SUORITUSKYKYMITTARISTO JA SEN HENKILÖSTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSKYKYMITTARISTO JA SEN HENKILÖSTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 Rantala, Tero Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation SUORITUSKYKYMITTARISTO JA SEN HENKILÖSTÖLÄHTÖINEN SUUNNITTELU (suorituskykymittaristo = arviointimittaristo) Hammaspeikko-projekti on Lahden kaupungin suun terveydenhuollon ja LUT Lahti School of Innovationin yhteinen kehityshanke, jossa on etsitty vastauksia muun muassa siihen, miksi osa yläkoululaisista jättää ilman ilmoitusta tai peruutusta tulematta heille varattuun hoitotoimenpiteeseen. Lisäksi hankkeen aikana on ideoitu ja pohdittu, miten suun terveydenhuollon palvelukokonaisuutta voitaisiin kehittää aiempaa houkuttelevammaksi, ja miten suun terveyttä ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin tehdä uusin, innovatiivisin menetelmin. Hammaspeikko-projekti on kokonaisuudessaan varsin monimuotoinen ja moneen suuntaan vaikuttava hanke, ja siksi sen toisen vaiheen yhteydessä nähtiin tarpeelliseksi rakentaa mittausja arviointityökaluja projektissa syntyneiden innovaatioiden seuraamiseksi sekä niiden vaikutusten arvioimiseksi. Näiden arviointityökalujen rakentamisen yhteydessä päivitettiin ja kehitettiin myös Lahden kaupungin suun terveydenhuollon organisaation käytössä ollutta suorituskykymittaristoa. Yhteistoiminnallinen malli, jonka pohjalta suorituskykymittaristoa lähdettiin rakentamaan, on alun perin suunniteltu yksityisen sektorin organisaatioon soveltuvaksi. Siksi Hammaspeikko-projektiin liittyvän suorituskykymittariston rakentamisen yhteydessä tutkittiin myös käytetyn mallin soveltuvuutta julkisen sektorin organisaatiossa. Mittariston rakentamisessa käytetty Balanced scorecard-pohjainen malli on kehitetty suorituskykymittaristojen rakentamiseen erityisesti siten, että organisaation henkilöstö voidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osallistaa mittariston suunnitteluun ja rakentamiseen. Näin heille tarjoutuu mahdollisuus olla mukana päättämässä niistä asioista, joilla heidän omaa työtään mitataan ja arvioidaan. Yhteistoiminnallisen mallin mukaisessa rakentamisessa suorituskykymittaristo rakennetaan vaiheittain siten, että rakentaminen alkaa organisaation toiminnan kannalta tärkeimpien näkökulmien valinnalla. Tämän jälkeen näihin näkökulmiin valitaan kriittiset menestystekijät, joita halutaan seurata, sekä kullekin menetystekijälle mittarit, joilla sitä voidaan mitata. Kun mittariston runko on saatu muuten valmiiksi, määritetään mittaristolle vielä tiedon kerääjät ja hyödyntäjät, sekä kullekin mitattavalle asialle tavoitteet. Kuvassa yksi on esitetty tässä yhteydessä rakennetun suorituskykymittariston rakentamisen vaiheet. Suorituskykymittariston rakentamisen yhteydessä tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että käytetty yhteistoiminnallinen malli soveltui hyvin myös julkisen sektorin

2 2 organisaatioon, ja siitä saatiin selkeitä hyötyjä, muun muassa: henkilöstön ymmärrys mittaamista kohtaan lisääntyi, mittaamista ei koettu negatiivisena asiana ja henkilöstön kiinnostus asiaa kohtaan lisääntyi. Kuva1. Hammaspeikko-projektin yhteydessä toteutetun suorituskykymittariston rakentamisen vaiheet. Mittariston rakentaminen Ennen ensimmäistä yhteistoiminnallista ideointisessiota tehtiin etukäteen pienemmässä työryhmässä (Peikko-tiimi) alkuvalmistelua, jonka tarkoituksena oli siis mallin mukaisesti tuottaa työstettävään suorituskykymittaristoon näkökulmat. Niiden määrittämisessä ja valitsemisessa käytettiin pohjana kehitysprojektin aiemmissa vaiheissa esiinnousseita ongelmia ja prosessin ydinkohtia. Näkökulmien valinnan jälkeen suorituskykymittariston rakentamista jatkettiin määrittelemällä organisaation kriittiset menestystekijät. Ne voidaan nähdä tekijöinä, joissa organisaation tulee olla hyvä, jotta se kehittyisi kyseisen painopisteen osalta haluttuun

3 3 suuntaan. Kriittiset menestystekijät määritettiin rakennettavan mallin mukaisesti kullekin näkökulmalle erikseen. Myös tässä yhteydessä valinnoissa hyödynnettiin projektin aikana aiemmin esiinnousseita teemoja sekä ongelmakohtia. Suorituskykymittariston rakentamisen lisäksi nähtiin tarpeelliseksi myös kehittää jonkinlainen menetelmä kehityshankkeessa syntyvien innovaatioiden arviointiin. Projektin aikana on tehty joukko uusia toimintamalleja, ja kehitetty muita uusia menetelmiä, liittyen etenkin viestintään sekä nuoren potilaan kohtaamiseen. Myös näiden käyttöönottoa ja toteutumista olisi jatkuvan kehittämisen ja parantamisen kannalta hyvä seurata. Tässä kohtaa ei siis pyritty niinkään arvioimaan organisaation innovaatiokyvykkyyttä ja uudistumiskykyä pitkällä tähtäimellä, vaan pyrkiä saamaan tuloksia jo tehtyjen uudistusten käyttöönotosta ja toimivuudesta. Tämän innovaation mittaamiseen soveltuvan työkalun rakentaminen ja luominen todettiin olevan siinä määrin lähellä suorituskykymittariston rakentamista, että se voitiin linkittää yhdeksi osaksi varsinaisen suorituskykymittariston rakentamista, jolloin molempien mallien varsinaisessa työstövaiheessa pystyttiin hyödyntämään samoja menetelmiä Yhteistoiminnallinen rakentaminen Varsinaisen yhteistoiminnallinen osuus aloitettiin mittareiden ideoinnilla, joka toteutettiin Lahden kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstölle järjestetyssä Hammaspeikko-sessiossa. Sessioon osallistui yhteensä n. 30 henkilöä, ja joukossa oli hyvä läpileikkaus koko organisaatiosta (hammashoitajia, hammaslääkäreitä, suuhygienistejä ja ajanvaraajia). Monen eri ammattinimikkeen lisäksi kattavaa läpileikkausta tuki se, että joukossa oli sekä johdon että työntekijöiden edustajia. Ensimmäisen session aikana määritettiin yhteistoiminnallisesti alustava runko tulevaa mittaristoa varten. Ensimmäisessä vaiheessa session osallistujat jaettiin viiteen ryhmään (6 henkilöä/ryhmä) ja jokainen ryhmä sai itselleen oman pelilaudan. Ryhmät jaettiin siten, että kaikkiin ryhmiin saatiin mahdollisimman hyvin eri henkilöstöryhmien jäseniä, sekä mahdollisuuden mukaan myös eri toimipisteiden henkilöitä. Neljän pelilaudan teemana oli rakennettavan suorituskykymittariston näkökulma, ja yhden laudan teemana innovaation arviointi. Yhdessä nämä viisi pelilautaa muodostivat siten yhden ison laudan, josta muodostui tulevan suorituskykymittariston runko sekä tehtyjen innovaatioiden mittaamiseen sopivan työkalun sabluuna.

4 4 Kuva 2. Pelilauta, jossa ryhmän esittämät mittari-ideat Kuva 3. Ensimmäisen yhteistoiminnallisen session lopputulos Ensimmäisen yhteistoiminnallisen työskentelysession jälkeen suorituskykymittariston rakentamista jatkettiin mallin mukaisesti toisella sessiolla. Tähän sessioon oli kutsuttu samat suun terveydenhuollon henkilöstön jäsenet, jotka osallistuivat aiempaankin sessioon. Nyt osallistujilla oli työskentelyn lähtökohtana mittariston runko, joka oli tuotettu edellisessä sessiossa. Tätä runkoa oli edellisen session jälkeen hieman muokattu ja päivitetty yhdessä Peikko-tiimin ja LUT:n mittari-tiimin kanssa. Toinen yhteistoiminnallinen työskentelysessio aloitettiin jakamalla osallistujat viiteen ryhmään. Kukin ryhmä sai aihepiirikseen yhden mittariston näkökulmista, johon oli nyt edellisen kerran jäljiltä tuotettu mittarit. Mittareita oli näkökulmasta riippuen 3-5 kappaletta. Näihin mittareihin heidän tuli miettiä yhteistoiminnallisen mallin mukaisesti seuraavia asioita: Mitä mitatulla tiedolla tehdään

5 5 Kuka tietoa tarvitsee Mistä tieto saadaan Kuhunkin kohtaan käytettiin aikaa noin minuuttia. Ryhmät työskentelivät itsenäisesti, ja tarvittaessa kunkin ryhmän keskustelua ja työskentelyä ohjasi fasilitaattori, kuten ensimmäisessäkin sessiossa. Ryhmät kirjasivat ajatuksiaan isolle paperille, joka toimi session lopuksi myös eräänlaisena esitystauluna. Toisen yhteistoiminnallisen työskentelysession jälkeen suorituskykymittariston runko oli näin ollen valmis. Tähän valmiiseen runkoon määritettiin vielä Peikko-tiimin toimesta tavoitteet. Yhteistoiminnallisesti rakennetun mittariston ensimmäinen versio on esitetty taulukossa 1. Toiminnallinen tavoite Mittari Kerääminen Tavoite Raportointi Kake K. Kiille tulee mahdollisimman tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa Kuinka moni tuntee Kaken Osana nuorille tehtävää kyselyä / Joku neutraali taho, esim. TOKO 85 % kohderyhmästä tuntee Kaken Kerran vuodessa, osana tyytyväisyyskyselyn raportointia Kake kerää mahdollisimman paljon kavereita kohderyhmässä, jotta päivittäistä valistusta saadaan nuorille Kuinka paljon Kake kerää kavereita Facebookissa Kerätään kerran kuussa / alussa kaksi kertaa kuussa 2500 kaveria Raportoidaan peikkotiimissä Seurataan poisjääntejä hoitolakohtaisesti, jotta pystyttään tarvittaessa reagoidaan mahdollisiin piikkeihin Kuinka paljon poisjääntejä / per hoitola Atk-tuki kerää ja sen jälkeen määritellään tavoitteet hoitolakohtaises ti Raportoidaan johtotiimille neljä kertaa vuodessa

6 6 Levitetään nuorille tietoa heille sopivalla tavalla kouluissa ja muissa paikoissa Kuinka paljon on järjestetty tietovisoja/tapahtum ia Pilottien vetäjät keräävät omilta piloteiltaan Kouluille kerran vuodessa, yhteistyötahoilt a seurataan Alkuun Peikkotiimeissä, sen jälkeen henkilökunnalle isoissa kokouksissa neljä kertaa vuodessa Arvioidaan onko koulutus laadukasta ja koetaanko siitä olevan hyötyä Koulutuksen laadun arviointi kysely Irene kerää koulutuksien yhteydessä Johtotiimille Seurataan kuinka moni tiputtaa itsensä kokonaan pois julkisen hammashuollon parista Kuinka moni jättää uusimatta aikansa, eikä tule lainkaan hammashoitoon Kohderyhmälle luodaan oma osio potilastietojärjestelmä än Johtotiimille kerran vuodessa Toimiiko nykyinen palkitseminen Toimiiko nykyinen palkitseminen ja kuinka moni sen kokee ongelmaksi Kerätään osana henkilöstön työtyytyväisyyskyselyä Työtyytyväisyyskysely n raportoinnin yhteydessä Mitä mieltä nuoret ovat hammashoidosta ja yleensä suunsa terveyteen liittyvistä asioista Nuorille tehtävä tyytyväisyyskysely Kerätään joko ATKtunnilla koulussa, tai esim. TOKO-päivän yhteydessä Raportoidaan kerran vuodessa Mikä on asiakkaan välitön reagointi hoitotoimenpiteest ä, tunnelmasta ja kohtaamisesta Mitä mieltä olit, tunnelmasta, miten koit kohtaamisen. Nappi-malli, joka pilottivaiheessa Lotilan koululle ei kerätä, eikä raportoida kollektiivisesti. Myöhemmin, voidaan arvioida, miten palaute vaikuttanut yms. Taulukko 1. Valmis mittaristo

7 7 Lisätietoja projektitutkija Tero Rantala Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation Lähteet Rantala, T Suorituskykymittariston rakentaminen yhteistoiminnallista mallia hyödyntäen. Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation.

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat

Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat ANU HAKONEN - KIISA HULKKO - ANNA PALVA Anu Hakonen, Kiisa Hulkko, Anna Palva Tulospalkkauksen arviointimenetelmä ja sen taustat Y hä kasvava määrä organisaatioita käyttää tulospalkkausta osana henkilöstönsä

Lisätiedot