! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$ - PDF">

!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$"
! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkriptio

1 Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia?!!"#$%&'%()*#"(+,"-.! ($$/"#+*($0%1&(2&'+'#"#0%342+/(+,"-!!)*#"(+,"-56$/6+7#+*($#! 6-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-0%#-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#0% *)&1"##+*)0%2-*8+*)'*--#)0% 74'1/&'&"'#":&/1+7#/&"'#"0%7#-',-/,&"'#"!!)*#"(+,"-'%34;,4'#$("'+'! 7&8+**)7-*)++#0%1&'8+/9+'77"0%2$$#+*-"##++#0% -/8&1+#6) 1 <-''+'=-)(>?)&/&8-"1)##+"'+'%#"+#&1&'+-8)7#+"'+'%+7"#470% 6&1-%7"7$*#$$%8$3"'#$$'%1-17"%7+)/--8"7#-% (+,"-+*+(+'#+"7#$>%#+17#"0%$$'"0%1)8-0%8",+&%6-% BA%?)&/&8-"1)#)7 CA%D"1-2 Media Vuorovaikutus Media Modaliteetti Dynaamisuus Lähde Teksti Visuaalinen Kerta Keinotekoinen Kuva Visuaalinen Kerta Luonnollinen Grafiikka Visuaalinen Kerta Keinotekoinen Animaatio Visuaalinen Jatkuva Keinotekoinen Ääni Auraalinen Jatkuva Luonnollinen/ Keinotekoinen Video Visuaalinen Jatkuva Luonnollinen!?)&/&8-"1)#)7#-2->! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8-!?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&>! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$!?)&/&8-"1)#)17+'%($$/$>! #"*-)78",+&0%7$31;2&7#"0%8",+&'+)8&##+*)0% 8",+&2+*"0%8"/#)--*"#&,+**"7))7 3 4 Aika Hypermedia! E/"%(+,"&",+'%#-3,"7#)7! 74'F3/&'&)7! +7"(A%3))*"74'1/&'&"'#"!!+,"-'%7"7$"'+'%-6&"#)7! "7&F3/&'&)7! +7"(A%8",+&1)8-! G*++'7$%7&8+**)17"**-%&'%-6-**"'+'% )*&##)8))7! E/"%(+,"&"#-! H-6-**"7+7#"%8)&/&8-"1)#)7#-! I42+/*"'1"#! E"%-6-**"7#-%)*&##)8))##-! E"%74'1/&'&"'#"-! +7"(A%6)&'" (c) Petri Vuorimaa

2 Multimediajärjestelmät (aliluvun sisältö)! J-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-! <-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#! K)&1"##+*)! L-*8+*)'*--#)! M4'1/&'&"'#":&/1+7#/&"'#"! M#-',-/,&"'#" 7 Mitä ovat multimediajärjestelmät?! N),+#%()*#"(+,"-'%,-#-#442"#%7&2"8-#% 3)&'&7#"%43#++'%'414"7#+'% #"+#&6$/6+7#+*("+'%1-'77-! <-/8"#--'%+'+(($'%#+3&11))##-%6-%*--#)-! J$/6+7#+*($#%#$4#44%247#4$%7))''"##+*+(--'% 1&/1+-((-**-%-=7#/-1#"&#-7&**-! O*&=--*"#%3+#+/&9++'"7+#%8+/1&#%8--#"8-#% (4;7%#+3&11-"#-%#&#+)#)7#+1'&*&9"&"#- 8 Jatkuva-aikainen media Tarvittavat teknologiat! D),"&%6-%8",+&%%6-#1)8-5-"1-"7"-%(+,"&"#-!,-#-%1&&7#))%2+/$11$"7"7#$%'$4##+"7#$! '$4##++#%#&"7#+##-8-%#")11&6+'%-"1-/-6&6+'%7"7$**$% 6-%#"+#&($$/$#%&8-#%7))/"-! <$($%8--#""%2-*6&'%#"+#&6$/6+7#+*($'%&7"*#-! 2/&7+77&/"%P+'+(($'%*-71+'#-#+3&-Q! #"+,&7#&6$/6+7#+*($%P'$4##+",+'%#-7-"'+'%3-1)Q! 1$4##;6$/6+7#+*($#%P/+--*"-"1-"7))7Q! #"+#&8+/1&%P*434+#%8""8++#Q 9! I-6-)#+##)%&*"&5&36+*(&"'#"! I42+/(+,"-5,&1)(+'##"#!!)*#"(+,"-'%2-11-)77#-',-/,"#! M1/"2#-)71"+*+#! M""/#&R&/(--#"#! S36+*(&"'#"/-6-2"''-#! T$4##;6$/6+7#+*($#!?+/11&2/&#&1&**-#%6-%5-/11"#+3#))/"#! K-"##+"7#&/-#1-"7)# 10 Luokittelu Informaatio-malli Verkkomalli Informaatiomalli Kommunikaatiomalli Informaatiojärjestelmät Kommunikaatiojärjestelmät Hajautettumalli! G*+"7#$%()*#"(+,"-,&1)(+'#"'%(-**"-%+"%&*+% &*+(-77-! U!K%&'%*)2--8"'%R&/(--##"! I42+/*"'1"#%8$3"(($"78--#"()7!!)"#-%1+71+"7"$%&("'-"7))17"->! -6-**"7#+'%7)3#+",+'%($$/"##$("'+'! "'#+/-1#""8"7))7! #&"("''-**"7+#%1&(2&'+'#"# 11 12

3 Hajautettu-malli Konferenssi-malli Sovellus Ohjauskieli Ohjelmointirajapinta Orkestrointi Media Järjestelmä Laitteisto käyttöliittymä, median/laitteiston ohjaus, tiedonsiirto, oliot resurssien jako, synkronointi, metaskedulointi hajautetut objektit, laitteisto, konferenssi, ikkunointi, hypermedia verkon siirtoprotokollat, tiedotojärjestelmät, reaaliaika-skedulointi verkko, muistijärjestelmä, koodaus/dekoodaus! <"+#&1&'+2&36-"'+'%2)3+*"'%6-% 1&(()'"'--#"&%&8-#%43,+'#4($77$! V414"7+#%SMW5(-**"%6-%<XL:WL%7&2"8-#% 3)&'&7#"%%()*#"(+,"-1&(()'"1&"'#""'! V414"7+#%7&8+**)17+#%"'#+9/&"#)8-#% 1&1&'-"7))#++'%3)&'&7#"! <)*+8-"7)),+77-%+"%&*+%7"6--%+/"**"7"**+% /-#1-"7)"** Tietoverkko-malli Palvelunlaatu!!&'"2-*8+*)8+/1&#! G*+"7+#%2)3+*"'8+/1&#! WMYV! ZWMYV%PX+**%H+*-40%D<!Q! W'#+/'+#!?"//-#%P7#/+-("#Q! T-"7#-'8-/-)7!!)*#"F-7# 15! S7-%7&8+**)17"7#-%8--#""%#"+##4$%*--#)#-7&-% 6-%&7-**+%/""##$$%2-/-7%(-3,&**"'+'! M&8+**)7#-%1$4''"7#+##$+77$%244,+#$$'% *--#)#-7&-! L-*8+*)'%#-/6&-6-%#-/1"7#--%/+7)/77"#%6-% (4;'#$$%*--#)#-7&'! S36-)7%3)&*+3#""%(+,"-'%7"7$"7+7#$% (isochronous)%6-%)*1&"7+7#-%(intramedia)% 74'1/&"'&"''"7#- 16 Quality of Service (QoS) Laatuparametrit! <"+,&'7""//&'%8--#"()17+#%($$/"#+**$$'% 2-*8+*)'*--#)%P[&MQ52-/-(+#/"+'%-8)**->! +7"(A%8""8+0%8"/3+#--6))70%1-2-7"#++##"! L-*8+*)'%1$4##$6$%'+)8&##+*++%+'7"'% *--#)2-/-(+#/"#%2-*8+*)'%#-/6&-6-'%1-'77-! V+)8&##+*)77-%1$4#+#$$'%4*"'#$% 2/&#&1&**-#-7&-! T-"7#-!?""8+! I)&6)'#-!?"/3++#! <--##)%:%2-/-7%4/"#47! L-/-(+#/"#%8$*"#+#$$'%-*+(("**+%#-7&"**+ (c) Petri Vuorimaa

4 Laatuparametrien käyttö! K--#)2-/-(+#/+6$%8&",--'%8-*8&->! #-/11-%-/8&%P2)71)/&"'#"%8-"1+--Q! -/8"&%P(-**"'')7Q! /-6-5-/8&%P/-6-5-/8&6+'%7)(+)7Q! 3-8-"'#&%P*--#)*)&1-#%($$/"#+**$$'%("##-)7#+'% 2+/)7#++**-Q! <-/8"#--'%(+'+#+*("$%[&M52-/-(+#/"+'% ($$/"##+*4$%6-%7&2"("7#-%8-/#+'%+/"% 417"1;",+'%6-%-=7#/-1#"&#-7&6+'%8$*"**$ 19 Multimediajärjestelmien hallinta! <-/11-%7"7$"'+'%6-%)*1&"'+'%74'1/&'&"'#"% +,+***4##$$%&36-)7#-! 3-1)0%7""/#&0%2/&7+77&"'#"%6-%+7"#47! H+7)/77"+'%&36-)7%8--#""%+/"%1&(2&'+'##"+'% 8$*"7#$%'+)8&##+*)-! E/"%/+7)/77"+'%&36-)7417"1;",+'% 7-(-'-"1-"7#-%&36-)7#-%1)#7)#--'% &/1+7#/&"''"17" 20 Synkronointi Orkestrointi! J-#1)8-5-"1-"7+'%(+,"-'%74'1/&'&"'#">! 74'1/&'&"'#"%&'%#+3#$8$%#")11&6+'%/-6&6+'% 2)"##+"77-! #-/8"##-+77-%8&",--'%#)/8-)#)-%'$4##++'% #&"7#&&'%#-"%6$##$$%'$4#+%8$*""'! M4'1/&'&"'#"%())##))%#-/1+((-17"% 748+(($**$%6$/6+7#+*($77$!?""8+",+'%&'%2474##$8$%8-1"&'-! #-/8"#--'%2)71)/&"'#"- 21! N7+",+'%/+7)/77"+'%&36-)7%43#$-"1--! J&1-"'+'%/+7)/77"**-%&'%&(-%&36-)7417"11;%! E7"(>! #"+,&7#&6$/6+7#+*($>%2$$74%#"+,&7#&"3"'! 8+/11&>%*""1+'#++'%&36-)7! ()"7#">%2)71)/+",+'%1)*)#)7! 2/&7+77&"'#">%7$"1+",+'%6-%2/&7+77"+'% 71+,)*&"'#" 22 Standardointi Standardointialueet!!)*#"(+,"-%+,+**4##$$%6$/6+7#+*($'%+/"% 1&(2&'+'##"+'%6-%#"+,&'%43#++'7&2"8))##-! G3#++'7&2"8))7%8-38"7#+#--'%7#-',-/,+"**-! M#-',-/,+6-%($$/"##+*+8$#% 7#-',-/,&"'#"+*"(+#0%1-)22-**"7+#% /43("##4($#%6-%417"##$"7+#%8-*("7#-6-#! T-17"%(-**"->%8"/-**"7+#%:%,+%R-F#&%57#-',-/,"#! E3,&#)7#+'%1"*2-"*)##-("'+'%6-%,+%R-F#&% 57#-',-/,"+'%8"/-**"7#-("+' 23 maanpäälinen Televisio satelliitti kaapeli UMTS Internet LAN langaton matkapuhelin Yleinen puhelinverkko yleinen dataverkko 24

5 Keskeisiä standardeja Keskeisiä standardeja (jatk.)!"#$%&%'()*)&+",-)$.)/.(!0011( 2/')$(3))-(% *-)/#%(-+3 =><'1)=+./+ $%&'()'*+",'(-+./0-+'1'/ -"5&"11+.'. 2+("11+.'.3 4(=A'663C!:4D '(+1"+6'/3&(=F++1+/3<"33 =><'1)=+./+7 ("<"&+.."/ G=(1*3G+*'3G'H33GGG76+#5/3<"3 :=.6=(/+5)3 J,K7&=><"+.'.3 CGI:D /+'*=.6++(/= 3!49L73<"3 4"--"5676/".*"(*+/ 2+("11+.'. M./'(."/+=."13 P5#"7B3"5*+=73<"3,49L3 8/".*"(*+N"/+=.3 #+*'=-==*'-+/ 7-==*'-+/ E(O".+6"/+=.3 CM8ED 9:,;3 8-(+&/"567-+'1'/ 9:,; 2+("11+.'. GGG76+#5+11"3 M./'(."/+=."1-0%/'//%3 6-(+&/"56-+'1+!"#$%&%'()*)&+",-)$.)/.(!0011( 2/')$(3))-(% *-)/#%( (/=F=()""/+/,$9L 2+("11+.'. M./'(."/+=."13,)U39.O1" /".*"(*+N"/+=.3 *+O+/""1+6'.3 E(O".+6"/+=.3 /'1'#+6+=.3 CM8ED /'-6/+/'1'#+6+= E><'1)=+./+7,$4 P"5&"11+.'.B3 3?2QB39R8M?+O+6=#+//+)+'.3 ("<"&+.."/ #+("11+.'.!"#"7=><'1)=+./+7 P0%//S7<0(<'6/'1)0/ %)&0(+6/S K+.5T7%>/'+6S 4"1#'1+)+'.3<"3 &00/'1"+//'+*'.3-0%//S7<0(<'6/'1) Tärkeimmät standardointielimet! W'#+/'+#%E'9"'++/"'9%<-71%\&/F+%PWE<\Q! W'#+/'-#"&'-*%M#-',-/,"]-#"&'%S/9-'"]-#"&'%PWMSQ! W'#+/'-#"&'-*%<+*+F&(()'"F-#"&'%N'"&'%PW<NQ! S2+'%!&="*+%D**"-'F+%PS!DQ! <3"/,%O+'+/-#"&'%L-/#'+/73"2%L/&6+F#%PCOLLQ! E)/&2+-'%<+*+F&(()'"F-#&'7%M#-',-/,7%W'7#"#)#+%PE<MWQ! <3+%W'7#"#)#+%&R%E*+F#/"F-*%-',%E*+F#/&'"F7%E'9"'++/7%PWEEEQ! J-8-%X&(()'"#4%L/&F+77%PJXLQ! ^&/*,%^",+%^+=%X&'7&/#")(%P^CXQ! Y"9"#-*%?",+&%Z/&-,F-7#"'9%PY?ZQ Multimedian hyödyntäminen (aliluvun sisältö)! M&8+**)7-*)++#! T&'8+/9+'77"! L$$#+*-"##++#! D/8&1+#6) Multimedian sovellusalueet Etäopetus! E#$&2+#)7! M$31;"'+'%1-)2-'1$4'#"! N)#"7+#0%8""3,+! L-"11-#"+#&6$/6+7#+*($#%! <+/8+4,+'3)&*#&%!?"+7#"'#$% 29!!)*#"(+,"-'%34;,4'#$("'+'%&2+#)17+77-! I42+/5%6-%()*#"(+,"-%&2"71+*)(-#+/"--*"'-! G3#+4,+'2"#&%&2+##-6"+'%6-%&2"71+*"6&",+'% 8$*"**$! I-**"'#&/)#""'"#! E,)F-#"&'%_%E'#+/#-"'(+#%`%E,)#-"'(+'#! J&)7#&5&2"71+*)! E7"(+/11">%8"/#)--*"'+'%4*"&2"7#& 30

6 Sähköinen kaupankäynti Uutiset, viihde! S7#&7#-2-3#)(-%1&&7#))%+/"%8-"3+"7#->! D##+'#"&'0%W'#+/+7#0%Y+7"/+%a%DF#"&'%PDWYDQ!!)*#"(+,"--%8&",--'%34;,4'#$$%43,+77$% #-"%)7+-((-77-%8-"3++77-! K&9"7#""1-**-%#-/1&"#+#--'%#)&##+",+'% #&"("##-("7#-%1)*)##-6-**+! H-,"&%\/+b)+'F4%W,+'#"R"F-#"&'%PH\WYQ% (-3,&**"7#--%#)&##+",+'%2-"1-'#-("7+' Paikkatietojärjestelmät Terveydenhuolto! E*+1#/&'"7+#%1-/#-#%6-%*"7$-/8&2-*8+*)#! M"7$*#;>%1-/#-#0%2""//)7#)17+#0%1)8-#! T$4##;>%-/1"7#&"'#"0%7))''"##+*)0%3-)#! <&#+)#)7>%#"+#&1-'#-0%8+/11&0%#4;-7+(-#! E7"(+/11">%1+*#-"7+#%7"8)#0%3-1+("7#&# 33! M$31;"7+#%#+/8+4,+'3)&**&'%2-*8+*)#! #"+,&#)70%'+)8&'#-0%F-**5F+'#+/0% 2&#"*-7#"+#&6$/6+7#+*($#0%,"-9'&&7"! 7$31;"'+'%2&#"*-71+/#&()7! <&#+)#)7>%3-6-)#+#)#%#"+#&6$/6+7#+*($#0% #"+#&8+/11&0%2$$#+*-"##++#0%("##-*-"##++#! 8$+7#;'%"1$$'#4("'+'! I--7#++#>%#"+#&6$/6+7#+*("+'%1&1&0%#"+,&'% 34 Viestintä! T+3"##4'++#%2)3+*"'2-*8+*)#! T$4##;1&3#++#>%W'#+/'+#52)3+*)#0% 8",+&2)3+*)#0%8",+&'+)8&##+*)#0% /43($#4;7&8+**)17+#0%8"/#)--*"(--"*(-#! <&#+)#)7>%W<N5<%a%8-*("7#-6-1&3#-"7+#% 7#-',-/,"#! S'9+*(-#>%1)7#-'')17+#0%2-*8+*)'%*--#)0% 1$4#+##$ Digitaalisen median konvergenssi! M"7$*#;$%8&",--'%6-+**-%)7+",+'%+/"*-"7#+'%,"9"#--*"7#+'%6-1+*)1-'-8"+'%1-)##-! ))#"7+#0%-/#"11+*"#0%2-*8+*)#0%8""3,+! M"7$**;'%#&"("##-("7#-%8-/#+'%&'%#)&#-'#&5%6-% 6-1+*)6$/6+7#+*($#! H-3&"#)7>%(-"'&7#)*&#0%7"7$*#;(-17)#0% *"7$-/8&2-*8+*)#! 7"7$*#;%8&",--'%(4;7%2-1+#&",-%&7-17"% 2-*8+*)2-1+##"- ()*#"(+,"-5LX BA%<"+#&*""1+''+! 2)3+*)#0%*"7$-/8&2-*8+*)#0%,-#-*""1+''+0%W'#+/'+# CA%?""3,+5+*+1#/&'""11-! /-,"&0%#+*+8"7"&0%*"7$*-"##++#0%8)&/&8-"1)##+"7+#% 2-*8+*)# 36

7 Markkinat Konvergenssi videoneuvottelu videopuhelut interaktiivinen tv Tietokoneet Tietoliikenne Viihdeelektroniikka kannettava PC matkapuhelin televisio, VCR tietokoneet tietoliikenne viihde-elektron. LAN & WAN Puhelin- ja matkapuhelinverkko Kaapeli-tv & maanpäälinen radio- ja tvverkko LAN & WAN puhelinverkko tv-verkko Ethernet POTS, ISDN anal. Kaapeli FDDI, ATM B-ISDN FTTC/FTTH Päätelaitteet Multimedia PC!!4;7%2$$#+*-"##++#%1&'8+/9&"#)8-#! M-(&6-%7&8+**)17"-%8&",--'%1$4##$$%+/"% 2$$#+*-"##+"77-! N="b)"#&)7%F&(2)#"'9! L$$#+*-"##+"#->!!)*#"(+,"-5LX! M+#5<&2%Z&c%PM<ZQ! CA%7)1)2&*8+'%(-#1-2)3+*"(+#%PN!<MQ 39!?-1"&8-/)7#+"#->! $$'"1&/##"%_%1-")##"(+#! CY59/-R""11-1&/##"%_%Y?Y%_%!LEOB%! 8+/11&*""#4'#$! NMZ%P\"/+d"/+Q! </+',">%1$4##;*""##4($%"'#+9/&"#))%W'#+/'+##""'! ddd57+*-"'%-*)7#-'-%7&8+**)17"**+! (+/1"'#$1"+*""'%2&36-)#)8-#%1$4##;*""##4($# 40 Set-Top Box 3. sukupolven matkapuhelimet! L+/)7#&"("''&#>!,"9"#--*"7+'%#+*+8"7"&'%,+1&&,-)7! 7-*-)17+'%2)/1)! 7$31;"'+'%&36+*(-&2-7%PELOQ! K"7$&("'-"7)),+#>!!)*#"(+,"-%I&(+%L*-#R&/(%P!ILQ! 2-*))1-'-8-%P(&,++("0%cYMK%#-"% 1--2+*"(&,++("Q! 1&8-*+84 41! E8&*))#"&>%OM!0%OLHM0%EYOE0%N!<M! L+/)7&("'-"7)),+#>! /-6&"#+#)#%*--6-1-"7#-543#+4,+#! 1-*+'#+/"0%*-71"'0%4(A%7&8+**)17+#! #"+#&6+'%74'1/&'&"'#"0%W'R/-2)'-0%Z*)+#&&#3! W'#+/'+#%PUI<!K0%!!M%6-%^DLQ! S36+*(&"'#"4(2$/"7#;>! M4(="-'0%!WYL 42

8 Vertailu MM-PC STB UMTS prosessori muisti massamuisti +++ +/- - video lähetyskanava paluukanava Arvoketju Puhelin Maanpäälinen televisio Kaapeli- ja satelliitti-tv Tuottaja Pakkaaja Siirtäjä Jakelija Kuluttaja Internet-arvoketju Puhelin Tuottaja Pakkaaja Siirtäjä Jakelija Kuluttaja Palvelu Kauppapaikka Runkoverkko ISP Käyttäjä! L-"1-**"75%6-%1-)1&2)3+*)#%3)&'&%#)*&'*$3,+! K-'9-#&'%2)3+*"'*""1+''+%(+/1"##$8$% #)*&'*$3,+!!)*#"(+,"-%8--#""%7))/"-%"'8+7#&"'#+6-! S2#"'+'%1)"#)%&7-17"%1)''-**"7#+1'"" Kaapeli- ja satelliitti-tv Maanpäälinen televisio! W'#+/-1#""8"7))7%&'%))7"%3--7#+! 1--2+*"8+/11&%1-17"7))'#-"7+17"! (&,++("#! Y"9"#--*"7))7%*"7$$%1-2-7"#++##"-! )),+#%2-*8+*)#! L$$#+*-"##++#%))7"##-8-! 1)1-%&("7#--%2$$#+*-"##++#.! 1)1-%3)&*+3#""%2$$#+*-"##+",+'%2$"8"#417+7#$. 47! V414"'+'%*$3+# "#++##"%+"%/""#$%1"*2-"*)77-! <)&#-'#&5%6-%*$3+#471+#6)%2)/+##-8-%&7""'! N),+#%6-1+*)1-'-8-#%&#+##-8-%1$4##;;'!!"**$%7--,--'%1)*)##-6-#%3-'11"(--'% 2$$#+*-"##++#.!!"#+'%2$$#+*-"##++#%7--,--'%3+*22&1$4##;"7"17".!!"'1$*-"7"-%2-*8+*)6-%2"#$"7"%#&#+)##--. 48

9 Sisällöntuottajat Laitevalmistajat! E/"1&"7#)-%8-"%/43#4$%7"7$**;'3-'11"6-17".!!"#$%6-1+*)1-'-8"-%2"#$"7"%1$4##$$.!!"#+'%3-**"#-%1)'1"'%6-1+*)1-'-8-'% +/"1&"72""/#++#.!?""3,+5+*+1#/&'""11-%6-%#"+#&1&'++#% *$3+'#48$#%#&"7"--'!!"7#$%3-'11"-%&36+*(&"'#"5%6-% #"+#&*""1+''+&7--("'+'.!!"#+'%3-**"#-%#)&##+",+'%*43+'+8$#%+*"'1--/+#! 7))''"##+*)! #)&#-'#&! -7"-1-7)71&**"7)) Viranomaiset! <&"("*)8-#! #"+#&*""1+''+! /-,"&5%6-% #+*+8"7"&43#";#! T)*)##-6-'7)&6-! 7$31;"7+#% 3+'1"*;#"+,&#! -'&'4("#++##"! 7$31;"'+'% 1-)2-'1$4'#"! S("7#)7&"1+),+#! F&24/"93#5&"1+),+#! 7)&6-)70%7-*-)7! K"+8+"*(";#! /"1&**"7))7 51

Johdanto. Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju

Johdanto. Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju Johdanto Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju Petri Vuorimaa 1 Mitä on multimedia? 1. Monta mediaa 2. Vuorovaikutus

Lisätiedot

Mitä on multimedia? Johdanto. Vuorovaikutus. Monta mediaa. Hypermedia. Aika

Mitä on multimedia? Johdanto. Vuorovaikutus. Monta mediaa. Hypermedia. Aika Johdanto Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju Petri Vuorimaa 1 Mitä on multimedia? 1. Monta mediaa 2. Vuorovaikutus

Lisätiedot

Johdanto (luennon sisältö)

Johdanto (luennon sisältö) Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia? määritelmä, komponentit, hypermedia Multimedia-järjestelmät jatkuva-aikainen media, tarvittavat teknologiat, luokittelu, palvelunlaatu, synkronointi/orkestrointi,

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Mediakonvergenssi. Multimediajärjestelmät. Päätelaitteet. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet

Mediakonvergenssi. Multimediajärjestelmät. Päätelaitteet. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: + laajakaistaiset

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät

Multimediajärjestelmät Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Petri Vuorimaa 1 Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit:

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 1 Kaksi näkökulmaa mediaan Tekniikka eri medialajeja ja koosteita käsittelevät algoritmit uudet teknologiat Sisältö mediatuotteiden käsittely valmiilla välineillä tuotantoprosessin

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät. Mediakonvergenssi. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet. Päätelaitteet

Multimediajärjestelmät. Mediakonvergenssi. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet. Päätelaitteet Multimediajärjestelmät Mediakonvergenssi Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: laajakaistaiset

Lisätiedot

DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään?

DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään? 1 DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään? Juho Mäyränpää 11.03.2004 HPJ - Lifesigner Ltd 2 Sovellukset Toimijat - mistä näkee Mikä kiinnostaa Tarjolla nyt Tulevaisuus 3 Sovellukset Digitaalista sisältöä

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja

Lisätiedot

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet Agenda Johdanto Tuotantoprosessi Työkalut Esteet Kehittämisalueet Johdanto Multimediasovellukset tuotetaan erilaisten tuotantotyökalujen avulla Sovellusten käsin koodaaminen on liian kallista Sovellukset

Lisätiedot

LexCom Home -sovellusesimerkkejä

LexCom Home -sovellusesimerkkejä -sovellusesimerkkejä erilaisiin tilanteisiin Sisällysluettelo Sivu 2.2 Internet-liittymä ISDN + analoginen puhelin (ISDN-pääte ristikytkennässä) 3.1 Internet-liittymä ADSL yhdelle tietokoneelle + analoginen

Lisätiedot

Luentomoniste versio 0.4. Petri Vuorimaa 2007

Luentomoniste versio 0.4. Petri Vuorimaa 2007 Multimediatekniikka Luentomoniste versio 0.4 Petri Vuorimaa 2007 Esipuhe Olen luennoinnut Teknillisen korkeakoulun T-111.2350 Multimediatekniikka -kurssia vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin kurssista

Lisätiedot

Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko

Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko TTKK, MuIticast Oy Terveydenhuollon ATK-päivät Oulu, hotelli Vaakuna 16-17.5.1994 Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko Mika Uusitalo Mika.Uusitalo@cc.tut.fi 931 / 3162429 Esityksen sisältö

Lisätiedot

... ~ Digitaalisen median tulevaisuus Sähköisen viestinnän digitalisoituminen... -- - z C ~~C ~ -- - Perinteinen sähköinen viestintä ...

... ~ Digitaalisen median tulevaisuus Sähköisen viestinnän digitalisoituminen... -- - z C ~~C ~ -- - Perinteinen sähköinen viestintä ... Digitaalisen median tulevaisuus Sähköisen viestinnän digitalisoituminen. Juha Vesaoja > """"" = T I Perinteinen sähköinen viestintä PALVELU CradiO GlOkuv0 C cpuhelin z C C ::g 1 T I = TEKNOLOGIAALUSTA

Lisätiedot

Tietoliikenteen trendit

Tietoliikenteen trendit Tietoliikenteen trendit 7.4.2008 Tommi Rinnemaa Market-Visio Oy Mistä murroksessa on kyse? Tietoliikennekehityksen tausta Toimittajakentän muutos Suurimmat sudenkuopat 2005 Konvergenssi etenee Toimittajayritysten

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...

Lisätiedot

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta 1(6) Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta Teleyrityksen tiedot Määräys 66 - Liite 3 Täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen viat@ficora.fi Teleyrityksen nimi: Tapauksesta lisätietoja antavan henkilön

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Media uudessa kilpailuympäristössä

Media uudessa kilpailuympäristössä Media uudessa kilpailuympäristössä Toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliiton syyskokous 2.12.2010 Medialla edelleen tärkeä rooli yhteiskunnassa Sananvapaus on demokratian peruspilari. Vapaa media kuuluu

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Internet Protocol Datacast

Internet Protocol Datacast Internet Protocol Datacast Televisiopalvelut kännykkään Älyä verkossa Web Intelligence Tekesin Fenix-ohjelman minisymposio Tiedekeskus Heureka, 2.9.2004 IP Datacast mahdollistaa Nykyistä rikkaammat mobiilit

Lisätiedot

Luentomoniste versio 0.1. Petri Vuorimaa 2006

Luentomoniste versio 0.1. Petri Vuorimaa 2006 Multimediatekniikka Luentomoniste versio 0.1 Petri Vuorimaa 2006 Esipuhe Olen luennoinnut Teknillisen korkeakoulun T-111.2350 Multimediatekniikka -kurssia vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin kurssista

Lisätiedot

Web-palveluiden toteutus älykortille

Web-palveluiden toteutus älykortille älykortille Jukka Hänninen Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Kaj Höglund, Elisa Oyj Sisältö Työn tausta Standardointi Älykortin web-palvelin Toteutus Hyödyt ja mahdollisuudet Kohdatut ongelmat Lopputulos

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus...

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus... 1 (6) DNA MOBIILI TV - PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 1. Palvelun yleiskuvaus... 2 2. Edut asiakkaille... 2 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3 3.1 Tilaus... 3 3.2 Tilauksen lopetus...

Lisätiedot

Johdanto. Videoneuvottelu. Järjestelmät. Laitteisto. Monipisteneuvottelut. Ryhmäneuvottelut

Johdanto. Videoneuvottelu. Järjestelmät. Laitteisto. Monipisteneuvottelut. Ryhmäneuvottelut 1 Videoneuvottelu Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut CTI (Computer Telephony Integration) Johdanto Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen:

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 6/2012 28.6.2012 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Television,

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

Mitä apua arvoketjuajattelusta

Mitä apua arvoketjuajattelusta Missä arvoketjuissa puu voi menestyä tulevaisuudessa? Taru Peltola taru.peltola@joensuu.fi 1 Mitä apua arvoketjuajattelusta? 2 Tulevaisuusfoorumin arvoketjuselvitys 3 Konkreettisia esimerkkejä ja tuloksia

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät Mikko Kontiainen Tietotekniikan historialliset kehityssuunnat Sukupolvesta toiseen tietotekniikka on: soluttautunut ympäristöönsä saavuttanut uusia käyttäjiä,

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 12.2.2015

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 12.2.2015 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 12.2.2015 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2015 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi Käyttäjä mielessä Sisältötuotantoa käyttäjälle luento 13.10.04 / TTY sohvi.sirkesalo@tamk.fi teemat sisällöntuotanto - määrittelyä ideointi, ongelma, tuotekehitys vastaanottajasta käyttäjä tarveskenaario,

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 20.2.2014 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2014 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Luentomoniste versio 0.2. Petri Vuorimaa 2006

Luentomoniste versio 0.2. Petri Vuorimaa 2006 Multimediatekniikka Luentomoniste versio 0.2 Petri Vuorimaa 2006 Esipuhe Olen luennoinnut Teknillisen korkeakoulun T-111.2350 Multimediatekniikka -kurssia vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin kurssista

Lisätiedot

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013

Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 Tietoliikenneyhteydet ja kaapeli-tv-ratkaisut taloyhtiöille ja asukkaille Porvoon kiinteistöyhdistyksen laajakaistailta 26.11.2013 LPOnet Oy Ab toimitusjohtaja Gustaf Forsberg Agenda: 1. LPOnet Oy Ab 2.

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut.

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut. Laajakaistaverkot - avain tulevaisuuden palveluihin professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen (TKK) Hannu.Kari@hut.fi Hannu H. Kari/TKK/T/TKT Page 1/18 Internetin palvelut Perinteiset

Lisätiedot

DIGIMEDIA. Avainsanoja: organisaatiot ja johtaminen internet mobiili digi-tv multimedia

DIGIMEDIA. Avainsanoja: organisaatiot ja johtaminen internet mobiili digi-tv multimedia DIGIMEDIA Nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Avainsanoja: digimedia uusmedia verkostoteoriat arvoverkot kansainvälistyminen markkinointi organisaatiot ja johtaminen internet mobiili digi-tv multimedia 1

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS

DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS TIEDOTE 1 (5) DNA LAAJAKAISTA TUOTEKUVAUS Kohderyhmä dna Laajakaista soveltuu yksittäisen PC:n liikennöimiseen internetiin. Tyypillisin käyttäjäryhmä yksityistaloudet. Pääasiallinen käyttötarkoitus Yksityishenkilön

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Laajakaistainen taktinen kognitiiviradio ja RF-tekniikka. Vision Aug 20 th 2013 Ari Hulkkonen

Laajakaistainen taktinen kognitiiviradio ja RF-tekniikka. Vision Aug 20 th 2013 Ari Hulkkonen Laajakaistainen taktinen kognitiiviradio ja RF-tekniikka Vision Aug 20 th 2013 Ari Hulkkonen Radio- ja tietoliikennetekniikka murroksessa: Perinteinen matkapuhelinteknologia, jolla suomalainen tietoliikenneteollisuus

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Autot

Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Autot Autot 17 15 14 % en 5 4 4 % Blogit 1 2 2 % 15 13 12 % 3 2 2 % Televisio 5 4 3 % Muoti ja pukeutuminen 31 19 15 % en 6 3 3 % Blogit 8 5 5 % 10 8 9 % 2 1 1 % Televisio 10 5 4 % Matkailu 25 18 15 % en 6 4

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 Rissa & Järvinen Oy IBI Internet Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 c:- '~ Internet: petterljarvinen@retj.fi XAOO: G=petteri; S=jarvinen; O=pjoy; P=inet; A=mailnet; C=fi WVVVV-sivu

Lisätiedot

Talvikunnossapidon laadun seuranta

Talvikunnossapidon laadun seuranta Talvikunnossapidon laadun seuranta Taisto Haavasoja Sisällys kitka liukkauden mittarina kitkan mittauksen perusteet kiihtyvyyteen perustuvat mittarit µtec Friction Meter MµMS Mobile Friction Measurement

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu?

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? CT30A2800 Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? Sisältö Mitä on käyttäjäkeskeisyys ( 5 kalvoa ) Käyttäjäkeskeisyyteen vaikuttavat voimat (8 kalvoa) Käyttäjäkeskeisyys on usein kontekstisidonnaista

Lisätiedot

Access-verkot. Johdanto. Kaapelitelevisio. Arkkitehtuuri. Kodin kaapelimodeemi-liityntä. Hybridiverkko

Access-verkot. Johdanto. Kaapelitelevisio. Arkkitehtuuri. Kodin kaapelimodeemi-liityntä. Hybridiverkko Access-verkot Johdanto Kaapelitelevisio Digitaaliset tilaajalinjat UMTS Digitaalinen televisio Yhteenveto Johdanto Laajakaistaiset verkot eivät ulotu koteihin Kuitu on liian kallista vetää joka paikkaan

Lisätiedot

Missä menet, Internet?

Missä menet, Internet? Missä menet, Internet? Lokkaali-hankkeen avajaisseminaari 18.9.2009 Kimmo Paajanen, Neo Arena, CIE kimmo.paajanen@neoarena.fi 1 Miksi internetiin menemiseltä ei voi välttyä? Sanomalehtien perinteinen kehittäminen

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov

OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov OPINTOJAKSO K0094 Integroidut järjestelmät 2ov Sähkötekniset tietojärjestelmät, pakollinen sähkö-sv. Opiskelija perehtyy väyläpohjaisiin hajautettuihin avoimiin rakennusautomaatio-järjestelmiin.opiskeija

Lisätiedot

Kolme vapaasti katsottavaa tv-kanavaa MTV3, Sub ja AVA. 4,1 miljoonaa katsojaa viikossa. MTV:n maksulliset tv-sisällöt. Noin 0,5 miljoonaa tilaajaa.

Kolme vapaasti katsottavaa tv-kanavaa MTV3, Sub ja AVA. 4,1 miljoonaa katsojaa viikossa. MTV:n maksulliset tv-sisällöt. Noin 0,5 miljoonaa tilaajaa. Case: MTV Elämyksiä varten Risto Koivula CTO @ristokoivula Mitä tarjoamme tänään Kolme vapaasti katsottavaa tv-kanavaa MTV3, Sub ja AVA. 4,1 miljoonaa katsojaa viikossa. MTV:n maksulliset tv-sisällöt.

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla?

Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla? Sujuvampi, turvallisempi ja vähemmän ympäristöä kuormittava ajaminen. Onko ajopäiväkirjasi asiakkaiden ja verottajan vaatimusten tasolla? 6.5.2010 Sampo Hietanen toimitusjohtaja Mitkä ovat yrityksesi matkakustannukset?

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN SÄHKÖTEKNIIKAN PÄIVÄT 2015. V-M Luukkanen

SAIRAALOIDEN SÄHKÖTEKNIIKAN PÄIVÄT 2015. V-M Luukkanen SAIRAALOIDEN SÄHKÖTEKNIIKAN PÄIVÄT 2015 V-M Luukkanen TRENDIT Tarve livekuvaan ja tallenteisiin sekä raportteihin paikasta ja päätelaitteesta riippumatta Mahdollisuus käyttää ulkoisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot

Langaton musiikkikeskus

Langaton musiikkikeskus Tästäkö on kyse? Haluat kuunnella musiikkia tietokoneellasi itunesin tai Windows Media Playerin kautta? Käytät Internetin suoratoistopalveluja (streaming), kuten MySpace, YouTube, Last.fm, Spotify, jne.?

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

-------- --~,.// ----...

-------- --~,.// ----... Digitaalisen viestinnän panostusalueet ~--- ( ' KAMU \ EP Kansallinen, Elektroninen multimedlaohjelma ) painoviestintä ~ ~ -------- --~,.// ----....~:::::::::::=::===--::--... Multimedian Terveydenhuollon

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Telkkari tulee kännykkään. PacketVideo Finland Jarno Kallio

Telkkari tulee kännykkään. PacketVideo Finland Jarno Kallio Telkkari tulee kännykkään PacketVideo Finland Jarno Kallio PacketVideo Perustettu 1998 Ensimmäinen yhtiö joka pisti videon pyörimään matkapuhelimessa! Ohjelmistoja käytetään yli sadassa miljoonassa mobiililaitteessa

Lisätiedot

Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia

Luennon sisältö. Protokolla eli yhteyskäytäntö (1) Verkon topologia Luennon sisältö S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski annukka.kiiski@tkk.fi Verkon topologia eli rakenne Protokolla eli yhteyskäytäntö Protokollapino Yhteystyypit

Lisätiedot

Multimediatietokoneet. Oheislaitteet. Nykyiset laitteet. Sulautetut laitteet. Video ja grafiikka. Multimedia PC (MPC)

Multimediatietokoneet. Oheislaitteet. Nykyiset laitteet. Sulautetut laitteet. Video ja grafiikka. Multimedia PC (MPC) 1 Oheislaitteet Multimediatietokoneet Video ja grafiikka Audio Puhelin, Videoneuvottelu, Tietoverkot CD & DVD USB & FireWire Prosessorit Video for Windows, DirectX & ActiveMovie Petri Vuorimaa 1 Multimediatietokoneet

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Piirikytkentäinen evoluutio S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Piirikytkentäinen evoluutio Annukka Kiiski annukka.kiiski@tkk.fi Luennon sisältö Verkon topologia eli rakenne Protokolla eli yhteyskäytäntö Protokollapino Yhteystyypit

Lisätiedot

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/

Tutkimus web-palveluista (1996) http://www.trouble.org/survey/ Tietoturva Internet kaupankäynnissä E-Commerce for Extended Enterprise 29.4.98 Jari Pirhonen (Jari.Pirhonen@atbusiness.com) AtBusiness Communications Oy http://www.atbusiness.com Tutkimus web-palveluista

Lisätiedot

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet 1. Tietokoneverkot ja Internet 1.1. Tietokoneesta tietoverkkoon 1.2. Tietoliikenneverkon rakenne 1.3. Siirtomedia 1.4. Tietoliikenneohjelmisto eli protokolla 1.5. Viitemallit: OSI-malli, TCP/IP-malli 1.6.

Lisätiedot

Tools and methods for testing Open Iub interface of WCDMA base transceiver station

Tools and methods for testing Open Iub interface of WCDMA base transceiver station Teknillinen Korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Marko Kotilainen Tools and methods for testing Open Iub interface of WCDMA base transceiver station Espoo 14.1.2003 Valvoja: Prof. Sven-Gustav

Lisätiedot

Magazine the Link to Online 30.9.2010

Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online Eri medioiden kyky ohjata kuluttajia verkkoon Verkko-ostaminen ja aikakauslehdet osana ostoprosessia SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu Tutkimus

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot