Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja"

Transkriptio

1 Työministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 289 Oppaita 2001:8 Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2001 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

2 TIIVISTELMÄ Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (toim.) Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja. Helsinki s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, ISSN X; 2001:8.) ISBN X Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) tuli voimaan Laki merkitsee uusia mahdollisuuksia pitkään työttöminä oleville asiakkaille. Se velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Tämän lisäksi laki velvoittaa kuntia järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille, jotka täyttävät lain tarkemmin määrittelemät ehdot. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan työvoimatoimistojen ja kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä uuden lain edellyttämien aktivointisuunnitelmien teossa ja kuntien asiakkaiden kuntouttavan työtoiminnan toimeenpanossa. Käsikirjassa on myös pyritty ottamaan huomioon myös muiden kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien tahojen (säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat sekä valtion virastot) tarpeet. Käsikirja tukee viranomaisia näiden soveltaessa lakia ja sen nojalla annettuja alempiasteisia normeja. Käsikirja liitteineen ei ole varsinainen viranomaisohje. Käsikirjan valmistelusta on vastannut Kuntouttavan työtoiminnan ohjausryhmä, jossa ovat valtionhallinnon lisäksi edustettuina palkansaajien keskusjärjestöt, Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Käsikirjan liiteosaan on koottu esimerkkejä hyvistä käytännöistä niin viranomaisyhteistyöstä kuin myös kuntouttavasta työtoiminnasta. Liiteosa sisältää myös lomake- ja kirjemalleja, joita viranomaiset ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää, muokata ja käyttää harkintansa mukaan. Käsikirja on saatavana myös sosiaali- ja terveysministeriön (www.vn.fi/stm) ja työministeriön (www.mol.fi) internet-sivuilta, joissa sitä tullaan myös jatkossa päivittämään. Asiasanat: aktiivinen sosiaalipolitiikka, aktivointi, aktivointisuunnitelma, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus

3 SAMMANDRA Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (red.) Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja (Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte). Helsingfors s. (Social- och hälsovårdsministeriets handböcker, ISSN X; 2001:8) ISBN X Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) trädde i kraft Lagen medför nya möjligheter för personer som länge varit arbetslösa. Lagen ålägger kommunerna och arbetskraftsbyråerna att samarbeta för att göra upp en servicehelhet som passar klienten. Dessutom ålägger lagen kommunerna att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för de klienter som länge varit arbetslösa och som lyfter arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som uppfyller de villkor som närmare anges i lagen. Handboken är avsedd som stöd för anställda vid arbetskraftsbyråerna och kommunernas socialväsen vid uppgörandet av de aktiveringsplaner som lagen förutsätter och vid verkställigheten av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för kommunernas klienter. I handboken har man även försökt beakta behoven hos andra aktörer som ordnar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (stiftelser, föreningar, religiösa samfund och statens ämbetsverk). Handboken stöder myndigheterna då de skall tillämpa lagen och de normer av lägre rang som utfärdats med stöd av den. Handboken med bilagor är inte någon egentlig myndighetsföreskrift. Styrgruppen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har svarat för beredningen av handboken. I styrgruppen är förutom statsförvaltningen även löntagarnas centralorganisationer, Finlands Kommunförbund, Kommunala arbetsmarknadsverket och socialoch hälsovårdsorganisationerna representerade. I bilagan till handboken presenteras exempel på god praxis för såväl myndighetssamarbete som arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Bilagan innehåller även blankett- och brevmodeller, som myndigheter och samarbetspartners kan utnyttja, bearbeta och använda enligt eget gottfinnande. Handboken finns även på social- och hälsovårdsministeriets (www.vn.fi/stm) och arbetsministeriets (www.mol.fi) Internetsidor, där den i fortsättningen kommer att uppdateras. Nyckelord: aktiv socialpolitik, aktivering, aktiveringsplan, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering

4 SUMMARY Lindqvist, Tuija; Oksala, Ilkka & Pihlman, Marja-Riitta (eds.) Handbook on Rehabilitating Work Experience. Helsinki p. (Handbooks of the Ministry of Social Affairs and Health, ISSN X; 2001:8.) ISBN X The Act on Rehabilitating Work Experience (189/2001) came into force on September 1, The Act brings new possibilities for clients who have been unemployed for a long time. It obliges the municipalities and employment offices to co-operate in order to create a suitable service entity for each client. In addition to this the Act obliges the municipalities to arrange rehabilitating work experience for long-term unemployed clients receiving labour market support or income support, who fulfil the requirements specified in the Act. The handbook is intended to be of support for employment office and municipal social workers when drawing up the activation plans required by the new Act and in the implementation of rehabilitating work experience for the clients of the municipalities. In the handbook, the aim has also been to take into consideration the needs of other sectors that are also involved in organising rehabilitating work experience (foundations, associations, religious congregations as well as government offices). The handbook supports government officials in the application of the Act and lower grade norms passed by virtue of it. The handbook along with its appendices is not an official guideline for the authorities. The handbook has been prepared by the control group for rehabilitating work experience, which in addition to representatives of public administration also includes representatives of the central trade union confederations, the Association of Finnish Local and Regional Authorities, the Commission for Local Authority Employers and other organisations within the social welfare and health sector. Assembled in the appendix of the handbook are examples of good practices in both administrative co-operation as well as rehabilitating work experience. The appendix also includes examples of forms and letters that the authorities and co-operation partners can utilise, revise and use at their discretion. The handbook is also available on the Internet pages of the Ministry of Social Affairs and Health (www.vn.fi/stm) and the Ministry of Labour (www.mol.fi), where it will also be updated in the future. Keywords: active social policy, activation, activation plan, rehabilitating work experience, social rehabilitation

5 Lukijalle Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja eräistä siihen liittyvistä laeista tuli voimaan (laki sisältää siirtymäsäännöksen, joka esitetään tässä käsikirjassa). Lain voimaantulo tarjoaa uusia mahdollisuuksia pitkään työttöminä oleville asiakkaille. Laki velvoittaa kunnat ja työvoimatoimistot yhteistyöhön kullekin asiakkaalle sopivan suunnitelman ja palvelukokonaisuuden laatimiseksi. Tämän lisäksi laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille. Uusi lainsäädäntö tarjoaa myös kuntien ja työvoimatoimistojen henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet yhteistoimintaan. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan työvoimatoimistojen ja kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä uuden lain edellyttämien aktivointisuunnitelmien teossa ja kuntien henkilöstöä kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä. Käsikirja auttaa viranomaisia näiden soveltaessa lakia ja sen nojalla annettuja alempiasteisia normeja. Käsikirja liitteineen ei ole varsinainen viranomaisohje. Käsikirjassa on pyritty ottamaan huomioon myös muiden kuntouttavaa työtoimintaa järjestävien tahojen (säätiöt, yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat sekä valtion virastot) tarpeet. Käsikirja tukee viranomaisia näiden soveltaessa lakia ja sen nojalla annettuja alempiasteisia normeja. Käsikirja liitteineen ei ole varsinainen viranomaisohje. Käsikirjan valmistelussa on pyritty ottamaan huomioon palaute, mikä on kevään 2001 aikana saatu työvoimaneuvojilta ja sosiaalityöntekijöiltä ympäri Suomea. Käsikirjan valmistelusta on vastannut Kuntouttavan työtoiminnan ohjausryhmä, jossa on valtion hallinnon lisäksi edustettuina palkansaajien keskusjärjestöt, Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Käsikirjan ovat toimittaneet tutkija Tuija Lindqvist (Stakes), neuvotteleva virkamies Ilkka Oksala (STM) sekä ylitarkastaja Marja-Riitta Pihlman (TM). Käsikirjan liiteosaan on koottu esimerkkejä viranomaistyön hyvistä käytännöistä ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Liiteosa sisältää lomake- ja kirjemalleja, joita viranomaiset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää ja muokata harkintansa mukaan. Käsikirja on saatavana myös sosiaali- ja terveysministeriön (www.vn.fi/stm) ja työministeriön (www.mol.fi) internet-sivuilta, joissa sitä tullaan myös jatkossa päivittämään. Työvoimatoimistoihin toimitetaan kuntouttavaa työtoimintaa koskeva työministeriön asiakasesite. Asiakasesitteen teksti on saatavana myös työhallinnon internet -sivuilta osoitteesta Kunnat voivat tilata esitettä Editasta. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työministeriön toimeksiannosta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes toteuttaa kolmivuotisen seuranta- ja arviointitutkimuksen, jossa tutkitaan kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain toteutumista ja vaikutuksia.

6 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Asiakas Yleistä Alle 25-vuotiaat vuotta täyttäneet Mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan ennen määräaikoja Maahanmuuttajan oikeus aktivointisuunnitelmaan Aktivointisuunnitelma Viranomaisten velvollisuudet Suunnitelman tekeminen Etukäteisvalmistelu ja tietojen vaihto Suunnitelman sisältö Tietojen tallentaminen Voimassaolo, uudistaminen ja seuranta Kieltäytyminen aktivointisuunnitelmasta Yleistä Työmarkkinatuki Toimeentulotuki Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Asiakkaalle tarjottavat palvelut Työvoimatoimiston palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Kuntoutuspalvelut Kuntouttava työtoiminta Järjestäminen ja toteuttaminen Sisältö Kesto Yleistä Kuntouttavan työtoiminnan jakso Toiminta-aika Työturvallisuus ja työterveyshuolto Tapaturmavakuutus ja vastuu ulkopuoliselle aiheutuneista vahingoista Seuranta Ilmoitus pääluottamusmiehelle Ostosopimus Toimeentuloturva kuntouttavan työtoiminnan aikana Toimeentulotuki Työmarkkinatuki Matkakorvaukset Kieltäytyminen ja keskeyttäminen Yleistä Toimeentulotuki Työmarkkinatuki Sosiaalivakuutus ja työssäoloehto...58

7 7. Valtion korvaus kunnille ja toiminnan järjestämiseen liittyvät rahoitusmahdollisuudet Työministeriön korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Muu rahoitus Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet sekä työhallinnon työllisyyspoliittisella projektituella rahoitetut hankkeet Raha-automaattiyhdistys (RAY) Muutoksenhaku...63 Liitteet...64 Liite 1. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvät lainmuutokset Liite 2. Esimerkit työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen yhteisistä haastattelukutsuista Liite 3. Esimerkki yhteisen haastattelukutsun liitelomakkeesta Liite 4. Aktivointisuunnitelmalomakkeen malli ja täyttöohje Liite 5. Päätösmalli Liite 6. Valtion korvauksen päätösmallit Liite 7. Liite 8. Esitteitä kuntouttavasta työtoiminnasta Luettelo aktivointisuunnitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä työvoimapoliittisista lausunnoista Liite 9. Esimerkki kunnan ilmoituksesta työvoimatoimistolle Liite 10. Esimerkkejä toteutetuista yhteistyökäytännöistä sekä kuntouttavista ja aktivoivista projekteista ja työmalleista Kirjallisuus.110

8 13 1. Johdanto Lain tavoite Aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan toimenpiteiden tarkoitus on parantaa pitkään työttömänä olleen asiakkaan työllistymismahdollisuuksia. Tavoitteen saavuttamiseksi koko maahan luodaan yhtenäiset puitteet pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi velvoittamalla työvoimaviranomainen ja kunta laatimaan aktivointisuunnitelma yhdessä pitkään työttömänä olleen asiakkaan kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttöminä olleille väylä suoraan työhön tai ensiksi työvoimahallinnon ensisijaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Toinen kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta on osa laajempaa kokonaisuutta. Lailla on yhdessä työvoimapalvelulain, toimeentulotuesta annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muutosten kanssa luotu kokonaisuus, jolla estetään nykyistä tehokkaammin pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ja parannetaan pitkäaikaistyöttömien mahdollisuutta palata työelämään. Kuntouttava työtoiminta voi luoda väylän työelämään, auttaa toimintakyvyn palauttamisessa tai jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn. 2. Asiakas 2.1. Yleistä Lain soveltamisala Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa asiakkaaksi määritellään työtön henkilö, joka saa työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Jos hän saa yhtäaikaisesti molempia tukia, määritellään hänet ensisijaisen etuuden perusteella työmarkkinatuen saajaksi. Toimeentulotuen saajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakasta, joka ei saa työttömyyden perusteella mitään ensisijaista etuutta (kuten työmark-

9 14 kinatukea). Hänen toimeentulonsa perustuu pääasiassa työttömyyden johdosta maksettavaan toimeentulotukeen. Lakia sovelletaan alle 25-vuotiaisiin asiakkaisiin lyhyemmän työttömyysjakson jälkeen kuin 25 vuotta täyttäneisiin. Työmarkkinatukea saaneet alle 25-vuotiaat ovat tämän lain piirissä noin 8,5 12 kuukauden työttömyyden jälkeen, kun taas 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukea saavat tulevat soveltamisen piiriin noin 2 2,5 vuoden työttömyyden jälkeen. Tämän lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen velvoittavuus perustuu asiakkaan ikään. Alle 25-vuotiaalla työttömällä työnhakijalla ei ole oikeutta, ilman hyväksyttävää syytä, kieltäytyä lain edellytykset täyttävästä kuntouttavasta työtoiminnasta ilman kieltäytymisen toimeentuloturvaseuraamuksia. Tarkoitus on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäytyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja riittävän tehokkaasti. Ennen kuin asiakas tulee tämän lain soveltamisalan piiriin, hänellä on ollut työttömänä työnhakijana mahdollisuus saada työvoimapalveluja ja päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Nämä mahdollisuudet hänellä säilyvät myös sen jälkeen, kun hän täyttää kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain soveltamisalan edellytykset. Velvoittavuus Työnhakusuunnitelma on useimmiten laadittu Työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma on laadittu työttömälle työnhakijalle viimeistään siinä vaiheessa, kun työttömyys on kestänyt viisi kuukautta. Työnhakusuunnitelmaan sisältyvien palveluiden tarkoituksena on ollut asiakkaan työllistäminen avoimille työmarkkinoille. Tätä pyrkimystä on voitu tukea tarjoamalla asiakkaalle työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuten työvoimapoliittista koulutusta tai työllisyysvaroin tuettua työtä. Työtön asiakas voi eräissä tapauksissa saada työttömyyden johdosta pääasiallisena tulonaan kunnan sosiaalitoimen maksamaa toimeentulotukea. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi työmarkkinatuen korvaukseton määräaika (karenssi) tai ikä ja koulutus. Tällaisessa tilanteessa työtön asioi kunnan sosiaalitoimessa. Jotta lain soveltamisalan käytännön määrittely on toimeentulotukea saaville mahdollista, on kunnan sosiaalitoimen kirjattava toimeentulotukipäätöksiin tuen myöntämisperuste nykyistä tarkemmin. Asiakkaan toimeentulon katsotaan pääasiassa perustuvan työttömyyden johdosta maksettavaan toimeentulotukeen, kun hän ei samanaikaisesti saa työttömyyden perusteella maksettavaa ensisijaista etuutta, kuten työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa. Se, että asiakkaalle maksetaan

10 15 samanaikaisesti joidenkin kustannusten (esimerkiksi asumiskustannukset tai lääkekustannukset) perusteella korvausta, ei vaikuta arvioon siitä, muodostaako toimeentulotuki hänen pääasiallisen toimeentulonsa. Se, että asiakkaan toimeentulo on lyhytkestoisesti perustunut muuhun kuin toimeentulotukeen, esimerkiksi työtuloihin tai työmarkkinatukeen, ei estä tämän lain soveltamista häneen, jos toimeentulotuki muodostaa selvästi hänen pääasiallisen toimeentulonsa tarkastelukautena Alle 25-vuotiaat Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle, 1) jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana; 2) jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma ja joka on saanut työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa; taikka 3) jolle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakuhaastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen. Laissa mainittuja edellytyksiä laskettaessa otetaan huomioon vain työttömyyden perusteella maksettu työmarkkinatuki. Tämä merkitsee sitä, että niitä päiviä, jolloin asiakas osallistuu työhallinnon järjestämään työllistymistä edistävään toimenpiteeseen, ei oteta huomioon vuotta täyttäneet Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle, jolle on aiemmin laadittu työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma ja Määräaikoja Määräaikoja 1) joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä; 2) joka on työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä; taikka 3) jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

11 16 Määriteltäessä tämän kohdan mukaisia aikarajoja sovelletaan samoja periaatteita, jotka on selvitetty edellä kohdassa Mahdollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan ennen määräaikoja Työmarkkinatukeen oikeutetulla työttömällä työnhakijalla, työttömyyspäivärahaa saavalla asiakkaalla tai asiakkaalla, jonka toimeentulo pääasiallisesti perustuu työttömyydestä johtuen toimeentulotukeen, on oikeus, ennen kuin hänen työttömyytensä on kestänyt laissa määritellyn ajan, ilmoittaa työvoimatoimistoon tai kuntaan haluavansa osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Edellä mainitulle asiakkaalle voidaan hänen pyynnöstään järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ennen edellä kohdissa 2.2. ja 2.3. esitettyjä määräaikoja. Edellytyksenä on se, että kunta ja työvoimatoimisto, varattuaan asiakkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi, arvioivat kuntouttavan työtoiminnan parhaiten tukevan asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Ennen kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä on laadittava aktivointisuunnitelma siten kuin jäljempänä luvussa 3. todetaan. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tässä tapauksessa järjestää vain jos kunta ja työvoimatoimisto ovat yksimielisiä toimenpiteen tarpeellisuudesta. Oikeus osallistua ennen määräaikoja Työmarkkinatukeen oikeutettu asiakas Työmarkkinatukeen oikeutettuna pidetään asiakasta, joka olisi muutoin oikeutettu työmarkkinatukeen, mutta jolle työmarkkinatukea ei makseta esimerkiksi sen vuoksi, että hänen puolisonsa tulot ovat niin suuret, että työmarkkinatukea ei tarveharkinnan vuoksi jää maksettavaksi. Kunnan ja työvoimatoimiston harkintavalta työtoiminnan järjestämisessä on suuri. Arvioidessaan kuntouttavan työtoiminnan tarpeellisuutta on kunnan ja työvoimatoimiston otettava huomioon asiakkaan työttömyyden kesto sekä se, voidaanko asiakkaalle työvoimatoimiston näkemyksen perusteella tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ei ole perusteltua, jos asiakkaan työttömyys on kestänyt vain lyhyen ajan tai asiakkaalle olisi kohtuullisessa ajassa tarjottavissa työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä Maahanmuuttajan oikeus aktivointisuunnitelmaan Aktivointisuunnitelmaa ei laadita maahanmuuttajalle, jolla on maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain mukaisesti oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

12 17 Koska maahanmuuttajilla ovat omat suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista ja elämänhallintaa tukevat järjestelmät, ei ole tarkoituksenmukaista ulottaa aktivointisuunnittelua, kuntouttavaa työtoimintaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä maahanmuuttajiin sinä aikana, kun he kuuluvat kotouttamistoimenpiteiden piiriin. Palvelut on tarpeen tarjota niille maahanmuuttajille, joiden kotouttamistoimenpiteet eivät kolmen vuoden aikana johtaneet tulokseen. Kotoutumisjakson jälkeen asiakkaalle laaditaan aktivointisuunnitelma, mikäli hän on yhä työtön ja täyttää laissa määrätyt muut edellytykset. Tämän vuoksi edellä kohdissa 2.2. ja 2.3. mainittuihin määräaikoihin luetaan myös ne päivät, joilta työmarkkinatukea tai toimeentulotukea on maksettu työttömälle maahanmuuttajalle maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain mukaisena kotoutumistukena. 3. Aktivointisuunnitelma 3.1. Viranomaisten velvollisuudet Suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa Kuka tekee aloitteen Lailla velvoitetaan kunta ja työvoimatoimisto laatimaan aktivointisuunnitelma työttömälle asiakkaalle, joka saa toimeentulotukea tai työmarkkinatukea. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelman tekeminen käynnistyy viranomaisen aloitteesta. Kun kysymyksessä on työmarkkinatukea saava asiakas, on työvoimatoimisto velvollinen käynnistämään suunnitelman tekemisen. Kun kysymyksessä on työttömyyden perusteella pääasiallisena toimeentulonaan toimeentulotukea saava asiakas, on kunta velvollinen käynnistämään suunniteluun liittyvät toimenpiteet. Työvoimatoimisto on velvollinen viipymättä käynnistämään aktivointisuunnitteluun liittyvät toimenpiteet saatuaan Kansaneläkelaitokselta tiedot niistä asiakkaista, jotka täyttävät lain soveltamisalan ehdot (ks. edellä kohdat 2.2. ja 2.3.) Kansaneläkelaitos on velvollinen toimittamaan työvoimatoimistoille tiedot sellaisista asiakkaista, jotka ovat tulleet lain soveltamisalan piiriin työmarkkinatuen maksupäivien perusteella. Kansaneläkelaitos toimittaa kerran kuukaudessa työvoimatoimistoille tiedot uusista asiakkaista, joille aktivointisuunnitelma on laadittava.

13 18 Kunta on velvollinen viipymättä aloittamaan toimenpiteet aktivointisuunnitelman laatimiseksi asiakkaalle, joka on saanut laissa määritellyn ajan työttömyyden perusteella toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan. Kunnan on luotava tätä varten seurantajärjestelmä. Kotikunta Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuu se työvoimatoimisto, jonka toiminta-alueeseen työttömän työnhakijan kotikunta kuuluu. Suunnitelman laatiminen edellyttää, että sitä laadittaessa on käytettävissä riittävät tiedot kyseisestä asiakkaasta. Jos asiakasta ei ole rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi mainitussa toimistossa, häntä koskevat työnhakijatiedot siirretään siitä työvoimatoimistosta, jossa hän on työnhakijana, siihen työvoimatoimistoon, jonka toiminta-alueeseen hänen kotikuntansa kuuluu. Aktivointisuunnitelma on yksi sosiaalipalvelu Suunnitelman valmistelu Kunnalla tarkoitetaan kotikuntalain perusteella määräytyvää asiakkaan kotikuntaa. Mikäli asiakkaalle on maksettu toimeentulotukea muun kunnan kuin kotikunnan toimesta ja asiakas täyttää edellä esitetyt edellytykset aktivointisuunnitelman laatimiseksi, on toimeentulotukea maksaneen kunnan muistutettava asiakasta kotikuntalain 7 :n mukaisesta velvollisuudesta tehdä muuttoilmoitus. Vaikka lailla ei olekaan tarkemmin säädetty aktivointisuunnitelmaan osallistuvasta kunnan viranomaisesta, voidaan pääsääntöisesti pitää perusteltuna sitä, että vastuu aktivointisuunnitelmien tekemisestä on kunnan sosiaalitoimella. Aktivointisuunnitelman tekemiseen osallistuminen on sosiaalihuoltolain lisäyksellä määritelty yhdeksi kunnan vastuulla olevaksi sosiaalipalveluksi. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunta ja työvoimatoimisto. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että suunnitelman laativat sosiaalityöntekijä sekä työvoimaneuvoja yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmaa valmisteltaessa voidaan käyttää hyväksi muiden viranomaisten, esimerkiksi kunnan terveystoimen, asiantuntemusta. Vaikka lailla ei säädetä ehdottomasti niiden viranomaisten määrää, jotka osallistuvat asiakkaan kanssa aktivointisuunnitelman laatimiseen, on pääsääntöisesti tarkoituksenmukaista, että läsnä olisivat asiakkaan lisäksi työvoimaneuvoja ja sosiaalityöntekijä. Mikäli kuntouttavaa työtoimintaa ollaan sisällyttämässä aktivointisuunnitelmaan, saattaa olla tarkoituksenmukaista, että kunnan puolelta aktivointisuunnitelman tekoon myöhemmässä vaiheessa osallistuu myös työsuunnittelija ja/tai kuntouttavan työtoiminnanohjaaja. Tämän tarve on harkittava tapauskohtaisesti paikallistasolla. Näissä tilanteissa kunnan palveluksessa olevia työsuunnittelijoita ja työtoiminnanohjaajia koskevat samat määräykset (mm. oikeus muutoin salassa pidettäviin tietoihin) aktivointisuunnitelmaa tehtäessä kuin sosiaalityöntekijöitä. Muita koskevat normaalit tietosuojasäännökset siten, että esimerkiksi säätiön palveluksessa olevalle työtoiminnan ohjaajalle voidaan kertoa salassa pidettäviä asioita vain asiakkaan suostumuksella. Mikä työvoimatoimisto

14 19 Yhteistyö ja allekirjoitukset Tarkoitus on, että aktivointisuunnitelman tekeminen perustuisi yhteisiin arvioihin ja yhteistyöhön. Hyvän aktivointisuunnitelman laatiminen edellyttää kunnan ja työvoimatoimiston säännönmukaista ja avointa keskinäistä yhteistyötä sekä hyvää yhteistyötä asiakkaan kanssa. Kunta, työvoimatoimisto ja asiakas allekirjoittavat aktivointisuunnitelman Suunnitelman tekeminen

15 Etukäteisvalmistelu ja tietojen vaihto Yhteinen tapaaminen Toimenpiteet aktivointisuunnitelman laatimiseksi tarkoittavat sitä, että vastuussa oleva viranomainen kutsuu toisen viranomaisen ja asiakkaan yhteiseen tapaamiseen suunnitelman laatimiseksi. Aloitteen tekevä viranomainen on myös velvollinen tarvittaessa etukäteen valmistelemaan asiaa toisen viranomaisen kanssa. Kunnan ja työvoimatoimiston tulee paikallisesti luoda yhteiset toimintaohjeet aktivointisuunnitelmien tekemisestä. Tällöin on syytä sopia menettelystä, jolla yksittäisen aktivointisuunnitelman tekeminen aloitetaan. Aktivointisuunnitelmien tekemisen yleisiä periaatteita voidaan myös käsitellä kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaisessa kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmässä. Ennen aktivointisuunnitelman laatimisen aloittamista työvoimatoimiston tai kunnan on varmistuttava siitä, että asiakkaalle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakusuunnitelma. Työttömyyden perusteella toimeentulotukea pääasiallisena tulonaan saavan alle 25-vuotiaan nuoren osalta riittää, että hänelle on tehty työvoimapalvelulain mukainen työnhakuhaastattelu. Työnhakuhaastattelua tai työnhakusuunnitelmaa ei aina kuitenkaan ole käytännössä voitu tehdä tilanteessa, jossa toimeentulotukea työttömyyden johdosta saava asiakas ei ole rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Näissä tilanteissa kunnan on pääsäännöstä poiketen ryhdyttävä toimiin aktivointisuunnitelman laatimiseksi, vaikkei ensisijaisia haastatteluja tai suunnitelmia olekaan tehty. Toimeentulolakilain voimaan tuleva muutos antaa kunnan sosiaalitoimelle mahdollisuuden toimeentulotuen alentamisen uhalla velvoittaa työtön toimeentulotukiasiakas ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Tiedot terveydentilasta Aktivointisuunnitelman laatimiseen osallistuvalla työvoimatoimistolla ja kunnalla sekä suunnitelmaa laadittaessa asiantuntijoina mahdollisesti käytettävillä kunnan terveyskeskuksella tai sairaanhoitopiirillä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen aktivointisuunnitelman laatimiseksi asiakasta koskevat välttämättömät tiedot. Laissa on säädetty tältä osin poikkeus tietosuojalainsäädäntöön. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa laissa säädetään ainoastaan sellaisesta asiakastietojen käsittelystä ja tietosuojasta, jotka ovat välttämättömiä lakiin ehdotettujen uusien toimenpiteiden vuoksi. Kunnan sosiaali- ja terveystoimella saattaa olla asiakkaista sellaista arkaluonteista tietoa, jota ei voida pitää aktivointisuunnitelman laatimisen kannalta välttämättömänä. Tällaista tietoa kunta ei siten saa, ilman asiakkaan lupaa, toimittaa

16 21 työvoimatoimistolle. Samoin työvoimatoimistolla saattaa olla sellaista tietoa työttömästä työnhakijasta, joka ei ole aktivointisuunnitelman laatimiseksi välttämätöntä. Tällaista tietoa työvoimatoimisto ei saa aktivointisuunnittelun yhteydessä, ilman asiakkaan suostumusta, antaa kunnan sosiaalitoimelle tai muille suunnitelman tekoon osallistuville. Välttämättömät tiedot saa luovuttaa Aktivointisuunnitelman laatimiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot saadaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä suunnitelman laatijoille. Tällä tavoin estetään ne ongelmat, jotka syntyisivät siitä, että asiakas ei halua tai tiedä kertoa suunnitelman teon kannalta välttämättömiä tietoja. Säännös helpottaa myös laatimiseen osallistuvien viranomaisten välistä tietojenvaihtoa silloin, kun kyse on arkaluonteisten ja salassa pidettävien tietojen ilmaisemisesta tehtäessä arvioita niistä toimenpiteistä, joihin asiakas voisi osallistua. Kysymys on siten yleensä tiedoista, jotka koskevat asiakkaan työ- tai toimintakykyä. Edellä tarkoitettuja tietoja voidaan saada ja luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, jos tietojen luovuttamiselle laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja jos tietojen saaja esittää selvityksen siitä, että tietojen käytöstä ja suojaamisesta voidaan huolehtia henkilötietolaissa säädetyllä tavalla Suunnitelman sisältö Tarjottavat palvelut Tekninen käyttöyhteys ja henkilötietolaki Suunnitelman sisältö Työhallinnon tiedot Ensin arvio työhallinnon palveluista Aktivointisuunnitelmaan merkitään tai liitetään: 1) asiakkaan koulutusta ja työuraa koskevat tiedot; 2) arvio aikaisempien työllistymistä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuudesta; 3) arvio aikaisempien työnhakusuunnitelmien ja kunnan tekemien asiakasta koskevien suunnitelmien toteutumisesta; sekä 4) toimenpiteet, jotka voivat olla työtarjouksia, työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuntouttavaa työtoimintaa, muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Tarkoitus on, että aluksi kartoitetaan ensisijaisesti työhallinnon asiakastietojärjestelmästä asiakkaan koulutusta ja työuraa koskevat tiedot sekä arvioidaan työnhakusuunnitelmien sekä mahdollisten muiden työllistymistä ja elämänhallintaa tukemaan tarkoitettujen suunnitelmien toteutuminen. Nämä tiedot ja arviot merkitään tai liitetään yhdessä laadittavaan aktivointisuunnitelmaan. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisuudet sisällyttää työhallinnon ensisijaisia palveluja tai työllistymistä edistäviä aktiivitoimenpiteitä aktivointisuunnitelmaan. Mahdollisuus yhdistelmätuella työllistämiseen avautuu pitkäaikaistyöttömälle monessa tapauksessa samanaikaisesti, kun

17 22 hänelle on laadittava aktivointisuunnitelma. Yhdistelmätuki ja muut työhallinnon työllistymistä edistävät toimenpiteet ovat kuntouttavaan työtoimintaan nähden ensisijaisesti aktivointisuunnitelmaan sisällytettäviä toimenpiteitä. Muut palvelut Yhdessä sovitut tarjottavat toimenpiteet ja palvelut merkitään aktivointisuunnitelmaan. Kuntouttava työtoiminta Työ- ja toimintakyvyn parantaminen Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa on siten aina ensiksi selvitettävä mahdollisuus tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, kuten valmentavaa tai ammatillista työvoimakoulutusta, työharjoittelua tai tuettua työllistämistä. Suunnitelma voi näiden toimenpiteiden ohella sisältää myös työllistymismahdollisuuksia parantavia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Tarvittaessa voidaan aktivointisuunnitelmaa laadittaessa kuulla kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain mukaista kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmää, jos asiakas antaa tähän suostumuksensa. Jos työvoimatoimisto arvioi, ettei asiakkaalle voida viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarjota työtä tai työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta. Laki ei muuta työvoimahallinnon ja kunnan sosiaalitoimen keskinäistä toimivaltaa. Työvoimaviranomaiset päättävät nykyisen lainsäädännön mukaisesti omista palveluistaan ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistään, mikä tarkoittaa sitä, että toimenpiteitä tarjotaan niihin vuosittain varattujen määrärahojen puitteissa. Toimenpiteitä tarjottaessa kiinnitetään huomiota siihen, keiden työmarkkinavalmiuksia ja pysyvää työllistymistä voidaan parhaiten edistää työhallinnon aktiivitoimin. Toimenpiteiden harkintaan vaikuttaa myös se, löytyykö esimerkiksi yhdistelmätuen piiriin kuuluvalle asiakkaalle työnantajaa, joka hänet palkkaa. Jos kunta arvioi, ettei asiakas työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi välittömästi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, suunnitelman tulee sisältää erityislakien mukaisesti sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka parantavat hänen mahdollisuuksiaan osallistua myöhemmin kuntouttavaan työtoimintaan. Tämän arvion on perustuttava asiakkaan toimintakykyyn. Arviota tehtäessä voidaan käyttää asiantuntijana kunnan terveyskeskusta tai sairaanhoitopiiriä. Muut asiakkaan toimintakyvyn kannalta ulkopuoliset tekijät, kuten kunnan taloudellinen tilanne, eivät ole perusteita arvioitaessa sitä, voidaanko asiakkaalle tarjota kuntouttavaa työtoimintaa.

18 23 Aikaisemmat toimenpiteet mukaan suunnitelmaan Muiden aiempien suunnitelmien mukaiset toimenpiteet jatkuvat tarvittaessa, vaikka asiakkaalle tehdään aktivointisuunnitelma. Aiemmin päätetyt toimenpiteet voidaan lisätä osaksi aktivointisuunnitelmaa, mikäli toimenpiteiden katsotaan tukevan asiakkaan työllistymisen edellytyksiä Aktivointisuunnitelmaan voidaan työllistymistä edistävien toimien tai kuntouttavan työtoiminnan lisäksi samanaikaisesti sisällyttää muun lainsäädännön mukaisia sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita. Näiden palveluiden järjestämisvastuusta ja rahoituksesta on voimassa, mitä kutakin palvelua koskevassa laissa on erikseen säädetty. Kuntouttavaa työtoimintaa koskevalla lailla ei ole muutettu kunnan järjestämisvelvollisuutta tai asiakkaan oikeutta kyseisiin palveluihin. Palvelutarpeen arviointi Alle 3 kk:n sisällä alkava este Muita palveluja Aktivointisuunnitelmaan sisällytettäviä palveluita ja toimenpiteitä arvioitaessa on otettava huomioon tiedossa olevat asiakkaan työmarkkinaasemaan välittömästi vaikuttavat seikat. Jos aktivointisuunnitelman laatimisen yhteydessä todetaan, että asiakas kolmen kuukauden aikana aloittaa esimerkiksi varusmies- tai siviilipalveluksen, äitiysloman tai jää eläkkeelle, ei asiakkaalle tarjota kuntouttavaa työtoimintaa, koska lain mukaan kuntouttavan työtoiminnan jakson on kestettävä vähintään kolme kuukautta. Kunta päättää kuntouttavan työtoiminnan tai sen järjestämisvastuulla olevien muiden sosiaalipalveluiden sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluiden sisällyttämisestä aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelmaan sisältyvien muiden palvelujen tavoite on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen niin, että hän voi osallistua työhallinnon järjestämään työllistymistä edistävään toimintaan tai kuntouttavaan työtoimintaan. Aktivointisuunnitelmaa tehtäessä voidaan asiakasta myös informoida muista työllistymismahdollisuuksia parantavista palveluista, kuten mahdollisuudesta hakea Kansaneläkelaitoksen järjestämiä kuntoutuspalveluja. Kuntouttava työtoiminta aktivointisuunnitelmassa Suunnitelmaan kirjataan Mikäli aktivointisuunnitelmaan sisällytetään kuntouttava työtoiminta, on siitä kirjattava suunnitelmaan ainakin seuraavat asiat (kuntouttavaa työtoimintaa käsitellään tarkemmin luvussa 4.): 1) kuntouttavan työtoiminnan sisällön kuvaus ja toiminnan järjestämispaikka; 2) kuntouttavan työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen kesto; 3) kuntouttavan työtoiminnan jakson alkamisajankohta ja pituus; 4) asiakkaalle kuntouttavan työtoiminnan ohella tarjottavat muut sosiaalipalvelut sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalvelut; sekä

19 24 5) ajankohta, jolloin viimeistään arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia asiakkaan työllistymismahdollisuuksille ja päätetään jatkotoimista sekä aktivointisuunnitelman uudistamisesta. Sisältö ja järjestäminen Aika ja pituus Kuntouttavan työtoiminnan sisältö on kuvattava aktivointisuunnitelmassa mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuntouttavan työtoiminnan täsmällinen sisältö ei ole suunnitelman tekohetkellä tiedossa, on kunnan ja työvoimatoimiston huolehdittava siitä, että työtoiminnan sisältö kuvataan aktivointisuunnitelmaan heti kun sisältö ja toteutustapa täsmentyvät. Jos työtoimintaan kuuluu useampaa erityyppistä toimintaa, on sen sisältö kokonaisuudessaan kirjattava suunnitelmaan. Lisäksi suunnitelmaan on sisällytettävä tiedot toiminnan järjestämispaikasta. Jos toiminta toteutetaan kunnassa, on tarkasti yksilöitävä, missä osassa kunnan organisaatiota se tapahtuu. Jos kuntouttava työtoiminta toteutetaan yhdistyksessä, säätiössä, uskonnollisessa yhdyskunnassa tai valtion virastossa, on tämä mainittava. Jos edellä mainittu toteuttajaorganisaatio koostuu useammasta eri yksiköstä, on tarkempi toimintapaikka sisällytettävä suunnitelmaan. Kuntouttavan työtoiminnan alkamisajankohta ja kokonaispituus on kirjattava aktivointisuunnitelmaan, jotta perusteet kunnan ja valtion velvollisuudelle maksaa etuuksia ja korvauksia voidaan kirjallisesti todentaa. Valtion korvauksen hakemista ja maksamista on käsitelty käsikirjan luvussa 7. Aktivointisuunnitelmaan voidaan kirjata kuntouttavan työtoiminnan ohella muita sosiaalipalveluja sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluja. Ennen suunnitelman allekirjoittamista on työvoimatoimiston ja kunnan informoitava asiakasta kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen perusteella maksettavista etuuksista ja korvauksista. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle kerrotaan niistä perusteista, millä etuuksia ja korvauksia suoritetaan. Matkakorvausten osalta asiakkaalle on kerrottava, että kuntouttavasta työtoiminnasta syntyvät matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan mukaisesti. Etuudet ja korvaukset Tukihenkilö Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää apunaan tukihenkilöä aktivointisuunnitelman laadinnassa ja uudistamisessa. Tukihenkilönä voi toimia esimerkiksi lähiomainen, työtoiminnan ohjaaja, henkilökohtainen tukihenkilö päihde- tai mielenterveysyksiköstä tai työttömien yhdistyksen tukihenkilö tai muu vastaava asiakkaan tarpeellisena pitämä avustaja.

20 Tietojen tallentaminen Yhdessä laaditusta aktivointisuunnitelmasta annetaan yksi kappale asiakkaalle. Aktivointisuunnitelma talletetaan kunnan sosiaalihuollon henkilörekisteriin sekä työvoimapalvelujen henkilörekisteriin. Näiden rekistereiden osalta noudatetaan, mitä niistä on erikseen säädetty Voimassaolo, uudistaminen ja seuranta Tallentaminen molempiin rekistereihin Suunnitelman päivitys Mihin asti suunnitelma on voimassa Aktivointisuunnitelman kestosta, muuttamisesta ja keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta sovitaan kunnan, työvoimatoimiston ja asiakkaan kesken. Mikäli aktivointisuunnitelmaan sisältyy kuntouttava työtoiminta, on aktivointisuunnitelma tältä osin päivitettävä 3 24 kuukauden välein. Aktivointisuunnitelma laaditaan määräajaksi. Suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa noudattaen aktivointisuunnitelman laatimista koskevaa menettelyä. Aktivointisuunnitelman ja siihen sisältyvien toimenpiteiden tavoitteena on auttaa kyseistä asiakasta pääsemään vakiintuneesti työmarkkinoille. Aktivointisuunnitelman tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes asiakas täyttää ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan tai peruspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon. Työvoimatoimisto tai kunta tekee päätöksen siitä, onko suunnitelma katsottava keskeytyneeksi. Asiakkaan muu kuin satunnainen työllistyminen tai yritystoiminnan aloittaminen keskeyttää suunnitelman. Suunnitelma voidaan katsoa keskeytyneeksi kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on työllistynyt tai aloittanut yritystoiminnan taikka aloittanut ammattiin tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot. Ennen keskeytyspäätöksen tekemistä työvoimatoimiston tai kunnan on kuultava asiakasta. Asiakkaan aloittaessa ammattiin tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot hänen aktivointisuunnitelmansa keskeytyy. Suunnitelman keskeytymisestä on työvoimatoimiston tai kunnan annettava kirjallinen päätös asiakkaan vaatimuksesta. Jos työt tai opinnot loppuvat tai keskeytyvät ennen kuin asiakas on vakiintuneesti työllistynyt työmarkkinoille, jatketaan keskeytynyttä suunnitelmaa, jota luonnollisesti myös tarvittaessa muutettaan. Jatkamisesta on sovittava asiakkaan kanssa hänen ilmoittauduttuaan uudelleen työttömäksi työnhakijaksi tai hakiessaan toimeentulotukea. Milloin uusi suunnitelma Jos kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä on tarkoituksenmukaista poiketa siitä, mitä aktivointisuunnitelmaan on kirjattu, on laadittava uusi aktivointisuunnitelma. Jos kuntouttavan työtoiminnan päivittäiseen tai viikoittaiseen kestoon liittyvä muutos on vähäinen, eikä se muuta kuntouttavan työtoiminnan kokonaiskestoa, ei aktivointisuunnitelmaa tarvitse uudistaa. Myöskään kuntouttavan työtoiminnan sisällön vähäinen muuttaminen ei edellytä aktivointisuunnitelman uudistamista.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6 Sosiaalinen luototus Opas luototuksen käynnistäjälle Helsinki 2003 2 ISSN 1236-166X ISBN 952-00-1350-4 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Painotyö: Edita Prima

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2013 Liite 1.2.2. 1 VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 MENETTELYOHJEET TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Ohjeiden hierarkia: Nämä

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje 2013 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Ohjeet käsitelty Järvenpään sosiaali- ja terveyslautakunnassa 12.12.2012 92

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.1.2015 6 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE Lumijoen kunnassa 1.11.2012 ALKAEN SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY 3 2.1 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE JA MÄÄRÄYTYMINEN 4 2.2 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN

TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE. Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 1 Perusturvalautakunta 29.10.2014 77 TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJE Limingan kunnassa 1.1.2015 ALKAEN 2 Sisällys TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMISOHJEET 4 1 SÄÄNNÖKSET 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot