Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja"

Transkriptio

1 Työministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8 Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2001 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

2 TIIVISTELMÄ Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (toim.) Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja. Helsinki s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, ISSN X; 2001:8.) ISBN X Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) tuli voimaan Laki merkitsee uusia mahdollisuuksia pitkään työttöminä oleville asiakkaille. Se velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Tämän lisäksi laki velvoittaa kuntia järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille, jotka täyttävät lain tarkemmin määrittelemät ehdot. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan työvoimatoimistojen ja kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä uuden lain edellyttämien aktivointisuunnitelmien teossa ja kuntien asiakkaiden kuntouttavan työtoiminnan toimeenpanossa. Käsikirjassa on myös pyritty ottamaan huomioon myös muiden kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien tahojen (säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat sekä valtion virastot) tarpeet. Käsikirja tukee viranomaisia näiden soveltaessa lakia ja sen nojalla annettuja alempiasteisia normeja. Käsikirja liitteineen ei ole varsinainen viranomaisohje. Käsikirjan valmistelusta on vastannut Kuntouttavan työtoiminnan ohjausryhmä, jossa ovat valtionhallinnon lisäksi edustettuina palkansaajien keskusjärjestöt, Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Käsikirjan liiteosaan on koottu esimerkkejä hyvistä käytännöistä niin viranomaisyhteistyöstä kuin myös kuntouttavasta työtoiminnasta. Liiteosa sisältää myös lomake- ja kirjemalleja, joita viranomaiset ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää, muokata ja käyttää harkintansa mukaan. Käsikirja on saatavana myös sosiaali- ja terveysministeriön ( ja työministeriön ( internet-sivuilta, joissa sitä tullaan myös jatkossa päivittämään. Asiasanat: aktiivinen sosiaalipolitiikka, aktivointi, aktivointisuunnitelma, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus

3 SAMMANDRA Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (red.) Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja (Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte). Helsingfors s. (Social- och hälsovårdsministeriets handböcker, ISSN X; 2001:8) ISBN X Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) trädde i kraft Lagen medför nya möjligheter för personer som länge varit arbetslösa. Lagen ålägger kommunerna och arbetskraftsbyråerna att samarbeta för att göra upp en servicehelhet som passar klienten. Dessutom ålägger lagen kommunerna att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för de klienter som länge varit arbetslösa och som lyfter arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som uppfyller de villkor som närmare anges i lagen. Handboken är avsedd som stöd för anställda vid arbetskraftsbyråerna och kommunernas socialväsen vid uppgörandet av de aktiveringsplaner som lagen förutsätter och vid verkställigheten av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för kommunernas klienter. I handboken har man även försökt beakta behoven hos andra aktörer som ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (stiftelser, föreningar, religiösa samfund och statens ämbetsverk). Handboken stöder myndigheterna då de skall tillämpa lagen och de normer av lägre rang som utfärdats med stöd av den. Handboken med bilagor är inte någon egentlig myndighetsföreskrift. Styrgruppen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har svarat för beredningen av handboken. I styrgruppen är förutom statsförvaltningen även löntagarnas centralorganisationer, Finlands Kommunförbund, Kommunala arbetsmarknadsverket och socialoch hälsovårdsorganisationerna representerade. I bilagan till handboken presenteras exempel på god praxis för såväl myndighetssamarbete som arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Bilagan innehåller även blankett- och brevmodeller, som myndigheter och samarbetspartners kan utnyttja, bearbeta och använda enligt eget gottfinnande. Handboken finns även på social- och hälsovårdsministeriets ( och arbetsministeriets ( Internetsidor, där den i fortsättningen kommer att uppdateras. Nyckelord: aktiv socialpolitik, aktivering, aktiveringsplan, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering

4 SUMMARY Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (eds.) Handbook on Rehabilitating Work Experience. Helsinki p. (Handbooks of the Ministry of Social Affairs and Health, ISSN X; 2001:8.) ISBN X The Act on Rehabilitating Work Experience (189/2001) came into force on September 1, The Act brings new possibilities for clients who have been unemployed for a long time. It obliges the municipalities and employment offices to co-operate in order to create a suitable service entity for each client. In addition to this the Act obliges the municipalities to arrange rehabilitating work experience for long-term unemployed clients receiving labour market support or income support, who fulfil the requirements specified in the Act. The handbook is intended to be of support for employment office and municipal social workers when drawing up the activation plans required by the new Act and in the implementation of rehabilitating work experience for the clients of the municipalities. In the handbook, the aim has also been to take into consideration the needs of other sectors that are also involved in organising rehabilitating work experience (foundations, associations, religious congregations as well as government offices). The handbook supports government officials in the application of the Act and lower grade norms passed by virtue of it. The handbook along with its appendices is not an official guideline for the authorities. The handbook has been prepared by the control group for rehabilitating work experience, which in addition to representatives of public administration also includes representatives of the central trade union confederations, the Association of Finnish Local and Regional Authorities, the Commission for Local Authority Employers and other organisations within the social welfare and health sector. Assembled in the appendix of the handbook are examples of good practices in both administrative co-operation as well as rehabilitating work experience. The appendix also includes examples of forms and letters that the authorities and co-operation partners can utilise, revise and use at their discretion. The handbook is also available on the Internet pages of the Ministry of Social Affairs and Health ( and the Ministry of Labour ( where it will also be updated in the future. Keywords: active social policy, activation, activation plan, rehabilitating work experience, social rehabilitation

5 Lukijalle Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja eräistä siihen liittyvistä laeista tuli voimaan (laki sisältää siirtymäsäännöksen, joka esitetään tässä käsikirjassa). Lain voimaantulo tarjoaa uusia mahdollisuuksia pitkään työttöminä oleville asiakkaille. Laki velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan suunnitelman ja palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Tämän lisäksi laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille. Uusi lainsäädäntö tarjoaa myös kuntien ja työvoimatoimistojen henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet yhteistoimintaan. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan työvoimatoimistojen ja kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä uuden lain edellyttämien aktivointisuunnitelmien teossa ja kuntien henkilöstöä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä. Käsikirja auttaa viranomaisia näiden soveltaessa lakia ja sen nojalla annettuja alempiasteisia normeja. Käsikirja liitteineen ei ole varsinainen viranomaisohje. Käsikirjassa on pyritty ottamaan huomioon myös muiden kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien tahojen (säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat sekä valtion virastot) tarpeet. Käsikirja tukee viranomaisia näiden soveltaessa lakia ja sen nojalla annettuja alempiasteisia normeja. Käsikirja liitteineen ei ole varsinainen viranomaisohje. Käsikirjan valmistelussa on pyritty ottamaan huomioon palaute, mikä on kevään 2001 aikana saatu työvoimaneuvojilta ja sosiaalityöntekijöiltä ympäri Suomea. Käsikirjan valmistelusta on vastannut Kuntouttavan työtoiminnan ohjausryhmä, jossa on valtion hallinnon lisäksi edustettuina palkansaajien keskusjärjestöt, Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Käsikirjan ovat toimittaneet tutkija Tuija Lindqvist (Stakes), neuvotteleva virkamies Ilkka Oksala (STM) sekä ylitarkastaja Marja-Riitta Pihlman (TM). Käsikirjan liiteosaan on koottu esimerkkejä viranomaistyön hyvistä käytännöistä ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Liiteosa sisältää lomake- ja kirjemalleja, joita viranomaiset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää ja muokata harkintansa mukaan. Käsikirja on saatavana myös sosiaali- ja terveysministeriön ( ja työministeriön ( internet-sivuilta, joissa sitä tullaan myös jatkossa päivittämään. Työvoimatoimistoihin toimitetaan kuntouttavaa työtoimintaa koskeva työministeriön asiakasesite. Asiakasesitteen teksti on saatavana myös työhallinnon internet -sivuilta osoitteesta Kunnat voivat tilata esitettä Editasta. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työministeriön toimeksiannosta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes toteuttaa kolmivuotisen seuranta- ja arviointitutkimuksen, jossa tutkitaan kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain toteutumista ja vaikutuksia.

6 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Asiakas Yleistä Alle 25-vuotiaat vuotta täyttäneet Mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan ennen määräaikoja Maahanmuuttajan oikeus aktivointisuunnitelmaan Aktivointisuunnitelma Viranomaisten velvollisuudet Suunnitelman tekeminen Etukäteisvalmistelu ja tietojen vaihto Suunnitelman sisältö Tietojen tallentaminen Voimassaolo, uudistaminen ja seuranta Kieltäytyminen aktivointisuunnitelmasta Yleistä Työmarkkinatuki Toimeentulotuki Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Asiakkaalle tarjottavat palvelut Työvoimatoimiston palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Kuntoutuspalvelut Kuntouttava työtoiminta Järjestäminen ja toteuttaminen Sisältö Kesto Yleistä Kuntouttavan työtoiminnan jakso Toiminta-aika Työturvallisuus ja työterveyshuolto Tapaturmavakuutus ja vastuu ulkopuoliselle aiheutuneista vahingoista Seuranta Ilmoitus pääluottamusmiehelle Ostosopimus Toimeentuloturva kuntouttavan työtoiminnan aikana Toimeentulotuki Työmarkkinatuki Matkakorvaukset Kieltäytyminen ja keskeyttäminen Yleistä Toimeentulotuki Työmarkkinatuki Sosiaalivakuutus ja työssäoloehto...58

7 7. Valtion korvaus kunnille ja toiminnan järjestämiseen liittyvät rahoitusmahdollisuudet Työministeriön korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Muu rahoitus Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet sekä työhallinnon työllisyyspoliittisella projektituella rahoitetut hankkeet Raha-automaattiyhdistys (RAY) Muutoksenhaku...63 Liitteet...64 Liite 1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvät lainmuutokset Liite 2. Esimerkit työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen yhteisistä haastattelukutsuista Liite 3. Esimerkki yhteisen haastattelukutsun liitelomakkeesta Liite 4. Aktivointisuunnitelmalomakkeen malli ja täyttöohje Liite 5. Päätösmalli Liite 6. Valtion korvauksen päätösmallit Liite 7. Liite 8. Esitteitä kuntouttavasta työtoiminnasta Luettelo aktivointisuunnitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä työvoimapoliittisista lausunnoista Liite 9. Esimerkki kunnan ilmoituksesta työvoimatoimistolle Liite 10. Esimerkkejä toteutetuista yhteistyökäytännöistä sekä kuntouttavista ja aktivoivista projekteista ja työmalleista Kirjallisuus.110

8 13 1. Johdanto Lain tavoite Aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan toimenpiteiden tarkoitus on parantaa pitkään työttömänä olleen asiakkaan työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteen saavuttamiseksi koko maahan luodaan yhtenäiset puitteet pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi velvoittamalla työvoimaviranomainen ja kunta laatimaan aktivointisuunnitelma yhdessä pitkään työttömänä olleen asiakkaan kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttöminä olleille väylä suoraan työhön tai ensiksi työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Toinen kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on osa laajempaa kokonaisuutta. Lailla on yhdessä työvoimapalvelulain, toimeentulotuesta annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muutosten kanssa luotu kokonaisuus, jolla estetään nykyistä tehokkaammin pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ja parannetaan pitkäaikaistyöttömien mahdollisuutta palata työelämään. Kuntouttava työtoiminta voi luoda väylän työelämään, auttaa toimintakyvyn palauttamisessa tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn. 2. Asiakas 2.1. Yleistä Lain soveltamisala Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Jos hän saa yhtäaikaisesti molempia tukia, määritellään hänet ensisijaisen etuuden perusteella työmarkkinatuen saajaksi. Toimeentulotuen saajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakasta, joka ei saa työttömyyden perusteella mitään ensisijaista etuutta (kuten työmark-

9 14 kinatukea). Hänen toimeentulonsa perustuu pääasiassa työttömyyden johdosta maksettavaan toimeentulotukeen. Lakia sovelletaan alle 25-vuotiaisiin asiakkaisiin lyhyemmän työttömyysjakson jälkeen kuin 25 vuotta täyttäneisiin. Työmarkkinatukea saaneet alle 25-vuotiaat ovat tämän lain piirissä noin 8,5 12 kuukauden työttömyyden jälkeen, kun taas 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukea saavat tulevat soveltamisen piiriin noin 2 2,5 vuoden työttömyyden jälkeen. Tämän lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen velvoittavuus perustuu asiakkaan ikään. Alle 25-vuotiaalla työttömällä työnhakijalla ei ole oikeutta, ilman hyväksyttävää syytä, kieltäytyä lain edellytykset täyttävästä kuntouttavasta työtoiminnasta ilman kieltäytymisen toimeentuloturvaseuraamuksia. Tarkoitus on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäytyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja riittävän tehokkaasti. Ennen kuin asiakas tulee tämän lain soveltamisalan piiriin, hänellä on ollut työttömänä työnhakijana mahdollisuus saada työvoimapalveluja ja päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Nämä mahdollisuudet hänellä säilyvät myös sen jälkeen, kun hän täyttää kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain soveltamisalan edellytykset. Velvoittavuus Työnhakusuunnitelma on useimmiten laadittu Työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma on laadittu työttömälle työnhakijalle viimeistään siinä vaiheessa, kun työttömyys on kestänyt viisi kuukautta. Työnhakusuunnitelmaan sisältyvien palveluiden tarkoituksena on ollut asiakkaan työllistäminen avoimille työmarkkinoille. Tätä pyrkimystä on voitu tukea tarjoamalla asiakkaalle työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuten työvoimapoliittista koulutusta tai työllisyysvaroin tuettua työtä. Työtön asiakas voi eräissä tapauksissa saada työttömyyden johdosta pääasiallisena tulonaan kunnan sosiaalitoimen maksamaa toimeentulotukea. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi työmarkkinatuen korvaukseton määräaika (karenssi) tai ikä ja koulutus. Tällaisessa tilanteessa työtön asioi kunnan sosiaalitoimessa. Jotta lain soveltamisalan käytännön määrittely on toimeentulotukea saaville mahdollista, on kunnan sosiaalitoimen kirjattava toimeentulotukipäätöksiin tuen myöntämisperuste nykyistä tarkemmin. Asiakkaan toimeentulon katsotaan pääasiassa perustuvan työttömyyden johdosta maksettavaan toimeentulotukeen, kun hän ei samanaikaisesti saa työttömyyden perusteella maksettavaa ensisijaista etuutta, kuten työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa. Se, että asiakkaalle maksetaan

10 15 samanaikaisesti joidenkin kustannusten (esimerkiksi asumiskustannukset tai lääkekustannukset) perusteella korvausta, ei vaikuta arvioon siitä, muodostaako toimeentulotuki hänen pääasiallisen toimeentulonsa. Se, että asiakkaan toimeentulo on lyhytkestoisesti perustunut muuhun kuin toimeentulotukeen, esimerkiksi työtuloihin tai työmarkkinatukeen, ei estä tämän lain soveltamista häneen, jos toimeentulotuki muodostaa selvästi hänen pääasiallisen toimeentulonsa tarkastelukautena Alle 25-vuotiaat Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle, 1) jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana; 2) jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma ja joka on saanut työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa; taikka 3) jolle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakuhaastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. Laissa mainittuja edellytyksiä laskettaessa otetaan huomioon vain työttömyyden perusteella maksettu työmarkkinatuki. Tämä merkitsee sitä, että niitä päiviä, jolloin asiakas osallistuu työhallinnon järjestämään työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, ei oteta huomioon vuotta täyttäneet Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle, jolle on aiemmin laadittu työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma ja Määräaikoja Määräaikoja 1) joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä; 2) joka on työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä; taikka 3) jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

11 16 Määriteltäessä tämän kohdan mukaisia aikarajoja sovelletaan samoja periaatteita, jotka on selvitetty edellä kohdassa Mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan ennen määräaikoja Työmarkkinatukeen oikeutetulla työttömällä työnhakijalla, työttömyyspäivärahaa saavalla asiakkaalla tai asiakkaalla, jonka toimeentulo pääasiallisesti perustuu työttömyydestä johtuen toimeentulotukeen, on oikeus, ennen kuin hänen työttömyytensä on kestänyt laissa määritellyn ajan, ilmoittaa työvoimatoimistoon tai kuntaan haluavansa osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Edellä mainitulle asiakkaalle voidaan hänen pyynnöstään järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ennen edellä kohdissa 2.2. ja 2.3. esitettyjä määräaikoja. Edellytyksenä on se, että kunta ja työvoimatoimisto, varattuaan asiakkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi, arvioivat kuntouttavan työtoiminnan parhaiten tukevan asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Ennen kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä on laadittava aktivointisuunnitelma siten kuin jäljempänä luvussa 3. todetaan. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tässä tapauksessa järjestää vain jos kunta ja työvoimatoimisto ovat yksimielisiä toimenpiteen tarpeellisuudesta. Oikeus osallistua ennen määräaikoja Työmarkkinatukeen oikeutettu asiakas Työmarkkinatukeen oikeutettuna pidetään asiakasta, joka olisi muutoin oikeutettu työmarkkinatukeen, mutta jolle työmarkkinatukea ei makseta esimerkiksi sen vuoksi, että hänen puolisonsa tulot ovat niin suuret, että työmarkkinatukea ei tarveharkinnan vuoksi jää maksettavaksi. Kunnan ja työvoimatoimiston harkintavalta työtoiminnan järjestämisessä on suuri. Arvioidessaan kuntouttavan työtoiminnan tarpeellisuutta on kunnan ja työvoimatoimiston otettava huomioon asiakkaan työttömyyden kesto sekä se, voidaanko asiakkaalle työvoimatoimiston näkemyksen perusteella tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ei ole perusteltua, jos asiakkaan työttömyys on kestänyt vain lyhyen ajan tai asiakkaalle olisi kohtuullisessa ajassa tarjottavissa työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä Maahanmuuttajan oikeus aktivointisuunnitelmaan Aktivointisuunnitelmaa ei laadita maahanmuuttajalle, jolla on maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain mukaisesti oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

12 17 Koska maahanmuuttajilla ovat omat suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista ja elämänhallintaa tukevat järjestelmät, ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa aktivointisuunnittelua, kuntouttavaa työtoimintaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä maahanmuuttajiin sinä aikana, kun he kuuluvat kotouttamistoimenpiteiden piiriin. Palvelut on tarpeen tarjota niille maahanmuuttajille, joiden kotouttamistoimenpiteet eivät kolmen vuoden aikana johtaneet tulokseen. Kotoutumisjakson jälkeen asiakkaalle laaditaan aktivointisuunnitelma, mikäli hän on yhä työtön ja täyttää laissa määrätyt muut edellytykset. Tämän vuoksi edellä kohdissa 2.2. ja 2.3. mainittuihin määräaikoihin luetaan myös ne päivät, joilta työmarkkinatukea tai toimeentulotukea on maksettu työttömälle maahanmuuttajalle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain mukaisena kotoutumistukena. 3. Aktivointisuunnitelma 3.1. Viranomaisten velvollisuudet Suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa Kuka tekee aloitteen Lailla velvoitetaan kunta ja työvoimatoimisto laatimaan aktivointisuunnitelma työttömälle asiakkaalle, joka saa toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelman tekeminen käynnistyy viranomaisen aloitteesta. Kun kysymyksessä on työmarkkinatukea saava asiakas, on työvoimatoimisto velvollinen käynnistämään suunnitelman tekemisen. Kun kysymyksessä on työttömyyden perusteella pääasiallisena toimeentulonaan toimeentulotukea saava asiakas, on kunta velvollinen käynnistämään suunniteluun liittyvät toimenpiteet. Työvoimatoimisto on velvollinen viipymättä käynnistämään aktivointisuunnitteluun liittyvät toimenpiteet saatuaan Kansaneläkelaitokselta tiedot niistä asiakkaista, jotka täyttävät lain soveltamisalan ehdot (ks. edellä kohdat 2.2. ja 2.3.) Kansaneläkelaitos on velvollinen toimittamaan työvoimatoimistoille tiedot sellaisista asiakkaista, jotka ovat tulleet lain soveltamisalan piiriin työmarkkinatuen maksupäivien perusteella. Kansaneläkelaitos toimittaa kerran kuukaudessa työvoimatoimistoille tiedot uusista asiakkaista, joille aktivointisuunnitelma on laadittava.

13 18 Kunta on velvollinen viipymättä aloittamaan toimenpiteet aktivointisuunnitelman laatimiseksi asiakkaalle, joka on saanut laissa määritellyn ajan työttömyyden perusteella toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan. Kunnan on luotava tätä varten seurantajärjestelmä. Kotikunta Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuu se työvoimatoimisto, jonka toiminta-alueeseen työttömän työnhakijan kotikunta kuuluu. Suunnitelman laatiminen edellyttää, että sitä laadittaessa on käytettävissä riittävät tiedot kyseisestä asiakkaasta. Jos asiakasta ei ole rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi mainitussa toimistossa, häntä koskevat työnhakijatiedot siirretään siitä työvoimatoimistosta, jossa hän on työnhakijana, siihen työvoimatoimistoon, jonka toiminta-alueeseen hänen kotikuntansa kuuluu. Aktivointisuunnitelma on yksi sosiaalipalvelu Suunnitelman valmistelu Kunnalla tarkoitetaan kotikuntalain perusteella määräytyvää asiakkaan kotikuntaa. Mikäli asiakkaalle on maksettu toimeentulotukea muun kunnan kuin kotikunnan toimesta ja asiakas täyttää edellä esitetyt edellytykset aktivointisuunnitelman laatimiseksi, on toimeentulotukea maksaneen kunnan muistutettava asiakasta kotikuntalain 7 :n mukaisesta velvollisuudesta tehdä muuttoilmoitus. Vaikka lailla ei olekaan tarkemmin säädetty aktivointisuunnitelmaan osallistuvasta kunnan viranomaisesta, voidaan pääsääntöisesti pitää perusteltuna sitä, että vastuu aktivointisuunnitelmien tekemisestä on kunnan sosiaalitoimella. Aktivointisuunnitelman tekemiseen osallistuminen on sosiaalihuoltolain lisäyksellä määritelty yhdeksi kunnan vastuulla olevaksi sosiaalipalveluksi. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunta ja työvoimatoimisto. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että suunnitelman laativat sosiaalityöntekijä sekä työvoimaneuvoja yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmaa valmisteltaessa voidaan käyttää hyväksi muiden viranomaisten, esimerkiksi kunnan terveystoimen, asiantuntemusta. Vaikka lailla ei säädetä ehdottomasti niiden viranomaisten määrää, jotka osallistuvat asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelman laatimiseen, on pääsääntöisesti tarkoituksenmukaista, että läsnä olisivat asiakkaan lisäksi työvoimaneuvoja ja sosiaalityöntekijä. Mikäli kuntouttavaa työtoimintaa ollaan sisällyttämässä aktivointisuunnitelmaan, saattaa olla tarkoituksenmukaista, että kunnan puolelta aktivointisuunnitelman tekoon myöhemmässä vaiheessa osallistuu myös työsuunnittelija ja/tai kuntouttavan työtoiminnanohjaaja. Tämän tarve on harkittava tapauskohtaisesti paikallistasolla. Näissä tilanteissa kunnan palveluksessa olevia työsuunnittelijoita ja työtoiminnanohjaajia koskevat samat määräykset (mm. oikeus muutoin salassa pidettäviin tietoihin) aktivointisuunnitelmaa tehtäessä kuin sosiaalityöntekijöitä. Muita koskevat normaalit tietosuojasäännökset siten, että esimerkiksi säätiön palveluksessa olevalle työtoiminnan ohjaajalle voidaan kertoa salassa pidettäviä asioita vain asiakkaan suostumuksella. Mikä työvoimatoimisto

14 19 Yhteistyö ja allekirjoitukset Tarkoitus on, että aktivointisuunnitelman tekeminen perustuisi yhteisiin arvioihin ja yhteistyöhön. Hyvän aktivointisuunnitelman laatiminen edellyttää kunnan ja työvoimatoimiston säännönmukaista ja avointa keskinäistä yhteistyötä sekä hyvää yhteistyötä asiakkaan kanssa. Kunta, työvoimatoimisto ja asiakas allekirjoittavat aktivointisuunnitelman Suunnitelman tekeminen

15 Etukäteisvalmistelu ja tietojen vaihto Yhteinen tapaaminen Toimenpiteet aktivointisuunnitelman laatimiseksi tarkoittavat sitä, että vastuussa oleva viranomainen kutsuu toisen viranomaisen ja asiakkaan yhteiseen tapaamiseen suunnitelman laatimiseksi. Aloitteen tekevä viranomainen on myös velvollinen tarvittaessa etukäteen valmistelemaan asiaa toisen viranomaisen kanssa. Kunnan ja työvoimatoimiston tulee paikallisesti luoda yhteiset toimintaohjeet aktivointisuunnitelmien tekemisestä. Tällöin on syytä sopia menettelystä, jolla yksittäisen aktivointisuunnitelman tekeminen aloitetaan. Aktivointisuunnitelmien tekemisen yleisiä periaatteita voidaan myös käsitellä kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaisessa kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmässä. Ennen aktivointisuunnitelman laatimisen aloittamista työvoimatoimiston tai kunnan on varmistuttava siitä, että asiakkaalle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma. Työttömyyden perusteella toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan saavan alle 25-vuotiaan nuoren osalta riittää, että hänelle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakuhaastattelu. Työnhakuhaastattelua tai työnhakusuunnitelmaa ei aina kuitenkaan ole käytännössä voitu tehdä tilanteessa, jossa toimeentulotukea työttömyyden johdosta saava asiakas ei ole rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Näissä tilanteissa kunnan on pääsäännöstä poiketen ryhdyttävä toimiin aktivointisuunnitelman laatimiseksi, vaikkei ensisijaisia haastatteluja tai suunnitelmia olekaan tehty. Toimeentulolakilain voimaan tuleva muutos antaa kunnan sosiaalitoimelle mahdollisuuden toimeentulotuen alentamisen uhalla velvoittaa työtön toimeentulotukiasiakas ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Tiedot terveydentilasta Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuvalla työvoimatoimistolla ja kunnalla sekä suunnitelmaa laadittaessa asiantuntijoina mahdollisesti käytettävillä kunnan terveyskeskuksella tai sairaanhoitopiirillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen aktivointisuunnitelman laatimiseksi asiakasta koskevat välttämättömät tiedot. Laissa on säädetty tältä osin poikkeus tietosuojalainsäädäntöön. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa säädetään ainoastaan sellaisesta asiakastietojen käsittelystä ja tietosuojasta, jotka ovat välttämättömiä lakiin ehdotettujen uusien toimenpiteiden vuoksi. Kunnan sosiaali- ja terveystoimella saattaa olla asiakkaista sellaista arkaluonteista tietoa, jota ei voida pitää aktivointisuunnitelman laatimisen kannalta välttämättömänä. Tällaista tietoa kunta ei siten saa, ilman asiakkaan lupaa, toimittaa

16 21 työvoimatoimistolle. Samoin työvoimatoimistolla saattaa olla sellaista tietoa työttömästä työnhakijasta, joka ei ole aktivointisuunnitelman laatimiseksi välttämätöntä. Tällaista tietoa työvoimatoimisto ei saa aktivointisuunnittelun yhteydessä, ilman asiakkaan suostumusta, antaa kunnan sosiaalitoimelle tai muille suunnitelman tekoon osallistuville. Välttämättömät tiedot saa luovuttaa Aktivointisuunnitelman laatimiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot saadaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä suunnitelman laatijoille. Tällä tavoin estetään ne ongelmat, jotka syntyisivät siitä, että asiakas ei halua tai tiedä kertoa suunnitelman teon kannalta välttämättömiä tietoja. Säännös helpottaa myös laatimiseen osallistuvien viranomaisten välistä tietojenvaihtoa silloin, kun kyse on arkaluonteisten ja salassa pidettävien tietojen ilmaisemisesta tehtäessä arvioita niistä toimenpiteistä, joihin asiakas voisi osallistua. Kysymys on siten yleensä tiedoista, jotka koskevat asiakkaan työ- tai toimintakykyä. Edellä tarkoitettuja tietoja voidaan saada ja luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, jos tietojen luovuttamiselle laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos tietojen saaja esittää selvityksen siitä, että tietojen käytöstä ja suojaamisesta voidaan huolehtia henkilötietolaissa säädetyllä tavalla Suunnitelman sisältö Tarjottavat palvelut Tekninen käyttöyhteys ja henkilötietolaki Suunnitelman sisältö Työhallinnon tiedot Ensin arvio työhallinnon palveluista Aktivointisuunnitelmaan merkitään tai liitetään: 1) asiakkaan koulutusta ja työuraa koskevat tiedot; 2) arvio aikaisempien työllistymistä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuudesta; 3) arvio aikaisempien työnhakusuunnitelmien ja kunnan tekemien asiakasta koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä 4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Tarkoitus on, että aluksi kartoitetaan ensisijaisesti työhallinnon asiakastietojärjestelmästä asiakkaan koulutusta ja työuraa koskevat tiedot sekä arvioidaan työnhakusuunnitelmien sekä mahdollisten muiden työllistymistä ja elämänhallintaa tukemaan tarkoitettujen suunnitelmien toteutuminen. Nämä tiedot ja arviot merkitään tai liitetään yhdessä laadittavaan aktivointisuunnitelmaan. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisuudet sisällyttää työhallinnon ensisijaisia palveluja tai työllistymistä edistäviä aktiivitoimenpiteitä aktivointisuunnitelmaan. Mahdollisuus yhdistelmätuella työllistämiseen avautuu pitkäaikaistyöttömälle monessa tapauksessa samanaikaisesti, kun

17 22 hänelle on laadittava aktivointisuunnitelma. Yhdistelmätuki ja muut työhallinnon työllistymistä edistävät toimenpiteet ovat kuntouttavaan työtoimintaan nähden ensisijaisesti aktivointisuunnitelmaan sisällytettäviä toimenpiteitä. Muut palvelut Yhdessä sovitut tarjottavat toimenpiteet ja palvelut merkitään aktivointisuunnitelmaan. Kuntouttava työtoiminta Työ- ja toimintakyvyn parantaminen Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on siten aina ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuten valmentavaa tai ammatillista työvoimakoulutusta, työharjoittelua tai tuettua työllistämistä. Suunnitelma voi näiden toimenpiteiden ohella sisältää myös työllistymismahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Tarvittaessa voidaan aktivointisuunnitelmaa laadittaessa kuulla kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaista kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmää, jos asiakas antaa tähän suostumuksensa. Jos työvoimatoimisto arvioi, ettei asiakkaalle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta. Laki ei muuta työvoimahallinnon ja kunnan sosiaalitoimen keskinäistä toimivaltaa. Työvoimaviranomaiset päättävät nykyisen lainsäädännön mukaisesti omista palveluistaan ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistään, mikä tarkoittaa sitä, että toimenpiteitä tarjotaan niihin vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa. Toimenpiteitä tarjottaessa kiinnitetään huomiota siihen, keiden työmarkkinavalmiuksia ja pysyvää työllistymistä voidaan parhaiten edistää työhallinnon aktiivitoimin. Toimenpiteiden harkintaan vaikuttaa myös se, löytyykö esimerkiksi yhdistelmätuen piiriin kuuluvalle asiakkaalle työnantajaa, joka hänet palkkaa. Jos kunta arvioi, ettei asiakas työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi välittömästi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, suunnitelman tulee sisältää erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan osallistua myöhemmin kuntouttavaan työtoimintaan. Tämän arvion on perustuttava asiakkaan toimintakykyyn. Arviota tehtäessä voidaan käyttää asiantuntijana kunnan terveyskeskusta tai sairaanhoitopiiriä. Muut asiakkaan toimintakyvyn kannalta ulkopuoliset tekijät, kuten kunnan taloudellinen tilanne, eivät ole perusteita arvioitaessa sitä, voidaanko asiakkaalle tarjota kuntouttavaa työtoimintaa.

18 23 Aikaisemmat toimenpiteet mukaan suunnitelmaan Muiden aiempien suunnitelmien mukaiset toimenpiteet jatkuvat tarvittaessa, vaikka asiakkaalle tehdään aktivointisuunnitelma. Aiemmin päätetyt toimenpiteet voidaan lisätä osaksi aktivointisuunnitelmaa, mikäli toimenpiteiden katsotaan tukevan asiakkaan työllistymisen edellytyksiä Aktivointisuunnitelmaan voidaan työllistymistä edistävien toimien tai kuntouttavan työtoiminnan lisäksi samanaikaisesti sisällyttää muun lainsäädännön mukaisia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita. Näiden palveluiden järjestämisvastuusta ja rahoituksesta on voimassa, mitä kutakin palvelua koskevassa laissa on erikseen säädetty. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevalla lailla ei ole muutettu kunnan järjestämisvelvollisuutta tai asiakkaan oikeutta kyseisiin palveluihin. Palvelutarpeen arviointi Alle 3 kk:n sisällä alkava este Muita palveluja Aktivointisuunnitelmaan sisällytettäviä palveluita ja toimenpiteitä arvioitaessa on otettava huomioon tiedossa olevat asiakkaan työmarkkinaasemaan välittömästi vaikuttavat seikat. Jos aktivointisuunnitelman laatimisen yhteydessä todetaan, että asiakas kolmen kuukauden aikana aloittaa esimerkiksi varusmies- tai siviilipalveluksen, äitiysloman tai jää eläkkeelle, ei asiakkaalle tarjota kuntouttavaa työtoimintaa, koska lain mukaan kuntouttavan työtoiminnan jakson on kestettävä vähintään kolme kuukautta. Kunta päättää kuntouttavan työtoiminnan tai sen järjestämisvastuulla olevien muiden sosiaalipalveluiden sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluiden sisällyttämisestä aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelmaan sisältyvien muiden palvelujen tavoite on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen niin, että hän voi osallistua työhallinnon järjestämään työllistymistä edistävään toimintaan tai kuntouttavaan työtoimintaan. Aktivointisuunnitelmaa tehtäessä voidaan asiakasta myös informoida muista työllistymismahdollisuuksia parantavista palveluista, kuten mahdollisuudesta hakea Kansaneläkelaitoksen järjestämiä kuntoutuspalveluja. Kuntouttava työtoiminta aktivointisuunnitelmassa Suunnitelmaan kirjataan Mikäli aktivointisuunnitelmaan sisällytetään kuntouttava työtoiminta, on siitä kirjattava suunnitelmaan ainakin seuraavat asiat (kuntouttavaa työtoimintaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.): 1) kuntouttavan työtoiminnan sisällön kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka; 2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto; 3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus; 4) asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

19 24 5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia asiakkaan työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman uudistamisesta. Sisältö ja järjestäminen Aika ja pituus Kuntouttavan työtoiminnan sisältö on kuvattava aktivointisuunnitelmassa mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuntouttavan työtoiminnan täsmällinen sisältö ei ole suunnitelman tekohetkellä tiedossa, on kunnan ja työvoimatoimiston huolehdittava siitä, että työtoiminnan sisältö kuvataan aktivointisuunnitelmaan heti kun sisältö ja toteutustapa täsmentyvät. Jos työtoimintaan kuuluu useampaa erityyppistä toimintaa, on sen sisältö kokonaisuudessaan kirjattava suunnitelmaan. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä tiedot toiminnan järjestämispaikasta. Jos toiminta toteutetaan kunnassa, on tarkasti yksilöitävä, missä osassa kunnan organisaatiota se tapahtuu. Jos kuntouttava työtoiminta toteutetaan yhdistyksessä, säätiössä, uskonnollisessa yhdyskunnassa tai valtion virastossa, on tämä mainittava. Jos edellä mainittu toteuttajaorganisaatio koostuu useammasta eri yksiköstä, on tarkempi toimintapaikka sisällytettävä suunnitelmaan. Kuntouttavan työtoiminnan alkamisajankohta ja kokonaispituus on kirjattava aktivointisuunnitelmaan, jotta perusteet kunnan ja valtion velvollisuudelle maksaa etuuksia ja korvauksia voidaan kirjallisesti todentaa. Valtion korvauksen hakemista ja maksamista on käsitelty käsikirjan luvussa 7. Aktivointisuunnitelmaan voidaan kirjata kuntouttavan työtoiminnan ohella muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Ennen suunnitelman allekirjoittamista on työvoimatoimiston ja kunnan informoitava asiakasta kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen perusteella maksettavista etuuksista ja korvauksista. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle kerrotaan niistä perusteista, millä etuuksia ja korvauksia suoritetaan. Matkakorvausten osalta asiakkaalle on kerrottava, että kuntouttavasta työtoiminnasta syntyvät matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti. Etuudet ja korvaukset Tukihenkilö Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää apunaan tukihenkilöä aktivointisuunnitelman laadinnassa ja uudistamisessa. Tukihenkilönä voi toimia esimerkiksi lähiomainen, työtoiminnan ohjaaja, henkilökohtainen tukihenkilö päihde- tai mielenterveysyksiköstä tai työttömien yhdistyksen tukihenkilö tai muu vastaava asiakkaan tarpeellisena pitämä avustaja.

20 Tietojen tallentaminen Yhdessä laaditusta aktivointisuunnitelmasta annetaan yksi kappale asiakkaalle. Aktivointisuunnitelma talletetaan kunnan sosiaalihuollon henkilörekisteriin sekä työvoimapalvelujen henkilörekisteriin. Näiden rekistereiden osalta noudatetaan, mitä niistä on erikseen säädetty Voimassaolo, uudistaminen ja seuranta Tallentaminen molempiin rekistereihin Suunnitelman päivitys Mihin asti suunnitelma on voimassa Aktivointisuunnitelman kestosta, muuttamisesta ja keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta sovitaan kunnan, työvoimatoimiston ja asiakkaan kesken. Mikäli aktivointisuunnitelmaan sisältyy kuntouttava työtoiminta, on aktivointisuunnitelma tältä osin päivitettävä 3 24 kuukauden välein. Aktivointisuunnitelma laaditaan määräajaksi. Suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa noudattaen aktivointisuunnitelman laatimista koskevaa menettelyä. Aktivointisuunnitelman ja siihen sisältyvien toimenpiteiden tavoitteena on auttaa kyseistä asiakasta pääsemään vakiintuneesti työmarkkinoille. Aktivointisuunnitelman tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes asiakas täyttää ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan tai peruspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon. Työvoimatoimisto tai kunta tekee päätöksen siitä, onko suunnitelma katsottava keskeytyneeksi. Asiakkaan muu kuin satunnainen työllistyminen tai yritystoiminnan aloittaminen keskeyttää suunnitelman. Suunnitelma voidaan katsoa keskeytyneeksi kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on työllistynyt tai aloittanut yritystoiminnan taikka aloittanut ammattiin tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot. Ennen keskeytyspäätöksen tekemistä työvoimatoimiston tai kunnan on kuultava asiakasta. Asiakkaan aloittaessa ammattiin tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot hänen aktivointisuunnitelmansa keskeytyy. Suunnitelman keskeytymisestä on työvoimatoimiston tai kunnan annettava kirjallinen päätös asiakkaan vaatimuksesta. Jos työt tai opinnot loppuvat tai keskeytyvät ennen kuin asiakas on vakiintuneesti työllistynyt työmarkkinoille, jatketaan keskeytynyttä suunnitelmaa, jota luonnollisesti myös tarvittaessa muutettaan. Jatkamisesta on sovittava asiakkaan kanssa hänen ilmoittauduttuaan uudelleen työttömäksi työnhakijaksi tai hakiessaan toimeentulotukea. Milloin uusi suunnitelma Jos kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä on tarkoituksenmukaista poiketa siitä, mitä aktivointisuunnitelmaan on kirjattu, on laadittava uusi aktivointisuunnitelma. Jos kuntouttavan työtoiminnan päivittäiseen tai viikoittaiseen kestoon liittyvä muutos on vähäinen, eikä se muuta kuntouttavan työtoiminnan kokonaiskestoa, ei aktivointisuunnitelmaa tarvitse uudistaa. Myöskään kuntouttavan työtoiminnan sisällön vähäinen muuttaminen ei edellytä aktivointisuunnitelman uudistamista.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen

Lisätiedot

3) toimeentulotuella toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua taloudellista tukea;

3) toimeentulotuella toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua taloudellista tukea; 1 of 9 21/03/2011 13:55 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 2.3.2001/189 2.3.2001/189 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki kuntouttavasta

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa..

Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa.. Kuntouttavan työtoiminnan soveltamisohjeet peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä Hyväksytty kuntayhtymähallituksen kokouksessa..2014 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAKI KUNTOUTTAVASTA

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Työllisyydenhoidon yhdyspinnat Työvaliokunta 15.11.2017 1.11.2017 Taustaa ja lähtökohtia Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 17.03.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere

Työttömyysturvan muutokset. Jenni Korkeaoja , Tampere Työttömyysturvan muutokset Jenni Korkeaoja 21.10.2017, Tampere Työttömyys tänään Työttömyyden trendi laskussa koko Suomessa Suomi pääsemässä kiinni maailmantalouden ja Euroopan talouden kasvuun 202 000

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Nuorisolaki 7 a Monialainen yhteistyö

Nuorisolaki 7 a Monialainen yhteistyö 1 Nuorisolaki 7 a Monialainen yhteistyö Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto,

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001 N:o Laki. N:o 189. kuntouttavasta työtoiminnasta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001 N:o Laki. N:o 189. kuntouttavasta työtoiminnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 189 198 SISÄLLYS N:o Sivu 189 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta... 585 190 Laki sosiaalihuoltolain 17 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi

Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi Aktiivinen työnhaku - Alustavia ehdotuksia työttömyysturvan seuraamusmuutoksiksi 10.5.2017 Valmistelutilanne: Lausuntokierroksella (5.5. 16.6.) kolme luonnosta hallituksen esitykseksi: HE laeiksi julkisista

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että yrityksessä työllistynyt

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Laki. julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta. Soveltamisala

Laki. julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta. Soveltamisala Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään määräaikaisesta

Lisätiedot

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke

Renessanssi-hanke. - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke Renessanssi-hanke - Sosiaalisen resilienssin ja yhteiskuntavastuullisen työllistämisen kehittämishanke 2015 2018 Heikki Rantala Oma Häme II Järjestöfoorumi : Renessanssi-hankkeen järjestöyhteistyö Heikki

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Laki työttömyysturvan aktiivimallista

Laki työttömyysturvan aktiivimallista Laki työttömyysturvan aktiivimallista voimaan 1.1.2018 työttömän on 65 päivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää eli noin kolme

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 918/2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 3, 4 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti, sellaisina

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 918/2012 918/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Hankinnan yksilöinti 1083/ / Hankinnan yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Espoon kaupunki hankkii ostopalveluna v. 2012 noin 14 000 työtoimintapäivää. Tulevalla sopimuskaudella kaupunki pyrkii hankkimaan vuosittain 20 000 työtoimintapäivää ostopalveluna.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p Lapin työllistymistä edistävä REKISTERISELOSTE monialainen yhteispalvelu Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2016 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Kemin kaupunginhallitus Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus. Susanna Rahkonen

Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus. Susanna Rahkonen Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistus Susanna Rahkonen 7.2.2018 Uudistettavat palvelut Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2.

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2. Toimivallan delegointi työllisyyskokeilun ajalle kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille / Elinvoima- ja osaamislautakunta

Lisätiedot

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan

Päivitetty: Kuntouttavan työtoiminnan Päivitetty: 11.8.2017 Kuntouttavan työtoiminnan 2 Sisällys 1 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA... 4 2 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 6 3 TYÖTEHTÄVIIN PEREHDYTTÄMINEN... 7 4 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNNÖT... 8 5 SOSIAALIOHJAUS

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot