TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS"

Transkriptio

1 TDI TIETOTEKNIIKAN DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLT) tarjoaa yhdessä Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa kansainvälisen tietoteollisten alojen koulutuskokonaisuuden, jota koordinoi yliopistojen yhteinen Turun tietotekniikan tutkimuskeskus TUCS. Kansainvälinen tietotekniikan diplomi-insinööritutkintoon (DI) johtava koulutus on Åbo Akademin kemiallis-teknillisen tiedekunnan (KTF) tietotekniikan koulutusohjelman linja, joka toteutetaan MLT:n ja KTF:n yhteistyönä. Opiskelijavalinta yliopistoihin tapahtuu erikseen. Turun yliopiston opiskelijat kirjoittautuvat opintojen kuluessa myös Åbo Akademihin. Lisätietoja tietoteollisten alojen kansainvälisestä koulutuksesta saa TUCSista (www.tucs.fi) sekä yhteistyöhön osallistuvista tiedekunnista (ks. tässä oppaassa Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma sekä Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma). DI-koulutusohjelman tiedotussivu löytyy osoitteesta: Koulutusohjelman tavoitteet Tutkinnot Koulutus johtaa tietotekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon (Master of Science in Technology, Computer technology), jonka myöntää KTF. Turun yliopiston opiskelijat suorittavat MLT:ssa välitutkintona Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (Bachelor of Science) tietotekniikassa. Loppututkinnon minimilaajuus on 180 ov ja välitutkinnon 120 ov. Opetuskielet Kansainvälisen koulutusohjelman opetus on monikielistä. Opetus alkaa 70 ov:n yhteisillä opinnoilla, jotka ovat pääosin suomenkielisiä. Lisäksi niihin kuuluu 20 ov:n laajuinen ruotsinkielinen prosessitekniikan ja teollisuustalouden opintokokonaisuus. Suuntaavat opinnot ovat suomeksi. Pääaineen syventävät opinnot (55 ov diplomityö mukaan lukien) ovat pääsääntöisesti englanniksi. Kansainvälisessä DI-koulutuksessa vaatimuksena on, että opiskelija suorittaa opinnoistaan vähintään 60 ov muulla kuin suomen kielellä. Vaatimus sisältää englanninkielisen diplomityön (20 ov). Sivuaineiden opetuskieli vaihtelee opiskelijan sivuainevalintojen mukaan: Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun tietoteollisten alojen maisterinkoulutusohjelmissa syventävät opinnot ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Muissa MLT:n koulutusohjelmissa annettava opetus on pääosin suomenkielistä, Åbo Akademissa vastaavasti ruotsinkielistä. Kansainvälisen DI-koulutuksen ammattiaineiden syventävä sivuaineopetus on englanninkielistä. 1

2 Koulutussuunnat Koulutus alkaa 70 ov:n laajuisilla kaikille yhteisillä opinnoilla. Tämän jälkeen, suunnilleen toisen opiskeluvuoden keväällä, opiskelija valitsee pääaineekseen haluamansa koulutussuunnan. Varsinaisia pääaineen opintoja edeltävät 25 ov:n laajuiset suuntaavat opinnot. Hyväksyttyjä pääaineita on neljä: Ohjelmistotuotanto (software engineering) Sulautetut järjestelmät (embedded systems) Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Tietoliikenne (telecommunication) Sen lisäksi ovat seuraavat suunnitteilla: Suurteholaskenta (high performance computing) Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät (digital electronics systems) Pääaineen lisäksi opiskelijan tulee valita kaksi sivuainetta. Suuntaavissa opinnoissa on kaksi vaihtoehtoa, joista opiskelija valitsee pääainettaan vastaavan. Ohjelmistopainotteinen suunta Pääaineet: Ohjelmistotuotanto (software engineering) Sulautetut järjestelmät (embedded systems) Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Tietoliikenne (telecommunication) Laitteistopainotteinen suunta Pääaineet: Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Tietoliikenne (telecommunication) Ohjelmistotuotanto (software engineering) Suunnan tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita vaativien ohjelmistokokonaisuuksien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen ja testaukseen sekä ohjelmistoprojektien johtoon. Hyvän ohjelmointitaidon lisäksi opiskelijalle pyritään antamaan hyvät perustiedot algoritmien ja tietorakenteiden suunnittelussa ja analysoinnissa sekä ohjelmointimenetelmien, ohjelmistoarkkitehtuurisuunnittelun ja ohjelmistotuotannon menetelmien tuntemus. Sivuaineiksi sopivat luontevimmin matematiikka sekä muista DI-ammattiaineista sulautetut järjestelmät ja tietoliikenne. Sulautetut järjestelmät (embedded systems) Sulautettujen järjestelmien suunta on läheisessä suhteessa ohjelmistotuotannon linjaan: tavoitteena on kouluttaa ohjelmistoasiantuntijoita erityisesti reaaliaikaisten ja reaktiivisten sekä sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Sulautetuissa järjestelmissä prosessori on kiinteänä osana jotakin toimilaitetta, kuten matkaviestintä, televisiota tai autoa. Näin koulutuksen painopiste ei ole pelkästään ohjelmistoissa vaan enemmältikin kokonaisjärjestel- 2

3 TDI missä. Muita reaktiivisia järjestelmiä ovat erilaiset prosessiautomaatiojärjestelmät, kuten paperikone tai puhelinverkon ohjausjärjestelmä. Suunnan sivuaineiksi sopivat erityisesti muut DI-ammattiaineet. Teollinen tietotekniikka (industrial computer engineering) Teollisen tietotekniikan pääaineen tavoitteena on kouluttaa teknillisiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyvän tietotekniikan asiantuntijoita. Suunnan yhtenä painopisteenä on teollisten tuotantoprosessien tietotekniikka, jonka sovellusalueita ovat esimerkiksi elektroniikka-, metalli- ja paperiteollisuuden tuotantolinjojen optimointi ja automaatio. Toisen painopisteen muodostaa automaatiojärjestelmien ja näihin liittyvien erilaisten älykkäiden toimilaitteiden suunnittelu. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuusrobotit, älykkäät kodinkoneet, tai autoissa olevat erilaiset ohjaus- ja hallintajärjestelmät. Opintojen painopiste on - paitsi ohjelmistoissa - niin erityisesti myös teknillisten prosessien ja järjestelmien matemaattisessa mallintamisessa, simuloinnissa ja optimoinnissa sekä ohjauksessa ja automaatiossa. Aineen opintoja tukevat sivuaineina sekä tietotekniikkaa painottavat aineet, kuten ohjelmistotuotanto, sulautetut järjestelmät ja tietoliikenneohjelmistot että teknillisten prosessien mallintamista tukevat aineet, kuten elektroniikka ja tietoliikennetekniikka. Tietoliikenne (telecommunication) Tietoliikennetekniikan opiskelijat koulutetaan tietoliikennejärjestelmien asiantuntijoiksi, jotka tuntevat erityyppiset langalliset ja langattomat tietoliikennejärjestelmät sekä niiden vaatimat signaalinkäsittelyn perusteet. Erityinen paino opetuksessa on multimediasovellusten vaatimissa suurikapasiteettisissa järjestelmissä ja niiden toteutuksessa. Opiskelijat kykenevät mallintamaan ja simuloimaan käytännössä erityyppisiä tietoliikennejärjestelmiä sekä lopulta toteuttamaan suunnittelemansa järjestelmät joko piiri- tai prosessoritoteutuksina. Sivuaineiksi sopivat parhaiten matematiikka ja digitaaliset elektroniikkajärjestelmät sekä sulautetut järjestelmät. Matematiikan sivuaine on tarkoitettu tietoliikennetekniikan teoreettisten valmiuksien parantamiseen. Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät ja sulautetut järjestelmät parantavat opiskelijan valmiuksia digitaalisten tietoliikennejärjestelmien käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa. Sijoittuminen työmarkkinoille Yliopistotasoisen tietotekniikan tutkinnon suorittaneet ovat maassamme erittäin kysyttyjä. Tietotekniikan DI-koulutus kattaa hyvin tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä elektroniikan eri osa-alueet, jolloin valitun opintosuuntauksen mukaan sijoittuminen on monipuolisesti mahdollista erityisesti Varsinais-Suomen tietoteollisen alan yrityksiin. Alan suuresta työvoimatarpeesta huolimatta työmarkkinoille tulisi hakeutua vasta opintojen loppuvaiheessa. Opintojen loppuun saattamisen viivästymisen välttämiseksi suosittelemme kesäharjoittelua lukuun ottamatta vähintään LuK-tutkinnon suorittamista ennen osittaistakaan työelämään siirtymistä. Täysipäiväisen työsuhteen solmiminen kannattaa pyrkiä ajoittamaan suunnilleen diplomityön tekemisen aikoihin. 3

4 Ainejärjestö Digit ry on Turun yliopiston DI-opiskelijoiden ainejärjestö, joka osaltaan auttaa jäseniään opintoasioissa ja vaalii teekkarikulttuuria. Toimisto sijaitsee Datacityn A-rapun toisessa kerroksessa. Tarkempia tietoja tarjoavat Digitin kotisivut org.utu.fi/tyyala/digit/. Yhdistyksen hallituksen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta ja puhelimitse numerosta ja sen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin. Vastaava Åbo Akademin ainejärjestö on nimeltään Datateknologerna, DaTe. OPINTOJEN RAKENNE Tutkinnon yleisrakenne on seuraava: Sivuaine I, 15 ov Diplomityö 20 ov Pääaine 20 ov Pääaine, 15 ov Suuntaavat aineopinnot 25 ov Sivuaine II, 15 ov Yhteiset opinnot 70 ov Tietotekniikan DI-tutkinto Yhteiset opinnot (70 ov) Yhteiset opinnot luovat DI-tutkintoon vaadittavan polyteknisen perustan, joka on kaikille sama. Prosessitekniikan ja teollisuustalouden opintokokonaisuudet ovat ruotsinkielisiä ja niistä vastaa KTF. Matematiikka 10 ov MATE5247 Insinöörimatematiikka I MATE5249 Insinöörimatematiikka II Fysiikka 7 ov XFYS4348 Fysiikka 1 XFYS4310 Matemaattiset menetelmät 1 Tietojenkäsittelytiede 14 ov TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen TKO_5439 Ohjelmointi I 4 5 ov 5 ov 5 ov 2 ov 2 ov 4 ov

5 TKO_5440 Ohjelmointi II 4 ov TKO_5509 Tietorakenteet ja algoritmit 4 ov Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 9 ov ETT_1001 Analogiaelektroniikka I 3 ov ETT_1003 Digitaalisuunnittelun perusteet 3 ov ETT_1005 Piiriteoria 3 ov Prosessitekniikka 15 ov 3072 Grundkurs i reglering och instrumentering 2 sv 3053 Reglerteknik 3 sv 3085 Processreglering 4 sv 3636 Matematisk modellering 3 sv 3637 Grundkurs i produktionsplanering 3 sv Kielet ja viestintä 6 ov Suomen kieli ja viestintä - suullinen 1 ov - tekstin- ja kielenhuollon harjoituskurssi 0,5 ov - LuK-tutkielman kielentarkastus 0,5 ov Ruotsi 2 ov Englanti 2 ov Teollisuustalous 5 ov 4151 Ekonomistyrning 5 sv Muut opinnot 4 ov DTEK1001 Harjoittelu 4 ov TDI Suuntaavat opinnot (25 ov) Suuntaavissa opinnoissa on kaksi vaihtoehtoa, joista opiskelija valitsee pääainettaan vastaavan. Laitteistopainotteinen suunta (25 ov) ETT_2017 Tietoliikenneteoria MATE5259 Tietotekninen algebra ETT_1004 Mikroprosessorit ETT_2006 HDL-pohjainen suunnittelu TKO_5364 Tietokoneverkot ETT_2002 Digitaalinen signaalinkäsittely I ETT_1002 Analogiaelektroniikka II Ohjelmistopainotteinen suunta (25 ov) MATE5259 Tietotekninen algebra MATE5260 Diskreetti matematiikka I MATE5261 Diskreetti matematiikka II TKO_8924 Käyttöjärjestelmät TKO_5353 Ohjelmistotuotanto TKO_5364 Tietokoneverkot ETT_1004 Mikroprosessorit ETT_2002 Digitaalinen signaalinkäsittely I 5 ov 5 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 5 ov 2,5 ov 2,5 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 3 ov 5

6 Pääaineopinnot Opiskelija suorittaa valitsemastaan pääaineesta 15 ov:n perus- ja 20 ov:n jatkomoduulin, yhteensä 35 ov. Jatkomoduuliin sisältyy LuK -tutkielma (5 ov). Myös diplomityö (20 ov) tehdään pääaineesta. Pääaine kirjataan tutkintotodistukseen. Pääaineen opinnot suoritetaan pääasiassa englannin kielellä. Koulutustarjonta laajenee ja tarkentuu jatkuvasti. Uusimmat tiedot (myös mahdolliset muutokset!) löytyvät osoitteesta OHJELMISTOTUOTANTO (SOFTWARE ENGINEERING) Moduuli I 15 ov Pakollisia kursseja: TKO_5441 Programming III (TY) G566 System Design (ÅA) TKO_ 5500 Algoritmien suunnittelu ja analysointi TKO_5505 Tietokannat (TY) G574 Software Engineering Laboratory Course (ÅA) Moduuli II 20 ov Pakollisia kursseja 8 ov: DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) TKO_5087 Programming language concepts (TY) Lisäksi on valittava yhteensä 12 ov seuraavista: G617 Software architectures (ÅA) 3- G619 Software quality (ÅA) G611 Software safety (ÅA) G559 Specification methods (ÅA) G615 Program semantics (ÅA) G625 Web design (ÅA) TKO_5083 Computer networks and security (TY) G624 Parallel computing (ÅA) 3871 Probabilistic algorithms (ÅA) G720 Special course in Software Engineering (ÅA) 3- SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT (EMBEDDED SYSTEMS) Moduuli I 15 ov Pakollisia kursseja G650 Embedded Systems Design (ÅA) G526 Real-time systems (ÅA) TKO_5083 Computer networks and security (TY) G710 Embedded systems laboratory course (ÅA) TKO_5084 Linux and system programming (TY) 6

7 Moduuli II 20ov Pakollisia kursseja: DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) Lisäksi on valittava yhteensä 15 ov seuraavista: G612 Hardware/Software Codesign (ÅA) G712 Telecommunication Software (ÅA) G617 Software Architectures (ÅA) G611 Software Safety (ÅA) GXXXX Code Optimization ETT_2016 Communication System Design and Implementation (TY) ETT_2015 Tietokonearkkitehtuurit (TY) 4 ov ETT_2010 Multimedia Systems (TY) ETT_2006 HDL-based Design (TY) (jos ei sisälly sivuaineopintoihin) 3 ov G719 Special course in Embedded Systems (ÅA) TDI Jos sulautettujen järjestelmien suunnittelu suoritetaan sivuaineena, ovat kurssit Computer networks and security sekä Käyttöjärjestelmät keskenään valinnaisia kursseja, eli suoritetaan vain toinen. TEOLLINEN TIETOTEKNIIKKA (INDUSTRIAL COMPUTER ENGINEERING) Moduuli I 15 ov 3024 Matematik IV (ÅA) 5 sv 3321 Optimering (ÅA) 3 sv 3330 Process- och produktionsplanering (ÅA) 3 sv 3085 Processreglering (ersätts för TY studerande med ämnesstudier eller kurser från modul II) (ÅA) 4 sv Moduuli II 20 ov DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) 3335 Simulering (ÅA) 3 sv 3331 Modellering och reglering av stokastiska system (ÅA) 5 sv 3333 Datatekniska tillämpningar inom processindustrin (ÅA) 3 sv 3308 Processdynamik (ÅA) 2 sv Specialarbete I processteknik 1 sv 3325 Advanced AI methods (ÅA) Image analysis in process engineering Advanced control methods (ÅA) 3871 Probabilistic algorithms (ÅA) ETT_3010 Self-organising Systems (TY) G526 Real-time systems 7

8 TIETOLIIKENNETEKNIIKKA (LAITTEISTOSUUNTA) Moduuli I 1 ETT_3005 Digital Telecommunication Systems (TY) ETT_2021 Radio Systems (TY) G623 Telecommunication protocols (ÅA) Jos tietoliikennetekniikka suoritetaan sivuaineena, kurssi Telecommunication protocols korvataan joko kurssilla Spread Spectrum Systems tai Advanced Concepts in DSP. Mikäli kuitenkin kurssi tietoliikenneteoria puuttuu opiskelijan pakollisista opinnoista, niin silloin Telecommunication protocols kurssi voidaan korvata myös kurssilla tietoliikenneteoria. Moduuli II: Pakolliset (10 cu) ETT_3022 Spread Spectrum and CDMA (TY) DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) Valinnaiset (10 cu) ETT_3010 Self-organising systems (TY) ETT_2010 Multimedia systems (TY) ETT_2016 Communication System Design and Implementation (TY) ETT_3003 Algorithms for Digital Signal Processing I (TY) ETT_3004 Algorithms for Digital Signal Processing II (TY) ETT_3002 Coding and Encryption in Telecommunication (TY) G722 Advanced Course in Computer Networks and Internets (ÅA) G721 Telecommunication protocols lab course (ÅA) 2 cu G723 Special Course in Telecommunication (TY/ÅA) 3- TIETOLIIKENNETEKNIIKKA (OHJELMISTOSUUNTA) Moduuli I (pakolliset 1) G623Telecommunication Protocols (ÅA) G628 Local Networks (ÅA) G721 Telecom Protocols Laboratory Course (ÅA) 2 cu ETT_2017 Tietoliikenneteoria (TY) (om vald till en annan plats, bör den ersättas med den valbara kursen av Digital Communication Systems) Moduuli II (20 cu) Pakolliset (8 ov) DTEK1000 LuK-tutkielma/Project Course (TY/ÅA) G722 Advanced Course in Computer Networks and Internets (ÅA) Valinnaiset (12 ov) G712 Telecommunication Software (ÅA) G619 Software Quality (ÅA) G617 Software Architectures (ÅA) 3- G611 Software Safety (ÅA) G625 Webdesign (ÅA) ETT_3005 Digital Communication Systems (TY) ETT_2016 Communication System Design and Implementation (TY) 8

9 ETT_3010 Self-organising Systems (TY) ETT_2010 Multimedia Systems (TY) G723 Special Course in Telecommunication (ÅA/TY) 3 - TDI LuK -tutkinto Tietotekniikan opiskelijat suorittavat välitutkintona (B.Sc.) Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK) tietotekniikassa. LuK tutkielma (Project course) on suomenkielinen. Tutkielman lisäksi LuK -tutkintoon liittyy kirjallinen kypsyyskoe suomen kielellä. Opiskelija, joka on tehnyt kypsyysnäytteen LuK-tutkinnon yhteydessä on vapautettu ruotsinkielisestä kypsyyskokeesta Diplomityön yhteydessä. LuK-tutkintoon vaaditaan seuraavat opintosuoritukset (yhteensä 120 ov): Yhteiset opinnot (pl. harjoittelu) 66 ov Suuntaavat opinnot 25 ov Pääaineen perusmoduuli 15 ov LuK -tutkielma pääaineessa (Project course) 5 ov Muita pää- tai sivuaineen opintoja tai harjoittelu 9 ov Sivuaineopinnot Pääaineen lisäksi opiskelijan tulee suorittaa vähintään ov kahdesta sivuaineesta. Ensimmäiseksi sivuaineeksi valitaan joko jokin muu kuin pääaineeksi valittu DI-suunta suorittamalla sen 15 ov perusmoduuli, tai jokin seuraavista: High Performance Computing 1 Computer Graphics (ÅA) Laboratory Course in HPC (ÅA) Parallell Programming (ÅA) OR Code Optimization (ÅA) Advanced Computer Architectures (TY) 4 cu Elektroniikka 15 ov Elektroniikan sivuainemoduulin voi koota kolmella eri tavalla: Digitaaliset elektroniikkajärjestelmät 15 ov SoC-suunnittelu 5 ov Tietokonearkkitehtuurit 5 ov Elektroniikan laitesuunnittelu 5 ov Mikroelektroniikka 15 ov Puolijohteinen fysiikka 4 ov Integroitujen piirien suunnittelu ja valmistus 5 ov Puolijohdetekniikka 3 ov Kvanttifysiikka I A 3 ov Elektroniikka 15 ov HDL-pohjainen suunnittelu 3 ov Analogiaelektroniikka I 3 ov 9

10 Analogiaelektroniikka II 3 ov Tietokonearkkitehtuurit 5 ov Sähköturvallisuus (suunnitteilla) 1 ov Industriell ekonomi 15 sv tre kurser av följande 3504 Kvalitetsmedveten produktionsekonomi 5 sv 3511 Projektplanering 5 sv 3502 Marknadsföring 5 sv 3503 Organisation och ledarskap 5 sv Matematiikka 15 ov Matematiikan sivuainemoduulin voi koota kolmella eri tavalla: voi keskittyä laskennalliseen ja numeeriseen matematiikkaan (NUM, teollisen tietotekniikan pääaine), tiedonsiirron ja tietosuojan matematiikkaan (TIE, tietoliikennetekniikan pääaine) tai algoritmiseen matematiikkaan (ALG, ohjelmistotuotannon pääaine). PAKOLLISET KURSSIT: NUM TIE ALG SMAT5003 Todennäköisyyslaskennan 2,5 ov x x perusteet 1) MATE5061 Algebran peruskurssi II 2,5 ov x x 1) Åbo Akademin puolella opiskelevilla kurssin Todennäköisyyslaskennan perusteet tiedot sisältyvät koulutusohjelman yhteisiin matematiikan opintoihin (MATEMATIK 4). VALINNAISET KURSSIT: Kursseja valitaan linjan mukaan siten, että yhdessä pakollisten kurssien kanssa kokonaislaajuudeksi tulee 15 ov. NUM TIE ALG MATE5260 Diskreetti matematiikka I 2,5 ov x SMAT5031Numeerinen analyysi I + 2,5 ov+2,5 ov x SMAT5032 Numeerinen analyysi II tai Numerisk analys 5 sv x SMAT5108 Matemaattinen optimointi I + 2,5 ov+2,5 ov x SMAT5109 Matemaattinen optimointi II tai Optimeringsmetoder 5 sv x MATE5255 Fourier-analyysi tai 2,5 ov x x Fourieranalys 5 sv x SMAT5053 Matemaattinen mallintaminen 5 ov x Dynamiska system 5 sv x MATE5074 Algoritminen matematiikka 2,5 ov x x MATE5039 Kombinatoriikka 2,5 ov x MATE5230 Graph theory 5 ov x MATE5176 Automaatit, formaaliset kielet ja laskettavuus 5 ov x MATE5085 Convolutional codes 2,5 ov x MATE5231 Coding theory 5 ov x MATE5120 Cryptography 5 ov x x Krusningar 5 sv x x MATE5258 Image and video compression 5 ov x x Sivuaineista toinen on vapaasti valittavissa. Sivuaineen tulee kuitenkin olla yliopistollinen oppiaine ja muodostaa siitä 15 opintoviikon kokonaisuus. Toinen sivuaine ei kuitenkaan saa olla samasta oppiaineesta kuin ensimmäinen sivuaine. 10

11 Opintojen ohjeellinen ajoitus Tietotekniikan DI-koulutus: ohjeellinen lukujärjestys TDI Yhteiset ja suuntaavat opinnot on suunniteltu suoritettavaksi seuraavasti: (suuntaavien opintojen vaihtoehtoiset opintojaksot on ilmoitettu suluissa: laitteistopainotteinen suunta = A; ohjelmistopainotteinen suunta = B.) 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3. lukuvuosi 4. ja 5. lukuvuosi Syksy Fysiikka I 5 ov Insinöörimatematiikka I 5 ov Johdatus tietojenkäsittelyt. 2 ov Ohjelmointi I 4 ov Ruotsi 2 ov Matemaattiset menet. I 2 ov opintoviikkoja yhteensä: 20 Digitaalisuunnitt. Perusteet 3 ov Tietotekninen algebra 5 ov Tietokoneverkot 3 ov Grundkurs i reglering och instrumentering 2 sv Matematisk modellering* 1,5 sv Ekonomistyrning* 2 sv Äidinkieli 1 ov Tietoliikenneteoria 5 ov (A) opintoviikkoja yhteensä: 17,5-22,5 Analogiaelektroniikka II 3 ov (A) HDL-pohjainen suunn. 3 ov (A) Käyttöjärjestelmät 3 ov (B) Pääaineen opintoja n. 5 ov Sivuaineopintoja n. 5 ov Reglerteknik 3 sv Processreglering* 1 sv Ohjelmistotuotanto 3 ov (B) Äidinkieli 0,5 ov opintoviikkoja yht: 20,5 Pääaineen opintoja n. 15 ov Sivuaineopintoja n. 20 ov Työharjoittelu 4 ov DI-työ 20 opintoviikkoja yhteensä: n. 59 Kevät Insinöörimatematiikka II 5 ov Analogiaelektroniikka I 3 ov Ohjelmointi II 4 ov Piiriteoria 3 ov Englanti 2 ov opintoviikkoja yhteensä: 17 Diskreetti matematiikka I 2,5 ov (B) Diskreetti matematiikka II 2,5 ov (B) Tietorakenteet ja algoritmit 4 ov Mikroprosessorit 3 ov (A,B) Matematisk modellering* 1,5 sv Grundkurs i produktionsplanering 3 sv Ekonomistyrning* 3 sv Digitaalinen signaalinkäsittely I 3 ov opintoviikkoja yhteensä: 17,5-22,5 Pääaineen opintoja n. 10 ov LuK-tutkielma pääaineessa 5 ov Sivuaineopintoja n. 5 ov Processreglering* 3 sv Äidinkieli 0,5 ov opintoviikkoja yhteensä: 23,5 Åbo Akademissa on käytössä kolme lukukautta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa (*:llä merkityt) Åbo Akademin kursseista jakaantuu sekä syksylle että keväälle. Siksi ko. kurssit on merkitty ohjelmaan sekä syksyyn että kevääseen. Pääaineen valinta Koulutussuunta valitaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Lukuvuonna ei suoriteta karsintaa, ts. jokainen hyväksytään valitsemalleen koulutussuunnalle. 11

12 OPINTOJEN SUORITTAMINEN Ohjeita opiskelua varten Erittäin hyödyllisiä ohjeita opiskeluun saa erityisesti neuvonta-assistentilta, opiskelijatutoreilta, ainejärjestö Digitiltä ja DI-koulutuksen weppisivuilta (http://www.tucs.fi/education/undergraduate/di/) muun henkilökunnan lisäksi. LuK -tutkielma ja Diplomityö Katso myöhemmin esitettävä kohta "Opintojaksojen tavoitteet ja sisältö". Tentit Tietojenkäsittelytieteiden, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan, fysiikan sekä KTF:n kurssien (tietojenkäsittelytieteen laitos) tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti. Muihin tentteihin ilmoittaudutaan ko. oppiaineen ilmoitustaululla. Ilmoittautumisen pitää tapahtua viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. Koska kurssien tenttimiseen liittyvä käytäntö ja määräykset vaihtelevat oppiaineittain, kannattaa asia selvittää opetuksen tuottavasta oppiaineesta. Ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan yleensä opintojaksojen ensimmäisillä luennoilla tai oppiaineen www-sivujen kautta. Joihinkin harjoituksiin ilmoittaudutaan ilmoitustaululla oleviin listoihin. Työharjoittelu Tutkintoon sisältyy 4 ov:a työharjoittelua, jonka tulee olla tietotekniikan alalta. Kolmen viikon työharjoittelu vastaa yhtä opintoviikkoa. Opiskelija huolehtii itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen harjoittelun hyväksytettyä, tulee opiskelijan toimittaa professori Risto Lahdelmalle työtodistus ja työharjoittelukertomus, josta ilmenee työnkuva, harjoittelun ajankohta ja päivittäinen työaika. Yliopistoon ja ylioppilaskuntaan ilmoittautuminen Uudet opiskelijat Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (Yliopistolaki 18 ). Opiskelupaikan vastaanottaminen on vahvistettava sitovasti. Mikäli tiedekunta ei saa vahvistusta, hakija menettää opiskelupaikan. Asiasta antaa ao. tiedekunta tarkat ohjeet hyväksymisilmoituksen yhteydessä. Opiskelijaksi hyväksytylle lähetetään ohjeet ilmoittautumisesta ja opintotuesta sekä muita ajankohtaisia tiedotuksia, joihin on syytä tutustua huolellisesti. Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan (Yliopistolaki 40 ). Vanhat opiskelijat Turun yliopiston vanhat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon. Ilmoittautuminen Åbo Akademiin 70 ov:n perusopintoihin kuuluvia Åbo Akademin opintoja aloitettaessa on ilmoittauduttava yhteistyöopiskelijaksi Åbo Akademiin. Tätä tarkoitusta varten on täytettävä viimeistään 1. KTF:n kurssin alkamispäivänä lomake, jolla ilmoittaudutaan Åbo Akademiin yhteistyöopintoja suorittavaksi. Varsinaiseksi opiskelijaksi Åbo Akademiin kirjaudutaan kuitenkin vasta 12

13 TDI yhteisten opintojen suorittamisen jälkeen, ennen syventävien (pääaineen moduuli II) opintojen alkamista. Kirjautuminen voi tapahtua milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lomakkeen liitteeksi laitetaan Turun yliopiston opintorekisteriote. Turun yliopiston DIopiskelijoiden tulee ilmoittautua lukuvuosittain Åbo Akademiin. Ruotsin- ja englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen Opetus on joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, kuten myös kurssimateriaali. Yhteisiin opintoihin kuuluvat ruotsinkieliset opintojaksot saa tenttiä joko suomen tai ruotsin kielellä. Pääaineen opinnot suoritetaan pääasiassa englannin kielellä, kurssikohtaisesti kyseeseen voi tulla myös suomi tai ruotsi. 13

14 OPINTOJAKSOJEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Opintojaksot on jaoteltu tietotekniikka-alan yhteisiin-, aine- ja pääaineopintoihin, joiden sisällä opintojaksot esitetään aakkosjärjestyksessä. Sivuaineopetukseen kuuluvat polytekniset opintojaksot on kuvattu opinto-oppaassa kyseisen sivuaineen kohdalla. Yhteiset opinnot ETT_1001 Analogiaelektroniikka I (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot elektroniikassa käytettävistä puolijohdekomponenteista ja elektronisten piirien tietokonesimuloinneista. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius analysoida ja suunnitella aktiivisia komponentteja sisältäviä elektronisia piirejä, kuten esim. yksiasteisia vahvistimia. Esitiedot: Piiriteoria I. Kirjallisuus: Sedra, A., Smith, K.: Microelectronic Circuits (Part I), Oxford University Press. Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu. ETT_1003 Digitaalisuunnittelun perusteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Antaa opiskelijalle perustiedot digitaalisten logiikkapiirien toiminnasta ja suunnittelusta. Lukujärjestelmät. Boolen algebra. Logiikkaportit, kombinaatio- ja sekvenssipiirit, laskurit, rekisterit, muistit sekä datapolut. Tilakoneiden määrittely, analysointi ja synteesi. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Gajski, D.D.: Principles of Digital Design, Prentice Hall 1997, (ISBN: ). Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu Ekonomistyrning (5 sv) Innehåll: Introduktion till ämnesområdet redovisning för företagsledning. På kursen behandlas: ekonomistyrningens grunder, lönsamhetsbedömning och resultatplanering, produktkalkylering i olika typer av företag, budgetering. Målsättningen är att ge studerande grundkunskaper i hur kostnader kan fördelas på olika produkter eller tjänster och hur kostnadsinformation kan utnyttjas i företagets styrning. Kursen inleds med en introduktion till företagsekonomiska begrepp och definitioner. Studerande som avlagt Grundkurs i bokföring eller motsvarande är befriade från denna del. Arbetsformer: Föreläsningar, räkneövningar och inlämningsuppgifter. Examination: Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. Litteratur: Ax C., Johansson C. och Kullvèn H.: Den nya ekonomistyrningen, Liber 2001 Tidpunkt: Termin II (november-februari) Ansvarig enhet: Företagsekonomiska institutionen XFYS4348 Fysiikka 1 (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Perehtyminen fysiikan ilmiöihin ja niiden matemaattiseen käsittelyyn. Ongelmien jäsentely- ja ratkaisutaidon kehittäminen fysiikan käsitteitä ja perusperiaatteita soveltaen. Mekaniikan, modernin fysiikan ja sähköopin perusteet. Kurssi koostuu laskuharjoituksista ja luennoista. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: H.D.Young & R.A. Freedman: University Physics, 10th ed., Addison-Wesley, Kurssiin ei liity monistetta. 14

15 Suoritustavat: Laskuharjoitukset ja loppukuulustelut. TDI 3637 Grundkurs i produktionsplanering (3 sv) Målsättning: Att ge de studerande en översikt över processindustrins behov av datorstöd inom produktionsplanering. Studietyp: Gemensamma ämnesstudier. Förkunskaper: Matematisk modellering. Innehåll: Kursen behandlar industriella problemställningar där produktions-planeringen har en central roll. Några existerande planeringssystem presenteras och datorbehovet analyseras. Olika optimeringsmetoder för lösning av linjära optimeringsproblem i vilka ingår heltals- och kontinuerliga variabler genomgås och övningsuppgifter löses för verkliga problem. Litteratur: Winston: Operations Research, Applications and Algorithms. Hillier & Lieberman: Introduction to Operations Research. Westerlund: Anläggnings och apparatteknik. Utdelat material. Arbetsformer: Föreläsningar, räkneövningar. Tidpunkt: v Examination: Godkänd tentamen och godkända räkneövningar. Ansvarig enhet: Laboratoriet för anläggningsteknik Grundkurs i reglering och instrumentering (2 sv) Målsättning: Kursen introducerar på ett huvudsak kvalitativt sätt den begreppsvärld regler- och styrteknik arbetar med: Dynamik, återkoppling, framkoppling, stabilitet etc. Avsikten är att ge en kvalitativ förståelse av dessa begrepp innan en kvantitativ behandling av begreppen ges i kursen Reglerteknik. Ytterligare behandlas grunddragen i processinstrumentering. Studietyp: Ämnesstudier. Litteratur: Kompendiet "Grundkurs i reglering och instrumentering - Något om regleringens idévärld" (andra reviderade upplagan) av Kurt Waller. Arbetsformer: Föreläsningar. Tidpunkt: v Examination: Skriftlig tentamen bestående av skrivningsupplaga och hemupplaga. Studieperiodens vitsord beräknas genom att vikta skrivnings- och hem-upplagor i proportionerna 3:1. Ansvarig enhet: Laboratoriet för reglerteknik. MATE5247 Insinöörimatematiikka I (5 ov) Sisältö: Joukot, relaatiot ja funktiot. Lineaarialgebran alkeita. Kompleksiluvut. Reaalifunktion raja-arvo ja jatkuvuus. Derivaatta sovelluksineen. Taylorin polynomit. Integraali sovelluksineen. Tutustutaan läpäisyperiaatteella Maple-matematiikkaohjelman käyttöön. Suoritustapa: Luennot (56 h, Latikka), demonstraatiot (28 h), ohjatut laskuharjoitukset (28 h), välikokeet tai lopputentti. Luennoidaan syyslukukaudella. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luennot seuraavat pääosin kirjaa Adams R. A.: Calculus, a Complete Course. Lisäksi luennoilla jaetaan erillisiä lyhyehköjä monisteita. MATE5249 Insinöörimatematiikka II (5 ov) 15

16 Sisältö: Differentiaaliyhtälöt. Laplace-muunnokset. Monen muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa. Vektorianalyysin alkeita. Lukujonot ja numeeriset sarjat. Funktiosarjat. Suoritustapa: Luennot (56 h, Latikka), demonstraatiot (28 h), ohjatut laskuharjoitukset (28 h) välikokeet tai lopputentti. Luennoidaan kevätlukukaudella. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luennot seuraavat pääosin kirjaa Adams R. A.: Calculus, a Complete Course. Lisäksi luennoilla jaetaan lyhyehköjä monisteita. TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi johdattaa algoritmiikan peruskäsitteisiin: algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, rekursio ja iteraatio, tietoabstraktiot ja niiden perustoteutustavat. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet olioperustaisen ohjelmointiajattelun omaksumiseen. Kurssilla ei opetella tietokoneen käyttöä. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opintomoniste: Johdatus tietojenkäsittelyyn, Turun yliopisto, Brookshear: Computer Science - An Overview, 5th. ed., Addison Wesley, Goldschlager, Lister: Computer Science - A Modern Introduction, Prentice-Hall, Suoritustavat: Luennot ja demonstraatiot, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan syyslukukausittain. XFYS4310 Matemaattiset menetelmät 1 (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijan harjaannuttaminen fysiikassa tarvittaviin matemaattisiin menetelmiin. Vektorilaskentaa, derivointia, differentiaali-yhtälöitä, usean muuttujan funktioita, tilavuus- ja viivaintegraaleja, hitausmomentteja, nablaoperaatioita. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Young, H.D. & Freedman, R.A., University Physics, 10th ed., Addison-Wesley, 2000, 1-8, 39-44, 22-27; Boas, M.L., Mathematical methods in the physical sciences, 2nd ed., Wiley, 1983, , , 4.12, 5, 6, 8, , , 2.16, 1. Suoritustavat: Demonstraatioissa osoitetut taidot, tai 2 välikoetta tai loppukoe Matematisk modellering (3 sv) Målsättning: Att ge den studerande insikter i skapandet av matematiska modeller utgående från grundläggande fysikaliska samband och uppmätta signaler. Studietyp: Ämnesstudier. Innehåll: Fysikaliskt modellbygge, tidsserieanalys, systemidentifiering. Vidare diskuteras bland annat dynamiska system, simulering samt systemtekniska begrepp och verktyg (t.ex. neurala nätverk och Kalman-filter). Litteratur: Boken "Modellbygge och simulering" (L. Ljung och T. Glad, Studentlitteratur, 2000) samt utdelat material. Examination: Godkända övningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Ansvarig enhet: Laboratoriet för värmeteknik. Tidpunkt: v Tentamenstillfällen: 11/12, 26/2, 7/5 TKO_5439 Ohjelmointi I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmoinnin perusteisiin. Ideana on algoritmien ja tietorakenteiden konkretisointi olio-ohjelmien (Java) metodeiksi ja luokiksi. Kurssin tavoitteena on tutustua laaja-alaisesti olio-ohjelmointikielen käsitteisiin ja konstruktioi- 16

17 TDI hin sekä oppia tekemään yksinkertaisia sovelluksia. Kurssit Ohjelmointi II ja Programming III täydentävät peruskurssia ja antavat laajemman kuvan ohjelmistotuotantotyöstä. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luentomoniste (Ville Leppänen: Ohjelmointi I, 2000). Arto Wikla: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä, OtaDATA John Lewis, William Loftus: JAVA Software Solutions, Foundations of Program Design, Addison-Wesley, 2. painos, Suoritustavat: Luennot (44 h), demonstraatiot (16 h), useammasta osiosta koostuva harjoitustyö, loppukuulustelu. Kurssi aloitetaan syys- ja kevätlukukausittain. TKO_5440 Ohjelmointi II (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään luokkarakenteen suunnitteluun, sopimuspohjaisuuteen ja oliomekanismeihin (periytymismekanismit, polymorfisuus, geneerisyys) sekä syvennetään Ohjelmointi I kurssilla aloitettua Javan abstraktien tietotyyppien esittelyä. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I ja Ohjelmointi I:n tenttioikeus. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Timo Raita, opintomoniste Ohjelmointi II, Suoritustavat: Luennot (44 h), demonstraatiot (16 h), pieni harjoitustyö, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan kevätlukukausittain (ja mahdollisesti myös syyslukukaudella). ETT_1005 Piiriteoria (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elektronisten piirien analysointi ja mallintaminen käsittäen mm seuraavia aiheita: Analyysimenetelmiä. Resistiiviset, induktiiviset ja kapasitiiviset piirit. Signaalien kompleksilukuesitys. Operaatiovahvistimet. Simu-lointiohjelmat. Kaksiportit. Fourier- ja Laplace muunnosten käyttö piiriteoriassa. Kirjallisuus: J.W. Nilsson, S.A. Riedel: Electric Circuits, Addison Wesley World Student Series. Suoritustavat: Loppukuulustelu 3085 Processreglering (4 sv) Process control Målsättning: Att ge grunderna för beskrivning och analys av dynamiska system med flera insignaler och flera utsignaler (MIMO) samt syntes av MIMO-reglersystem. Att vidare orientera omidentifiering och estimering, realisering och datorreglering av MIMO-system. Studietyp: Ämnesstudier (PTE 2). Förkunskaper: Grundkurs i reglering och instrumentering samt Reglerteknik. Innehåll: Beskrivning av dynamiska system med tillståndsvariabler. Analys och syntes av MIMO-reglersystem. Stokastiska metoder. Tillståndsestimering. Modellbaserad reglering. Litteratur: Kompendiet "Processreglering" av Kurt Waller. Arbetsformer: Föreläsningar och räkneövningar. Tidpunkt: v Examination: För godkännande krävs godkända räkneövningar samt godkänt resultat i skriftlig tentamen bestående av skrivningsupplaga och hemupplaga. Studieperiodens vitsord beräknas genom att vikta skrivnings- och hemupplagor i proportionerna 3:1. Ansvarig enhet: Laboratoriet för reglerteknik Reglerteknik (3 sv) 17

18 Målsättning: Att göra de studerande förtrogna med de grundläggande metoder som behövs för undersökning och reglering av dynamiska system. Studietyp: Ämnesstudier (PTE 1). Förkunskaper: Grundkurs i reglering och instrumentering. Innehåll: Enkla processers dynamik, frekvensanalys, analys och syntes av enkla reglersystem, simulering av dynamiska system, laborationer rörande inställning av standardregulatorer. Litteratur: Kompendium. Arbetsformer: Föreläsningar och övningar (40 h) samt laborationer. Tidpunkt: v Examination: Godkända övningsuppgifter jämte skriftlig tentamen. Ansvarig enhet: Laboratoriet för reglerteknik. TKO_5509 Tietorakenteet ja algoritmit (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla käsitellään tärkeimpiä tieto- ja tiedosto-rakenteita sekä lajittelu- ja hakumenetelmiä. Lisäksi analysoidaan yksinkertaisissa tapauksissa em. rakenteiden ja menetelmien tehoa. Menetelmien valintaan liittyviä ongelmia havainnollistetaan esimerkkien avulla. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I, Ohjelmointi I, Matematiikan peruskurssit I ja II (suositus). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms - Second Edition, MIT Press, Cambridge, 2001 Suoritustavat: Luennot (52 h), demostraatiot (20 h) ja loppukuulustelu. Suuntaavat aineopinnot (25 ov) ETT_1002 Analogiaelektroniikka II (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi on jatkoa kurssille Analogiaelektroniikka I. Differentiaali- ja moniasteiset vahvistimet, taajuusvaste, vahvistinten takaisinkytkentämenetelmät, analogiasuodattimet sekä oskillaattorit. Simulointiohjelmien käyttö kytkentöjen analysoinnissa ja syntesoinnissa. Esitiedot: Analogiaelektroniikka I. Kirjallisuus: Sedra, A., Smith, K. : Microelectronic Circuits (Part II, osittain), Oxford University Press. Suoritustavat: Lasku- ja laboratorioharjoitukset sekä loppukuulustelu. ETT_2002 Digitaalinen signaalinkäsittely I (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot digitaalisesta signaalinkäsittelystä. Diskreettiaikaiset järjestelmät, AD/DA-muunnos, digitaaliset suodatusmenetelmät, näytteenotto ja signaalien rekonstruointi, lineaarinen ennustaminen, tehospektrin estimointi. Edeltävät opinnot: Tietoliikenneteoria (suositus). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: J. Proakis, D. Manolakis: Digital Signal Processing, 3 rd ed., Prentice-Hall, 1996 (ISBN ). Suoritustavat: Loppukuulustelu, laskuharjoituksia ja tietokoneharjoituksia MATLAB-ohjelmistolla. 18

19 TDI MATE5260 Diskreetti matematiikka I (2,5 ov) Sisältö: Käsitellään tietotekniikan tarvitsemia diskreetin matematiikan perusteita. Tässä kurssissa tarkastellaan joukkoja ja relaatioita sekä automaatteja ja formaalisia kieliä. Suoritustapa: Luennot (28 h, E. Jurvanen), demonstraatiot (14 h), tentti. Kurssi luennoidaan keväisin. MATE5261 Diskreetti matematiikka II (2,5 ov) Sisältö: Kurssi on jatkoa opintojaksolle Diskreetti matematiikka I. Tarkastellaan rakenteellista induktiota ja rekursiota, Boolen algebroja ja matriiseja, kombinatoriikkaa ja graafeja. Esitiedot: Diskreetti matematiikka I. Suoritustapa: Luennot (28 h, E. Jurvanen), demonstraatiot (14 h), tentti. Kurssi luennoidaan keväisin. ETT_2006 HDL-based Design (3 ov) Aims and contents: Design process of digital systems. Logic design. Hardware Description Languages. VHDL-based system modelling and simulation. Combinational and sequential components. Data path and control systems. Systematic description and design methods. Busses, processors, data-communication. Preliminary Knowledge: Principles of digital design (Digitaalisuunnittelun perusteet). Literature: To be announced when the course starts. Components: Laboratory exercises & examination. TKO_8924 Käyttöjärjestelmät (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tutustutaan käyttöjärjestelmien rakenteeseen ja perusperiaatteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat muistinhallintamenetelmät, prosessit, tiedostojärjestelmät, ST-ohjelmointi, lukkiutuneen tilanteen käsittely. Esitiedot: Ohjelmointi I, Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: A.S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, second edition, Prentice-Hall, Suoritustavat: Luennot (50 h, O. Nevalainen), loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan noin joka toinen vuosi. ETT_1004 Mikroprosessorit (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on ymmärtää tietokoneen (erityisesti mikroprosessorin) rakenne ja toimintaperiaatteet. Kurssilla tutustutaan tietokoneen komponenttien rakenteeseen ja toimintaan, prosessoriarkkitehtuureihin sekä tyypillisten järjestelmien rakenteeseen. Kurssi on tarkoitettu sekä elektroniikan että tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille. Edeltävät opinnot: Ohjelmoinnin perusteet tai vast. tiedot, diskreetti matematiikka tai esim. kurssi digitaalisuunnittelun perusteet. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: ilm. myöhemmin (ks. kurssin www-sivut) Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot, loppukuulustelu. TKO_5353 Ohjelmistotuotanto (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tarkastellaan ohjelmistokehitysprosessia ja esitellään siinä käytettäviä menetelmiä ja tekniikoita. Erityisesti tutustutaan sulautettujen ja reaaliaikaisten järjestelmien suunnittelun erityisvaatimuksiin ja oliokeskeiseen suunnitteluun sekä ohjelmiston ja sen osien uudelleenkäyttöön. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmis- 19

20 tokehitysprosessin kokonaisuutena sekä tuntee ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja ongelmat insinöörialana. Sisältö: ohjelmistotuotannon osa-alueet, spesifikaatio- ja kuvaustekniikat, tuotantoprosessi, laatujärjestelmä, projektinhallinta, ohjelmistojen toteutus ja testaus, reaaliaikajärjestelmät, uudelleenkäyttö ja uudelleenkäytettävyys, suunnittelumallit ja sovelluskehykset, OMT/UML. Esitiedot: Ohjelmointi I ja II, Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Haikala, I, Märijärvi, J: Ohjelmistotuotanto, Satku 2000; Koskimies, K: Oliokirja, Satku Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot sekä loppukuulustelu. TKO_5364 Tietokoneverkot (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on saada yleiskuva tietokone- ja tietoverkoista ja - arkkitehtuureista sekä palveluista ja alan kehitysnäkymistä. Kurssilla esitellään tietoverkkojen tekniikkaa ja toteutuksia laajasti havainnollistaen tietoverkkojen mahdollisuudet ja rajoitukset sovellusten ja palvelujen toteuttamiseksi (mm. transmissiotekniikan periaatteet, erilaisten verkkojen tekniset toteutukset ja protokollien toiminnalliset perusteet) Peruskäsitteiden ja -toteutusten lisäksi kurssin aikana paneudutaan Internet-tekniikan uusimpiin kehitysalueisiin (langattomuus, liikkuvuus, nopeat yhteydet, jne.) ja lopuksi luodaan vielä lyhyt katsaus tietoliikenne- ja verkko-ohjelmoinnin peruskysymyksiin. Kurssin aikana painotetaan kaikilla osa-alueilla erityisesti tietoturvan ja verkonhallinnan verkolle asettamia vaatimuksia. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I, Ohjelmointi I Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: A.S. Tanenbaum: Computer Networks, W. Stallings: Data and Computer Communications. Suoritustavat: Luennot ja loppukuulustelu. ETT_2017 Tietoliikenneteoria (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettiset perustiedot tietoliikennetekniikasta ja perehdyttää opiskelija digitaalisen signaalinkäsittelyn alkeisiin ja matemaattisiin menetelmiin. Jatkuvat ja diskreetit signaalit ja spektrit. Fourier-muunnokset ja z-muunnos. Lineaarinen aikainvarianttijärjestelmä. Signaalin vääristyminen tiedonsiirrossa. Analogiset suotimet. Satunnaisprosessit. Kohina. Analogisten modulaatiomenetelmien perusteet (AM, DSB, SSB, PM, FM). Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: R. E. Ziemer, R. L. Peterson: Introduction to Digital Communication, Prentice-Hall, 2001 (ISBN ) ja J. Proakis, D. Manolakis: Digital Signal Processing, Prentice-Hall, 1996 (ISBN ). Suoritustavat: Loppukuulustelu, laskuharjoituksia ja tietokoneharjoituksia MATLAB - ohjelmistolla. 20

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 12 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Nämä ohjeet on laadittu muille kuin tekniikan kandidaatin pohjatutkinnolla suoraan TTYn DIvaiheeseen tulleille. Tekniikan kandidaatin tutkinnolla

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2010 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 Kai Koskimies Tervetuloa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto Kurssin tavoitteet Arkkitehtuurin roolin

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

OPS-MUUTOSINFO

OPS-MUUTOSINFO 1 OPS-MUUTOSINFO 3.9.201 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma MUUTOKSEN TAUSTALLA 2 Oulun yliopiston strategia- ja rakennemuutokset Oulun yliopiston opetussuunnitelmatyön periaatteet o Opintojaksojen

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN, ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteet Koulutusohjelma koostuu kolmesta suunnasta; tietotekniikka, mikroelektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA 1 MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta ja sen soveltamisesta sekä tarkemman kuvan eräistä matematiikan osa-alueista. Se antaa valmiuden matematiikan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A7900 Telecommunications

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.3001

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2007

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Syksy 2007 Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2007 Kai Koskimies 1 Tervetuloa Tampereen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto 2 Kurssin tavoitteet Arkkitehtuuritason peruskäsitteiden ymmärtäminen Arkkitehtuurien

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto

Tietotekniikan kandidaatin tutkinto Tietotekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot 64 op (vähintään 64 op) SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset vieraan kielen opinnot: Jos opiskelijan yleissivistävän peruskoulutuksen (tavallisesti

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta ja sen soveltamisesta sekä tarkemman kuvan eräistä matematiikan osa-alueista. Se antaa valmiuden matematiikan opettamiseen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä

Ohjelmistoarkkitehtuurit 2016. Kevät 2016 -käytäntöjä Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2016 -käytäntöjä Samuel Lahtinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 13.1.2016 1 Tervetuloa Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto 13.1.2016 2 Tiedonvälitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikan pääaine

Ohjelmistotekniikan pääaine Ohjelmistotekniikan pääaine Ari Korhonen 7.11.2012 Ohjelmistotekniikan opetus! Tietotekniikan laitoksessa tutkitaan ja opetetaan laajaalaisesti tieto- ja ohjelmistotekniikan menetelmiä ja niiden soveltamista.

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Page 1 of 9. Ryhmä/group: L = luento, lecture H = harjoitus, exercises A, ATK = atk-harjoitukset, computer exercises

Page 1 of 9. Ryhmä/group: L = luento, lecture H = harjoitus, exercises A, ATK = atk-harjoitukset, computer exercises Tietotekniikan tarjoama opetus syksyllä 2016 23.5.2016 CS course schedule in autumn 2016 Sari Salmisuo I periodi / period I 12.9. 21.10.2016 viikot/weeks 37-42 II periodi / period II 31.10. 9.12.2016 viikot/weeks

Lisätiedot

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op)

LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) LuK-HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja osallistuminen opettajatuutorointiin (1 op) Vuonna 2015 aloittaneet opiskelijat pe 9.9.2016 klo 14-16 Kjell Lemström Yhteenveto Kurssin luennot Kurssin suorittaminen

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN

DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN DIPLOMITYÖ ARI KORHONEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Diplomityö Tietotekniikan osasto 20.5.1997 Ari Korhonen WORLD WIDE WEB (WWW) TIETORAKENTEIDEN JA ALGORITMIEN TIETOKONEAVUSTEISESSA OPETUKSESSA Työn valvoja

Lisätiedot

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA

JATKO-OPINTOSUUNNITELMA OULUN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Pyydän hyväksymistä seuraaville tutkintovaatimuksilleni: Nimi: DI Iiro Insinööri Osoite: Iironkatu 10, 90100 Oulu Jatko-opinto-oikeus myönnetty:

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti:

Suoraan DI-vaiheessa aloittavilla opiskelijoilla opinnot koostuvat seuraavasti: 1 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 8.9.2009 Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka

Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka Turun Ammattikorkeakoulu, Elektroniikka Toteutussuunnitelma: Analogiaelektroniikka 15 op Laatinut: Timo Tolmunen, 1.9.2011 Opintokokonaisuus on pakollinen elektroniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

521357A TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I

521357A TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I 1 521357A TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I KURSSI ANALOGISEN TIEDONSIIRRON PERUSTEISTA KARI KÄRKKÄINEN Tietoliikennetekniikan osasto, huone TS439 kk@ee.oulu.fi, puh: 029 448 2848, http://www.ee.oulu.fi/~kk/ https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/521357a/etusivu

Lisätiedot

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot