Al uehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Al uehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue"

Transkriptio

1 a Al uehallintovirasto Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue KIRJEVASTAUS PH 705 B 1/ ESAV I/2261 / /2011 Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta Rauhankatu HEINOLA Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan kirje Sote VASTINE HEINOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja on osoittanut kirjeen ja liitteen (Sotela ; 48 ; Heinolan kaupungin vastine Etelä- Suomen aluehallintoviraston päätökseen , ESA- VI/2261/ /2011 koskien Mäntylän tehostettua palveluasumista) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle (myöhemmin Valvira). Heinolan kaupungin sosiaali - ja terveyslautakunta on päättänyt merkitä aluehallintoviraston valvontapäätöksen tiedokseen (Sostela ; 48 ). Sosiaali - ja terveyslautakunta on päättänyt lisäksi lähettää vastineen aluehallintovirastolle ja Valviralle koskien aluehallintoviraston valvonta-asian päätöstä (ESAVI/2261/ /2011). Lisäksi Valviralta on päätetty pyytää kannanottoa aluehallintovirastojen tulkintoihin ja tasapuoliseen kohteluun valvontaohjelmiin ja valvontaan liittyen. Kirjeessä ja Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vastineessa esitetä ä n useita kysymyksiä ja huomioita Etelä-Suomen aluehallintoviraston Heinolan kaupungin Mäntyläkotia koskevaan valvontapäätökseen sekä entisen Reumasairaalan tiloihin suunniteltuun muuhun toimintaan liittyen. Heinolan kaupungin, Valviran ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteispalaverissa käytiin keskustelua kirjeen sisältämistä asioista. Samassa yhteydessä Heinolan kaupungin edustaja t totesivat, ettei kyseessä ollut kantelu Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminnasta, missä tapauksessa asian käsittely olisi siirtynyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto viittaa aluehallintoviraston aiempaan valvontapäätökseen (ESAVI/2261/ /201 1 ; PH222A) sekä tarkastuskertomukseen (PH46A) alla todetun lisäksi. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka fax Birger Jaarlin katu 15 Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4 PL 150, Hämeenlinna PL 110, Helsinki PL 301, Kouvola

2 KIRJEVASTAUS 2/9 Vastauksenaan Heinolan kaupungin kirjeessä esitettyihin kysymyksiin aluehallintovirasto toteaa lisäksi seuraavaa: 1. Mäntyläkodin valvontapäätökseen liittyvät kysymykset Miksi suositusten mukaan eri yksiköihin /osastoihin jaettu (10-16 asukasta/yksikkö ) ja hyvällä hissillä varustettu Mäntyläkoti katsotaan vastoin valvontaohjetta 91-paikkaiseksi laitokseksi? Miksi aluehallintovirasto kieltää laajentamasta Mäntyläkotia uusia asumispaikkoja lisäämällä, vaikka koti on jaettu asianmukaisesti erillisiin yksiköihin? Tämän päivän linjauksena ovat pienet ja kodinomaiset ikäihmisten asumisyksiköt. Mäntyläkoti ei aluehallintoviraston käsityksen mukaan kaikilta osin vastaa näitä linjauksia. Valvontaohjelman (2009) mukaan lähtökohtana on, että tehostetun palveluasumisen toimintayksikössä on enintään 25 paikkaa. Valvontaohjelmassa kuitenkin todetaan myös, että mikäli kyseessä on isompi asumisyksikkö, jaetaan se pienempiin osastoihin/soluihin. Osastointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että siten asumisyksikön kokoa olisi mahdollista kasvattaa huomattavan suureksi. Asumisyksikkö voi kuitenkin olla suurempi kuin 25 asunnon kokonaisuus. Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 91-paikkainen Mäntyläkoti on iso asumisyksikkö siitä huolimatta, että se on jaettu pienempiin osastoihin. Ison yksikön kokoa ei ole määritelty virallisesti. Määrittelyssä huomioidaan muun muassa kunnan palvelutarpeet, yksikön toimitilat ja sijainti. Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa määritellä kunnan asumisyksikön kokoa. Valvonta-asian yhteydessä tulee kuitenkin yksikön kokonaisuutta arvioida suhteessa annettuihin suosituksiin ja linjauksiin myös asumisyksikön koon osalta. Aluehallintovirasto ei ole päätöksessään edellyttänyt Heinolan kaupunkia pienentämään Mäntyläkodin asumisyksikköä, vaan on todennut, että asumisyksikköä ei tulisi enää kasvattaa. Samoin aluehallintovirasto on päätöksessään todennut Mäntyläkodin olevan 91 -paikkaisena aluehallintoviraston mukaan iso yksikkö, mikä ei vastaa nykyisiä valvontaohjelman ja laatusuosituksen linjauksia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Mäntyläkotia ei tule kasvattaa nykyisestä. Laitosmaiset asuinympäristöt Entisten laitosrakennusten käyttöönottoon ja muuttamiseen tehostetuksi palveluasumiseksi suhtaudutaan tänä päivänä hyvin kriittisesti ja laitosmaisten ratkaisujen syntymistä pyritään välttämään. Tehostetussa palveluasumisessa pyritään varmistamaan mahdollisimman tavanomai-

3 KIRJEVASTAUS 3/9 nen ja kodinomainen asuminen. Laitosympäristö ja laitosalue eivät sovi yleensä kovinkaan hyvin tällaiseen asumiseen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsityksen mukaan Mäntyläkodissa oli tarkastuskäynnin perusteella laitosmaisuutta. Laitosmaisuuden välttämistä on linjattu mm. lkähoiva-työryhmässä, jonka raportissa todetaan painokkaasti, ettei laitoshoidon korvaamiseksi tule kehittää uusia laitosmaisia ratkaisuja. Ympäristöministeriö on todennut ohjauskirjeessään vuonna 2011 Asumisen rahoittamis - ja kehittämiskeskukselle (ARA), ettei laitosmaisia ratkaisuja tule avustaa. Tavoitteena tulee olla erityisryhmiin kuuluvien asumisen järjestäminen tavallisilla asuinalueilla. Avustuksia ei tule myöntää isoihin eikä laitosalueelle rakennettaviin kohteisiin. ARAn palveluasumisen oppaassa on "uuslaitos" määritelty samassa rakennuksessa tai rakennuskokonaisuudessa tai samalla tontilla olevaksi asumisyksiköksi, jossa asuu useita kymmeniä ihmisiä. ARAn suunnitteluoppaan mukaan ympäristöön nähden isojen laitosalueiden yhteyteen rakentamista vältetään. Laitosmaisuutta muistuttavia piirteitä voi olla myös uusissa yksiköissä esimerkiksi silloin, kun asukkaiden henkilökohtaiset asuintilat eivät vastaa normaalia asumista tai kun palvelukulttuuri tai toimintatavat ovat laitosmaisia. Ikähoivatyöryhmän raportissa ja muun muassa Aran palveluasumisen oppaassa ( ) on kuvattu erilaisia laitosmaisia piirteitä, joita tulisi välttää. Miksi samassa pihapiirissä olevan yksityisen vuokranantajan vuokralaisia pidetään epäsopivina asumaan alueella tai Mäntyläkotia epäsopivana olemaan ko. vuokralaisten kanssa samassa pihapiirissä? Kirjeessä kritisoitiin aluehallintoviraston päätöksessä esiin tuotua seikkaa siitä, ettei samassa pihapiirissä tulisi olla sijoitettuna eri erityisryhmien asumispalveluja. Viranomaisten selkeä yhteinen näkemys on, ettei erilaisia erityisryhmiä tule sijoittaa samaan pihapiiriin. Aiheesta on myös Valtioneuvoston periaatepä ätökset vuosilt a 2010 ja 2012 koskien kehitysvammaisten palveluja. Periaatepä ätöksiä on myöhemmin sovellett u myös mui hin asiakasryhmiin ja ajatus on sisällytetty uudempiin eri eritysryhmien valvontaohjelmiin. Ensi mmäi nen kuntakirje Valtioneuvoston per ia a tepää t öksen toteuttamisesta, ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelui den järjestämi seksi, annetti in Mäntyläkodin pihapiirissä oli valvontapäätöksen valmistelun aikaan myös ns. TULES -asuntoja, joissa asui tukiasunnoissa mielenterveyskuntoutujia (8 henkilöä). Tukiasuminen rinnastetaan aluehallintoviraston tulkinnassa erityisryhmien asumispalveluihin.

4 KI RJ EVASTAU S 4/9 Asiakasmäärä on ollut kuitenkin mielenterveyskuntoutujien osalta TU- LES -asunnoissa vähäinen ja myöhemmin saadun tiedon mukaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumista ei ole enää entisen Reumasairaalan pihapiirissä. Aluehallintoviraston päätöksessä viitattiin myös muihin pihapiiriin suunniteltuihin eri erityisryhmien toimintoihin, joihin palataan tarkemmin myöhemmä ssä kohdassa. Miksi Heinolan kaupunkia on suullisesti ohjeistettu (AVIn XX toimesta ) vastoin suosituksia, että kaupungin saneerattava vanhainkoti Hopeasilta saisi olla vain 25-paikkainen? Tarkoituksena on kuitenkin jakaa saneerattava vanhainkotikin erillisiin pienkoteihin/yksiköihin täysin suositusten mukaisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole esittänyt Heinolan kaupungin kirjeessä mainitulla tavalla, että saneerattava vanhainkoti Hopeasilta saisi olla enintään 25-paikkainen. Kyseessä on todennäköisesti väärinymmärrys. Aluehallintovirasto esittää pahoittelunsa, mikäli vapaamuotoisesta keskustelusta on syntynyt tällainen käsitys. Keskustelussa on aluehallintoviraston edustajan mukaan käyty läpi valvontaohjelman suositusta hyvässä hengessä, mutta sitovaa kokorajaa ei ole voitu esittää. Keskustelussa on pyritty ohjaamaan pienen ja kodinomaisen yksikön toteuttamiseen. Monet kunnat pyytävät aluehallintovirastolta ohjausta uusien asumisyksiköiden toteuttamisessa esimerkiksi käymällä pohjapiirustuksia läpi ja kommentoimalla suunnitelmia. Aluehallintovirasto toimii mielellään samoin myös vanhainkoti Hopeasillan kohdalla ja Heinolan kaupungin kanssa. Samalla aluehallintovirasto toteaa, että kunnalla on itsehallinto-oikeus edellä mainitunkaltaisten hankkeiden osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ja Heinolan kaupungilla on osittain erilainen näkemys Mäntyläkodin kokoon ja vanhusten ympärivuorokautisen hoiva ja palvelut valvontaohjelman tulkintoihin liittyen. Miksi aluehallintovirasto rajoittaa yksityisen toimijan suunnitteleman psykogeriatrisen yksikön perustamista entisen Reumasairaalan tiloihin, vaikka kyseisestä toiminnasta on koko Päijät-Hämeen alueella pula? Toiminta palvelisi kipeästi vaikeista käytöshäiriöistä kärsiviä ja heidän omaisiaan ja kyse on ikääntyneistä ihmisistä, kuten muuallakin Mäntylässä (ei siis hoivapalveluiden keskittymä) Etelä-Suomen aluehallintoviraston Mäntyläkotia koskevassa valvontapäätöksessä viitattiin myös muihin aluehallintoviraston tietoon tulleisiin alueelle suunniteltuihin sosiaalihuollon toimintoihin.

5 KIRJEVASTAUS 5/9 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut useita yhteydenottoja erilaisilta yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat suunnitelleet toimintaa alueelle. Yhteydenottoja on tullut muun muassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista, nuorten dementiaa sairastavien sekä psykogeriatristen henkilöiden tehostetusta palveluasumisesta, pelkästään psykogeriatristen henkilöiden tehostetusta palveluasumisesta, ikäihmisten ammatillisesta perhekodista sekä kehitysvammaisten tehostetusta palveluasumisesta. Aluehallintovirasto on käynyt paljon keskustelua ja sähköpostikirjeenvaihtoa näiden palveluntuottajien sekä Valolinnan (ent.reumasairaala) aluetta hallinnoivan tahon kanssa. Viitaten edellisiin kohtiin Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei näe hyvänä ratkaisuna eri erityisryhmien asumispalveluiden sijoittamista samaan pihapiiriin. Aluehallintovirasto ei myöskään pidä alueelle mahdollisesti kehittyvää palvelukeskittymää suotavana. Jokaisen yksityisen palveluntuottajan kohdalla lupa-asia tullaan lopullisesti ratkaisemaan vasta luvan käsittelyn yhteydessä, jolloin käytettävissä on kaikki tarvittava aineisto asian ratkaisemiseksi. Lähtökohtaisesti Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei nä e mahdollisena erityisryhmien asumispalveluiden sijoittamista alueelle Mäntyläkodin lisäksi. Palveluiden järjestämisvelvollisuus kuuluu kunnalle myös psykogeriatristen palveluiden osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että psykogeriatrista hoivaa tarvitsevien palvelut toteutetaan tarvittavalla tavalla muissa toimitiloissa. Aluehallintovirasto suhtautuu varauksellisesti alueelle sijoitettaviin uusiin sosiaalihuollon asumispalveluihin. Aluehallintovirasto muistuttaa erityisesti Valtioneuvoston periaatepäätöksistä ja ympäristöministeriön linjauksesta siitä, ettei eri erityisryhmiin lukeutuvien henkilöiden asuntoja tule sijoittaa samalle tontille tai samaan rakennuskokonaisuuteen. Palvelu /asumiskeskittymä Palvelu/asumiskeskittymä-termiä ei ole virallisesti määritelty. Palvelukeskittymän termi on myös varsin lähellä käytössä olevaa palvelukampus (palvelualue) määritelmää. ARAn palveluasumisen oppaassa asumiskeskittymä on määritelty siten, että samaan asumiskohteeseen on sijoitettuna useita eri erityisryhmiä. Palvelukampuksia on nostettu esiin joissakin valtakunnallisissa linjauksissa (mm. Ikähorisontti-hanke, ikähoiva-työryhmä ja ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille ) myönteisenä mallina. Palvelukampukset nähdään pääosin saman asiakasryhmän

6 KIRJEVASTAUS 6/9 (esim. ikäihmiset) eriasteisten palveluiden (avopalveluja, mutta myös ympärivuorokautisia asumispalveluja) sijoittumisena samalle alueelle. Kaikki asiantuntijat eivät nä e tätä kehitystä kuitenkaan pelkästään myönteisenä siltä osin, että ikäihmisten palvelut kasaantuisivat vain tietyille alueille. Aluehallintovirasto toteaa, etteivät palvelukeskittymän ja palvelualueen määritelmät ole täysin selkeät. Aluehallintovirasto on viestittänyt asiasta omalta osaltaan eteenpäin Valviraan, ARA:aan ja Sosiaali- ja terveysministeriöön. Onko valvontaohjeiden tulkinta tasapuolista ja samanlaista koko maassa? Valvontaohjelmien ja laatusuositusten tulkinta eri puolilla maata Valvira pyrkii yhteistyössä eri aluehallintovirastojen kanssa yhtenäistämään käytäntöjä koko maassa. Lupa- ja valvontakäytännöissä on Etelä- Suomen aluehallintoviraston käsityksen mukaan edelleen jonkin verran eroavaisuuksia. Hankkeet eivät kuitenkaan aina ole suoraan vertailukelpoisia, mikä voi osaltaan selittää erilaisia alueellisia ja yksikkökohtaisia tulkintoja. Esimerkiksi eri aikoina perustettujen yksiköiden osalta sovelletaan kulloisenakin aikana voimassa olleita valvontaohjeita ja laatusuosituksia. Laatukriteerit ovat kehittyneet vuosien saatossa paljon. Esimerkiksi ns. vanhoilla luvilla toimivia yksityisiä palveluntuottajia, joilla toimintayksiköissä ei täyty tämän päivän kriteerit ja linjaukset, saatta a vielä olla olemassa. Samoin on vielä esimerkiksi joitakin julkisia vanhustenhoivan yksiköitä, jotka eivät täytä esimerkiksi tilojen osalta nykyisiä laatuvaatimuksia. Kehitys on kuitenkin ollut oikeasuuntaista, ja niin kunnissa kuin yksityisellä sektorillakin on selkeästi halua kehittää ja viedä vanhustenhoivaa entistä parempaan ja laadukkaampaan suuntaan. Muut Heinolan kaupungin sosiaali - ja terveyslautakunnan vastineessa esiintuodut asiat: 2. Mäntyläkodin toimitilat Aluehallintovirasto on ottanut kantaa Mäntyläkodin toimitiloihin valvontapä ätöksessä än. Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vastineessa otettiin kantaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä mainittuihin näkökohtiin Mäntyläkodin toimitilojen osalta.

7 KIRJEVASTAUS 7/9 Vastineessa tuodaan esiin, että aluehallintoviraston päätöksessä on virheellinen tieto niiden Mäntyläkodin asuntojen määrästä, joissa ei ole omaa henkilökohtaista huoneen yhteydessä olevaa wc- ja suihkutilaa. Aluehallintovirasto pahoittelee päätöstekstiin mahdollisesti asian osalta tullutta virhettä. Aluehallintovirasto pitää hyvänä, mikäli tilanne tilojen määrän osalta on aluehallintoviraston päätöksessä todettua myönteisempi. Tarkennuksesta huolimatta tilat eivät täytä täysin valvontaohjelman ja laatusuosituksen linjauksia. Valvontaohjelman mukaan rakennettaessa uusia tiloja tai saneerattaessa vanhoja tiloja on suositeltavaa rakentaa pääasiassa vain riittävän tilavia yhden hengen huoneita, joissa on oma wc:llä ja suihkulla varustettu hygieniatila. Tarkennus tilojen määriin ei tältä osin muuta aluehallintoviraston päätöksen sisältöä. Heinolan kaupunki tuo vastineessaan esiin, että kaupunki on vuokrannut toimitilat Carelogi Oy:ltä eikä tiloja ole saneerattu. Aluehallintovirasto toteaa, ettei tämä poista Heinolan kaupungin velvoitetta toteuttaa palveluja nykylinjausten mukaisissa tiloissa. Vastuu toiminnan toteuttamisesta laatuvaatimukset täyttävissä tiloissa on Heinolan kaupungilla, joka on palveluntuottaja ja omaa palveluiden järjestämisvelvollisuuden. Myös voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki ) painottaa toimitilojen kodinomaisuutta ja laatua. 3. Mäntyläkodin viihtyvyys ja kodinomaisuus Aluehallintovirasto pitää hyvänä sitä, että Heinolan kaupunki näkee tärkeänä lisätä Mäntyläkodin viihtyvyyttä ja kodinomaisuutta. Aluehallintoviraston käsitys ulkoilun ja viriketoiminnan osalta perustuu tarkastuskäynnillä saatuun tietoon ja käsitykseen. Tarkastuskäynnin jälkeen tehdyistä toimenpiteistä aluehallintovirastolla ei ole tietoa eikä niitä ole voitu ottaa huomioon päätöksessä. Tarkastuskäynnillä todettiin, että Mäntyläkodin hoitajilla ei pääsääntöisesti ole mahdollisuutta asiakkaiden ulkoiluttamiseen. Tarkastuskertomuksessa myös todetaan, että uikoilutusapuna Mäntyläkodissa on käytetty työttömiä sekä opiskelijoita, ja että suunnitteilla on ollut vahvistaa heidän käyttöään. On myönteistä, että asia on edennyt. Tarkastuskertomuksessa huomioitiin muun muassa Heinolan kaupungin vastineessa mainitut fysioterapeutit. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan fysioterapeuttien työ Mäntyläkodissa on asianmukaista. Heidän työpanoksensa ei kuitenkaan poista asiakkaiden oikeutta ja tarvetta uikoiluun sekä monipuoliseen viriketoimintaan. Valvontapäätöksessä on eritelty ne seikat, joiden osalta aluehallintovirasto on nähnyt erityisen

8 KI RJ EVASTAU S 8/9 tarpeen kehittämistoimille. Tällaiseksi on nähty muun muassa ulkoilumahdollisuuden varmistaminen. 4. Lopuksi Aluehallintovirasto näkee hyvänä vuoropuhelun ja Heinolan kaupungin aktiivisuuden kyseessä olevan asian osalta. Tällä hetkellä eletään monella tavalla mielenkiintoista aikaa ikäihmisten palvelujen osalta astui voimaan uusi ns. vanhuspalvelulaki. Lisäksi vanhustenhoivan uudet laatusuositukset valmistuivat kesän aikana. Vanhustenhoivan valvontaohjelman päivitys on työn alla. Myös ARA on uudistamassa oppaitaan. On tärkeä ä, että näistä asioista käydään yhteiskunnallista keskustelua. Aluehallintoviraston sosiaalihuollon tehtävänä on tarkastella valvonta-, ohjaus- ja lupatyössään asioita erityisesti asiakkaiden oikeuksien ja heidä n sa a mansa pa lveluiden laadun näkökulmasta. Kunnissa tämän lisäksi asioita joudutaan katsomaan monesta muustakin näkökulma sta. Kaikilla toimijoilla on kuitenkin tärkeä tehtävänsä ikäihmisten palveluiden tur va amisessa, laadun varmistamisessa ja palveluiden eteenpäin kehittämisessä. Aluehallintovirasto soveltaa päätöksissään ajantasaista lainsäädäntöä, valvontaohjelmia, palveluista annettuja laatusuosituksia sekä valtakunnallisia linjauksia. Hämeenlinnassa Leena Kirmanen sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Satu Taiveaho sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja LIITE Tarkastuskertomus (PH 46 A)

9 KIRJEVASTAUS 9/9 Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö sekä muu ohjeistus - Perustuslaki, sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2013); Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008) - Eri sosiaalihuollon sekt or ei den valvontaohjelmat, kuten va n h ust en ympä rivuor oka uti sen hoivan ja palveluiden val von taohjelma (2009); mi el en t erveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautisten asumispa lveluiden ja päihdehuollon laitoshoidon valvontaohjelma (2012); vammaisten henkilöiden ympä rivuorokauti set asumi spal veluiden val von taohjelma (2012). - ARAn linjauksissa, kuten pa l vel uasum isen op a s ( ) s e k ä suunnitteluopas ( ). Suuntaviivoja aiheeseen antavat myös muun muassa seuraavat julkaisut: - Kehitysvammaisten asumisohjelman valtakunnallisen toimeenpanon ohjausryhmä: Laitoksista yksikölliseen asumiseen, valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön (STM 2012:5) - Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen (YM 10/2012) - Asumista ja kuntoutusta, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja koskeva kehittämissuositus (2007:13) - Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosi l l e (YM 16/2012) - Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta (STM; 2012:15) - Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi - STM:n; YM:n ja Kuntaliiton kuntien ohjauskirje edellä mainitun valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamisesta Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia (YM 1/2011)

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011

Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 Kohti selkeämpää asumispalvelujärjestelmää suunnittelupäällikkö Maritta Närhi 11.10.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Ohjaus palvelujen tuottamiseen ja rakentamiseen Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta

Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Sosiaalialan hankintojen laatukriteerit lupaja valvontaviranomaisen näkökulmasta Hankintaseminaari 16.10.2012 Hanna Ahonen sosiaalineuvos Valvira 16.10.2012 Hanna Ahonen 1 Sosiaalihuollon lähtökohdat Suomen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014

ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 ESPOON VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI VUODELTA 2014 Sosiaali- ja terveystoimiala Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut Sisällys 1 Yleistä kunnallisesta

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen. Kuntatalo 5.11.2012

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen. Kuntatalo 5.11.2012 Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Kuntatalo 5.11.2012 Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Kuntatalo 5.11.2012 klo 10.00-15.00, kokoustila 3.6-3.7, 3 krs. Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja

Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa. Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Asumista Varsinais-Suomessa, KTO:ssa Marika Metsähonkala Palvelu- ja kehittämisjohtaja Valtioneuvosto teki 2010 ja toisen 2012 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asunto-ohjelmaksi, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen

KEHAS-kuulumiset. Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen KEHAS-kuulumiset Kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä Jyväskylä 20.11.2014 Jutta Keski-Korhonen Yhteiskunta muuttuu muuttuvatko palvelut? Palvelurakenne Sukupolvet vaihtuvat Toimintakulttuuri Tarpeet muuttuvat

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015

Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Elämä on Laiffii 14-15.4.2015 Asuminen Pohjoismaissa Suomi rakentamassa uutta! Projektijohtaja Maarit Aalto, Pohjoismainen hyvinvointikeskus 16-04-2015 Nordens Velfærdscenter 1 Miksi juuri tämä aihe? YK:n

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli

Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Laitoshoidosta omaan kotiin -laskentamalli Tuula Pehkonen-Elmi KTM, TtM (Terveystaloustiede) Aija Kettunen VTT Marjo Pulliainen TtM (Terveystaloustiede) 19.3.2014 1 Selvityksen toimijat Tilaaja ARA Toteuttaja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka.

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka. a rahoitusja kehittämiskeskus raasumisen 1. TIETOJA HAKIJASTA Hakija Hoivakymppi Oy Kohteen nimi Kiinteistö Oy ET-Hoiva-asunnot I/Muut vammaiset, Iisalmi Ylä-Savon SOTE TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Aluehallintovirasto omaishoidon tuen toteutumisen valvojana

Aluehallintovirasto omaishoidon tuen toteutumisen valvojana Aluehallintovirasto omaishoidon tuen toteutumisen valvojana Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja, YTT PSAVI, Maija Pelkonen, POL 15.4.211 1 Puheenvuoron runko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto 4.9.2015 1 Esityksen sisältö: 1) Tulipalo Turun yliopistollisen keskussairaalan A-sairaalassa

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys. 1.2.2011 Anne Korhonen Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Taustaselvitys 1.2.2011 Anne Korhonen Toteutus etsittiin viitteitä Green Care -malliin soveltuvista palvelutarpeista palvelustrategiat, palvelutarve- ja väestöselvitykset,

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena

Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Henkilökohtainen budjetti mahdollisuutena Sosiaali- ja terveysturvan päivät, Seinäjoki 14.- 15.8.2013 / Markku Virkamäki, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Tiedän mitä tahdon! projekti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut

Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Jääkö mielenterveyden ongelma päihdeongelman taakse palvelujärjestelmässä? Hanna Sallinen Vantaan kaupunki Aikuissosiaalityön asumispalvelut Liian päihdeongelmainen mielenterveyspalveluihin tai liian sairas

Lisätiedot

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1

Laatua luvalla. HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014. Hanna Ahonen. Valvira. 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Laatua luvalla HYVÄ-kehittäjäristeily 1.10.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 1.10.2014 Hanna Ahonen 1 Luvan ja ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut - Ympärivuorokautinen (asiakkailla säännöllinen

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje

Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje OPPAITA 3:2007 Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan laitokset ja huoneistot Terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje Sosiaalialan

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus

Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautia sairastava sosiaalihuollon asiakkaana toteutuuko asiakkaan itsemääräämisoikeus Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito. Konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere talo. 17.11.2011 Elina Akaan-Penttilä,

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012

Asumista Keski-Suomessa. Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Asumista Keski-Suomessa Marja-Leena Saarinen 23.2.2012 Metsätähden asukkaiden toiveet asumisesta Ulkopuolinen outo ihminen ei saa päästä sisälle - paitsi talonmies - paitsi nokikolari Pistokkeita myös

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 82 22.09.2015. 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 82 Asianro 4322/05.17.00/2014 Vanhusten, vammaisten, kehitysvammaisten ja erityisryhmien asumispalvelujen hankinnan valmistelu 1.1.2017 alkaen Erityisryhmien asumispalvelu

Lisätiedot

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa

Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Lainsäädäntö kehitysvammaisten henkilöiden palveluissa Satu Syrjälä Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 13.01.2016 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Satu Syrjälä, PEOL 21.1.2016

Lisätiedot