Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina"

Transkriptio

1 Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankintalain näkökulmia Kuntatalo Katariina Huikko Lakimies

2 Toimintaympäristö

3 Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ (YHTEISTOIMINTA-ALUE/LAAJAN VÄESTÖPOHJAN KY) Palvelustrategia PALVELUTUOTANTO OMA TUOTANTO - yksikkö -liikelaitos OSAKEYHTIÖ -kunta - kuntien yhteinen OSTOPALVELUT -yritykset - yhteisöt KUNTAYHTYMÄ - normaali kuntayhtymä -liikelaitoskuntayhtymä PALVELUSETELI- JÄRJESTELMÄT TOINEN KUNTA

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset hankinnat vuosina mrd. euroa: muutos-%: keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 10,80 11,50 12,37 6,5 7,5 7,5 - Aineet, tarvikkeet, tavarat 2,40 3,66 3,63 3,74-1,0 3,0 4,5 - Palveluiden ostot 1) 3,23 6,55 7,29 7,99 11,2 9,6 9,5 - Vuokrat 0,37 0,59 0,58 0,64-0,8 10,1 5,7 Investointihankinnat yht. 2) 2,50 3,85 3,68 4,60-4,4 25,0 6,3 - Rakennukset 1,04 1,47 1,49 1,60 1,0 7,8 4,4 - Maa- ja vesialueet 0,20 0,23 0,21 0,34-6,6 61,3 5,7 - Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,80 1,40 1,35 1,95-3,7 44,9 9,3 - Muut investointihankinnat 0,46 0,75 0,63 0,70-15,8 10,7 4,2 Hankinnat yhteensä 8,50 14,65 15,18 16,97 3,6 11,8 7,2 Ulkoiset menot yhteensä 25,30 37,42 38,43 42,56 2,7 10,8 5,3 Hankintojen osuus, % 33,6 39,2 39,5 39,9 Vuoden 2010 investointihankinnoissa sekä ulkoisissa menoissa yhteensä on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 1) Palveluiden ostot eivät sisällä kuntien ja kuntayhtymien keskinäisiä ostoja. Ne on eliminoitu vähentämällä palveluiden ostoista kuntien saamat myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä kuntayhtymien saamat myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä 2) Aineellisten hyödykkeiden hankinta. Lähde: Tilastokeskus Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset hankinnat vuosina , mrd. 8,50 9,30 9,74 10,36 10,93 11,38 12,25 13,08 14,65 15,18 16,97 Vuoden 2010 investointihankinnoissa on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Lähde: Tilastokeskus

6 Hankintaprosessin vaiheet Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta Hankinnan kohteen määrittely sekä hankintaehdotuksen teko tarvittaessa Hankintamenettelyn valinta Hankinnasta ilmoittaminen (HILMA) Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen Ehdokkaiden/tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Hankintapäätöksen tekeminen Hankintapäätöksen tiedoksianto Sopimuksen tekeminen Sopimuksen ja toimituksen valvonta Laskujen käsittely ja maksaminen Määrärahojen seuranta Hankintalain sääntelyssä Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

7 Huomioitavia seikkoja hankintalain näkökulmasta Elinvoimanäkökulma

8 Julkinen hankinta Palveluhankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus Valmistelu Sopimuskausi, esim. 5 vuotta Tärkeintä on miettiä: - mitä halutaan hankkia ja millainen sopimus veisi tavoitteeseen? - miten sopimuksen toteutumista valvotaan? Valmistelu ja perehtyminen vie aikaa! Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

9 Hankinnan lopputulokseen vaikuttavia seikkoja Bulkkituotteet ja olemassa olevat markkinat:» Hankintamenettelyn valinta» Hankinnan kokonaisarvo ja kilpailutusrytmi» Hankintasopimuskausi» Hankitaanko hintaa vai laatua» Laatukriteerien määritys» Osatarjousten mahdollistaminen» Vaihtoehtoisten tarjousten mahdollistaminen Markkinat ovat vasta kehittymässä» Markkinakartoitus/ tietopyyntö/ ennakkoilmoitus» Innovointi» Hankintasopimuskausi Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

10 Sijainnin vaatimus Sijainnin vaatimus on lainsäädännön näkökulmasta lähtökohtaisesti syrjivä: sen tulee olla perusteltu. Jos vaatimuksella on liityntä hankinnan kohteeseen ja jos sen vaikutus heijastuu tarjouksen hintaan tai laatuun, voi se olla sallittu Oikeuskäytännön mukaan erityisesti sote-palveluissa sijainnin vaatimus voi olla perusteltu (MAO 110/09) Merkityksellistä maantieteellisen sijainnin käytön kannalta on hankinnan konteksti» sosiaalipalveluissa voi ehkä perustellummin hankinnan kohteen ja käyttäjien tarpeen kannalta perustella vaatimuksen asettamisen kuin metsänhoitopalveluissa (MAO 176/04) - puita ei kiinnosta, mistä päin niiden hoitajat tulevat.» Merkitystä ei sen sijaan liene sillä, mihin kriteerikategoriaan kriteerin asettaa (soveltuvuusehto, tekn. eritelmä vai vertailuperuste). Kysymys on kaikissa kategorioissa syrjimättömyydestä Palveluhankinnoissa sijainnin vaatimus on mahdollista sijoittaa ns. lisälaaduksi (MAO 372/11, 314/11) Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

11 Tarjousten vertailu Vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaan Tarjouksen valintaperusteet:» Halvin hinta TAI» Hinta + Laatu = Kokonaistaloudellinen edullisuus» Joskus myös myös pelkkä laatu (ns. ranskalaiset urakat)» Jos vertailuperustetta ei ole ilmoitettu, vertailu tehdään halvimman hinnan perusteella. HUOM! Hankintayksikkö päättää, mihin rima sijoittuu! Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

12 Sopimuskausi = Keskeisessä asemassa sopimuksen monitorointi, ts. sopimuksen seuranta ja arviointi» Sopimuskaudella toimitaan sopimuksen mukaan» Edellyttää, että sopimuksessa on huomioitu toiminnan kehittäminen, motivointi ja mahdollisuudet puuttua huonoon toteutukseen» Millä keinoin motivoidaan tarjoajaa tavoittelemaan ostajalle tärkeää lopputulosta ja kehittymään sopimuskaudella?» Palautteen huomioiminen sopimuskaudella ja sopimuskauden jälkeen» Sopimuskumppanin luotettavuus tärkeää puolin ja toisin Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

13 Innovaatiot Innovaatiot ovat osa ns. toissijaisia tavoitteita Julkisyhteisöjä kannustetaan edistämään uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöönottoa Tekes myöntää myös hankintayksiköille avustusta innovaatioita edistävien hankintojen suunnitteluun ja osaamisen hankkimiseen tai hankinnan sisältämään kehittämistoimintaan Hankintalakia ei sovelleta lainkaan palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja» Jos hyöty hankinnasta tulee usealle taholle, esim. yritykselle ja hankintayksikölle yhdessä tai usealle hankintayksikölle yhdessä (riskin ja hyödyn jakautuminen)» Hankintayksikkö voi myös rahoittaa tutkimuksen yhdessä yrityksen tai muiden hankintayksiköiden kanssa» POIKKEUS: Lakia sovelletaan, jos niiden hyöty tulee yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja jos hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun suoraan Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

14 Rajapinta EU:n valtiontukisääntelyyn

15 EU:n valtiontukisääntely Yrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat keskeiset puitteet määritetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloissa Valtiontukisäännökset koskevat myös kuntien myöntämiä tukia Lähtökohtaisesti valtiontuet kiellettyjä (107.1 art.) Lähtökohtaisesti voidaan hyväksyä vain sellaiset tuet, jotka komissio on hyväksynyt ja katsonut yhteismarkkinoille soveltuvaksi» Jäsenvaltioiden ilmoitusvelvollisuus (108 art.) Riski tuen takaisinperinnästä Tuen periminen takaisin tuensaajalta korkoineen Tuen maksamisen keskeyttäminen Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

16 Toimenpide on valtiontukea, jos se on:» Jäsenvaltion rahoittama tai valtion varoista myönnetty Julkisia varoja/etu kanavoidaan julkisiin tai yksityisiin yrityksiin» Toimenpide/etu antaa valikoiva etua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ts. selektiivinen, kohdistuu vain tiettyihin yrityksiin» Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua Kilpailuvaikutuskriteeri» Toimenpide (saattaa) vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan Kauppavaikutuskriteeri Kaikkien valtiontuen tunnusmerkkien on täytyttävä Yritys tuen saajana, huomioitava että yrityksen käsite on laaja: Kaikki toimijat, jotka harjoittavat markkinaehtoista, taloudellista toimintaa sen oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta riippumatta» Taloudellisesta toiminnasta on kyse, kun tavaroita tai palveluita tarjotaan tietyillä markkinoilla» Keskeistä on julkisen rahan kanavoiminen markkinaolosuhteissa toimiville yksiköille Ei edellytä taloudellisen voiton tavoittelua Lopullinen tuensaaja eli taho, joka tuesta tosiasiallisesti hyötyy Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

17 Valtiontuen erilaiset muodot Esimerkkejä: Avustukset, ei-markkinaehtoiset korkotuet, lainat, pääomalainat, takaukset Valikoiva veron tai sosiaaliturvamaksun huojennus Alihinnoiteltu kiinteistön myynti taikka vuokra, myös ylihinnoiteltu kauppahinta Yksinoikeus infrastruktuuriin Hankinta ilman kilpailuttamismenettelyä tilanteessa, jossa hankintalainsäädäntöä on sovellettava Kyseessä ei ole tuki, jos: Laina, takaus tai pääomasijoitus täysin samoin ehdoin kuin yksityinen taho, ja yksityisen rahan osuus on merkittävä (miel. yli 50%) Lainasta peritään korkotiedonannon (EUVL C 14/6) mukainen korko Takauksesta peritään takaustiedonannon (EUVL C 155/10) mukainen takausprovisio Maa-alueiden kaupat, ks. EYVL , C 209/ Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

18 SGEI-sääntely valtiontukien ja hankinnan rajapinnassa Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin tarkoitetut palvelut, SGEI (Services of General Economic Interest) SEUT 106 artikla Käytännön toteutus: julkisyhteisö antaa yhdelle toimijalle julkisen palvelun velvoitteen tämän toimijan tulee suorittaa palvelua velvoitteen mukaisesti Käyttötilanteina usein esim. syrjäseutujen liikennepalvelut tarjolla ei markkinaehtoista toimintaa, koska toiminta ei ole kannattavaa liikennepalvelut on kuitenkin jollain tasolla toteutettava. Palveluvelvoitteen sisältönä on lähtökohtaisesti yksin- tai erityisoikeus vain palveluvelvoitteen saaja voi suorittaa palvelua» Yksinoikeus on usein rahanarvoista etua saajalleen. Näin ei kuitenkaan ole, jos markkinoita ei ole: olemattomien markkinoiden rajaamisesta yhdelle toimijalle ei saa lisäetua» Tämän vuoksi julkisen palveluvelvoitteen myöntämisen yhteydessä annetaan lisäksi rahallinen korvaus / subventoidaan toimintaa Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

19 Kiitos!

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari 3.3.2015 Eeva Vahtera, hallitusneuvos Esityksen sisältö 1) Milloin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Hankintajuridisia näkökulmia Paavo II ohjausryhmä 9.12.2013 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Poimintoja oikeuskäytännöstä» Käänteinen kilpailutus» Bonus-sanktiomalli

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneutraliteettisääntelyn ydinsisältö 1) Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat

Kunnan toiminta kilpailutilanteessa. markkinoilla. toiminnan. yhtiöittäminen 33/2010. Työryhmän loppuraportti. Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Työryhmän loppuraportti 33/2010 Kunnat Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot