Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa"

Transkriptio

1 Videoneuvottelu erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, RISTO-PEKKA HAPPONEN, SANTERI HALLIKAINEN, SAMI PERÄLÄ Erikoishammaslääkäripalvelut ovat jakautuneet maassamme epätasaisesti. Pienet kaupungit ja haja-asutusalueet ovat osin vailla näitä palveluita. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutusta on hajautettu siten, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikan ohella koulutusta tapahtuu eri terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Länsi-Suomen läänin alueella. Koulutettavien työskentely yliopistopaikkakuntien ulkopuolisissa terveydenhuollon yksiköissä asettaa uudenlaisia vaatimuksia sekä koulutuksen että kliinisen työn ohjaamisen toteuttamiselle. Videoneuvottelusta on kehitetty työkalua erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopiskeluun ja hoitokonsultaatioon osana Turun yliopiston hammasklinikan IDUT-projektia. Videoneuvottelutekniikkaa voidaan käyttää koulutuksissa, potilaskonsultaatioissa, erilaisissa neuvotteluissa tai muissa tilanteissa, joissa on tärkeää saada kahdensuuntainen ääni- ja kuvayhteys (1 5). Videoneuvottelutekniikka poistaa etäisyyden ja luo reaaliaikaisen näkö- ja keskusteluyhteyden kahden tai useamman keskustelijan välillä. Videoneuvottelua on käytetty hammaslääketieteessä muutamissa maissa koulutuksessa ja konsultaatiossa lupaavin tuloksin (6 10). Audiovisuaaliset apuvälineet muodostavat keskeisen osan luennon sisällöstä, ja niiden luotettavuuden takaaminen sekä kuvan laadun varmistaminen on etäkoulutuksessa tärkeää. Laitteistolle voidaan asettaa käyttötarkoituksesta riippuen tietyt vähimmäisvaatimukset (11 14). Videoneuvottelu vähentää matkustamisen tarvetta ja tuo säästöjä matkakuluihin (3, 8, 11). Se mahdollistaa asiantuntijapalvelut pienillekin paikkakunnille ja lisää alueellista tasaarvoa (1 3, 5, 11 16). Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittyminen on erityisesti kuluvalla vuosikymmenellä johtanut maailmanlaajuiseen verkottumiseen ja sen mukanaan tuomaan uudenlaiseen viestintäkulttuuriin. Kyseessä on monitahoinen yhteiskunnallinen kehitysvaihe, jossa maanviljelysyhteiskunnan ja teollisuusyhteiskunnan perustalle on rakentunut tai rakentumassa globaalisti verkostoituva tieto- ja viestintäyhteiskunta (1). Internet protocol (IP) -teknologian soveltaminen äänen ja kuvan reaaliaikaiseen siirtoon muuttaa aikaisemmin totuttua viestintää. Päätelaitteina voidaan käyttää esimerkiksi videoneuvottelutekniikkaa, joka toimii myös digitaalisessa puhelinverkossa. Lähtökohtana omalle työllemme oli erikoishammaslääkäripalveluiden puute erityisesti haja-asutusalueilla. Hajautetun erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämistä Länsi-Suomen läänin alueella oli tarve tehostaa. Pyrittiin etsimään niitä koulutuksen teknisiä apuvälineitä, jotka mahdollistaisivat osan hammaslääketieteellisestä opetuksesta etäpaikkakunnilla. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutusta on hajautettu siten, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikan ohella koulutusta tapahtuu eri terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Länsi-Suomen läänin alueella. Teoriaa Toteutus Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikassa on aloitettu luentojen ja seminaarien lähettäminen videoneuvottelua apuna käyttäen muissa yksiköissä toimiville erikoistuville hammaslääkäreille (kuva 1) (17). Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) suusairauksien klinikan ja Seinäjoen terveyskeskuksen hammashuollon välillä on lisäksi aloitettu videoneuvottelutekniikkaan tukeutuva potilaskonsultaatio. Turun ulkopuolisissa etäkoulutuspisteissä (Tampere, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä ja Pori) opiskeli syksyllä 2003 yhteensä yhdeksän erikoistuvaa hammaslääkäriä. Näistä viisi oli oikomishoidon, yksi suu- ja leukakirurgian ja kolme kliinisen hammashoidon erikoistumiskoulutuksessa. Koulutusohjelman 958 Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

2 TEKNINEN RAPORTTI mukaisesti luennot pidettiin pääasiassa perjantaisin, jolloin etäopiskelijat osallistuivat samanaikaisesti omilla paikkakunnillaan luentojen kuuntelemiseen. Yhteisluentoja oli mm. sisätaudeista, korvataudeista, purentafysiologiasta sekä suu- ja leukakirurgiasta. Suu- ja leukakirurgian viikkoseminaareja oli mahdollisuus seurata etäkoulutuspaikkakunnilla tiistai-iltapäivinä. Kouluttajina toimivat erikoisalojen professorit ja apulaisopettajat. Etäpaikkakunnilta oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja reaaliajassa. Luentojen lopuksi käytiin yleensä keskustelua, johon myös etäopiskelijat osallistuivat. Videoneuvottelulaitteessa (koodekki) tapahtuu kuvan, äänen ja datan käsittely. Koodekki on myös digitaalinen signaalin muuntamisyksikkö. Monitorina voidaan käyttää esimerkiksi televisiota, tietokonemonitoria tai dataprojektoria. Videoneuvottelulaitteistossa voi olla kiinteä mikrofoni, laitteiston oma langallinen mikrofoni tai langaton mikrofoni. Äänentoisto tapahtuu television kaiuttimien kautta tai erillisillä aktiivi- tai passiivikaiuttimilla. Toimintoja ohjataan yleensä kaukoohjaimella. PC-pohjaisia videoneuvottelulaitteita ohjataan hiirellä. Videoneuvottelulaitteisto, toimintojen ohjaus sekä kameraohjaukset konfiguroidaan eli ohjelmoidaan kauko-ohjaimella. Nykyaikaisilla videoneuvottelulaitteistoilla voidaan ohjata myös vastapuolen kameratoimintoja. Videoneuvottelulaitteistoon liitettäviä kuvalähteitä voivat olla esimerkiksi dokumenttikamera, erilaiset lisäkamerat tai tietokone. Käytössämme on ollut neljä eri videoneuvottelulaitteistoa: Polycom Viewstation 512, Polycom ViewStation FX (kuva 2), Tandberg 880 ja Polycom ViaVideo (kuva 3). Kolme Kuva1. Kaavakuva etäopetuksen teknisestä järjestelystä. ensin mainittua voivat käyttää siirtotienään sekä digitaalista puhelinverkkoa (Integrated Services Digital Network, ISDN) että tietoverkkoa (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP). ViaVideo on tietoverkkopohjainen henkilökohtainen videoneuvottelulaitteisto, joka liitetään tietokoneen USB-porttiin (Universal Serial Bus). Laitteistoja ja siirtomenetelmiä valittaessa huomioitiin aikaisemmissa tutkimuksissa (11 14) havaitut vähimmäisvaatimukset tämänkaltaisille Laitteisto Kuva2. Polycom ViewStation FX. Suomen Hammaslääkärilehti 17/

3 Kuva 3. Via- Video hammaslääkärin työasemalla. sovellutuksille. Videoneuvottelun siirtotienä TCP/IP-verkko on syrjäyttämässä ISDN:n, vaikka tällä hetkellä ISDN on yleisempi siirtotietekniikka. TCP/IP-verkon käyttämisen ongelmia ovat verkon kapasiteettivaatimukset sekä palomuurit. Palomuurien läpäiseminen vaatii asiantuntemusta ja sairaalaympäristössä aina ATK-palvelujen turvallisuudesta vastaavan henkilön luvan. ISDN-verkon tietosuojaus on normaalin puhelinverkon kaltainen eli suojattu. Tietoverkon tietosuojaus ei normaalisti ole kattava, vaan tieto täytyy tarvittaessa suojata joko VPN-tunneloinnin (Virtual Private Network) avulla tai käyttää suljettua tietoverkkoa. Tunnelointi ei hidasta yhteyksiä. Kuvausmenetelmät Luentoja välitetään luentosalista pääkameralla, jolloin luennoitsija ja tarvittaessa yleisö näkyvät kuvassa. Luennoitsijan tietokone, jolta luennon diat esitetään PowerPoint -muodossa, on kytketty dataheittimen lisäksi myös videoneuvottelulaitteistoon. Näin luentoa seuraavat etäopiskelijat näkevät diaesityksen omissa vastaanottimissaan. Erilaisia kuvakulmia pystytään tallentamaan kameran muistiin, mikä helpottaa neuvottelun ohjausta. Lähikameraa käytetään potilasdemonstraatioissa ja -konsultaatioissa kasvojen, purennan, hampaiston ja pehmytkudosten kuvaamiseen. Lisäkamerana lähikuvauksessa toimii mikä tahansa digitaalikamera, jossa on riittävät lähikuvausominaisuudet ja videoliitäntä. Koekäytössämme oli Sony Mavica FD-90, Nikon Coolpix 995 sekä Canon Powershot G5 -digitaalikamerat sekä langaton intraoraalikamera System lab. RF Scope ss-24. Kaikki kamerat toimivat hyvin. Sekä Nikonissa että Canonissa nestekidenäyttö tosin kytkeytyy pois päältä yhdistettäessä kamera videoliitäntään. Tämä hieman hankaloittaa elävän lähikuvan välittämistä, koska kuvaa täytyy seurata televisioruudulta kameran näytön sijaan. Monitorina toimi tavallinen televisiovastaanotin. Videoneuvotteluun voidaan lisätä valo- ja röntgenkuvia. Pysäytyskuvilla tarkennetaan yksityiskohtia. Dokumenttikameralla voidaan välittää kalvoja, paperitulosteita, röntgenkuvia tai esineitä, esimerkiksi kipsimalleja. Videoneuvottelun aikana voidaan myös katsella videonauhoitteita tai DVD-tallenteita (Digital Versatile Disc). Pohdintaa Toistaiseksi suurin hyöty videoneuvottelutekniikalla saavutetaan välittämällä luentoja ja seminaareja etäpaikkakunnille. Ajan tehokas hyödyntäminen sekä säästöt matka- ja majoituskustannuksissa ovat huomattavat, kun esimerkiksi erikoistuvan hammaslääkärin ei tarvitse lähteä Vaasasta Turkuun kuuntelemaan iltapäivän luentoja. Näin erikoistuva hammaslääkäri voi tehdä normaalisti omassa yksikössään potilastöitä aamupäivän. Videovälitteiset potilaskonsultaatiot terveyskeskuksista keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin tulevat lisääntymään. Tämä vähentää potilaiden lähettämistä pitkien matkojen päähän ja tuo säästöjä matkakustannuksissa sekä vähentää töistä poissaoloja. Videoneuvottelu tulee lisäämään luennoitsijoiden saatavuutta ja mahdollistaa yhteisluennot esimerkiksi kaikille erikoistuville hammaslääkäreille eri puolille Suomea. Näitä erikoiskoulutukseen liittyviä opetustapahtumia voidaan hyödyntää myös alueellisessa täydennyskoulutuksessa. Myös kansainvälisten luentojen ja luennoitsijoiden saatavuus helpottuu. Videoneuvottelu antaa uusia mahdollisuuksia lisäksi hammaslääketieteen perus- ja täydennyskoulutuksessa (kuva 4). Videoneuvottelulaitteita on käytetty Seinäjoen terveyskeskuksessa toukokuusta TYKS:n suusairauksien klinikalla tekniikka otettiin käyttöön syyskuussa 2002 ja TAYS:n suusairauksien klinikalla syyskuussa Yhteydet on muodostettu Seinäjoella sekä puhelinverkkoa (3 x ISDN) että 960 Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

4 TEKNINEN RAPORTTI Kuva 4. Videoneuvotteluluento erikoistuvien hammaslääkäreiden seminaarissa. tietoliikenneverkkoa ja yliopistosairaaloissa ainoastaan tietoliikenneverkkoa pitkin siirtonopeuksien vaihdellessa laitteistoista ja etäpaikkakunnista riippuen 384 kbs ja 2 Mbs välillä. Alimmatkin siirtonopeudet riittivät siirtämään elävää kuvaa tarkasti. Vähintään 384 kbs siirtonopeus olisi suositeltavaa käytettäessä tietoverkkoa, jotta kuvassa ei esiintyisi häiriöitä. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetus käynnistyi ensimmäiseksi suu- ja leukakirurgian alalla, mutta myöhemmin sitä on käytetty myös muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksessa. Joulukuussa 2003 välitettiin luentoja Turusta Tampereelle, Vaasaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään 1 3 päivänä viikossa. Tekniikkaa käyttöön otettaessa syyskuussa 2002 yhteydet toimivat sairaalan sisällä moitteettomasti. Palomuurien läpäiseminen tuotti aluksi ongelmia muodostettaessa yhteyksiä sairaalan ulkopuolelle. Ensimmäisten luentojen aikana esiintyi satunnaisia käyttökatkoksia, jotka johtuivat virheellisistä teknisistä asetuksista. Ongelmat saatiin kuitenkin pian korjattua, ja yhteydet ovat tämän jälkeen toimineet moitteetta. Tekninen tukihenkilö on ollut suureksi avuksi laitteiden toimintakuntoon saattamisessa, koska luennoitsijoille ei ole annettu riittävää käyttökoulutusta. Osa erikoistujista tosin hallitsee tekniikan jo hyvin. Yhteyksien ylläpidossa opetustapahtuman aikana on hyödynnetty Vaasan keskussairaalan videoneuvotteluosaamista ja -tekniikkaa. Vaasan ja Uumajan sairaaloiden leukakirurgian klinikat ovat vuodesta 1999 lähtien tehneet antoisaa yhteistyötä ja toteuttaneet mm. hankkeen Ortognaattisen kirurgian auditointi telelääketieteellisen tekniikan avulla. Useat etäpaikkakunnat ovat voineet muodostaa samanaikaisen videoneuvotteluyhteyden ottamalla yhteyden Vaasan keskussairaalan videoneuvottelusiltaan. Neuvotteluiden tukena näytettiin digitaalisia valo- ja röntgenkuvia, jotka oli tallennettu tietokoneelle (18). ViaVideon käyttö kliinisessä potilastyössä on rajallista kameran heikon optiikan vuoksi, sen sijaan se on käyttökelpoinen apuväline etäopiskelussa ja luentojen seuraamisessa. Kehittyneimmissä videoneuvottelulaitteissa (mm. Polycom ViewStation FX, Tandberg 880) on lisäksi streaming - ominaisuus, joka mahdollistaa esityksen seuraamisen tietokoneen ruudulta Internetin välityksellä ilman videoneuvottelulaitteistoa. Myös Microsoftin ilmaiseksi jakama pienimuotoinen videoneuvotteluohjelma NetMeeting toimi kohtuullisesti luentojen seuraamisessa. Näiden ansiosta luentoja voi seurata ilman videoneuvottelulaitteistoa omalta tietokoneelta, mikäli verkkoyhteys on riittävä. Johtopäätökset Videoneuvottelu on yksi telelääketieteen nopeimmin kehittyvistä osa-alueista ja se avaa uusia näkymiä tulevaisuuden terveydenhuoltoon. Videoneuvottelua on pitkään käytetty lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalassa seurattiin vuonna 2002 yli 400 luentoa videoneuvottelulaitteiston välityksellä osana erikoislääkärikoulutusta (19). Videoneuvottelusta kehitetään työkalua erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetukseen, mikä toivottavasti lisää kiinnostusta koulutusvirkojen perustamiseen pienissä kaupungeissa ja haja-asutusalueilla. Koulutuksen myötä myös hoitopalveluja saataisiin lisää näille paikkakunnille. Tämän työn aikana havaittiin, että videoneuvottelu soveltuu hyvin erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetukseen. Suomen Hammaslääkärilehti 17/

5 Videoconferencing as a teaching tool in specialist education in dentistry Specialist odontology services are available unevenly in Finland. Some smaller towns and sparsely populated regions lack some of these services. The training for odontologist undergoing specialist training at Turku University Hospital odontological clinic has been distributed in such a way that part of the training takes place in several Health Care Centres and Hospitals in the county of West-Finland. This type of distributed training programme places new demands on the teaching methods employed. Videoconferencing technology is being actively developed as a new tool in odontology specialist training, distance learning and clinical consultation. This development work is being carried out as part of the Finnish IDUT-project. Preliminary results have been very encouraging. Both ISDN digital phone networking and TCP/IP internet networking were utilised for the videoconferencing sessions. In addition to standard audiovisual equipment utilised during videoconferencing, wireless intraoral camera technology was also used. Despite some initial technical problems, the technology utilised was shown to be suitable for the purpose of odontology training. Further development work will be carried out with new types of audiovisual aids and camera technology in the near future. It is expected that videoconferencing technology can significantly improve distributed odontology specialist training in Finland in the near future. Kirjallisuus 1. Lehtinen E. Verkkopedagogiikka. Oy Edita Ab Ahonen M. Videoneuvottelujärjestelmien käyttö opetuksessa. KAMU: Etäopetus multimediaverkossa. Ryhmä 3:n raportti, Luettavissa www-muodossa <http:// matriisi.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/video.htm> 3. Smith AC, Youngberry K, Christie F, Isles A, McCrossin R, Williams M, Van der Westhuyzen J, Wootton R. The family costs of attending hospital outpatient appointments via videoconference and in person. J Telemed Telecare 2003; 9 Suppl 2: Gruppen LD, Hutchinson SP, Gordon PJ, Roser S. An evaluation of the efficacy of interactive videoconferencing in residency and continuing education. Acad Med 1996; 71: Chen JW, Hobdell MH, Dunn K, Johnson KA, Zhang J. Teledentistry and its use in dental education. J Am Dent Assoc 2003; 134; Eaton KA, Francis CA, Odell EW, Reynolds PA, Mason RD. Participating dentists assessment of the pilot regional online videoconferencing in dentistry (PROVIDENT) project. Br Dent J 2001; 191(6): Odell EW, Francis CA, Eaton KA, Reynolds PA, Mason RD. A study of videoconferencing for postgraduate continuing education in dentistry in the UK the teachers view. Eur J Dent Educ 2001; 5(3): Scuffham PA, Steed M. An economic evaluation of the Highlands and Islands teledentistry project. J Telemed Telecare 2002; 8(3): Cook J, Mullings C, Vowles R, Ireland R, Stephens C. Online orthodontic advice: a protocol for a pilot teledentistry system. J Telemed Telecare 2001; 7(6): Chen RS, Chen SK. Teledentistry using videoconferencing and a DI- COM image management system. J Telemed Telecare 2002; 8: Granlund H, Kumpula P, Perälä S, Tuomiranta M. Videoetäopetus ihotautilääkärien täydennyskoulutuksessa. Suom Lääkäril 2001, 45: Syrjäpalo K, Vuokila-Oikkonen P, Kuusimäki M-L. Kokemuksia telepsykiatrisesta yhteistyöstä Pohjois- Suomessa. Suom Lääkäril 2004, 8: Aarnio P, Mattila MAK (toim.). Telelääketiede. Recallmed. Klaukkala Lamminen H, Semberg V, Ruohonen K, Roine R. Telelääketieteellisten hankkeiden tulokset. Duodecim 2001; 117: Smith AC, Youngberry K, Mill J, Kimble R, Wootton R. A review of three years experience using and videoconferencing for the delivery of post-acute burns care to children in Queensland. Burns 2004; 30(3): Dillon E, Loermans J. Telehealth in Western Australia: the challenge of evaluation. J Telemed Telecare 2003; 9 Suppl 2: Hallikainen S. Videoneuvottelu ja etäopetus IDUT-projektissa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu Ignatius E, Mäkelä K, Perälä S. Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla. Suom Hammaslääkäril 2003; 16: Perälä S, Ignatius E, Paavola T, Mäkelä K. Videoconferencing in medical education at Seinäjoki Central Hospital from year 1999 to 2003 a retrospective study. Conference abstract. Medical Technology Seminar III, Seinäjoki Eino Ignatius erikoistuva hammaslääkäri (kliininen hammashoito) TYKS ja TAYS, suusairauksien klinikka/ Seinäjoen terveyskeskus Kari Mäkelä telelääketieteen professori Tampereen teknillinen yliopisto sekä Seinäjoen keskussairaala Risto-Pekka Happonen ylilääkäri TYKS, suusairauksien klinikka Santeri Hallikainen ATK-suunnittelija TYKS Sami Perälä teknologia-asiantuntija LifeIT Oyj Hyväksytty julkaistavaksi Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Matti Rekiaro, Seinäjoen keskussairaala / Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Tietokonevälitteistä konsultaatiota

Tietokonevälitteistä konsultaatiota Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, SAMI PERÄLÄ Hammaslääketieteessäkin diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemisessä joudutaan aika ajoin turvautumaan

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme!

Kiitän mielenkiinnostanne ratkaisujamme kohtaan. Tarjoamme Teille tilaisuuden tulla tutustumaan eri vaihtoehtoihin luoksemme! XENEX TELECOM OY TARJOUS Jari Sikanen PL 9 04301 Tuusula 15.8.2002 HELSINGIN YLIOPISTO Timo Harmo Tarjous no. 150802helsinki Viite: Tarjouspyyntönne 15.8.2002 puhelimitse VIDEONEUVOTTELULAITTEET & PALVELUT

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

HealthPresence etätutkimusyksikkö

HealthPresence etätutkimusyksikkö Global Technology Services Integrated Communications Services Terveydenhuollon ATK-päivät HealthPresence etätutkimusyksikkö Sami Kuronen, IT arkkitehti/global SME Merkittävimmät haasteet terveydenhuollon

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien

JOHDANTO. www.scansatel.fi. Scansatel on Cisco Tandbergin sertifioitu TelePresencevideoneuvottelujärjestelmien SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Videoneuvottelu uusi tapa kommunikoida 3. TelePresencen tuomat mahdollisuudet 4. TelePresence ratkaisun osat 5. Toimintaympäristö 6. Huoneen varustaminen 7. Yhteystiedot JOHDANTO

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

Using Webcasting to Enhance University Level Education

Using Webcasting to Enhance University Level Education Using Webcasting to Enhance University Level Education Case study: Mikkeli Business Campus By: Marco Villarreal Sisällys Tutkimuksen tarkoitus ja laajuus Case-tilanteen esittely Trendejä etäopetuksessa

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö

TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003. Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2003 Laitteiden etähallinta tietoverkkojen välityksellä Jani Järvinen, tuotepäällikkö Mitä on etähallinta? Jotain muuta kuin laitteen välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$

!?)&/&8-1)#)7#-2-> ! 2-778'+'0%/+-1#8'+'0%2/&-1#8'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&'+'%1$4##$6$ Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia?!!"#$%&'%()*#"(+,"-.! ($$/"#+*($0%1&(2&'+'#"#0%342+/(+,"-!!)*#"(+,"-56$/6+7#+*($#! 6-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-0%#-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#0% *)&1"##+*)0%2-*8+*)'*--#)0%

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY

Kaukosäätimen käyttö. 5 Numeronäppäimet yhteydenottoa ja kameran muistipaikkoja varten. Kaukosäätimen opas, MR 2002 1 YLEISESITTELY Kaukosäätimen käyttö Tämä opas selvittää kaukosäätimen avulla ohjattavia toimintoja. Mukaan on otettu arkisessa käytössä tarvittavat ominaisuudet, koneen asetuksia muokkaavat toiminnot on jätetty käsittelemättä.

Lisätiedot

Älykäs sairaala kokonaisuus palveluna

Älykäs sairaala kokonaisuus palveluna Älykäs sairaala kokonaisuus palveluna Fujitsun tieto- ja viestintätekniikkaratkaisu terveydenhuoltoon Kari Aho Pirjo Nissinen-Kiviranta Ville Westerholm Kehityspäällikkö Toimialajohtaja Ratkaisukonsultti

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristössä opettaja voi reaaliaikaisesti mm. puhua ja

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä

Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä Marja-Riitta Kotilainen, projektitutkija, Mediakasvatuksen tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto kieltenopettaja, Saaren koulu, Rovaniemi

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta. Satu Nurmela www.satujatarina.com

Digitaalinen tarinankerronta. Satu Nurmela www.satujatarina.com + Digitaalinen tarinankerronta Satu Nurmela www.satujatarina.com + "Digital Stories are short, personal, multimedia tales, told from the heart. Anyone can make them and publish them on screens anywhere.

Lisätiedot

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Esityksen sisältö Etäkonsultaatiot Etävastaanotot Diabetes etävastaanotto Verkkopalvelut Videopuhelin

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008

LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008 HAMMASLÄÄKÄRIN ETÄKONSULTAATIO ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA - TELEHAMMAS LOPPURAPORTTI 1.12.2006 31.1.2008 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry Sisältö 1. Taustatiedot... 1 2. Yhteenveto Telehammas

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita?

Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Miten lääkärikoulutuksen sisältö suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Anne Pitkäranta Opetuksesta vastaava varadekaani Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori Ylilääkäri, korvaklinikka

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Mobiililaitteiden käyttö kliinisessä opetuksessa kokemuksia ja tutkimuksia

Mobiililaitteiden käyttö kliinisessä opetuksessa kokemuksia ja tutkimuksia Mobiililaitteiden käyttö kliinisessä opetuksessa kokemuksia ja tutkimuksia Eeva Pyörälä, dos, FT, MME Pedagoginen yliopistonlehtori Lääketieteellinen tdk, HY Mobiilisti Meikussa 3, 16.12.2015 It s a natural

Lisätiedot

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettineuvottelu Keskusteletko asiakkaiden ja kollegojen kanssa Skypen, Microsoft OSC:n ja muiden tietokoneen viestintätyökalujen kautta? Käytä Konftelia äänilähteenä. Neuvottelut

Lisätiedot

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 Tomi Dahlberg Tietohallinto ISO/IEC 20000 ISO/IEC 38500 Liiketoiminta Liiketoimintaprosessit ISO/IEC 30105 2 SFS:n seurantaryhmä SR 308 seuraa ISO/IEC

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Teräväpiirtotekniikan tarkkuus on 1080 juovaa ja 1920 pistettä juovalla Elämme

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Opetus talteen ja jakoon oppilaille. Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011

Opetus talteen ja jakoon oppilaille. Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011 Opetus talteen ja jakoon oppilaille Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011 Aurajoen lukio ISOverstaan jäsen syksystä 2010 lähtien ISOverstas on maksullinen verkko-oppimisen

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Tietoturvapäivä 7.2.2012

Tietoturvapäivä 7.2.2012 Tietoturvapäivä 7.2.2012 Esko Vainikka, yliopettaja, CISSP Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa Lämpimästi tervetuloa 4. Tietoturvapäivä tapahtumaan Turun ammattikorkeakoulussa Kiitokset jo etukäteen

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

S-38.118 Teletekniikan perusteet

S-38.118 Teletekniikan perusteet S-38.118 Teletekniikan perusteet Laskuharjoitus 3 Paketoinnin hyötysuhde 1 Harjoitus 3 koostuu: Demoluento (45 min) Datan siirtäminen Internetissä yleensä Laskuesimerkki datan siirtämisestä Äänen siirtäminen

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET Vastuuhenkilö: professori Matti Korppi (lasten infektiosairaudet) Kouluttajat: Dos. Merja Helminen, professori

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta

Milloin. kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus. Turun perustustenvahvistuksesta Milloin kannattaa paaluttaa? Väitöstutkimus Turun perustustenvahvistuksesta Jouko Lehtonen 26.1.2012 Perustustenvahvistushanke; rakennuttajan näkökulmia tekniikkaan, talouteen ja projektinhallintaan Underpinning

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015

Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015 Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015 Pertti Isoniemi, YTL 3.11.2015 1 Terveydenhuolto- ja hyvinvointialan palvelut 10 CENin teknistä komiteaa, useimmat projektikomiteoita Yksi ISOn tekninen

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Lisää tehoa kommunikointiin

Lisää tehoa kommunikointiin Lisää tehoa kommunikointiin We accept the challenge! presented by Rauno Nousiainen Lisää tehoa kommunikointiin Rauno Nousiainen Manager, IT Infrastructure services Andritz Oy 2 Lisää tehoa kommunikointiin

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot