SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA"

Transkriptio

1

2 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Tämän sopimuksen allekirjoittaja -kunnat sopivat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan kunnalle kuuluvien viranomaistehtävien hoidosta kuntalain 76 :n 2 momentin ja 77 :n 1 momentin mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on edellä mainittujen palveluiden tuottaminen sopimuskuntien yhteistoimintana kohtuullisin kustannuksin ja samantasoisena koko yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminnalla turvataan myös palveluiden saatavuus ja laatu. Sopimuksen sisältyvät kunnalle kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tehtävät on lueteltu liitteessä HALLINTO Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tehtävistä vastaa ympäristöpalveluiden lautakunnan alainen ympäristöpalveluiden vastuualue, jonka hallinnosta vastaa muiden sopijakuntien puolesta Reisjärven kunta. 4 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Ympäristöpalveluiden lautakunta toimii Reisjärven kunnanhallituksen alaisena. Organisaatiokaavio on liitteenä 2. Ympäristöpalveluiden lautakunnassa on viisi ( 5 ) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja varajäsenistä valitsee Haapajärven kaupunki kaksi ( 2 ), Pyhäjärven kaupunki kaksi ( 2 ) ja Reisjärven kunta yhden ( 1 ). Puheenjohtajuus kiertää valtuustokausittain alkaen asukasluvultaan suurimmasta kunnasta. Tehtävien hoidosta ja toimivallan siirrosta määrätään tarkemmin Reisjärven kunnan hallintosäännössä. Muut sopijakunnat antavat hallintosäännöstä lausunnon, joka on huomioitava hallintosääntöä hyväksyttäessä. Samoin menetellään, jos lautakunnan tehtävissä tai henkilöstössä tapahtuu olennaisia muutoksia.

3 2 5 VIRAT JA SIIRTYVÄN HENKILÖSTÖN ASEMA Yhteistoiminnan alkaessa on ympäristöpalveluiden vastuualueella kaksi ( 2 ) ympäristönsuojelun ja kaksi ( 2 ) ympäristöterveysvalvonnan virkaa. Sopijakunnat lakkauttavat 3 ja 4 :ssä mainittuun yhteiseen toimielimeen siirretyt virat ja Reisjärven kunnanvaltuusto perustaa edellä mainitut ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan virat. Virkanimikkeenä on ympäristötarkastaja. Ympäristöpalveluiden lautakunta nimittää sisäisen haun perusteella yhden viranhaltijoista ympäristöpalveluiden vastuualueen esimieheksi, jonka virkanimike on ympäristöjohtaja. Henkilöstön tehtäväjaosta ja esittelystä päättää ympäristöpalveluiden lautakunta Reisjärven kunnan hallintosäännön antamin valtuuksin. Uusien virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta päätetään Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaisesti. Sopijakunnilta on pyydettävä lausunto ennen päätöksentekoa. Sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan henkilöstö siirtyy suostumuksensa perusteella ns. vanhoina työntekijöinä Reisjärven kunnan viranhaltijoiksi. Henkilöstön siirrossa sovelletaan liikkeen luovutusta koskevia säädöksiä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003, 25 ). Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) perusteella. 6 TALOUS JA KUSTANNUSTENJAKO Ympäristöpalveluiden vastuualueen taloudesta vastaa Reisjärven kunta. Ympäristöpalvelut on itsenäinen tulosyksikkö Reisjärven kunnan kirjanpidossa. Reisjärven kunnanvaltuusto hyväksyy sille nettomääräisesti sitovan talousarvion. Talousarvio ja sopijakuntien maksuosuudet perustuvat vuonna 2006 sopijakunnissa vuonna 2005 sopimuksen kohteena olevien tehtävien toteutuneisiin kustannuksiin, joihin tehdään ainoastaan yleiset indeksikorotukset. Tämän siirtymäajan jälkeen kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken aiheuttamisperiaatteella hyväksytyn budjetin puitteissa. Taulukko1. Laskennalliset kuntakohtaiset osuudet. Kunta Valvontatarpeen mukaan laskettuna, Lestijärvi mukana Asukasluvun mukainen osuus Valvontatarpeen ja asukasluvun keskiarvo Haapajärvi 40.0 % 8013 / 46 % 43 % Pyhäjärvi 32.5 % 6285 / 36 % 34 % Reisjärvi 27.5 % 3127 / 18 % 23 % Yhteensä 100 % /100 % 100 % Edellä esitettyä palvelutarvejakoa ( valvontatarpeen ja asukasluvun mukaan laskettujen kuntaosuuksien keskiarvo, taulukko 1 ) käytetään siirtymäkauden jälkeen, jollei työajan seuranta muuta osoita.

4 Taulukko 2. Kuntakohtainen resurssitarve 2006, Lestijärvi mukana Kunta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveysvalvonta Yhteensä Haapajärvi 0.8 htv 0.8 htv 1.6 htv Pyhäjärvi 0.7 htv 0.6 htv 1.3 htv Reisjärvi 0.5 htv 0.6 htv ( sis. Lestijärven 0.2 htv ) 1.1 htv Yhteensä 2.0 htv 2.0 htv 4.0 htv Vuonna 2006 Reisjärven osuus ympäristöterveysvalvonnassa on 0.6 htv ( Reisjärven ja Lestijärven välinen yhteistyösopimus, 0.2 htv ympäristöterveysvalvontaa Lestijärvelle ). Taulukko 3. Kuntakohtainen resurssitarve, kun Lestijärvi ei ole laskelmissa mukana. Kunta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveysvalvonta Yhteensä Haapajärvi 0.8 htv 0.9 htv 1.7 htv Pyhäjärvi 0.7 htv 0.7 htv 1.4 htv Reisjärvi 0.5 htv 0.4 htv 0.9 htv Yhteensä 2.0 htv 2.0 htv 4.0 htv 3 Kuntien osuudet maksetaan neljännesvuosittain. Lopulliset maksuosuudet peritään tilikausittain sen jälkeen, kun Reisjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt ympäristöpalvelut vastuualueen tilinpäätöksen. Lopullinen maksuosuus maksetaan tai liikaa peritty maksu palautetaan toisen neljänneksen maksuosuuden yhteydessä. Sopijakunnat maksavat Reisjärven kunnalle myös viranhaltijoiden siirtymävaiheen lomavelat. Reisjärven kunta vastaa niistä siirtymisajankohdan jälkeen. Sopijakunnilla on oikeus tutustua kirjanpitoon ja saada tarpeelliset selvitykset laskutusperusteista. 7 TAKSAT JA MAKSUT Toiminnasta asiakkailta perittävät maksut määrätään Reisjärven kunnanvaltuuston hyväksymässä ympäristöpalveluiden maksutaksassa. Maksut perii ao. vastuualue. 8 TOIMITILAT, KALUSTO JA VARUSTEET SEKÄ TOIMISTOPALVELUT Viranhaltijoiden toimipisteet sijaitsevat sopijakunnissa ja toimitilat vuokrataan sopijakunnilta. Nykyiset tekstinkäsittely- ja tiedonhallintalaitteet ja -ohjelmat sekä mittaus- ym. kalusto ja varusteet luetteloidaan ja ne siirtyvät Reisjärven kunnan omistukseen korvauksetta. Viranhaltijoiden tarvitsemat toimistopalvelut ostetaan sopijakunnilta erillissopimuksella. Tarvittavista tietoliikenneyhteyksistä vastaa kukin kunta erikseen. 9 TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN SEKÄ SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN Ympäristöpalveluiden vastuualueen toiminta käynnistetään sen jälkeen, kun sopimuskuntien valtuustot ovat hyväksyneet tämän yhteistyösopimuksen. Vuoden 2006 aikana toiminnassa huomioidaan sopijakuntien voimassaolevat sopimuksen piiriin kuuluvien asioiden tuottamiseen ja ostamiseen liittyvät sopimukset.

5 4 Yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Sopijakunnilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään yhden (1) vuoden irtisanomisajalla. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden päättymisestä lukien. Mikäli irtisanominen vaikuttaa henkilöstön asemaan, noudatetaan henkilöstön ja virkojen osalta ennen sopimuksen hyväksymistä vallinnutta tilannetta. Sopimuksen 8 :ssä mainittu kalusto ja varusteet palautuvat ilman eri korvausta sopijakunnille siinä kunnossa kuin ne sopimuksen päättyessä ovat. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään valmistelu rakennusvalvonnan liittämisestä tähän yhteistyösopimukseen. Rakennusvalvonnan liittyessä yhteistoiminnan piiriin koko valvontayksikön virkajärjestelyt tarkastellaan uudelleen. 10 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvauksista vastaa Reisjärven kunta, mahdollinen korvaus on ympäristöpalveluiden vastuualueen talousarviossa huomioitava kustannuserä. 11 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tätä sopimusta mahdollisesti koskevat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa tai jos ne eivät kuulu hallintoviranomaisten toimivaltaan, ratkaistaan Haapajärven käräjäoikeudessa. 12 SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Tämä sopimus on hyväksytty yhteistoiminta-alueen kuntien ja kaupunkien valtuustoissa samansisältöisenä. Sopimus tulee voimaan Reisjärvellä Haapajärven kaupunki Pyhäjärven kaupunki Juha Uusivirta hallintojohtaja Tero Nissinen kaupunginjohtaja Reisjärven kunta Pekka Leppänen kunnanjohtaja

6 5 Liite 1.1 Yhteistoimintasopimukseen sisältyvät ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tehtävät. Ympäristönsuojelun osalta sopimukseen kuuluvat seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten ja muiden säädösten mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät: o Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ( 64/1986 ). o Ympäristönsuojelulaki ( 86/2000 ) o Jätelaki ( 1072/1993 ) o Vesilaki ( 264/1961 ) o Luonnonsuojelulaki ( 1096/1996 ) o Maastoliikennelaki ( 1710/1995 ) o Vesiliikennelaki ( 463/1996 ) o Ulkoilulaki ( 606/1973 ja 1343/1994 ) o Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) o Maa-aineslaki ( 555/1961 ) o Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä ( 151/1975 ) Ympäristöterveysvalvonnan osalta sopimukseen kuuluvat seuraavien lakien ja niiden nojalla annettujen asetusten ja muiden säädösten mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät: o Elintarvikelaki ( 361/1995 ) o Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ( 1195/1996 ) o Terveydensuojelulaki ( 763/1994 ) o Vesihuoltolaki ( 119/2001 ) o Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta ( 75/2004 ) o Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi ( 963/1976 ) o Kemikaalilaki ( 744/1989 ) o Eläinsuojelulaki ( 247/1996 ) o Kansanterveyslaki ( 66/1970 ) yksilön elinympäristöön kohdistuvan kansanterveystyön osalta

7 6 Liite 2. REISJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖPALVELUT VALTUUSTO HALLITUS YMPÄRISTÖPALVELUJEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT Ympäristöjohtaja YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTA Vastuualueen esimiehenä ja esittelijänä toimii ympäristöjohtaja

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella.

fi estämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Keski-Suomen alueella. LIITE 1 PELA 14.10-2008 asia 82 voimassaoleva sopr_mus KESKI.SUOMEN PELASTUS TOIMEN YHTEIS TOIMINTAS OPIMUS SOPIJAPUOLET Jyväskylän, Jämsän, Jämsänkosken, Keuruun, S aarij ärven, Suolahden, Viitasaaren

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

1 Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. L U K U SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot