Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) Petteri Jääskeläinen

2 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan avulla sekä lisätä liiketoimintamahdollisuuksia. Käynnistyi vuonna 2008 Väliarviointi Tarkistetut linjaukset pohjana Tekesin 2011 uudistettu strategia sekä ohjelman väliarvioinnin tulokset Kokonaisbudjetti vuosina n. 100 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoituksen osuus n. 50 miljoonaa euroa

3 HAASTE Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen asiakaslähtöisiksi ja kumppanuudella tuotettavaksi. SOTE-OHJELMAN VISIO Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen innovaatiotoiminnan avulla sekä liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen. Miten? Rahoitetaan palveluja ja tuotantotapoja, jotka ovat asiakaslähtöisiä vaikuttavia eri toimijoiden yhteistyöllä tuotettuja ennaltaehkäiseviä

4 Ohjelmalla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kehittymistä toimialan yritysten edelläkävijyyttä ja kansainvälistymistä

5 Ohjelman tavoitteet Tavoitteet 1. Vaikuttavat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 2. Lisääntynyt ennaltaehkäisevä toiminta 3. Monipuolistunut kumppanuus ja yhteistyö Uudistumista edistävät julkiset hankinnat Tuottava palvelujen organisointi ja johtaminen Uudistuva ja kansainvälistyvä yritystoiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon uuden sukupolven toimintamalli Osatavoitteet Osatavoitteet toimivat päätavoitteiden saavuttamisen keinoina.

6 Etsimme innovaatioita, joilla luodaan

7 Etsimme innovaatioita, joilla luodaan Vaikuttavuutta asiakasta kuulemalla

8 Tavoite 1: Vaikuttavat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut Vaikuttavuutta asiakasta kuulemalla Tarvitaan uudenlaisia malleja organisaatioihin ja niiden yhteistyöhön sekä tuotantoon ja hankintoihin työprosesseja ja johtamismenetelmiä, jotka tukevat palvelukokonaisuuksien syntyä ratkaisuja, jotka rikkovat totuttuja tapoja tuottaa sosiaalija terveyspalveluja ja luovat uusia, kustannustehokkaita palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen tapoja

9 Etsimme innovaatioita, joilla luodaan Ratkaisuja hyvinvoinnin vahvistamiseen

10 Tavoite 2: Lisääntynyt ennaltaehkäisevä toiminta Ratkaisuja hyvinvoinnin vahvistamiseen Tarvitaan asiakkaan oman osallisuuden vahvistamista hyvinvointinsa edistämisessä palvelukonsepteja, jotka siirtävät painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin toiminnan tarkastelua fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta uusien ennaltaehkäisevien palvelujen ja palvelukonseptien kehittämistä esikaupallisten hankintojen avulla asiakkaan verkostojen sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä

11 Etsimme innovaatioita, joilla luodaan Tehoa palveluihin yhteistyöllä

12 Tavoite 3: Monipuolistunut kumppanuus ja yhteistyö Tehoa palveluihin yhteistyöllä Kumppanuus syntyy vuoropuhelusta, jossa jokainen säilyttää oman itsenäisen roolinsa. Kokonaisvaltaiset ja asiakaslähtöiset palveluketjut edellyttävät kumppanuutta. Palvelujen kustannustehokkuus ja laatu rakentuvat uudella tavoin kumppanuuden ja yhteisen asiakasymmärryksen kautta. Hankintatoimi edistää riskin ja hyödyn jakamista siten, että yksityinen, julkinen ja asiakas hyötyvät.

13 Maailmaa muuttavia hankintoja

14 Osatavoite 1: Uudistumista edistävät julkiset hankinnat Maailmaa muuttavia hankintoja Palveluhankintojen avulla luodaan lisäarvoa ostajan ja myyjän lisäksi asiakkaalle ja potilaalle Innovatiivisen hankinnan valmistelu ja sen tarvitseman osaamisen kasvattaminen Esikaupallisten hankintojen prosessin ja toimintamallin hyödyntäminen Hankintakulttuurin kehittäminen Sopimusten ja ulkoisten resurssien hallinta

15 Osatavoite 1: Uudistumista edistävät julkiset hankinnat Loppukäyttäjät Maailmaa muuttavia hankintoja Tilaaja Innovaatiot Tarjoajat Hankintatoimen laajan uudistamisen kautta saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön sekä teknologisia että palveluinnovaatioita Hankintojen kautta edistetään sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita Tavoite: Halvimman ostohinnan sijaan julkinen sektori arvostaa laatuominaisuuksia, huomioi hankintojen elinkaarikustannukset sekä ostaa asiakastarpeeseen vastaavaa laatua ja vaikuttavuutta

16 Maailmaa muuttavia hankintoja Esimerkkejä kehittämiskohteista Markkinavuoropuhelu-mallit Elinkaarimallien kehittäminen ja hyödyntäminen Esikaupalliset hankinnat Ulkoisten resurssien hallinta ja sopimusohjaus Asiakkaiden ja loppukäyttäjien mukaan ottaminen hankinnan suunnitteluun Suunnittelukilpailun hyödyntäminen palveluhankinnoissa Vertailuperusteiden ja mallien kehittäminen Innovaatioiden ostaminen Vaatimusperusteisten hankintojen kehittäminen Hankintojen strateginen johtaminen Tutkimusosaamisen hyödyntäminen hankinnan kohteen määrittelyssä Ranskalaisen urakan hyödyntäminen palveluhankinnoissa

17 Paras työpaikka asiakkaan ehdoilla

18 Osatavoite 2: Tuottava palvelujen organisointi ja johtaminen Paras työpaikka asiakkaan ehdoilla Tarvitaan Työelämäinnovaatioita Johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työpaikan työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä Muutosten tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa ja henkilöstön työelämän laadussa Parempaa palvelutuotantoa ja työelämää Kehitetään samanaikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja, tuotteita, menetelmiä ja uusia liiketoimintakonsepteja sekä työorganisaation toimintatapoja ja johtamista 6

19 Paras työpaikka asiakkaan ehdoilla Esimerkkejä kehittämiskohteista Prosessien kuvaus ja töiden uudelleenorganisointi Kustannustehokkaat ja asiakaslähtöiset toimintatavat Vastuualueiden selkiytys, uudet toimenkuvat Asiakas- ja työntekijälähtöiset innovaatiot Työn organisointi ja yhteistyön kehittäminen Organisaatiorajat ylittävät asiakaslähtöiset palveluketjut Verkoston yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat Laadukkaat palvelut ja poikkeamien hallinta Teknologian hyödyntäminen työorganisaatioissa tai -käytännöissä Johtaminen ja esimiestyön uudet käytännöt Asiakkuuden hoitomallit verkostoympäristössä Uudet liiketoimintakonseptit

20 Rohkeasti kasvuun

21 Osatavoite 3: Uudistuva ja kansainvälistyvä yritystoiminta Rohkeasti kasvuun Kannustamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen yhteistyöverkostojen rakentamiseen kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin Verkostoissa voi olla mukana julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

22 Rohkeasti kasvuun Esimerkkejä kehittämiskohteista Innovatiiviset asiakaslähtöiset palvelut Asiakkaiden, markkinoiden ja markkinointikanavien analyysit Liiketoimintamallit ja strategia Kumppanuudet ja verkostot Toimintaprosessit ja organisointi Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Organisaatiorajat ylittävät asiakaslähtöiset palveluketjut Konseptointi Verkoston yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat Verkostoja innovaatiojohtamisen uudet käytännöt Asiakkuuden hoitomallit verkostoympäristössä Asiakkuusymmärryksen lisääminen

23 Kohti aktiivista asiakkuutta Erikoissairaanhoidon yksikkö KELA Kotihoito Erikoislääkäri Turvapuhelin Asiakkaan palveluketju

24 Uusi aika, uusi tapa tehdä yhdessä

25 Osatavoite 4: Sosiaali- ja terveydenhuollon uuden sukupolven toimintamalli Uusi aika, uusi tapa tehdä yhdessä Tavoitteena uudistaa julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjana hallitusohjelman ja sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset Rahoittajayhteistyössä STM, Tekes ja Sitra yhteinen, laaja kehittämishanke: Oulun AVAUS sovitut roolit ja rahoituskohteet ei päällekkäistä rahoitusta Uudistuksen keskeisenä välineenä on vuoropuhelu yksityisen ja julkisen sektorin kesken sekä niiden innovaatioprosessien välisen kuilun kaventaminen

26 Rahoitus Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot Ohjelmassa tavoitellaan eri toimijoiden väliseen kumppanuuteen perustuvia hankkeita. Merkittävää uudistamista ja kasvua hakevat toimijat voivat olla rahoituksen saajia. Noudatetaan pääsääntöisesti Tekesin yleisiä rahoituksen edellytyksiä.

27 Ohjelman hankerahoitustasot Julkisten palvelujen tarjoajille 50 prosentin avustus Pk-yrityksille avustus ja laina yleisten rahoitusedellytysten mukaisesti Suurille yrityksille avustus ja laina yleisten rahoitusedellytysten mukaisesti Yhdistyksille, järjestöille, säätiöille ja liitoille avustus ja laina yleisten rahoitusedellytysten mukaisesti Tutkimusorganisaatioille julkisen tutkimuksen rahoituksen edellytyksien mukaisesti

28 Tutkimusorganisaatioiden rahoitus Tutkimusorganisaatiot voivat osallistua ohjelmaan osana yhteisprojektia (rinnakkaishanke) osana arvoverkkohanketta alihankintaroolissa Seuraavassa tutkimushaussa vuonna 2013 Esiselvitykset Ohjelmaan voi osallistua myös esiselvitysprojekti, joka valmistelee haastavaa tutkimus- ja kehityshanketta.

29 Rahoituksen edellytykset Projektilla pitää olla laadittuna sen seurannan kannalta riittävän selkeä projektisuunnitelma, joka tehdään ohjelman lomakkeelle Projektin hyväksyttyjen kustannusten tulee kohdistua projektisuunnitelman mukaiseen kehitystyöhön Projektin tavoiteltavat vaikutukset on määritetty Suurten yritysten osalta rahoituksen kannustava vaikutus on varmistettu

30 Asiakaslähtöisyys asiakaskeskeisyys asiakasymmärrys - Asiakaslähtöisyydessä potilas on kaiken keskiössä ja palveluiden tarjontaa järjestetään hänen tarpeidensa, ehdotusten pohjalta. Tällöin asiakas on hyvinvointinsa asiantuntija, jonka voimavaroja tulee hyödyntää palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä Asiakasymmärrys kattaa tiedot asiakkaista, joita on jalostettu ja sovitettu eri käyttötilanteisiin sopiviksi. Tällöin siis asiakastietoa käytetään hyväksi kehitettäessä uusia palveluita. Asiakaskeskeisyys = asiakas on palveluiden keskipisteessä ja palvelut ja toiminnot organisoidaan häntä varten DM

31 APTEEKKI farmaseutti ATERIA - PALVELU DEMENTIANEUVOJA JALKAHOITO OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/-KSH -siivous,pyykki - kauppa-asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - Senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit Eloniemi, Sulkava: Omaishoito yhteistyönä, RAVINTO- NEUVONTA HAMMASHOITO ravitsemusterapeutti Vanhustyön keskusliitto, 2006 MUKAELLEN L TERVEYDEN- L L HOITAJA L Palvelun käyttäjä OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos VETERAANI- TOIMISTO L L L FYSIOTERAPIA Terveyskeskuslääkäri L KULJETUS- PALVELUT VANHUSPALVELUJEN SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA L L L L L L L L LAH-hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juristit L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti L KELA: -lääkekorvaukset L - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: -kotitalousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISLÄÄKÄRI Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta

32 Asiakaslähtöisyyden rakennuspuut Asiakaslähtöisyys toiminnan arvoperustana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas aktiivisena toimijana Asiakkaan tarpeet toiminnan organisoinnin lähtökohtana

33 Millä eri tavoin asiakaslähtöisyys voi ilmetä hankkeissa? Asiakkaan oman aktiivisuuden lisääminen Asiakas ihmisenä Asiakkaan toimintaympäristön ymmärtäminen Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen Asiakkaan osallisuuden lisääminen Palvelun toteutusprosessi Asiakaslähtöinen prosessi (prosessin tehokkuus ja laadukkuus) Yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa Asiakkaan voimaannuttaminen Vaatimukset organisaatioille Vaatimukset prosesseille Asiakkaan odotusten ymmärtäminen Asiakkaan odottamat tulokset Asiakkaan tarvitsemat tulokset Asiakkaan kokemusten seuranta Vaatimukset teknologialle Yksilöasiakkaisiin kohdistuvia Sekä yksilö- että yhteisöasiakkaisiin kohdistuvia Palveluympäristö Palvelun kehitys Asiakkaan osallistaminen testaukseen Asiakkaan osallistaminen suunnitteluun Tulosten seuranta Vaatimukset fasiliteeteille Saatavuus Valinnanvapaus Tarkoituksenmukaisuus

34 Asiakaskeskeinen kehittämismalli Asiakaslähtöinen kehittämismalli Asiakaskysely tms. Asiakasymmärryksen syventäminen Tekijä ideoi Tekijä suunnittelee Palveluntarjoaja tekee Tunnistetaan asiakkaan tarpeita, preferenssejä, vaihtoehtoisia ratkaisuja tai käyttäjäinnovaatioita Tekijä rakentaa Asiakas käyttää Valitaan yhdessä paras ratkaisu Suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä Tehdään yhdessä asiakkaan kanssa Asiakaspalaute Asiakas testaa Asiakas käyttää Käyttäjäkokemus

35 Kohti Aktiivista asiakkuutta Erikoissairaanhoidon yksikkö KELA Kotihoito Erikoislääkäri Turvapuhelin Asiakkaan palveluketju

36 Asiakaslähtöisyys - esimerkkejä Case 1 Pirkkalan kunta: Terveellä järjellä parasta perusturvaa Kumppaneina Lempäälän kunta, Vesilahden kunta, Muotialan asuin ja toimintakeskus ry ja Tampereen Lääkärikeskus Oy Koskiklinikka 2009 perustettiin kolme asiakasfoorumia: Juniorifoorumi, Aikuisfoorumi ja Seniorifoorumi Jokaisessa foorumissa 9 jäsentä, joista 6 arvalla hakemuksen lähettäneistä valittuja ja 3 perusturvalautakunnan edustajaa. Myös palvelujohtajat osallistuivat toimintaan kunnan edustajina. DM

37 Asiakaslähtöisyys - esimerkkejä Case 1 Pirkkalan kunta: Terveellä järjellä parasta perusturvaa Asiakasfoorumitoiminnan tavoitteet: Yhdysside kuntalaisten ja päättäjien sekä kuntalaisten ja virkamiesten välillä Mahdollistaa käyttäjien osallistumisen palveluiden kehittämiseen Kannustaa kuntalaisia omaehtoisuuteen ja omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen (ennaltaehkäisevä näkökulma) Foorumitoiminnan ja vaikuttavuuden arviointi ja tutkimustulokset DM

38 Asiakaslähtöisyys - esimerkkejä Case 1 Pirkkalan kunta: Terveellä järjellä parasta perusturvaa Seniorifoorumin toimintaa Perusfoorumin kokoukset Yleisötilaisuudet ( Foorumista vireyttä teematilaisuudet) Palveluiden kehittämiseen osallistuminen mm. hoitotahto lomakkeen kehittäminen ja käyttöönotto, kotiuttamisprosessin kehittäminen ja ikääntyvien kuntalaisten kartoittaminen Yleisötilaisuuksia: ikäihmisten asumisesta, henkisestä vireydestä ja sosiaalisesta aktiivisuudesta, ravitsemuksesta jne. Järjestöjen tapaaminen ja kuinka sovitetaan vapaaehtoistyö kunnassa Seniorifoorumilla julkilausutut tavoitteet: Matalankynnyksen vastaanottopiste ikäihmisille (aloitettu puhelinpalveluna) Vapaaehtoistyön organisoiminen kunnassa DM

39 Asiakaslähtöisyys - esimerkkejä Case 1 Pirkkalan kunta: Terveellä järjellä parasta perusturvaa Foorumitoiminnan haasteita Toiminnan vakiinnuttaminen miten tulevaisuudessa toimitaan, kun palveluketju määritellään yli kuntarajojen Miten palveluiden käyttäjät osallistetaan kehittämiseen? miten organisaatio kestää asiakkaan osallistamisen? Miten toimintaa laajennetaan muille toimialoille Palautteen antaminen kuntalaisille DM

40 Asiakaslähtöisyys - esimerkkejä Case 2: Kurkiaura -hanke Hankkeessa mukana Sydänpiiri, Tampere, Lempäälä, TAYS Sydänkeskus Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Valkeakosken aluesairaala ja yleislääketieteen vastuualue, VTT, Kuntaliitto, Suomen Sydänliitto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Kyseessä on neljän vuoden ( ) hanke, joka kehittää terveyden- ja sairaanhoitoon sekä kuntoutukseen yleistettävää ratkaisumallia pirstaleisen ja monikanavaisen toiminnan ja palveluverkon hallinnan tueksi. Esimerkkinä käytetään sepelvaltimotautiin sairastuneita. DM

41 Asiakaslähtöisyys - esimerkkejä Case 2: Kurkiaura -hanke Tavoitteet: Oman terveyden ja sairauden hoidon asiantuntijuus Tavoite, että sairastuneesta kehittyy oman terveyden ja sairauden hoitonsa asiantuntijaksi ja ottaa kykyjensä mukaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan (Taltionin käyttö tulevaisuudessa) Tasavertaisuus ammattilaisen rinnalla tavoitteena on edistää sairastuneen mahdollisuuksia olla mukana hoidon suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Asiakaslähtöinen hoitopolku Yhteisasiakkuus: asiakkaan tieto kulkee eri toimijoiden välillä Tasavertaisuus: hoidettaville taataa yksilöllinen hoito sairastuipa kuinka, missä ja milloin tahansa Vuorovaikutteinen palvelujärjestelmä: onnistumisen mittarina asiakkaan pärjääminen arjessa DM

42 Yhteystiedot: Ohjelman päällikkö: Mervi Pulkkanen, Tekes puh , mervi.pulkkanen [at] tekes.fi Ohjelman koordinaattori: Kenneth Sandström, Nordic Healthcare Group puh , kenneth.sandstrom [at] nhg.fi

43 Kiitos!

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski.

Ikäihmisten tarvelähtöisten palveluiden kehittäminen. TupaTurva-loppuraportti. PäiviHämäläinen. MarinkaLanne. JereJännes JyriHanski. EN NC CIIE CEE SC S S TT S N N O O 155 AR EA RC SSE CH HH RREE HII YY HNOLOG C C EE TS S VVI HT IGH ISSI HL I G Ikäihmisten tarvelähtöisten tarvelähtöisten Ikäihmisten palveluiden kehittäminen kehittäminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot