Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo

2 Esityksen pääkohdat Kunnan eri roolit markkinoilla Yleistä kunnan toimialasta EU:n valtiontukisäännöksistä ja kunnan toimialasta Takauksia koskevasta oikeuskäytännöstä Takauskäytäntö kunnissa HALKE:n linjaukset Kunnat ja markkinat jaostossa käsittelyssä olevat linjaukset

3 Kunta ja markkinat Kunta tuottaa palveluja Kunta ostaa tavaroita ja palveluja Lakisääteiset ja muut tehtävät Elinkeinopoliittiset toimet

4 Kunta ja markkinat Toimintatapoja rajoittava lainsäädäntö Kilpailulainsäädäntö Hankintalainsäädäntö Hankintojen kilpailutusvelvollisuus Määräävän markkinaaseman väärinkäytön kielto Kartellit Kilpailuneutraliteetti toimiala Valtiontukilainsäädäntö (julkinen tuki) Läpinäkyvyys Peruste Menettelytavat

5 Kunnan toimialasta (Kuntalaki 2 ) Kunnan toimiala on perinteisesti jaettu yleiseen ja erityiseen toimialaa Yleiseen toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka kunta voi omilla päätöksillään ottaa hoidettavakseen Yleinen toimiala on yksi kunnallisen itsehallinnon kulmakivistä Erityistoimialaan kuuluvat ne tehtävät, jotka kunnan on eri lakeihin sisältyvien säännösten perusteella hoidettava

6 Kunnan yleisestä toimialasta (Kuntalaki 2 ) Yleiseen toimialaan kuuluvat tehtävät, joita kunta voi omilla päätöksillään ottaa hoidettavakseen Kunnan yleistä toimialaa on aina säädelty yleislausekkeella, millä on tavoiteltu säätelyn joustavuutta siten, että kunnan tehtävät ovat voineet tarpeen mukaan vaihdella eri aikoina yhteiskunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. Kunnan ensisijaisena velvollisuutena ja oikeutena on itse määritellä tehtäväpiirinsä. Korkein hallinto-oikeus viime kädessä ratkaisee yksittäistapauksittain, kuuluuko tehtävä kunnan toimialaan vai ei

7 Kunnan yleistä toimialaa rajoittavat periaatteet Yleisen toimialan rajoitusperiaatteista ei ole säännöstä kuntalaissa Yleistä toimialaa rajoittavat oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa muodostuneet periaatteet Yleishyödyllisyys, paikallisuus, yhdenvertaisuus, tarkoitussidonnaisuus, suhteellisuus, objektiviteetti, spekulatiivisen toiminnan kielto ja hallinnon toissijaisuus

8 Kunnan yleinen toimiala (Keskeiset tehtävät) Elinkeinotoiminnan yleisistä edellytyksistä huolehtiminen Mahdollistanut osallistumisen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja yksittäisen yrityksen tukemisen tietyin edellytyksin Kunnan ei ole kuitenkaan katsottu voivan harjoittaa puhtaasti kaupallista tai teollista toimintaa

9 Kunnan toiminta markkinoilla Kunnat ovat toimialansa puitteissa perustaneet yhtiöitä ja muita yhteisöjä monella eri toimialalle Yhtiöiden ja muita yhteisöiden perustaminen on ollut seurausta toimintaympäristön ja säätelyn muutoksista sekä kunnan tarpeesta hakeutua markkinoille Kuntakonserniin kuuluvia yhtiöitä tai yhteisöitä on yli ja niiden liikevaihto on ollut yhteensä yli Me vuonna

10 Yksittäisten yritysten tukeminen Yksittäisten yritysten tukeminen on perinteisesti katsottu mahdolliseksi lähinnä silloin, jos Kunta voisi toimialansa puitteissa harjoittaa vastaavaan kaltaista yritystoimintaa tai Siihen on erityinen syy, kuten esim. työllisyyden turvaaminen kunnassa tai kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen

11 Kunnan toimiala ja valtiontuki Kunnan liikkumavaraa rajoittaa nykyisin kunnan yleistä toimialaa huomattavasti voimakkaammin EU:n kilpailulainsäädäntö, erityisesti valtiontukea koskeva sääntely sekä siihen perustuva kansallinen sääntely (esim. kuntalain ja kilpailulain muutokset) Valtiontukisäännökset eivät sinänsä puutu kunnan yleiseen toimialaan, mutta ne käytännössä rajoittavat toimivallan käyttöä tilanteissa, joissa yritysten tukeminen vääristäisi kilpailua Euroopan unionin sisämarkkinoilla

12 EU:n valtiontukisäännösten vaikutus kansallisiin säännöksiin (kuntalain ja kilpailulain muutokset) Kuntalain muutos ( 626/2013) Kunnan on pääsääntöisesti yhtiöitettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittama toiminta viimeistään mennessä ( kuntalaki 2 a ) Yhtiöittämisvelvollisuudesta koskevan poikkeussäännön perusteella toimittaessa palvelut ja tavarat on hinnoiteltava markkinaperusteisesti ( kuntalaki 2 b ja 66 a )

13 EU:n valtiontukisäännösten vaikutus kansallisiin säännöksiin (kuntalain ja kilpailulain muutokset) Kilpailulain muutos ( 595/2013) Tavoitteena turvata tasapuoliset kilpailun edellytykset eli kilpailun neutraalisuus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä Ei kiellä julkisyhteisöä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla KKV on toimivalta puuttua kunnan, kuntayhtymän tai valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoittamaan toimintaan, jos käytetyt menettelyt ( esim. tuet, alihinnoittelu) tai rakenteet (liikelaitos tai virasto) estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla

14 EU:n valtiontukisäännösten vaikutus kansallisiin säännöksiin (kuntalain ja kilpailulain muutokset) Kilpailulain muutos (595/2013) KKV on ensisijaisesti neuvotteluteitse yhteistyössä julkisen sektorin toimijan kanssa pyrittävä poistamaan kilpailuneutraliteettia vaarantava menettely tai toiminnan rakenne Jos neuvottelut eivät johda tulokseen KKV voi kieltää toiminnan tai asettaa sen jatkamisen edellytykseksi kilpailuneutraliteetin varmistavia velvoitteita sekä sen turvaamiseksi uhkasakon

15 EU:N VALTIONTUKISÄÄNNÖKSISTÄ Yrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat keskeiset puitteet määritetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa ( asti EY:n perustamissopimuksen artiklat) Valtiontukisäännökset koskevat myös kuntien myöntämiä tukia Lähtökohtaisesti valtiontuet kiellettyjä. Artikla Poikkeuksena artiklan kohdassa säädetty kuitenkin sisämarkkinoille soveltuvista tuista sekä kohdassa tuista, joita voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvina Valtiontuen tunnusmerkit: Julkisia varoja / etu kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin Toimenpide / etu on valikoiva ts. kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin tai toimialaan Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan Komissiolla toimivalta hyväksyä tuki sisämarkkinoille soveltuvaksi

16 Suunnitelluista tukitoimenpiteistä tulee ilmoittaa komissiolle ennakkoon eikä tukitoimenpidettä saa toteuttaa ennen kuin komissio on antanut toimenpiteelle hyväksyntänsä. Artikla Poikkeuksena komissiolle tehtävään ennakkoilmoitusmenettelyyn ovat ns. De minimis asetuksen (EY N:o 1998/2006) mukaiset vähämerkityksiset tuet sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EY N:o 800/2008) mukaiset tuet, joiden osalta asetuksissa on omia menettelysäännöksiä Jos tuki otettu käyttöön ilman komission hyväksyntää, kyse sääntöjenvastaisesta / laittomasta tuesta, joka voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tuensaajalta Komissiolla valvontavalta valtiontukiasioissa Käytännössä valtiontukikysymykset voivat tulla esille sekä kansallisissa tuomioistuimissa että komissiolle tehtävän kantelun perusteella

17 KHO:n ratkaisun (2009:89) perusteluista (ks. KHO:n perusteluiden mukaan: Ratkaistavana kysymys siitä, onko myyntiä koskevaa KH:n päätöstä pidettävä valituksessa esitetyillä perusteilla Kuntalain 90 2 mom. tarkoitetulla tavalla lainvastaisena Kunta voi KHO:n mukaan toimivaltansa puitteissa myydä omaisuuttaan tietylle valitsemalleen taholle ja tässä yhteydessä toteuttaa elinkeinopoliittisia tavoitteitaan KH on sinänsä voinut päättää, että maa-alue myydään alueen nykyiselle vuokralaiselle ilman tarjouskilpailua. Kuntalain 1 3 mom. seuraa kuitenkin, että kunnan toiminnan tulee palvella kunnan ja kuntalaisten yhteistä asiaa Kunnan harkintavalta sen elinkeinopoliittisia tavoitteita toteutettaessa ei näin ollen ole rajoittamaton Kunnan tulee KHO:n mukaan noudattaa päätöksenteossa laillisia menettelyjä ja siten omaisuutta myydessään ottaa huomioon muun ohella EY:n valtiontukimääräysten ja säännösten vaikutus Myös kunnan myöntämä tuki voi olla 87.1 art. tarkoitettua valtiontukea

18 Yleinen toimiala tulevaisuudessa (kunnat ja markkinat jaosto) Keskusteltu, mitkä yleistä toimialaa rajoittavista periaatteista on edelleen voimassa, voitaisiinko joistakin periaatteista luopua ja onko tarvetta uusille periaatteille Sääntelytapa joustava yleislauseke tulisiko yleiset rajoitusperiaatteet todeta säännöksessä vai lain perusteluissa

19 Yleinen toimiala tulevaisuudessa (kunnat ja markkinat jaosto) Kuntaliiton edustajien näkemykset jaostossa kuntalain lähtökohtana tulee edelleen olla mahdollistava yleinen toimiala eikä sitä lähtökohtaisesti tulisi liikaa rajoittaa Yleistä toimialaa koskevia periaatteita ei ole tarvetta kirjata säännökseen vaan ne voidaan todeta lain perusteluissa Ainakin hallinnon toissijaisuuden periaatteesta luopuminen voitaisiin todeta lain perusteluissa Kilpailuneutraliteettia koskevaa yleistä periaatetta ei tulisi sisällyttää kuntalakiin vaan tarvittaessa siitä olisi säädettävä kilpailulaissa

20 VM:n kuntalain kokonaisuudistukseen liittyvä kysely Mitkä ovat ne yleistä toimialaa rajoittavat periaatteet, jotka kunnan näkemyksen mukaan ovat vielä voimassa? Tärkeimpinä periaatteina pidettiin yhdenvertaisuutta, yleishyödyllisyyttä, objektiviteetti ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteita Hallinnon toissijaisuuden periaatetta piti voimassa ainoastaan noin 45 %:n vastanneista Tuleeko kunnan toiminnassaan ottaa huomioon, ettei kunnan tekemät yleiseen toimialaan kuuluvat toimenpiteet vääristä kilpailua? Lähes kaikki vastanneet eli 96 % olivat sitä mieltä, että kunnan tulee toiminnassaan ottaa huomioon, etteivät toimet vääristä kilpailua

21 Takaus kunnan toimialakysymyksenä oikeuskäytännössä Takaussitoumuksen antaminen kunnan ulkopuoliselle yritykselle voi kuulua kunnan toimialaan lähinnä kun tarkoituksena on Työllisyyden turvaaminen kunnassa tai Kunnan elinkeinorakenteen kehittäminen Taattavassa lainassa on investointilainasta Takauksen myöntäminen käyttöpääomalainalle ei ole yleensä katsottu kuuluvan kunnan toimialaan, koska sen vaikutuksia on vaikea varmistaa

22 Takaus kunnan toimialakysymyksenä oikeuskäytännössä Takaukseen liittyvä riski ei saa olla kunnan kantokykyyn nähden liian suuri Takauksen realisoituminen ei saa vaaraa kunnan toiminnan jatkuvuutta Kunnan edut tulee turvata riskit asianmukaisesti kattavien vastavakuuksien avulla

23 KHO:2012:119 Kunnallisasia - Takaus - Kunnan toimiala - Kulttuuritoiminta Kunnanvaltuusto oli myöntänyt omavelkaisen takauksen kunnassa toimivan kulttuurisäätiön euron suuruiselle lainalle, jolla säätiön oli tarkoitus maksaa takaisin kunnan aiemmin takaaman lainan jäljellä ollut pääoma ,58 euroa sekä helpottaa pääsemistään vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen. Säätiön järjestämillä kansanmusiikkijuhlilla oli huomattava merkitys kunnan tunnettuisuudelle sekä suuri taloudellinen merkitys alueen elinkeinotoiminnalle. Kun kuitenkin otettiin huomioon kunnan jo aiemmin takaaman lainan määrä, uuteen lainatakaukseen säätiön taloudellisen tilan ja riittämättömien vastavakuuksien vuoksi liittyneet suuret taloudelliset riskit sekä kunnan taloudelliset voimavarat, takauksen myöntäminen ei kuulunut kunnan toimialaan. Kuntalaki

24 KHO:2012:9 Kunnallisvalitus - Omavelkainen takaus - Välipäätös - Täytäntöönpanon kieltäminen - Valituksen käyminen hyödyttömäksi - Kunnan toimiala - Valtiontuki Yhtiön kunnallisvalitus oli perustunut muun ohella siihen, ettei kysymyksessä olevassa kaupunginvaltuuston päätöksessä tarkoitettu viiden miljoonan euron määräinen omavelkainen takaus kuulunut kunnan toimialaan, kun otettiin huomioon, ettei takauksen vakuudeksi kaupungille annettu vastavakuus ollut riittävä. Lisäksi valituksessa oli katsottu, että valittajan kilpailijayhtiölle myönnetty omavelkainen takaus oli Euroopan unionin valtiontukimääräysten vastainen. Asiassa oli arvioitava, merkitsikö kaupunginvaltuuston päätöksen välitön täytäntöönpano edellä esitetyt valitusperusteet huomioon ottaen valituksen käymistä hyödyttömäksi, ja punnittava niitä perusteita, joiden johdosta kaupunginhallitus oli katsonut yleisen edun vaativan, että päätöstä tuli noudattaa välittömästi. Kun otettiin huomioon asian käsittelyn kyseisessä vaiheessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa olevista asiakirjoista ilmenevä selvitys asian erityispiirteistä, joita olivat muun ohella takaussitoumuksen merkitys kaupungin talouden kannalta ja takaussitoumuksen sisältö sekä erityisesti se, ettei takauspäätöksen täytäntöönpanoa esitetyn selvityksen perusteella arvioiden voitu tehokkaasti peruuttaa, olisi kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano tehnyt tapauksessa esillä olevissa olosuhteissa pääasiaa koskevan muutoksenhaun hyödyttömäksi. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kielsi kuntalain 98 :n nojalla päätöksen täytäntöönpanon, kunnes hallinto-oikeus oli ratkaissut pääasiaa koskevan valituksen tai asiasta sitä ennen toisin määrättiin. Äänestys 4-1. Kuntalaki 98 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 107 artikla 1 kohta ja 108 artikla 3 kohta Ks. myös KHO 2010:29 ja KHO 2010:30 sekä KHO 2011:

25 Yhteenveto nykyisestä oikeustilasta Kunnan on ensimmäisenä selvitettävä kuuluko suunniteltu toimenpide kunnan toimialaan Ainakin ns. rajatapauksissa kunnan on päätöksen perusteluissa syytä ilmoittaa mitä seikkoja se on ottanut huomioon arvioitaessa kunnan toimialakysymystä Toimialasäännöksen lisäksi kunnan kiinnitettävä huomiota valtiontukisäännösten merkitykseen

26 Yhteenveto nykyisestä oikeustilasta Kunnan päätös tukea yksittäistä yritystä voi valituksen johdosta kumoutua vaikka tuen myöntäminen olisi kunnan toimialasäännöksen perusteella mahdollista, mikäli tukea ei ole myönnetty valtiontukisäännösten edellyttämien menettelytapasäännösten mukaisesti Oikeusvarmuuden kannalta käytännössä suositeltavaa noudattaa komission tiedonannossa kuvattuja menettelytapoja Noudattamalla tiedonannossa kuvattuja menettelytapoja voidaan lähteä siitä, ettei järjestelyihin sisälly julkista tukea

27 Yhteenveto nykyisestä oikeustilasta EU:n valtiontukia koskeva säätely on johtanut siihen, että kunnan liikkumavara koskien takauksia on olennaisesti kaventunut Kuntien antamien takauksien vakuuskelpoisuus on käytännössä heikentynyt, koska kunnallisvalitustilanteessa päätöksen täytäntöönpanon edellytykset ovat varsin rajalliset Yleensä rahoitusjärjestelyt eivät voi odottaa pitkään rahoituksen järjestymisen edellytysten täyttymistä Rahoituslaitokset tuskin hyväksyvät vakuudeksi takauksia, jota olisivat peruutettavissa, mikäli takauksen antamista koskeva päätös kumoutuu kunnallisvalituksen vuoksi

28 Takauskäytäntö kunnissa Kuntien takauskanta yhteensä 6,9 mrd euroa Kuntien takauskanta yhteensä 1277 euroa/asukas Kuntakonsernille annetut takaukset yht. 5,95 mrd euroa Kuntakonsernin ulkopuolisille yhteisöille 0,95 mrd

29 Takauskäytäntö kunnissa Suurimmat kunnat antavat lähinnä takauksia kuntakonserniin kuuluville yhteisöille Pienien kuntien takaukset kohdistuvat lähinnä kuntakonsernin ulkopuolisille yhteisöille Suurimmat asukaskohtaiset takaukset kuntakonsernin ulkopuolisille yhteisöille olivat pienillä kunnilla

30 HALKE:n linjaukset Valmistellaan säännökset kuntien takauksien ja lainanantomahdollisuuksien rajaamisesta siten, etteivät kunnat voisi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä tai takauksiin ja lainoihin ei saisi sisältyä merkittäviä riskejä Selvitetään lisäksi, mikä vaikutus olisi, jos kunnan takaukset muille kuin konserni- ja osaomistusyhtiöille kiellettäisiin

31 Takaukset, lainat ja avustukset tulevaisuudessa Jaoston käsittelyssä olevat linjaukset Kunnan myöntämä avustus, takaus tai muu tuki ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei voi myöntää takausta, jos takaukseen liittyy merkittävä taloudellinen riski Kunnan on tukia myönnettäessä otettava huomioon Eu:n valtiontukisääntely TAI kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisölle, säätiölle ja yhdistykselle myöntämä takaus, avustus sekä muu tuki ei saa vääristää kilpailua Kunta ei voi myöntää takausta tai muuta tukea muulle kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisölle, säätiölle, yhdistykselle kuin sellaiselle yhteisölle, säätiölle tai yhdistykselle, joka on sen tytäryhteisö ja jonka kanssa se muodostaa kuntakonsernin tai joka toimii sen hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä

32 Takaukset, lainat ja avustukset tulevaisuudessa Kuntaliiton edustajien näkemykset jaostossa Lähtökohtaisesti olemme kannattaneet esillä olevia rajauksia tietyin tarkennuksin Emme ole pitäneet tarpeellisena emmekä tarkoituksenmukaisena kansallisen kilpailuneutraliteetin tuomista kansallisen lain tasolle Ehdotuksen vaikutukset kunnan toimintaan vaikeasti ennakoitavissa ja tarpeettomasti rajaavat kunnan toimintavapautta Voimassaoleva EU:n valtiontukisääntely on riittävä rajaus kilpailuneutraliteetin takaamiseksi

33 VM:n kuntalain kokonaisuudistukseen liittyvä kysely Tulisiko kunnan takaus- ja lainanantomahdollisuuksia rajata siten, ettei kunta voi antaa niitä muille kuin kuntakonserniin kuuluville tai kuntaomisteisille yhtiölle? Yli puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että kunnan takauksen tai lainanantomahdollisuuksia ei tulisi rajata Rajoittaa kunnan harkintamahdollisuuksia, yleishyödyllisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia, kunnan mahdollisuuksia edistää elinkeinotoimintaa ja synnyttää työpaikkoja Yli 1/3 osa vastanneista oli sitä, että rajaaminen olisi mahdollista Helpottaisi kunnallista päätöksentekoa, vähentäisi riskinottoa ja vähentäisi kilpailua vääristävää vaikutusta

34 Takaukset, lainat ja avustukset tulevaisuudessa Mikä merkitys tulevalla säätelyllä on kuntien mahdollisuuksille harjoittaa käytännössä kunnan elinvoimaa parantavaa elinkeinopolitiikkaa? Mikä on Finnvera Oyj:n rooli rahoituksen järjestämisessä on tulevaisuudessa?

35 Kiitokset mielenkiinnostanne! Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies, varatuomari Kuntaliitto Puh ,

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas

Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten soveltamisopas Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Tavaroiden vapaa liikkuvuus Tavaroiden vapaata

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot