vuonna 2014 suuren suosion vuoksi. Ornamo selvittää mahdollisuuden ulkoistaa joulumyyjäisprojektin. Näiden lisäksi Ornamo tukee vuonna 2014 Ornamon statuksen alla toteutettavia 1-2 hanketta kipinärahalla. Näiden Ornamon jäsenten toteuttamien hankkeiden tulee koskea ja hyödyttää laaja-alaisesti Ornamon jäsenkuntaa. Em. toimintatapa tarjoaa koko jäsenistölle tasavertaisen mahdollisuuden rakentaa alan 2

3 vaikuttavuutta omien kehitysideoiden kautta. Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Ornamo käynnistää vuoden 2014 aikana teemavuoden hankkeiden valmistelun. Perinteisten hankkeiden lisäksi vuonna 2014 Ornamo järjestää, mikäli ulkopuolinen rahoitus toteutuu, yhteistyössä Kuvanveistäjäliiton, Designmuseon ja Aalto-yliopiston kanssa Keramiikka tilassa -näyttelyn, konferenssin sekä taidekilpailun. Ornamo käynnistää Taideteollisen taiteen yrittäjyyden kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat vuoden aikana suunnitellusti. Tavoitteena on taideteollisen taiteen ja taiteilijan ammatillisten edellytysten parantaminen ottaen huomioon valtion taiteen edistämistukien ja taiteilija-apurahojen vähentyminen. Ornamon opettajien ja tutkijoiden työryhmä toteuttaa vuonna 2014 tutkimuksen, joissa selvitetään muotoilun- ja taiteen opettajien työn luonnetta, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tavoitteena on myös Ornamon ja OAJ:n kaksoisjäsenyysneuvottelut. VISIO - YHTEINEN TAHTOTILA VUODELLE 2020 Ornamo on arvostettu muotoilualan kumppani ja kansallinen mielipidevaikuttaja. Ornamo on tunnustettu jäsentensä ammatillis-aatteellisten asioiden puolestapuhuja ja muotoilualan luotettava asiantuntija, joka tunnetaan myös kansainvälisesti. MISSIO - MIKSI OLEMME OLEMASSA? Ornamo on muotoilualan etujärjestö, jäsentensä etujen ajaja, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjä. Ornamo vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan ja monialaisen muotoilun kehittymiseen omalla toiminnallaan ja viestinnässään. Ornamon ammatillisuuden ja ammattietiikan -vuoden päälinjat 2014 ovat: Ammatillis-aatteellisissa asioissa jäsenpalveluiden ja vaikuttavuuden kehittäminen Järjestön asiantuntija- ja vaikuttamisosaamisen vahvistaminen Ammatillisen ansaintalogiikan portfolio mallin rakentaminen Vaikuttaminen muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon Jäsenrekrytointikampanja ja -prosessin luominen jäsenpalvelukyselyä hyödyntäen Jäsenpalveluiden sisältöjen ja saavutettavuuden kehittäminen Muotoilualan tulevaisuuskeskustelu rakennemuutoksessa ja Suomi 100-vuotta ORGANISAATIO ja HALLINTO JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Toimintaa on suunnattava niin, että varsinaisten jäsenten määrä nousee. Siksi Ornamo käynnistää vuonna 2014 jäsenrekrytointikampanjan. ORGANISAATIO Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään jäsenistöä kiinnostavia keskustelutilaisuuksia. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa keskimäärin kuuden viikon välein. Hallitustyön sisältöjä ja toimintatapoja tehostetaan, jotta hallituksessa oleva alan asiantuntijaosaaminen voidaan paremmin hyödyntää järjestössä. ASIANTUNTIJATOIMINTA Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2014 ovat suunnittelualan ammattiasioiden ja taiteilijoiden ammattiasioiden toimikunnat, stipenditoimikunta, hankintatyöryhmä sekä opettaja ja tutkijatyöryhmä. HANKETOIMINTA Ornamon perinteiset hankkeet Muotoilijat -palkinnot, Teosmyynti ja Helsingin Design Joulumyyjäiset toteutetaan toimiston henkilökuntaresursseilla. Vuonna 2013 alkaneet ja vuonna 2014 jatkuvat kuusi Kipinähanketta ovat projektien työryhmien vastuulla. Ornamon keramiikkataiteen katselmus Keramiikka Tilassa toteutetaan hankkeelle palkatun tuottajan ja työryhmän resursseilla ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ornamon taidegalleria - hanke käynnistetään vuoden 2014 aikana, mikäli valtionrahoitus ja muu ulkopuolinen rahoitus toteutuvat suunnitellusti. HALLINNON KEHITTÄMINEN 3

4 Taloushallinnossa kehitetään talouden ennakoitavuutta ja selvitetään mahdollisuutta siirtyä jaksotettuun kirjanpitoon. Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään, tavoitteena parantaa jäsenpalveluiden laatua. Selvitetään mahdollisuutta siirtyä sähköiseen laskutusjärjestelmään. Jatketaan Ornamon arkiston selvittämistä, tavoitteena on saada Aalto-yliopiston tiloissa olevan Ornamon arkiston selvitys valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. STRATEGINEN TOIMINTA JÄSENPALVELUT Jäsenpalveluja ylläpidetään ja kehitetään ottaen huomioon koko jäsenistön tarpeet. Jäsenpalveluita toteutetaan sähköposti-, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamon lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin lisätään ajankohtaisia oppaita, julkaisuja, koulutusmateriaaleja, ohjeita ja linkkejä tukemaan ammatin harjoittamista. Uutena jäsenpalveluissa käynnistyy jäsenistön ammatillinen keskustelufoorumi Keskustele! -palsta sekä Tekijäpankki. Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2014 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Jäsenistölle järjestetään vuoden aikana koulutusta ja keskustelutilaisuuksia muotoilu- ja taidealan työn tukemiseksi mm. työsuhde-, yrittäjyys-, tekijänoikeusasioista, sopimusneuvotteluista, rahoituksesta, hinnoittelusta, hankinnoista ja markkinoinnista. Koulutustoiminnassa tehdään myös yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenistölle järjestetään kokoontumisia jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tilaisuudet voidaan järjestää jäsenen toimistolle, Ornamossa tai muuhun 'matalan kynnyksen' paikkaan, periaatteena mukava yhdessäolo ja kollegiaalinen vertaistuki sekä tiedon jakaminen. JÄRJESTÖTOIMINTA Ornamo on valtakunnallinen järjestö. Järjestö- ja alueellisen toiminnan avulla lisätään Ornamon näkyvyyttä, yhteydenpitoa jäsenten kanssa ja jäsenten tasavertaisuutta. Muotoilun käytön edistämiseksi pyritään järjestämään ja osallistumaan tapahtumiin, joissa muotoilua käyttävät yhteisöt ja muotoilijat voivat kohdata. Ornamo käynnistää valtakunnallisen jäsenrekrytointi- ja koulutuskampanjan. Ornamo järjestää syksyllä intressiryhmäpäivän muotoilualan tulevaisuuden näkymistä ja Suomi 100-vuotisteeman pohjalta. AMMATILLINEN TOIMINTA JA EDUNVALVONTA Ornamo keskittyy parantamaan muotoilijoiden ja taiteilijoiden, työntekijöiden, ammatinharjoittajien ja yritystoiminnan ja ansaintaedellytyksiä edunvalvonnan, koulutuksen, tutkimusten, lainopillisen neuvonnan sekä tiedottamisen avulla. Ornamo laatii oppaan jäsenistölle ammatillisista asioista. Vuonna 2014 toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkiokysely. Vuoden 2013 toimialatutkimuksen osana laadittiin alan suhdanneselvitys. Vuonna 2014 talouden epävarmassa tilanteessa jatketaan alan yritysten tilanteen seuraamista toteuttamalla yritysten suhdannebarometrin. Kaikki Ornamon suunnittelusopimukset päivitettiin vuonna Vuonna 2014 laaditaan sopimusten soveltamisohjeet sekä järjestetään koulutusta sopimuksen laatimisesta sekä sopimusneuvotteluista. Uudistetaan Ornamon työsopimus- ja työharjoittelusopimusmalli, joka sisältää rojaltit/bonus/ipr/ salassapito/kilpailukieltolausekkeet. Ornamon suunnittelusopimukset - puitesopimus - suunnittelusopimus - kalustesuunnittelusopimus - lisenssisopimus - rojaltisopimus - sisustussuunnittelusopimus - tilausteossopimus - taidehankintasopimus - näyttelykorvaussopimus Näyttelykorvaussopimus Ornamo yhteistyössä taiteilijajärjestöjen ja Kuvaston kanssa neuvottelee Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoillemme. JULKINEN SEKTORI JA JULKISET HANKINNAT 4

5 Ornamo, SAFA, ATL ja Grafia järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen tilaajille suunnatun Laatua suunnitteluhankintaan -kiertueen 2014, jonka tarkoitus edistää hyviä hankintakäytäntöjä suunnittelualoilla yhteistyössä tilaajien kanssa. Pääsy julkisiin hankintoihin on alalla vaikeaa. Yhteistyömahdollisuuden ja monenvälinen yhteistyö ja kumppanuus projekteissa tulee lisätä. Ornamo jatkaa Hilma portaalin parempaa hyödyntämistä muotoilijoille. Yhteistyötä eri suunnittelualojen välillä kehitetään kumppanuuden tukemiseksi: - julkisten hankintojen käytännöt - hankintalainsäädäntö - Hankintapalvelu Ornamon jäsenistölle alojen hankinnoista ja kilpailutuksista Credita/Hilma - hankintaopas - hankintakäytännöt tilaustaiteen osalta TEKIJÄNOIKEUS JA TEOLLISOIKEUDET Ornamo kehittää IPR ja portfolio-ansaintamallia, joka perustuu oman ansaintamallin hallintaan ja kehittämiseen. Portfoliosalkku sisältää ansainnan eri vaihtoehtoja ml. rojalti- ja lisenssitulot. Mallin avulla jäsenet voivat paremmin turvat samalla sekä oikeutensa että hyötyä niistä taloudellisesti sekä hallinnoida työnsä ansaintalogiikkaa. Aiheesta järjestetään myös koulutuksia. - tekijänoikeuksien toteutuminen - tuotekopioiminen - IPR sopimuksissa - IPR -opas jäsenistölle nettisivuille - IPR ja KSE 2012 (konsulttialan sopimusehdot) - IPR ja portfolioansaintamallin kehittäminen KOULUTUS Teollisuuden ja julkisen sektorin rakennemuutoksessa muotoilulla nähdään merkittävä vaikutus. Muotoilun hyödyntämisen muutos edellyttää myös laadukasta koulutusta, joka tukee muotoilun laajakäyttöistä hyödyntämistä. Ornamo vaikuttaa osaamisen kehittämiseen ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa osaamistarpeiden erityisesti täydennyskoulutuksen selvittämiseksi. Ornamo vaikuttaa valtion asetuksissa määriteltyjen pätevyysvaatimusten turvaamiseksi. Ornamo aamiaisten tarkoitus on tukea jäsenten ammatillista toimintaa, verkottumista sekä hyödyntää jäsenten työelämän asiantuntijuutta. TYÖHYVINVOINTI Ornamo järjestää Kelan kanssa jäsenistölle suunnattuja työhyvinvointia tukevia ammatillisia kuntoutuskursseja. Vuonna 2014 jatkuu kaksi TYK -kuntoutuskurssia sekä yksi ennaltaehkäisevän kuntoutuksen ASLAK-kurssi. Ornamo toimii kuntoutuksessa työnantajan ominaisuudessa sekä selvittää alan työhyvinvointiin liittyviä haasteita. ORNAMON JA GALLERISTIT RY:N YHTEISTYÖ Ornamo jatkaa galleria-tuottajayhteistyötä. Ornamo on kerännyt listaa gallerioista, jotka esittelevät taideteollista taidetta. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä Suomesta että ulkomailta. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta gallerioiden kanssa toimimisesta. Neuvotellaan yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten managerit, kuraattorit ja huutokaupat. Finnishdesigners.fi portaalia markkinoidaan taideammattilaisille ja kuluttajille. RAHOITUSPALVELUT Selvitetään taideteollisen suunnittelun ja taiteen uusia rahoitusinstrumentteja, ja kartoitetaan yksityisiä yhteistyökumppaneita. Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta rahoitusmahdollisuuksista sekä tarjousten tekemisestä. TUTKIMUS Muotoilualan tutkimustieto on puutteellista. Tilasto ja tutkimustyö taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, liikevaihdosta, henkilöstömääristä ei ole systemaattisesti saatavilla. Toimialojen kehittämiseksi ja muotoilijoiden haasteiden tunnistamiseksi syvennetään tutkimusyhteistyötä valtion eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoiminnan avulla vahvistetaan Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana sekä pystytään palvelemaan jäseniä paremmin sekä kehittämään edunvalvontaa, jäsenkoulutusta ja tiedotusta. Vuonna 2014 jatketaan ulkopuolisella rahoituksella toteutettavan viiden vuoden tutkimuskokonaisuuden, joka tähtää määrätietoisesti alan parempaan tuntemukseen ja tukitarpeiden sekä kasvupotentiaalien tunnistamiseen. Vuonna 2013 Ornamo tuotti ensimmäisen muotoilualan toimialatutkimuksen. Selvitys antaa Ornamon ja yhteiskunnan käyttöön tietoa alan keskeisistä tunnusluvuista, henkilöstöstä, liikevaihdosta, muotoilun vaikuttavuudesta, rahoitusinstrumenteista ja muotoiluintensiivisistä toimialoista. Tärkeä osa toimialatutkimusta on 5

6 muotoiluyrityksille suunnattu suhdannebarometrikysely, jonka avulla saadaan seurantatietoa alasta ensimmäisen kerran vuonna Muotoiluyritysten ja kuntien yhteistyömahdollisuuksia tutkivaa tutkimushankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan Uudenmaan Liiton kanssa jatkorahoituksen varmistuttua. Tutkimushanke tähtää konkreettiseen tilaajien ja alan yrittäjien kehittämishankkeeseen, jonka toteuttaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä Vuoden 2014 Ornamo tekee selvityksen opettaja-tutkija ammatin haasteista. Ornamo on esiselvittänyt taideteollisen taiteen markkinatilannetta Suomessa vuosina Selvitystä varten haastateltiin alan asiantuntijoita ja toimijoita. Vuonna 2013 Ornamossa aloitettiin taiteilija-ammatin kehittämishanke, joka osaltaan vastaa ilmitulleisiin ongelmiin. Hankkeessa laajennetaan taiteilijoiden liiketoimintaja yrittäjyysosaamista sekä annetaan ohjausta ammattitaidon soveltamiseen uusilla aloilla. Vuonna 2014 Ornamo käynnistää Taideteollisen taiteen liiketoiminnan kehittämishankkeen ja markkinatutkimuksen. Markkinoiden kartoitus auttaa kehittämään sekä taiteilijoiden ansaintalogiikkaa että alalla toimivia välittäjäpalveluita tarjoavia yrityksiä (galleriat, huutokaupat, konseptimyymälät). Hankkeeseen haetaan tukea ESR-rahastosta ja TEKESiltä. Säännöllisin väliajoin tehtäviä selvityksiä toteutetaan vuosittainen palkka- ja palkkioselvitys sekä joka kolmas vuosi toteutettava jäsenpalvelukysely. VIESTINTÄ Tulevan vuoden aikana luodaan Ornamolle uusi viestintästrategia. Tavoitteena on lisätä Ornamon viestintäkanavien ja Ornamon jäsenten tunnettuutta ja vaikuttavuutta sekä korostaa Ornamon roolia ammattilaisten omana järjestönä ja alan asiantuntijana Suomessa. Viestinnällä tehdään tavoitteet, toiminta, tuotteet ja palvelut näkyviksi. Kerrotaan päätöksistä ja niiden taustoista. Järjestön viestintä sisältää sekä markkinointiviestintää että asiantuntija ja vaikuttajaviestintää. Uudistuneet kotisivut ja Facebook palvelevat ensisijaisesti ulkoista viestintää, uudistunut viikkotiedote ja uudistunut lehti sekä kotisivujen uudet jäsenpalvelut järjestön sisäistä viestintää. Tulevana vuonna tullaan kartoittamaan LinkedInin ja Twitterin käyttömahdollisuuksia. Tiedottamisen apuna käytetään sähköisten tiedotteiden lähetys- ja seurantapalvelua. Tulevana vuonna luodaan ja ylläpidetään toimittaja- ja toimituskontakteja. Asiantuntijaviestinnän avuksi luodaan vaikuttamisen viestikello ja järjestetään toimittajatapaaminen/tapaamisia. Kansainvälisessä viestinnässä ja tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Design Forum Finlandin viestinnän kanssa. Jäsenrekrytointivuoden viestintä tukee tavoitteita järjestön jäsenmäärän kasvattamiseksi ja asiantuntijakuvan vahvistamiseksi. Viikkotiedote Sähköinen viikkotiedote ilmestyy kerran viikossa. Erillisiä sähköpostilähetyksiä pyritään välttämään ja lähetetään mahdollisimman paljon informaatiota viikkotiedotteen kautta. Ornamon lehti Ornamon lehti ilmestyy vuoden aikana viisi kertaa. Sisältöä kehitetään ajankohtaisen keskustelun ja artikkelimaisuuden suuntaan. Numerot suunnitellaan vuositasolla etukäteen ja teemoitetaan toimituksellisesti. Lehti on luettavissa supistettuna versiona kotisivuilla ja viikkotiedotteen mukana vapaajäsenet saavat sähköisen linkin lehteen. Opiskelijat tulevat saamaan painetun lehden vuonna 2014 jäsenetuna. Vapaajäsenet voivat tilata lehden niin halutessaan vuosihintaan 20. Lehden ilmoitushinnat pysyvät vuoden 2013 tasolla. Ornamon lehti on merkittävä jäsenetu ja ajankuva. Se on myös merkittävä ulkoisen ja ammatillisen viestinnän väline. Tarjotaan sähköisen lehden lukuoikeuksia myös lehdistölle. Lehti on järjestölle arvokas vaihdannan väline. Kotisivut Kotisivujen kautta vahvistetaan kuvaa Ornamosta asiantuntijaviestijänä. Uudet kotisivut antavat suuremman mahdollisuuden uutisointien esiintuomiseksi etusivullaan. Lisätään kuvallisuutta sivustolla. Kieliversioita englanti ja ruotsi ylläpidetään ja materiaalia sivustoilla ylläpidetään ja lisätään resurssien mukaan. Ornamon jäsenpalveluiden keskustelupalsta avaa mahdollisuuden ammatilliseen keskusteluun jäsenten kesken. Jäsenpalveluihin kerätään lisää ammatillista informaatiota. Tiedonkeruussa ja oppaiden luonnissa sekä tiedon jalostamisessa käytetään hyväksi mm. Webropol -kysely- ja analysointityökalua ja Ornamo-aamiaisista saatua materiaalia. Vuonna 2013 luotuun tekijäpankkiin kootaan edelleen kontakteja ammattilaisten käyttöön. Uudistettua Finnishdesigners -sivustoa markkinoidaan edelleen jäsenkunnalle portfoliomäärän lisäämiseksi. Tulevana vuonna markkinoidaan sivustoa kuluttajille, asiakkaille ja tärkeimmille sidosryhmille. Esitteet ja flyerit Haetaan erillisrahoitusta Ornamon kaksikielistä yleisesitettä varten. Tehdään pieniä flyereita tarpeen mukaan. Ilmoittaminen ja näkyvyys 6

7 Jatketaan jäsenrekrytointi -ilmoittamista koulujen julkaisuissa ja tapahtumien osalta alan lehdissä ja päivälehdissä ja suoramarkkinoinnissa opintotoimistoihin. Suunnitellaan ja toteutetaan kevyitä messu- ja tapahtumaosallistumisia, joiden näkyvyydessä painotetaan jäsenrekrytointia. Yhteistyökumppanina esim. rinnakkaisjäsenyyttä tarjoava Tekniikan akateemiset TEK. Pyritään logonäkyvyyteen mahdollisimman monien sidosryhmien sivustoilla ja tapahtumien yhteydessä yhteistyökumppanina. Vuoden 2013 merkittävimmät tapahtumat kuvautetaan ammattivalokuvaajilla. Viestinnän tukena käytetään toimistolla viestinnän harjoittelijoita. ORNAMON HANKKEET Ornamon ja Grafian yhteisen Muotoilijat 14 -palkinnon tavoitteena on nostaa esille eri taideteollisten alojen monipuolisuutta ja korkeaa tasoa. Muotoilijat 14 -palkinnot jaetaan Helsingissä helmikuussa. Palkintojenjaon yhteydessä pidetään seminaari, jonka teemana on Koti. Muotoilijat 14 -esite postitetaan jäsenille Ornamon lehden nro 1 liitteenä ja sitä jaetaan yhteistyökumppaneille eri tilaisuuksissa. Teosmyynti järjestetään maaliskuussa, erityisesti valtion taideostoja on keskitetty Teosmyyntiin. Teosmyynnissä keskitytään entistä enemmän myynti- ja markkinointiosaamiseen ja yritysyhteistyöhön. Design Forum Showroomiin tulee esille Teosmyynnin satelliittinäyttely, jonka kautta haetaan tapahtumalle uutta asiakaskuntaa. Ornamon Design Joulumyyjäiset järjestetään joulukuussa ensimmäistä kertaa Helsingin Kaapelitehtaalla ja mahdollisesti myös muilla paikkakunnilla. Joulumyyjäisten suosio on kasvanut ja nykyinen tila ei ole palvellut koko jäsenistöä. Ornamo järjestää, rahoituksen varmistuttua, ensimmäisen kotimaisen keramiikkataiteen katselmuksen vuonna Hankkeen työnimi on Keramiikka Tilassa. Hanke koostuu näyttelystä, konferenssista ja kilpailusta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Designmuseo, Suomen Kuvanveistäjäliitto sekä Aalto-yliopisto. Ornamo vastaa hankkeen tuottamisesta ja hallinnoi hankkeen kokonaisuutta. Designmuseon kanssa sovittu alustava näyttelyaika on lokakuu 2014 tammikuu Näyttelyn yhteydessä julkistetaan keramiikkateoksen suunnittelukilpailu. Kansainvälinen konferenssi järjestetään marraskuussa ja sen toteutuksesta ja rahoituksesta vastaa Aalto-yliopisto. Ornamo ja Designmuseo järjestävät Skidiakatemia-muotoilukerhoja luokkalaisille yhteistyössä koulujen ja Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa. Ornamo osallistuu myös arkkitehtuuri ja muotoilukasvatuksen edistämiseen kouluissa ja oppilaitoksissa Ampiainen-hankkeen kautta. ORNAMON TAPAHTUMALLISET HANKKEET 2014 Muotoilijat 14 julkistaminen ja seminaari helmikuussa Teosmyyntinäyttely Kaapelitehtaalla maaliskuussa Ornamon Design Joulumyyjäiset Kaapelitehtaalla joulukuussa Keramiikka Tilassa - Keramiikkataiteen katselmus lokakuu 2014 tammikuu 2015 Designmuseossa Yhteispohjoismainen Nordic Design Impact hanke ORNAMON STATUKSEN ALLA OLEVAT HANKKEET OHO, opitaan yhdessä -työpajahanke / Taiteilijat O ry Beacon Helsinki -yhteisön kehittäminen / Yuki Abe ja työryhmä Pilottihanke hyvän senioriasumisen kehittämiseksi / Ulla-Maija Vikman ja työryhmä The 8th Cheongju International Craft Biennale 2013 vientihanke / Inni Pärnänen ja työryhmä DesignArvo projekti / Kati Hienonen ja työryhmä Kollektiivi-hanke, yhteistoimintamallin kehittäminen/ Pekka Paikkari ja työryhmä Hankkeet ovat saanet Ornamon Kipinärahaa vuonna 2013 ja ne jatkuvat vuonna KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Ornamon kansainvälisessä toiminnassa pyritään vaikuttamaan muotoilun edistämiseen eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Ornamo osallistuu vuoden aikana Bedan (The Bureau od Euroopean Design Associations) hallituksen kokouksiin (edustajana Salla Heinänen), WCC Euroopan (World Craft Council) yleiskokoukseen ja IAC:n yleiskokoukseen. Ornamo järjestää NNCA:n (Nordic Network of Craft Association) Pohjoismaiden yhteistyötapaamisen Suomessa, mikäli rahoitus tilaisuudelle järjestyy. Ornamo on jäsenenä myös ICSID:ssä (International Council of Societies of Industrial Design) ja ETN (European Textile Network) järjestöissä. Ornamo on mukana muotoilujärjestöjen yhteispohjoismaisessa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) Nordic Design Impact -hankkeessa, joka käynnistyi syksyllä 2013 Pohjoismaiden neuvoston Kreanord -tuen avulla. Hanke luo mallin, jossa muotoilua hyödyntävät suuret yritykset toimivat mentoreina muotoiluyrityksille. Hankkeen tavoitteena on nostaa yritysten kansainvälistä vientiä pohjoismaisen muotoilun, ekologisuuden ja onlinenäkyvyyden avulla. 7

8 SUUNNITTELUKILPAILUTOIMINNAN EDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN Muotoilukilpailut ovat yksi keino ostaa muotoilua. Ornamo tarjoaa palvelujaan muotoilukilpailutoiminnan kehittämiseksi, tiedottamalla ja konsultoimalla yhteisöjä. TALOUDEN PERUSTEET Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman ammatillis-aatteellisen toiminnan. Jäsenmaksut vuodelle 2014 ovat: varsinaiset jäsenet 160 kokelasjäsenet 140 opiskelijajäsenet 50 vapaa jäsenet 0 kunniajäsenet 0 Vuonna 2014 vapaajäsenet voivat tilata Ornamon jäsenlehden 20 euron hintaan. Selvitetään Ornamon yhdistysjäsenyyksiä ja niihin liittyvien jäsenmaksujen vastaavuutta. IAET-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2014 IAET-kassan jäsenmaksu on 78 euroa. Hyväksytty Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n hallituksen kokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

STRATEGIAKAUSI 2014-2016

STRATEGIAKAUSI 2014-2016 24.10.2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle 1. Laadukas ja hyvin suunniteltu rakennettu ympäristö takaa arvokkaan elämän 2. Asiantuntija luo aineettoman kilpailuedun 3. Kannustava työelämä kehittää yhteiskuntaa Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Ornamon hankkeet. Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia

Ornamon hankkeet. Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia Ornamon hankkeet Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia Ornamon Muotoilupäivät Ornamon Muotoilupäivät 2018 TAVOITTEET Koota yhteen jäseniä, sidosryhmiä ja eri alojen tekijöitä Suomessa ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma

Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Konsulttinuoret - toimintasuunnitelma Visio ja missio Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen aloilla työskentelee tuhansia nuoria konsultteja ja suunnittelijoita, joiden verkostoituminen

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Taiteestako toimeentuloa? 27.11.2017 - Anna Rikkinen Teollisuustaiteen Liitto Ornamo Muotoilualan asiantuntijajärjestö. Perustettu vuonna 1911. Korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka työskentelevät

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Antti Salminen Maria 0-1, Tekes Muotoilun rahoittaja Antti Salminen Maria 0-1, 27.4.2017 Hallituksen puoliväliriihen tiedotteen liite 25.4.2017 Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019: Uudet avaukset; Luovaa taloutta

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

TOIMINTASUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan Yrittäjät TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä Toiminta-ajatus: toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen

Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Työturvallisuuskeskus: Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen Jarna Savolainen Kehittämispäällikkö, TTK Tukea toimialojen kehittämiseen aamuseminaari 1.11.2017 klo 8:30-11:00 Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi

Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA toimintavuosi Luvian Koulukeskus valmistui syksyllä 2016 LUVIAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 39. toimintavuosi 1 Uusia tuulia! Luvian Yrittäjien 39. toimintavuosi käynnistyy Eurajoen kunnan nimen alla. Kunta saa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot