Pilviväylä helpottamaan. digitaalisten palveluiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilviväylä helpottamaan. digitaalisten palveluiden"

Transkriptio

1 Pilviväylä helpottamaan digitaalisten palveluiden käyttöä oppimisessa - Alustava hankesuunnitelma Lisätiedot: projektipäällikkö Jarkko Moilanen 1

2 ALUSTAVA HANKESUUNNITELMA Visio: Koko maailma oppimisen tukemiseen ja oppijan ulottuville. Tavoite Pilviväylä projektin (työnimi) tavoitteena on helpottaa erilaisten pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönottoa oppimisympäristöissä. Tarkoituksena on edesauttaa työtä jota tehdään uudenlaisen tiedon saannin ja käsittelyn, tietokäytäntöjen ja oppimisympäristön kehityksessä kouluissa. Tavoite ei ole luoda uutta oppimisympäristöä, vaan luoda luotettava väylä erilaisiin pilviteknologioihin perustuviin materiaaleihin ja palveluihin. Eri tahojen kanssa tapahtuva tiivis yhteisöllinen tapa kehittää eri osa-alueita kohti yhteistä tavoitetta on projektin kantavia voimia. Eri tahoilla viitataan niin viranomaisiin, oppilaisiin, opettajiin kuin myös yksityiseen sektoriin. Tavoitteena on, että nykyisten palveluiden käyttö helpottuu, jolloin niiden käyttö voisi yleistyä, kasvava kysyntä synnyttäisi tarvetta paremmille palveluille, edesautetaan oppimispalveluiden ekosysteemin syntymistä. hanke toimii katalyyttinä opetuksen kehittämisessä kouluissa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä. opettajalla on mahdollisuus siirtyä tiedon jakajan roolista enemmän ohjaajan rooliin Pedagoginen tausta ja tuki Pilviväylä-projektin tarkoituksena on olla mukana opetuksen kehittämistyössä jota tehdään opetuksen monipuolistamiseksi, uusien toimintamallien ja toimintatapojen levittämiseksi kaikkien opettajien käyttöomaisuudeksi. Erityisesti halutaan edesauttaa 2

3 koulukulttuurin muutosta kohti oppilaslähtöisiä ja innostavia opetusmenetelmiä, joissa korostuu onnistumisen kokemukset. Lisäksi halutaan katkaistaan kehitys, jossa koulu syrjäytyy oppilaiden arjesta. Opettajalla on samalla oltava mahdollisuus siirtyä enemmän oppimisen ohjaajaksi ja tukemaan oppilaiden tiedonhakua ja innovatiivista tuottamista. Opettajille on oltava tarjolla vaivattomasti materiaaleja kehittää jatkuvasti omaa työskentelyään ja ammattitaitoaan laajassa kontekstissa. Materiaalien helppo lähestyttävyys ja globaali laajuus antaa opettajalle suunnattomasti nykyistä enemmän tukea opetuksen monipuolistamiseen. Samalla opettajien harkinta ja valintamahdollisuudet materiaalien valinnassa korostuvat. Pilviväylän kautta on mahdollista synnyttää opetuksen tueksi kokonaisvaltaisia yhteisöjä, jotka toimivat vuorovaikutuksessa niin opettajien, oppilaiden kuin vanhempienkin kanssa. Pilviväylään liitettävät palvelut mahdollistavat laajan opettajaverkoston synnyn, joka antaisi opettajalle yhteisöllisen tuen kehittää opetusta ja muokata opetusmateriaaleja yhdessä yhteisön kanssa. Ekosysteeminen lähestymistapa Suomessa on nykyisin olemassa yritystoimintaa koulutus- ja oppimisteknologian sektorilla (edutech), mutta eri toimijat ovat hajallaan. Projektissa kehitettävä Pilviväylä luo puitteet, jonka ympärille syntyvän ekosysteemin osapuolet voivat yhdessä tehdä ratkaisuja, jakaa kokemuksia ja tietoa. Pilviväylää kehitetään ekosysteemilähtöisin menetelmin, joita kuvastavat holistinen eri näkökulmat huomioonottava toimintatapa ja osallistuvien toimijoitten sitouttaminen. Koulutuksen ja oppimisen ekosysteemiä ei voida väkisin synnyttää, mutta sen syntymistä ja kehittymistä voidaan edesauttaa luomalla edellytyksiä sen synnylle. 3

4 Projektiin osallistetaan ja sitoutetaan useita oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen liittyviä tahoja, jotka käytännössä rakentavat aikanaan opetuksen itseään ruokkivan mahdollisimman avoimen ja läpinäkyvän ekosysteemin. Projektin sidosryhmistä on identifioitu ainakin: oppilaat opettajat viranomaistahot (kunta ja kansallinen taso) oppimateriaalin tuottajat, tukevien palveluiden tuottajat, vapaaehtoisista koostuva kehitysyhteisö, peliyritykset järjestöt museot, taidekeskukset Edellä mainitut tahot muodostavat ekosysteemin pohjan. Projektin alussa tarvitaan asioita eteenpäin työntävää voimaa, joka henkilöityy Pilviväylä projektin henkilöstöön. Projektin edetessä ekosysteemin toimijoiden rooli ja vastuu kasvaa. Samalla pyritään lisäämään ekosysteemin osapuolten välistä yhteistyötä muun muassa luomalla yhteinen digitaalinen kiinnekohta ja järjestämällä useita yhteisiä kaikille avoimia työpajoja. Ekosysteemi mahdollistaa liiketoiminnan ja uusien yritysten ja innovatiivisten koulutukseen liittyvien vientituotteiden syntymistä. Jotta ekosysteemi voi syntyä ja menestyä, pitää lähtökohtana kaikessa olla pitkällä tähtäimellä syntyvien win-win tilanteiden löytäminen ja rakentaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki osapuolet hyötyvät yhdessä määritellyistä käytännöistä ja välineistä. Hyötyminen vaihtelee toimijan mukaan kaupallisesta hyödystä, työvälineen saamiseen ja lopulta pilvipalveluiden helppoon käyttöönottoon nopeasti ja turvallisesti. 4

5 Lisäksi ekosysteemin syntyminen edellyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä suunnitelmissa, käytettävissä ratkaisuissa ja toimintamalleissa. Läpinäkyvyys synnyttää luottamusta. On tärkeää, että osapuolia kuullaan ja, että heille annetaan aito mahdollisuus vaikuttaa projektin etenemiseen. Kuulluksi tuleminen osaltaan auttaa luomaan yhteishenkeä ja tunnetta siitä, että kaikki huomioidaan. ICT kehitystyön menetelmät ja arvot Tietoteknisen kehityksen tehtävä on mahdollistaa toimintoja. Teknisten ratkaisujen rooli on tarjota keinoja ratkoa käyttäjien arjessa kohtaamia ongelmia. Kehityksen lähtökohta on käyttäjälähtöiset tarinat, joista voidaan menetelmällisesti määritellä ja rajata tarvittava toiminnallisuus. Kehitystyön edetessä ekosysteemin osapuolten vastuu myös kokonaisjärjestelmän kehityksestä kasvaa. Toisin sanoen, tavoitteena on edesauttaa yhteisöllisen ja avoimeen lähdekoodiin perustuvan kehitystyön ja kehittäjäyhteisön syntymistä. Kehitystyö perustuu avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöön aina kun se on mahdollista. Avoimuus ja avoimien rajapintojen (API) käyttö on toinen kehitystyötä ohjaava arvo. Kansallinen kokonaisarkkitehtuuri otetaan kehitystyössä huomioon yhtenä ohjaavana mallina. Kehitystyössä käytetään ketterää metodia, jossa edetään pala kerrallaan (Scrum). Ratkaisun tuottamisessa lähdetään siitä, että järjestelmän ominaisuudet ja piirteet muuttuvat kehitystyön aikana, ja että näin kuuluukin olla. Sen takia aluksi ei lähdetä raskaaseen (usean vuoden) määrittelyprosessiin, vaan pyritään tuottamaan järjestelmä pala kerrallaan siten, että ominaisuudet määrittyvät käyttäjien kanssa käytävän jatkuvan dialogin kautta. Tästäkin syystä loppukäyttäjien sitominen osaksi kehitystyötä on keskeistä. 5

