LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ Asia Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1. Asia Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ AIKA klo 16:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 18 VASTAUS MIEMOLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNALLE 4 19 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 7

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Hakalan ja Ari Heinosen

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ VASTAUS MIEMOLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNALLE 8/ /2015 Lempäälän Vesi -liikelaitoksessa on käynnissä selvitys, jonka yhteydessä tar kas tel laan neljän vesiyhtymän mahdollista yhdistämistä Lempäälän Vesi -lii ke lai tok seen. Miemolan vesihuolto-osuuskunta, joka on yksi tar kas telta vis ta vesiyhtymistä, on ehdottanut kirjeessään ehtoja yhdistämiseen liittyen. Lem pää län Vesi -liikelaitoksen vastaukset on esitetty Miemolan ve sihuol to-osuus kun nan esittämien ehtojen perässä. Miemolan vesihuolto-osuuskunta ehdottaa, että mahdollisen yhdistymisen jäl keen liittymismaksu pysyisi ennallaan ( ). Liikelaitoksen puo lesta voi daan todeta, että lähtökohtana mahdollisten yhdistymisten yh tey dessä on, että liittymismaksu pysyy alueella vähintään samansuuruisena. Miemolan vesihuolto-osuuskunta toteaa, että liikelaitoksen tulisi korvata mah dol li ses sa yhdistystilanteessa osuuskunnan jäsenten alkuperäisen liitty mis mak sun päälle maksamat lainahoitokulut 960 /liittymä. Liikelaitos to teaa, että osuuskunnan esittämää lainahoitokulujen hyvittämistä ei toteu te ta mahdollisessa yhdistymistilanteessa. Miemolan vesihuolto-osuuskunta ehdottaa, että mahdollisessa yh dis ty misti lan tees sa Lempäälän Vesi -liikelaitos ottaisi hoitaakseen kunnan ta kaamat vesihuolto-osuuskunnan lainat ja että Lempäälän Veden ku lut ta ja kohtai nen perusmaksu otetaan käyttöön osuuskunnan liittymille. ' Liikelaitos vastaa, että mahdollisessa yhdistymistilanteessa Lempäälän Ve si -liikelaitos ottaisi hoitaakseen osuuskunnan sen hetkiset lainat. Tehty jen alustavien laskelmien mukaan lainojen hoito liikelaitoksen puolesta edel lyt täi si liittymismaksujen ja perusmaksujen pitämistä Miemolan ve sihuol to-osuus kun nan alueella muita alueita korkeammalla tasolla. Miemolan vesihuolto-osuuskunta toteaa, että koko vesi- ja vie mä ri ver kosto (n. 5 km ja neljä jätevedenpumppaamoa) siirtyisi Lempäälän Vesi -lii kelai tok sen omistukseen. Liikelaitos vastaa, että mahdollisessa yh dis ty mis tilan tees sa koko vesi- ja viemäriverkosto siirtyisi Lempäälän Vesi - lii ke laitok sen omistukseen sisältäen jätevesiviemärin runkopumppaamot. Jä teve den pump paa moi den tilanne vaatisi ainakin sähköliittymien osalta li sätar kas te lua. Miemolan vesihuolto-osuuskunnan kirjeessä mainitaan mm., että alueella on olemassa kyläsuunnitelma, jossa on esitetty soveliaita ra ken nus paikko ja runkolinjojen tuntumaan. Vesihuolto-osuuskunta toteaa, että kun/jos näi tä tulevaisuudessa rakennetaan ei liittymien saannissa pidä olla es teitä. Lii ke lai tos toteaa, että mahdollisessa yhdistymistilanteessa on luon nolli ses ti liikelaitoksen etu, että alueelle saataisiin lisää liittyjiä. Va li tet ta vas ti pel kän kyläsuunnitelman pohjalta ei ole vielä takeita rakennuslupien saami ses ta. Miemolan vesihuolto-osuuskunnan mukaan osuuskunnassa on ns. kylmiä

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ liit ty miä, joille osuuskunta on luvannut rakentaa tonttijohdon rakennuksen sei nään saakka veloituksetta. Mahdollisen yhdistymisen jälkeen Lem päälän Vesi -liikelaitos ei kustannuksellaan rakenna tonttijohtoja rakennusten sei nään asti vaan kaikkien liittyjien liitoskohta on runkolinjassa. Lempäälän Vesi -liikelaitos pyytää Miemolan vesihuolto-osuuskunnalta vas taus ta kysymykseen, että jatketaanko yhdistymisen selvittämistä. Lempäälän Vesi -liikelaitos tähdentää lisäksi, että joka tapauksessa Miemo lan vesihuolto-osuuskunnan tulisi kiinnittää huomiota riittävän ta lou delli sen pohjan keräämisen. Osuuskunnan tilinpäätökset ovat olleet useana vuo te na alijäämäisiä. Vesihuolto-osuuskunnan talouden pyörittäminen ei voi perustua pelkästään uusilta liittyjiltä perittävien liittymismaksujen varaan. Käyttömaksujen ja perusmaksujen pitäisi olla korkeammat kuin vettä toi mit ta val la vesihuoltolaitoksella, jotta osuuskunta pystyy varautumaan kor jauk siin ja verkoston saneerauksiin pitkällä aikavälillä. Lievästi korkeampi perusmaksu tai käyttömaksu ei kuormita yksittäistä liitty jää kohtuuttomasti, mutta se turvaa osuuskunnan taloutta pitkällä ai kavä lil lä. Mikäli maksuja ei nosteta ajoissa, uhkana voi olla maksujen roima ko ro tus tar ve myöhemmin riippumatta siitä kuka vesihuoltotoimintaa alueel la pyörittää. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA antaa tekstin mukai sen vastauksen Miemolan vesihuolto-osuuskunnalle Liitteet MIEMOLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN KIRJE

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN / /2015 Lempäälän Vesi -liikelaitos on laatinut selvityksen käyttösuunnitelman ja investointien toteumasta väliseltä ajalta välisenä aikana Lempäälän Veden on pitänyt kaksi kokousta. Käyttötalous Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Ensimmäinen varsinainen vesilaskutus on toteutettu huhtikuun alussa, joten toimintatuottojen toteutumisessa se ei vielä näy. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti, mikäli yleinen rakentaminen jatkaa piristymistä. Uusien rakennusten rakentaminen vaikuttaa erityisesti liittymismaksutuottoihin. Investoinnit Projektilla vedenottamot ja vesilaitokset on jatkettu Hakkarin vesitornin saneerausta säiliön sisäpuolisilla töillä. Verkoston saneeraustöitä on toteutettu mm. Sääksjärvellä. Joutsentien alueen vesihuolto on viimeistelytöitä lukuunottamatta valmistunut. Ketunmäen alueen vesihuollon rakentaminen on käynnissä. Nurmen alueelle on rakennettu vesihuoltoa Saarikontien läheisyyteen. Kiviahon luoteiskulman vesihuollon rakentaminen alkaa näillä näkymin touko-kesäkuun taitteessa. Hankkeen vesihuollon kustannusarvio on LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen seurantaraportin. 2. päättää siirtää projektilta 9619 Uusien kaava-alueiden vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen projektille Kiviahon luoteiskulman alue Liitteet INVESTOINTIEN TOTEUMA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 3/ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 7/ /2014 Lempäälän Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee ajankohtaisia asioita liittyen mm. käynnissä oleviin töihin. Esityslistan mukana jäsenille jaetaan selvitys ajankohtaisista asioista. LEMPÄÄLÄN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684.

Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 17.09.2014 Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/00.04.00/2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684. Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot