Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 Sääntömuutos / TKO KEVÄTKOKOUS sekä ylimääräinen yleiskokous TARKISTUS 3.1 kevätkokous 2008 ja syyskokous 2008: muutetaan "Ornamon jäseneksi". Muutos kohtaan 3.1 d) Opiskelijajäsenet - ylimääräinen kokous joulukuu 2010 ja kevätkokous 2011: Opiskelijajäsenyys takaisin. Sääntömuutoksia ei ole ilmoitettu PRH:n yhdistysrekisteriin, mutta yhdistys noudattaa niitä toiminnassaan. Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Teolliset muotoilijat TKO ry, ruotsiksi Industridesigner TKO rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JHA TOIMINTAMUODOT Teolliset muotoilijat TKO ry on ei-kaupallinen yhdistys, joka toimii Ornamoon kuuluvien teollisten muotoilijoiden edunvalvojana. - kehittää teollista suunnittelua ja teollista muotoilua - valvoa jäsentensä ammatillisia etuja - kohottaa jäsentensä ammattitaitoa sekä edistää ja tukea heidän toimintaansa mahdollisimman laaja-alaisesti - edistää jäsentensä yhteistoimintaa - edustaa jäseniään ammatillisissa asioissa kotimaassa ja ulkomailla - edistää suomalaisen teollisen muotoilun, designstrategisen suunnittelun ja muotoilukonsultaation tunnettavuutta ja laatua. - edustaa suomalaisia teollisia muotoilijoita, designstrategisia suunnittelijoita ja muotoilukonsultteja teollisen muotoilun kansainvälisissä organisaatioissa. - kehittää ja vahvistaa teollisuuden, kaupan ja muotoilijoiden yhteistyömahdollisuuksia. - herättää yleistä kiinnostusta ja arvonantoa teollisten muotoilijoiden työtä kohtaan - toimia yhteistyössä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja sekä harjoittaa koulutus-, kilpailu-, näyttely-, ja julkaisutoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Yhdistys voi järjestää arpajaisia sekä omistaa kiinteää omaisuutta. 3. JÄSENYYS

2 3.1 HENKILÖJÄSENET a) Varsinaiset jäsenet Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilö, joka toimii ammattipätevyytensä osoittaneena teollisen muotoilun alalla ja on hyväksytty Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäseneksi. Jäsenhakemukset käsittelee ja ratkaisee yhdistyksen hallitus hakijan koulutustaustan, työnäytteiden ja ansioluettelon perusteella. b) Vapaajäsenet Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä vapaajäseneksi henkilöjäsenen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja ollut yhdistyksen jäsen vähintään 30 vuotta. Vapaajäsen ei maksa jäsenmaksua, mutta nauttii samoista eduista ja oikeuksista kuin varsinainen jäsen. c) Kunniajäsenet Yhdistyksen hallitus voi nimetä kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista, mutta nauttii samoista oikeuksista kuin varsinainen jäsen. d) Opiskelijajäsenet Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä teollisen muotoilun koulutusohjelmassa opiskeleva Ornamon opiskelijajäsen. Jäsenhakemuksen yhteyteen tulee liittää korkeakoulun läsnäolotodistus. Opiskelijajäsenyys voi olla voimassa vain 6 vuotta. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 3.2 YRITYSJÄSENET Oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden toimialaan kuuluvat teollinen muotoilu, design management -palvelut, designstrateginen suunnittelu tai muotoilukonsultaatio, voivat hakea yhdistyksen yritysjäseneksi. Hakemuksen yhteyteen on liitettävä oikeaksi todistettu ote kaupparekisteristä. Yritysjäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Yrityksen edustaja voidaan valita yhdistyksen hallitukseen mikäli hän on myös TKO:n varsinainen henkilöjäsen. 3.3 KANNATUSJÄSENET Yksityiset henkilöt, säätiöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyödyntävät muotoilupalveluja ja/tai haluavat edistää suomalaisen teollisen muotoilun yhteyksiä yritysmaailmaan, voivat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja voivat hyödyntää yhdistyksen tarjoamia julkaisu-, seminaari- ja

3 asiantuntijapalveluksia. Kannatusjäsenen vuosittaisen ProTKOjäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen hallitus. 4. Eroaminen ja erottaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneet erotetaan kevätkokouksessa. Jos jäsen jatkuvasti toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous äänestämällä suljetuin lipuin. Erottaminen edellyttää 2/3 äänten enemmistöä annetuista äänistä. 5. Jäsenmaksut Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous vahvistaa seuraavaa tilikautta varten erikseen kullekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksun suorittamisvelvollisuudesta vapaita ovat kunniajäsenet sekä ne, joille on myönnetty hakemuksesta vapaajäsenyys saavutettuaan 65 vuoden iän ja maksettuaan jäsenmaksun vähintään 30 vuoden ajan. 6. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuina vähintään 6 jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraaviksi kaksivuotiskausiksi siten, että yhteensä 1/3 hallitukseen kuuluvista on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät kuitenkaan voi olla erovuorossa samanaikaisesti. 7. Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on -edustaa yhdistystä -valita yhdistyksen edustajat tarvittaviin toimikuntiin ja tehtäviin, -kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, -huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, -hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä, laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten, -ratkaista jäsenanomukset sekä pitää jäsenluetteloa sekä -valita yhdistykselle tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävistään Hallituksen kokouspalkkioista päättää syyskokous.

4 8. Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallitukseen kuuluvaa sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on vähintään puolet hallituksen jäsenistä läsnä. 9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa. 10. Tilinpäätös ja tilintarkastus Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta. 11. Kokouskutsut Kutsut yhdistyksen kaikkiin kokouksiin on postitettava jokaiselle vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja syyskokouskutsussa lisäksi hallituksen kokoonpano ja erovuoroiset. Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle milloin siihen aihetta ilmenee, tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää. Tämä pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ja hallituksen on kutsuttava kokous koolle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 12. Äänioikeus ja äänestykset Kokouksissa on kullakin henkilöjäsenellä - varsinainen, vapaa-, kunniajäsen - yksi ääni. Yritysjäsen, jolla on yksi ääni, voi valtuuttaa työntekijänsä edustamaan yritystä yhdistyksen kokoukseen. Kannatusjäsenillä ja aiemmin hyväksytyillä opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 13. Kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidetään keväällä, toukokuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat: - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - hyväksytään kokoukselle työlista - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa - esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös. - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille - valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

5 - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat: - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - hyväksytään kokoukselle työlista - valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa - vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilivuotta varten - vahvistetaan seuraavan vuoden vuosimaksujen suuruus - valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle - valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - nimetään TKO:n ehdokkaat muotoilujaoston johtokuntaan - käsitellään muut kokouskutsussa mainittavat asiat 14. Sääntöjen muuttaminen Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 14 vuorokautta. Jotta ehdotus voisi tulla hyväksytyksi, on sen lopullisessa käsittelyssä saatava 3/4 kannatus annetuista äänistä. 15. Yhdistyksen purkaminen Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä 14..ssä mainitulla tavalla. Yhdistyksen purkautuessa on varat käytettävä sen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen sillä tavoin kuin yhdistyksen kokous päättää. 16. Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia sekä annettuja asetuksia. 17. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Nykyinen. Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI. Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Nykyinen Uusi Ehdotus NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Osakesäästäjät ry.

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen.

1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 1 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toimialueena Tampere lähikuntineen. 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistys kuuluu jäsenenä Kaatuneitten

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-. dysfasia- ja MBD yhdistys, HYMY Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja toiminta alueena

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6)

SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) SENIORIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (6) 2010 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 2 TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Kauhavan Kansalliset Seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot