TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS"

Transkriptio

1 TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten alojen koulutuskokonaisuuden, jota koordinoi yliopistojen yhteinen Turun tietotekniikan tutkimuskeskus TUCS. Kansainvälinen tietotekniikan diplomi-insinööritutkintoon (DI) johtava koulutus on Åbo Akademin kemiallis-teknillisen tiedekunnan (KTF) tietotekniikan koulutusohjelman linja, joka toteutetaan MLT:n ja KTF:n yhteistyönä. Opiskelijavalinta yliopistoihin tapahtuu erikseen. Turun yliopiston opiskelijat kirjoittautuvat opintojen kuluessa myös Åbo Akademihin. Lisätietoja tietoteollisten alojen kansainvälisestä koulutuksesta saa TUCSista (www.tucs.fi) sekä yhteistyöhön osallistuvista tiedekunnista (ks. tässä oppaassa Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma sekä Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma). DI-koulutusohjelman tiedotussivu löytyy osoitteesta: Koulutusohjelman tavoitteet Tutkinnot Koulutus johtaa tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (Master of Science in Technology, Computer technology), jonka myöntää KTF. Turun yliopiston opiskelijat suorittavat MLT:ssa välitutkintona Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Science) tietotekniikassa. Loppututkinnon minimilaajuus on 180 ov ja välitutkinnon 120 ov. Opetuskielet Kansainvälisen koulutusohjelman opetus on monikielistä. Opetus alkaa 70 ov:n yhteisillä opinnoilla, jotka ovat pääosin suomenkielisiä. Lisäksi niihin kuuluu 20 ov:n laajuinen ruotsinkielinen prosessitekniikan ja teollisuustalouden opintokokonaisuus. Suuntaavat opinnot ovat suomeksi. Pääaineen syventävät opinnot (55 ov diplomityö mukaan lukien) ovat pääsääntöisesti englanniksi. Kansainvälisessä DI-koulutuksessa vaatimuksena on, että opiskelija suorittaa opinnoistaan vähintään 60 ov muulla kuin suomen kielellä. Vaatimus sisältää englanninkielisen diplomityön (20 ov). Sivuaineiden opetuskieli vaihtelee opiskelijan sivuainevalintojen mukaan: Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun tietoteollisten alojen maisterinkoulutusohjelmissa syventävät opinnot ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Muissa MLT:n koulutusohjelmissa annettava opetus on pääosin suomenkielistä, Åbo Akademissa vastaavasti ruotsinkielistä. Kansainvälisen DI-koulutuksen ammattiaineiden syventävä sivuaineopetus on englanninkielistä. 1

2 Koulutussuunnat Koulutus alkaa 70 ov:n laajuisilla kaikille yhteisillä opinnoilla. Tämän jälkeen, suunnilleen toisen opiskeluvuoden keväällä, opiskelija valitsee pääaineekseen haluamansa koulutussuunnan. Varsinaisia pääaineen opintoja edeltävät 25 ov:n laajuiset suuntaavat opinnot. Hyväksyttyjä pääaineita on neljä: Ohjelmistotuotanto (software engineering) Sulautetut järjestelmät (embedded systems) Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Tietoliikenne (telecommunication) Sen lisäksi ovat seuraavat suunnitteilla: Suurteholaskenta (high performance computing) Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät (digital electronics systems) Pääaineen lisäksi opiskelijan tulee valita kaksi sivuainetta. Suuntaavissa opinnoissa on kaksi vaihtoehtoa, joista opiskelija valitsee pääainettaan vastaavan. Ohjelmistopainotteinen suunta Pääaineet: Ohjelmistotuotanto (software engineering) Sulautetut järjestelmät (embedded systems) Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Tietoliikenne (telecommunication) Laitteistopainotteinen suunta Pääaineet: Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Tietoliikenne (telecommunication) Ohjelmistotuotanto (software engineering) Suunnan tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita vaativien ohjelmistokokonaisuuksien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja testaukseen sekä ohjelmistoprojektien johtoon. Hyvän ohjelmointitaidon lisäksi opiskelijalle pyritään antamaan hyvät perustiedot algoritmien ja tietorakenteiden suunnittelussa ja analysoinnissa sekä ohjelmointimenetelmien, ohjelmistoarkkitehtuurisuunnittelun ja ohjelmistotuotannon menetelmien tuntemus. Sivuaineiksi sopivat luontevimmin matematiikka sekä muista DI-ammattiaineista sulautetut järjestelmät ja tietoliikenne. Sulautetut järjestelmät (embedded systems) Sulautettujen järjestelmien suunta on läheisessä suhteessa ohjelmistotuotannon linjaan: tavoitteena on kouluttaa ohjelmistoasiantuntijoita erityisesti reaaliaikaisten ja reaktiivisten sekä sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Sulautetuissa järjestelmissä prosessori on kiinteänä osana jotakin toimilaitetta, kuten matkaviestintä, televisiota tai autoa. Näin koulutuksen painopiste ei ole pelkästään ohjelmistoissa vaan enemmältikin kokonaisjärjestel- 2

3 TDI missä. Muita reaktiivisia järjestelmiä ovat erilaiset prosessiautomaatiojärjestelmät, kuten paperikone tai puhelinverkon ohjausjärjestelmä. Suunnan sivuaineiksi sopivat erityisesti muut DI-ammattiaineet. Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Teollisen tietotekniikan pääaineen tavoitteena on kouluttaa teknillisiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyvän tietotekniikan asiantuntijoita. Suunnan yhtenä painopisteenä on teollisten tuotantoprosessien tietotekniikka, jonka sovellusalueita ovat esimerkiksi elektroniikka-, metalli- ja paperiteollisuuden tuotantolinjojen optimointi ja automaatio. Toisen painopisteen muodostaa automaatiojärjestelmien ja näihin liittyvien erilaisten älykkäiden toimilaitteiden suunnittelu. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuusrobotit, älykkäät kodinkoneet, tai autoissa olevat erilaiset ohjaus- ja hallintajärjestelmät. Opintojen painopiste on - paitsi ohjelmistoissa - niin erityisesti myös teknillisten prosessien ja järjestelmien matemaattisessa mallintamisessa, simuloinnissa ja optimoinnissa sekä ohjauksessa ja automaatiossa. Aineen opintoja tukevat sivuaineina sekä tietotekniikkaa painottavat aineet, kuten ohjelmistotuotanto, sulautetut järjestelmät ja tietoliikenneohjelmistot että teknillisten prosessien mallintamista tukevat aineet, kuten elektroniikka ja tietoliikennetekniikka. Tietoliikenne (telecommunication) Tietoliikennetekniikan opiskelijat koulutetaan tietoliikennejärjestelmien asiantuntijoiksi, jotka tuntevat erityyppiset langalliset ja langattomat tietoliikennejärjestelmät sekä niiden vaatimat signaalinkäsittelyn perusteet. Erityinen paino opetuksessa on multimediasovellusten vaatimissa suurikapasiteettisissa järjestelmissä ja niiden toteutuksessa. Opiskelijat kykenevät mallintamaan ja simuloimaan käytännössä erityyppisiä tietoliikennejärjestelmiä sekä lopulta toteuttamaan suunnittelemansa järjestelmät joko piiri- tai prosessoritoteutuksina. Sivuaineiksi sopivat parhaiten matematiikka ja digitaaliset elektroniikkajärjestelmät sekä sulautetut järjestelmät. Matematiikan sivuaine on tarkoitettu tietoliikennetekniikan teoreettisten valmiuksien parantamiseen. Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät ja sulautetut järjestelmät parantavat opiskelijan valmiuksia digitaalisten tietoliikennejärjestelmien käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa. Sijoittuminen työmarkkinoille Yliopistotasoisen tietotekniikan tutkinnon suorittaneet ovat maassamme erittäin kysyttyjä. Tietotekniikan DI-koulutus kattaa hyvin tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä elektroniikan eri osa-alueet, jolloin valitun opintosuuntauksen mukaan sijoittuminen on monipuolisesti mahdollista erityisesti Varsinais-Suomen tietoteollisen alan yrityksiin. Alan suuresta työvoimatarpeesta huolimatta työmarkkinoille tulisi hakeutua vasta opintojen loppuvaiheessa. Opintojen loppuun saattamisen viivästymisen välttämiseksi suosittelemme kesäharjoittelua lukuun ottamatta vähintään LuK-tutkinnon suorittamista ennen osittaistakaan työelämään siirtymistä. Täysipäiväisen työsuhteen solmiminen kannattaa pyrkiä ajoittamaan suunnilleen diplomityön tekemisen aikoihin. 3

4 Ainejärjestö Digit ry on Turun yliopiston DI-opiskelijoiden ainejärjestö, joka osaltaan auttaa jäseniään opintoasioissa ja vaalii teekkarikulttuuria. Toimisto sijaitsee Datacityn A-rapun toisessa kerroksessa. Tarkempia tietoja tarjoavat Digitin kotisivut org.utu.fi/tyyala/digit/. Yhdistyksen hallituksen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta ja puhelimitse numerosta ja sen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin. Vastaava Åbo Akademin ainejärjestö on nimeltään Datateknologerna, DaTe. OPINTOJEN RAKENNE Tutkinnon yleisrakenne on seuraava: Sivuaine I, 15 ov Diplomityö 20 ov Pääaine 20 ov Pääaine, 15 ov Suuntaavat aineopinnot 25 ov Sivuaine II, 15 ov Yhteiset opinnot 70 ov Tietotekniikan DI-tutkinto Yhteiset opinnot (70 ov) Yhteiset opinnot luovat DI-tutkintoon vaadittavan polyteknisen perustan, joka on kaikille sama. Prosessitekniikan ja teollisuustalouden opintokokonaisuudet ovat ruotsinkielisiä ja niistä vastaa KTF. Matematiikka 10 ov MATE5247 Insinöörimatematiikka I MATE5249 Insinöörimatematiikka II Fysiikka 7 ov XFYS4348 Fysiikka 1 XFYS4310 Matemaattiset menetelmät 1 Tietojenkäsittelytiede 14 ov TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen TKO_5439 Ohjelmointi I 4 5 ov 5 ov 5 ov 2 ov 2 ov 4 ov

5 TKO_5440 Ohjelmointi II 4 ov TKO_5509 Tietorakenteet ja algoritmit 4 ov Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 9 ov ETT_1001 Analogiaelektroniikka I 3 ov ETT_1003 Digitaalisuunnittelun perusteet 3 ov ETT_1005 Piiriteoria 3 ov Prosessitekniikka 15 ov 3072 Grundkurs i reglering och instrumentering 2 sv 3053 Reglerteknik 3 sv 3085 Processreglering 4 sv 3636 Matematisk modellering 3 sv 3637 Grundkurs i produktionsplanering 3 sv Kielet ja viestintä 6 ov Suomen kieli ja viestintä - suullinen 1 ov - tekstin- ja kielenhuollon harjoituskurssi 0,5 ov - LuK-tutkielman kielentarkastus 0,5 ov Ruotsi 2 ov Englanti 2 ov Teollisuustalous 5 ov 4151 Ekonomistyrning 5 sv Muut opinnot 4 ov DTEK1001 Harjoittelu 4 ov TDI Suuntaavat opinnot (25 ov) Suuntaavissa opinnoissa on kaksi vaihtoehtoa, joista opiskelija valitsee pääainettaan vastaavan. Laitteistopainotteinen suunta (25 ov) ETT_2017 Tietoliikenneteoria MATE5259 Tietotekninen algebra ETT_1004 Mikroprosessorit ETT_2006 HDL-pohjainen suunnittelu TKO_5364 Tietokoneverkot ETT_2002 Digitaalinen signaalinkäsittely I ETT_1002 Analogiaelektroniikka II Ohjelmistopainotteinen suunta (25 ov) MATE5259 Tietotekninen algebra MATE5260 Diskreetti matematiikka I MATE5261 Diskreetti matematiikka II TKO_8924 Käyttöjärjestelmät TKO_5353 Ohjelmistotuotanto TKO_5364 Tietokoneverkot ETT_1004 Mikroprosessorit ETT_2002 Digitaalinen signaalinkäsittely I 5 ov 5 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 5 ov 2,5 ov 2,5 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 5

6 Pääaineopinnot Opiskelija suorittaa valitsemastaan pääaineesta 15 ov:n perus- ja 20 ov:n jatkomoduulin, yhteensä 35 ov. Jatkomoduuliin sisältyy LuK -tutkielma (5 ov). Myös diplomityö (20 ov) tehdään pääaineesta. Pääaine kirjataan tutkintotodistukseen. Pääaineen opinnot suoritetaan pääasiassa englannin kielellä. Koulutustarjonta laajenee ja tarkentuu jatkuvasti. Uusimmat tiedot (myös mahdolliset muutokset!) löytyvät osoitteesta OHJELMISTOTUOTANTO (SOFTWARE ENGINEERING) Moduuli I 15 ov Pakollisia kursseja: TKO_5441 Programming III (TY) G566 System Design (ÅA) TKO_ 5500 Algoritmien suunnittelu ja analysointi TKO_5505 Tietokannat (TY) G574 Software Engineering Laboratory Course (ÅA) Moduuli II 20 ov Pakollisia kursseja 8 ov: DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) TKO_5087 Programming language concepts (TY) Lisäksi on valittava yhteensä 12 ov seuraavista: G617 Software architectures (ÅA) 3- G619 Software quality (ÅA) G611 Software safety (ÅA) G559 Specification methods (ÅA) G615 Program semantics (ÅA) G625 Web design (ÅA) TKO_5083 Computer networks and security (TY) G624 Parallel computing (ÅA) 3871 Probabilistic algorithms (ÅA) G720 Special course in Software Engineering (ÅA) 3- SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT (EMBEDDED SYSTEMS) Moduuli I 15 ov Pakollisia kursseja G650 Embedded Systems Design (ÅA) G526 Real-time systems (ÅA) TKO_5083 Computer networks and security (TY) G710 Embedded systems laboratory course (ÅA) TKO_5084 Linux and system programming (TY) 6

7 Moduuli II 20ov Pakollisia kursseja: DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) Lisäksi on valittava yhteensä 15 ov seuraavista: G612 Hardware/Software Codesign (ÅA) G712 Telecommunication Software (ÅA) G617 Software Architectures (ÅA) G611 Software Safety (ÅA) GXXXX Code Optimization ETT_2016 Communication System Design and Implementation (TY) ETT_2015 Tietokonearkkitehtuurit (TY) 4 ov ETT_2010 Multimedia Systems (TY) ETT_2006 HDL-based Design (TY) (jos ei sisälly sivuaineopintoihin) 3 ov G719 Special course in Embedded Systems (ÅA) TDI Jos sulautettujen järjestelmien suunnittelu suoritetaan sivuaineena, ovat kurssit Computer networks and security sekä Käyttöjärjestelmät keskenään valinnaisia kursseja, eli suoritetaan vain toinen. TEOLLINEN TIETOTEKNIIKKA (INDUSTRIAL COMPUTER ENGINEERING) Moduuli I 15 ov 3024 Matematik IV (ÅA) 5 sv 3321 Optimering (ÅA) 3 sv 3330 Process- och produktionsplanering (ÅA) 3 sv 3085 Processreglering (ersätts för TY studerande med ämnesstudier eller kurser från modul II) (ÅA) 4 sv Moduuli II 20 ov DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) 3335 Simulering (ÅA) 3 sv 3331 Modellering och reglering av stokastiska system (ÅA) 5 sv 3333 Datatekniska tillämpningar inom processindustrin (ÅA) 3 sv 3308 Processdynamik (ÅA) 2 sv Specialarbete I processteknik 1 sv 3325 Advanced AI methods (ÅA) Image analysis in process engineering Advanced control methods (ÅA) 3871 Probabilistic algorithms (ÅA) ETT_3010 Self-organising Systems (TY) G526 Real-time systems 7

8 TIETOLIIKENNETEKNIIKKA (LAITTEISTOSUUNTA) Moduuli I 1 ETT_3005 Digital Telecommunication Systems (TY) ETT_2021 Radio Systems (TY) G623 Telecommunication protocols (ÅA) Jos tietoliikennetekniikka suoritetaan sivuaineena, kurssi Telecommunication protocols korvataan joko kurssilla Spread Spectrum Systems tai Advanced Concepts in DSP. Mikäli kuitenkin kurssi tietoliikenneteoria puuttuu opiskelijan pakollisista opinnoista, niin silloin Telecommunication protocols kurssi voidaan korvata myös kurssilla tietoliikenneteoria. Moduuli II: Pakolliset (10 cu) ETT_3022 Spread Spectrum and CDMA (TY) DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) Valinnaiset (10 cu) ETT_3010 Self-organising systems (TY) ETT_2010 Multimedia systems (TY) ETT_2016 Communication System Design and Implementation (TY) ETT_3003 Algorithms for Digital Signal Processing I (TY) ETT_3004 Algorithms for Digital Signal Processing II (TY) ETT_3002 Coding and Encryption in Telecommunication (TY) G722 Advanced Course in Computer Networks and Internets (ÅA) G721 Telecommunication protocols lab course (ÅA) 2 cu G723 Special Course in Telecommunication (TY/ÅA) 3- TIETOLIIKENNETEKNIIKKA (OHJELMISTOSUUNTA) Moduuli I (pakolliset 1) G623Telecommunication Protocols (ÅA) G628 Local Networks (ÅA) G721 Telecom Protocols Laboratory Course (ÅA) 2 cu ETT_2017 Tietoliikenneteoria (TY) (om vald till en annan plats, bör den ersättas med den valbara kursen av Digital Communication Systems) Moduuli II (20 cu) Pakolliset (8 ov) DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) G722 Advanced Course in Computer Networks and Internets (ÅA) Valinnaiset (12 ov) G712 Telecommunication Software (ÅA) G619 Software Quality (ÅA) G617 Software Architectures (ÅA) 3- G611 Software Safety (ÅA) G625 Webdesign (ÅA) ETT_3005 Digital Communication Systems (TY) ETT_2016 Communication System Design and Implementation (TY) 8

9 ETT_3010 Self-organising Systems (TY) ETT_2010 Multimedia Systems (TY) G723 Special Course in Telecommunication (ÅA/TY) 3 - TDI LuK -tutkinto Tietotekniikan opiskelijat suorittavat välitutkintona (B.Sc.) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) tietotekniikassa. LuK tutkielma (Project course) on suomenkielinen. Tutkielman lisäksi LuK -tutkintoon liittyy kirjallinen kypsyyskoe suomen kielellä. Opiskelija, joka on tehnyt kypsyysnäytteen LuK-tutkinnon yhteydessä on vapautettu ruotsinkielisestä kypsyyskokeesta Diplomityön yhteydessä. LuK-tutkintoon vaaditaan seuraavat opintosuoritukset (yhteensä 120 ov): Yhteiset opinnot (pl. harjoittelu) 66 ov Suuntaavat opinnot 25 ov Pääaineen perusmoduuli 15 ov LuK -tutkielma pääaineessa (Project course) 5 ov Muita pää- tai sivuaineen opintoja tai harjoittelu 9 ov Sivuaineopinnot Pääaineen lisäksi opiskelijan tulee suorittaa vähintään ov kahdesta sivuaineesta. Ensimmäiseksi sivuaineeksi valitaan joko jokin muu kuin pääaineeksi valittu DI-suunta suorittamalla sen 15 ov perusmoduuli, tai jokin seuraavista: High Performance Computing 1 Computer Graphics (ÅA) Laboratory Course in HPC (ÅA) Parallell Programming (ÅA) OR Code Optimization (ÅA) Advanced Computer Architectures (TY) 4 cu Elektroniikka 15 ov Elektroniikan sivuainemoduulin voi koota kolmella eri tavalla: Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät 15 ov SoC-suunnittelu 5 ov Tietokonearkkitehtuurit 5 ov Elektroniikan laitesuunnittelu 5 ov Mikroelektroniikka 15 ov Puolijohteinen fysiikka 4 ov Integroitujen piirien suunnittelu ja valmistus 5 ov Puolijohdetekniikka 3 ov Kvanttifysiikka I A 3 ov Elektroniikka 15 ov HDL-pohjainen suunnittelu 3 ov Analogiaelektroniikka I 3 ov 9

10 Analogiaelektroniikka II 3 ov Tietokonearkkitehtuurit 5 ov Sähköturvallisuus (suunnitteilla) 1 ov Industriell ekonomi 15 sv tre kurser av följande 3504 Kvalitetsmedveten produktionsekonomi 5 sv 3511 Projektplanering 5 sv 3502 Marknadsföring 5 sv 3503 Organisation och ledarskap 5 sv Matematiikka 15 ov Matematiikan sivuainemoduulin voi koota kolmella eri tavalla: voi keskittyä laskennalliseen ja numeeriseen matematiikkaan (NUM, teollisen tietotekniikan pääaine), tiedonsiirron ja tietosuojan matematiikkaan (TIE, tietoliikennetekniikan pääaine) tai algoritmiseen matematiikkaan (ALG, ohjelmistotuotannon pääaine). PAKOLLISET KURSSIT: NUM TIE ALG SMAT5003 Todennäköisyyslaskennan 2,5 ov x x perusteet 1) MATE5061 Algebran peruskurssi II 2,5 ov x x 1) Åbo Akademin puolella opiskelevilla kurssin Todennäköisyyslaskennan perusteet tiedot sisältyvät koulutusohjelman yhteisiin matematiikan opintoihin (MATEMATIK 4). VALINNAISET KURSSIT: Kursseja valitaan linjan mukaan siten, että yhdessä pakollisten kurssien kanssa kokonaislaajuudeksi tulee 15 ov. NUM TIE ALG MATE5260 Diskreetti matematiikka I 2,5 ov x SMAT5031Numeerinen analyysi I + 2,5 ov+2,5 ov x SMAT5032 Numeerinen analyysi II tai Numerisk analys 5 sv x SMAT5108 Matemaattinen optimointi I + 2,5 ov+2,5 ov x SMAT5109 Matemaattinen optimointi II tai Optimeringsmetoder 5 sv x MATE5255 Fourier-analyysi tai 2,5 ov x x Fourieranalys 5 sv x SMAT5053 Matemaattinen mallintaminen 5 ov x Dynamiska system 5 sv x MATE5074 Algoritminen matematiikka 2,5 ov x x MATE5039 Kombinatoriikka 2,5 ov x MATE5230 Graph theory 5 ov x MATE5176 Automaatit, formaaliset kielet ja laskettavuus 5 ov x MATE5085 Convolutional codes 2,5 ov x MATE5231 Coding theory 5 ov x MATE5120 Cryptography 5 ov x x Krusningar 5 sv x x MATE5258 Image and video compression 5 ov x x Sivuaineista toinen on vapaasti valittavissa. Sivuaineen tulee kuitenkin olla yliopistollinen oppiaine ja muodostaa siitä 15 opintoviikon kokonaisuus. Toinen sivuaine ei kuitenkaan saa olla samasta oppiaineesta kuin ensimmäinen sivuaine. 10

11 Opintojen ohjeellinen ajoitus Tietotekniikan DI-koulutus: ohjeellinen lukujärjestys TDI Yhteiset ja suuntaavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi seuraavasti: (suuntaavien opintojen vaihtoehtoiset opintojaksot on ilmoitettu suluissa: laitteistopainotteinen suunta = A; ohjelmistopainotteinen suunta = B.) 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3. lukuvuosi 4. ja 5. lukuvuosi Syksy Fysiikka I 5 ov Insinöörimatematiikka I 5 ov Johdatus tietojenkäsittelyt. 2 ov Ohjelmointi I 4 ov Ruotsi 2 ov Matemaattiset menet. I 2 ov opintoviikkoja yhteensä: 20 Digitaalisuunnitt. Perusteet 3 ov Tietotekninen algebra 5 ov Tietokoneverkot 3 ov Grundkurs i reglering och instrumentering 2 sv Matematisk modellering* 1,5 sv Ekonomistyrning* 2 sv Äidinkieli 1 ov Tietoliikenneteoria 5 ov (A) opintoviikkoja yhteensä: 17,5-22,5 Analogiaelektroniikka II 3 ov (A) HDL-pohjainen suunn. 3 ov (A) Käyttöjärjestelmät 3 ov (B) Pääaineen opintoja n. 5 ov Sivuaineopintoja n. 5 ov Reglerteknik 3 sv Processreglering* 1 sv Ohjelmistotuotanto 3 ov (B) Äidinkieli 0,5 ov opintoviikkoja yht: 20,5 Pääaineen opintoja n. 15 ov Sivuaineopintoja n. 20 ov Työharjoittelu 4 ov DI-työ 20 opintoviikkoja yhteensä: n. 59 Kevät Insinöörimatematiikka II 5 ov Analogiaelektroniikka I 3 ov Ohjelmointi II 4 ov Piiriteoria 3 ov Englanti 2 ov opintoviikkoja yhteensä: 17 Diskreetti matematiikka I 2,5 ov (B) Diskreetti matematiikka II 2,5 ov (B) Tietorakenteet ja algoritmit 4 ov Mikroprosessorit 3 ov (A,B) Matematisk modellering* 1,5 sv Grundkurs i produktionsplanering 3 sv Ekonomistyrning* 3 sv Digitaalinen signaalinkäsittely I 3 ov opintoviikkoja yhteensä: 17,5-22,5 Pääaineen opintoja n. 10 ov LuK-tutkielma pääaineessa 5 ov Sivuaineopintoja n. 5 ov Processreglering* 3 sv Äidinkieli 0,5 ov opintoviikkoja yhteensä: 23,5 Åbo Akademissa on käytössä kolme lukukautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa (*:llä merkityt) Åbo Akademin kursseista jakaantuu sekä syksylle että keväälle. Siksi ko. kurssit on merkitty ohjelmaan sekä syksyyn että kevääseen. Pääaineen valinta Koulutussuunta valitaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Lukuvuonna ei suoriteta karsintaa, ts. jokainen hyväksytään valitsemalleen koulutussuunnalle. 11

12 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Ohjeita opiskelua varten Erittäin hyödyllisiä ohjeita opiskeluun saa erityisesti neuvonta-assistentilta, opiskelijatutoreilta, ainejärjestö Digitiltä ja DI-koulutuksen weppisivuilta (http://www.tucs.fi/education/undergraduate/di/) muun henkilökunnan lisäksi. LuK -tutkielma ja Diplomityö Katso myöhemmin esitettävä kohta "Opintojaksojen tavoitteet ja sisältö". Tentit Tietojenkäsittelytieteiden, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan, fysiikan sekä KTF:n kurssien (tietojenkäsittelytieteen laitos) tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti. Muihin tentteihin ilmoittaudutaan ko. oppiaineen ilmoitustaululla. Ilmoittautumisen pitää tapahtua viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Koska kurssien tenttimiseen liittyvä käytäntö ja määräykset vaihtelevat oppiaineittain, kannattaa asia selvittää opetuksen tuottavasta oppiaineesta. Ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan yleensä opintojaksojen ensimmäisillä luennoilla tai oppiaineen www-sivujen kautta. Joihinkin harjoituksiin ilmoittaudutaan ilmoitustaululla oleviin listoihin. Työharjoittelu Tutkintoon sisältyy 4 ov:a työharjoittelua, jonka tulee olla tietotekniikan alalta. Kolmen viikon työharjoittelu vastaa yhtä opintoviikkoa. Opiskelija huolehtii itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen harjoittelun hyväksytettyä, tulee opiskelijan toimittaa professori Risto Lahdelmalle työtodistus ja työharjoittelukertomus, josta ilmenee työnkuva, harjoittelun ajankohta ja päivittäinen työaika. Yliopistoon ja ylioppilaskuntaan ilmoittautuminen Uudet opiskelijat Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (Yliopistolaki 18 ). Opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava sitovasti. Mikäli tiedekunta ei saa vahvistusta, hakija menettää opiskelupaikan. Asiasta antaa ao. tiedekunta tarkat ohjeet hyväksymisilmoituksen yhteydessä. Opiskelijaksi hyväksytylle lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta ja opintotuesta sekä muita ajankohtaisia tiedotuksia, joihin on syytä tutustua huolellisesti. Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan (Yliopistolaki 40 ). Vanhat opiskelijat Turun yliopiston vanhat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon. Ilmoittautuminen Åbo Akademiin 70 ov:n perusopintoihin kuuluvia Åbo Akademin opintoja aloitettaessa on ilmoittauduttava yhteistyöopiskelijaksi Åbo Akademiin. Tätä tarkoitusta varten on täytettävä viimeistään 1. KTF:n kurssin alkamispäivänä lomake, jolla ilmoittaudutaan Åbo Akademiin yhteistyöopintoja suorittavaksi. Varsinaiseksi opiskelijaksi Åbo Akademiin kirjaudutaan kuitenkin vasta 12

13 TDI yhteisten opintojen suorittamisen jälkeen, ennen syventävien (pääaineen moduuli II) opintojen alkamista. Kirjautuminen voi tapahtua milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lomakkeen liitteeksi laitetaan Turun yliopiston opintorekisteriote. Turun yliopiston DIopiskelijoiden tulee ilmoittautua lukuvuosittain Åbo Akademiin. Ruotsin- ja englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen Opetus on joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, kuten myös kurssimateriaali. Yhteisiin opintoihin kuuluvat ruotsinkieliset opintojaksot saa tenttiä joko suomen tai ruotsin kielellä. Pääaineen opinnot suoritetaan pääasiassa englannin kielellä, kurssikohtaisesti kyseeseen voi tulla myös suomi tai ruotsi. 13

14 OPINTOJAKSOJEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Opintojaksot on jaoteltu tietotekniikka-alan yhteisiin-, aine- ja pääaineopintoihin, joiden sisällä opintojaksot esitetään aakkosjärjestyksessä. Sivuaineopetukseen kuuluvat polytekniset opintojaksot on kuvattu opinto-oppaassa kyseisen sivuaineen kohdalla. Yhteiset opinnot ETT_1001 Analogiaelektroniikka I (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot elektroniikassa käytettävistä puolijohdekomponenteista ja elektronisten piirien tietokonesimuloinneista. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius analysoida ja suunnitella aktiivisia komponentteja sisältäviä elektronisia piirejä, kuten esim. yksiasteisia vahvistimia. Esitiedot: Piiriteoria I. Kirjallisuus: Sedra, A., Smith, K.: Microelectronic Circuits (Part I), Oxford University Press. Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu. ETT_1003 Digitaalisuunnittelun perusteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Antaa opiskelijalle perustiedot digitaalisten logiikkapiirien toiminnasta ja suunnittelusta. Lukujärjestelmät. Boolen algebra. Logiikkaportit, kombinaatio- ja sekvenssipiirit, laskurit, rekisterit, muistit sekä datapolut. Tilakoneiden määrittely, analysointi ja synteesi. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Gajski, D.D.: Principles of Digital Design, Prentice Hall 1997, (ISBN: ). Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu Ekonomistyrning (5 sv) Innehåll: Introduktion till ämnesområdet redovisning för företagsledning. På kursen behandlas: ekonomistyrningens grunder, lönsamhetsbedömning och resultatplanering, produktkalkylering i olika typer av företag, budgetering. Målsättningen är att ge studerande grundkunskaper i hur kostnader kan fördelas på olika produkter eller tjänster och hur kostnadsinformation kan utnyttjas i företagets styrning. Kursen inleds med en introduktion till företagsekonomiska begrepp och definitioner. Studerande som avlagt Grundkurs i bokföring eller motsvarande är befriade från denna del. Arbetsformer: Föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter. Examination: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Litteratur: Ax C., Johansson C. och Kullvèn H.: Den nya ekonomistyrningen, Liber 2001 Tidpunkt: Termin II (november-februari) Ansvarig enhet: Företagsekonomiska institutionen XFYS4348 Fysiikka 1 (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen fysiikan ilmiöihin ja niiden matemaattiseen käsittelyyn. Ongelmien jäsentely- ja ratkaisutaidon kehittäminen fysiikan käsitteitä ja perusperiaatteita soveltaen. Mekaniikan, modernin fysiikan ja sähköopin perusteet. Kurssi koostuu laskuharjoituksista ja luennoista. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: H.D.Young & R.A. Freedman: University Physics, 10th ed., Addison-Wesley, Kurssiin ei liity monistetta. 14

15 Suoritustavat: Laskuharjoitukset ja loppukuulustelut. TDI 3637 Grundkurs i produktionsplanering (3 sv) Målsättning: Att ge de studerande en översikt över processindustrins behov av datorstöd inom produktionsplanering. Studietyp: Gemensamma ämnesstudier. Förkunskaper: Matematisk modellering. Innehåll: Kursen behandlar industriella problemställningar där produktions-planeringen har en central roll. Några existerande planeringssystem presenteras och datorbehovet analyseras. Olika optimeringsmetoder för lösning av linjära optimeringsproblem i vilka ingår heltals- och kontinuerliga variabler genomgås och övningsuppgifter löses för verkliga problem. Litteratur: Winston: Operations Research, Applications and Algorithms. Hillier & Lieberman: Introduction to Operations Research. Westerlund: Anläggnings och apparatteknik. Utdelat material. Arbetsformer: Föreläsningar, räkneövningar. Tidpunkt: v Examination: Godkänd tentamen och godkända räkneövningar. Ansvarig enhet: Laboratoriet för anläggningsteknik Grundkurs i reglering och instrumentering (2 sv) Målsättning: Kursen introducerar på ett huvudsak kvalitativt sätt den begreppsvärld regler- och styrteknik arbetar med: Dynamik, återkoppling, framkoppling, stabilitet etc. Avsikten är att ge en kvalitativ förståelse av dessa begrepp innan en kvantitativ behandling av begreppen ges i kursen Reglerteknik. Ytterligare behandlas grunddragen i processinstrumentering. Studietyp: Ämnesstudier. Litteratur: Kompendiet "Grundkurs i reglering och instrumentering - Något om regleringens idévärld" (andra reviderade upplagan) av Kurt Waller. Arbetsformer: Föreläsningar. Tidpunkt: v Examination: Skriftlig tentamen bestående av skrivningsupplaga och hemupplaga. Studieperiodens vitsord beräknas genom att vikta skrivnings- och hem-upplagor i proportionerna 3:1. Ansvarig enhet: Laboratoriet för reglerteknik. MATE5247 Insinöörimatematiikka I (5 ov) Sisältö: Joukot, relaatiot ja funktiot. Lineaarialgebran alkeita. Kompleksiluvut. Reaalifunktion raja-arvo ja jatkuvuus. Derivaatta sovelluksineen. Taylorin polynomit. Integraali sovelluksineen. Tutustutaan läpäisyperiaatteella Maple-matematiikkaohjelman käyttöön. Suoritustapa: Luennot (56 h, Latikka), demonstraatiot (28 h), ohjatut laskuharjoitukset (28 h), välikokeet tai lopputentti. Luennoidaan syyslukukaudella. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luennot seuraavat pääosin kirjaa Adams R. A.: Calculus, a Complete Course. Lisäksi luennoilla jaetaan erillisiä lyhyehköjä monisteita. MATE5249 Insinöörimatematiikka II (5 ov) 15

16 Sisältö: Differentiaaliyhtälöt. Laplace-muunnokset. Monen muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa. Vektorianalyysin alkeita. Lukujonot ja numeeriset sarjat. Funktiosarjat. Suoritustapa: Luennot (56 h, Latikka), demonstraatiot (28 h), ohjatut laskuharjoitukset (28 h) välikokeet tai lopputentti. Luennoidaan kevätlukukaudella. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luennot seuraavat pääosin kirjaa Adams R. A.: Calculus, a Complete Course. Lisäksi luennoilla jaetaan lyhyehköjä monisteita. TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi johdattaa algoritmiikan peruskäsitteisiin: algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, rekursio ja iteraatio, tietoabstraktiot ja niiden perustoteutustavat. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet olioperustaisen ohjelmointiajattelun omaksumiseen. Kurssilla ei opetella tietokoneen käyttöä. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opintomoniste: Johdatus tietojenkäsittelyyn, Turun yliopisto, Brookshear: Computer Science - An Overview, 5th. ed., Addison Wesley, Goldschlager, Lister: Computer Science - A Modern Introduction, Prentice-Hall, Suoritustavat: Luennot ja demonstraatiot, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan syyslukukausittain. XFYS4310 Matemaattiset menetelmät 1 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijan harjaannuttaminen fysiikassa tarvittaviin matemaattisiin menetelmiin. Vektorilaskentaa, derivointia, differentiaali-yhtälöitä, usean muuttujan funktioita, tilavuus- ja viivaintegraaleja, hitausmomentteja, nablaoperaatioita. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Young, H.D. & Freedman, R.A., University Physics, 10th ed., Addison-Wesley, 2000, 1-8, 39-44, 22-27; Boas, M.L., Mathematical methods in the physical sciences, 2nd ed., Wiley, 1983, , , 4.12, 5, 6, 8, , , 2.16, 1. Suoritustavat: Demonstraatioissa osoitetut taidot, tai 2 välikoetta tai loppukoe Matematisk modellering (3 sv) Målsättning: Att ge den studerande insikter i skapandet av matematiska modeller utgående från grundläggande fysikaliska samband och uppmätta signaler. Studietyp: Ämnesstudier. Innehåll: Fysikaliskt modellbygge, tidsserieanalys, systemidentifiering. Vidare diskuteras bland annat dynamiska system, simulering samt systemtekniska begrepp och verktyg (t.ex. neurala nätverk och Kalman-filter). Litteratur: Boken "Modellbygge och simulering" (L. Ljung och T. Glad, Studentlitteratur, 2000) samt utdelat material. Examination: Godkända övningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Ansvarig enhet: Laboratoriet för värmeteknik. Tidpunkt: v Tentamenstillfällen: 11/12, 26/2, 7/5 TKO_5439 Ohjelmointi I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmoinnin perusteisiin. Ideana on algoritmien ja tietorakenteiden konkretisointi olio-ohjelmien (Java) metodeiksi ja luokiksi. Kurssin tavoitteena on tutustua laaja-alaisesti olio-ohjelmointikielen käsitteisiin ja konstruktioi- 16

17 TDI hin sekä oppia tekemään yksinkertaisia sovelluksia. Kurssit Ohjelmointi II ja Programming III täydentävät peruskurssia ja antavat laajemman kuvan ohjelmistotuotantotyöstä. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luentomoniste (Ville Leppänen: Ohjelmointi I, 2000). Arto Wikla: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä, OtaDATA John Lewis, William Loftus: JAVA Software Solutions, Foundations of Program Design, Addison-Wesley, 2. painos, Suoritustavat: Luennot (44 h), demonstraatiot (16 h), useammasta osiosta koostuva harjoitustyö, loppukuulustelu. Kurssi aloitetaan syys- ja kevätlukukausittain. TKO_5440 Ohjelmointi II (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään luokkarakenteen suunnitteluun, sopimuspohjaisuuteen ja oliomekanismeihin (periytymismekanismit, polymorfisuus, geneerisyys) sekä syvennetään Ohjelmointi I kurssilla aloitettua Javan abstraktien tietotyyppien esittelyä. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I ja Ohjelmointi I:n tenttioikeus. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Timo Raita, opintomoniste Ohjelmointi II, Suoritustavat: Luennot (44 h), demonstraatiot (16 h), pieni harjoitustyö, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan kevätlukukausittain (ja mahdollisesti myös syyslukukaudella). ETT_1005 Piiriteoria (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elektronisten piirien analysointi ja mallintaminen käsittäen mm seuraavia aiheita: Analyysimenetelmiä. Resistiiviset, induktiiviset ja kapasitiiviset piirit. Signaalien kompleksilukuesitys. Operaatiovahvistimet. Simu-lointiohjelmat. Kaksiportit. Fourier- ja Laplace muunnosten käyttö piiriteoriassa. Kirjallisuus: J.W. Nilsson, S.A. Riedel: Electric Circuits, Addison Wesley World Student Series. Suoritustavat: Loppukuulustelu 3085 Processreglering (4 sv) Process control Målsättning: Att ge grunderna för beskrivning och analys av dynamiska system med flera insignaler och flera utsignaler (MIMO) samt syntes av MIMO-reglersystem. Att vidare orientera omidentifiering och estimering, realisering och datorreglering av MIMO-system. Studietyp: Ämnesstudier (PTE 2). Förkunskaper: Grundkurs i reglering och instrumentering samt Reglerteknik. Innehåll: Beskrivning av dynamiska system med tillståndsvariabler. Analys och syntes av MIMO-reglersystem. Stokastiska metoder. Tillståndsestimering. Modellbaserad reglering. Litteratur: Kompendiet "Processreglering" av Kurt Waller. Arbetsformer: Föreläsningar och räkneövningar. Tidpunkt: v Examination: För godkännande krävs godkända räkneövningar samt godkänt resultat i skriftlig tentamen bestående av skrivningsupplaga och hemupplaga. Studieperiodens vitsord beräknas genom att vikta skrivnings- och hemupplagor i proportionerna 3:1. Ansvarig enhet: Laboratoriet för reglerteknik Reglerteknik (3 sv) 17

18 Målsättning: Att göra de studerande förtrogna med de grundläggande metoder som behövs för undersökning och reglering av dynamiska system. Studietyp: Ämnesstudier (PTE 1). Förkunskaper: Grundkurs i reglering och instrumentering. Innehåll: Enkla processers dynamik, frekvensanalys, analys och syntes av enkla reglersystem, simulering av dynamiska system, laborationer rörande inställning av standardregulatorer. Litteratur: Kompendium. Arbetsformer: Föreläsningar och övningar (40 h) samt laborationer. Tidpunkt: v Examination: Godkända övningsuppgifter jämte skriftlig tentamen. Ansvarig enhet: Laboratoriet för reglerteknik. TKO_5509 Tietorakenteet ja algoritmit (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla käsitellään tärkeimpiä tieto- ja tiedosto-rakenteita sekä lajittelu- ja hakumenetelmiä. Lisäksi analysoidaan yksinkertaisissa tapauksissa em. rakenteiden ja menetelmien tehoa. Menetelmien valintaan liittyviä ongelmia havainnollistetaan esimerkkien avulla. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I, Ohjelmointi I, Matematiikan peruskurssit I ja II (suositus). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms - Second Edition, MIT Press, Cambridge, 2001 Suoritustavat: Luennot (52 h), demostraatiot (20 h) ja loppukuulustelu. Suuntaavat aineopinnot (25 ov) ETT_1002 Analogiaelektroniikka II (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi on jatkoa kurssille Analogiaelektroniikka I. Differentiaali- ja moniasteiset vahvistimet, taajuusvaste, vahvistinten takaisinkytkentämenetelmät, analogiasuodattimet sekä oskillaattorit. Simulointiohjelmien käyttö kytkentöjen analysoinnissa ja syntesoinnissa. Esitiedot: Analogiaelektroniikka I. Kirjallisuus: Sedra, A., Smith, K. : Microelectronic Circuits (Part II, osittain), Oxford University Press. Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu. ETT_2002 Digitaalinen signaalinkäsittely I (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot digitaalisesta signaalinkäsittelystä. Diskreettiaikaiset järjestelmät, AD/DA-muunnos, digitaaliset suodatusmenetelmät, näytteenotto ja signaalien rekonstruointi, lineaarinen ennustaminen, tehospektrin estimointi. Edeltävät opinnot: Tietoliikenneteoria (suositus). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: J. Proakis, D. Manolakis: Digital Signal Processing, 3 rd ed., Prentice-Hall, 1996 (ISBN ). Suoritustavat: Loppukuulustelu, laskuharjoituksia ja tietokoneharjoituksia MATLAB-ohjelmistolla. 18

19 TDI MATE5260 Diskreetti matematiikka I (2,5 ov) Sisältö: Käsitellään tietotekniikan tarvitsemia diskreetin matematiikan perusteita. Tässä kurssissa tarkastellaan joukkoja ja relaatioita sekä automaatteja ja formaalisia kieliä. Suoritustapa: Luennot (28 h, E. Jurvanen), demonstraatiot (14 h), tentti. Kurssi luennoidaan keväisin. MATE5261 Diskreetti matematiikka II (2,5 ov) Sisältö: Kurssi on jatkoa opintojaksolle Diskreetti matematiikka I. Tarkastellaan rakenteellista induktiota ja rekursiota, Boolen algebroja ja matriiseja, kombinatoriikkaa ja graafeja. Esitiedot: Diskreetti matematiikka I. Suoritustapa: Luennot (28 h, E. Jurvanen), demonstraatiot (14 h), tentti. Kurssi luennoidaan keväisin. ETT_2006 HDL-based Design (3 ov) Aims and contents: Design process of digital systems. Logic design. Hardware Description Languages. VHDL-based system modelling and simulation. Combinational and sequential components. Data path and control systems. Systematic description and design methods. Busses, processors, data-communication. Preliminary Knowledge: Principles of digital design (Digitaalisuunnittelun perusteet). Literature: To be announced when the course starts. Components: Laboratory exercises & examination. TKO_8924 Käyttöjärjestelmät (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tutustutaan käyttöjärjestelmien rakenteeseen ja perusperiaatteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat muistinhallintamenetelmät, prosessit, tiedostojärjestelmät, ST-ohjelmointi, lukkiutuneen tilanteen käsittely. Esitiedot: Ohjelmointi I, Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, second edition, Prentice-Hall, Suoritustavat: Luennot (50 h, O. Nevalainen), loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan noin joka toinen vuosi. ETT_1004 Mikroprosessorit (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on ymmärtää tietokoneen (erityisesti mikroprosessorin) rakenne ja toimintaperiaatteet. Kurssilla tutustutaan tietokoneen komponenttien rakenteeseen ja toimintaan, prosessoriarkkitehtuureihin sekä tyypillisten järjestelmien rakenteeseen. Kurssi on tarkoitettu sekä elektroniikan että tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet tai vast. tiedot, diskreetti matematiikka tai esim. kurssi digitaalisuunnittelun perusteet. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: ilm. myöhemmin (ks. kurssin www-sivut) Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot, loppukuulustelu. TKO_5353 Ohjelmistotuotanto (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tarkastellaan ohjelmistokehitysprosessia ja esitellään siinä käytettäviä menetelmiä ja tekniikoita. Erityisesti tutustutaan sulautettujen ja reaaliaikaisten järjestelmien suunnittelun erityisvaatimuksiin ja oliokeskeiseen suunnitteluun sekä ohjelmiston ja sen osien uudelleenkäyttöön. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmis- 19

20 tokehitysprosessin kokonaisuutena sekä tuntee ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja ongelmat insinöörialana. Sisältö: ohjelmistotuotannon osa-alueet, spesifikaatio- ja kuvaustekniikat, tuotantoprosessi, laatujärjestelmä, projektinhallinta, ohjelmistojen toteutus ja testaus, reaaliaikajärjestelmät, uudelleenkäyttö ja uudelleenkäytettävyys, suunnittelumallit ja sovelluskehykset, OMT/UML. Esitiedot: Ohjelmointi I ja II, Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Haikala, I, Märijärvi, J: Ohjelmistotuotanto, Satku 2000; Koskimies, K: Oliokirja, Satku Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot sekä loppukuulustelu. TKO_5364 Tietokoneverkot (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada yleiskuva tietokone- ja tietoverkoista ja - arkkitehtuureista sekä palveluista ja alan kehitysnäkymistä. Kurssilla esitellään tietoverkkojen tekniikkaa ja toteutuksia laajasti havainnollistaen tietoverkkojen mahdollisuudet ja rajoitukset sovellusten ja palvelujen toteuttamiseksi (mm. transmissiotekniikan periaatteet, erilaisten verkkojen tekniset toteutukset ja protokollien toiminnalliset perusteet) Peruskäsitteiden ja -toteutusten lisäksi kurssin aikana paneudutaan Internet-tekniikan uusimpiin kehitysalueisiin (langattomuus, liikkuvuus, nopeat yhteydet, jne.) ja lopuksi luodaan vielä lyhyt katsaus tietoliikenne- ja verkko-ohjelmoinnin peruskysymyksiin. Kurssin aikana painotetaan kaikilla osa-alueilla erityisesti tietoturvan ja verkonhallinnan verkolle asettamia vaatimuksia. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I, Ohjelmointi I Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: A.S. Tanenbaum: Computer Networks, W. Stallings: Data and Computer Communications. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. ETT_2017 Tietoliikenneteoria (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset perustiedot tietoliikennetekniikasta ja perehdyttää opiskelija digitaalisen signaalinkäsittelyn alkeisiin ja matemaattisiin menetelmiin. Jatkuvat ja diskreetit signaalit ja spektrit. Fourier-muunnokset ja z-muunnos. Lineaarinen aikainvarianttijärjestelmä. Signaalin vääristyminen tiedonsiirrossa. Analogiset suotimet. Satunnaisprosessit. Kohina. Analogisten modulaatiomenetelmien perusteet (AM, DSB, SSB, PM, FM). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: R. E. Ziemer, R. L. Peterson: Introduction to Digital Communication, Prentice-Hall, 2001 (ISBN ) ja J. Proakis, D. Manolakis: Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 1996 (ISBN ). Suoritustavat: Loppukuulustelu, laskuharjoituksia ja tietokoneharjoituksia MATLAB - ohjelmistolla. 20

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA. Koulutusohjelman tavoitteet TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta: tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opintojaksojen, jotka kirjataan opiskelijan opintorekisteriin osasuorituksina (esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, laboratoriotyöt tms.) opintopisteet jaetaan siten, että osasuorituksista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti

Liite 3/10. Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Liite 3/10 Opetussuunnitelma 2015 2016: kurssikuvaukset Laitos: Perustieteiden korkeakoulun yhteiset Kielet: suomi, ruotsi, englanti Eri-0.2160 Pienryhmän ohjaus V (1 op) Opetusperiodi: IV (2015-2016)

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013

YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013 Maatalousharjoittelu (MAAT200) 3 op 81801 Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009

Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 Pertti Järvinen (toim.) IS Reviews 2009 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2010 2 TAMPERE 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS JULKAISUSARJA D VERKKOJULKAISUT

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

VOO. Sisältö. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten. Vaihtoehtoinen Opinto-Opas 2008. Päätoimittaja Markus Auvo. Kansikuva Markus Auvo

VOO. Sisältö. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten. Vaihtoehtoinen Opinto-Opas 2008. Päätoimittaja Markus Auvo. Kansikuva Markus Auvo 3 Sisältö Päätoimittajalta... 4 Tuutorit... 5 Esipuhe... 6 TYY... 8 Opiskelu... 10 KuLuDeLaHaTe... 11 Luentosalien numeerinen historia... 17 Luentosalien sijainnit... 18 Miten Tenttikirja auki?... 20 Ensimmäisen

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot