Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelu. erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa"

Transkriptio

1 Videoneuvottelu erikoishammaslääkärikoulutuksessa ja etäopetuksessa EINO IGNATIUS, KARI MÄKELÄ, RISTO-PEKKA HAPPONEN, SANTERI HALLIKAINEN, SAMI PERÄLÄ Erikoishammaslääkäripalvelut ovat jakautuneet maassamme epätasaisesti. Pienet kaupungit ja haja-asutusalueet ovat osin vailla näitä palveluita. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutusta on hajautettu siten, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikan ohella koulutusta tapahtuu eri terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Länsi-Suomen läänin alueella. Koulutettavien työskentely yliopistopaikkakuntien ulkopuolisissa terveydenhuollon yksiköissä asettaa uudenlaisia vaatimuksia sekä koulutuksen että kliinisen työn ohjaamisen toteuttamiselle. Videoneuvottelusta on kehitetty työkalua erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopiskeluun ja hoitokonsultaatioon osana Turun yliopiston hammasklinikan IDUT-projektia. Videoneuvottelutekniikkaa voidaan käyttää koulutuksissa, potilaskonsultaatioissa, erilaisissa neuvotteluissa tai muissa tilanteissa, joissa on tärkeää saada kahdensuuntainen ääni- ja kuvayhteys (1 5). Videoneuvottelutekniikka poistaa etäisyyden ja luo reaaliaikaisen näkö- ja keskusteluyhteyden kahden tai useamman keskustelijan välillä. Videoneuvottelua on käytetty hammaslääketieteessä muutamissa maissa koulutuksessa ja konsultaatiossa lupaavin tuloksin (6 10). Audiovisuaaliset apuvälineet muodostavat keskeisen osan luennon sisällöstä, ja niiden luotettavuuden takaaminen sekä kuvan laadun varmistaminen on etäkoulutuksessa tärkeää. Laitteistolle voidaan asettaa käyttötarkoituksesta riippuen tietyt vähimmäisvaatimukset (11 14). Videoneuvottelu vähentää matkustamisen tarvetta ja tuo säästöjä matkakuluihin (3, 8, 11). Se mahdollistaa asiantuntijapalvelut pienillekin paikkakunnille ja lisää alueellista tasaarvoa (1 3, 5, 11 16). Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittyminen on erityisesti kuluvalla vuosikymmenellä johtanut maailmanlaajuiseen verkottumiseen ja sen mukanaan tuomaan uudenlaiseen viestintäkulttuuriin. Kyseessä on monitahoinen yhteiskunnallinen kehitysvaihe, jossa maanviljelysyhteiskunnan ja teollisuusyhteiskunnan perustalle on rakentunut tai rakentumassa globaalisti verkostoituva tieto- ja viestintäyhteiskunta (1). Internet protocol (IP) -teknologian soveltaminen äänen ja kuvan reaaliaikaiseen siirtoon muuttaa aikaisemmin totuttua viestintää. Päätelaitteina voidaan käyttää esimerkiksi videoneuvottelutekniikkaa, joka toimii myös digitaalisessa puhelinverkossa. Lähtökohtana omalle työllemme oli erikoishammaslääkäripalveluiden puute erityisesti haja-asutusalueilla. Hajautetun erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestämistä Länsi-Suomen läänin alueella oli tarve tehostaa. Pyrittiin etsimään niitä koulutuksen teknisiä apuvälineitä, jotka mahdollistaisivat osan hammaslääketieteellisestä opetuksesta etäpaikkakunnilla. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutusta on hajautettu siten, että Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikan ohella koulutusta tapahtuu eri terveyskeskuksissa ja sairaaloissa Länsi-Suomen läänin alueella. Teoriaa Toteutus Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) suusairauksien klinikassa on aloitettu luentojen ja seminaarien lähettäminen videoneuvottelua apuna käyttäen muissa yksiköissä toimiville erikoistuville hammaslääkäreille (kuva 1) (17). Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) suusairauksien klinikan ja Seinäjoen terveyskeskuksen hammashuollon välillä on lisäksi aloitettu videoneuvottelutekniikkaan tukeutuva potilaskonsultaatio. Turun ulkopuolisissa etäkoulutuspisteissä (Tampere, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä ja Pori) opiskeli syksyllä 2003 yhteensä yhdeksän erikoistuvaa hammaslääkäriä. Näistä viisi oli oikomishoidon, yksi suu- ja leukakirurgian ja kolme kliinisen hammashoidon erikoistumiskoulutuksessa. Koulutusohjelman 958 Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

2 TEKNINEN RAPORTTI mukaisesti luennot pidettiin pääasiassa perjantaisin, jolloin etäopiskelijat osallistuivat samanaikaisesti omilla paikkakunnillaan luentojen kuuntelemiseen. Yhteisluentoja oli mm. sisätaudeista, korvataudeista, purentafysiologiasta sekä suu- ja leukakirurgiasta. Suu- ja leukakirurgian viikkoseminaareja oli mahdollisuus seurata etäkoulutuspaikkakunnilla tiistai-iltapäivinä. Kouluttajina toimivat erikoisalojen professorit ja apulaisopettajat. Etäpaikkakunnilta oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja reaaliajassa. Luentojen lopuksi käytiin yleensä keskustelua, johon myös etäopiskelijat osallistuivat. Videoneuvottelulaitteessa (koodekki) tapahtuu kuvan, äänen ja datan käsittely. Koodekki on myös digitaalinen signaalin muuntamisyksikkö. Monitorina voidaan käyttää esimerkiksi televisiota, tietokonemonitoria tai dataprojektoria. Videoneuvottelulaitteistossa voi olla kiinteä mikrofoni, laitteiston oma langallinen mikrofoni tai langaton mikrofoni. Äänentoisto tapahtuu television kaiuttimien kautta tai erillisillä aktiivi- tai passiivikaiuttimilla. Toimintoja ohjataan yleensä kaukoohjaimella. PC-pohjaisia videoneuvottelulaitteita ohjataan hiirellä. Videoneuvottelulaitteisto, toimintojen ohjaus sekä kameraohjaukset konfiguroidaan eli ohjelmoidaan kauko-ohjaimella. Nykyaikaisilla videoneuvottelulaitteistoilla voidaan ohjata myös vastapuolen kameratoimintoja. Videoneuvottelulaitteistoon liitettäviä kuvalähteitä voivat olla esimerkiksi dokumenttikamera, erilaiset lisäkamerat tai tietokone. Käytössämme on ollut neljä eri videoneuvottelulaitteistoa: Polycom Viewstation 512, Polycom ViewStation FX (kuva 2), Tandberg 880 ja Polycom ViaVideo (kuva 3). Kolme Kuva1. Kaavakuva etäopetuksen teknisestä järjestelystä. ensin mainittua voivat käyttää siirtotienään sekä digitaalista puhelinverkkoa (Integrated Services Digital Network, ISDN) että tietoverkkoa (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP). ViaVideo on tietoverkkopohjainen henkilökohtainen videoneuvottelulaitteisto, joka liitetään tietokoneen USB-porttiin (Universal Serial Bus). Laitteistoja ja siirtomenetelmiä valittaessa huomioitiin aikaisemmissa tutkimuksissa (11 14) havaitut vähimmäisvaatimukset tämänkaltaisille Laitteisto Kuva2. Polycom ViewStation FX. Suomen Hammaslääkärilehti 17/

3 Kuva 3. Via- Video hammaslääkärin työasemalla. sovellutuksille. Videoneuvottelun siirtotienä TCP/IP-verkko on syrjäyttämässä ISDN:n, vaikka tällä hetkellä ISDN on yleisempi siirtotietekniikka. TCP/IP-verkon käyttämisen ongelmia ovat verkon kapasiteettivaatimukset sekä palomuurit. Palomuurien läpäiseminen vaatii asiantuntemusta ja sairaalaympäristössä aina ATK-palvelujen turvallisuudesta vastaavan henkilön luvan. ISDN-verkon tietosuojaus on normaalin puhelinverkon kaltainen eli suojattu. Tietoverkon tietosuojaus ei normaalisti ole kattava, vaan tieto täytyy tarvittaessa suojata joko VPN-tunneloinnin (Virtual Private Network) avulla tai käyttää suljettua tietoverkkoa. Tunnelointi ei hidasta yhteyksiä. Kuvausmenetelmät Luentoja välitetään luentosalista pääkameralla, jolloin luennoitsija ja tarvittaessa yleisö näkyvät kuvassa. Luennoitsijan tietokone, jolta luennon diat esitetään PowerPoint -muodossa, on kytketty dataheittimen lisäksi myös videoneuvottelulaitteistoon. Näin luentoa seuraavat etäopiskelijat näkevät diaesityksen omissa vastaanottimissaan. Erilaisia kuvakulmia pystytään tallentamaan kameran muistiin, mikä helpottaa neuvottelun ohjausta. Lähikameraa käytetään potilasdemonstraatioissa ja -konsultaatioissa kasvojen, purennan, hampaiston ja pehmytkudosten kuvaamiseen. Lisäkamerana lähikuvauksessa toimii mikä tahansa digitaalikamera, jossa on riittävät lähikuvausominaisuudet ja videoliitäntä. Koekäytössämme oli Sony Mavica FD-90, Nikon Coolpix 995 sekä Canon Powershot G5 -digitaalikamerat sekä langaton intraoraalikamera System lab. RF Scope ss-24. Kaikki kamerat toimivat hyvin. Sekä Nikonissa että Canonissa nestekidenäyttö tosin kytkeytyy pois päältä yhdistettäessä kamera videoliitäntään. Tämä hieman hankaloittaa elävän lähikuvan välittämistä, koska kuvaa täytyy seurata televisioruudulta kameran näytön sijaan. Monitorina toimi tavallinen televisiovastaanotin. Videoneuvotteluun voidaan lisätä valo- ja röntgenkuvia. Pysäytyskuvilla tarkennetaan yksityiskohtia. Dokumenttikameralla voidaan välittää kalvoja, paperitulosteita, röntgenkuvia tai esineitä, esimerkiksi kipsimalleja. Videoneuvottelun aikana voidaan myös katsella videonauhoitteita tai DVD-tallenteita (Digital Versatile Disc). Pohdintaa Toistaiseksi suurin hyöty videoneuvottelutekniikalla saavutetaan välittämällä luentoja ja seminaareja etäpaikkakunnille. Ajan tehokas hyödyntäminen sekä säästöt matka- ja majoituskustannuksissa ovat huomattavat, kun esimerkiksi erikoistuvan hammaslääkärin ei tarvitse lähteä Vaasasta Turkuun kuuntelemaan iltapäivän luentoja. Näin erikoistuva hammaslääkäri voi tehdä normaalisti omassa yksikössään potilastöitä aamupäivän. Videovälitteiset potilaskonsultaatiot terveyskeskuksista keskussairaaloihin ja yliopistosairaaloihin tulevat lisääntymään. Tämä vähentää potilaiden lähettämistä pitkien matkojen päähän ja tuo säästöjä matkakustannuksissa sekä vähentää töistä poissaoloja. Videoneuvottelu tulee lisäämään luennoitsijoiden saatavuutta ja mahdollistaa yhteisluennot esimerkiksi kaikille erikoistuville hammaslääkäreille eri puolille Suomea. Näitä erikoiskoulutukseen liittyviä opetustapahtumia voidaan hyödyntää myös alueellisessa täydennyskoulutuksessa. Myös kansainvälisten luentojen ja luennoitsijoiden saatavuus helpottuu. Videoneuvottelu antaa uusia mahdollisuuksia lisäksi hammaslääketieteen perus- ja täydennyskoulutuksessa (kuva 4). Videoneuvottelulaitteita on käytetty Seinäjoen terveyskeskuksessa toukokuusta TYKS:n suusairauksien klinikalla tekniikka otettiin käyttöön syyskuussa 2002 ja TAYS:n suusairauksien klinikalla syyskuussa Yhteydet on muodostettu Seinäjoella sekä puhelinverkkoa (3 x ISDN) että 960 Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

4 TEKNINEN RAPORTTI Kuva 4. Videoneuvotteluluento erikoistuvien hammaslääkäreiden seminaarissa. tietoliikenneverkkoa ja yliopistosairaaloissa ainoastaan tietoliikenneverkkoa pitkin siirtonopeuksien vaihdellessa laitteistoista ja etäpaikkakunnista riippuen 384 kbs ja 2 Mbs välillä. Alimmatkin siirtonopeudet riittivät siirtämään elävää kuvaa tarkasti. Vähintään 384 kbs siirtonopeus olisi suositeltavaa käytettäessä tietoverkkoa, jotta kuvassa ei esiintyisi häiriöitä. Turun yliopiston erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetus käynnistyi ensimmäiseksi suu- ja leukakirurgian alalla, mutta myöhemmin sitä on käytetty myös muiden kliinisten erikoisalojen koulutuksessa. Joulukuussa 2003 välitettiin luentoja Turusta Tampereelle, Vaasaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään 1 3 päivänä viikossa. Tekniikkaa käyttöön otettaessa syyskuussa 2002 yhteydet toimivat sairaalan sisällä moitteettomasti. Palomuurien läpäiseminen tuotti aluksi ongelmia muodostettaessa yhteyksiä sairaalan ulkopuolelle. Ensimmäisten luentojen aikana esiintyi satunnaisia käyttökatkoksia, jotka johtuivat virheellisistä teknisistä asetuksista. Ongelmat saatiin kuitenkin pian korjattua, ja yhteydet ovat tämän jälkeen toimineet moitteetta. Tekninen tukihenkilö on ollut suureksi avuksi laitteiden toimintakuntoon saattamisessa, koska luennoitsijoille ei ole annettu riittävää käyttökoulutusta. Osa erikoistujista tosin hallitsee tekniikan jo hyvin. Yhteyksien ylläpidossa opetustapahtuman aikana on hyödynnetty Vaasan keskussairaalan videoneuvotteluosaamista ja -tekniikkaa. Vaasan ja Uumajan sairaaloiden leukakirurgian klinikat ovat vuodesta 1999 lähtien tehneet antoisaa yhteistyötä ja toteuttaneet mm. hankkeen Ortognaattisen kirurgian auditointi telelääketieteellisen tekniikan avulla. Useat etäpaikkakunnat ovat voineet muodostaa samanaikaisen videoneuvotteluyhteyden ottamalla yhteyden Vaasan keskussairaalan videoneuvottelusiltaan. Neuvotteluiden tukena näytettiin digitaalisia valo- ja röntgenkuvia, jotka oli tallennettu tietokoneelle (18). ViaVideon käyttö kliinisessä potilastyössä on rajallista kameran heikon optiikan vuoksi, sen sijaan se on käyttökelpoinen apuväline etäopiskelussa ja luentojen seuraamisessa. Kehittyneimmissä videoneuvottelulaitteissa (mm. Polycom ViewStation FX, Tandberg 880) on lisäksi streaming - ominaisuus, joka mahdollistaa esityksen seuraamisen tietokoneen ruudulta Internetin välityksellä ilman videoneuvottelulaitteistoa. Myös Microsoftin ilmaiseksi jakama pienimuotoinen videoneuvotteluohjelma NetMeeting toimi kohtuullisesti luentojen seuraamisessa. Näiden ansiosta luentoja voi seurata ilman videoneuvottelulaitteistoa omalta tietokoneelta, mikäli verkkoyhteys on riittävä. Johtopäätökset Videoneuvottelu on yksi telelääketieteen nopeimmin kehittyvistä osa-alueista ja se avaa uusia näkymiä tulevaisuuden terveydenhuoltoon. Videoneuvottelua on pitkään käytetty lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalassa seurattiin vuonna 2002 yli 400 luentoa videoneuvottelulaitteiston välityksellä osana erikoislääkärikoulutusta (19). Videoneuvottelusta kehitetään työkalua erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetukseen, mikä toivottavasti lisää kiinnostusta koulutusvirkojen perustamiseen pienissä kaupungeissa ja haja-asutusalueilla. Koulutuksen myötä myös hoitopalveluja saataisiin lisää näille paikkakunnille. Tämän työn aikana havaittiin, että videoneuvottelu soveltuu hyvin erikoishammaslääkärikoulutuksen etäopetukseen. Suomen Hammaslääkärilehti 17/

5 Videoconferencing as a teaching tool in specialist education in dentistry Specialist odontology services are available unevenly in Finland. Some smaller towns and sparsely populated regions lack some of these services. The training for odontologist undergoing specialist training at Turku University Hospital odontological clinic has been distributed in such a way that part of the training takes place in several Health Care Centres and Hospitals in the county of West-Finland. This type of distributed training programme places new demands on the teaching methods employed. Videoconferencing technology is being actively developed as a new tool in odontology specialist training, distance learning and clinical consultation. This development work is being carried out as part of the Finnish IDUT-project. Preliminary results have been very encouraging. Both ISDN digital phone networking and TCP/IP internet networking were utilised for the videoconferencing sessions. In addition to standard audiovisual equipment utilised during videoconferencing, wireless intraoral camera technology was also used. Despite some initial technical problems, the technology utilised was shown to be suitable for the purpose of odontology training. Further development work will be carried out with new types of audiovisual aids and camera technology in the near future. It is expected that videoconferencing technology can significantly improve distributed odontology specialist training in Finland in the near future. Kirjallisuus 1. Lehtinen E. Verkkopedagogiikka. Oy Edita Ab Ahonen M. Videoneuvottelujärjestelmien käyttö opetuksessa. KAMU: Etäopetus multimediaverkossa. Ryhmä 3:n raportti, Luettavissa www-muodossa <http:// matriisi.ee.tut.fi/kamu/julkaisut/raportit/video.htm> 3. Smith AC, Youngberry K, Christie F, Isles A, McCrossin R, Williams M, Van der Westhuyzen J, Wootton R. The family costs of attending hospital outpatient appointments via videoconference and in person. J Telemed Telecare 2003; 9 Suppl 2: Gruppen LD, Hutchinson SP, Gordon PJ, Roser S. An evaluation of the efficacy of interactive videoconferencing in residency and continuing education. Acad Med 1996; 71: Chen JW, Hobdell MH, Dunn K, Johnson KA, Zhang J. Teledentistry and its use in dental education. J Am Dent Assoc 2003; 134; Eaton KA, Francis CA, Odell EW, Reynolds PA, Mason RD. Participating dentists assessment of the pilot regional online videoconferencing in dentistry (PROVIDENT) project. Br Dent J 2001; 191(6): Odell EW, Francis CA, Eaton KA, Reynolds PA, Mason RD. A study of videoconferencing for postgraduate continuing education in dentistry in the UK the teachers view. Eur J Dent Educ 2001; 5(3): Scuffham PA, Steed M. An economic evaluation of the Highlands and Islands teledentistry project. J Telemed Telecare 2002; 8(3): Cook J, Mullings C, Vowles R, Ireland R, Stephens C. Online orthodontic advice: a protocol for a pilot teledentistry system. J Telemed Telecare 2001; 7(6): Chen RS, Chen SK. Teledentistry using videoconferencing and a DI- COM image management system. J Telemed Telecare 2002; 8: Granlund H, Kumpula P, Perälä S, Tuomiranta M. Videoetäopetus ihotautilääkärien täydennyskoulutuksessa. Suom Lääkäril 2001, 45: Syrjäpalo K, Vuokila-Oikkonen P, Kuusimäki M-L. Kokemuksia telepsykiatrisesta yhteistyöstä Pohjois- Suomessa. Suom Lääkäril 2004, 8: Aarnio P, Mattila MAK (toim.). Telelääketiede. Recallmed. Klaukkala Lamminen H, Semberg V, Ruohonen K, Roine R. Telelääketieteellisten hankkeiden tulokset. Duodecim 2001; 117: Smith AC, Youngberry K, Mill J, Kimble R, Wootton R. A review of three years experience using and videoconferencing for the delivery of post-acute burns care to children in Queensland. Burns 2004; 30(3): Dillon E, Loermans J. Telehealth in Western Australia: the challenge of evaluation. J Telemed Telecare 2003; 9 Suppl 2: Hallikainen S. Videoneuvottelu ja etäopetus IDUT-projektissa. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu Ignatius E, Mäkelä K, Perälä S. Tietokonevälitteinen konsultaatio hammaslääkärin vastaanotolla. Suom Hammaslääkäril 2003; 16: Perälä S, Ignatius E, Paavola T, Mäkelä K. Videoconferencing in medical education at Seinäjoki Central Hospital from year 1999 to 2003 a retrospective study. Conference abstract. Medical Technology Seminar III, Seinäjoki Eino Ignatius erikoistuva hammaslääkäri (kliininen hammashoito) TYKS ja TAYS, suusairauksien klinikka/ Seinäjoen terveyskeskus Kari Mäkelä telelääketieteen professori Tampereen teknillinen yliopisto sekä Seinäjoen keskussairaala Risto-Pekka Happonen ylilääkäri TYKS, suusairauksien klinikka Santeri Hallikainen ATK-suunnittelija TYKS Sami Perälä teknologia-asiantuntija LifeIT Oyj Hyväksytty julkaistavaksi Suomen Hammaslääkärilehti 17/2004

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija Opetusteknologiakeskus

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija  Opetusteknologiakeskus Videoneuvottelu Kari Tuononen kari.tuononen@helsinki.fi Verkkopedagogiikan asiantuntija http://ok.helsinki.fi/videoneuvottelu Opetusteknologiakeskus Videoteknologia määrittelyä a) Videoneuvottelu -> videoneuvotteluteknologiat

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS SAIRAANHOITAJAOPISKELIJOIDEN POTILASOHJAUKSEN UUDET MENETELMÄT VIDEOVÄLITTEINEN POTILASOHJAUS Anne Mohn Suunnittelija (ma), TtM, sh, th Potilasohjaus symposium 17.10.2016 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT: Selvittää

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1

Esitystavat 4K ja 8K. Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Mitä esitystavat 4K ja 8K ovat, milloin tulevat, vai tulevatko ja miksi. Muutama olettamus miksi. Koonnut Pekka Mielityinen 1 Teräväpiirtotekniikan tarkkuus on 1080 juovaa ja 1920 pistettä juovalla Elämme

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu

Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari Sessio 3. Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Automaation ja sähkötekniikan maisteriohjelman Projektityökurssi-case Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Sessio 3 Kirsti Keltikangas, Aalto-yliopiston Sähkötekniikan

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Opetus talteen ja jakoon oppilaille. Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011

Opetus talteen ja jakoon oppilaille. Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011 Opetus talteen ja jakoon oppilaille Kokemuksia Aurajoen lukion tuotantoluokan toiminnasta Anna Saivosalmi 9.9.2011 Aurajoen lukio ISOverstaan jäsen syksystä 2010 lähtien ISOverstas on maksullinen verkko-oppimisen

Lisätiedot

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät 8-10-2014 Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Virtuaaliset palvelujen monimuotoisuus Videovälitteinen työ Itsehoito ohjelmat Mobiilisovellutukset

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

How can university education answer to local needs?

How can university education answer to local needs? DEVELOPING THE TRAINING OF COMMUNITY HEALTH NURSES HUMAN RIGHT BASED APPROACH IN THE CARE OF ELDERLY IN SWAZILAND North-South-South Intensive Program in Uniswa 22.2 5.3.2010 How can university education

Lisätiedot

TK Palvelinympäristö

TK Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! Nauha-asemat Tehtävänä lähes poikkeuksetta datan varmistaminen Hoitavat palvelimien kiintolevyjen varmistamisen

Lisätiedot

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville

Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Hoito-ohjeet internetiin potilaiden, ammattilaisten ja kansalaisten saataville Heljä Lundgrén-Laine Kehittämisylihoitaja, VSSHP 17.10.2016 Potilasohjaus-Symposium TAUSTAA UUDISTUKSELLE Ongelmia vanhassa

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro 2.12.2013 Leena Mäkelä Pirkanmaalle syntyi 1.1.2013 Tredu Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO yhdistyivät vuoden alussa

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T073/A16/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KEMIALLISEN ASEEN KIELTOSOPIMUKSEN INSTITUUTTI FINNISH INSTITUTE FOR VERIFICATION OF THE

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/ Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? @SDN_Finland https://www.service-design-network.org/ It is not the tram that makes transportation a successful experience. It is the schedule. Lucius Burckhardt. Design

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi

Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Miten teollinen internet voi mullistaa liiketoimintasi Tulevaisuusfoorumi Koli 5.11.2015 Kaija Pöysti Mikä Teollinen internet? Älykkäät tehtaat tuottavat älykkäitä tuotteita ja palveluja Tuottavuuden

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Muutokset näkyvät punaisella

Muutokset näkyvät punaisella SYKSY 2016 VAPAASTI VALITTAVAT Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset näkyvät punaisella 2.-3. lv HOIT3608 ARTIKKELIAKATEMIA 5 op Opettajat: Anna Axelin ja Minna Stolt Opetusmuoto:

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse

Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Depressiokoulumallin toteutus videoneuvotteluteitse Teknologiallako turvaamme palvelut? Levi-seminaari 23.-24.4.2009 Sosiaalityöntekijä Paula Perttunen ja Projektityöntekijä, esh Sirkku Valve Lähtökohdat

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Leikkaustaitojen arviointi. Reita Nyberg Presympiosium

Leikkaustaitojen arviointi. Reita Nyberg Presympiosium Leikkaustaitojen arviointi Reita Nyberg Presympiosium 13.4.2016 Miksi leikkaustaitoja tulisi arvioida? koulutuspaikan oman tavoitetason määrittäminen koulutettavan taitotason määrittäminen koulutusohjelman

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

ADAP-KOOL System Manager 350 - uusi m2 F O O D R E T A I L

ADAP-KOOL System Manager 350 - uusi m2 F O O D R E T A I L ADAP-KOOL System Manager 350 - uusi m2 Sisällys 1. Järjestelmä yleisesti 2. Hyödyt ja edut 1. Käyttökohteet 2. Käyttäjät 3. SM350 faktat 1. Toiminnot 2. Säätimien tuki 3. MMI 4. Eri järjestelmä vaihtoehtoja

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change

Risto Kauppi, CEO. Rugged Tooling Subject to change Risto Kauppi, CEO Rugged Tooling 2013. Subject to change Experience of multicore network processors SW programming Deep expertise of IP network testing solutions: 1. load testing 2. deviation and error

Lisätiedot