!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "!?)&/&8-"1)#)7#-2-> ! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8- !?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&> ! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$"

Transkriptio

1 Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia?!!"#$%&'%()*#"(+,"-.! ($$/"#+*($0%1&(2&'+'#"#0%342+/(+,"-!!)*#"(+,"-56$/6+7#+*($#! 6-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-0%#-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#0% *)&1"##+*)0%2-*8+*)'*--#)0% 74'1/&'&"'#":&/1+7#/&"'#"0%7#-',-/,&"'#"!!)*#"(+,"-'%34;,4'#$("'+'! 7&8+**)7-*)++#0%1&'8+/9+'77"0%2$$#+*-"##++#0% -/8&1+#6) 1 <-''+'=-)(>?)&/&8-"1)##+"'+'%#"+#&1&'+-8)7#+"'+'%+7"#470% 6&1-%7"7$*#$$%8$3"'#$$'%1-17"%7+)/--8"7#-% (+,"-+*+(+'#+"7#$>%#+17#"0%$$'"0%1)8-0%8",+&%6-% BA%?)&/&8-"1)#)7 CA%D"1-2 Media Vuorovaikutus Media Modaliteetti Dynaamisuus Lähde Teksti Visuaalinen Kerta Keinotekoinen Kuva Visuaalinen Kerta Luonnollinen Grafiikka Visuaalinen Kerta Keinotekoinen Animaatio Visuaalinen Jatkuva Keinotekoinen Ääni Auraalinen Jatkuva Luonnollinen/ Keinotekoinen Video Visuaalinen Jatkuva Luonnollinen!?)&/&8-"1)#)7#-2->! 2-77""8"'+'0%/+-1#""8"'+'0%2/&-1#""8"'+'0%#)&##-8-!?)&/&8-"1)#)17+'%#-7&>! 1$4##;*""##4($0%7&8+**)70%2-*8+*)0%#&"'+'%1$4##$6$!?)&/&8-"1)#)17+'%($$/$>! #"*-)78",+&0%7$31;2&7#"0%8",+&'+)8&##+*)0% 8",+&2+*"0%8"/#)--*"#&,+**"7))7 3 4 Aika Hypermedia! E/"%(+,"&",+'%#-3,"7#)7! 74'F3/&'&)7! +7"(A%3))*"74'1/&'&"'#"!!+,"-'%7"7$"'+'%-6&"#)7! "7&F3/&'&)7! +7"(A%8",+&1)8-! G*++'7$%7&8+**)17"**-%&'%-6-**"'+'% )*&##)8))7! E/"%(+,"&"#-! H-6-**"7+7#"%8)&/&8-"1)#)7#-! I42+/*"'1"#! E"%-6-**"7#-%)*&##)8))##-! E"%74'1/&'&"'#"-! +7"(A%6)&'" (c) Petri Vuorimaa

2 Multimediajärjestelmät (aliluvun sisältö)! J-#1)8-5-"1-"'+'%(+,"-! <-/8"##-8-#%#+1'&*&9"-#! K)&1"##+*)! L-*8+*)'*--#)! M4'1/&'&"'#":&/1+7#/&"'#"! M#-',-/,&"'#" 7 Mitä ovat multimediajärjestelmät?! N),+#%()*#"(+,"-'%,-#-#442"#%7&2"8-#% 3)&'&7#"%43#++'%'414"7#+'% #"+#&6$/6+7#+*("+'%1-'77-! <-/8"#--'%+'+(($'%#+3&11))##-%6-%*--#)-! J$/6+7#+*($#%#$4#44%247#4$%7))''"##+*+(--'% 1&/1+-((-**-%-=7#/-1#"&#-7&**-! O*&=--*"#%3+#+/&9++'"7+#%8+/1&#%8--#"8-#% (4;7%#+3&11-"#-%#&#+)#)7#+1'&*&9"&"#- 8 Jatkuva-aikainen media Tarvittavat teknologiat! D),"&%6-%8",+&%%6-#1)8-5-"1-"7"-%(+,"&"#-!,-#-%1&&7#))%2+/$11$"7"7#$%'$4##+"7#$! '$4##++#%#&"7#+##-8-%#")11&6+'%-"1-/-6&6+'%7"7$**$% 6-%#"+#&($$/$#%&8-#%7))/"-! <$($%8--#""%2-*6&'%#"+#&6$/6+7#+*($'%&7"*#-! 2/&7+77&/"%P+'+(($'%*-71+'#-#+3&-Q! #"+,&7#&6$/6+7#+*($%P'$4##+",+'%#-7-"'+'%3-1)Q! 1$4##;6$/6+7#+*($#%P/+--*"-"1-"7))7Q! #"+#&8+/1&%P*434+#%8""8++#Q 9! I-6-)#+##)%&*"&5&36+*(&"'#"! I42+/(+,"-5,&1)(+'##"#!!)*#"(+,"-'%2-11-)77#-',-/,"#! M1/"2#-)71"+*+#! M""/#&R&/(--#"#! S36+*(&"'#"/-6-2"''-#! T$4##;6$/6+7#+*($#!?+/11&2/&#&1&**-#%6-%5-/11"#+3#))/"#! K-"##+"7#&/-#1-"7)# 10 Luokittelu Informaatio-malli Verkkomalli Informaatiomalli Kommunikaatiomalli Informaatiojärjestelmät Kommunikaatiojärjestelmät Hajautettumalli! G*+"7#$%()*#"(+,"-,&1)(+'#"'%(-**"-%+"%&*+% &*+(-77-! U!K%&'%*)2--8"'%R&/(--##"! I42+/*"'1"#%8$3"(($"78--#"()7!!)"#-%1+71+"7"$%&("'-"7))17"->! -6-**"7#+'%7)3#+",+'%($$/"##$("'+'! "'#+/-1#""8"7))7! #&"("''-**"7+#%1&(2&'+'#"# 11 12

3 Hajautettu-malli Konferenssi-malli Sovellus Ohjauskieli Ohjelmointirajapinta Orkestrointi Media Järjestelmä Laitteisto käyttöliittymä, median/laitteiston ohjaus, tiedonsiirto, oliot resurssien jako, synkronointi, metaskedulointi hajautetut objektit, laitteisto, konferenssi, ikkunointi, hypermedia verkon siirtoprotokollat, tiedotojärjestelmät, reaaliaika-skedulointi verkko, muistijärjestelmä, koodaus/dekoodaus! <"+#&1&'+2&36-"'+'%2)3+*"'%6-% 1&(()'"'--#"&%&8-#%43,+'#4($77$! V414"7+#%SMW5(-**"%6-%<XL:WL%7&2"8-#% 3)&'&7#"%%()*#"(+,"-1&(()'"1&"'#""'! V414"7+#%7&8+**)17+#%"'#+9/&"#)8-#% 1&1&'-"7))#++'%3)&'&7#"! <)*+8-"7)),+77-%+"%&*+%7"6--%+/"**"7"**+% /-#1-"7)"** Tietoverkko-malli Palvelunlaatu!!&'"2-*8+*)8+/1&#! G*+"7+#%2)3+*"'8+/1&#! WMYV! ZWMYV%PX+**%H+*-40%D<!Q! W'#+/'+#!?"//-#%P7#/+-("#Q! T-"7#-'8-/-)7!!)*#"F-7# 15! S7-%7&8+**)17"7#-%8--#""%#"+##4$%*--#)#-7&-% 6-%&7-**+%/""##$$%2-/-7%(-3,&**"'+'! M&8+**)7#-%1$4''"7#+##$+77$%244,+#$$'% *--#)#-7&-! L-*8+*)'%#-/6&-6-%#-/1"7#--%/+7)/77"#%6-% (4;'#$$%*--#)#-7&'! S36-)7%3)&*+3#""%(+,"-'%7"7$"7+7#$% (isochronous)%6-%)*1&"7+7#-%(intramedia)% 74'1/&"'&"''"7#- 16 Quality of Service (QoS) Laatuparametrit! <"+,&'7""//&'%8--#"()17+#%($$/"#+**$$'% 2-*8+*)'*--#)%P[&MQ52-/-(+#/"+'%-8)**->! +7"(A%8""8+0%8"/3+#--6))70%1-2-7"#++##"! L-*8+*)'%1$4##$6$%'+)8&##+*++%+'7"'% *--#)2-/-(+#/"#%2-*8+*)'%#-/6&-6-'%1-'77-! V+)8&##+*)77-%1$4#+#$$'%4*"'#$% 2/&#&1&**-#-7&-! T-"7#-!?""8+! I)&6)'#-!?"/3++#! <--##)%:%2-/-7%4/"#47! L-/-(+#/"#%8$*"#+#$$'%-*+(("**+%#-7&"**+ (c) Petri Vuorimaa

4 Laatuparametrien käyttö! K--#)2-/-(+#/+6$%8&",--'%8-*8&->! #-/11-%-/8&%P2)71)/&"'#"%8-"1+--Q! -/8"&%P(-**"'')7Q! /-6-5-/8&%P/-6-5-/8&6+'%7)(+)7Q! 3-8-"'#&%P*--#)*)&1-#%($$/"#+**$$'%("##-)7#+'% 2+/)7#++**-Q! <-/8"#--'%(+'+#+*("$%[&M52-/-(+#/"+'% ($$/"##+*4$%6-%7&2"("7#-%8-/#+'%+/"% 417"1;",+'%6-%-=7#/-1#"&#-7&6+'%8$*"**$ 19 Multimediajärjestelmien hallinta! <-/11-%7"7$"'+'%6-%)*1&"'+'%74'1/&'&"'#"% +,+***4##$$%&36-)7#-! 3-1)0%7""/#&0%2/&7+77&"'#"%6-%+7"#47! H+7)/77"+'%&36-)7%8--#""%+/"%1&(2&'+'##"+'% 8$*"7#$%'+)8&##+*)-! E/"%/+7)/77"+'%&36-)7417"1;",+'% 7-(-'-"1-"7#-%&36-)7#-%1)#7)#--'% &/1+7#/&"''"17" 20 Synkronointi Orkestrointi! J-#1)8-5-"1-"7+'%(+,"-'%74'1/&'&"'#">! 74'1/&'&"'#"%&'%#+3#$8$%#")11&6+'%/-6&6+'% 2)"##+"77-! #-/8"##-+77-%8&",--'%#)/8-)#)-%'$4##++'% #&"7#&&'%#-"%6$##$$%'$4#+%8$*""'! M4'1/&'&"'#"%())##))%#-/1+((-17"% 748+(($**$%6$/6+7#+*($77$!?""8+",+'%&'%2474##$8$%8-1"&'-! #-/8"#--'%2)71)/&"'#"- 21! N7+",+'%/+7)/77"+'%&36-)7%43#$-"1--! J&1-"'+'%/+7)/77"**-%&'%&(-%&36-)7417"11;%! E7"(>! #"+,&7#&6$/6+7#+*($>%2$$74%#"+,&7#&"3"'! 8+/11&>%*""1+'#++'%&36-)7! ()"7#">%2)71)/+",+'%1)*)#)7! 2/&7+77&"'#">%7$"1+",+'%6-%2/&7+77"+'% 71+,)*&"'#" 22 Standardointi Standardointialueet!!)*#"(+,"-%+,+**4##$$%6$/6+7#+*($'%+/"% 1&(2&'+'##"+'%6-%#"+,&'%43#++'7&2"8))##-! G3#++'7&2"8))7%8-38"7#+#--'%7#-',-/,+"**-! M#-',-/,+6-%($$/"##+*+8$#% 7#-',-/,&"'#"+*"(+#0%1-)22-**"7+#% /43("##4($#%6-%417"##$"7+#%8-*("7#-6-#! T-17"%(-**"->%8"/-**"7+#%:%,+%R-F#&%57#-',-/,"#! E3,&#)7#+'%1"*2-"*)##-("'+'%6-%,+%R-F#&% 57#-',-/,"+'%8"/-**"7#-("+' 23 maanpäälinen Televisio satelliitti kaapeli UMTS Internet LAN langaton matkapuhelin Yleinen puhelinverkko yleinen dataverkko 24

5 Keskeisiä standardeja Keskeisiä standardeja (jatk.)!"#$%&%'()*)&+",-)$.)/.(!0011( 2/')$(3))-(% *-)/#%(-+3 =><'1)=+./+ $%&'()'*+",'(-+./0-+'1'/ -"5&"11+.'. 2+("11+.'.3 4(=A'663C!:4D '(+1"+6'/3&(=F++1+/3<"33 =><'1)=+./+7 ("<"&+.."/ G=(1*3G+*'3G'H33GGG76+#5/3<"3 :=.6=(/+5)3 J,K7&=><"+.'.3 CGI:D /+'*=.6++(/= 3!49L73<"3 4"--"5676/".*"(*+/ 2+("11+.'. M./'(."/+=."13 P5#"7B3"5*+=73<"3,49L3 8/".*"(*+N"/+=.3 #+*'=-==*'-+/ 7-==*'-+/ E(O".+6"/+=.3 CM8ED 9:,;3 8-(+&/"567-+'1'/ 9:,; 2+("11+.'. GGG76+#5+11"3 M./'(."/+=."1-0%/'//%3 6-(+&/"56-+'1+!"#$%&%'()*)&+",-)$.)/.(!0011( 2/')$(3))-(% *-)/#%( (/=F=()""/+/,$9L 2+("11+.'. M./'(."/+=."13,)U39.O1" /".*"(*+N"/+=.3 *+O+/""1+6'.3 E(O".+6"/+=.3 /'1'#+6+=.3 CM8ED /'-6/+/'1'#+6+= E><'1)=+./+7,$4 P"5&"11+.'.B3 3?2QB39R8M?+O+6=#+//+)+'.3 ("<"&+.."/ #+("11+.'.!"#"7=><'1)=+./+7 P0%//S7<0(<'6/'1)0/ %)&0(+6/S K+.5T7%>/'+6S 4"1#'1+)+'.3<"3 &00/'1"+//'+*'.3-0%//S7<0(<'6/'1) Tärkeimmät standardointielimet! W'#+/'+#%E'9"'++/"'9%<-71%\&/F+%PWE<\Q! W'#+/'-#"&'-*%M#-',-/,"]-#"&'%S/9-'"]-#"&'%PWMSQ! W'#+/'-#"&'-*%<+*+F&(()'"F-#"&'%N'"&'%PW<NQ! S2+'%!&="*+%D**"-'F+%PS!DQ! <3"/,%O+'+/-#"&'%L-/#'+/73"2%L/&6+F#%PCOLLQ! E)/&2+-'%<+*+F&(()'"F-#&'7%M#-',-/,7%W'7#"#)#+%PE<MWQ! <3+%W'7#"#)#+%&R%E*+F#/"F-*%-',%E*+F#/&'"F7%E'9"'++/7%PWEEEQ! J-8-%X&(()'"#4%L/&F+77%PJXLQ! ^&/*,%^",+%^+=%X&'7&/#")(%P^CXQ! Y"9"#-*%?",+&%Z/&-,F-7#"'9%PY?ZQ Multimedian hyödyntäminen (aliluvun sisältö)! M&8+**)7-*)++#! T&'8+/9+'77"! L$$#+*-"##++#! D/8&1+#6) Multimedian sovellusalueet Etäopetus! E#$&2+#)7! M$31;"'+'%1-)2-'1$4'#"! N)#"7+#0%8""3,+! L-"11-#"+#&6$/6+7#+*($#%! <+/8+4,+'3)&*#&%!?"+7#"'#$% 29!!)*#"(+,"-'%34;,4'#$("'+'%&2+#)17+77-! I42+/5%6-%()*#"(+,"-%&2"71+*)(-#+/"--*"'-! G3#+4,+'2"#&%&2+##-6"+'%6-%&2"71+*"6&",+'% 8$*"**$! I-**"'#&/)#""'"#! E,)F-#"&'%_%E'#+/#-"'(+#%`%E,)#-"'(+'#! J&)7#&5&2"71+*)! E7"(+/11">%8"/#)--*"'+'%4*"&2"7#& 30

6 Sähköinen kaupankäynti Uutiset, viihde! S7#&7#-2-3#)(-%1&&7#))%+/"%8-"3+"7#->! D##+'#"&'0%W'#+/+7#0%Y+7"/+%a%DF#"&'%PDWYDQ!!)*#"(+,"--%8&",--'%34;,4'#$$%43,+77$% #-"%)7+-((-77-%8-"3++77-! K&9"7#""1-**-%#-/1&"#+#--'%#)&##+",+'% #&"("##-("7#-%1)*)##-6-**+! H-,"&%\/+b)+'F4%W,+'#"R"F-#"&'%PH\WYQ% (-3,&**"7#--%#)&##+",+'%2-"1-'#-("7+' Paikkatietojärjestelmät Terveydenhuolto! E*+1#/&'"7+#%1-/#-#%6-%*"7$-/8&2-*8+*)#! M"7$*#;>%1-/#-#0%2""//)7#)17+#0%1)8-#! T$4##;>%-/1"7#&"'#"0%7))''"##+*)0%3-)#! <&#+)#)7>%#"+#&1-'#-0%8+/11&0%#4;-7+(-#! E7"(+/11">%1+*#-"7+#%7"8)#0%3-1+("7#&# 33! M$31;"7+#%#+/8+4,+'3)&**&'%2-*8+*)#! #"+,&#)70%'+)8&'#-0%F-**5F+'#+/0% 2&#"*-7#"+#&6$/6+7#+*($#0%,"-9'&&7"! 7$31;"'+'%2&#"*-71+/#&()7! <&#+)#)7>%3-6-)#+#)#%#"+#&6$/6+7#+*($#0% #"+#&8+/11&0%2$$#+*-"##++#0%("##-*-"##++#! 8$+7#;'%"1$$'#4("'+'! I--7#++#>%#"+#&6$/6+7#+*("+'%1&1&0%#"+,&'% 34 Viestintä! T+3"##4'++#%2)3+*"'2-*8+*)#! T$4##;1&3#++#>%W'#+/'+#52)3+*)#0% 8",+&2)3+*)#0%8",+&'+)8&##+*)#0% /43($#4;7&8+**)17+#0%8"/#)--*"(--"*(-#! <&#+)#)7>%W<N5<%a%8-*("7#-6-1&3#-"7+#% 7#-',-/,"#! S'9+*(-#>%1)7#-'')17+#0%2-*8+*)'%*--#)0% 1$4#+##$ Digitaalisen median konvergenssi! M"7$*#;$%8&",--'%6-+**-%)7+",+'%+/"*-"7#+'%,"9"#--*"7#+'%6-1+*)1-'-8"+'%1-)##-! ))#"7+#0%-/#"11+*"#0%2-*8+*)#0%8""3,+! M"7$**;'%#&"("##-("7#-%8-/#+'%&'%#)&#-'#&5%6-% 6-1+*)6$/6+7#+*($#! H-3&"#)7>%(-"'&7#)*&#0%7"7$*#;(-17)#0% *"7$-/8&2-*8+*)#! 7"7$*#;%8&",--'%(4;7%2-1+#&",-%&7-17"% 2-*8+*)2-1+##"- ()*#"(+,"-5LX BA%<"+#&*""1+''+! 2)3+*)#0%*"7$-/8&2-*8+*)#0%,-#-*""1+''+0%W'#+/'+# CA%?""3,+5+*+1#/&'""11-! /-,"&0%#+*+8"7"&0%*"7$*-"##++#0%8)&/&8-"1)##+"7+#% 2-*8+*)# 36

7 Markkinat Konvergenssi videoneuvottelu videopuhelut interaktiivinen tv Tietokoneet Tietoliikenne Viihdeelektroniikka kannettava PC matkapuhelin televisio, VCR tietokoneet tietoliikenne viihde-elektron. LAN & WAN Puhelin- ja matkapuhelinverkko Kaapeli-tv & maanpäälinen radio- ja tvverkko LAN & WAN puhelinverkko tv-verkko Ethernet POTS, ISDN anal. Kaapeli FDDI, ATM B-ISDN FTTC/FTTH Päätelaitteet Multimedia PC!!4;7%2$$#+*-"##++#%1&'8+/9&"#)8-#! M-(&6-%7&8+**)17"-%8&",--'%1$4##$$%+/"% 2$$#+*-"##+"77-! N="b)"#&)7%F&(2)#"'9! L$$#+*-"##+"#->!!)*#"(+,"-5LX! M+#5<&2%Z&c%PM<ZQ! CA%7)1)2&*8+'%(-#1-2)3+*"(+#%PN!<MQ 39!?-1"&8-/)7#+"#->! $$'"1&/##"%_%1-")##"(+#! CY59/-R""11-1&/##"%_%Y?Y%_%!LEOB%! 8+/11&*""#4'#$! NMZ%P\"/+d"/+Q! </+',">%1$4##;*""##4($%"'#+9/&"#))%W'#+/'+##""'! ddd57+*-"'%-*)7#-'-%7&8+**)17"**+! (+/1"'#$1"+*""'%2&36-)#)8-#%1$4##;*""##4($# 40 Set-Top Box 3. sukupolven matkapuhelimet! L+/)7#&"("''&#>!,"9"#--*"7+'%#+*+8"7"&'%,+1&&,-)7! 7-*-)17+'%2)/1)! 7$31;"'+'%&36+*(-&2-7%PELOQ! K"7$&("'-"7)),+#>!!)*#"(+,"-%I&(+%L*-#R&/(%P!ILQ! 2-*))1-'-8-%P(&,++("0%cYMK%#-"% 1--2+*"(&,++("Q! 1&8-*+84 41! E8&*))#"&>%OM!0%OLHM0%EYOE0%N!<M! L+/)7&("'-"7)),+#>! /-6&"#+#)#%*--6-1-"7#-543#+4,+#! 1-*+'#+/"0%*-71"'0%4(A%7&8+**)17+#! #"+#&6+'%74'1/&'&"'#"0%W'R/-2)'-0%Z*)+#&&#3! W'#+/'+#%PUI<!K0%!!M%6-%^DLQ! S36+*(&"'#"4(2$/"7#;>! M4(="-'0%!WYL 42

8 Vertailu MM-PC STB UMTS prosessori muisti massamuisti +++ +/- - video lähetyskanava paluukanava Arvoketju Puhelin Maanpäälinen televisio Kaapeli- ja satelliitti-tv Tuottaja Pakkaaja Siirtäjä Jakelija Kuluttaja Internet-arvoketju Puhelin Tuottaja Pakkaaja Siirtäjä Jakelija Kuluttaja Palvelu Kauppapaikka Runkoverkko ISP Käyttäjä! L-"1-**"75%6-%1-)1&2)3+*)#%3)&'&%#)*&'*$3,+! K-'9-#&'%2)3+*"'*""1+''+%(+/1"##$8$% #)*&'*$3,+!!)*#"(+,"-%8--#""%7))/"-%"'8+7#&"'#+6-! S2#"'+'%1)"#)%&7-17"%1)''-**"7#+1'"" Kaapeli- ja satelliitti-tv Maanpäälinen televisio! W'#+/-1#""8"7))7%&'%))7"%3--7#+! 1--2+*"8+/11&%1-17"7))'#-"7+17"! (&,++("#! Y"9"#--*"7))7%*"7$$%1-2-7"#++##"-! )),+#%2-*8+*)#! L$$#+*-"##++#%))7"##-8-! 1)1-%&("7#--%2$$#+*-"##++#.! 1)1-%3)&*+3#""%2$$#+*-"##+",+'%2$"8"#417+7#$. 47! V414"'+'%*$3+# "#++##"%+"%/""#$%1"*2-"*)77-! <)&#-'#&5%6-%*$3+#471+#6)%2)/+##-8-%&7""'! N),+#%6-1+*)1-'-8-#%&#+##-8-%1$4##;;'!!"**$%7--,--'%1)*)##-6-#%3-'11"(--'% 2$$#+*-"##++#.!!"#+'%2$$#+*-"##++#%7--,--'%3+*22&1$4##;"7"17".!!"'1$*-"7"-%2-*8+*)6-%2"#$"7"%#&#+)##--. 48

9 Sisällöntuottajat Laitevalmistajat! E/"1&"7#)-%8-"%/43#4$%7"7$**;'3-'11"6-17".!!"#$%6-1+*)1-'-8"-%2"#$"7"%1$4##$$.!!"#+'%3-**"#-%1)'1"'%6-1+*)1-'-8-'% +/"1&"72""/#++#.!?""3,+5+*+1#/&'""11-%6-%#"+#&1&'++#% *$3+'#48$#%#&"7"--'!!"7#$%3-'11"-%&36+*(&"'#"5%6-% #"+#&*""1+''+&7--("'+'.!!"#+'%3-**"#-%#)&##+",+'%*43+'+8$#%+*"'1--/+#! 7))''"##+*)! #)&#-'#&! -7"-1-7)71&**"7)) Viranomaiset! <&"("*)8-#! #"+#&*""1+''+! /-,"&5%6-% #+*+8"7"&43#";#! T)*)##-6-'7)&6-! 7$31;"7+#% 3+'1"*;#"+,&#! -'&'4("#++##"! 7$31;"'+'% 1-)2-'1$4'#"! S("7#)7&"1+),+#! F&24/"93#5&"1+),+#! 7)&6-)70%7-*-)7! K"+8+"*(";#! /"1&**"7))7 51

Mitä on multimedia? Johdanto. Vuorovaikutus. Monta mediaa. Hypermedia. Aika

Mitä on multimedia? Johdanto. Vuorovaikutus. Monta mediaa. Hypermedia. Aika Johdanto Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju Petri Vuorimaa 1 Mitä on multimedia? 1. Monta mediaa 2. Vuorovaikutus

Lisätiedot

Johdanto (luennon sisältö)

Johdanto (luennon sisältö) Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia? määritelmä, komponentit, hypermedia Multimedia-järjestelmät jatkuva-aikainen media, tarvittavat teknologiat, luokittelu, palvelunlaatu, synkronointi/orkestrointi,

Lisätiedot

Johdanto. Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju

Johdanto. Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju Johdanto Mitä on multimedia Multimediajärjestelmät Palvelun laatu Synkronointi / orkestrointi Standardit Sovellukset Konvergenssi Arvoketju Petri Vuorimaa 1 Mitä on multimedia? 1. Monta mediaa 2. Vuorovaikutus

Lisätiedot

T Multimediatekniikka

T Multimediatekniikka T-111.2350 Multimediatekniikka Prof. Petri Vuorimaa Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio puh. 451 4794 email Petri.Vuorimaa@tkk.fi http://www.tml.hut.fi/~pv/ Agenda Aihe Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Mediakonvergenssi. Multimediajärjestelmät. Päätelaitteet. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet

Mediakonvergenssi. Multimediajärjestelmät. Päätelaitteet. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: + laajakaistaiset

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät

Multimediajärjestelmät Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Petri Vuorimaa 1 Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit:

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät

Multimediajärjestelmät Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Petri Vuorimaa 1 Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit:

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja

Lisätiedot

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 1 Kaksi näkökulmaa mediaan Tekniikka eri medialajeja ja koosteita käsittelevät algoritmit uudet teknologiat Sisältö mediatuotteiden käsittely valmiilla välineillä tuotantoprosessin

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät. Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto

Multimediajärjestelmät. Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Multimediajärjestelmät Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto 1 Mediakonvergenssi Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: laajakaistaiset

Lisätiedot

Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko

Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko TTKK, MuIticast Oy Terveydenhuollon ATK-päivät Oulu, hotelli Vaakuna 16-17.5.1994 Nopea tiedonsiirto terveydenhuollossa, ATM-tietoverkko Mika Uusitalo Mika.Uusitalo@cc.tut.fi 931 / 3162429 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät

Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Kiinteistöjen tietoverkkoinfrastruktuurin modernit ratkaisut ja kehitysnäkymät Veijo Happonen DAXTUM OY Gsm: 040-5254232, e-mail: veijo.happonen@daxtum.com BAFF / Automaatio Talotekniikassa LUENNON SISÄLTÖ

Lisätiedot

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet Agenda Johdanto Tuotantoprosessi Työkalut Esteet Kehittämisalueet Johdanto Multimediasovellukset tuotetaan erilaisten tuotantotyökalujen avulla Sovellusten käsin koodaaminen on liian kallista Sovellukset

Lisätiedot

LexCom Home -sovellusesimerkkejä

LexCom Home -sovellusesimerkkejä -sovellusesimerkkejä erilaisiin tilanteisiin Sisällysluettelo Sivu 2.2 Internet-liittymä ISDN + analoginen puhelin (ISDN-pääte ristikytkennässä) 3.1 Internet-liittymä ADSL yhdelle tietokoneelle + analoginen

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

Luentomoniste versio 0.4. Petri Vuorimaa 2007

Luentomoniste versio 0.4. Petri Vuorimaa 2007 Multimediatekniikka Luentomoniste versio 0.4 Petri Vuorimaa 2007 Esipuhe Olen luennoinnut Teknillisen korkeakoulun T-111.2350 Multimediatekniikka -kurssia vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin kurssista

Lisätiedot

SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9

SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 SISÄLMYSLUETTELO QUO VADIS?... 9 1. TELETOIMIALA...11 1.1 Teleala yritystoimintana...11 1.2 Telealan kehitys...14 1.2.1 Suomen erikoinen toimintamalli...16 1.2.2 Puhelinlaitosten talous...16 1.2.3 Automatisointi

Lisätiedot

Multimediajärjestelmät. Mediakonvergenssi. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet. Päätelaitteet

Multimediajärjestelmät. Mediakonvergenssi. Palvelujen jakelu. Päätelaitteet. Multimediatietokoneet. Päätelaitteet Multimediajärjestelmät Mediakonvergenssi Johdanto Päätelaitteet Verkkoteknologiat Palvelut Yhteenveto Tietoliikenne-, tietotekniikka- ja mediateollisuuden yhdentyminen Internetin trendit: laajakaistaiset

Lisätiedot

... ~ Digitaalisen median tulevaisuus Sähköisen viestinnän digitalisoituminen... -- - z C ~~C ~ -- - Perinteinen sähköinen viestintä ...

... ~ Digitaalisen median tulevaisuus Sähköisen viestinnän digitalisoituminen... -- - z C ~~C ~ -- - Perinteinen sähköinen viestintä ... Digitaalisen median tulevaisuus Sähköisen viestinnän digitalisoituminen. Juha Vesaoja > """"" = T I Perinteinen sähköinen viestintä PALVELU CradiO GlOkuv0 C cpuhelin z C C ::g 1 T I = TEKNOLOGIAALUSTA

Lisätiedot

DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään?

DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään? 1 DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään? Juho Mäyränpää 11.03.2004 HPJ - Lifesigner Ltd 2 Sovellukset Toimijat - mistä näkee Mikä kiinnostaa Tarjolla nyt Tulevaisuus 3 Sovellukset Digitaalista sisältöä

Lisätiedot

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta

Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta 1(6) Loppuraportti toimivuuden häiriötilanteesta Teleyrityksen tiedot Määräys 66 - Liite 3 Täytetty lomake toimitetaan osoitteeseen viat@ficora.fi Teleyrityksen nimi: Tapauksesta lisätietoja antavan henkilön

Lisätiedot

Tietoliikenteen trendit

Tietoliikenteen trendit Tietoliikenteen trendit 7.4.2008 Tommi Rinnemaa Market-Visio Oy Mistä murroksessa on kyse? Tietoliikennekehityksen tausta Toimittajakentän muutos Suurimmat sudenkuopat 2005 Konvergenssi etenee Toimittajayritysten

Lisätiedot

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite

Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov. Kurssin sisältö ja tavoite Tiedonvälitystekniikka 1-3 ov Luennoitsija: Ma prof. Raimo Kantola raimo.kantola@hut.fi, SG 210 ke 10-12 Assistentti: Erik. Tutkija Mika Ilvesmäki (lynx@tct.hut.fi) Tiedotus: http://www.tct.hut.fi/opetus/s38110/...

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman

IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta. IPLU-II-projektin päätösseminaari Kari Wirman IP-verkkojen luotettavuus huoltovarmuuden näkökulmasta IPLU-II-projektin päätösseminaari Network Message Formatting Huoltovarmuus ja sen turvaaminen Huoltovarmuus: Väestön toimeentulo, välttämättömän talouden

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2001

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2001 Tietoliikenne I 2 ov syksy 2001 Luennot Liisa Marttinen 11.9.2001 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien suunnittelijat,

Lisätiedot

Teemu Kerola Orientointi Syksy 2018

Teemu Kerola Orientointi Syksy 2018 Tietokoneen toiminta, Käyttöjärjestelmät Networking and Services (Nodes) Hajautettujen järjestelmien ja tietoliikenteen erikoistumislinja Teemu Kerola Orientointi Syksy 2018 http://blueballfixed.ytmnd.com/

Lisätiedot

Media uudessa kilpailuympäristössä

Media uudessa kilpailuympäristössä Media uudessa kilpailuympäristössä Toimitusjohtaja Viestinnän Keskusliiton syyskokous 2.12.2010 Medialla edelleen tärkeä rooli yhteiskunnassa Sananvapaus on demokratian peruspilari. Vapaa media kuuluu

Lisätiedot

Multimedia. Mitä on multimedia? Mediatyypit. Teksti Grafiikka Audio Kuva Video

Multimedia. Mitä on multimedia? Mediatyypit. Teksti Grafiikka Audio Kuva Video Multimedia Mitä on multimedia? Mediatyypit Teksti Grafiikka Audio Kuva Video 1 Mitä on multimedia? Tannenbaum: Vuorovaikutteinen tietokoneavusteinen esitys, joka sisältää vähintään kaksi seuraavista mediaelementeistä:

Lisätiedot

Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov Syksy 2002 Luennot Liisa Marttinen 11/6/2002 1

Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov Syksy 2002 Luennot Liisa Marttinen 11/6/2002 1 Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov Syksy 2002 Luennot Liisa Marttinen 11/6/2002 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. mm. ohjelmistojen suunnittelijat,

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut CTI (Computer Telephony Integration) Petri Vuorimaa 1

Videoneuvottelu. Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut CTI (Computer Telephony Integration) Petri Vuorimaa 1 Videoneuvottelu Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut CTI (Computer Telephony Integration) Petri Vuorimaa 1 Johdanto Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Internet Protocol Datacast

Internet Protocol Datacast Internet Protocol Datacast Televisiopalvelut kännykkään Älyä verkossa Web Intelligence Tekesin Fenix-ohjelman minisymposio Tiedekeskus Heureka, 2.9.2004 IP Datacast mahdollistaa Nykyistä rikkaammat mobiilit

Lisätiedot

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus...

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus... 1 (6) DNA MOBIILI TV - PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 1. Palvelun yleiskuvaus... 2 2. Edut asiakkaille... 2 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3 3.1 Tilaus... 3 3.2 Tilauksen lopetus...

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Mobiililaitteen peilaaminen videotykille tai televisioon

OPETTAJA VERKOSSA: Mobiililaitteen peilaaminen videotykille tai televisioon OPETTAJA VERKOSSA: Mobiililaitteen peilaaminen videotykille tai televisioon 20.2.2016 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa Tulevien webinaarien rekisteröitymislinkit: Tinyurl.com/opeverkossa2

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

Web-palveluiden toteutus älykortille

Web-palveluiden toteutus älykortille älykortille Jukka Hänninen Valvoja: Prof. Raimo Kantola Ohjaaja: DI Kaj Höglund, Elisa Oyj Sisältö Työn tausta Standardointi Älykortin web-palvelin Toteutus Hyödyt ja mahdollisuudet Kohdatut ongelmat Lopputulos

Lisätiedot

Diplomityöseminaari 6.8.2002

Diplomityöseminaari 6.8.2002 Diplomityöseminaari 6.8.2002 Työn nimi: TV-lähetystä välittävän laajakaistaisen IP-pohjaisen tilaajaverkon palvelunlaatu Työn tekijä: Lasse Kiiskinen Valvoja: Professori Raimo Kantola Ohjaaja: DI Mikko

Lisätiedot

Tekijä / Aihe 1

Tekijä / Aihe 1 14.12.2009 Tekijä / Aihe 1 IPTV Alueverkkojen näkökulmasta SimuNet Seminaari 7.12.2008 Vesa Kankare 14.12.2009 Vesa Kankare/ IPTV 2 Agenda Yleistä Palvelun laadun merkitys Aluedataverkon rooli tulevaisuuden

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov kevät 2002

Tietoliikenne I 2 ov kevät 2002 Tietoliikenne I 2 ov kevät 2002 Luennot Liisa Marttinen 13.1.2002 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien suunnittelijat,

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija Opetusteknologiakeskus

Videoneuvottelu Kari Tuononen Verkkopedagogiikan asiantuntija  Opetusteknologiakeskus Videoneuvottelu Kari Tuononen kari.tuononen@helsinki.fi Verkkopedagogiikan asiantuntija http://ok.helsinki.fi/videoneuvottelu Opetusteknologiakeskus Videoteknologia määrittelyä a) Videoneuvottelu -> videoneuvotteluteknologiat

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

Ota kaikki irti Oticon-kuulokojeistasi

Ota kaikki irti Oticon-kuulokojeistasi Ota kaikki irti Oticon-kuulokojeistasi YHTEYKSIEN LUONTIIN Viihtyisää seuraa Oticon ConnectLine auttaa sinua saamaan kaiken irti Oticon-kuulokojeistasi. ConnectLine helpottaa vuorovaikutusta ja lisää viihtymistäsi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov syksy 2003 Luennot Liisa Marttinen

Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov syksy 2003 Luennot Liisa Marttinen Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov syksy 2003 Luennot Liisa Marttinen 12.8.2003 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat,

Lisätiedot

Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov syksy 2003 Luennot Liisa Marttinen

Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov syksy 2003 Luennot Liisa Marttinen Tietoliikenne I (muuntokoulutettaville) 2 ov syksy 2003 Luennot Liisa Marttinen 12.8.2003 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. mm. ohjelmistojen suunnittelijat,

Lisätiedot

Luentomoniste versio 0.1. Petri Vuorimaa 2006

Luentomoniste versio 0.1. Petri Vuorimaa 2006 Multimediatekniikka Luentomoniste versio 0.1 Petri Vuorimaa 2006 Esipuhe Olen luennoinnut Teknillisen korkeakoulun T-111.2350 Multimediatekniikka -kurssia vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin kurssista

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuri. Verkotettu multimedia. Mediavirtojen puskurointi. Multimedian vaikutukset. Selain-ohjelmistoarkkitehtuuri.

Ohjelmistoarkkitehtuuri. Verkotettu multimedia. Mediavirtojen puskurointi. Multimedian vaikutukset. Selain-ohjelmistoarkkitehtuuri. 1 Ohjelmistoarkkitehtuuri Verkotettu multimedia Johdanto Selain-ohjelmistoarkkitehtuuri Hajautetut ohjelmistot Palvelimet Verkko Päätelaiteet Käyttöliittymä Middleware Tietoliikenne Verkotetulla multimedialla

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov kevät 2003

Tietoliikenne I 2 ov kevät 2003 Tietoliikenne I 2 ov kevät 2003 Luennot Liisa Marttinen 1/13/2003 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri alojen tulevat asiantuntijat mm. mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien suunnittelijat,

Lisätiedot

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti kotiin ja mukaan Läppäri kotiin 2 Älypuhelin Kosketusnäyttö Internetyhteys

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 12.2.2015

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 12.2.2015 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 12.2.2015 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2015 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

Suomalaiset mobiilissa 2018 Dentsu Data Services

Suomalaiset mobiilissa 2018 Dentsu Data Services Suomalaiset mobiilissa 2018 Dentsu Data Services Consumer Connection System (CCS) CCS-TUTKIMUS MEDIAN TAVOITTAVUUS AJANKÄYTTÖ MEDIAAN TEKNOLOGIAN KÄYTTÖ DEMOGRAFIAT ELÄMÄN- ASENTEET MITÄ TEKEE INTERNETISSÄ

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 6/2012 28.6.2012 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Television,

Lisätiedot

Johdanto. Videoneuvottelu. Järjestelmät. Laitteisto. Monipisteneuvottelut. Ryhmäneuvottelut

Johdanto. Videoneuvottelu. Järjestelmät. Laitteisto. Monipisteneuvottelut. Ryhmäneuvottelut 1 Videoneuvottelu Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut CTI (Computer Telephony Integration) Johdanto Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen:

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A7900 Telecommunications

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Access-verkot. Johdanto. Kaapelitelevisio. Arkkitehtuuri. Kodin kaapelimodeemi-liityntä. Hybridiverkko

Access-verkot. Johdanto. Kaapelitelevisio. Arkkitehtuuri. Kodin kaapelimodeemi-liityntä. Hybridiverkko Access-verkot Johdanto Kaapelitelevisio Digitaaliset tilaajalinjat UMTS Digitaalinen televisio Yhteenveto Johdanto Laajakaistaiset verkot eivät ulotu koteihin Kuitu on liian kallista vetää joka paikkaan

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA Sisältö Ihmisen oppiminen ja ohjautuvuus Ihminen digitalisoituvassa elinympäristössä Oleellisen oppimiskyvykkyys, mikä meitä vie? Yhteistyötä yrityksissä

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö

Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa. Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen Viestintävirastossa Saara Punkka Tieto-ryhmän päällikkö Asiakkailta saatavia toimialatietoja Asiakkaiden rekisteritiedot Valvottavien yritysten julkaisemat tiedot

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

Mitä apua arvoketjuajattelusta

Mitä apua arvoketjuajattelusta Missä arvoketjuissa puu voi menestyä tulevaisuudessa? Taru Peltola taru.peltola@joensuu.fi 1 Mitä apua arvoketjuajattelusta? 2 Tulevaisuusfoorumin arvoketjuselvitys 3 Konkreettisia esimerkkejä ja tuloksia

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

DESIGO. Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan DESIGO. astustamattomasti. Siemens Building Technologies DESIGO PX 1

DESIGO. Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan DESIGO. astustamattomasti. Siemens Building Technologies DESIGO PX 1 DESIGO Rakennusautomaatiojärjestelmä, joka kasvaa vaatimusten mukaan 1 Kaikkiin kohteisiin oikea ratkaisu SIGMAGYR Integral Visonik DESIGO Unigyr Synco Kommunikoivat säätimet Stand-alone säätimet Järjestelmätuotteet

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.3001

Lisätiedot

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet

1. Tietokoneverkot ja Internet. 1. 1.Tietokoneesta tietoverkkoon. Keskuskone ja päätteet (=>-80-luvun alku) Keskuskone ja oheislaitteet 1. Tietokoneverkot ja Internet 1.1. Tietokoneesta tietoverkkoon 1.2. Tietoliikenneverkon rakenne 1.3. Siirtomedia 1.4. Tietoliikenneohjelmisto eli protokolla 1.5. Viitemallit: OSI-malli, TCP/IP-malli 1.6.

Lisätiedot

Viestinnän tutkinto-ohjelma, 3D-animointi ja -visualisointi OPETUSSUUNNITELMA KXD18S13D

Viestinnän tutkinto-ohjelma, 3D-animointi ja -visualisointi OPETUSSUUNNITELMA KXD18S13D Viestinnän tutkinto-ohjelma, 3D-animointi -visualisointi OPETUSSUUNNITELMA KXD18S13D 3D-animoinnin - visualisoinnin asiantuntiksi Opiskelu- viestintätaidot, 5 op 5 5 Media-alan yrittäjyys, 5 op 5 5 VISUAALISEN

Lisätiedot

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen

Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät. Mikko Kontiainen Viestinnän toimintaympäristön kehitysnäkymät Mikko Kontiainen Tietotekniikan historialliset kehityssuunnat Sukupolvesta toiseen tietotekniikka on: soluttautunut ympäristöönsä saavuttanut uusia käyttäjiä,

Lisätiedot

Luentomoniste versio 0.2. Petri Vuorimaa 2006

Luentomoniste versio 0.2. Petri Vuorimaa 2006 Multimediatekniikka Luentomoniste versio 0.2 Petri Vuorimaa 2006 Esipuhe Olen luennoinnut Teknillisen korkeakoulun T-111.2350 Multimediatekniikka -kurssia vuodesta 1998 lähtien. Aikaisemmin kurssista

Lisätiedot

SUOMI. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009. Pika-aloitusopas

SUOMI. AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009. Pika-aloitusopas SUOMI Pika-aloitusopas AV-surroundvastaanotin AV Surround Receiver SR5009 Tervetuloa Kiitos, että valitsit Marantzin AV-vastaanottimen. Tästä oppaasta löydät ohjeet AV-vastaanottimen asennukseen askel

Lisätiedot

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut.

Laajakaistaverkot. - avain tulevaisuuden palveluihin. professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu (TKK) Hannu.Kari@hut. Laajakaistaverkot - avain tulevaisuuden palveluihin professori Hannu H. KARI Tietotekniikan osasto Teknillinen (TKK) Hannu.Kari@hut.fi Hannu H. Kari/TKK/T/TKT Page 1/18 Internetin palvelut Perinteiset

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000 Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000 Luennot Liisa Marttinen 13.9.2000 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri tietojenkäsittelyalojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000 Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000 Luennot Liisa Marttinen 13.9.2000 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri tietojenkäsittelyalojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000

Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000 Tietoliikenne I 2 ov syksy 2000 Luennot Liisa Marttinen 13.9.2000 1 581333-1 Tietoliikenne I (2 ov) Kohderyhmät: eri tietojenkäsittelyalojen tulevat asiantuntijat mm. ohjelmistojen suunnittelijat, järjestelmien

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi

Käyttäjä mielessä. Sisältötuotantoa käyttäjälle. luento 13.10.04 / TTY. sohvi.sirkesalo@tamk.fi Käyttäjä mielessä Sisältötuotantoa käyttäjälle luento 13.10.04 / TTY sohvi.sirkesalo@tamk.fi teemat sisällöntuotanto - määrittelyä ideointi, ongelma, tuotekehitys vastaanottajasta käyttäjä tarveskenaario,

Lisätiedot