6 Jaettu ICT visio Kuva 1: Alustava malli tulevasta ratkaisusta Kuvassa 1 on visio yhteisestä tavoitteesta, joka suuntaa kehitystä ja luo kehitykselle reunaehtoja. Visio täydentyy ja muuntuu ajan myötä yhteisön osallistuessa betatestaajina ja materiaalin tuottajina. Visiona on luoda avoin väylä oppimista tukeville palveluille ja materiaaleille, joita voi tuottaa syntyvän koulutus ekosysteemin eri osapuolet kuten esimerkiksi yritykset, yhdistykset, opettajat ja oppilaat. Avoimien rajapintojen avulla eri palveluita voidaan integroida uudenlaisiksi palveluiksi ja kehittää täysin uusia palveluita ennalta kehitetyn päälle. Pilviväylän kautta hankitut palvelut otetaan käyttöön paikallisessa oppimisympäristössä. Palvelut tuotetaan natiivisovellusten (ipad, Android, yms) rinnalla myös selainpohjaisiksi sovelluksiksi, jolloin niiden lisääminen erilaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin on suoraviivaista. Näin toimimalla mahdollistetaan sovellusten ja palveluiden ubiikki käyttö erilaisilla laitteistoilla. Loppukäyttäjille suunnattujen sovellusten ja palveluiden 6

7 tuottaminen ei kuulu projektin tehtäviin. Sen sijaan projektin tehtäviin kuuluu tarvittavien yhteisten palveluiden kuten tunnistauminen ja identiteetinhallinta integroiminen luotavaan pilviväylään. Kehitettävän Pilviväylän lähdekoodit tullaan julkaisemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa avoimena lähdekoodina. Avoimesti kehittäen saamme palautetta ratkaisuista mahdollisimman pian ja laajalta käyttäjäkunnalta. Näin pystymme toteuttamaan kokeilevaa strategiaa implementaatiossa. Implementoimalla pienen palasen kerrallaan emme sitoudu suuriin kehittämiskustannuksiin tai pitkiin aikatauluihin. Tämä tapa mahdollistaa projektin toiminnan suuntaamisen ja ohjaamisen ketterästi alati muuttuvien vaatimusten mukaan. Yhteistyö Pilviteknologiaan perustuvien palveluiden käyttö oppimisen tukena nähdään Suomessa niin kuin ulkomaillakin mahdollisuutena edesauttaa oppimista. Projekti tulee tekemään yhteistyötä kotimaisten tahojen kanssa (esim. YTL ja OPH). Lisäksi tavoitteemme on tehdä tiivistä yhteistyötä Viron kanssa, jonka kokemukset X-road (palveluväylä) toteutuksesta ovat arvokkaita. Yhteistyön yksityiskohdat sovitaan mahdollisimman pian vuoden 2014 alussa. Viestintä Hankkeen viestinnässä on tärkeää tuoda esiin, että hankkeen tarkoituksena on helpottaa oppilaiden, opettajien ja koulujen arkea. Tarkoitus on, että digitaalisten palveluiden käyttöönotto helpottuisi ja, että kouluissa päästäisiin keskittymään enemmän oppimiseen ja opettamiseen. Tarkoituksena ei ole pakottaa kouluja tai opettajia käyttämään yhtä ratkaisua tai materiaalia opetuksessa, vaan helpottaa hankintaa ja käyttöönottoa. 7

8 Viestintäsuunnitelma on tehty yhteistyössä ministeriön viestintäyksikön kanssa. Viestinnässä pyritään monipuolisuuteen ja käytetään hyväksi osallistavaa viestintää. Viestintä suunnitelma täydentyy projektin edetessä. Projektin omilla sivuilla, joille hankitaan oma osoite tiedotetaan hankkeen etenemisestä. Projektisivu antaa mahdollisuuden avoimempaan tiedottamiseen, jonka tavoite on saada kaikki toimijat tasavertaisesti mukaan hankkeen kehittämiseen (tyyliin YTL:n sähköistämishanke, Sivuille tulee ainakin keskustelualusta oppilaille ja opettajille tiedon välittämiseen opetuksen kehityksestä materiaalin tuottajille tiedot siitä miten he saavat palvelunsa näkyviin kuluttajille. 8

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot