Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa.."

Transkriptio

1 Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAKI KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA Lain tavoite 3 2. AKTIVOINTISUUNNITELMA Etukäteisvalmistelu ja tietojen vaihto Aktivointisuunnitelman edellytykset Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen Suunnitelman sisältö Kuntouttava työtoiminta aktivointisuunnitelmassa Kuntouttavan työtoiminnan viimesijaisuus Tietojen tallentaminen 7 3. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Kuntouttavasta työtoiminnasta maksettavat korvaukset asiakkaalle Valtion korvaus kunnille toiminnan järjestämisestä 9 4. ASIAKKAAT, JOILLE TE-TOIMISTOLLA EI OLE SOVELTUVAA PALVELUA 9 TARJOLLA LIITTEET 1) Tiivistelmä kuntouttavasta työtoiminnasta asiakkaalle 10 2) Ohje kuntouttavasta työtoiminnasta työtoimintapaikalle / asiakkaalle 11 3) Sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (yhd., säätiö tms.) 13 4) Kuntouttavan työtoiminnan kuvaus (prosessikaavio) 14

3 1. LAKI KUNTOUTTAVASTA TYÖTOIMINNASTA Lain tavoite Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki (189/2001) velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan toimenpiteiden tarkoitus on parantaa pitkään työttömänä olleen asiakkaan työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteen saavuttamiseksi koko maahan on luotu yhtenäiset puitteet pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi velvoittamalla työvoimaviranomainen ja kunta laatimaan aktivointisuunnitelma yhdessä pitkään työttömänä olleen asiakkaan kanssa. Kunnat ja työvoimaviranomaiset tekevät tiiviimpää yhteistyötä silloin, kun työhallinnon palveluvalikoimasta ei ole löydetty asiakkaalle sopivaa työllistymistä edistävää ratkaisua. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on mm. avata pitkään työttöminä olleille väylä työhön. Muita kuntouttavan työtoiminnan tavoitteita ovat toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakyvyn edistäminen, toimintakyvyn palauttaminen tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitäminen. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on osa laajempaa kokonaisuutta. Lailla on yhdessä työvoimapalvelulain, toimeentulotuesta annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muutosten kanssa luotu kokonaisuus, jolla estetään nykyistä tehokkaammin pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ja parannetaan pitkäaikaistyöttömien mahdollisuutta palata työelämään. 2. AKTIVOINTISUUNNITELMA Lailla velvoitetaan kunta ja TE-toimisto laatimaan aktivointisuunnitelma työttömälle asiakkaalle, joka saa toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelman laatimisen tavoitteena on löytää pitkään työttömänä olleelle polku työelämään. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää TE-toimiston työllistymistä

4 edistäviä palveluja sekä erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa. 4 Aktivointisuunnitelmassa sovitaan myös siitä, miten Te-toimisto ja kunnan sosiaalitoimi tukevat asiakasta suunnitelman toteutuksessa. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä aktivointisuunnitelmat laaditaan pääsääntöisesti TE-toimistossa. Myös mahdolliset väliarvioinnit tehdään TE-toimistossa. Kuka tekee aloitteen? Aktivointisuunnitelman tekeminen käynnistyy viranomaisen aloitteesta. Kun kysymyksessä on työmarkkinatukea saava asiakas, ovat TE-toimisto ja sosiaalitoimisto velvollisia käynnistämään suunnitelman tekemisen. Kun kysymyksessä on työttömyyden perusteella pääasiallisena toimeentulonaan toimeentulotukea saava asiakas, on kunta velvollinen käynnistämään suunnitteluun liittyvät toimenpiteet. TE-toimisto ja sosiaalitoimisto ovat velvollisia viipymättä käynnistämään aktivointisuunnitteluun liittyvät toimenpiteet saatuaan Kansaneläkelaitokselta tiedot niistä asiakkaista, jotka täyttävät lain soveltamisalan ehdot. Kansaneläkelaitos toimittaa kerran kuukaudessa TE-toimistolle ja sosiaalitoimistolle tiedot sellaisista asiakkaista, jotka ovat tulleet lain soveltamisalan piiriin työmarkkinatuen maksupäivien perusteella ja joille aktivointisuunnitelma on laadittava. Kunta on velvollinen viipymättä aloittamaan toimenpiteet aktivointisuunnitelman laatimiseksi (yhteydenotto TE-toimistoon) asiakkaalle, joka on saanut laissa määritellyn ajan työttömyyden perusteella toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan (4 kk). Ennen aktivointisuunnitelman laatimisen aloittamista TE-toimiston tai kunnan on varmistuttava siitä, että asiakkaalle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma. Työttömyyden perusteella toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan saavan alle 25-vuotiaan nuoren osalta riittää, että hänelle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakuhaastattelu.

5 2.1. Etukäteisvalmistelu ja tietojen vaihto 5 Työnhakuhaastattelua tai työnhakusuunnitelmaa ei aina kuitenkaan ole käytännössä voitu tehdä tilanteessa, jossa toimeentulotukea työttömyyden johdosta saava asiakas ei ole rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi Te-toimistoon. Näissä tilanteissa kunnan on pääsäännöstä poiketen ryhdyttävä toimiin aktivointisuunnitelman laatimiseksi, vaikka ensisijaisia haastatteluja tai suunnitelmia ei olekaan tehty. Toimeentulotukilain voimaan tullut muutos antaa kunnan sosiaalitoimelle mahdollisuuden toimeentulotuen alentamisen uhalla velvoittaa työtön toimeentulotukiasiakas ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi Aktivointisuunnitelman edellytykset alle 25-vuotiaalla on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana tai on saanut peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa täyden (500 päivää) työttömyyspäivärahakauden ajalta ja on yhä työtön tai toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden ajan pääasiallisesti perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. 25-vuotta täyttäneellä on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea 500 päivän ajalta tai on saanut työmarkkinatukea 180 päivän ajalta työttömyysturvalain 26 :n 1 momentin mukaisen työttömyyspäivärahakauden jälkeen tai pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

6 2.3. Velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen 6 Edellä mainitut edellytykset täyttävä henkilö on velvollinen osallistumaan aktivointisuunnitelman laatimiseen yhdessä TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Jos asiakas saa työmarkkinatukea ja ilman perusteltua syytä kieltäytyy osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen, hän menettää oikeuden työmarkkinatukeen vähintään 15 päivän ajaksi kieltäytymisestä lukien, tai niin kauan kunnes ilmoittautuu jälleen työnhakijaksi. Jos asiakas saa toimeentulotukea, voidaan toimeentulotuen perusosaa leikata enintään prosenttia. Mikäli asiakas ei tämänkään jälkeen osallistu aktivointisuunnitelman laatimiseen, perusosaa voidaan alentaa kahden ensimmäisen kuukauden ajan 20% ja kahtena seuraavana kuukautena 40%. Toistuva kieltäytyminen toimenpiteestä on perusteena perusosan 40% alentamiseen. Toistuvasti toimenpiteestä kieltäytyvä henkilö kutsutaan sosiaalitoimistoon, jossa yhdessä asiakkaan kanssa tehdään asiakassuunnitelma. Täyden perusosan saa, kun noudattaa aktivointi- ja asiakassuunnitelmissa sovittuja asioita. Alentamisesta ja sen perusteluista tulee tiedottaa asiakkaalle Suunnitelman sisältö Aktivointisuunnitelmaan merkitään tai liitetään: 1) asiakkaan koulutusta ja työuraa koskevat tiedot; 2) arvio aikaisempien työllistymistä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuudesta; 3) arvio aikaisempien työnhakusuunnitelmien ja kunnan tekemien asiakasta koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä 4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja Kuntouttava työtoiminta aktivointisuunnitelmassa Mikäli aktivointisuunnitelmaan sisällytetään kuntouttava työtoiminta, on siitä kirjattava suunnitelmaan ainakin seuraavat asiat:

7 1) kuntouttavan työtoiminnan sisällön kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka; 2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto; 3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus; 4) asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut Kuntouttavan työtoiminnan viimesijaisuus Työhallinnon työvoimapalveluilla ja työllistymistä edistävillä aktiivitoimilla tuetaan henkilöasiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen. Aktivointisuunnitelmaa tehtäessä TE-palvelut ja työllistymistä edistävät aktiivitoimet ovat työttömän työnhakijan ensisijaisia palveluja. Kuntouttava työtoiminta tuo uuden TE-toimiston ja kunnan yhdessä harkitseman työllistyvyyttä tukevan palvelun pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden palveluvalikoimaan Tietojen tallentaminen Yhdessä laaditusta aktivointisuunnitelmasta annetaan yksi kappale asiakkaalle. Aktivointisuunnitelma talletetaan kunnan sosiaalihuollon henkilörekisteriin sekä TE-palvelujen henkilörekisteriin. Näiden rekistereiden osalta noudatetaan, mitä niistä on erikseen säädetty. 3. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Jos asiakkaan kanssa tehdään aktivointisuunnitelma, hänelle voidaan myös järjestää kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja. Kuntouttava työtoiminta pyritään räätälöimään yksilöllisistä tarpeista lähtien ja sen järjestämisessä otetaan huomioon asiakkaan työ- ja toimintakyky, niin että työtoiminta jatkossa edistäisi työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä päättää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa joko itse tai sopia sen järjestämisestä toisen kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen, säätiön, valtion viraston tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.

8 Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kerrallaan 3 24 kuukaudeksi. Vuoden aikana asiakas voi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan enintään 230 päivänä, jonka jälkeen 30 päivän keskeytys. Keskeytyksen jälkeen asiakas voi jatkaa taas seuraavat 230 päivää. Sovitun jakson aikana kuntouttavaa työtoimintaa on vähintään yhtenä ja enintään viitenä päivänä kalenteriviikossa. Kuntouttavaa työtoimintaa on vähintään neljä ja enintään kahdeksan tuntia päivässä. 8 Kun asiakas osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan, hän ei ole työ- eikä virkasuhteessa työtoiminnan järjestäjään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan ei siis lueta työttömyysturvalain työssäoloehtoon oikeuttavaksi ajanjaksoksi eikä toiminta kartuta asiakkaan eläketurvaa. Kuntouttavan työtoiminnan aloituksessa työpisteessä on läsnä työtoimintaan osallistuja ja työpisteen lähiohjaaja. Palaverissa sovitaan yksityiskohtaisesti työpaikan käytännön asioista. Ohje kuntouttavasta työtoiminnasta työtoimintapaikan järjestäjille (liite 1). Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia, ja kunta järjestää työtoiminnan ajaksi tapaturmavakuutuksen. Kun kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan jonkun muun tahon kuin kuntoutettavan kotikunnan toimesta, toteuttamisesta joudutaan kotikunnan ja tosiasiallisen toteuttajan (esim. yhdistys, säätiö) välillä tekemään kirjallinen sopimus. Sopimus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (liite 2). Henkilö jolle laadittu aktivointisuunnitelma ja ilman pätevää syytä ei osallistu tarjottuun kuntouttavaan työtoimintaan, menettää työmarkkinatuen määräajaksi tai toimeentulotukea voidaan alentaa siten kuin toimeentulotukea koskevassa laissa säädetään (työmarkkinatukeen 2 kuukauden karenssi, toimeentulotuen perusosan alentamisen enintään 20 %:lla ja mikäli toistuu, toimeentulotuen perusosan alentamisen enintään 40 %:lla) Kuntouttavasta työtoiminnasta maksettavat korvaukset asiakkaalle Kun asiakas osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan, hänelle maksetaan yksilöllisesti määräytyvät etuudet eli työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa ja/tai toimeentulotuki. Työmarkkinatuen lisäksi kela maksaa kulukorvauksena 9 euroa ja toimeentulotuen lisäksi kunnan maksamaa toimintarahaa 9 euroa jokaiselta kuntouttavan työtoiminnan osallistumispäivältä.

9 Kunta korvaa matkakustannukset sekä työmarkkinatukea että toimeentulotukea saavalle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle asiakkaalle toimeentulotukena. Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti ja niiden korvaaminen edellyttää, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta on aiheutunut todellisia matkakustannuksia. Selänteen alueella matkakorvaus maksetaan, kun yhdensuuntainen työmatka on yli 3 km Valtion korvaus kunnille ja toiminnan järjestämiseen liittyvät rahoitusmahdollisuudet Kunnalla on oikeus saada kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtion korvauksena työllisyysmäärärahoista 10,09 euroa päivää ja kutakin kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta kohti. Korvaus maksetaan jälkikäteen niiltä päiviltä, joina asiakas on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan, enintään viideltä päivältä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaava kunta hakee valtion korvausta TE-toimistolta erillisellä hakulomakkeella. (TM 3.62, 3.62j). Jos kunta on tehnyt sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä toisen kunnan kanssa tai on sopinut kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä yhdistyksessä, säätiössä, uskonnollisessa yhdyskunnassa tai valtion virastossa on kirjalliseen hakemukseen liitettävä jäljennös sopimuksesta tai muu työvoimatoimiston hyväksymä selvitys sopimuksesta. Kunta hakee korvauksen myös silloin, kun se on sopinut kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä muiden em. tahojen kanssa. Valtion korvauksen myöntää Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto. Kuntouttavan työtoiminnan tilitykset hoitaa aikuissosiaalityön palvelusihteeri. 4. ASIAKKAAT, JOILLE TE-TOIMISTOLLA EI OLE SOVELTUVAA PALVELUA TARJOLLA Asiakkaat, joille TE-toimistolla ei ole tarjota soveltuvaa palvelua ja jotka hakevat toimeentulotukea, sosiaalitoimi voi velvoittaa aktivoitumaan (esimerkiksi A-klinikka, terapiapalvelut, kuntouttava työtoiminta, työterveystarkastus tai muu toiminta), näistä sovitaan asiakassuunnitelman teon yhteydessä sosiaalitoimistossa. Jos asiakas kieltäytyy, toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20-40% harkintaan perustuen.

10 Tiivistelmä kuntouttavasta työtoiminnasta asiakkaalle: Liite 1 10 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan Lain tarkoituksena on parantaa pitkään toimeentulotukea tai työmarkkinatukea saaneiden elämänhallintaa ja mahdollisuuksia päästä kiinni koulutukseen ja työelämään. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät ole työllistyneet työhallinnon toimenpitein. Ryhmään kuuluvat myös pitkään toimeentulotukea saaneet. Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikäraja poistui vuoden 2010 alusta alkaen. Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen seuraamukset ovat samanlaiset sekä 25 vuotta täyttäneillä että alle 25-vuotiailla. Kieltäytyminen kuntouttavasta työtoiminnasta voi aiheuttaa jonkin seuraavista: työmarkkinatuen 2 kuukauden karenssi toimeentulotuen perusosan alentaminen enintään 20 %:lla toimeentulotuen perusosan alentaminen enintään 40 %:lla Aktivointisuunnitelma ja kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona. Työtoiminta järjestetään ensisijaisesti kunnan toimialoilla avustavissa tehtävissä. Aktivointisuunnitelman laativat yhdessä asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä ja työvoimatoimiston työvoimaneuvoja. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää oman kunnan työvoimatoimisto. Työtoiminnan jakso on 3 24 kuukautta, jonka jälkeen n. 30 päivän keskeytys. Keskeytyksen jälkeen työtoimintaa voi jatkaa taas 230 päivää. Henkilön on osallistuttava työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana viikossa. Päivän aikana työtoimintaa on oltava vähintään 4 tuntia. Kuntouttavan työtoiminnan päättymisen jälkeen asiakkaan tulee VIIPYMÄTTÄ ilmoittautua työvoimatoimistoon, mikäli jää työttömäksi. Kuntouttavasta työtoiminnasta maksetaan työmarkkinatuen saajalle työmarkkinatuki ja kulukorvaus Kelalta sekä matkakorvaus sosiaalitoimistosta halvimman matkustustavan mukaan yli 3 km ylittävältä matkalta toimeentulotuen saajalle sosiaalitoimistosta maksetaan toimeentulotuen lisäksi toimintaraha ja matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan yli 3 km ylittävältä matkalta

11 Liite 2 11 Ohje kuntouttavasta työtoiminnasta työtoimintapaikalle / asiakkaalle: KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta, käytännössä PPKY Selänteen aikuissosiaalityö yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kunta voi järjestää työtoimintaa itse tai sopia sen järjestämisestä toisen kunnan, kuntayhtymän, yhdistyksen, säätiön, valtion viraston tai uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Sopimukset työtoiminnan järjestämisestä tehdään PPKY Selänteen ja työtoimintapaikan kesken. Työtoiminta on maksuton järjestäjälle. Työtoiminta mitoitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se on mielekästä ja riittävän vaativaa nimenomaan hänelle, tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Kuntouttavaa työtoimintaa ei tehdä työ- eikä virkasuhteessa, tehtävät ovat aina avustavia tehtäviä ja työtoimintajaksolle on järjestettävä tarvittava valvonta ja ohjaus. Kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia ja asiakkaat ovat kuntouttavaan työtoimintaan osallistuessaan kunnallisen terveydenhuollon piirissä. Työttömien terveystarkastukset tehdään työterveyshuollossa. Ajan tarkastuksiin voi varata numerosta Kuntouttavan työtoiminnan työaika: Henkilöt osallistuvat työtoimintaan suunnitelman mukaan vähintään 1pv/vko, 4h/pv ja enintään 5pv/vko, 8h/pv. Asiakas voi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan enintään 230 päivänä 12 kuukauden jakson aikana. Työpäiviä/- tunteja voidaan lisätä asiakkaan kanssa myöhemmin sovitulla tavalla ja kirjallisella ilmoituksella TE-toimistoon. Jos työtoimintaa järjestetään vähemmän kuin 5pv/vko, työpäivät ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen TE-toimistoon. Työajanseuranta: Käytössä on työpäiväkirja, jonka oikeellisuuden työtoimintapaikan esimies tarkistaa ja allekirjoittaa. Päiväkirjat toimitetaan kuukauden päätyttyä seuraavan kuun 5.päivään mennessä PPKY Selänteen aikuissosiaalityön palvelusihteerille Haapajärvelle mahdollisine liitteineen. Osoite: PPKY Selänne, aikuissosiaalityö, palvelusihteeri Anneli Kananen, PL 66, Haapajärvi. Poissaolot ja tauot: Luvallisista ja luvattomista poissaoloista täytetään aina anomus/ poissaololomake. Tauot ja muut vapaat anotaan, ennakkoon tiedossa olevat luvalliset

12 poissaolot ilmoitetaan etukäteen. Osallistumiset pääsykokeisiin, työhaastattelut, viranomaisilla käynnit ja elämän hallintaan liittyvät asioinnit luetaan työtoiminta-ajaksi. Sairaslomista tulee aina toimittaa joko lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittama todistus sairaslomasta. Tauot toteutuvat / pidetään työtoiminnan aikana. Vuoden tauot voidaan pitää yhtenä jaksona tai yhden/useamman päivän jaksoissa. Työtoimintapaikan järjestäjä täyttää poissaoloilmoituksen ja toimittaa sen kahden viikon välein Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston Haapajärven toimipaikkaan os. Puistokatu 39, Haapajärvi. 12 Tapaturmat: PPKY Selänne vastaa tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutusturvan järjestämisestä asiakkaalle. Mahdollisista tapaturmista tehdään heti ilmoitus lähimmälle esimiehelle ja PPKY Selänteen johtavalle sosiaalityöntekijälle Anita Laitiselle. Yhteystiedot: PPKY Selänne, Johtava sosiaalityöntekijä Anita Laitinen, puh Vt. sosiaalityöntekijä Elisa Ollila (Haapajärvi ja Reisjärvi), puh Vs. sosiaaliohjaaja Tuija Sorvala (Pyhäjärvi ja Kärsämäki), puh Vastaava ohjaaja Pentti Mykkänen (Kärsämäki), puh Palvelusihteeri Anneli Kananen, puh Haapajärven kaupunki, Reisjärven kunta: Aaro Paakkonen, puh Pyhäjärven kaupunki: Työntalohanke / Pasi Lapinkoski, puh NAMO / Dennis Tammela, puh Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Haapajärven toimipaikka Puhelinvaihde Asiantuntija, tuetun työllistymisen palvelut Riitta Laitinen, puh Asiantuntija, tuetun työllistymisen palvelut Leena Hautala, puh Asiantuntija, urasuunnittelu Sisko Ruotsalainen, puh

13 13 KUNTA Liite 3 YHDISTYS, SÄÄTIÖ TMS. SOPIMUS KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on tullut voimaan Lain tarkoituksena on eri toimenpitein parantaa pitkään työttömänä olleen henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistää hänen mahdollisuuksia osallistua koulutukseen. Kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta. Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen toisen kunnan tai kuntayhtymän, rekisteröidyn yhdistyksen, -säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa. Laissa velvoitetaan kunta ja työvoimatoimisto laatimaan aktivointisuunnitelma työttömälle yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 3 24 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua työtoimintaan vähintään yhden ja enintään viiden päivän aikana kalenteriviikossa. Yhden päivän aikana työtoiminnan tulee kestää vähintään 4 tuntia. Kunta ja yhdistys sopivat seuraavaa: 1) Yhdistys järjestää työttömälle henkilölle aktivointisuunnitelmassa sovitun työtoimintajakson ja tehtävät sekä ohjauksen noudattaen työturvallisuuslakia. 2) Yhdistys ei saa korvausta kohdassa 1 mainituista tehtävistä. 3) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat kuuluvat kunnan tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettuun vakuutusturvaan. 4) Yhdistys kuitenkin aina selvittää tapauskohtaisesti mahdollisuutensa järjestää laissa tarkoitettua kuntouttavaa työtoimintaa. Selvitys pyritään tekemään hyvissä ajoin, jotta työttömälle henkilölle voidaan järjestää jokin korvaava työtoimintapaikka. 5) Sopimuksen voimassaoloaika. Tämä sopimus on tehty (2) kahtena yhtä pitävänä kappaleena kunnalle ja yhdistykselle. Sopimuksen sisältö (kopio) tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston Haapajärven toimipaikkaan. Kunnan ja yhdistyksen allekirjoitukset

14 Liite 4 14 TYÖVOIMATOIMISTO SOSIAALI- TOIMISTO ARVIO ASIAKKUUDESTA ILMOITUS ASIAKKAALLE AKTIVOINTISUUNNITELMAN TEKOAJASTA JA DOKUMENTTIEN LÄHETTÄMINEN ETUKÄTEEN TUTUSTUMISTA VARTEN AKTIVOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN SOSIAALITOIMI TYÖVOIMATOIMISTO ASIAKAS ARKISTO TILASTO TYÖPÄIVÄKIRJOJEN TARKISTAMINEN KUUKAUSITTAIN ( sosiaalitoimi ) TOIMINTA- JA MATKAKORVAUSTEN MAKSATUS ( sosiaalitoimi ) HAKEMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA TE-KESKUKSELLE ( sosiaalitoimi ) TYÖPAIKAN ETSIMINEN - KAUPUNKI - YHDISTYKSET PÄÄTÖS ALOITTAMISESTA ILMOITUS TYÖVOIMA- HALLINNOLLE KELA MAKSAA KULU- KORVAUKSEN ILMOITUS TYÖPAIKALLE, lähiohjaaja KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALOITTAMINEN - VÄHINT. 3 KK:N AJAKSI TARKISTAMINEN ENNEN KUTY:N PÄÄTTYMISTÄ JATKAA KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA JOS TARJOLLA EI OLE MUITA VAIHTOEHTOJA PÄÄTTYMINEN

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen

Lisätiedot

3) toimeentulotuella toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua taloudellista tukea;

3) toimeentulotuella toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua taloudellista tukea; 1 of 9 21/03/2011 13:55 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 2.3.2001/189 2.3.2001/189 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki kuntouttavasta

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan Päivitetty: 11.8.2017 Kuntouttavan työtoiminnan 2 Sisällys 1 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA... 4 2 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 6 3 TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN... 7 4 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT... 8 5 SOSIAALIOHJAUS

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Työllisyydenhoidon yhdyspinnat Työvaliokunta 15.11.2017 1.11.2017 Taustaa ja lähtökohtia Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoon kaupunki hankkii ostopalveluna v. 2012 noin 14 000 työtoimintapäivää. Tulevalla sopimuskaudella kaupunki pyrkii hankkimaan vuosittain 20 000 työtoimintapäivää ostopalveluna.

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Opas kuntouttavaan tyo toimintaan

Opas kuntouttavaan tyo toimintaan Opas kuntouttavaan tyo toimintaan Yleistä 2 Eurajoen kunta ja rjesta a kuntouttavaa tyo toimintaa pitkään työttömänä olleille ja sen tarkoituksena on parantaa asiakkaan ela ma nhallintaa, työelämävalmiuksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KUNTASEMINAARI palvelujohtaja Jaana Hokkanen

KUNTASEMINAARI palvelujohtaja Jaana Hokkanen KUNTASEMINAARI 1.10.2013 palvelujohtaja Jaana Hokkanen 1 TYÖTTÖMYYSLUKUJA KUNNITTAIN 8/2013 2 Rakennetyöttömien ikäjakauma 2. neljännes 2013 Nuoret alle 25 25-49v Yli 50v Yli 55v 016 ASIKKALA 12 69 103

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 918/2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Työministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8 Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2001 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TIIVISTELMÄ Lindqvist, Tuija; Oksala,

Lisätiedot

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 918/2012 918/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) MALLI Sopimuskohtiin kirjatut ovat esimerkkejä siitä, miten asia voitaisiin ilmaista. Kursiivilla merkityt ovat asioita, jotka voidaan kaikkien sopijapuolten niin päättäessä sisällyttää sopimukseen. Sopimusmallin

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus. Susanna Rahkonen

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus. Susanna Rahkonen Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus Susanna Rahkonen 7.2.2018 Uudistettavat palvelut Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Laki. julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta. Soveltamisala

Laki. julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta. Soveltamisala Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään määräaikaisesta

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

HE 194/2009 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 194/2009 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 :n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 :n ja toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa -Te-toimiston palveluita osatyökykyisille Lääkäripäivät 24.11.2017 Maria von Bonsdorff, Uudenmaan Te-toimisto 24.11.2017 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus Tetoimistossa

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 8,4 7,8 7,6 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001 N:o Laki. N:o 189. kuntouttavasta työtoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001 N:o Laki. N:o 189. kuntouttavasta työtoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 189 198 SISÄLLYS N:o Sivu 189 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta... 585 190 Laki sosiaalihuoltolain 17 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi

Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi 10.5.2017 Valmistelutilanne: Lausuntokierroksella (5.5. 16.6.) kolme luonnosta hallituksen esitykseksi: HE laeiksi julkisista

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut sosiaalityössä

Työllisyyspalvelut sosiaalityössä Työllisyyspalvelut sosiaalityössä Taustaa Kuntouttava työtoiminta 1-4 päivää viikossa 4 tuntia kerrallaan - sopimus asiakkaan kanssa min. 3 kk (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta). Aktivointisuunnitelman

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,9 6,4 9,0 9,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti.

Voit hakea työttömyysetuutta 3 kuukauden ajalta takautuvasti. Kela Hakemus Työttömyysturva Peruspäiväraha/työmarkkinatuki TT 1 Voit tehdä tämän hakemuksen myös verkossa ja lähettää sen liitteet Kelaan asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla, /asiointi Lisätietoja

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa

TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa TYÖLLISYYSAREENA Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa 19.1.2012 Kuntouttava työtoiminta Raahen seutukunnassa Sosiaalihuoltolain 17 mukainen sosiaalipalvelu, jonka organisoi kunnan/kaupungin määräämät

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Helli-liikelaitoksen johtokunta 30 21.02.2012. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen vuonna 2012 37/4/401/4010/2012

Helli-liikelaitoksen johtokunta 30 21.02.2012. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen vuonna 2012 37/4/401/4010/2012 Helli-liikelaitoksen johtokunta 30 21.02.2012 Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen vuonna 2012 37/4/401/4010/2012 Helli 30 Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden alle 25 vuoden ikäraja poistui vuoden

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot