AVAIN vaikuttavaan aikuissosiaalityöhön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAIN vaikuttavaan aikuissosiaalityöhön"

Transkriptio

1 AVAIN vaikuttavaan aikuissosiaalityöhön Pekka Karjalainen & Paula Saikkonen Jaana Mikkonen & Jaana Nevalainen Sosiaalialan asiantuntijapäivät FinSoc 1

2 Osa I: Aikuissosiaalityön vaikuttavuushanke THL / FinSoc Pekka Karjalainen 2

3 Hanke: aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittareiden kehittäminen ( ) Kehitettiin ja testattiin aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittareita yhteistyössä THL:n, kolmen kunnan sosiaaliviraston kanssa (Seinäjoki, Tuusula/kuntouttava sosiaalityö ja Helsingin Läntinen sosiaaliasema) Päätösseminaari , jossa avattiin Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi-verkkosivu Tulokset raportoitu THL:n julkaisusarjassa Jatkohankeet teemalla Vaikuttavuustietoa sosiaalityöhön ja kunnalliseen päätöksentekoon : AVAIN-mittarin jatkokehittäminen EMPOWER-hanke FinSoc 3

4 Periaatteet Tavoitteena oli tukea mittariston avulla tietoon perustuvan toimintatavan kehittymistä yhdessä työntekijöiden kanssa Kehitettiin aikuissosiaalityön arviointiin vaikuttavuusmittari ja tiedonmuodostusrakenne, joka on osa asiakastyön prosessia Näytön muodostaminen: mikä toimii, keiden kohdalla ja millaisissa olosuhteissa Tukea työn kehittämiseen ja päätöksentekoon Taustaa: Karjalainen, Pekka & Kotiranta, Tuija (2010) Alustava kartoitus Suomessa aikuissosiaalityössä käytettävistä vaikutusten arvioinnin menettelytavoista. Ks AVAIN Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittari

5 Yhteenvetoa päättyneestä hankkeesta ( ) Aikuissosiaalityön arviointi on mahdollista, ensimmäiset todelliset välineet kehitetty Työmenetelmien merkityksen ja vaikutuksen esiin saaminen Mekanismien ja tilannetekijöiden vaikutuksen tunnistaminen Työn kehittäminen tutkitun tiedon avulla Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen edellyttää Vaiheittaista etenemistä (testaus-kehittäminen-testaus) Käytännön ja tutkimuksen yhteistyötä Johdon sitoutumista Mittareiden avulla saatiin esiin, miten erilaista sosiaalityö on eri sosiaalivirastoissa Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen työtehtävät erilaisia Asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen vaihtelee Ehkäisevän ja tukevan työn osuus vs. perinteinen toimeentulotukityö Työnjako- ja tehtävärakenneasiat eri vaiheissa

6 Osa II: Tapauskohtainen arviointi Pekka Karjalainen 6

7 Tapauskohtainen asetelma: taustaa Käytetty behavioristisessa tutkimuksessa yli 100 vuoden ajan Aluksi eläinten käyttäytymistutkimuksessa Yksittäistapausten tuottamaa näyttöä ei pidetty riittävänä 1950-luvulta myös ihmisten käyttäytymisen tutkimuksessa Klassisen koeasetelman sovellus: koe-kontrolliryhmien sijaan mitataan prosessin vaikutuksia yksilön tai ryhmän osalta aikajanalla Ei sitoudu juuri mihinkään teoreettiseen ajatteluun, paitsi: USAssa kehittyneeseen ns. sosiaalityön empiiriseen kliiniseen käytäntöön / empiiriseen tietoon perustuvaan tieteelliseen käytäntöön Perustuu seurantatietoon asiakkaan tavoitteen suuntaisesta edistymisestä Pekka Karjalainen 7

8 Tapauskohtainen arviointi Sovellettavissa vaikuttavuuden mittaamiseen Mahdollistaa esim. sosiaalityössä menetelmien ja vaikutusten yhteyden arvioinnin Kazin mukaan 1996: Auttaa hahmottamaan työskentelyn / arvioinnin kohteet Identifioi työskentelyn tavoitteet identifioi intervention käynnistämiä prosesseja Auttaa valikoimaan sopivia indikaattoreita asiakkaiden edistymisen ja interventioiden vaikutusten mittaamiseksi Mahdollistaa systemaattisen mittaamisen Minna Kivipelto, Laura Yliruka & Pekka Karjalainen 8

9 1. Sopii tavoitteiden, menetelmien, kontekstin ja intervention arviointiin samassa tutkimusasetelmassa. Systemaattisessa mittaamisessa voi hyödyntää uudenlaisia teknologioita 2. Realistisen arvioinnin avulla voidaan selvittää, mitkä menetelmät ja menettelyt hyödyttävät minkäkinlaisia asiakkaita 3. Arviointi ja mittaus sisältyy ideaalitapauksessa käytännön asiakastyöhön 4. Tuotetusta tiedosta ei muodostu näyttöä ennen kuin se on analysoitu ja tulkittu Minna Kivipelto, Laura Yliruka & Pekka Karjalainen 9

10 Tapauskohtaisen arvioinnin edellytykset 1. Asiakkaan ongelma voidaan täsmentää 2. Asiakkaan ongelma voidaan mitata 3. Asiakkaan ongelman muuttumista voidaan seurata ajassa, sekä ennen-jälkeen -asetelmalla 4. Asiakassuhteessa voidaan tehdä suunniteltu interventio 5. Työskentelylle voidaan asettaa tavoitteita 6. Asiakkaan motivaatio yhteistyöhön (Fischer 1981; Rostila & Mäntysaari 1997) Pekka Karjalainen 10

11 Tapauskohtainen asetelma (single-case design) Seurataan systemaattisesti yksittäisen asiakkaan tilannetta työskentelyn aikana tai sen päättyessä Mittaamisen tavoitteena on selvittää esim: Muuttuiko työskentelyn kohteena oleva ongelma (evaluatiivinen kysymys) Päästiinkö asetettuun/asetettuihin tavoitteisiin (kokeellinen kysymys) Millaiset mekanismit vaikuttivat niin, että tavoite saavutettiin tiettyjen asiakkaiden kohdalla Johtuiko tapahtunut muutos sovelletusta työmenetelmästä, käyntien määrästä vai esim. ihmisen elämässä tapahtuneista muista asioista Mikä merkitys kontekstilla/olosuhteilla oli tavoitteiden saavuttamisessa Poikkeavatko asiakkaiden ja työntekijöiden arvioinnit toisistaan Pekka Karjalainen & Minna Kivipelto

12 Tapauskohtainen vaikuttavuustieto Realistinen arviointi, tapauskohtainen arviointiasetelma Asiakkaiden taustatiedot Sosiaalityön tavoitteet Menetelmät Tilannetekijät, toimintaympäristö, mekanismit Määrällistä tietoa tarkastellaan kontekstissaan, laadullinen aineisto tukena Minna Kivipelto 12

13 Mekanismit Mekanismi on toimintojen aikaansaama vastakaiku osallisissa Esimerkkejä mekanismismeista: Luottamus, järkeily, yhteisön koheesio, resurssit Mekanismi ei siis ole esim. menetelmä, vaan sen aiheuttama vastakaiku osallisissa Mekanismi voi toimia sosiaalisia ongelmia lisäävänä tai poistavana Mekanismit tuottavat vaikutuksia Esim. asiakkaan tietoisuus ongelmien ratkaisumahdollisuuksista on lisääntynyt vaikuttaa siihen, että asiakas motivoituu hakemaan muutosta elämäntilanteeseensa Mekanismi toimii tietyssä asiayhteydessä (kontekstissa) ja tiettyjen henkilöiden kohdalla Mekanismit saadaan esille tutkimalla toimivia prosesseja tai kartoittamalla välivaiheen vaikutuksia Pekka Karjalainen & Minna Kivipelto

14 Toimintaympäristö: Esimerkiksi: Elinolot Sosiaaliset suhteet Ihmisten toimintamahdollisuudet Palvelut Työ- ja koulutusmahdollisuudet Tai: Asiakkaan perustiedot (ikä, koulutus, työtilanne, asuminen, lastensuojelutausta) Psyykkinen ja fyysinen terveys Päihteiden käytön historia Rikokset ja tuomiot Perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvä historia (Borg & Kilponen 2008) Pekka Karjalainen & Minna Kivipelto

15 Toimintaympäristö CMOC-mallissa (Anttila 2007) CMOC= context-mechanism-outcome -configurations Konteksti (C): Millaiset olosuhteet (organisaaio, systeemit, infrastruktuuri, työympäristö, materiaalit, koneet, laitteet, taloudelliset tekijät ym.) tarvitaan joidenkin toimintojen toteuttamiseksi saadaksemme tarkoitettuja tuloksia? Toiminnot / mekanismit (M): Miten arvioida toimintoja, joiden tarkoituksena on tuottaa tiettyjä tuloksia tietyssä kontekstissa? Tulokset (O): Millaisia tuloksia ja niiden vaikutuksia seuraa toiminnoista ao. kontekstissa? Hahmottuminen (C): Miten kokonaisuus hahmottuu? Mallinnus ohjelmateoria Pekka Karjalainen 15

16 Realistisen arvioinnin rakenne Kehittämishankkeen taustoitus ja ohjelmateorian luominen Tulosten todentaminen: mikä toimii, mihin tarpeeseen, ketä ja mitä varten, missä olosuhteissa? Ohjelmateorian tarkistaminen Taustaoletukset (hypoteesit): mikä toimii, mihin tarpeisiin, ketä ja mitä varten, missä olosuhteissa? arviointikriteerien asettaminen Arvioinnin toteuttaminen ja monimetelmällinen aineiston käsittely (Lähde: Pawson & Tilley 1998; Kazi 1998; sovelt. Anttila 2007) Pekka Karjalainen

17 Tapauskohtaisen asetelman laatimisen edellytykset (esimerkkinä aikuissosiaalityön mittari): Asiakastyön tavoitteet, menetelmät, kontekstit ja muut mahdolliset vaikuttavat tekijät tulee määritellä yhdessä sosiaalityön edustajien kanssa. Määrittely tarkoittaa esim. työmenetelmien läpikäymistä: mitä aikuissosiaalityössä tehdään Mekanismien jäljittäminen on syytä tehdä vasta sen jälkeen, kun mittaria on käytetty/testattu jonkin aikaa: käydään läpi ne prosessit, joissa on päästy hyvin tavoitteisiin ja tarkastellaan, millaisia menetelmiä ja toimintatapoja, asiakkuuksia ja konteksteja niissä on ollut. Mekanismien jäljittäminen on tehtävä yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa keskustellen Suurehkojen aineistojen käsittely tarkoittaa sitä, että mittariston on muodostuttava pääosin suljetuista kysymyksistä Minna Kivipelto & Pekka Karjalainen

18 Osa III: AVAIN-mittari Pekka Karjalainen 18

19 AVAIN-mittarin rakentaminen, testaus ja jatkosuunnitelmia Verkkopohjainen työkalu, tiedot suoraan exceliin, raportointityökalu Tavoitteena mittari, joka kytkeytyy laajempaan tiedon tuotantoon kunnassa. (vrt. hyvinvointipalvelut useammalla sektorilla) Vaikuttavuustiedon hyödyntäminen sosiaalityössä, mutta myös kuntapäätöksenteossa Tavoitteena arviointitiedon valtakunnallinen vertailtavuus Tiedon keräämisen integrointi sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmiin?

20 Haasteita Aikuissosiaalityön käymistila Asiakkuuksien erilaiset muodot Asiakkaiden osallistuminen tiedontuotantoon Vaikuttavuuden arviointi osaksi ammatillisia valmiuksia, yhteistyö korkeakoulujen kanssa Mittareiden testaus Aikuissosiaalityön tiedonmuodostusrakenne edellyttää jatkotyöstämistä Kehittämisessä mukana: Seinäjoki, Tuusula, Tampere, Hämeenlinna, Vaasa + pienempinä kuntina: Lempäälä, Alavus, Ilmajoki

21 Osa IV: Kokemuksia mittarista Pekka Karjalainen 21

22 Sosiaalipalveluiden/sosiaalisen kuntoutuksen organisaatio Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio Sosiaalipalvelut Sosiaalityön päällikkö Marja-Liisa Palosaari Sosiaalinen kuntoutus Sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Tarja Lehtinen Päihdepalvelut Aikuispäihdetyö Sairaanhoitajat Kristiina Pettersson Margit Lönnblad-Vahvelainen Teija Käenmäki Nuorisoasema Erityissosiaaliohjaaja Elisa Arnberg Sairaanhoitaja Antti Lehtinen Sosiaaliohjaaja Aija Kylmänen1 Osa-aikainen toimistoapulainen Maija Oksanen Nuorten sosiaalityö Sosiaaliohjaaja Jaana Mikkonen Erityissosiaaliohjaaja Jaana Nevalainen päivitetty /EA Kuntouttava työtoiminta Työtoimintakeskus Sosiaaliohjaaja Tarja Katajamäki Toiminnanohjaaja Heidi Timonen Työvalmentaja Tuula Matula Osa-aikainen yksilövalmentaja Petri Jauhiainen Osa-aikainen lääkäri 1 pv/vk

23 SOSIAALINEN KUNTOUTUS/NUORTEN SOSIAALITYÖN PROSESSI (18-24V) 1. Yhteydenotto, neuvonta Toimeentulotukihakemus 3. Toimeentulotukipäätös myönteinen tai kielteinen 2. Alkuhaastattelu/ tilannekartoitus 4. Palvelu 3. Toimeentulotukipäätös myönteinen tai kielteinen Asiakaskertomus/ Tilannekartoitus Toimeentulotukipäätös Palvelusuunnitelma / Asiakaskertomus Palvelusuunnitelma / Asiakaskertomus 5. Palvelu- ja / tai aktivointisuunnitelma Asiakasmaksupäätös Aktivointisuunnitelma 6. Yhteistyöverkoston luominen 7. Palvelun jatkaminen ja yhteistyöverkoston ylläpitäminen 8. Palvelun päättyminen Aktivointisuunnitelmapäätös Kuntouttavan työtoiminnan päätös Palvelusuunnitelman päivitys: 25 v. Asiakaskertomus Toimeentulotukipäätös

24 Tuusulan asiakasaineisto Nuoret sukupuolen mukaan (N=52) 12 Nuorten ikäjakauma 10 Nainen 33 % Mies 67 % v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 v. 24 v. 25 v. Lukumäärä FinSoc 24

25 Toisen asteen koulutus ja asevelvollisuus Opiskelee parhaillaan ammattitutkintoa 2 % Toisen asteen koulutus (%) Lukio suoritettu 8 % Armeija tai siviilipalvelus (miehet) Pakolainen 3 % Suoritettu 6 % Aloittamassa 6 % Ei toisen asteen koulutusta 19 % Keskeyttänyt ammattikoulutuks en 71 % Saanut vapautuksen 43 % Lykätty 43 % FinSoc 25

26 Nuorten työmarkkina-asema ja työhistoria Sairauslomalla tai kuntoutustuella 8 % Työmarkkina-asema palveluun tullessa Opiskelija 2 % Työvoimapol. toimenpiteessä 2 % Tieto puuttuu 2 % kk 21 % Työhistoria, kk 0 kk 25 % Työtön työnhakija 42 % Työtön, ei työnhakija 46 % 4-10 kk 25 % 1-3 kk 27 % FinSoc 26

27 Terveydentila Fyysinen terveydentila Huono 4 % Ei tietoa 6 % Psyykkinen terveydentila Huono 23 % Hyvä 19 % Kohtalainen 36 % Hyvä 54 % Kohtalainen 58 % FinSoc 27

28 Alkoholin ja huumeiden käyttö Alkoholin käyttö Ei tietoa 8 % Ei käytä 12 % Käyttää paljon 2 % Käyttää jonkin verran 14 % Huumeiden käyttö Ei tietoa 8 % Käyttää paljon 40 % Käyttää jonkin verran 40 % Ei käytä 77 % FinSoc 28

29 Alkoholin ja huumeiden käyttö Alkoholin käyttö Ei tietoa 8 % Ei käytä 12 % Käyttää paljon 2 % Käyttää jonkin verran 14 % Huumeiden käyttö Ei tietoa 8 % Käyttää paljon 40 % Käyttää jonkin verran 40 % Ei käytä 77 % FinSoc 29

30 Lastensuojelun toimenpiteet Lastensuojelun asiakkuus Huostaanotto 4 % Sijoitus avohuollon tukitoimena 8 % Ei tietoa 4 % Avohuollon toimenpiteitä 34 % Ei lastensuojelun asiakkuutta 50 % FinSoc 30

31 Velkaantuminen ja luottotiedot Velat, kulutusluotot, pikavipit Luottotiedot kunnossa Ei tietoa 8 % Ei tietoa 9 % Velkoja, kulutusluottoja, vippejä, perinnässä laskuja ja/tai ulosotossa saatavia 44 % Ei ongelmia 48 % Ei 31 % Kyllä 60 % FinSoc 31

32 Nuorten muutostoiveet työskentelyn alkaessa Mihin nuoret halusivat muutosta? (%) Toimeentuloon 73,1 Koulutukseen ja työllisyyteen 71,2 Asumiseen 48,1 Terveyteen 34,6 Arkielämän sujuvuuteen 21,1 Sosiaalisiin suhteisiin 19,2 Päihteiden käyttöön 11, FinSoc 32

33 Asiakastyössä käytetyt menetelmät, tavoitteen 1 kanssa työskennellessä (N=52) Käytetyt menetelmät, tavoite 1 (%) Motivointi Neuvonta ja ohjaus Henkinen tuki Taloudellinen tuki Tilannearvio Tukihenkilö Verkostoyhteistyö Mielenterveyskuntoutukseen ohjaus Palvelusuunnitelma Kuntouttava työtoiminta Aktivointisuunnitelma Yhteistyö nuoren lähiverkoston kanssa Päihdekuntoutukseen ohjaus Asioinnissa avustaminen Kotikäynti FinSoc 33

34 Tavoitteen saavuttamisen aste ja esteet Tavoitteen saavuttamisen aste, tavoite 1 Tulos tavoitetta parempi 6 % Ei tavoitteen suuntaista muutosta 19 % Tavoitteen saavuttamisen esteet, Tavoite 1 (%) (N=52) Motivaation puute Ulkoiset tekijät, joihin ei voitu vaikuttaa Tulos tavoitteen mukainen 42 % Tavoite saavutettu osittain 33 % Menetelmät/ resurssit osoittautuivat riittämättömiksi Tavoitteet eivät vastanneet todellista ongelmatilannetta Tavoite liian vaativa arviointijakson aikana saavutettavaksi Muu tekijä 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35, FinSoc 34

35 Mittari asiakastilanteessa ja työvälineenä Avaa luontevasti keskustelun asiakkaan kanssa, työntekijäkin huomaa uusia asioita (esim. vahvuudet) Antaa paljon asiakasasuhteelle ei tehdä kiireellä dialogisuuden mahdollistuminen syvempi ja tasa-arvoisempi asiakassuhde Auttaa seulomaan avun tarvetta - uudet asiakkaat Asiakaan persoonallisuus tulee esiin, pystyvät analysoimaan itseään ja kohtaamaan asenteitaan Asiakkaan motivaatio & omat asenteet tulevat peilatuiksi paremmin kuin tilannearvio- ja palvelusuunnitelmalomakkeissa Avaa elämän kokonaiskontekstia nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti esille Esityksen nimi / Tekijä 35

36 Avain on palveluohjauksellinen; tuo esille ennaltaehkäiseviä työtapoja ja palveluja Asiakas pystyy analysoimaan toimintaansa sekä työntekijän käyttämiä työmenetelmiä ( positiivinen yllätys ) Jos asiakas saa kriittistä palautetta toiminnastaan, ymmärtää sen paremmin Esimerkiksi harrastukset ym. tulevat hyvin esille suunnitelman tekemiseen verrattuna (tarjotaan jo aiemmin tukea, mutta eivät tartu ja Avaimen kautta selviää syy; ei tiedä / osaa / pysty) Esityksen nimi / Tekijä 36

37 Tuotettu tieto miten tukee työtä Näkee miten päihteiden käyttö muuttuu, pysyy ajan tasalla (yksilö + ilmiöt) Motivoituneet asiakkaat tulevat paremmin ajoille, joilla AVAINmittaria täytetään kuin muuten: ollaan tärkeällä asialla ja THL:n tietokannassa) Joutunut miettimään, mitä muuta elämää on asiakkaalla Osanneet sanoa, mihin tarvitsee paneutua ja mihin ei ainakaan Olleet hyvin kiinnostuneita miten voivat vaikuttaa, että muilla nuorilla olisi helpompaa Yllättäen jotkut nuoret saaneet kiinni asiakaskohtaisten tavoitteiden rakenteisiin vaikuttavista seikoista Ymmärtävät sen, että päättäjille menee tietoa Esityksen nimi / Tekijä 37

38 Kokemuksia verrattuna aikaisempaan työtapaan & edelliseen hankkeeseen ( ) AVAIN on enemmän asiakastavoitteita tukevaa kuin vanha mittari työntekijä joutuu kysymään: olenko kannustanut tarpeeksi? Mittaristo on avannut aiemmin piiloon jääneitä osa-alueita: läheisten päihteiden käyttö ja väkivallan uhka Kohta kannustaminen ja tuki oikeaan osunut, kaikkia kohtia käytetään Asiakkaat tykänneet ohjelmasta, sen visuaalisuudesta, ja että täpätään arviot (osallistavaa) Esityksen nimi / Tekijä 38

39 Kyse myös asiakkaan mahdollisuudesta vaikuttaa prosessiin ja ratkaisuihin. AVAIN mahdollistaa tämän aiempaa mittaria paremmin (joka tehtiin asiakaskohtaamisesta erillään). Asiakas jäi irralleen, ja jäisi tässäkin jos tätä ei tehtäisi yhdessä! Halutaan vuorovaikutustilanteessa lihaa luiden ympärille eli asiakkaan ääni kuulumaan aiempaakin enemmän. Tämä nyt mahdollista Esityksen nimi / Tekijä 39

40 Käyttökokemukset & mitä parannettavaa mittarissa? Täyttäminen ollut helppoa on työväline! (teknisesti helpompi ja selkeämpi kuin edellisen hankkeen arviointimittari) Jatkoidea/huomio: ei voi korvata tilannearviota, mutta voi täydentää sitä. Mitä me palvelusuunnitelmalla enää tehdään, eli sen voisi modifioituna jatkossa korvata Avaimella! jonkunlainen hybridi Pitäisi olla osa sosiaalityön ohjelmaa Vaikeutena aikataulutus (kuinka paljon aikaa mahdollista ja valmis käyttämään muun asiakas-, kirjallisen- ja verkostotyön ym. lisäksi) Esityksen nimi / Tekijä 40

41 AVAIN Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittari

42 Empower-hanke ( ) Miten kuntouttava sosiaalityö voi vähentää tai ehkäistä huono-osaisuutta? Miten kuntapäätöksenteko voi edistää huono-osaisuuden poistamista ja tukea sosiaalitoimen asiakkaiden hyvinvointia? Tutkitaan nuorten aikuisten viimesijaisen turvan huono-osaisuutta ja kuntouttavan sosiaalityön keinoja vähentää sitä? FinSoc yhteistyössä Vantaan työvoiman palvelukeskuksen, Tuusulan kunnan kuntouttavan sosiaalityön ja Seinäjoen sosiaaliviraston perussosiaalityön toimeentulotukiyksikön kanssa Vastuut: I Kuntouttava sosiaalityö ja yhdyskuntatyö huono-osaisuuden poistajana (vastuuhenkilö: Pekka Karjalainen) II Nuorten toimeentulotuen asiakkaiden tehostettu tuki ja sen huonoosaisuutta poistavat tekijät (vastuuhenkilö: Minna Kivipelto) III Työ- ja toimintakyvyn vahvistamista tukeva sosiaalityö huono-osaisuuden poistajana (vastuuhenkilö: Sanna Blomgren) IV Huono-osaisuustieto kuntapäätöksenteossa (vastuuhenkilö: Paula Saikkonen)

43 Hankkeeseen liittyvät julkaisut Blomgren, Sanna & Kivipelto, Minna (2012) Valtaistus. Aikuissosiaalityön valtakunnallinen kartoitus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportteja 27. Helsinki. Karjalainen, Pekka; Kettunen, Pekka; Kivipelto, Minna & Kotiranta, Tuija (2011) Vaikuttavuutta vaaditaan sosiaalipalveluissa näytön käsite on laajenemassa. Tesso, 3-4. Kivipelto, Minna (2011) Vaikuttavuuden arviointia edistämässä. Sosiaaliportti, Näkökulma, Kivipelto, Minna & Blomgren, Sanna (2012) Social work with adults as a tool for tackling exclusion. Teoksessa: Karvonen, Sakari; Keskimäki, Ilmo, Kuronen, Maria & Wilskman, Kaarina (toim.) Annual Review Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kivipelto, Minna & Karjalainen, Pekka (2012) Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi. Teoksessa: Junnila, Maijaliisa & Hänninen, Sakari. Vaikuttavatko politiikkatoimet? Sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttavuusarvioinnin kohteena. THL, Teema 15. Helsinki, Kivipelto, Minna; Kotiranta, Tuija & Karjalainen, Pekka (2010) Palvelujen vaikuttavuuden arviointia tarvitaan. Suuntaaja (1). Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta. Asumispalvelusäätiö ASPA. Kivipelto, Minna; Yliruka, Laura & Karjalainen, Pekka (2011) Aikuissosiaalityölle rakennetaan vaikuttavuusmittareita. Sosiaalitieto (10), Saikkonen, Paula & Kivipelto, Minna (2012) Tiedontuotannon mahdollisuudet sosiaalipalveluissa. Janus 20 (3), Kivipelto, Minna; Blomgren, Sanna; Karjalainen, Pekka & Saikkonen, Paula (toim.) (2013) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin. Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportteja. 3.pdf?sequence=

44 Tematiikkaan liittyviä lähteitä Karjalainen, Pekka (2012) Realistinen arviointi kuntouttavan sosiaalityön vaikuttavuudesta. Teoksessa Pohjola, Anneli, Kemppainen, Tarja, Väyrynen, Sanna. Sosiaalityön vaikuttavuus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus Kivipelto, Minna & Kotiranta, Tuija (2011) Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi - miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä? Janus 19 (2), Kivipelto, Minna & Yliruka, Laura (2012) Mirror method as an approach for critical evaluation in social work. 13( 2) Critical Social Work. Korteniemi, Pertti; Kotiranta, Tuija & Kivipelto, Minna (2012) Kokemuksia sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin toteuttamisesta. Kriittisiä kohtia ja kehittämistarpeita. Teoksessa: Pohjola, Anneli; Kemppainen, Tarja & Väyrynen, Sanna (toim.) (2012) Sosiaalityön vaikuttavuus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, FinSoc 44

45 Kiitos! Julkaisu saatavissa THL:n Julkarista: 473 Aikuissosiaalityön vaikuttavuus: Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi -ryhmä Facebookissa FinSoc 45

AVAIN-mittari aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa

AVAIN-mittari aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa AVAIN-mittari aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa Pekka Karjalainen & Paula Saikkonen Pääkaupunkiseudun aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 22.5.2013 FinSoc 1 Osa I: Aikuissosiaalityön vaikuttavuushanke

Lisätiedot

THL:n mittariprojekti AVAIN-mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa

THL:n mittariprojekti AVAIN-mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa THL:n mittariprojekti AVAIN-mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa Tausta Aikuissosiaalityön vaikuttavuushanke 2011-2012 Tapauskohtainen sosiaalityö: vaikuttavuus syntyy sosiaalityön tavoitteista,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittareiden tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia (2011-2012) Caset Tuusula ja Seinäjoki

Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittareiden tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia (2011-2012) Caset Tuusula ja Seinäjoki Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittareiden tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia (2011-2012) Caset Tuusula ja Seinäjoki Tavoitteena vaikuttavuusmittarin kehittäminen Tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittari tulevaisuuden työkaluna

Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittari tulevaisuuden työkaluna Aikuissosiaalityön vaikuttavuusmittari tulevaisuuden työkaluna Vaikuttavuuden arvioinnin tarve toimeentulotukityössä Asiakkaan oikeudet Saako asiakas tarvitsemansa avun ja tuen? Miten saatu tuki vaikuttaa?

Lisätiedot

Sosiaalitoimen aikuissosiaalityön. Tutkimus- ja kehittämishanke

Sosiaalitoimen aikuissosiaalityön. Tutkimus- ja kehittämishanke Sosiaalitoimen aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointimittarien kehittäminen Tutkimus- ja kehittämishanke Aikuissosiaalityötä koskevia muutoksia Sosiaalilainsäädännön uudistus Sosiaalityön määrittely/kyllä

Lisätiedot

Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki

Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki Miten nykyinen palvelujärjestelmä kohtaa nuoret aikuiset? Nykyisen palvelujärjestelmän analyysi ja kritiikki 10.3.2016 Minna Kivipelto, THL 1 Heikoimmassa asemassa olevat nuoret V. 2014 Suomessa noin 45

Lisätiedot

ö 14.1.2013 Minna Kivipelto, THL

ö 14.1.2013 Minna Kivipelto, THL Kehittämisen i arviointi i työyhteisössä ö 14.1.2013 Minna Kivipelto, THL 1 FinSoc FinSocin tehtävä Edistää arviointimenetelmien tuntemusta ja arviointitiedon käyttöä sosiaalipalveluissa ja sosiaalityössä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa

Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityö- Kuntouttavaa työtoimintaa Aikuissosiaalityön päivät 2012 24.1.2012 Ls 21 25.1.2012 Ls 9 Mikko Keränen, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Inari Anurag Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, kuntouttavan

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Pekka Kettunen 12.12.2014

Pekka Kettunen 12.12.2014 Pekka Kettunen 12.12.2014 Vaikuttavuudesta keskustellaan ahkerasti sekä Suomessa että ulkomailla (evidencebased) Miksi esillä: toiminnan kehittäminen, priorisointi, voimavarojen kohdentaminen, arvioinnin

Lisätiedot

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta

Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun suunnitelma tiedon tuottamisen ja käyttämisen näkökulmasta Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen - tukea suunnitelmatyöhön Työkokous 6.10.2009 Pekka Ojaniemi Lastensuojelun suunnitelma

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Tutustuminen Kuvastin-menetelmään

Tutustuminen Kuvastin-menetelmään Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Tutustuminen Kuvastin-menetelmään Johtava tutkijasosiaalityöntekijä Laura Yliruka Socca 1 Mikä PKS-Praksiksen oppimisverkosto? 1/2 Pääkaupunkiseudun Praksiksessa

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Sosiaalityöntukimahdollisuudet päihderiippuvaisen työ- ja toimintakyvynarvioinnissa

Sosiaalityöntukimahdollisuudet päihderiippuvaisen työ- ja toimintakyvynarvioinnissa Sosiaalityöntukimahdollisuudet päihderiippuvaisen työ- ja toimintakyvynarvioinnissa Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja työhön kuntoutuminen -koulutus Osa IV, Päihderiippuvaisten työ- ja toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko

Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Osallisuutta edistämällä nuorten arkeen pitävä turvaverkko Reija Paananen, FT, tutkija Sokra/Pohjois-Suomi Diakonia-ammattikorkeakoulu 11.11.2015 Jos jonkun säikäyttää liian monta kertaa, hän muuttuu näkymättömäksi.

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus. Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö - tilannekatsaus Ohjausryhmä 6.11.2006 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö 2006-2008 Kehittämisyksikön tavoitteena on

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen Toimintakyvyn arviointi ICF / VAT avulla ja tiedon käyttö (työhön) kuntoutuksessa ICF On luettelo toimintakyvyn eri osa-alueista Antaa yhteisen kielen eri ammattilaisille Mahdollistaa tiedon välittämisen

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU Työelämää työvalmentajan tuella 2.10.2014 Työ kuuluu kaikille seminaari Nina Sohlberg-Ahlgren ja Merja Honkanen TUETTU TYÖLLISTYMINEN HELSINGISSÄ EU:n Employment Horizon-projektissa

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN

SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN SUUNTA-MITTARI NUORILLE VANHEMMILLE Muutoksen arviointi yhdessä Kykyviisari Abilitator työpaja 17.5.2016 TAINA ERA JOHANNA MOILANEN 1 Nuorten vanhempien suunta työuralle-hanke Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen

Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista. Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Ajatuksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman arvioinnista Nuori Suomi ry 12.9.2012 Arviointipäällikkö Sanna Kaijanen Toiminnan kehittämisen kehä Kehittämistyö ei tapahdu tyhjiössä toimintaympäristön ja asiakkaiden,

Lisätiedot

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin Minna Kivipelto Sanna Blomgren Pekka Karjalainen Paula Saikkonen (toim.) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti RAPORTTI 8 2013 Minna Kivipelto, Sanna Blomgren, Pekka

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus

Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Talvitakkeja vai tietokoneita? Sosiaalialan tietoteknologiakartoitus Maarit Laaksonen Projektipäällikkö, Tikesos-hanke TEKSTIVIESTIÄÄNESTYS Minkä asiakas- tai potilastietojärjestelmän käytöstä sinulla

Lisätiedot

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI

PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI PALTAMON TYÖLLISTÄMISMALLI Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi 09.02.2009 Seppo Koskinen, Riitta-Liisa Kokko, Tuija Martelin ja projektiryhmä TAUSTA Pitkäaikaistyöttömyys, syrjäytyminen ja suuret

Lisätiedot

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari:

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: Kuntoutuksen vaikuttavuus, näytön paikka Mika Pekkonen johtava ylilääkäri Kuntoutus Peurunka Tämä esitys perustuu tarkastettuun väitöstutkimukseeni Kiipulankuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: 40-vuotisjuhlaseminaari:

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä.

Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Aikuissosiaalityön päivät Jyväskylä 8.1.2014 Anne Määttä, VTT Elsa Keskitalo,

Lisätiedot

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi

Green carevaikuttavuusseminaari. Tampere 3.6.2015. Teemu Peuraniemi Green carevaikuttavuusseminaari Tampere 3.6.2015 Teemu Peuraniemi Vihreä hyvinvointi Oy tuottaa ja kehittää uudella innovatiivisella tavalla sosiaali- ja terveyspalvelualalle luontoavusteisia: - Kuntoutuspalveluita

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta

Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta Pohdintoja gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuudesta GeroMetron vaikuttavuusseminaari 21.10.2015 Marjaana Seppänen (marjaana.seppanen@helsinki.fi) 22.10.2015 1 Kolme kysymystä: 1. Miksi gerontologisen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Paikka: SeAMK / Koskenalan yksikkö, Koskenalantie 17, Seinäjoki.

Paikka: SeAMK / Koskenalan yksikkö, Koskenalantie 17, Seinäjoki. 1 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN TYÖPAJA Aika: 28.5.2014 klo 9.00-11.30 Paikka: SeAMK / Koskenalan yksikkö, Koskenalantie 17, Seinäjoki. Neuvotteluhuone A165, 1. krs. Osallistujat: Veli Tuominiemi, Eija Hautamäki,

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti.

Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti tarjoaa laadukasta yksilö- ja perhekuntoutusta valtakunnallisesti. Kankaanpään A-koti sijaitsee maaseudulla Karvianjoen rannalla seitsemän kilometrin päässä Kankaanpään keskustasta.

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi:

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi: AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE Asiakas: Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puh.nro.: Sähköpostiosoite: Äidinkieli ja kansalaisuus: Siviilisääty: Lähiomainen: Puoliso: Nimi: Henkilötunnus: Osoite:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa. Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15

Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa. Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15 Laatu ja vaikuttavuus sijaishuollossa Leena Wilén Sijaishuollon päivät 29.9.15 Käytäntötutkimuksesta poimittua Osaava ja riittävä sekä pysyvä henkilöstö Sijaishuoltoyksikön toimintatavat Tilat ja ilmapiiri

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Hietaniemenkadun palvelukeskus

Hietaniemenkadun palvelukeskus Hietaniemenkadun palvelukeskus 1.12.2010 Katri Joutselainen (ohj./sos.ohj.) Pia Mielonen (sh) Kuvat: Leif Mäkelä Hietaniemenkadun palvelukeskus 8.6.2009 yhdistyivät Herttoniemen asuntolan ja Pääskylänrinteen

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto)

Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut ( ) leski ( ) rekisteröity parisuhde ( ) erillään asuvat (avioliitto) Tilannearvio SOS-hanke PILOTTI 1. Perustiedot Asiakkaan nimi: Osoite: Työntekijä: Päivämäärä: Henkilötunnus: Puhelinnumero: Siviilisääty ( ) avio-/avoliitossa, puolison nimi: ( ) naimaton ( ) eronnut (

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt

Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa. Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Sosiaalihuollon ja kuntoutuksen uudistukset työllistymistä tukemassa Kuntamarkkinat: Työllisyysseminaari 9.9.2015 Ellen Vogt Edellisen hallituskauden satoa - mikä kaikki on muuttumassa? Keskeisimmät meneillään

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä. 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö

Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä. 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö Vantaan kaupungin kokemukset yhteistyöstä 10.9.2015 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityö Miksi Kelan kanssa yhteistyöhön? Toimeentulotuen kasvavat asiakasmäärät (8-9 % vuosikasvu)

Lisätiedot

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä

Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Torjutaanko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisella syrjäytymistä Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 6.5.2010 Reijo Väärälä 6.5.2010 Kokemukset muualta Britannia, Saksa, Hollanti, Ruotsi Kilpailu

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa

Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa Kehittämispäällikkö Laura Yliruka 6.11.2015 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca 1 Ajassa liikkuvia teemoja (mukaillen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

SOSIAALINEN KUNTOUTUS. Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi POSKEn seminaari 3.2.2013

SOSIAALINEN KUNTOUTUS. Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi POSKEn seminaari 3.2.2013 SOSIAALINEN KUNTOUTUS Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi POSKEn seminaari 3.2.2013 Sosiaalinen kuntoutus Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

INFO: 1. TAPAAMINEN KUNTOUTUJAN JA LÄHETTÄVÄN TAHON KANSSA:

INFO: 1. TAPAAMINEN KUNTOUTUJAN JA LÄHETTÄVÄN TAHON KANSSA: PERUSTIEDOT KARTOITUSJAKSOLLE Päivämäärä: Kuntoutuja (koko nimi): Osoite: Sotu: Puhelin: Kotikunta: Lähiomainen: LÄHETTÄVÄ TAHO, TYÖNTEKIJÄ JA LÄHETTEEN SAAPUMISPÄIVÄMÄÄRÄ: INFO: 1. TAPAAMINEN KUNTOUTUJAN

Lisätiedot

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi

Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Toiminnan seuranta ja vaikuttavuuden arviointi Perhekeskus palvelumallina seminaari 28. 29.8.2008 Nina K. Hyttinen Seuranta ja arviointi perhekeskustoiminnan tukena Miksi seurantaa ja arviointia? Dokumentoitu

Lisätiedot

Laitoskuntoutuksen paikka päihdetyp. Lapin yliopisto

Laitoskuntoutuksen paikka päihdetyp. Lapin yliopisto Laitoskuntoutuksen paikka päihdetyp ihdetyössä Sanna Väyrynen,, YTT Lapin yliopisto Päihdekuntoutus on jatkumo jonka muodostavat perus- ja erityistason sosiaali- ja terveystoimen instanssit + muut tarpeelliset

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Käytäntöjen kehittämisen, mallintamisen ja arvioinnin REA-työkalu

Käytäntöjen kehittämisen, mallintamisen ja arvioinnin REA-työkalu Käytäntöjen kehittämisen, mallintamisen ja arvioinnin REA-työkalu Juha Koivisto, THL Pasi Pohjola, THL REA = Relational Evaluation Approach REA-työkalu perustuu relationaalisen arvioinnin lähestymistapaan,

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot