Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas"

Transkriptio

1 Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas

2 Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER Esitäytetty veroilmoitus postitetaan kaikille verovelvollisille huhtikuussa Mikäli veroilmoitukselle merkityt tiedot ovat oikein, veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Jos esitäytettyä veroilmoitusta pitää täydentää, tulee se palauttaa joko tai mennessä, riippuen siitä kumpi päivä veroilmoitukselle on merkitty. Oheisessa veroilmoituksen täyttäjän oppaassa käsitellään viime vuosina tapahtuneita muutoksia sekä kerrataan yleisiä ohjeita koskien veroilmoituksen täyttämistä ulkomaan työskentelyn yhteydessä. Veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen laajuus on riippuvainen henkilön verovelvollisasemasta Suomessa. Ns. yleisesti verovelvollista henkilöä pidetään verotuksellisesti Suomessa asuvana ja täten verovelvollisena Suomeen maailmanlaajuisista tuloistaan. Sen sijaan ns. rajoitetusti verovelvollinen henkilö, eli verotuksellisesti pysyvästi ulkomailla asuva, on verovelvollinen Suomeen ainoastaan Suomesta saaduista tuloista. Omaa verovelvollisasemaa arvioidessa ulkomailla työskentelevän on muistettava, että Suomen kansalaista pidetään Suomessa asuvana kunnes kolme täyttä vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, ellei hän näytä, että hän on katkaissut olennaiset siteet Suomeen.

3 Yleisesti verovelvollisen tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa Suomeen antamassaan veroilmoituksessa kaikki sekä ulkomailta että Suomesta saamansa ansio- ja pääomatulot. Niin ikään hänen tulee ilmoittaa sekä ulkomailla että Suomessa oleva varallisuus. Rajoitetusti verovelvollinen puolestaan ilmoittaa veroilmoituksellaan vain Suomesta saamansa tulot ja Suomessa omistamansa varat. Verohallinnon vuosittain julkaisemasta veroilmoitusoppaasta löytyy yksityiskohtaiset ohjeet kaikkien tulojen, vähennysten ja varojen ilmoittamiseksi. Oppaan sekä veroilmoitus- ja liitelomakkeita voi myös saada internetistä verohallinnon kotisivuilta osoitteesta Esitäytetty veroilmoitus Yleisesti verovelvollisen ilmoittaa sekä ulkomailta että Suomesta saamansa ansio- ja pääomatulot. Niin ikään hänen tulee ilmoittaa sekä ulkomailla että Suomessa oleva varallisuus. Rajoitetusti verovelvollinen puolestaan ilmoittaa veroilmoituksellaan vain Suomesta saamansa tulot ja Suomessa omistamansa varat. Veroilmoituksen ilmoitusja erittelyosa Esitäytetty veroilmoitus on jaettu kahteen osaan: ilmoitusosaan ja erittelyosaan. Ilmoitusosa sisältää esitäytetyt tiedot, jotka on saatu mm. työnantajilta, pankeilta, vakuutusyhtiöiltä ja eläkelaitoksilta. Verovelvollisen tulee tarkistaa, että esitäytetyt tiedot ovat oikein ja tarvittaessa korjata sekä täydentää tietoja. Jos kaikki tiedot ilmoitusosalla ovat oikein, verovelvollisen ei tarvitse tehdä mitään. Jos tiedot ovat joiltakin osin väärin tai puutteellisia, verovelvollisen tulee korjata tiedot, allekirjoittaa korjattu ilmoitusosa ja palauttaa se omaan verotoimistoonsa veroilmoituksen etusivulle merkittyyn palautuspäivään ( tai ) mennessä. Ruotsista saadut eläkkeet tulee ilmoittaa ilmoitusosassa. Erittelyosa sisältää tarkemmat tiedot ilmoitusosassa mainituista esitäytetyistä tiedoista. Erittelyosa voi myös sisältää tietoja, joita ei ole merkitty ilmoitusosaan. Tällaisia tietoja voivat olla mm. pankkien suorasiirtotietona ilmoittamat arvopapereiden, osakehuoneistojen tai kiinteistöjen luovutukset, joista verovelvollisen on itse annettava tarkempi selvitys ja laskettava luovutusvoiton tai tappion määrä. Erittelyosasta käyvät ilmi myös verovelvollisen maksamat ennakkoverot, ennakon täydennysmaksu sekä perhesuhteet. Erittelyosan tiedot tulee siis myös tarkistaa huolellisesti. Veroilmoitus sisältää lisäksi verotuspäätöksen, mikä kertoo kuinka veroilmoituksella ilmoitettuja tuloja on verotettu ja jäännösverojen tai veronpalautuksen määrän. Verotuspäätös vastaa sisällöltään entistä verolippua. Mikäli veroilmoitusta korjataan, verotoimisto lähettää uuden verotuspäätöksen verovelvolliselle lokakuun loppuun mennessä. Veroilmoitus sisältää myös verotustodistuksen, johon on merkitty verovelvollisen verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä varat ja velat. Mikäli verovelvollinen korjaa veroilmoitustaan tai jos verohallinto saa muualta verotukseen vaikuttavia lisätietoja, verotoimisto lähettää uuden verotustodistuksen verovelvolliselle lokakuun loppuun mennessä. Kuitittomuus Veroilmoitukseen ei enää tarvitse liittää kuitteja tai tositteita, vaan verotoimisto pyytää ne tarvittaessa. Jos esitäytettyyn veroilmoitukseen on tehty lisäyksiä tai korjauksia (esim. ulkomaantulot, tulonhankkimiskulut tai kotitalousvähennys), niitä koskevat kuitit ja tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan verovelvollinen voi säilyttää tositteet ja muut tiedot myös sähköisessä muodossa, kunhan ne ovat tarvittaessa tulostettavissa paperille. Niistä tiedoista, jotka ovat oikein esitäytetyssä veroilmoituksessa, ei tarvitse säilyttää kuitteja. Tällaisia ovat tyypillisesti suomalaisia palkkatuloja ja lainatietoja koskevat tositteet. Yleisesti verovelvollisen tulot ja varallisuus Ulkomaantyöskentelyn perusteella saatu tulo Ulkomailla työskentelevän henkilön on ilmoitettava ulkomaantyöskentelynsä veroilmoituksessaan vaikka ko. työskentelyn perusteella saatu tulo olisikin ns. kuuden kuukauden säännön nojalla verovapaata tuloa Suomessa. Erillisessä veroilmoituksen liitelomakkeessa 16 tulee esittää selvitys ulkomaantyöskentelyn olosuhteista, kestosta sekä Suomessa verovuoden aikana oleskellusta ajasta. Jos työnantaja ja palkanmaksaja ulkomaantyöskentelyn aikana on suomalainen yritys, lomakkeelle ei merkitä ulkomaantyöskentelystä saatuja palkkatuloja elleivät työnantajan toimittamat veroilmoituksen erittelyosaan merkityt tiedot ole virheellisiä tai puutteellisia. Jos työnantaja ja palkanmaksaja ulkomaantyöskentelyn aikana on ulkomaalainen yritys, yli kuusi kuukautta kestävän ulkomaankomennuksen osalta verovelvollisen tulee täyttää kaikki lomakkeen palkkatuloa ja komennusta koskevat kohdat. Alle kuusi kuukautta kestävän työskentelyn osalta ei tarvitse merkitä Suomessa oleskeltuja päiviä. Ulkomailla ansaittu rahapalkka ja luontoisedut

4 sekä ulkomaille maksettu vero tulee myös ilmoittaa lomakkeella. Veroviranomaiset tekevät päätöksen kuuden kuukauden säännön soveltumisesta tutkittuaan verovapaussäännöksen soveltamisedellytysten täyttymisen lomakkeella ilmoitettujen tietojen perusteella. Mikäli ulkomailla työskentelystä saatuun tuloon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä, tulo saatetaan verottaa sekä Suomessa että komennusmaassa. Välttääkseen kaksinkertaisen verotuksen verovelvollisen on ilmoitettava lomakkeella ulkomaille maksamiensa verojen määrä ja vaadittava kaksinkertaisen verotuksen poistamista. On tärkeää muistaa, että vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on esitettävä ennen verotuksen päättymistä lokakuun 2010 loppuun mennessä. Vaikka ulkomaille maksetun lopullisen veron määrä ei olisikaan selvillä vielä tähän ajankohtaan mennessä, vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta kannattaa kuitenkin tehdä veroilmoituksella. Ulkomailta saadun tulon hankkimisesta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää Suomessa, mikäli tulo ei ole verovapaata kuuden kuukauden säännön nojalla. Tulonhankkimiskustannukset on merkittävä veroilmoituslomakkeen erittelyosan sivulle 1 kohtaan 3.4. Tarvittaessa asiasta voi laatia erillisen selvityksen liitettäväksi veroilmoitukseen. Myös vakuutuspalkan perusteella maksetut työntekijän Verovelvollisen tulee tarkistaa, että esitäytetyt tiedot ovat oikein ja tarvittaessa korjata sekä täydentää tietoja. Jos kaikki tiedot ilmoitusosalla ovat oikein, verovelvollisen ei tarvitse tehdä mitään. työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut voidaan vähentää verotettavasta ansiotulosta. Näiden maksujen pitäisi kuitenkin jo olla mukana ilmoitusosan esitäytetyissä tiedoissa, sillä suomalaisen työnantajan tulee ilmoittaa veroviranomaisille työntekijän palkasta pidättämänsä tai henkilöltä perimänsä maksut tulotietojen ohella. Optiotulo Ulkomailla työskentelevillä henkilöillä saattaa olla verovuodelta 2009 työsuhdeoptioiden perusteella saatua tuloa. Optiotulo kertyy arvonnoususta option myöntämis- ja käyttöajankohdan väliseltä ajalta. Ulkomaantyöskentelyn aikana kertyneeseen optiotuloon voidaan soveltaa edellä mainittua kuuden kuukauden sääntöä vain tiettyjen lisäedellytysten täyttyessä. Ulkomaantyöskentelyn aikana kertynyt optioetu voi olla verovapaata Suomessa vain jos Suomen ja työskentelyvaltion välillä on voimassa verosopimus, työskentelyvaltio verottaa optioetua palkkatulona ja verovelvollinen esittää riittävän selvityksen siitä, että optioetu on saatettu työskentelyvaltion veroviranomaisten tietoon. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää mm. työnantajakonsernin tai kansainvälisen tilintarkastusyhteisön antamaa kirjallista vakuutusta. Verovapautta optiotulonkaan osalta ei kuitenkaan ole silloin, kun varsinaiseen ulkomaantyöskentelystä saatuun tuloon ei sovelleta kuuden kuukauden sääntöä. Yllä mainittujen ehtojen täyttyessä optioetu jaetaan verotettavaksi ja verovapaaksi tuloksi ajan kulumisen suhteessa siten, että option myöntämisajankohdan ja ulkomaantyöskentelyn alkamispäivän väliseltä ajalta kertynyt etu verotetaan Suomessa, ja ulkomaantyöskentelyn alkamispäivän ja option käyttöajankohdan väliselle ajalle kohdistuva arvonnousu on verovapaata, jos työskentely ulkomailla on jatkunut ainakin option käyttöajankohtaan asti. Optioedun kertymisestä ja ulkomailla oleskelusta on hyvä liittää erillinen selvitys veroilmoitukseen. Suomessa verotettava suomalaiselta työnantajalta saatu optioetu tulisi jo olla mukana ilmoitusosan esitäytetyissä tiedoissa, sillä suomalainen työnantaja ilmoittaa veroviranomaisille työntekijänsä tulotiedot. Mikäli näin ei ole, Suomessa verotettava optioetu tulee merkitä ilmoitusosan sivulle 1 kohtaan 1.1. palkat ja luontoisedut. Vähennykset Kotitalousvähennys Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2009 tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä on euroa henkilöä kohden. Vuodesta 2009 alkaen kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden, -ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt. Vähennettävien kustannusten omavastuu on edelleen 100 euroa. Vähennystä tulee vaatia ennen ve

5 rotuksen päättymistä lokakuun 2010 loppuun mennessä. Työasuntovähennys Työasuntovähennys on ansiotuloista tulonhankkimiskuluna tehtävä vähennys. Vähennykseen on oikeutettu verovelvollinen, joka työskentelee kaukana kotoaan ja on tämän vuoksi vuokrannut käyttöönsä toisen asunnon (työasunnon) työpaikan sijaintialueelta. Työasuntovähennystä ei saa Työnantajan palkansaajalle ottamien yksilöllisten vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut ovat palkkaa euron ylittävältä osalta. Palkansaaja ei saa vähentää palkaksi katsottua osuutta omassa verotuksessaan. omistusasunnon perusteella. Vähennyksen saamisen edellytyksenä on, että verovelvollisen vakinainen asunto sijaitsee yli 100 kilometrin etäisyydellä sekä työasunnosta että työpaikasta. Vähennysedellytykset riippuvat osittain siitä, onko kyseessä perheellinen vai perheetön henkilö. Vähennyksen määrä on enintään 250 euroa jokaiselta kuukaudelta jona verovelvollisella on samanaikaisesti kaksi asuntoa. Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten maksut vähennetään pääomatuloista ja eläke verotetaan pääomatulona. Maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on vanhuuseläkkeen alkaminen aikaisintaan 62-vuotiaana. Vähennyksen enimmäismäärä on euroa vuodessa. Jos myös työnantaja on vuoden aikana maksanut palkansaajalle ottamansa yksilöllisen, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja, palkansaaja saa vähentää itse maksamiaan vakuutusmaksuja enintään euroa. Kumpikin puolisoista saa vähentää oman vakuutuksensa maksuja euroa vuodessa. Vähennysoikeus on vain sillä puolisolla, joka on vakuutettuna. Vakuutusmaksua ei siis saa siirtää vähennettäväksi puolison tuloista. Merkitystä ei ole sillä, kumpi puolisoista on tosiasiassa maksanut vakuutusmaksut. Esimerkiksi jos vaimo on ottanut eläkevakuutuksen miehelleen ja maksanut vakuutusmaksut, mies saa verovähennyksen. Vain itselle tai puolisolle otetun eläkevakuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia. Näin ollen esimerkiksi kummilapsi tai avopuoliso, jota ei käsitellä verotuksessa puolisona, ei voi vähentää hänelle otetun vakuutuksen maksuja. Jos vakuutetulla ei ole pääomatuloja lainkaan, hän saa vähentää vakuutusmaksun ansiotulojen veroista erityisenä alijäämähyvityksenä. Vakuutusmaksusta otetaan huomioon vähennyskelpoinen määrä, enintään euroa, ja vähennyksen määrä on 28 % vakuutusmaksusta. Vähennysprosentti on sama kuin pääomatulon veroprosentti. Näin laskettuna vakuutusmaksuista saatava verohyöty on yhtä suuri kuin pääomatuloista vähennettäessä. Jos vakuutetulla on pääomatuloja vähemmän kuin euroa, erityinen alijäämähyvitys on 28 % siitä vakuutusmaksujen määrästä, joka jää vähentämättä pääomatulosta. Jos vakuutetun ansiotulojen vero ei riitä vakuutusmaksujen vähentämiseen, vähentämättä jäänyt määrä siirretään vähennettäväksi hänen puolisonsa veroista. Puolisoiden ei tarvitse vaatia siirtoa, vaan se tehdään viran puolesta. Eläkevakuutusmaksujen perusteella ei vahvisteta tappiota. Jos vakuutetun ja hänen puolisonsa verot ja maksut eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen täysimääräiseen vähentämiseen, vähennysoikeus menetetään siltä osin. Vanhat vakuutukset Uusien vakuutusten maksut ovat vähennyskelpoisia vain, jos vanhuuselä

6 ke alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Tämä eläkkeen hyväksytty alkamisikä on vaihdellut eri vuosina. Se on vakuutuksen ottamisajan mukaan ollut joko 55, 58 tai 60 vuotta. Ennen otettuihin eläkevakuutuksiin sovelletaan vuoden 2009 loppuun asti sitä eläkkeen alkamisikää, joka oli hyväksyttävä vakuutuksen ottamisaikana. Jos vakuutusehtojen mukaista eläkeikää ei tänä aikana muuteta, vakuutusmaksut ovat vähennyskelvottomia vuoden 2010 alusta lähtien. Eläkkeen verotus Vapaaehtoiset eläkkeet verotetaan pääsääntöisesti pääomatulona. Jos eläkevakuutus on otettu tai sen jälkeen, maksettava eläke on kokonaan pääomatuloa. Jos eläkevakuutus on otettu ennen , eläke verotetaan osittain ansiotulona, osittain pääomatulona. Ansiotulona verotetaan eläke, joka maksetaan ansiotulosta vähennettyjen vakuutusmaksujen ja niiden tuoton perusteella. Vakuutusyhtiö ilmoittaa verohallinnolle, kumpaa eläkettä se on maksanut. Jos vakuutus on maksettu loppuun vuonna 2005 tai aikaisemmin, koko eläke on ansiotuloa. On tärkeää muistaa, että vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on esitettävä ennen verotuksen päättymistä lokakuun 2010 loppuun mennessä. Yksilölliset eläkevakuutukset Työnantajan palkansaajalle ottamien yksilöllisten vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksut ovat palkkaa euron ylittävältä osalta. Esimerkiksi jos työnantaja maksaa vuoden aikana vakuutusmaksua euroa, palkkana verotetaan euroa. Palkansaaja ei saa vähentää palkaksi katsottua osuutta omassa verotuksessaan. Vanhuuseläke saa alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 62 vuotta. Uutta ikärajaa sovelletaan työnantajan tai sen jälkeen ottamiin vakuutuksiin. Jos vakuutus on otettu aikaisemmin, siihen sovelletaan vakuutuksen ottohetkellä voimassa ollutta hyväksyttyä eläkkeen alkamisikää koko sen ajan, jona työnantaja maksaa tuon vakuutuksen maksuja. Jos eläkkeen alkamisikä ei täytä näitä ehtoja, työnantajan maksama vakuutusmaksu on kokonaan palkkaa euron raja on palkansaajakohtainen. Jos useampi työnantaja on maksanut vakuutusmaksuja, ne lasketaan verotusta toimitettaessa yhteen, ja ylimenevä osa verotetaan palkkana. Kukin työnantaja voi kuitenkin soveltaa euron rajaa palkkojen ennakkoperinnässä. Tämän vuoksi palkansaaja voi joutua maksamaan jäännösveroja, jos hänellä on useita työnantajia, jotka ovat maksaneet eläkevakuutuksen maksuja samana vuonna. Kollektiiviset eläkevakuutukset Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoitetaan työnantajan työntekijöistä koostuvalle henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista lisäeläketurvaa. Henkilöpiiri on määritelty ryhmittäin työalan tai muun vastaavan perusteen mukaan. Määrittely ei saa tosiasiassa kohdistua vain nimettyihin henkilöihin. Eläkevakuutus ei ole kollektiivinen, jos se on tarkoitettu koskemaan vain yhtä henkilöä kerrallaan. Vakuutettujen ryhmä voi muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. Kollektiivinen eläkevakuutus voidaan järjestää joko niin, että työnantaja maksaa maksun kokonaan, tai vakuutusmaksuun voi sisältyä palkansaajan maksuosuus. Työnantajan maksamat kollektiivisen eläkevakuutuksen maksut eivät ole palkkaa. Kotimaiset ja ulkomaiset osingot sekä pankkitalletusten lähdeverotuksen ulkopuolelle kuuluvat korkotulot tulee ilmoittaa veroilmoituksella. Osinkotulosta ja sen maksajasta tulee ilmoittaa tarkat tiedot, jotta osingot verotetaan oikein. Jos palkansaaja oli mukana eläkejärjestelyssä ennen , hän saa vähentää oman maksuosuutensa kokonaan omassa verotuksessaan. Eläkkeen alkamisikä voi edelleen olla jopa 55 vuotta. Jos palkansaaja on tullut kollektiivisen eläkejärjestelyn piiriin tai sen jälkeen, hänen maksuosuutensa vähennysoikeutta on rajoitettu. Palkansaaja saa vähentää maksuosuuttaan 5 % työnantajan maksaman palkan määrästä, kuitenkin enintään euroa. Jos työntekijän maksama osuus on suurempi kuin työnantajan osuus, työntekijä ei voi vähentää työnantajan osuuden ylittävää osaa omista maksuistaan. Eläke saa alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta. Ikärajat koskevat vain palkansaajan vähennysoikeutta. Jos työnantaja maksaa vakuutusmaksut kokonaan, eläkkeen alkamisikä voi olla alhaisempikin. Pääomatulot Suomessa yleisesti verovelvollisen henkilön saamat luovutusvoitot sekä vuokra-, korko- ja osinkotulot ovat veronalaista pääomatuloa Suomessa. Pääomatuloja verotetaan 28 %:n verokannan mukaan. Kotimaisia lähdeverollisia talletuksia ja niille maksettua korkoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella, sillä näistä tuloista pankit

7 perivät korkotulon lähdeveron. Ulkomaisista pankkitalletuksista saatu korkotulo on sen sijaan ilmoitettava 1 lomakkeella. Kotimaiset ja ulkomaiset osingot sekä pankkitalletusten lähdeverotuksen ulkopuolelle kuuluvat korkotulot tulee ilmoittaa veroilmoituksella. Osinkotulosta ja sen maksajasta tulee ilmoittaa tarkat tiedot, jotta osingot verotetaan oikein. Osinkotulon verotus riippuu siitä, onko osinko saatu listatusta (=julkisesti noteeratusta) vai listaamattomasta (=muusta kuin julkisesti noteeratusta) yhtiöstä. Verotukseen vaikuttaa myös se, mikä on osinkoa jakavan yhtiön kotivaltio. Toisesta EU-valtiosta tai verosopimusvaltiosta saatuun osinkoon sovelletaan samoja säännöksiä kuin suomalaisesta yhtiöstä saatuun osinkoon. Verosopimusvaltiolla tarkoitetaan valtiota, jonka kanssa Suomella on osinkotuloon sovellettava kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus. Muista kuin EU- tai verosopimusvaltioista saadut osingot ovat kokonaan veronalaista ansiotuloa. Mikäli ulkomaisista pääomatuloista on maksettu lähdeveroa ko. valtioon, verovelvollisen tulee ilmoittaa ulkomaille maksetun veron määrä, jotta se voidaan hyvittää Suomessa maksuunpantavasta pääomatuloverosta. Kuten ulkomaisista ansiotuloista perityn ulkomaisen veron osalta, myös pääomatuloista perittyjä ulkomaisia veroja on syytä vaatia hyvitettäviksi ennen verotuksen päättymistä, vaikka verojen lopullisesta määrästä ei jostain syystä olisikaan vielä selvyyttä. Veroilmoituksen uudistuksen myötä kuitteja ei enää tarvitse liittää veroilmoitukseen, vaan ne on toimitettava pyydettäessä. Veroilmoituksessa on lisäksi annettava tiedot sekä ulkomailta että Suomesta saaduista luovutusvoitoista ja -tappioista sekä vuokratuloista. Ulkomailta saatuja luovutusvoittoja tai vuokratuloja ei ilmoiteta muiden ulkomailta saatujen tulojen lailla lomakkeella 16. Näistä tuloista on annettava erityinen selvitys veroilmoituksen liitelomakkeilla (luovutusvoitoista lomake 9 tai 9A ja vuokratuloista lomake 7). Selvityksessä tulee esittää laskelma siitä, miten verotettavaan nettomäärään päästään vähentämällä bruttomääräisestä tulosta tulon hankkimiseen liittyvät kustannukset. Vuokratulot sekä arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitot ja tappiot tulee ilmoittaa myös ilmoitusosan sivulla 2 kohdassa 4. Ulkomaisten tulojen osalta on muistettava vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista, mikäli ko. tuloista on maksettu veroja ulkomailla. Yleisesti verovelvollinen on oikeutettu vähentämään asunto-, opinto- tai tulonhankkimislainansa korot Suomessa toimitettavassa verotuksessa. Mikäli esim. Suomessa oleva asunto on vuokrattuna, asuntoon kohdistuvan lainan korot saa vähentää. Myös pääomatulon hankkimisesta aiheutuneet kulut, kuten esim. omaisuudenhoitopalkkiot, ovat rajoituksin vähennyskelpoisia pääomatuloista. Verovelvollinen voi vähentää menot siltä osin, kuin ne ylittävät 50 euron omavastuuosuuden. Vähennykset tehdään ensisi-

8 VEROILMOITUKSEN TÄYTTÄJÄN MUISTILISTA 1. Jos olet yleisesti verovelvollinen, ilmoita kaikki tulosi sekä kotimaasta että ulkomailta. Rajoitetusti verovelvollisen tulee ilmoittaa vain Suomesta saadut tulot ja täällä olevat varat. 2. Muista ilmoittaa myös ns. kuuden kuukauden säännön nojalla saatu verovapaa palkkatulo lomakkeella Selvitä ansio- tai pääomatulon hankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvät kulusi verovuoden aikana ja tee perusteltu vähennysvaatimus veroilmoitukseesi. Tarvittaessa laadi asiasta erillinen liite. 4. Ulkomaan valuutan muuntamisessa tulee käyttää Euroopan Keskuspankin vahvistamia keskikursseja vuodelle Vaihtoehtoisesti valuutan muuntamisen voi jättää veroviranomaisen tehtäväksi. 5. Ilmoita ulkomaille maksamiesi verojen määrät. Muista vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista ennen verotuksen päättymistä. 6. Laske verojesi määrä veroilmoitusoppaassa olevan taulukon avulla. Näin osaat ennakoida lopputulosta. Mikäli olet saamassa jäännösveroja, voit oma-aloitteisesti maksaa ennakon täydennysmaksun vielä syyskuun 2010 aikana. 7. Säilytä kuittisi ja tositteesi kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien. 8. Ylimääräisiä liitelomakkeita ja lisätietoja saat verohallinnon internet-sivuilta. 9. Tarkista veroilmoituksen esitäytetyt tiedot huolellisesti, etenkin osoite- ja pankkitilitiedot. 10. Jos teet veroilmoituksen tietoihin muutoksia tai lisäyksiä, allekirjoita veroilmoituksen ilmoitusosa ja ota siitä valokopio itsellesi, jotta voit verrata ilmoittamiasi tietoja tulevassa verotuspäätöksessä oleviin tietoihin. jaisesti verotettavasta pääomatulosta ja toissijaisesti ns. alijäämähyvityksenä mahdollisista ansiotulojen veroista. Luovutustappiot saadaan vähentää verovuoden taikka kolmen seuraavan vuoden aikana tulevista luovutusvoitoista. Varallisuus Varallisuusvero on poistettu tehdyllä varallisuusverolain kumoamisella. Varat ja velat on siitä huolimatta edelleen ilmoitettava, mutta varojen arvoa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Velat ilmoitetaan vain, jos luotonantaja on pankki tai muu luotto- tai rahoituslaitos, valtio, kunta, vakuutus- ja eläkelaitos, huoltokonttori tai työnantaja. Muiden tahojen lainat ilmoitetaan vain, jos korko on vähennyskelpoinen. Rajoitetusti verovelvollisen tulot ja varat Ansiotulot Rajoitetusti verovelvollinen maksaa veroa Suomeen vain täällä olevista lähteistä saamista tuloistaan. Verotus toimitetaan kahdella tavalla: joko ns. lopullisena lähdeverotuksena tai veroilmoituksen perusteella toimitettavana verotuksena. Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamat ansiotulot verotetaan pääasiallisesti lähdeverotuksella eli tulon maksaja perii suorituksesta 35 %:n lähdeveron jo suoritusta maksettaessa. Tällöin muuta verotusta ei toimiteta eikä verovelvollisella ole mahdollisuutta tehdä tuloistaan tulonhankkimisvähennyksiä. Palkkatuloa verotetaan Suomessa vain silloin, kun suoritus perustuu Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun tehtyyn työhön ja Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä tuloverosopimuksissa ei estetä tulon verottamista Suomessa. Veroilmoituksella ilmoitetaan lähinnä vain Suomessa harjoitetusta liikkeestä tai ammatista saatu tulo. Nämä ovat harvinaisempia tilanteita ja liikkeen- ja ammatinharjoittajat jättävätkin veroilmoituksensa edellä esitetystä poikkeavassa aikataulussa. ETA-alueella asuva rajoitetusti verovelvollinen, jolta on Suomessa peritty 35 %:n lähdevero ja jonka koko vuoden kaikista ansiotulosta vähintään 75 % on Suomesta saatua tuloa, voi jälkikäteen vaatia verotuksensa toimittamista samalla tavalla kuin vakituisesti Suomessa asuvan verotus toimitetaan. Hakemus tehdään lomakkeella Veroh 6148a. Ulkomailla asuvien rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien verotus Ennen vuotta 2006 ulkomailla asuvien rajoitetusti verovelvollisten eläkkeestä perittiin 35 %:n lähdevero. He eivät olleet oikeutettuja vähennyksiin, eikä heillä ollut velvoitetta antaa veroilmoitusta. Vuodesta 2006 alkaen veroprosentti, vähennykset sekä veroilmoitus- ja verotusmenettely ovat samat kuin Suomessa asuvilla. Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien verotus toimitetaan keskitetysti Pääkaupunkiseudun verotoimistossa. Jos tulo on saatu Ahvenanmaalta, verotus toimitetaan Ahvenanmaan verotoimistossa. Rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan kaikki verot tilitetään valtiolle. Kunnallisvero lasketaan kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin mukaan ja myös se menee valtiolle. Jos Suomi vastaa rajoitetusti verovelvollisen eläkkeensaajan sairaanhoitokulujen korvaamisesta, voidaan EU/ETA/Sveitsi-alueella asuvalle eläkkeensaajalle määrätä sairaanhoitomaksu 1,45 %. Sairaanhoitomaksun osalta enää ei ole merkitystä sillä, estääkö verosopimus Suomea verottamasta eläkettä vai ei. Sairausvakuutusmaksu Sairausvakuutusmaksu koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta. Sairausvakuutusmaksu sisältyy

9 verokorttiin merkittyyn veroprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta. Päivärahamaksun osuus on verotuksessa vähennyskelpoinen. Sitä maksavat vain ne, jotka saavat palkkatai työtuloa. Esimerkiksi eläkkeistä päivärahamaksua ei makseta. Vuonna 2009 päivärahamaksun määrä oli 0,70 % palkasta. Sairaanhoitomaksu ei ole vähennyskelpoista. Sen määrä oli vuonna ,28 % palkasta ja 1,45 % eläkkeestä. Pääomatulot Kuten ansiotulojenkin kohdalla, pääosa rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamista pääomatuloista verotetaan ns. lähdeveromenettelyssä. Tämä koskee mm. osinkoja ja korkoja, joista maksaja perii lähdeveron. Sen sijaan vuokratulot ja luovutusvoitot Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä tai osakehuoneistosta edellyttävät veroilmoituksen antamista. Pysyvästi ulkomailla asuvan on selvitettävä nämä tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset samalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisenkin. Vuokratuloista on myös mahdollista vähentää tulon hankkimiseen liittyvän lainan korot riippumatta siitä, onko laina otettu Suomesta vai ulkomailta. Tässä yhteydessä on luonnollisesti pystyttävä selvittämään, että ko. laina on otettu kyseisen asunnon tai kiinteistön hankintaa varten. Pääomatuloja verotetaan 28 % verokannalla. Varallisuus Rajoitetusti verovelvollinen ilmoittaa Suomeen tehtävässä veroilmoituksessaan ainoastaan Suomessa olevat varansa. Tämä koskee lähinnä asuntoosakkeita ja kiinteistöjä, sillä esimerkiksi suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita tai suomalaiselta yhtiöltä saatuja optioita ei pidetä Suomessa olevina varoina. Lopuksi Verovuoden 2009 osalta voit maksaa ennakon täydennysmaksua saakka. Tällöin ennakon täydennysmaksu otetaan huomioon verovuoden verojen suorituksena laskettaessa jäännösveron korkoa tai palautuskorkoa. Voit siis pienentää jäännösveron koron määrää maksamalla ennakon täydennysmaksua välisenä aikana. Jos ennakon täydennysmaksua ei suoriteta, peritään vero jäännösverona joulukuussa 2010 ja helmikuussa Jäännösverolle lasketaan korkoa alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään saakka. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä ajoittuu joulukuun 2010 alkuun. Jäännösveron korko on 0,5 %, kun jäännösveron määrä on korkeintaan euroa. Jäännösveron euron ylittävältä osuudelta korko on 3,0 %. Lasketusta jäännösveron koron määrästä vähennetään 20 euroa. Tästä johtuen verovuoden 2009 jäännösverolle peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on suurempi kuin n euroa. Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on asiantuntijaa 140 maassa. Ulkomaankomennuksiin liittyvien palveluidemme asiakkaina on vuosittain yli expatriaattia 650 kansainvälisesti toimivassa yrityksessä. Palvelutarjontamme on laaja ja ulkomaankomennuksiin tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja: komennuspolitiikkojen laadinta ja konsultointi, komennussopimusten laadinta, palkanlaskenta ja -asetanta, verokonsultointi, veroilmoitusten laadinta, sosiaaliturvaan liittyvät hakemukset ja poikkeusluvat sekä sosiaaliturva-asioihin liittyvä konsultointi. Lisäksi palveluihimme kuuluvat neuvontatapaamiset ulkomaankomennukselle lähtijöille ja sieltä takaisin palaajille sekä Suomeen komennukselle tuleville, konsultointi maahanja maastamuuttoasioissa sekä työ- ja oleskelulupien hakeminen tai niissä avustaminen. HTM Marja Nummela on toiminut veroasiantuntijana Deloittella Helsingissä syyskuusta 2004 lähtien. Marja Nummela on erikoistunut kansainvälisiin henkilösiirtoihin ja henkilöverotukseen sekä ennakkoperintä-, lähdevero- ja sosiaaliturvakonsultointiin, joista hänellä on yhteensä 8 vuoden työkokemus. KTM Eeva Kajander on tullut Deloitten palvelukseen veroasiantuntijaksi lokakuussa Ennen siirtymistään Deloittelle hän työskenteli verohallinnossa. Eeva Kajander on erikoistunut kansainvälisen ja kotimaisen henkilöverotuksen lisäksi sosiaaliturvakonsultointiin sekä työlupa-asioihin. Deloitte & Touche Oy Puh , fax

Veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen

Veroilmoituksella ilmoitettavien tietojen Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2005 Veroilmoitusmenettely vuodelta 2005 uudistuu täysin. Veroilmoitus ja veroehdotus poistuvat käytöstä ja tilalle tulee uusi esitäytetty

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja 1. Ulkomaille muutosta huolimatta Suomesta saatu eläke verotetaan

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö. Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto 27.8.2014

Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö. Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto 27.8.2014 Ulkomaantyön verotus Kuuden kuukauden sääntö Marja Nummela veroasiantuntija Verohallinto Käsiteltävät asiat Yleistä ulkomaantyön verotuksesta Kuuden kuukauden sääntö (TVL 77 ) Soveltumisen edellytykset

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT

Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT 1+2= verovuosi 2016 KOULUTUS ELINKEINOELÄMÄ SOSIAALITURVA INFRA- STRUKTUURI TERVEYDENHUOLTO HALLINTO TURVALLISUUS

Lisätiedot

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015

Apurahojen verotus. Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus Fulbright Center 12.5.2015 Apurahojen verotus - yleistä Seuraavat apurahat ovat tuloverolain mukaan verovapaita: Valtiolta, kunnalta muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi

HENKILÖASIAKKAAT. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas ILMOITA VERKOSSA. vero.fi/veroilmoitus. verovuosi ILMOITA VERKOSSA vero.fi/veroilmoitus Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöopas HENKILÖASIAKKAAT verovuosi 2012 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/veroilmoitus SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2004 vp. Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2004 vp. Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 110/2004 vp Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vapaaehtoisten eläkevakuutusten

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

Pohjoismainen verosopimus

Pohjoismainen verosopimus Pohjoismainen verosopimus Palkan ja eläkkeen verotus 24.3.2009 Iisa Väänänen veroasiantuntija Pääkaupunkiseudun verotoimisto Iisa Väänänen Pääkaupunkiseudun verotoimisto 1 Sisältö 1. Verosopimukset 2.

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy

Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation. Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy Fulbright Finland Q&A on Grantee Taxation Hannu Lignell Fondia Tax / Fiscales Oy 17.5.2017 Q&A on Grantee Taxation 1. Määräaikainen työsopimus (FIN yo) työskentely USA:ssa - missä tulo verotetaan? - mitä

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Kansainvälinen henkilöverotus - Ulkomaan työskentelyn verotus Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Ulkomailla työskentelevän suomalaisen verotuksesta Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Lisätiedot

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012

Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen Yksityiskohtainen täyttöohje 2012 Veroilmoitus verkossa Täydennä tai korjaa esitäytetty veroilmoitus verkossa. Palvelu on auki veroilmoitukseesi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptio Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos Aikajakoperiaate: grant - vesting Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptioiden verotus muuttuu. Muutos koskee sinua, jos optioiden

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan

Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan Viisi vinkkiä ulkomailta tulevan kausityöntekijän verotuksesta Henri Harvima, Itä-Suomen verotoimisto 10.4.2017 Suonenjoki Viisi vinkkiä marjanpoimijan verotuksesta 1 Rajoitetusti verovelvollisen progressiivinen

Lisätiedot

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015

Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Professori, ma. Juha Lindgren Uutta ja vanhaa verotuksesta Minä ja tiede -luento 8.-10.12.2015 Kauppatieteellinen tiedekunta Tutkimusryhmästä ja oppiaineesta Talousoikeudellisen informaation tutkimusryhmä

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Mikä on kotitalousvähennys?

Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennys Mikä on kotitalousvähennys? Verosta tehtävä vähennys pienentää maksettavan veron määrää on henkilökohtainen poikkeuksena puolisovähennys Saat vähentää kuluja, jotka ovat aiheutuneet

Lisätiedot

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry

Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry Kotitalousvähennys ja päivähoitopalvelut Palveleva Helsinki -hanke 31.3.2010 Satu Grekin Veroasiantuntija Suomen Yrittäjät ry 8.4.2010 1 Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa 1. Kotona 2. Tavanomainen hoito-

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA Valtiovarainministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTTAMISESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMI- SESTA 1 Yleistä Suomen Veroasiantuntijat ry:ltä on pyydetty

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa!

Verohallinnon tilitoimistoinfo. Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfo Tervetuloa! Verohallinnon tilitoimistoinfojen OHJELMA Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Asiaa veroilmoittamisesta ja sähköisten palvelujen uudistuksista kahvitauko

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Yhteisöjen tuloverotus. Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Yhteisöjen tuloverotus Ohjelmistotalojen ja Verohallinnon yhteistyöpäivä 23.11.2017 Lauri Tuomarla Yritysverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Esityksen sisältö Menettelyn ja määräaikojen muutokset Yhteisön

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Ulkomaan työskentelyn verotus

Ulkomaan työskentelyn verotus Ulkomaan työskentelyn verotus Tiedote työntekijälle www.vero.fi sivu 1 / 5 Auton maahantuontikysymyksiin vastaa Tullilaitos. PÄÄASIAT LYHYESTI Ulkomaille työskentelemään lähteneen on normaaliin tapaan

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2017 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut ja yhteiskunnan tuet Seinäjoki 8.11.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta henkilöiltä

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit sijoittajan verotuksen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioon otettavia yksityiskohtia,

Lisätiedot

Vuokranantajan vähennykset Hoitovastike, pääomavastike, remontit ja muut kulut. Merja-Liisa Huolman-Lakari lakimies

Vuokranantajan vähennykset Hoitovastike, pääomavastike, remontit ja muut kulut. Merja-Liisa Huolman-Lakari lakimies Vuokranantajan vähennykset Hoitovastike, pääomavastike, remontit ja muut kulut Merja-Liisa Huolman-Lakari lakimies Vuokratulojen verotus Vuokratulot verotetaan pääomatuloina. Verovelvollisella on oikeus

Lisätiedot

Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus. Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014

Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus. Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki 28.1.2014 Lähdeverolain muutos 1.1.2014 Rajoitetusti verovelvollisen verotus muuttuu Suomessa tehdyn työn palkkojen verotus Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä Suonenjoki HE 80/2013, L 887/2013 EU:n komission

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot