Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä. Juha Kontkanen"

Transkriptio

1 Ryhmittymät tarjoajana ja hankintalainsäädäntöä Juha Kontkanen

2 Hankintalaki mahdollistaa ryhmittymänä tarjoamisen Hankintalaki mahdollistaa tarjouskilpailuun osallistumisen ryhmittymänä. Ryhmittymästä käytetään joissakin yhteydessä myös termiä konsortio tai yhteenliittymä (urakoissa työyhteenliittymä). Ryhmittymiä koskeva säätely löytyy hankintalain (347/2007) 61 :stä. Pykälän 1 momentti perustuu hankintadirektiivin (2004/18/EY) 4 artiklaan. Pykälän 2 momentti perustuu hankintadirektiivin 47 artiklan 3 ja 4 kohtiin sekä 48 artiklan 3 ja 4 kohtiin.

3 Mikä ihmeen ryhmittymä? Ryhmittymillä tarkoitetaan toimittajien yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Yritykset voivat muodostaa ryhmittymän ja jättää tarjouskilpailuun yhteistarjouksen, jolla sitoudutaan hankintasopimuksen toteuttamiseen ryhmittymänä. Näin toimittaessa, pienemmätkin yritykset voivat yhdessä osallistua suurempiin hankintakokonaisuuksiin. Tarjouksen tai osallistumisilmoituksen tekeminen ei edellytä tarjoajalta tiettyä oikeudellista muotoa Ryhmittymiä voidaan käyttää erityisesti mittavissa, eri alojen ammattitaitoa tai resursseja edellyttävissä hankinnoissa, kuten laajoissa rahoitusta edellyttävissä rakennushankkeissa.

4 61 Tarjouskilpailuun osallistuminen ryhmittymänä ja muiden tahojen voimavarojen käyttö (ko. pykälä kokonaisuudessaan) Toimittajat saavat tehdä tarjouksia tai ilmoittautua ehdokkaaksi ryhmittymänä. Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten. Ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimusaikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen ryhmittymään kuuluvien tai muiden tahojen voimavaroja. Ehdokkaan tai tarjoajan taikka niiden ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttyminen. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä.

5 Näyttövelvollisuus on ryhmittymällä Ryhmittymällä on näyttövelvollisuus siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen sekä muihin hankintayksikön asettamiin vaatimuksiin liittyvät ehdot täyttyvät. Todisteena ja näyttönä ehtojen täyttymisestä voidaan käyttää esimerkiksi ryhmittymän jäsenten välisiä sitoumuksia antaa tarvittavat resurssit hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikön on arvioitava näytön riittävyys asettamiensa vaatimusten täyttymisestä.

6 Hankintayksikkö tarvitsee riittävän näytön ryhmittymän soveltuvuudesta Jotta hankintayksikkö saisi riittävän varmistuksen ryhmittymän soveltuvuudesta ja käytettävissä olevista voimavaroista, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että ryhmittymän tulisi esittää hankintayksikölle selvitys, kuten esimerkiksi sopimus, josta ilmenee, että toinen taho on sitoutunut asettamaan voimavaransa ehdokkaan tai tarjoajan vapaaseen käyttöön ja hallintaan hankinnan toteuttamiseksi.

7 Hankintalaki ei säätele ryhmittymän jäsenten välisiä asioita Hankintalaissa säädellään lähtökohtaisesti vain mahdollisuudesta tarjota ryhmittymänä. Hankintalaki ei ota kantaa siihen, miten ryhmittymän pitää käytännössä toimia sopimuskaudella ja mitkä ovat esimerkiksi ryhmittymän jäsenten väliset vastuut. Ryhmittymän väliset asiat ovatkin sellaisia, joista ryhmittymän jäsenten tulisi keskenään sopia.

8 Ryhmittymän jäsenten tulee sopia keskinäisistä vastuistaan Ryhmittymän väliset sopimukset ovat pitkälti sopimusvapauden piiriin kuuluvia asioita. Hankintayksikkö voi kylläkin asettaa vaatimuksia ryhmittymän muodolle, jos tämä on tarpeen sopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi, mutta ei voi määrätä miten ryhmittymän jäsenet keskenään sopivat vastuistaan. Ryhmittymän verotus ja kirjanpito? Syytä selvittää ennakkoon, ettei verohallinnon kanssa tule yllätyksiä.

9 Immateriaalioikeudet Jos hankintaan liittyy oleellisesti immateriaalioikeuksiin liittyviä elementtejä, olisi hyvä sopia näistä keskinäisin sopimuksin. Esimerkiksi, jos jokin ryhmittymän jäsen tuo hankintaan sellaista lisäarvoa tai jotain erityisosaamista, jota muilla ryhmittymän jäsenillä ei ole, mutta yhteisen hankkeen kautta lisäarvon saisivat kaikki muutkin hankintaan osallistuvat ryhmittymän jäsenet, asiasta olisi hyvä sopia tarkemmin. Kuka esimerkiksi omistaa hankinnan kautta syntyneen lopputuloksen ja kuka omistaa tämän tekijänoikeudet? Saavatko muut ryhmittymän jäsenet käyttää omassa toiminnassaan sitä osaamista, erityistaitoa tai jotain sellaista toisen yrityksen liikeja ammattisalaisuuteen liittyvää tekijää, jonka he saavat tiedokseen? Kuinka yrityksen omat liikesalaisuudet ym. tärkeät asiat suojataan? Ryhmittymän jäsenillä voi olla erilaisia intressejä ja nämä tulisi tarpeen mukaan huomioida tarkemmin sopimalla.

10 Ryhmittymän asiavaltuus Valitusoikeus tuomioistuimeen on vain ryhmittymällä kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on oltava mukana mahdollisessa valituksessa. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhteisen tarjouksen jättäneen ryhmittymän yksittäisiltä jäseniltä puuttuu asiavaltuus, joten valitus on tutkittavissa ainoastaan silloin, kun kaikki ryhmittymän jäsenet ovat valituksen takana.

11 Yhteistarjous ja kilpailulaki Kilpailulain (948/2011) 5 :n mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Samoin yhden tai useamman elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on kiellettyä. Rajanveto kielletyn tarjouskartellin ja sallitun yhteistarjouksen välillä voi olla hankalaa arvioida. Pääsääntöisesti kilpailijoiden välinen tarjousyhteistyö on kilpailulainsäädännön valossa sallittua ainakin silloin, kun yksikään ryhmittymän jäsen ei yksin pystyisi suoriutumaan hankinnan toteuttamisesta.

12 Ryhmittymänä tarjoamien vaatii enemmän valmisteluaikaa Ryhmittymien perustaminen, sopivien kumppaneiden etsintä, vastuista sopiminen ym. tarjouksen valmistelu vaatii enemmän valmisteluaikaa tarjoajilta. Hankintayksikkö voi omalla toiminnallaan joko helpottaa tai vaikeuttaa mahdollisuutta tarjota ryhmittymänä Ennakkoinfot, markkinakartoitukset, vuoropuhelut, riittävästi aikaa ym. tekijät parantavat mahdollisuuksia perustaa ryhmittymiä ja tarjota ryhmittymänä. Ryhmittymien perustaminen ei saa olla kiinni vain hankintayksikön aktiivisuudesta. Aktiivisuutta vaaditaan myös tarjoajilta. Tarvittaessa ulkopuolista apua; hankinta-asiamiehet, palveluintegraattorit yms. auttavat tahot.

13 Uuden hankintadirektiivin (2014/24/EU) tuomat muutokset Uusi direktiivi näyttäisi tuovan ryhmittymänä tarjoamiseen pieniä muutoksia Hankintayksikön vaadittava vaihtamaan sellainen ryhmittymän jäsen, joka ei täytä asiaankuuluvia soveltuvuusvaatimuksia tai jota rasittaa jokin pakollinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi vaatia vaihtamaan ryhmittymän jäsenen, jos ryhmittymän jäsentä rasittaa jokin harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi vaatia ryhmittymältä yhteisvastuuta hankintasopimuksen toteuttamisesta. Kun kyse on rakennusurakka- ja palveluhankintasopimuksesta sekä tavarahankintasopimuksiin liittyvistä kokoamis- ja asennustöistä, hankintaviranomaiset voivat vaatia, että tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset tehtävät tai, jos tarjoajina on ryhmittymä, joku ryhmittymän tietty jäsen toteuttaa kyseiset kriittiset tehtävät. Direktiivin implementointi uudeksi kansalliseksi lainsäädännöksi on tässä vaiheessa vielä kesken, joten tulevan kansallisen sääntelyn lopullista muotoa ei voida vielä tietää. Direktiivin linjauksista voi kylläkin päätellä, että jonkinlaisia muutoksia ja täsmennyksiä on tulossa ryhmittämänä tarjoamiseen.

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä INVALIDILIITON LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013 Vanhempi hallitussihteeri Markus

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. TARJOUSKARTELLIEN YLEISET ILMENEMISMUODOT

1. JOHDANTO 2. TARJOUSKARTELLIEN YLEISET ILMENEMISMUODOT 1. JOHDANTO Tarjouskartellilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, sopivat tarjouskilpailun yhteydessä menettelytavoistaan tai yhdenmukaistavat niitä muutoin

Lisätiedot

Elinkaarimallien sopimuksista Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk.

Elinkaarimallien sopimuksista Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk. Juha-Matti Junnonen Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous juha-matti.junnonen@tkk.fi Elinkaarimallien käyttö yleistyy maailmalla. Perinteisesti infrarakentamiseen rajoittunut ja

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot