Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM."

Transkriptio

1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. Apuvälineet OSA1 Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella

2 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. Apuvälineet OSA1 Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella

3 Julkaisu perustuu HUS -selvitysraportissa esitettyyn malliin saatavuusperusteista Lähde: Pohjolainen Timo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Selvitysraportti ISBN (nid.) ISBN (PDF) Ulkoasu: Edita Press Oy Paino: Edita Prima Oy, 2009

4 Asiakaslähtöisyys Palveluiden saumattomuus Tasapuolisuus Taloudellisuus Apuväline hankitaan mahdollistamaan ihmisen toimintaa, ei korvaamaan puutteita. Apuvälineet voivat vähentää muiden palveluiden tarvetta, aikaansaada taloudellisia säästöjä, helpottaa avustavien henkilöiden työtä ja parantaa työturvallisuutta. Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohta on potilaan toimintakyky ja kokonaiselämätilanne ja niistä nousevat tarpeet. Kuntien päätöksentekijöiden tulee taata kattavat apuvälinepalvelut ja riittävän osaava henkilöstö. Timo Pohjolainen, HUS Apuvälinepalveluiden selvitysraportti, Miten on käytännössä? Apuvälineet tukevat ihmisen itsenäistä suoriutumista ja mahdollistavat kotona asumista ja osallistumista silloin, kun henkilön toimintakyky on alentunut vamman, sairauden, kehitysviivästymän tai ikääntymisen takia. Terveydenhuollon tehtävänä on järjestää apuvälinepalvelut maksutta. Puolet terveyskeskuksista rajoittaa rollaattorin luovuttamista ulkona liikkumista varten, ja puolet keskussairaaloista kuulon apuvälineiden luovuttamista. Luovutusrajoituksia oli yli 60 %:lla terveydenhuollon yksiköistä. Apuvälineosaaminen koettiin heikoksi perusterveydenhuollossa ja keskihyväksi keskussairaaloissa. Outi Töytäri, Apuvälineiden ja apuvälinepalveluiden saatavuus terveyskeskuksissa ja keskussairaaloissa 2006, Stakesin raportteja 15/2007. Apuvälinepalveluiden tulee olla osa asiakkaan saumatonta hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa. Apuvälinetoiminta ei ole muusta hoidosta irrallista välinelainausta ilman asianmukaista apuvälinearviointi ja hoitoa - tai kuntoutusta. Outi Töytäri, Apuvälineiden ja apuvälinepalveluiden saatavuus terveyskeskuksissa ja keskussairaaloissa 2006, Stakesin raportteja 15/2007. Mitä laki sanoo? Perustuslain 19 on kirjattu velvoite turvata riittävät terveyspalvelut ja tähän liittyy myös perustuslain 22 :ssa julkiselle vallalle säädetty velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Nämä perustuslain säädökset sisältyvät eduskunnan oikeusasiamiehen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelujen järjestämisestä antamaan ratkaisuun ( /4/00) kanteluasiassa. Apuvälinepalvelut tulee toimia käyttäjälähtöisesti ja yhtäläisin perustein. Hallintolain mukaan tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita, erityisesti palveluperiaatetta, palvelun asianmukaisuus periaatetta ja viranomaisten yhteistyötä. Asiakas tulee ohjata oikean palvelun piiriin. Yksilöllisen tarvearvioinnin tekemistä ei saa rajoittaa sellaisin ohjein, joilla suljetaan pois apuvälineitä tai joilla suljetaan pois tiettyjä asiakasryhmiä, esimerkiksi iän perusteella. Perustuslain 6 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa ikään tai vammaisuuteen liittyvin perustein. Kattava ja kriittinen selvitysraportti Vammaisfoorumi Oy:n lausunto vastineesta HUS hallituksen lausuntopyyntöön HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalvelut Mitä asiakas ajattelee? Huomattavaa on, että apuvälineet ovat käyttäjilleen paljon enemmän kuin teknisiä välineitä. Ne ovat itsenäisen elämän mahdollistajia ja joskus jopa osa persoonallisuutta. 3

5 APUVÄLINEPALVELUT Esipuhe Keski-Uudenmaan alueellisessa apuvälinehankkeessa (KuumApu) ovat mukana Hyvinkään sairaanhoitoalue ja sen omistajakunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula sekä Kerava KUUMA -yhteistyön kautta. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää alueellisten apuvälinepalveluiden käytäntöjä ja kehittää apuvälinepalvelutoimintaa KUUMA -kuntien alueella vastamaan valtakunnallista apuvälinepalveluiden laatusuositusta (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:7). Tämä julkaisu ohjeistaa KUUMA -alueen kuntien ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen apuvälineiden saatavuusperusteita huomioiden tammikuussa 2008 valmistuneen Timo Pohjolaisen tekemän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apuvälinepalveluiden selvitystyön tuloksia. Valtakunnallisen apuvälinepalveluiden laatusuosituksen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintayksiköiden tulee noudattaa alueellisesti sovittuja yhtenäisiä käytäntöjä apuvälinepalveluista. Sairaanhoitopiireittäin tulee sopia vastuun ja työnjaosta sekä yhtenäisistä menettelytavoista. HUS alueella ei ole yhteistä sovittua käytäntöä. Apuvälinepalveluiden laajuus ja jatkuva kysynnän kasvu ovat saaneet HUS alueen useat sairaanhoitoalueet kehittämään omia ohjeistuksia (Porvoo, Lohja). Myöskään KUUMA -alueen kuntien ja Hyvinkään sairaanhoitoalueella ei olo aiemmin ollut yhteisesti sovittua apuvälinepalvelukäytäntöä. Terveydenhuoltopalveluissa on meneillään useita mittavia muutoksia, jotka vaikuttavat myös apuvälinepalveluihin. HUS apuvälinepalveluiden selvitysraportti (Timo Pohjolainen 2008) esittää yhteisen käytännön sopimista ja yhteisen keskitetyn apuvälinekeskuksen perustamista. Käytännön toteutus vienee 3 5 vuotta. Apuvälineiden saatavuus liittyy hyvin toimiviin yli organisaatioalueiden ulottuviin prosesseihin. Kuntien apuvälinepalveluista vastaavat ja käytännön työssä mukana olevat toimijat ovat arvioineet esitettyjä HUS saatavuusperusteita oman kunnan apuvälinetoiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on ollut arvioida esitettyä mallia KUUMA -alueen kuntien laitoksissa ja apuvälinepalveluita tuottavissa toimipisteissä ja kuvata kuntakohtaiset muutokset. Näön ja kuulon apuvälineiden osalta on käytetty HUS selvitysraportissa esitettyjä saatavuusperusteita. Kohdasta 3 alkaen mustalla kirjoitettu pääteksti pohjautuu HUS apuvälineselvityksen tekstiin. HUS esityksestä poikkeavat alueelliset käytännöt vuonna 2008 on kirjattu kunkin kohdan loppuun vihreään laatikkoon. Tulevaisuuden muutosehdotukset on esitetty sen alla olevassa oranssissa laatikossa. Apuvälinepalveluiden saatavuusperusteet Keski-Uudellamaalla raportti on julkaistu osana KuumApu -hankkeen loppuraporttia. Hanke sai

6 euron HUS toiminnankehittämishankerahoituksen, mikä on osaltaan mahdollistanut tämän julkaisun tuottamisen käytännön työn tueksi. Painettua ohjekirjasta on saatavilla kaikista alueen apuvälineyksiöistä, yhteystiedot löytyvät liitteessä 1. ESIPUHE Projektipäällikkö Projektisihteeri Sirpa Palamaa Minna Kontio HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalue, Hyvinkään sairaala, Sairaalankatu 1, Hyvinkää 5

7 APUVÄLINEPALVELUT Kiitokset Tämän raportin tekemiseen ovat osallistuneet seuraavat Keski-Uudenmaan alueellisen apuvälinehankkeen (KuumApu) projektiryhmän jäsenet: Kuntakohtaiset käytännöt Arja Gartz, osastonhoitaja, Järvenpään terveyskeskus, puh , Sanna Lehmusoksa, toimintaterapeutti, Mäntsälän terveyskeskus, puh , Anne Nuotto, osastonhoitaja, Hyvinkään terveyskeskus, puh , Sirkku Roisko, fysioterapeutti, Tuusulan terveyskeskus, puh , Hannele Viskari, osastonhoitaja, Keravan terveyskeskus, puh , Paula Ypyä, fysioterapian johtaja asti/ Leena Kukkonen, fysioterapian johtaja alkaen, Nurmijärven terveyskeskus, puh , Toimintaterapiaan liittyvät apuvälinepalvelut Leena Mustonen, vastaava toimintaterapeutti, Hyvinkään sairaala, puh , Lasten ja nuorten apuvälinepalvelut Anu Vähä-Jaakkola, fysioterapeutti, Hyvinkää sairaala, puh , Kommunikaation apuvälineet (kappale 10) Heli Äikäs, puheterapeutti, Hyvinkään sairaala, puh , Apuvälinehankkeen projektiryhmän jäsenet Sirpa Palamaa, osastonhoitaja, projektipäällikkö, Hyvinkään sairaala Arja Gartz, osastonhoitaja, Järvenpään terveyskeskus Kari Hurskainen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala/johtava lääkäri alkaen, Kiljavan Sairaala Oy Leena Kukkonen, fysioterapian johtaja alkaen, Nurmijärven terveyskeskus 6

8 Sanna Lehmusoksa, toimintaterapeutti, Mäntsälän terveyskeskus Minna Meller, puheterapeutti, Hyvinkään sairaala Leena Mustonen, vastaava toimintaterapeutti, Hyvinkään sairaala Päivi Niemi, vastaava fysioterapeutti, Kiljavan Sairaala Anne Nuotto, osastonhoitaja, Hyvinkään terveyskeskus Sanna Nuutinen, toimintaterapeutti, Kiljavan Sairaala Katarina Paasonen, apulaisosastonhoitaja, Hyvinkään sairaala Sirkku Roisko, fysioterapeutti, Tuusulan terveyskeskus Sirpa Vihavainen, toimintaterapeutti, Tuusulan terveyskeskus Hannele Viskari, osastonhoitaja, Keravan terveyskeskus Anu Vähä-Jaakkola, fysioterapeutti, Hyvinkää sairaala Paula Ypyä, fysioterapian johtaja asti, Nurmijärven terveyskeskus Heli Äikäs, puheterapeutti, Hyvinkään sairaala Minna Kontio, fysioterapeutti, projektisihteeri, Hyvinkään sairaala KIITOKSET Apuvälinehankkeen ohjaus Asko Saari, Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Harri Eloranta, terveydenhuollon johtaja, Hyvinkää Minna Helenius, terveydenhuollon johtaja, Kerava Riitta Ristolainen, johtava lääkäri, Tuusula Ilpo Salminen, johtava ylilääkäri, Nurmijärvi Tuula Salokangas, johtava ylilääkäri, Järvenpää Ahti Tiusanen, ylilääkäri, Mäntsälä Kiitämme kaikkia aktiivisesta osallistumisesta raportin tekemiseen ja KuumA pu apuvälinehankkeen käytännön toteutukseen. 7

9 APUVÄLINEPALVELUT Sisällys APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET 11 1 APUVÄLINEIDEN HANKINTA 12 2 APUVÄLINEPALVELUT 13 3 HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET Hengityskoneet Hengityslihasten harjoitusvälineet Imulaitteet Painetekstiilit ja arvenhoitolevyt Tukitekstiilit Tukisukat ja hoitohihat (Hoitosukat ja hoitohihat) TNS-laite Muut stimulaattorit Painehaavojen ehkäisy- ja hoitovälineet Pystyasennon harjoitusvälineet Lihasvoiman harjoitusvälineet Kelluntavälineet Muut harjoitusvälineet 26 4 HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN JA SUOJAN VÄLINEET WC-apuvälineet Suihku- ja kylpyapuvälineet Vaatteet ja kengät Erikoisuima-asut Pään suojat Hengitystiesuojat 32 5 PÄIVITTÄISTEN TOIMINTOJEN PIENAPUVÄLINEET 33 6 TUKILAITTEET JA PROTEESIT Vartalon ja selkärangan tuet Tyrävyöt Ylä- ja alaraajaortoosit 36 8

10 6.4 Tukipohjalliset Jalkinekorotukset Erityisjalkineet 39 Sarjavalmisteiset (valmiina saatavat) erityisjalkineet 39 Hoitojalkineet 40 Yksilöllisesti valmistettavat erityisjalkineet Raajaproteesit Peruukit Rintaproteesit 44 SISÄLLYS 7 LIIKKUMISEN APUVÄLINEET Kävelyn apuvälineet Pyörätuolit Sähköiset liikkumisen apuvälineet 48 Sähköpyörätuolit ja -mopot 49 Sähkökäyttöiset kelauksen keventäjät 50 Sähkökäyttöiset pyörätuolin työntöapulaitteet avustajan käyttöön Erityispolkupyörät Muut kulkuvälineet Siirtymisvälineet Henkilönnostolaitteet Auton käyttöä helpottavat välineet 54 8 APUVÄLINEET KEUHKOSAIRAUKSISSA Happirikastimet Hengityslihasten harjoitusvälineet Ylipainehengityshoito, nenä-cpap Kaksoispaineventilaattori 59 9 KUULON APUVÄLINEET Kuulokojeet 60 Kuulokojetyypit 60 Kuulokojeiden sovituskriteerit 61 Kuulon apuvälineperusteet Kuulon apuvälineet 62 Apuvälineiden jaottelu (I IV) KOMMUNIKAATIOAPUVÄLINEET Määritelmiä 63 9

11 APUVÄLINEPALVELUT 10.2 Kommunikaatioapuvälineiden luovutus 64 Yleistä 64 Asiantuntijayksiköt NÄÖNHUOLLON APUVÄLINEET Optiset apuvälineet 67 Silmälasit ja piilolasit (kohdat I VIII) 67 Suurennuslasit 68 Kiikarit 68 Lukutelevisiot ja muut suurennuslaitteet 68 Tietokoneen lisälaitteet ja ohjelmat 69 Pistenäyttö 69 Matkapuhelimien lisäohjelmat Näkövammaisen liikkumisen apuvälineet 69 Valkoiset kepit 69 Opaskoirat Lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineet Silmäproteesit, kosmeettiset piilolasit ASUNTOJEN JA MUIDEN TILOJEN VARUSTEET Työpöydät Lukupöydät Vuodepöydät Erityistuolit Sängyt ja sänkyjen lisävarusteet Tukeutumisvälineet Kodinkoneet Porraskiipijät Porrashissit ja tasonostimet TURVA- JA HÄLYTYSLAITTEET Yksittäiset laiteratkaisut Ympäristönhallintajärjestelmät VAPAA-AJAN JA LEIKIN VÄLINEET 83 10

12 Apuvälineiden saatavuusperusteet Koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella toimitaan perusterveydenhuollon kunnissa ja erikoissairaanhoidossa yhtenäisten apuvälinepalveluiden saatavuusperusteiden mukaisesti, joista on sovittu yhteisesti. APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET 11

13 APUVÄLINEPALVELUT 1 APUVÄLINEIDEN HANKINTA HUS -alueen alueellinen apuvälinekeskus (myöhemmin HUS apuvälinekeskus) kilpailuttaa keskitetysti sekä apuvälineiden että niihin liittyvien palvelujen (mm. huolto, korjaus, kuljetus, puhdistus) hankinnat, toimittaa apuvälineet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköille ja laskuttaa apuvälineen käytöstä käyttäjän kotikuntaa tai muuta tilaajaorganisaatiota (mm. vakuutusyhtiö, Valtiokonttori, Kela, opetustoimi) erilliseen hinnastoon perustuvan käyttömaksun mukaisesti. Henkilökohtaisten apuvälineiden hankintakustannukset laskutetaan kotikunnalta. Apuvälinepalvelua tulee tarkastella päätöksenteossa apuvälineen käyttäjien, ammattihenkilöiden, toimivan johdon ja päätöksen tekijän näkökulmista. Apuvälinepalveluiden ensisijainen lähtökohta ovat apuvälineen käyttäjän tarpeet. Tämä ohje perustuu HUS selvitysraporttiin ja linjaa apuvälitoiminnan käytäntöä alueellisesti selvitysraportissa esitetyn mallin mukaisesti. HUS selvitysraportin linjaukset on hyväksytty kaikissa hankkeessa mukana olevissa kunnissa ja Hyvinkään sairaanhoitoalueella apuvälinetoimintaa ohjaavaksi käytännöksi. Ennen HUS apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymistä alueen kunnat ja Hyvinkään sairaanhoitoalue sopivat tämän ohjeistuksen mukaisesti yhteistyöstä, toimintalinjoista ja vastuunjaosta tavoitteena nostaa alueella toteutettavien apuvälinepalveluiden laatua ja hilliten kustannuksia. Suunnitelmallinen ja hyvin ohjattu apuvälineprosessi tuottaa tehokkaat palvelut. 12

14 2 APUVÄLINEPALVELUT Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköiden työntekijät toteuttavat apuvälinepalveluun kuuluvaa työtä (mm. arviointi, sovitus, luovutus, käytön ohjaus, palautus) omalla vastuualueellaan. Tulevaisuudessa HUS apuvälinekeskus vastaa apuvälineiden huollon ja korjausten organisoinnista ja apuvälineiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta. Kukin terveyskeskus ja Hyvinkään sairaala hoitaa tulevaisuudessa läheisyysperiaatteen mukaisesti apuvälineiden luovuttamisen ja luovuttamiensa apuvälineiden perushuollon kuten pinnalliset puhdistukset, säädöt ja osien vaihdot. HUS apuvälinekeskus järjestää ja kustantaa apuvälineiden vaativan huollon ja korjaukset kuten esim. pyörätuolien likaisten istuinten pesut, apuvälineiden merkittävät muutostyöt, hitsaukset ja vastaa varaosakustannuksista. HUS apuvälinekeskus vastaa apuvälineiden kuljetuksesta logistiikkakeskuksen ja terveydenhuollon yksikön välillä ja tarvittaessa esim. sänkyjen ja painehaavapatjojen osalta käyttäjän kotiin. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälineet siirtyvät HUS apuvälinekeskuksen omaisuudeksi. Ennen HUS apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistämistä kaikissa alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelua tuottavissa yksiköissä tulee olla yhtenäiset apuvälinetoiminnan atk -järjestelmät. Terveyskeskuksissa ja Hyvinkään sairaalassa tulee olla apuvälinetoiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen edellyttämät lähivarastot. Terveyskeskus ja Hyvinkään sairaala huolehtivat lähivaraston ylläpidosta ja kustannuksista. Apuvälinevaraston täydentämisestä ja välineiden siirrosta muihin tiloihin huolehditaan tieto- ja kuljetusjärjestelmän avulla. APUVÄLINEPALVELUT Apuvälinepalveluiden nykykäytännöt Perusperiaatteena on, että apuväline hankitaan sen organisaation kautta (kunta tai sairaala), jossa potilaan hoitovastuu on. Apuvälinetarve arvioidaan osana toimintakykyä, ei erillisenä tuotteena tai palveluna. Apuvälineen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon lääketieteelliset perusteet ja yksilön toimintakyky sekä hänen elinympäristönsä ja ympäristöolosuhteet. Keski-Uudenmaan kuntien ja Hyvinkään sairaalan apuvälineyksiköiden yhteystiedot on kuvattu liitteessä 1. KUUMA -alueen kuntien terveyskeskuksissa on liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttavien apuvälineiden lainauspisteet, joista alueen kuntalaiset voivat hankkia tarvitsemansa apuvälinepalvelut. Esimerkkinä alueen kuntien toimin- 13

15 APUVÄLINEPALVELUT nasta on kuvattu Tuusulan terveyskeskuksen fysio- ja toimintaterapian lainattavat apuvälineet (liite 2) ja Mäntsälän apuvälinetahot (liite 3). Hyvinkään sairaanhoitoalueella hoidossa olevat potilaat saavat tarvitsemansa apuvälineet Hyvinkään sairaanhoitoalueen kautta niin kauan kuin potilaan hoitosuhde erikoissairaanhoitoon jatkuu. Tämän lisäksi on sovittu palvelu- ja hoitoprosesseista, joissa apuvälinepalveluiden järjestämisvastuu on erikoissairaanhoidossa (esim. ALS, alaraaja-amputaatio). Erikoissairaanhoidon yksiköt tekevät yhteistyötä apuvälinepalveluiden toteuttamisessa perusterveydenhuollon potilasta hoitavien/kuntouttavien yksiköiden kanssa. Mikäli potilaan kannalta apuvälinepalvelut on parempi toteuttaa oman kunnan toimesta, voidaan sopia potilaskohtaisista järjestelyistä sopimalla asiasta etukäteen paikallisen toimijan (fysioterapeutti, toimintaterapeutti) ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen asianomaisen terapeutin välityksellä. Käytännöt kirjataan potilasasiakirjoihin. Ostopalveluterapeutit osallistuvat myös apuvälineiden sovitukseen sekä tarpeen arviointiin. Lasten ja nuorten (0 16 v.) apuvälinepalveluiden osalta perusvälineet hankitaan hoitovastuun mukaisesti joko erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta. Vaativien, henkilökohtaisten ja muutostöitä tarvitsevien apuvälineiden hankinta on keskitetty Lasten ja Nuorten sairaalan (LNS) apuvälinekeskukseen, jonne erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta tehdään avoin tai kohdennettu lähete. Kehitysvammahuollon piirissä olevien lasten ja nuorten (esim. Rinnekoti) yksilöllisten apuvälineiden hankinta tapahtuu kuntoutussuunnitelman tehneen lääkärin esitysten pohjalta kuntien lääkinnällisten kuntoutustyöryhmien kautta. HYKS apuvälineyksikkö vastaa vaikeavammaisten tarvitsemien vaativan erikoistason apuvälinepalvelujen tuottamisesta koko HUS -piirin alueella. Apuvälineyksikön järjestämis- ja hankintavastuulle kuuluvat aikuisten ja lasten sähkötoimiset liikkumis-, kommunikaatio-, ympäristönhallinta- ja muut erityisapuvälineet. Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnat ja Kerava sekä Hyvinkään sairaala hankkivat kyseisiä apuvälineitä HYKS apuvälineyksiköstä. Nurmijärvellä sijaitsevassa Kiljavan Sairaalassa kuntoutetaan omistajakuntien eli Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan sekä HUS -kuntayhtymän potilaita. Kuntoutusjakson aikana käytetään sairaalan apuvälineitä. Omistajakunnat vastaavat kotiutuvien potilaiden apuvälineiden hankinnasta. Apuvälinepalveluista aiheutuvat kustannukset Apuvälineistä syntyneiden kustannusten raportointitavoissa on kunta- ja yksikkökohtaisia eroja. HUS selvitysraportissa (Timo Pohjolainen 2008) on laskettu alueen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa apuvälinepalveluihin käytetyt kustannukset. Useimmilla kunnilla on oma perusterveydenhuollon 14

16 lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinebudjetti, jonka perusteella apuvälineet hankitaan ja kustannuksia seurataan. Kustannukset kuntien välillä laskettuna asukasta kohti vaihtelivat 1,5 9,8 euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueella erikoissairaanhoidon apuvälinekustannukset olivat euroa vuonna 2006 (Timo Pohjolainen 2008). Asukasta kohden kustannuksia syntyi 5,6 euroa (vaihteluväli HUS sairaanhoitoalueella 5,0 8,4 /asukas). Hyvinkään sairaanhoitoalueella lainaustoiminnassa olevat apuvälineet menevät fysiatria ja kuntoutus alueen terapiayksiöiden budjeteista. Maksusitoumuspäätöksen allekirjoittaa hoidosta päättävä lääkäri erikoisalan ohjeistuksen mukaisesti. Maksusitoumuksen allekirjoittaja on joko erikoisalan ylilääkäri tai potilaan hoidosta vastaava lääkäri. Fysioterapiaan liittyvien apuvälineiden maksusitoumuskäytäntöä hoitaa potilaan kuntoutukseen osallistuva terapeutti ja/tai yksikön osastonsihteeri. Henkilökohtaisten apuvälineiden osalta kustannukset menevät erikoisalan budjetista ja ne läpilaskutetaan kuntalaskutuksessa erikseen. Hyvinkään sairaanhoitoalueen fysioterapiayksikkö vastaa Hyvinkään sairaalassa käytössä olevien apuvälineiden hankinnasta myös erikoisaloille. HUS selvitysraportin apuvälinepalveluiden saatavuusperusteissa on joissakin kohdin arvioitu apuvälinekustannuksia. Tästä raportista olemme jättäneet yksittäiset kustannuskohdat pois yhdenmukaisen käytännön vuoksi. KuumApu saatavuusperusteissa on arvioitu nykykäytäntöjä ja verrattu niitä malliin, jossa apuvälinepalvelut on keskitetty HUS apuvälinekeskukseen. Esitetyssä HUS saatavuusperusteissa apuvälinepalvelupäätöksen tekijäksi oli useissa kohdissa merkitty lääkäri tai lääkäreitä. Terveydenhuollossa meneillään oleviin muutoksiin liittyy tehtäviensiirrot lääkäreiltä hoito- ja terapiahenkilöstölle. Apuvälinepalvelut toimivat nykyisin usein pääasiallisesti terapiahenkilöstön toimesta. Joissain kunnissa päätökset on jo delegoitu apuvälineprosessista vastaavalle henkilölle. Tulevaisuudessa apuvälineprosessiin liittyvää päätösten tekoa tulee delegoida ja hierarkiaa vähentää. Tämä vaikuttaa myös kustannustehokkaasti toimintaan. HUS saatavuusperusteissa oli esitetty usein toimijaksi perusterveydenhuolto. Olemme linjanneet hyvin useissa kohdin apuvälinepalveluiden keskittämistä HUS apuvälinekeskukseen apuvälineen/palvelun kilpailuttamisen ja apuvälineen käyttöön liittyvän osaamisen osalta. Kustannukset ja apuvälineen luovutus tulee toteuttaa hoitovastuun mukaisesti. HUS apuvälinekeskus voi olla kustannustehokas ainoastaan, jos se pystyy tuottamaan alueen yksiköille apuvälinepalveluita kilpailuttamisen ja keskitettyjen palveluiden kautta. Apuvälinekeskuksen logistiikkatoiminnan perustamista suurempi haaste on saada olemassa olevat apuvälineprosessit toimimaan yhteen kuntoutusja hoitoketjujen kautta niin, että apuvälineet ovat oleellinen osa koko kuntoutusprosessia. Kustannusvaikutukset tulevat osaamisverkoston perustamisesta. Alueelle tarvitaan jokaiseen terveyskeskuksen ja sairaalan apuvälinepalveluita tuotta- APUVÄLINEPALVELUT 15

17 APUVÄLINEPALVELUT vaan yksikköön apuvälinetoiminnasta vastaavat henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja paikallisen verkoston yhteyshenkilöinä ja kehittäjinä. Apuvälineiden myöntämisperusteet lähtevät potilaan toimintakykyyn liittyvistä ongelmista. Apuvälineillä ennaltaehkäistään todennäköistä toimintakyvyn alenemista, ylläpidetään olemassa olevaa toimintakykyisyyttä tai mahdollistetaan parempi toimintakyky. Apuvälinepalveluita ei tule suunnitella yksinomaan apuvälinelähtöisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksiköillä ei voi olla listauksia apuvälineistä, joita se luovuttaa/ ei luovuta kuntalaisilleen. Yhteiskunnan varoilla hankittaviin/ lainattaviin apuvälinepalveluihin liittyy aina asiakaslähtöinen apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja käytön ohjaus. Apuvälinelainaus on osa kuntoutusta ja/tai hoitovälineiden osalta hoitoa. Apuvälineiden lainaaja on vastuussa apuvälineestä ja myös välineiden asianmukaisesta käytön-ohjauksesta. Apuvälinepalvelut vaativat ammattihenkilöstöltä laaja-alaista osaamista sekä ymmärrystä asiakkaana olevien henkilöiden sairauksien vaikutuksesta toimintakykyisyyteen eri elämän vaiheessa ja miten eri apuvälineillä voidaan vaikuttaa henkilön toimintakykyisyyteen erilaisissa toimintaympäristöissä. On osattava myös ohjata eri asiantuntijoiden luo, jos omat taidot eivät riitä. Julkisen terveydenhuollon tehtävänä on huolehtia yhdenmukaisista apuvälinepalveluiden käytännöistä ja prosessien käytännön sujuvuudesta. Lähtökohtana on pidettävä apuvälinepalveluiden lisäarvoa potilaalle. Apuväline mahdollistaa väestön paremman selviämisen omassa toimintaympäristössään. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa yhä useampia erilaisia vaihtoehtoja. Myös ikääntyvien henkilöiden apuvälinepalveluissa tulee huomioida erilaisia sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen mm. liikkumisvälineiden ja ympäristöhallintalaitteisiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Teknologiaan liittyvät haasteet näkyvät apuvälinepalveluissa, paitsi osaamisessa, mutta myös kustannusten nousuna. Nämä ovat haasteita myös HUS apuvälinekeskukselle. Ympäristösuojelulliset näkökulmat tulee huomioida niin kuljetuksessa, kierrätyksessä kuin myös materiaalivalinnoissa. Tällä hetkellä mitään näistä ei ole huomioitu riittävästi. Yksittäisen apuvälineen kustannukset ja palautukseen liittyvät kirjaamis-, huolto- ja puhdistuskustannukset tulee arvioida mietittäessä apuvälineiden luovuttamista omaksi tai lainaksi. Kallein apuväline on käyttämätön apuväline. 16

18 3 HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET Ryhmään kuuluvat esim. hengityskoneet, imulaitteet, verenkiertohäiriöiden hoitovälineet, pystyasennon ja lihasvoiman harjoitusvälineet, painehaavojen ehkäisy- ja hoitovälineet sekä päivittäisten toimintojen harjoitus ja terapiavälineet. 3.1 Hengityskoneet HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET Hengityskonetta käyttää henkilö, joka tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi hengityksen mekaanista tukemista joko ajoittain yleensä yöaikaan tai ympärivuorokautisesti. Tarpeen arvioi erikoissairaanhoidon anestesialääkäri. Apuvälinepäätöksen hyväksyy keuhkosairauksien erikoislääkäri. Hengityskone luovutetaan henkilölle HUS apuvälinekeskuksesta tai erikoisalan poliklinikalta. Henkilölle valmistetaan tarvittaessa yksilöllinen nenämaski. Lasten ylipainehengityslaitteiden ja kaksoispaineventilaattoreiden apuvälinetarpeen arvioi lapsen hoidosta vastaava lääkäri. Apuvälinepäätöksen hyväksyy lasten toimintayksikön ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa henkilö. Laitteen säädön määrittelee ja ohjaa perheelle anestesian erikoislääkäri. Liikuntavammaisten lasten kuntoutusohjaajan on suositeltavaa olla mukana tilanteessa. Hän vastaa tarvittaessa muiden henkilöiden perehdytyksestä laitteen käytössä ja toimii yhdyshenkilönä kodin ja sairaalan välillä. Hyvinkään sairaalan keuhkosairauksien poliklinikalle on keskitetty sairaanhoitoalueen kuntien hengityslaitteiden lainaustoiminta. Lasten hoidosta vastaa Lasten ja Nuorten sairaala (LNS). Lääkäreiden osallistuminen päätöksentekoon alueella vaihtelee. Uniapnean ja kroonisen hengitysvajauksen noninvasiivisen hengitystukihoidon osalta hoitopäätöksen tekee keuhkosairauksien erikoislääkäri; invasiivisen hengityslaitehoidon (trakeostomia) keuhkosairauksien erikoislääkäri ja anestesialääkäri yhdessä. Keravalaisten hengityksen hoitovälineiden tarvearvio ja luovutus käyttöön on erikoissairaanhoidossa; Peijaksen keuhkosairauksien osastolla ja lasten kohdalla LNS:ssa. Hoitotarvikejakelu tapahtuu terveyskeskusten kautta, yhteystiedot liitteessä 1. 17

19 APUVÄLINEPALVELUT Tulevaisuudessa hoitotarvikejakeluun tarvitaan yhtenäiset alueelliset käytännöt, esimerkiksi lomakkeet ja verkosto hoitotarvikevastaavista. Eri ammattiryhmien osuus hengityskoneiden päätösprosessiin on tarkennettava, esimerkiksi lääkärin rooli. 3.2 Hengityslihasten harjoitusvälineet Tyhjennyshoitolaite myönnetään henkilölle, jolla on todettu keuhkoputken laajentuma tai keuhkoahtaumatauti ja mikäli hän lääkärin ja fysioterapeutin arvion mukaan on motivoitunut hoitoon. Käytön ohjauksesta vastaa fysioterapeutti. Välineet luovutetaan henkilölle HUS apuvälinekeskuksesta tai keuhkosairauksien poliklinikalta. Hengityslihasten harjoitusvälineet, esimerkiksi yskityskone, luovutetaan Hyvinkään sairaalasta. Keravalaisten hengityksen hoitovälineiden tarvearvio ja luovutus käyttöön on erikoissairaanhoidossa; Peijaksen keuhkosairauksien osastolla ja lasten kohdalla LNS:ssa. Pulloonpuhallustarvikkeita (silikoniletku ja ohjeet) annetaan myös terveyskeskuksista, apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikejakeluiden yhteystiedot liitteessä 1. Tulevaisuuden muutosehdotuksena on yskityskoneiden ja muiden sähköisesti toimivien hengityslihasten harjoitusvälineiden lainaustoiminnan keskittäminen HUS apuvälinekeskukseen. 3.3 Imulaitteet Imulaite myönnetään henkilölle, jolla on voimakasta limaneritystä ja jota ei normaalikeinoin saada poistettua. Imulaitteen saa pääsääntöisesti HUS apuvälinekeskuksesta tai joissakin tapauksissa terveyskeskuksesta. Erityistapauksissa imulaitteen voi saada korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalta. Välineet luovutetaan henkilölle HUS apuvälinekeskuksesta, keuhkosairauksien poliklinikalta tai terveyskeskuksesta. Kertakäyttöiset imukatetrit henkilö saa terveyskeskuksien hoitotarvikejakelun kautta. 18

20 Henkilö saa pääsääntöisesti imulaitteen erikoissairaanhoidon kautta, Hyvinkään sairaanhoitoalueella Hyvinkään sairaalan tai joidenkin lasten osalta LNS:n kautta, Keravalaisten osalta Peijaksen tai LNS:n kautta. Imulaite voidaan myöntää myös perusterveydenhuollon kautta maksusitoumuksella, esimerkiksi vaikeavammaiselle henkilölle, jonka kokonaishoitovastuu on perusterveydenhuollossa. Hyvinkään sairaanhoitoalueen ALS-potilaiden tarvitsemat imulaitteet luovutetaan hoitoketjun mukaisesti Hyvinkään sairaalan kautta. Kertakäyttöiset hoitotarvikkeet ja imukatetrit henkilö saa terveyskeskuksen hoitotarvikejakelun kautta, yhteystiedot liite 1. Tulevaisuudessa imulaitteet tulee saada pääsääntöisesti HUS apuvälinekeskuksesta ja kertakäyttöiset imukatetrit terveyskeskuksien hoitotarvikejakelun kautta. HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET 3.4 Painetekstiilit ja arvenhoitolevyt Palovammojen jälkihoitoon tarkoitettuja painetekstiilejä sekä arvenhoitolevyjä voidaan hankkia syvien palovammojen jälkihoitoon sekä hypertrofisten ja keloidiarpien hoitoon. Ongelmallisissa tilanteissa arvenhoitolevyjä voidaan käyttää suojaamaan kivulta ja ihoärsytykseltä. Tapaturman jälkihoitona tarvittavien painetekstiilien ja arvenhoitolevyjen maksajana voi olla myös vakuutusyhtiö. Painetekstiilien ja arvenhoitolevyjen tarpeen arvion ja käytönopetuksen antavat erikoissairaanhoidon toimintaterapeutit. Hyvinkään sairaanhoitoalueella painetekstiilien ja arvenhoitolevyjen arvion ja käytön opetuksen antavat erikoissairaanhoidon toimintaterapeutit vastuulääkärin lähetteen/arvion perusteella. Painetekstiilien ja arvenhoitolevyjen arvioon ja opetukseen varataan vastaanottoaika toimintaterapeutille, mahdollisuuksien mukaan kirurgian poliklinikan lääkärin vastaanottoajan yhteyteen. Keravalaisten potilaiden palovammojen hoito on erikoissairaanhoidossa (Töölön sairaala, LNS). Potilaan kotiuduttua arvenhoito jatkuu perusterveydenhuollon palveluina joko avovastaanotossa tai kotihoitona erikoissairaanhoidon ohjein. Tulevaisuudessa tulee sopia palovammapotilaan hoito-ohje ja apuvälinepalvelukäytännöt alueella. 19

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUIDEN TOIMINTAOHJEET JA APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET POHJOIS- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

APUVÄLINEPALVELUIDEN TOIMINTAOHJEET JA APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET POHJOIS- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Apuvälinepalveluiden 1 (157) APUVÄLINEPALVELUIDEN TOIMINTAOHJEET JA APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET POHJOIS- POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tässä sairaanhoitopiirin lääkinnällisen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot