Miten terveydenhuoltoa ohjataan tulevaisuudessa. Lääkintöneuvos Kati Myllymäki Lapin lääkäriseura 60v Torniossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten terveydenhuoltoa ohjataan tulevaisuudessa. Lääkintöneuvos Kati Myllymäki Lapin lääkäriseura 60v Torniossa 16.2.2008"

Transkriptio

1 Miten terveydenhuoltoa ohjataan tulevaisuudessa Lääkintöneuvos Kati Myllymäki Lapin lääkäriseura 60v Torniossa

2

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus OHJAAVA TAHO KTL, Stakes, TTL, Stuk, Lääkelaitos, Rohto STM Lääninhallitukset TEO Sairaanhoitopiirit KELA Sosiaalialan osaamiskeskukset Kuntaliitto Yliopistot Järjestöt Duodecim / Käypä hoito OHJAUS- INSTRUMENTTI Hallitusohjelma, strategia, TATO VnPP, peruspalveluohjelma toimintaohjelmat normiohjaus säädökset etukäteisvalvonta jälkikäteisvalvonta STRATEGIA JA KOORDINAATIO? resurssiohjaus - valtionosuudet - hankerahoitus maksupolitiikka veropolitiikka informaatio-ohjaus - koulutus - laatusuositukset - käypä hoito -suositukset - protokollat - vertailutieto OHJAUKSEN KOHDE RAKENTEET Kunnat ja kuntayhtymät PROSESSIT toiminnan sisältö ASIAKKAAT RAHOITUS AMMATTI- HENKILÖT Lähde:STM Paras sote-ohjaus muistio KMy

4 Ohjauksen keinot Normiohjaus (hoitotakuu, hoivatakuu, henkilöstömitoitukset, tilojen laatuun liittyvät normit, sähköisen sairaskertomuksen kansallinen standardi, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, asetuksen perusteella tapahtuva esh toimenpiteiden keskittäminen, teknologiaan liittyvät normit (lääkkeet, laitteet) Resurssiohjaus (yleinen sote-valtionosuus, korvamerkityt erityisvaltionosuudet (esim. lasten ja nuorten psykiatriassa), kehittämishankerahoitus, EVO, harkinnanvarainen valtionavustus, työvoimaresurssin ohjaus: koulutusmäärät, koulutuksen sisältö, koulutuspaikat (esim. erikoislääkärikoulutuksen 50/50 säädös), täydennyskoulutussäädökset, tuotantopuolen ohjaus: palvelusetelit, tilaaja-tuottajamalli

5 Ohjauksen keinot Informaatio-ohjaus (neuvotteluohjaus, sopimusohjaus, laatusuositukset, tilastotiedot: Suorite- ja kustannustarkastelut, benchmarking, Käypä hoito, yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit yms. ohjeistus Kansalliset toimintaohjelmat: sisältävät kaikkia kolmea edellä mainittua, esim. Kansallinen alkoholiohjelma, sosiaalihanke, terveyshanke, terveyden edistämisen politiikkaohjelma, KASTE Valvonta

6 L = lääkärin lähete/lausunto tarvitaan asian/palvelun hakemiseksi APTEEKKI farmaseutti Palvelujärjestelmä omaishoitoperheen silmin ATERIA - PALVELU DEMENTIANEUVOJA OMAHOITO- VÄLINEJAKELU KOTIHOITO/-KSH -siivous,pyykki - kauppa-asiat - hälytyspalvelut - lääkityksen seuranta JÄRJESTÖJEN JA YKSITYISET PALVELUT: - kotipalvelu - Senioripysäkki -omaishoitoyhdistykset -fysioterapia -lääkärit RAVINTO- NEUVONTA ravitsemusterapeutti JALKAHOITO Lähde: Saarenheimo M & Pietilä M: Omaishoito ja palvelujärjestelmä. Kirjassa: Eloniemi-Sulkava U ym. Omaishoito yhteistyönä. Vanhustyön keskusliitto 2006 HAMMASHOITO Perhe OMAISHOIDON TUESTA VASTAAVA TERVEYDEN- HOITAJA VETERAANI- TOIMISTO L L VETERAANI- KUNTOUTUS avo/laitos L KULJETUS- PALVELUT VANHUSPALVELUJEN SOSIAALITYONTEKIJÄ PÄIVÄ- TOIMINTA L FYSIOTERAPIA L L L L L Terveyskeskuslääkäri L L L L L LAH-hoitojaksot PANKKI - valtuutus - juristit L L L APUVÄLINEET asunnon muutostyöt apuvälineyksikkö/ toimintaterapeutti L KELA: -lääkekorvaukset - hoitotuki - asumistuki - sopeutumisvalmennus - kuntoutus VEROTTAJA: -kotitalousvähennys - veronmaksukyvyn vähennys INVAPARKKIOIKEUS Poliisi ERIKOISLÄÄKÄRI L Pkl:n MUISTIHOITAJA MAISTRAATTI edunvalvonta

7 Rahoitus

8 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksia 1) tehtävittäin !"#$ %& $ ' ()&""**( $!**"+""

9 Valtio rahoitti terveydenhuoltoa vuonna 2007 noin 3,3 mrd eurolla 2150 m 1150 m Kunnallinen terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama terveydenhuolto Markku Pekurinen, Chess

10 2,5 Valtion rahoituksen kohdentuminen laskennallisesti v ,0 Miljardia euroa 1,5 1,0 Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Muut 0,5 Lääkkeet 0,0 Kunnallinen terveydenhuolto Sairausvakuutuksen korvaama terveydenhuolto Markku Pekurinen, Chess

11 Terveydenhuollon kustannusten kehitys indeksinä (1990=100) Lähde: Stakes

12 !!"##!# $ %&' Mahahaava 600 Syöpä 500 Neuroleptit ( Depressio Kolesterolilääkkeet

13 Sairauskuluvakuutusten maksutulo vv Lasten sairauskuluvakuutus Yksityinen aikuisten sairauskuluvakuutus Työnantajan ottama sairauskuluvakuutus Yhteensä euroa Lähde: Finanssialan Keskusliitto, Salonen

14 Työvoima

15 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lääkärit Erikoissairaanhoito Terveyskeskukset Lähde: Suomen Lääkäriliitto 30

16 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Lääkärit Erikoissairaanhoito Terveyskeskukset Muut Lähde: Suomen Lääkäriliitto 30

17 Lähde: Lääkäriliitto

18 Manner-Suomen Läänit Maakunnat Seutukunnat Kunnat, yht. 415 Sairaanhoitopiirit Erityishuoltopiirit Työsuojelupiirit Osaamiskeskukset VEP-alueet Aluejaot sosiaali- ja terveydenhuollossa 2006

19 Nykytilanteen ongelmat ohjausta runsaasti; sekavaa, päällekkäistä, ristiriitaista palvelujärjestelmän perusrahoitus monikanavaista: valtionosuudet, Kela, RAY hankerahoitus monikanavaista (myös STM:n sisältä, lisäksi RAY, Sitra, Tekes, TEkeskukset, KTM jne. >>> kehittämistyön hajanaisuus, kehittämistyön projektiluontoisuus, satunnaisuus ja ulkoistaminen resurssien ja kokonaisuuden hahmotuksen puute yksittäisen ohjaustoimenpiteen kohdalla ohjaus kohdentuu toiminnan raameihin, ei niinkään sisältöön mittarien puute hoito- ja toimintakäytäntöjen huomattava vaihtelu (laatuongelma) syntyvätkö yksittäiset ohjaustoimenpiteet sote-politiikan tavoitteiden ja strategian pohjalta vai yksittäisten toimijoiden aktiviteetista? ei tunneta ohjauksen vaikuttavuutta, mutta ei myöskään palvelujen vaikuttavuutta ohjelmien jääminen yleistasolle, ellei ole riittävästi konkretiaa

20 Miksi ohjausta tarvitaan? palvelujärjestelmän rakentamisen tukeminen kustannuskehityksen hallinta palvelujen saatavuudesta huolehtiminen tasa-arvo, perusoikeuksien toteutuminen yhtäläisesti palveluiden laadun varmistaminen infrastruktuurista huolehtiminen vastineen saaminen rahalle kansallisesta edusta huolehtiminen, esim. kriisivalmius asiantuntemuksen ja tuen tarjoaminen pirstoutuneessa palvelurakenteessa teknologian hallitsemiseksi (kone-, laite, tietojärjestelmien yhteensopivuus)

21 Teoria ja todellisuus

22 Täydellinen terveyspolitiikka 1. Selkeät prioriteetit ja tavoitteet 2. Kriittinen näkemys käytettävissä olevista keinoista 3. Näyttöön perustuva arvio niiden tehosta 4. Järkevä keinojen valinta edistämään ja tukemaan kliinikoiden ammatillisuutta 5. Sitoutuminen riittävien voimavarojen järjestämiseen 6. Sitoutuminen pilotointiin ja arviointiin Dr. M Marshall, WONCA 2007

23 Todellinen terveyspolitiikka 1. Ideologia usein tärkeämpi kuin todistusaineisto 2. Poliittinen pragmatismi määrittelee lopputuloksen 3. Taipumus keskittyä teknisiin keinoihin inhimillisten resurssien sijasta 4. Toistuvat innostuksen syklit 5. Riittämätön pilotointi ja arviointi 6. Implementaation epäonnistuminen 7. Keskittyminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuollon riittämätön ymmärrys Dr. M Marshall, WONCA 2007

24

25 Kaste-ohjelma kokoaa valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet yhteisvoimin toimeenpantaviksi ohjaa ensi sijassa palvelujen järjestäjiä eli kuntia tukee ennaltaehkäisyä, varmistaa henkilöstön saatavuutta, vaikuttaa palvelukokonaisuuksien muodostamiseen näitä teemoja ei ole tarpeen/mahdollista ohjata lainsäädännöllä osoittaa kunnille valtion viranomaisten tukitoimenpiteet ja sitouttaa valtioneuvoston sekä virastot ja laitokset niiden valmisteluun ja toteuttamiseen kehittämishankeavustukset keskeinen toimeenpanon tuki sisältää informaationa lainsäädäntöohjelman ja valvontasuunnitelman varmistettava yhdensuuntaisuus eri ohjauskeinojen kesken?

26 Uudelleenorganisointi STM organisaatiouudistus; perhe- ja sosiaali + terveysosasto Stakes + Kansanterveyslaitos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus; valvonta laajenee sosiaalipalveluihin lääninhallitusremontti: sosiaali- ja terveysosastot osaksi TEOa? terveyskeskusten määrä vähenee (PARAS-hanke) ulkoistamiset, ostopalvelut lisääntyvät piirien määrä, toimiala muutoksessa sote-valtionosuudet siirtyvät VM:lle

27 Tulevaisuudessa EU vaikutukset kasvavat potilaan/asiakkaan asema, valinnanvapaus vahvistuvat markkinat ohjaavat kysyntää toiminnan seuraaminen ja vertaisarviointi kohenevat tietojärjestelmien kehittymisen myötä kustannusvaikuttavuuden merkitys kasvaa palveluissa onnistuuko avoin priorisointi koskaan?

28 Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus OHJAAVA TAHO KTL, Stakes, TTL, Stuk, Lääkelaitos, Rohto STM Lääninhallitukset TEO Sairaanhoitopiirit KELA Sosiaalialan osaamiskeskukset Kuntaliitto Yliopistot Järjestöt Duodecim / Käypä hoito OHJAUS- INSTRUMENTTI Hallitusohjelma, strategia, TATO VnPP, peruspalveluohjelma toimintaohjelmat normiohjaus säädökset etukäteisvalvonta jälkikäteisvalvonta STRATEGIA JA KOORDINAATIO? resurssiohjaus - valtionosuudet - hankerahoitus maksupolitiikka veropolitiikka informaatio-ohjaus - koulutus - laatusuositukset - käypä hoito -suositukset - protokollat - vertailutieto OHJAUKSEN KOHDE RAKENTEET Kunnat ja kuntayhtymät PROSESSIT toiminnan sisältö ASIAKKAAT RAHOITUS AMMATTI- HENKILÖT Lähde:STM Paras sote-ohjaus muistio KMy

29 Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus OHJAAVA TAHO KTL, Stakes, TTL, Stuk, Lääkelaitos, Rohto STM Lääninhallitukset TEO Sairaanhoitopiirit KELA Sosiaalialan osaamiskeskukset Kuntaliitto Yliopistot Järjestöt Duodecim / Käypä hoito OHJAUS- INSTRUMENTTI Hallitusohjelma, strategia, TATO VnPP, peruspalveluohjelma toimintaohjelmat normiohjaus säädökset etukäteisvalvonta jälkikäteisvalvonta STRATEGIA JA KOORDINAATIO? resurssiohjaus - valtionosuudet - hankerahoitus maksupolitiikka veropolitiikka informaatio-ohjaus - koulutus - laatusuositukset - käypä hoito -suositukset - protokollat - vertailutieto OHJAUKSEN KOHDE RAKENTEET Kunnat ja kuntayhtymät PROSESSIT toiminnan sisältö ASIAKKAAT RAHOITUS AMMATTI- HENKILÖT Lähde:STM Paras sote-ohjaus muistio KMy

30 Uhka vai mahdollisuus?

31 Lääketieteellinen osaaminen ja vastuu katoaako kunnista, kuntayhtymistä johtavien lääkärien esittelyoikeus >>> muut tilaa ja ostaa, lääkärit suorittavat onko tuotanto-organisaatioiden johdossa lääkäreitä? katoaako ministeriöstä ja keskusvirastoista lääketieteellinen asiantuntemus? uhkakuva: ei lääkäreitä johdossa/ohjausvuoropuhelun kummassakaan päässä ja ohjausinstrumentit heikot.

32 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Suomeen perustettiin erityinen Terveyspoliisikomitea hahmottelemaan maahan terveyspolitiikkaa.

33 Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Suomeen perustettiin erityinen Terveyspoliisikomitea hahmottelemaan maahan terveyspolitiikkaa. vuonna 1862

34

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä

Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä SOSIAAI- JA 1 Palvelujärjestelmän integraation tavoitteista ja käsitteistä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit Stakes 22.10.2007 Juha Teperi SOSIAAI- JA 2 Mitä palveluintegraatiolla

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus

Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja Tekesin rahoitus Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Petteri Jääskeläinen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Terveyspalvelujen rakenteet ryskyvät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Markku Hupli Terveyspalvelujen palvelujohtaja, LT, MQ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Etelä-Karjalan ensimmäinen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle?

Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? 1 Mitä ehdittiin tehdä ja mitä jäi seuraavalle ohjelmakaudelle? Sosiaalialan kehittämishankkeen päätösseminaari Haminassa 15.11.2007 neuvotteleva virkamies Pirjo Marjamäki, STM 2 Yhteistyö kuntien ja valtion

Lisätiedot

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011

Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Päijät- Hämeen demen-ahoidon kehi2ämiskeskus hanke Pääsky 2009-2011 Sirkku Lavonius lah$.fi Tiina Rantanen Muis-sairaus on erityiskysymys Laaja- alainen uhka sairastuneen ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvoinnille

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito. Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys

Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito. Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Muistipotilaan kokonaisvaltainen hoito Markus Halminen LT, geriatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Sidonnaisuudet Länsi-Suomen Diakonialaitoksella sotainvalidien ja veteraanien kuntoutusosaston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005

VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005 Maija Ritamo (toim.) VIII Terve Kunta -päivät 26.-27.1.2005 Aiheita 4/2005 1 VIII Terve Kunta -päivät Paasitorni, Helsinki Keskiviikko 26.1.2005 Puheenjohtaja: Tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Stakes

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 1 / 2 0 0 8 Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot