Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas"

Transkriptio

1 Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas

2 Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER Esitäytetty veroilmoitus postitetaan kaikille verovelvollisille huhtikuussa Mikäli veroilmoitukselle merkityt tiedot ovat oikein, veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Jos esitäytettyä veroilmoitusta pitää täydentää, tulee se palauttaa joko tai mennessä, riippuen siitä kumpi päivä veroilmoitukselle on merkitty. Oheisessa veroilmoituksen täyttäjän oppaassa käsitellään viime vuosina tapahtuneita muutoksia sekä kerrataan yleisiä ohjeita koskien veroilmoituksen täyttämistä ulkomaan työskentelyn yhteydessä. Veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen laajuus on riippuvainen henkilön verovelvollisasemasta Suomessa. Ns. yleisesti verovelvollista henkilöä pidetään verotuksellisesti Suomessa asuvana ja täten verovelvollisena Suomeen maailmanlaajuisista tuloistaan. Sen sijaan ns. rajoitetusti verovelvollinen henkilö, eli verotuksellisesti pysyvästi ulkomailla asuva, on verovelvollinen Suomeen ainoastaan Suomesta saaduista tuloista. Omaa verovelvollisasemaa arvioidessa ulkomailla työskentelevän on muistettava, että Suomen kansalaista pidetään Suomessa asuvana kunnes kolme täyttä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, ellei hän näytä, että hän on katkaissut olennaiset siteet Suomeen.

3 Yleisesti verovelvollisen tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa Suomeen antamassaan veroilmoituksessa kaikki sekä ulkomailta että Suomesta saamansa ansio- ja pääomatulot. Niin ikään hänen tulee ilmoittaa sekä ulkomailla että Suomessa oleva varallisuus. Rajoitetusti verovelvollinen puolestaan ilmoittaa veroilmoituksellaan vain Suomesta saamansa tulot ja Suomessa omistamansa varat. Verohallinnon vuosittain julkaisemasta veroilmoitusoppaasta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet kaikkien tulojen, vähennysten ja varojen ilmoittamiseksi. Oppaan sekä veroilmoitus- ja liitelomakkeita voi myös saada internetistä verohallinnon kotisivuilta osoitteesta Esitäytetty veroilmoitus Yleisesti verovelvollisen ilmoittaa sekä ulkomailta että Suomesta saamansa ansio- ja pääomatulot. Niin ikään hänen tulee ilmoittaa sekä ulkomailla että Suomessa oleva varallisuus. Rajoitetusti verovelvollinen puolestaan ilmoittaa veroilmoituksellaan vain Suomesta saamansa tulot ja Suomessa omistamansa varat. Veroilmoituksen ilmoitusja erittelyosa Esitäytetty veroilmoitus on jaettu kahteen osaan: ilmoitusosaan ja erittelyosaan. Ilmoitusosa sisältää esitäytetyt tiedot, jotka on saatu mm. työnantajilta, pankeilta, vakuutusyhtiöiltä ja eläkelaitoksilta. Verovelvollisen tulee tarkistaa, että esitäytetyt tiedot ovat oikein ja tarvittaessa korjata sekä täydentää tietoja. Jos kaikki tiedot ilmoitusosalla ovat oikein, verovelvollisen ei tarvitse tehdä mitään. Jos tiedot ovat joiltakin osin väärin tai puutteellisia, verovelvollisen tulee korjata tiedot, allekirjoittaa korjattu ilmoitusosa ja palauttaa se omaan verotoimistoonsa veroilmoituksen etusivulle merkittyyn palautuspäivään ( tai ) mennessä. Ruotsista saadut eläkkeet tulee ilmoittaa ilmoitusosassa. Erittelyosa sisältää tarkemmat tiedot ilmoitusosassa mainituista esitäytetyistä tiedoista. Erittelyosa voi myös sisältää tietoja, joita ei ole merkitty ilmoitusosaan. Tällaisia tietoja voivat olla mm. pankkien suorasiirtotietona ilmoittamat arvopapereiden, osakehuoneistojen tai kiinteistöjen luovutukset, joista verovelvollisen on itse annettava tarkempi selvitys ja laskettava luovutusvoiton tai tappion määrä. Erittelyosasta käyvät ilmi myös verovelvollisen maksamat ennakkoverot, ennakon täydennysmaksu sekä perhesuhteet. Erittelyosan tiedot tulee siis myös tarkistaa huolellisesti. Veroilmoitus sisältää lisäksi verotuspäätöksen, mikä kertoo kuinka veroilmoituksella ilmoitettuja tuloja on verotettu ja jäännösverojen tai veronpalautuksen määrän. Verotuspäätös vastaa sisällöltään entistä verolippua. Mikäli veroilmoitusta korjataan, verotoimisto lähettää uuden verotuspäätöksen verovelvolliselle lokakuun loppuun mennessä. Veroilmoitus sisältää myös verotustodistuksen, johon on merkitty verovelvollisen verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä varat ja velat. Mikäli verovelvollinen korjaa veroilmoitustaan tai jos verohallinto saa muualta verotukseen vaikuttavia lisätietoja, verotoimisto lähettää uuden verotustodistuksen verovelvolliselle lokakuun loppuun mennessä. Kuitittomuus Veroilmoitukseen ei enää tarvitse liittää kuitteja tai tositteita, vaan verotoimisto pyytää ne tarvittaessa. Jos esitäytettyyn veroilmoitukseen on tehty lisäyksiä tai korjauksia (esim. ulkomaantulot, tulonhankkimiskulut tai kotitalousvähennys), niitä koskevat kuitit ja tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan verovelvollinen voi säilyttää tositteet ja muut tiedot myös sähköisessä muodossa, kunhan ne ovat tarvittaessa tulostettavissa paperille. Niistä tiedoista, jotka ovat oikein esitäytetyssä veroilmoituksessa, ei tarvitse säilyttää kuitteja. Tällaisia ovat tyypillisesti suomalaisia palkkatuloja ja lainatietoja koskevat tositteet. Yleisesti verovelvollisen tulot ja varallisuus Ulkomaantyöskentelyn perusteella saatu tulo Ulkomailla työskentelevän henkilön on ilmoitettava ulkomaantyöskentelynsä veroilmoituksessaan vaikka ko. työskentelyn perusteella saatu tulo olisikin ns. kuuden kuukauden säännön nojalla verovapaata tuloa Suomessa. Erillisessä veroilmoituksen liitelomakkeessa 16 tulee esittää selvitys ulkomaantyöskentelyn olosuhteista, kestosta sekä Suomessa verovuoden aikana oleskellusta ajasta. Jos työnantaja ja palkanmaksaja ulkomaantyöskentelyn aikana on suomalainen yritys, lomakkeelle ei merkitä ulkomaantyöskentelystä saatuja palkkatuloja elleivät työnantajan toimittamat veroilmoituksen erittelyosaan merkityt tiedot ole virheellisiä tai puutteellisia. Jos työnantaja ja palkanmaksaja ulkomaantyöskentelyn aikana on ulkomaalainen yritys, yli kuusi kuukautta kestävän ulkomaankomennuksen osalta verovelvollisen tulee täyttää kaikki lomakkeen palkkatuloa ja komennusta koskevat kohdat. Alle kuusi kuukautta kestävän työskentelyn osalta ei tarvitse merkitä Suomessa oleskeltuja päiviä. Ulkomailla ansaittu rahapalkka ja luontoisedut

4 sekä ulkomaille maksettu vero tulee myös ilmoittaa lomakkeella. Veroviranomaiset tekevät päätöksen kuuden kuukauden säännön soveltumisesta tutkittuaan verovapaussäännöksen soveltamisedellytysten täyttymisen lomakkeella ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli ulkomailla työskentelystä saatuun tuloon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä, tulo saatetaan verottaa sekä Suomessa että komennusmaassa. Välttääkseen kaksinkertaisen verotuksen verovelvollisen on ilmoitettava lomakkeella ulkomaille maksamiensa verojen määrä ja vaadittava kaksinkertaisen verotuksen poistamista. On tärkeää muistaa, että vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on esitettävä ennen verotuksen päättymistä lokakuun 2010 loppuun mennessä. Vaikka ulkomaille maksetun lopullisen veron määrä ei olisikaan selvillä vielä tähän ajankohtaan mennessä, vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta kannattaa kuitenkin tehdä veroilmoituksella. Ulkomailta saadun tulon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää Suomessa, mikäli tulo ei ole verovapaata kuuden kuukauden säännön nojalla. Tulonhankkimiskustannukset on merkittävä veroilmoituslomakkeen erittelyosan sivulle 1 kohtaan 3.4. Tarvittaessa asiasta voi laatia erillisen selvityksen liitettäväksi veroilmoitukseen. Myös vakuutuspalkan perusteella maksetut työntekijän Verovelvollisen tulee tarkistaa, että esitäytetyt tiedot ovat oikein ja tarvittaessa korjata sekä täydentää tietoja. Jos kaikki tiedot ilmoitusosalla ovat oikein, verovelvollisen ei tarvitse tehdä mitään. työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut voidaan vähentää verotettavasta ansiotulosta. Näiden maksujen pitäisi kuitenkin jo olla mukana ilmoitusosan esitäytetyissä tiedoissa, sillä suomalaisen työnantajan tulee ilmoittaa veroviranomaisille työntekijän palkasta pidättämänsä tai henkilöltä perimänsä maksut tulotietojen ohella. Optiotulo Ulkomailla työskentelevillä henkilöillä saattaa olla verovuodelta 2009 työsuhdeoptioiden perusteella saatua tuloa. Optiotulo kertyy arvonnoususta option myöntämis- ja käyttöajankohdan väliseltä ajalta. Ulkomaantyöskentelyn aikana kertyneeseen optiotuloon voidaan soveltaa edellä mainittua kuuden kuukauden sääntöä vain tiettyjen lisäedellytysten täyttyessä. Ulkomaantyöskentelyn aikana kertynyt optioetu voi olla verovapaata Suomessa vain jos Suomen ja työskentelyvaltion välillä on voimassa verosopimus, työskentelyvaltio verottaa optioetua palkkatulona ja verovelvollinen esittää riittävän selvityksen siitä, että optioetu on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisten tietoon. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää mm. työnantajakonsernin tai kansainvälisen tilintarkastusyhteisön antamaa kirjallista vakuutusta. Verovapautta optiotulonkaan osalta ei kuitenkaan ole silloin, kun varsinaiseen ulkomaantyöskentelystä saatuun tuloon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä. Yllä mainittujen ehtojen täyttyessä optioetu jaetaan verotettavaksi ja verovapaaksi tuloksi ajan kulumisen suhteessa siten, että option myöntämisajankohdan ja ulkomaantyöskentelyn alkamispäivän väliseltä ajalta kertynyt etu verotetaan Suomessa, ja ulkomaantyöskentelyn alkamispäivän ja option käyttöajankohdan väliselle ajalle kohdistuva arvonnousu on verovapaata, jos työskentely ulkomailla on jatkunut ainakin option käyttöajankohtaan asti. Optioedun kertymisestä ja ulkomailla oleskelusta on hyvä liittää erillinen selvitys veroilmoitukseen. Suomessa verotettava suomalaiselta työnantajalta saatu optioetu tulisi jo olla mukana ilmoitusosan esitäytetyissä tiedoissa, sillä suomalainen työnantaja ilmoittaa veroviranomaisille työntekijänsä tulotiedot. Mikäli näin ei ole, Suomessa verotettava optioetu tulee merkitä ilmoitusosan sivulle 1 kohtaan 1.1. palkat ja luontoisedut. Vähennykset Kotitalousvähennys Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2009 tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä on euroa henkilöä kohden. Vuodesta 2009 alkaen kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden, -ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt. Vähennettävien kustannusten omavastuu on edelleen 100 euroa. Vähennystä tulee vaatia ennen ve

5 rotuksen päättymistä lokakuun 2010 loppuun mennessä. Työasuntovähennys Työasuntovähennys on ansiotuloista tulonhankkimiskuluna tehtävä vähennys. Vähennykseen on oikeutettu verovelvollinen, joka työskentelee kaukana kotoaan ja on tämän vuoksi vuokrannut käyttöönsä toisen asunnon (työasunnon) työpaikan sijaintialueelta. Työasuntovähennystä ei saa Työnantajan palkansaajalle ottamien yksilöllisten vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut ovat palkkaa euron ylittävältä osalta. Palkansaaja ei saa vähentää palkaksi katsottua osuutta omassa verotuksessaan. omistusasunnon perusteella. Vähennyksen saamisen edellytyksenä on, että verovelvollisen vakinainen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että työpaikasta. Vähennysedellytykset riippuvat osittain siitä, onko kyseessä perheellinen vai perheetön henkilö. Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa jokaiselta kuukaudelta jona verovelvollisella on samanaikaisesti kaksi asuntoa. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten maksut vähennetään pääomatuloista ja eläke verotetaan pääomatulona. Maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on vanhuuseläkkeen alkaminen aikaisintaan 62-vuotiaana. Vähennyksen enimmäismäärä on euroa vuodessa. Jos myös työnantaja on vuoden aikana maksanut palkansaajalle ottamansa yksilöllisen, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, palkansaaja saa vähentää itse maksamiaan vakuutusmaksuja enintään euroa. Kumpikin puolisoista saa vähentää oman vakuutuksensa maksuja euroa vuodessa. Vähennysoikeus on vain sillä puolisolla, joka on vakuutettuna. Vakuutusmaksua ei siis saa siirtää vähennettäväksi puolison tuloista. Merkitystä ei ole sillä, kumpi puolisoista on tosiasiassa maksanut vakuutusmaksut. Esimerkiksi jos vaimo on ottanut eläkevakuutuksen miehelleen ja maksanut vakuutusmaksut, mies saa verovähennyksen. Vain itselle tai puolisolle otetun eläkevakuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia. Näin ollen esimerkiksi kummilapsi tai avopuoliso, jota ei käsitellä verotuksessa puolisona, ei voi vähentää hänelle otetun vakuutuksen maksuja. Jos vakuutetulla ei ole pääomatuloja lainkaan, hän saa vähentää vakuutusmaksun ansiotulojen veroista erityisenä alijäämähyvityksenä. Vakuutusmaksusta otetaan huomioon vähennyskelpoinen määrä, enintään euroa, ja vähennyksen määrä on 28 % vakuutusmaksusta. Vähennysprosentti on sama kuin pääomatulon veroprosentti. Näin laskettuna vakuutusmaksuista saatava verohyöty on yhtä suuri kuin pääomatuloista vähennettäessä. Jos vakuutetulla on pääomatuloja vähemmän kuin euroa, erityinen alijäämähyvitys on 28 % siitä vakuutusmaksujen määrästä, joka jää vähentämättä pääomatulosta. Jos vakuutetun ansiotulojen vero ei riitä vakuutusmaksujen vähentämiseen, vähentämättä jäänyt määrä siirretään vähennettäväksi hänen puolisonsa veroista. Puolisoiden ei tarvitse vaatia siirtoa, vaan se tehdään viran puolesta. Eläkevakuutusmaksujen perusteella ei vahvisteta tappiota. Jos vakuutetun ja hänen puolisonsa verot ja maksut eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen täysimääräiseen vähentämiseen, vähennysoikeus menetetään siltä osin. Vanhat vakuutukset Uusien vakuutusten maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos vanhuuselä

6 ke alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Tämä eläkkeen hyväksytty alkamisikä on vaihdellut eri vuosina. Se on vakuutuksen ottamisajan mukaan ollut joko 55, 58 tai 60 vuotta. Ennen otettuihin eläkevakuutuksiin sovelletaan vuoden 2009 loppuun asti sitä eläkkeen alkamisikää, joka oli hyväksyttävä vakuutuksen ottamisaikana. Jos vakuutusehtojen mukaista eläkeikää ei tänä aikana muuteta, vakuutusmaksut ovat vähennyskelvottomia vuoden 2010 alusta lähtien. Eläkkeen verotus Vapaaehtoiset eläkkeet verotetaan pääsääntöisesti pääomatulona. Jos eläkevakuutus on otettu tai sen jälkeen, maksettava eläke on kokonaan pääomatuloa. Jos eläkevakuutus on otettu ennen , eläke verotetaan osittain ansiotulona, osittain pääomatulona. Ansiotulona verotetaan eläke, joka maksetaan ansiotulosta vähennettyjen vakuutusmaksujen ja niiden tuoton perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa verohallinnolle, kumpaa eläkettä se on maksanut. Jos vakuutus on maksettu loppuun vuonna 2005 tai aikaisemmin, koko eläke on ansiotuloa. On tärkeää muistaa, että vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on esitettävä ennen verotuksen päättymistä lokakuun 2010 loppuun mennessä. Yksilölliset eläkevakuutukset Työnantajan palkansaajalle ottamien yksilöllisten vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut ovat palkkaa euron ylittävältä osalta. Esimerkiksi jos työnantaja maksaa vuoden aikana vakuutusmaksua euroa, palkkana verotetaan euroa. Palkansaaja ei saa vähentää palkaksi katsottua osuutta omassa verotuksessaan. Vanhuuseläke saa alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Uutta ikärajaa sovelletaan työnantajan tai sen jälkeen ottamiin vakuutuksiin. Jos vakuutus on otettu aikaisemmin, siihen sovelletaan vakuutuksen ottohetkellä voimassa ollutta hyväksyttyä eläkkeen alkamisikää koko sen ajan, jona työnantaja maksaa tuon vakuutuksen maksuja. Jos eläkkeen alkamisikä ei täytä näitä ehtoja, työnantajan maksama vakuutusmaksu on kokonaan palkkaa euron raja on palkansaajakohtainen. Jos useampi työnantaja on maksanut vakuutusmaksuja, ne lasketaan verotusta toimitettaessa yhteen, ja ylimenevä osa verotetaan palkkana. Kukin työnantaja voi kuitenkin soveltaa euron rajaa palkkojen ennakkoperinnässä. Tämän vuoksi palkansaaja voi joutua maksamaan jäännösveroja, jos hänellä on useita työnantajia, jotka ovat maksaneet eläkevakuutuksen maksuja samana vuonna. Kollektiiviset eläkevakuutukset Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoitetaan työnantajan työntekijöistä koostuvalle henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Henkilöpiiri on määritelty ryhmittäin työalan tai muun vastaavan perusteen mukaan. Määrittely ei saa tosiasiassa kohdistua vain nimettyihin henkilöihin. Eläkevakuutus ei ole kollektiivinen, jos se on tarkoitettu koskemaan vain yhtä henkilöä kerrallaan. Vakuutettujen ryhmä voi muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. Kollektiivinen eläkevakuutus voidaan järjestää joko niin, että työnantaja maksaa maksun kokonaan, tai vakuutusmaksuun voi sisältyä palkansaajan maksuosuus. Työnantajan maksamat kollektiivisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole palkkaa. Kotimaiset ja ulkomaiset osingot sekä pankkitalletusten lähdeverotuksen ulkopuolelle kuuluvat korkotulot tulee ilmoittaa veroilmoituksella. Osinkotulosta ja sen maksajasta tulee ilmoittaa tarkat tiedot, jotta osingot verotetaan oikein. Jos palkansaaja oli mukana eläkejärjestelyssä ennen , hän saa vähentää oman maksuosuutensa kokonaan omassa verotuksessaan. Eläkkeen alkamisikä voi edelleen olla jopa 55 vuotta. Jos palkansaaja on tullut kollektiivisen eläkejärjestelyn piiriin tai sen jälkeen, hänen maksuosuutensa vähennysoikeutta on rajoitettu. Palkansaaja saa vähentää maksuosuuttaan 5 % työnantajan maksaman palkan määrästä, kuitenkin enintään euroa. Jos työntekijän maksama osuus on suurempi kuin työnantajan osuus, työntekijä ei voi vähentää työnantajan osuuden ylittävää osaa omista maksuistaan. Eläke saa alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta. Ikärajat koskevat vain palkansaajan vähennysoikeutta. Jos työnantaja maksaa vakuutusmaksut kokonaan, eläkkeen alkamisikä voi olla alhaisempikin. Pääomatulot Suomessa yleisesti verovelvollisen henkilön saamat luovutusvoitot sekä vuokra-, korko- ja osinkotulot ovat veronalaista pääomatuloa Suomessa. Pääomatuloja verotetaan 28 %:n verokannan mukaan. Kotimaisia lähdeverollisia talletuksia ja niille maksettua korkoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella, sillä näistä tuloista pankit

7 perivät korkotulon lähdeveron. Ulkomaisista pankkitalletuksista saatu korkotulo on sen sijaan ilmoitettava 1 lomakkeella. Kotimaiset ja ulkomaiset osingot sekä pankkitalletusten lähdeverotuksen ulkopuolelle kuuluvat korkotulot tulee ilmoittaa veroilmoituksella. Osinkotulosta ja sen maksajasta tulee ilmoittaa tarkat tiedot, jotta osingot verotetaan oikein. Osinkotulon verotus riippuu siitä, onko osinko saatu listatusta (=julkisesti noteeratusta) vai listaamattomasta (=muusta kuin julkisesti noteeratusta) yhtiöstä. Verotukseen vaikuttaa myös se, mikä on osinkoa jakavan yhtiön kotivaltio. Toisesta EU-valtiosta tai verosopimusvaltiosta saatuun osinkoon sovelletaan samoja säännöksiä kuin suomalaisesta yhtiöstä saatuun osinkoon. Verosopimusvaltiolla tarkoitetaan valtiota, jonka kanssa Suomella on osinkotuloon sovellettava kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus. Muista kuin EU- tai verosopimusvaltioista saadut osingot ovat kokonaan veronalaista ansiotuloa. Mikäli ulkomaisista pääomatuloista on maksettu lähdeveroa ko. valtioon, verovelvollisen tulee ilmoittaa ulkomaille maksetun veron määrä, jotta se voidaan hyvittää Suomessa maksuunpantavasta pääomatuloverosta. Kuten ulkomaisista ansiotuloista perityn ulkomaisen veron osalta, myös pääomatuloista perittyjä ulkomaisia veroja on syytä vaatia hyvitettäviksi ennen verotuksen päättymistä, vaikka verojen lopullisesta määrästä ei jostain syystä olisikaan vielä selvyyttä. Veroilmoituksen uudistuksen myötä kuitteja ei enää tarvitse liittää veroilmoitukseen, vaan ne on toimitettava pyydettäessä. Veroilmoituksessa on lisäksi annettava tiedot sekä ulkomailta että Suomesta saaduista luovutusvoitoista ja -tappioista sekä vuokratuloista. Ulkomailta saatuja luovutusvoittoja tai vuokratuloja ei ilmoiteta muiden ulkomailta saatujen tulojen lailla lomakkeella 16. Näistä tuloista on annettava erityinen selvitys veroilmoituksen liitelomakkeilla (luovutusvoitoista lomake 9 tai 9A ja vuokratuloista lomake 7). Selvityksessä tulee esittää laskelma siitä, miten verotettavaan nettomäärään päästään vähentämällä bruttomääräisestä tulosta tulon hankkimiseen liittyvät kustannukset. Vuokratulot sekä arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitot ja tappiot tulee ilmoittaa myös ilmoitusosan sivulla 2 kohdassa 4. Ulkomaisten tulojen osalta on muistettava vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista, mikäli ko. tuloista on maksettu veroja ulkomailla. Yleisesti verovelvollinen on oikeutettu vähentämään asunto-, opinto- tai tulonhankkimislainansa korot Suomessa toimitettavassa verotuksessa. Mikäli esim. Suomessa oleva asunto on vuokrattuna, asuntoon kohdistuvan lainan korot saa vähentää. Myös pääomatulon hankkimisesta aiheutuneet kulut, kuten esim. omaisuudenhoitopalkkiot, ovat rajoituksin vähennyskelpoisia pääomatuloista. Verovelvollinen voi vähentää menot siltä osin, kuin ne ylittävät 50 euron omavastuuosuuden. Vähennykset tehdään ensisi-

8 VEROILMOITUKSEN TÄYTTÄJÄN MUISTILISTA 1. Jos olet yleisesti verovelvollinen, ilmoita kaikki tulosi sekä kotimaasta että ulkomailta. Rajoitetusti verovelvollisen tulee ilmoittaa vain Suomesta saadut tulot ja täällä olevat varat. 2. Muista ilmoittaa myös ns. kuuden kuukauden säännön nojalla saatu verovapaa palkkatulo lomakkeella Selvitä ansio- tai pääomatulon hankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvät kulusi verovuoden aikana ja tee perusteltu vähennysvaatimus veroilmoitukseesi. Tarvittaessa laadi asiasta erillinen liite. 4. Ulkomaan valuutan muuntamisessa tulee käyttää Euroopan Keskuspankin vahvistamia keskikursseja vuodelle Vaihtoehtoisesti valuutan muuntamisen voi jättää veroviranomaisen tehtäväksi. 5. Ilmoita ulkomaille maksamiesi verojen määrät. Muista vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista ennen verotuksen päättymistä. 6. Laske verojesi määrä veroilmoitusoppaassa olevan taulukon avulla. Näin osaat ennakoida lopputulosta. Mikäli olet saamassa jäännösveroja, voit oma-aloitteisesti maksaa ennakon täydennysmaksun vielä syyskuun 2010 aikana. 7. Säilytä kuittisi ja tositteesi kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. 8. Ylimääräisiä liitelomakkeita ja lisätietoja saat verohallinnon internet-sivuilta. 9. Tarkista veroilmoituksen esitäytetyt tiedot huolellisesti, etenkin osoite- ja pankkitilitiedot. 10. Jos teet veroilmoituksen tietoihin muutoksia tai lisäyksiä, allekirjoita veroilmoituksen ilmoitusosa ja ota siitä valokopio itsellesi, jotta voit verrata ilmoittamiasi tietoja tulevassa verotuspäätöksessä oleviin tietoihin. jaisesti verotettavasta pääomatulosta ja toissijaisesti ns. alijäämähyvityksenä mahdollisista ansiotulojen veroista. Luovutustappiot saadaan vähentää verovuoden taikka kolmen seuraavan vuoden aikana tulevista luovutusvoitoista. Varallisuus Varallisuusvero on poistettu tehdyllä varallisuusverolain kumoamisella. Varat ja velat on siitä huolimatta edelleen ilmoitettava, mutta varojen arvoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Velat ilmoitetaan vain, jos luotonantaja on pankki tai muu luotto- tai rahoituslaitos, valtio, kunta, vakuutus- ja eläkelaitos, huoltokonttori tai työnantaja. Muiden tahojen lainat ilmoitetaan vain, jos korko on vähennyskelpoinen. Rajoitetusti verovelvollisen tulot ja varat Ansiotulot Rajoitetusti verovelvollinen maksaa veroa Suomeen vain täällä olevista lähteistä saamista tuloistaan. Verotus toimitetaan kahdella tavalla: joko ns. lopullisena lähdeverotuksena tai veroilmoituksen perusteella toimitettavana verotuksena. Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamat ansiotulot verotetaan pääasiallisesti lähdeverotuksella eli tulon maksaja perii suorituksesta 35 %:n lähdeveron jo suoritusta maksettaessa. Tällöin muuta verotusta ei toimiteta eikä verovelvollisella ole mahdollisuutta tehdä tuloistaan tulonhankkimisvähennyksiä. Palkkatuloa verotetaan Suomessa vain silloin, kun suoritus perustuu Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun tehtyyn työhön ja Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä tuloverosopimuksissa ei estetä tulon verottamista Suomessa. Veroilmoituksella ilmoitetaan lähinnä vain Suomessa harjoitetusta liikkeestä tai ammatista saatu tulo. Nämä ovat harvinaisempia tilanteita ja liikkeen- ja ammatinharjoittajat jättävätkin veroilmoituksensa edellä esitetystä poikkeavassa aikataulussa. ETA-alueella asuva rajoitetusti verovelvollinen, jolta on Suomessa peritty 35 %:n lähdevero ja jonka koko vuoden kaikista ansiotulosta vähintään 75 % on Suomesta saatua tuloa, voi jälkikäteen vaatia verotuksensa toimittamista samalla tavalla kuin vakituisesti Suomessa asuvan verotus toimitetaan. Hakemus tehdään lomakkeella Veroh 6148a. Ulkomailla asuvien rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien verotus Ennen vuotta 2006 ulkomailla asuvien rajoitetusti verovelvollisten eläkkeestä perittiin 35 %:n lähdevero. He eivät olleet oikeutettuja vähennyksiin, eikä heillä ollut velvoitetta antaa veroilmoitusta. Vuodesta 2006 alkaen veroprosentti, vähennykset sekä veroilmoitus- ja verotusmenettely ovat samat kuin Suomessa asuvilla. Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien verotus toimitetaan keskitetysti Pääkaupunkiseudun verotoimistossa. Jos tulo on saatu Ahvenanmaalta, verotus toimitetaan Ahvenanmaan verotoimistossa. Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan kaikki verot tilitetään valtiolle. Kunnallisvero lasketaan kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin mukaan ja myös se menee valtiolle. Jos Suomi vastaa rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan sairaanhoitokulujen korvaamisesta, voidaan EU/ETA/Sveitsi-alueella asuvalle eläkkeensaajalle määrätä sairaanhoitomaksu 1,45 %. Sairaanhoitomaksun osalta enää ei ole merkitystä sillä, estääkö verosopimus Suomea verottamasta eläkettä vai ei. Sairausvakuutusmaksu Sairausvakuutusmaksu koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta. Sairausvakuutusmaksu sisältyy

9 verokorttiin merkittyyn veroprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Päivärahamaksun osuus on verotuksessa vähennyskelpoinen. Sitä maksavat vain ne, jotka saavat palkkatai työtuloa. Esimerkiksi eläkkeistä päivärahamaksua ei makseta. Vuonna 2009 päivärahamaksun määrä oli 0,70 % palkasta. Sairaanhoitomaksu ei ole vähennyskelpoista. Sen määrä oli vuonna ,28 % palkasta ja 1,45 % eläkkeestä. Pääomatulot Kuten ansiotulojenkin kohdalla, pääosa rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamista pääomatuloista verotetaan ns. lähdeveromenettelyssä. Tämä koskee mm. osinkoja ja korkoja, joista maksaja perii lähdeveron. Sen sijaan vuokratulot ja luovutusvoitot Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä tai osakehuoneistosta edellyttävät veroilmoituksen antamista. Pysyvästi ulkomailla asuvan on selvitettävä nämä tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset samalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisenkin. Vuokratuloista on myös mahdollista vähentää tulon hankkimiseen liittyvän lainan korot riippumatta siitä, onko laina otettu Suomesta vai ulkomailta. Tässä yhteydessä on luonnollisesti pystyttävä selvittämään, että ko. laina on otettu kyseisen asunnon tai kiinteistön hankintaa varten. Pääomatuloja verotetaan 28 % verokannalla. Varallisuus Rajoitetusti verovelvollinen ilmoittaa Suomeen tehtävässä veroilmoituksessaan ainoastaan Suomessa olevat varansa. Tämä koskee lähinnä asuntoosakkeita ja kiinteistöjä, sillä esimerkiksi suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita tai suomalaiselta yhtiöltä saatuja optioita ei pidetä Suomessa olevina varoina. Lopuksi Verovuoden 2009 osalta voit maksaa ennakon täydennysmaksua saakka. Tällöin ennakon täydennysmaksu otetaan huomioon verovuoden verojen suorituksena laskettaessa jäännösveron korkoa tai palautuskorkoa. Voit siis pienentää jäännösveron koron määrää maksamalla ennakon täydennysmaksua välisenä aikana. Jos ennakon täydennysmaksua ei suoriteta, peritään vero jäännösverona joulukuussa 2010 ja helmikuussa Jäännösverolle lasketaan korkoa alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään saakka. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä ajoittuu joulukuun 2010 alkuun. Jäännösveron korko on 0,5 %, kun jäännösveron määrä on korkeintaan euroa. Jäännösveron euron ylittävältä osuudelta korko on 3,0 %. Lasketusta jäännösveron koron määrästä vähennetään 20 euroa. Tästä johtuen verovuoden 2009 jäännösverolle peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on suurempi kuin n euroa. Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on asiantuntijaa 140 maassa. Ulkomaankomennuksiin liittyvien palveluidemme asiakkaina on vuosittain yli expatriaattia 650 kansainvälisesti toimivassa yrityksessä. Palvelutarjontamme on laaja ja ulkomaankomennuksiin tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja: komennuspolitiikkojen laadinta ja konsultointi, komennussopimusten laadinta, palkanlaskenta ja -asetanta, verokonsultointi, veroilmoitusten laadinta, sosiaaliturvaan liittyvät hakemukset ja poikkeusluvat sekä sosiaaliturva-asioihin liittyvä konsultointi. Lisäksi palveluihimme kuuluvat neuvontatapaamiset ulkomaankomennukselle lähtijöille ja sieltä takaisin palaajille sekä Suomeen komennukselle tuleville, konsultointi maahanja maastamuuttoasioissa sekä työ- ja oleskelulupien hakeminen tai niissä avustaminen. HTM Marja Nummela on toiminut veroasiantuntijana Deloittella Helsingissä syyskuusta 2004 lähtien. Marja Nummela on erikoistunut kansainvälisiin henkilösiirtoihin ja henkilöverotukseen sekä ennakkoperintä-, lähdevero- ja sosiaaliturvakonsultointiin, joista hänellä on yhteensä 8 vuoden työkokemus. KTM Eeva Kajander on tullut Deloitten palvelukseen veroasiantuntijaksi lokakuussa Ennen siirtymistään Deloittelle hän työskenteli verohallinnossa. Eeva Kajander on erikoistunut kansainvälisen ja kotimaisen henkilöverotuksen lisäksi sosiaaliturvakonsultointiin sekä työlupa-asioihin. Deloitte & Touche Oy Puh , fax

Veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen

Veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2005 Veroilmoitusmenettely vuodelta 2005 uudistuu täysin. Veroilmoitus ja veroehdotus poistuvat käytöstä ja tilalle tulee uusi esitäytetty

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje

Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan määrän laskennan ohje Sairauspäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Kun sairastat -sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 :n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta EV 243/1998 vp - HE 129/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, verotusmenettelystä annetun lain 16

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen

HE 135/2016 vp. Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen HE 135/216 vp Neuvotteleva virkamies Timo Annala Finanssisihteeri Filip Kjellberg Ylitarkastaja Pertti Nieminen Vero-osasto 16.9.216 Sisältö Vuoden 217 ansiotulon tuloveroasteikko Kunnallisverotuksen perusvähennys

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2016 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen

Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen Sisällys 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 1.1 Yleisesti verovelvollinen 1.2 Rajoitetusti verovelvollinen

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot