KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016"

Transkriptio

1 Dnro 1500/05.00/2014 KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA Väestön ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten arviomiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Vanhusväestön kasvava määrä ja eliniän pidentyminen tulevat kuitenkin kaikissa arvioinneissa lisäämään kustannuksia vuosittain ja etenkin suurten ikäluokkien palvelutarpeen kasvaessa siinä määrin, että nykyisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden uudelleen arvioiminen on katsottu välttämättömäksi. Keskeisiä linjauksia on tehty vanhuspalvelulaissa, STM:n ja Kuntaliiton suosituksissa, hallituksen rakennepaketissa ja SOTE-uudistuspäätöksessä. Valtiovallan päätösten mukaan palvelujen kansallinen ohjaus kuntatasolla tulee olemaan nykyistä vahvempaa. Kustannusten vuosittainen lisäys on Salon kaupungissa keskimääräistä suurempi, mikä johtuu ennen muuta Salon huomattavan ikääntyneestä väestörakenteesta. Ikääntymisestä aiheutuva vanhustenhuollon ja terveydenhuollon menojen vuosittainen kasvupaine Salossa voidaan valtakunnallisten keskiarvojen mukaan arvioida suuruusluokaltaan noin 1,5 miljoonaksi euroksi. Menot olisivat siten vuonna 2020 noin 10 miljoonaa euroa suuremmat nykyiseen verrattuna. Jos tarkastellaan Salon väestöennusteen mukaista 85-vuotta täyttäneiden määrän lisääntymistä, niin heidän osuutensa kasvaminen aiheuttaisi yksistään ympärivuorokautisena hoitotarpeena nykyiseen verrattuna Salon talousarvioon 1,2 miljoonan euron nettolisäyksen vuonna 2020 ja 3,1 miljoonan euron nettolisäyksen vuonna Ympärivuorokautisen hoidon nettomenot Salolle kokonaisuudessaan ovat 17 miljoonaa euroa vuonna Valtiovallan keskeinen viesti uudistusten aikaan saamiseen liittyy siihen, että kustannuskehitystä on hillittävä aktiiveilla toimenpiteillä ja rakenteellisilla uudistuksilla. Toimenpiteiden seurauksena kustannusten nousukehitys arvioidaan saatavaksi prosenttiin verrattuna siihen, että toimintaa jatkettaisiin nykymuotoisena. Aktiivien toimenpiteiden ja rakenteellisten uudistusten ohella on jatkettava palveluprosessien uudistamista ja myös muita säästötoimenpiteitä. Niiden on oltava johdonmukaisia, eikä niillä saa vaarantaa kustannuskehityksen alempaa ja pysyvää tavoitetasoa. Salon kireän taloudellisen tilanteen ja epäedullisen huoltosuhteen valossa on erittäin tärkeää, että Salossa jatketaan jo aloitettuja ja käynnistetään uusia toimenpiteitä kustannuskehityksen hillitsemiseksi. Se luo parhaat edellytykset hyvän ja ihmisarvoisen vanhuuden turvaamiseksi kaikille salolaisille vanhuksille heidän varallisuus- ja tulotasostaan riippumatta. Salon vanhusten- ja terveydenhuollon nettomenot tulevat kaikissa vaihtoehdoissa kasvamaan johtuen vanhusväestön kasvavasta määrästä ja eliniän pidentymisestä. Kaupungin omin toimenpitein kyetään kuitenkin vaikuttamaan siihen, että kustannuskehitys olisi maltillista ja vanhusten hyvä hoito kyetään sen myötä turvaamaan. Toimintatapojen ja rakenteiden muutoksille on tarpeen varata riittävästi aikaa, jotta ne olisivat kuntalaisten ymmärrettävissä ja kestävällä pohjalla. Koska myös kustannuskehityksen vaikutukset näkyvät viiveellä toimenpiteiden käynnistämisestä, tulee toimenpiteet käynnistää riittävän varhaisessa vaiheessa ennen kuin suuret ikäluokat tulevat siihen vaiheeseen jolloin hoiva- ja terveyspalvelujen tarve lisääntyy harppauksella. Jos myönteisin toimenpitein ei kyetä hillitsemään etenkin ympärivuorokautisen hoivan kestoja, tulee kustannusten raju lisäys heikentämään kaikkia vanhusten tarvitsemia kunnan palveluja. Lähtökohtana tulee luonnollisesti pitää sitä, että kunta vastaa siitä, että hoivapaikkoja on saatavissa kulloistenkin tarpeiden mukaan.

2 Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman ohjausryhmän jäsenet esittävät, että kehittämis- ja muutostarpeissa painotetaan painotetaan etenkin: kotona asumisen tukemista hoiva-asumisen rakennemuutosta yhteistyömenetelmien tarkastelua KOTONA ASUMISEN TUKEMINEN Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä yksimielisesti ponnen, minkä mukaan kaikille vanhuksille hyvän hoidon ja arvokkaan vanhuuden saamisen edellytyksiä turvaa parhaiten se, että parannetaan vanhusten kotona asumisen edellytyksiä ja siten vähennetään viimesijaisen ja kalliin laitoshoidon tarvetta. Kotona asumisen edellytyksiä on parannettava siten, että palveluja voidaa mahdollisimman monipuolisesti, joustavasti ja alueellisesti kattavasti tarjota kulloinkin ilmenevien tarpeiden mukaan. Painopisteen selkeä siirtäminen kotona asumisen tukemiseen vaatii ponsiestyksen mukaan toimenpidesuunnitelman ja sen rahoittaminen on jaksotettava useammalle vuodelle. Kaupungille aiheutuu ympärivuorokautisesta hoitovuorokaudesta keskimäärin 100 euron nettomeno. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna on kotona asumisen tukeminen taloudellisesti kannatavaa, jos kaupungille aiheutuvat kustannukset vuorokaudessa jäävät alle 100 euron rajan. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on useimmille vanhuksille ensisijaista. Mitä pidempään kotona kyetään asumaan, sitä vähäisemmäksi jää laitospaikkatarve. Kotona asumista kyetään tukemaan monin eri toimenpitein, joiden perustana voidaan pitää kaupungin kotihoidon toimenpiteitä. Pelkistetysti voidaan todeta, että mitä vähemmän kotihoidon palveluja on saatavilla, sitä todennäköisempää on joutuminen ympärivuorokautiseen hoitoon. Kaupungin kotihoito on välttämätön, mutta ei yksinään riittävä toimija vanhusten kotona asumisen merkittäväksi edistäjäksi. Vanhuspalvelulainkin mukaan kunta velvoitetaan yhteistyöhön kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Yhteisöillä, kolmannella sektorilla ja vapaaehtoistoiminnalla tulee olemaan yhä keskeisempi tehtävä kotona asumisen edistämisessä. Kotona asumisen tukemisessa on kiinnitettävä samanaikaisesti huomiota moneen vaikuttavaan tekijään kuten kuntoutuksen varhaiseen käynnistymiseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen, muistisairauksien toteamiseen, omaishoitajien asemaan ja tukeen sekä kotona asumisen fyysisten edellytysten ajanmukaisuuteen. Kotona asumisen tukemisesta Salon haja-asutusalueilla aiheutuu etäisyyksistä johtuvia kustannuksia enemmän kuin kaupunkimaisella alueella. Olisi pyrittävä löytämään uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan hyödyntää paikallisia toimijoita, organisoida kunnallisia palveluja entistä taloudellisemmin ja lisätä kunnallisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyötä. Toimenpide-ehdotuksia Valtuusto on päättänyt säästöistä, joilla kotihoidosta lakkautettaisiin kotihoidosta vuonna 2014 yhteensä viisi vakanssia euron säästön aikaan saamiseksi. Päätös on jyrkässä ristiriidassa vanhustenhuollon kustannussäästötavoitteeseen, minkä takia päätös tulee purkaa.

3 Otetaan käyttöön toimintamalli, jossa kuntoutustoimenpiteet käynnistetään mahdollisimman pian tarpeen ilmettyä ja jatketaan vastuuhenkilön valvonnassa. Lisätään omaishoidon tukipalkkiomäärärahaa eurolla. Perustetaan omaishoidon tukihenkilön tehtävä omaishoitajien vapaapäivien hoitamiseen. Muutetaan kuntosaleja ja niiden laitteistoja vanhusten tarpeisiin paremmin soveltuviksi ja kehotetaan liikuntatointa toimimaan vanhusten lihaskunnon edistämiseksi myös muilla keinoin. Annetaan vanhuksille mahdollisuus käyttää kuntosaleja maksutta. Lisätään vanhuspalveluiden ja liikuntatoimen yhteistyötä siten, että liikuntatoimen yhdeksi painopisteeksi asetetaan vanhusväestön kotona asumisen tukeminen. Lisätään kaupungin teknisen toimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä kotona asumista tukevien asunnon muutostöiden organisoimiseksi ja tekemiseksi. Kehitetään toimintamalli tai -malleja muistisairauksien varhaiseksi toteamiseksi. Laajennetaan Perniö-Särkisalossa toimiva asumisaputalkkaritoiminta tai vastaavia kattamaan koko Salon alue. Selvitetään kotona asumisen edistämisen hyviä käytäntöjä (esimerkiksi Mummon Kammari Tampereella) ja sovelletaan niitä Salon alueelle. Kannustetaan käynnistämään projekteja ja kokeiluja, joiden avulla tähdätään vanhusten kotona asumisen pidetämiseen. HOIVA-ASUMISEN RAKENNEMUUTOS Salossa on vuonna 2014 yhteensä 488 ympärivuorokautista kunnallista hoivapaikkaa, joista kaupungin omia hoivapaikkoja on 436 ja yksityisiltä palveluntuottajilta ostettuja 52. Omista hoivapaikoista vapautuu vuosittain noin 180 paikkaa. Hoitojaksot ovat keskiarvoisesti 2,7 vuotta, joskin hoitojaksojen vaihtelu on huomattavan suuri. Kunnallisten hoivapaikkojen lisäksi Salossa on täysin yksityisiä hoivalaitoksia ja myös sellaisia, joissa kaupunki on lainojen takaaja. Väestöennusteen mukaan näyttää siltä, että lähivuosina ei ole tarvetta kunnallisten hoivapaikkojen lisäämiseen. Mikäli välttämättömiä akuutteja sijoitustarpeita ilmenee, voidaan niitä joustavasti tehdä ostopalveluina yksityisiltä hoivalaitoksilta. Ympärivuorokautisten hoivapaikkojen enemmistö on vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla annettavaa laitoshoitoa, jota on 4,5 %:lle 75-vuotta täyttäneille. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on 4,1 %:lle 75-vuotta täyttäneille. Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaisasukkaiden osuus on 0,3%. Yhteenlasketut osuudet vastaavat valtakunnallisia keskiarvoja. Salossa on vähennetty ympärivuorokautisen hoidon paikkoja 95:llä vuodesta 2009, kun samaan aikaan 75-vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut noin 500:lla. Salossa on tehostetun palveluasumisen osuus vanhainkotipaikkoihin verrattuna selvästi liian pieni. Keskiarvoisiin valtakunnallisiin suosituksiin verrattuna tehostettua palveluasumista tulisi olla vanhainkoti- ja vuodeosastopaikkoihin verrattuna vähintään kaksin-kolminkertaisesti. Nettohoitopäivähinta Salon omassa tehostetussa palveluasumisessa merkitään keskimäärin 86

4 euroksi, vanhainkodissa keskimäärin 105 euroksi ja vuodeosastolla 204 euroksi. Tehostetun palveluasumisen nettohoitopäivähinta yksityiseltä palveluntuottajalta on 97 euroa. Kaupungin talouden näkökulmasta epäedullinen hoivapaikkojen suhde merkitsee suositukseen nähden tällä hetkellä vuodessa noin 1 miljoonan euron kustannusta. Vanhainkoteina toimivat Halikkokoti, Hintta, Alholan hoivakoti ja Kukonkallion hoivakoti ovat rakennuksina hyväkuntoisia ja ilmeisen kalliisti muutettavissa tehostetun palveluasumisen yksiköiksi viranomaisen vaatimien standardien mukaisena. Vanhusväestön määrän lisääntyminen ja eliniän pidentyminen luovat tarpeita ympärivuorokautisten hoitopaikkojen lisäämiselle. Hoidon tarve lisääntyy iän myötä siten, että kun esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa olevien kaikkien 75-vuotta täyttäneiden osuus vuonna 2012 oli 6,1%, niin vastaava osuus 85-vuotta täyttäneiden joukossa oli 12,9%. Salon sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt ryhtyä valmistelemaan palvelusetelin käyttöönottoa tehostetussa palveluasumisessa. Taustalla on näkemys siitä, että palvelusetelin avulla voidaan alentaa kaupungille koituvia kustannuksia asiakkaan sitoutuessa itse maksamaan palvelusetelin ja hoitopaikan hinnan erotuksen. STM:n ja Kuntaliiton vanhuspalvelun laatusuosituksessa esitetään toimia, joiden avulla ohjataan jatkuvasti kehittämään vanhuspalvelujen sisällön laatua. Suosituksessa esitetään myös keskiarvoisia lukuja vanhusten sijoittumiseksi eri toimenpiteisiin ja kustannusten keskinäistä jakautumista. Suositusta on luonnehdittava lähinnä keskiarvoiseksi yleisohjeeksi, eikä sitä sellaisenaan tule asettaa tavoitteeksi. Vanhuspalveluja voidaan tuottaa vaihtoehtoisilla tavoilla ja painottaa niitä eri tavoin kunnan olosuhteista riippuen. Myös kunnan sisällä voi olla alueellisesti eri painotuksia esimerkiksi hajaasutusalueiden ja kaupunkialueiden välillä. Yleisenä ja yhteisenä ohjeena tulee kuitenkin pitää sitä, että viimesijaisen ja kalliin ympärivuorokautisen hoidon osuus kokonaishoitomenoissa jäisivät aktiivien toimenpiteiden seurauksena mahdollisimman pieneksi. Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrällistä tarvetta voidaan yleisellä tasolla ennakoida väestöennusteiden perusteella, mihin pitkän aikavälin suunnitelmat perustuvatkin. Sen ohella tarvitaan myös tarkempia lähiajan arvioita. Tätä varten tulisi olla käytössä mahdollisimman johdonmukainen menetelmä, jonka avulla voitaisiin vuosittain tehdä arviot tulevista paikkatarpeista muuttuviin tilanteisiin reagoimiseksi. Tavoitteeksi on mahdollista asettaa myös se, että ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrän tulee reagoida kulloiseenkin tilanteeseen mahdollisimman joustavasti. Kunnan omissa hoivayksiköissä määrällinen reagointi on mitä ilmeisimmin hitaampaa ja vaikeampaa kuin jos joustavuutta haetaan ostopalveluista yksityisiltä palveluntuottajilta. Jos joustavuutta haetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, tulisi ostopalvelujen osuuden olla nykyistä merkittävästi suurempi, jotta mahdollisilla ostopalvelujen vähennyksillä ei aiheuteta kohtuutonta haittaa palveluntuottajille. Salossa tulisi kartoittaa vanhusten uusien asumisratkaisujen tarpeita ja edellytyksiä tilanteissa, jolloin kotona asuminen ei jostakin syystä enää ole mahdollista tai paras vaihtoehto. Esimerkiksi haja-asutusalueilla voitaisiin selvittää taajamien keskuksiin sijoittuvia omakustanteisia ratkaisuja, jotka toteutettaisiin eri toimijoiden yhteistyönä. Keskittymillä luodaan edellytyksiä niin yksityisten kuin kunnallisten palvelujen paremmalle saavuttamiselle omalla kotiseudulla. Tavoitteena on vanhusten elämisen pidentäminen omalla kotiseudulla lähellä sosiaalista verkostoa ja saatavaa apua.

5 Toimenpide-ehdotus Laaditaan selvitys, jossa: arvioidaan ympärivuorokautisen hoidon kokonaispaikkamäärän tarve vuoteen 2025 selvitetään vaihtoehto nykyisten vanhainkotien muuttamiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköiksi selvitetään vaihtoehdot, joissa kaupunki rakentaa uusia yksiköitä korvaamaan nykyisiä vanhainkotiyksiköitä tai tuottaa vastaavat palvelut rakennuttajan tiloissa selvitetään vaihtoehto palvelujen lisäämiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta ja mahdollisesti palveluseteliä käyttäen YHTEISTYÖMENETELMIEN TARKASTELU Niin vanhuspalvelulaissa kuin STM:n ja Kuntaliiton laatusuosituksissakin korostetaan erilaisten yhteistyötapojen merkitystä vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Osapuolina voivat olla seurakunnat, kolmannen sektorin toimijat, valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt sekä yritykset. Yhteistyön järjestämisestä on kokemuksia myös muualla, ja niitä tulisi pyrkiä määrätietoisesti hyödyntämään Salossa. Erityinen piirre Salossa on kaupunkialueen ohella laaja maaseutu ja jossain määrin erilaiset toimintaperinteet sen ohella, että alue on huomattavan vanhuspainotteista ja taloudelliset mahdollisuudet niukkoja. Toimenpide-ehdotus Selvitetään mahdollisuudet edellä mainittujen toimenpiteiden asiantuntijan saamiseksi THL:n tai muun ulkopuolisen rahoituksen turvin. Salossa Heikki Liede ohjausryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. puheenjohtaja (kok) Johannes Alaranta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (kesk) Jani Salomaa, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (ps) Saku Nikkanen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja (sd) Seppo Laitinen, vanhusneuvoston puheenjohtaja

6

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT

17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Finnwell-ohjelma TAPPO-projekti 2009 17 KAINUUN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISET LAITOS- JA ASUMISPALVELUT Antti Alho Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Sara Viitala Finnwell-ohjelma Terveydenhuollon alueellisten

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot