Aluehallintovirasto PÄÄTÖS PU 2966 A. Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat ESAVI/1 019/ /2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluehallintovirasto PÄÄTÖS PU 2966 A. Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 28.11.2012 ESAVI/1 019/05.06.11/2011"

Transkriptio

1 Aluehallintovirasto PÄÄTÖS PU 2966 A Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat ESAVI/1 019/ /2011 Espoon sosiaali- ja terveystoimen toimiala PL ESPOON KAUPUNKI VALVONTA-ASIA ASIAT JA VAATIMUKSET ALUEHALLINTOVIRASTOSSA Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Korvaklinikan kuulokeskuksen osastonylilääkäri Antti Aarnisalo, sosiaalityöntekijä Marianne Saja sekä kuntoutusohjaaja Marja Leppänen ovat aluehallintovirastolle saapuneella kantelukirjeellään moittineet Espoon vammaispalvelussa tehtyjä apuvälinepäätöksiä. Kirjelmän mukaan täysin ja osittain kielteisiä päätöksiä on tehty vastoin HUS :n kuulokeskuksen antamia suosituksia. Kantelun kirjoittajat haluavat saattaa asian aluehallintoviraston tietoon, koska kummeksuvat kielteisissä päätöksissä esitettyjä perusteluja. Kantelun mukaan HUS :n kuulokeskuksessa apuvälinearvion suorittaa kuulovammaisten kuntoutusohjaaja yhteistyössä korvalääkäri/audiologin kanssa. Apuvälinearviot tehdään joko polikliinisesti tai kotikäynteinä. Kuulovammaisen hälytinjärjestelmää haetaan, jos kuulovammainen henkilö ei kuule normaalia palovaroitinta tai muita kodin hälytinääniä kuten ovikelloa ja puhelimen soittoa ilman kuulokojetta. HUS :n kuulokeskuksen arvion mukaan molempien korvien kuulokynnyksien ilman kuulokojetta tulee olla 3000 Hz:n kohdalla paremmat kuin db, jotta kuulovammainen henkilö pystyy reagoimaan palovaroittimen ääneen. Kirjeen mukaan Espoon vammaispalvelu on muutamassa tapauksessa ollut myöntämättä HUS :n kuulokeskuksen suosituksesta huolimatta vaikeasti kuulovammaiselle kuulovammaisen palovaroitinta ja ovikellolähetintä. Jossain tapauksissa on myönnetty kuulovammaisen palovaroitin omavastuuosuudella. Kyseinen päätöksenteko asettaa kuulovammaiset kuntalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Joitakin kielteisiä päätöksiä on perusteltu sillä, etteivät hakijat täytä vammaispalvelulain mukaisia vaikeavammaisuuden kriteerejä, vaikka HUS :n kuulokeskuksessa on nimenomaan arvioitu hakijan olevan vaikeavammainen juuri kyseisen apuvälineen osalta. Kirjoittajien mielestä hälytinlaitteita ei voida evätä sillä perusteella, että lääkäri on käyttänyt henkilöstä termiä huonokuuloinen eikä kuulovammainen.

2 SELVITYKSET JA LAUSUNNOT Espoon kaupungin päivätty selvitys Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remeksen ja vammaispalvelupäällikkö Päivi Nurmi-Koikkalaisen aluehallintovirastolle saapuneen lausunnon mukaan vuonna 2010 vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä kuulovammaisten laitteista ja välineistä tehtiin yhteensä 45. Myönteisistä päätöksistä 27 tehtiin asunnonmuutostyötä koskevana ja 12 muuna taloudellisena tukitoimena. Kielteisiä päätöksiä oli kuusi. Kahdessa kielteisessä päätöksessä perusteluna oli, ettei välineitä ja laitteita myönnetä asunnon muutostöinä. Neljässä päätöksessä perusteena oli, että henkilöitä ei voida pitää kuulon suhteen vaikeavammaisina. Lausunnon mukaan Espoon kaupunki käy läpi kaupungin vammaispalvelun toimintaohjeet ja työnjaon vammaispalvelun ja perusterveydenhuollon kesken. Lisäksi Espoon kaupunki tarkentaa työnjaon kriteereitä apuvälineiden myöntämisessä HUS:n kuulokeskuksen kanssa. Tarkoituksena on asiakkaiden yhdenveroinen kohtelu yksilöllinen tilanne kuitenkin huomioon ottaen. Espoon kaupungin päivätty selvityksen täydennys Aluehallintovirasto pyysi Espoon sosiaali- ja terveystoimea täydentämään antamaansa selvitystä ja toimittamaan kopiot kuulovammaisten hälytinjärjestelmistä vuonna 2010 tehdyistä päätöksistä. Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remeksen ja vammaispalvelupäällikkö Nina Hiltusen päivätyssä lisäselvityksessä tarkennetaan aiempaa selvitystä. Tarkennuksen mukaan vuonna 2010 kuulovammaisten apuvälineitä koskevia päätöksiä tehtiin 33, joista kielteisiä päätöksiä oli viisi. Selvityksen mukaan kyseiset päätökset on Espoon vammaispalveluissa käyty läpi. Selvityksessä viitataan vammaispalvelulain 9 2 momentin ja vammaispalveluasetuksen 12 3 momentin säädöksiin. Lisäksi todetaan, että apuvälineiden järjestämisessä ensisijaisia säädöksiä ovat terveydenhuoltolaki, asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta, STM :n asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksia koskevat lait sekä tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-, sotilasvamma- ja potilasvahinkolait. Selvityksessä todetaan, että jos lähtökohtana on, että huonokuuloisuuden perusteella myönnettäisiin vammaispalvelulain nojalla apuvälineitä, Kuuloliiton mukaan Suomessa on kuulon alenemasta kärsiviä henkilöitä noin Heistä noin hyötyisi kuulokojeen käytöstä, mutta vain noin käyttää kuulokojetta. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt toimialan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelujen ohjeen, jonka sivulla 10 on määritelty työnjakoa

3 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Lisäksi sivulla 25 on todettu, että asiakkaat saavat kuulonhuollon apuvälineet HYKS:n kuulokeskuksesta, jonne asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen. Kuulonhuollon apuvälineiden käytön seurannasta ja huollosta vastaa kuulokeskus. Selvityksessä todetaan, että kuulovammaisten apuvälineet tulisi myöntää pääsääntöisesti edellä mainittujen ensisijaisten lakien nojalla. Vammaispalveluasetuksen 12 :n mukaan vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Espoon vammaispalveluissa on kiinnitetty huomiota HUS :n kuulokeskuksen lääkärin ja kuntoutusohjaajien lausuntojen ristiriitaisuuksiin. Lääkärin lausunnoissa on voitu todeta hakijan olevan huonokuuloinen, mutta kuntoutusohjaajan lausunnossa on hakija kuvattu vaikeasti kuulovammaisena. Sosiaalityöntekijä on tällöin katsonut lääkärinlausunnon olevan painavampi asiantuntijalausunto. Espoon kaupungin vammaispalvelu on todennut selvityksessään vammaispalvelun päätösten olleen joiltakin osin puutteellisesti perusteltuja. Espoon kaupungin vammaispalvelut ja HUS :n Kuulokeskuksen edustajat ovat tavanneet ja käyneet läpi kuulovammaisille myönnettävien apuvälineiden kriteereitä. Espoon kaupunki on kiinnittänyt huomiota HUS :n Kuulokeskuksen lausuntoihin ja siihen, että lausunnoista tulee ilmetä, milloin kyse on huonokuuloisuudesta tai ikään liittyvästä kuulon heikkenemisestä ja milloin kyse on vaikeasta kuulovammasta. Espoon kaupungin vammaispalvelu ilmoittaa jatkavansa yhteistyötä Espoon kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen ja HUS :n Kuulokeskuksen kanssa yhtenäisten myöntämiskriteerien ja työkäytäntöjen kehittämiseksi. Selvityksen liitteinä ovat Espoon vammaispalvelussa v.2010 tehdyt kuulovammaisten henkilöiden hälytyslaitteita koskevat päätökset ja lautakunnan hyväksymä ohje ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT Ratkaisu Aluehallintovirasto kiinnittää Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan vammaispalveluiden huomiota kuulovammaisten henkilöiden hälytysjärjestelmiä koskevien hakemusten käsittelyyn, päätöksenteossa tarvittavaan riittävään tiedonhankintaan hakijoiden toimintakyvystä sekä päätösten perusteluiden kirjaamiseen. Aluehallintovirasto kiinnittää Espoon kaupungin vammaispalvelujen huomiota kuulovammaisten hälytyslaitteesta myönteisen päätöksen saaneiden henkilöiden osalta tavanomaisen palovaroittimen hintaa koskevan omavastuuosuuden perimisen perusteluihin, niiden kirjaamiseen ja asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Aluehallintovirasto pyytää Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialaa antamaan mennessä selvityksensä siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt

4 päätöksessä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Perustelut Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain (vammaispalvelulaki) 9 :ssä todetaan, että kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun asetuksen (vammaispalveluasetus) 12 :ssä todetaan, että korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. Vammaispalveluasetuksen 13 :n mukaan suoritettaessa korvausta asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :ssä todetaan, että vammaispalvelulain 8 1 momentin mukaiset palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Näihin kuuluvat myös vaikeavammaisen henkilön asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkiminen. Velvoitteesta maksaa tavallisen palovaroittimen hinta Espoon kaupungin vammaispalveluissa vuonna 2010 kuulovammaisten henkilöiden hälytinjärjestelmästä tehdyistä myönteisistä päätöksistä viidessä tapauksessa asiakas on velvoitettu maksamaan tavallisen palovaroittimen hinnaksi katsottu summa 20 euroa suoraan laitteen toimittajalle. Päätöksissä on lisäksi todettu, että myönnetty hälytinjärjestelmä on Espoon kaupungin omistama ja myönnetään lainaksi. Kaikkia henkilöitä, joille kuulovammaisen palovaroitin on myönnetty, ei ole velvoitettu maksamaan 20 euroa laitteen toimittajalle. Päätöksistä ei ilmene mitään johdonmukaista perustetta sille, miksi osaa hakijoista on kohdeltu eri tavalla kuin muita. Päätöksistä ei ilmene, maksaako Espoon kaupunki niille asiakkaille, jotka ovat 20 euroa maksaneet, kyseisen summan takaisin siinä tilanteessa, kun hälytysjärjestelmä palautetaan kaupungille. Pelastuslain 29 :n mukaan palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa

5 lähtien ja jokainen ei-kuulovammainenkin henkilö joutuu hankkimaan tavallisen palovaroittimen asuntoonsa. Vaikeasti kuulovammaisen henkilön hälytyslaite on kuitenkin kokonaan erillinen laitekokonaisuus, eikä sisällä tavanomaista palovaroitinta erillisenä osana, joka olisi määriteltävissä hälytyslaitteen haltijan omaisuudeksi. Viranhaltijoiden päätöksissä todetaan hälytyslaitteen olevan Espoon kaupungin omaisuutta. Päätöksissä ei ole perusteluja sille, miksi hälytyslaitteesta myönteisen päätöksen saanut henkilö joutuu maksamaan niin sanottua omavastuuosuutta tavanomaisen palovaroittimen verran. Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että asiakkaat ovat olleet päätöksenteossa eriarvoisessa asemassa, koska osa hälytyslaitteesta myönteisen päätöksen saaneista on joutunut maksamaan tavallisen palovaroittimen hinnan ja osa ei. Riittävän tiedon hankkiminen päätösten pohjaksi ja päätösten perusteleminen Viidestä kielteisestä päätöksestä yksi päätös on perusteltu asianmukaisesti ja ymmärrettävästi. Kaksi päätöstä on perusteltu siten, että henkilö on lääkärinlausunnon mukaan huonokuuloinen, mutta kuntoutusohjaajan lausunnon mukaan vaikeasti kuulovammainen. Päätöksistä ei ilmene, onko sosiaalityöntekijä selvittänyt hakijan kuulovamman vaikeusastetta jollain muulla tavoin tai pyytänyt asiassa lisäselvityksiä. Aluehallintovirasto toteaa, että päätöksiä ei ole riittävästi perusteltu. Jos lausunnoissa on ollut ristiriitaisuuksia, päätöksenteon pohjaksi olisi tullut hankkia lisäselvitystä. Yhdessä kielteisessä päätöksessä perusteeksi on kirjoitettu kyseessä olevan hakijan ikään liittyvä normaali toimintarajoite. Lisäperusteluna on todettu, että hakija ei ole vaikeavammainen. Yhdessä päätöksessä perusteluna on ollut ainoastaan, että hakija ei ole vaikeavammainen. Aluehallintovirasto toteaa, että päätöksiä ei ole perusteltu hakijoiden toimintakyvyn ja arkielämässä selviytymisen näkökulmista eikä arvioitu sitä, tarvitseeko henkilö välttämättä kyseistä laitetta suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Aluehallintovirasto toteaa, että päätösten liitteenä on ollut asianmukainen muutoksenhakuohje. Jokaisella päätöksen saaneella henkilöllä on ollut mahdollisuus oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Tältä osin aluehallintovirasto ei ole havainnut moitittavaa Espoon vammaispalveluiden toiminnassa. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Perusteluissa mainitut. Sosiaalihuoltolaki 3, 57 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen ei sosiaalihuoltolain 57 :n 3 momentin mukaan voi hakea valittamalla

6 muutosta. LISÄTIETOJEN ANTAJA Maija Gartman, puh Sosiaalihuollon johtaja ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu Sosiaalihuollon ylitarkastaja Maija Gartman JAKELU Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimiala TIEDOKSI Valvira

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa

Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Oikeuksista ja niiden ajamisesta omaishoitotilantessa Kuinka lakia luetaan omaishoitotilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry Turku, 26.3.2014 OTM Jukka Kumpuvuori Lakiasiaintoimisto

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE

SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SOSIAALITURVAOPAS AIVOVAMMAUTUNEELLE SISÄLTÖ: 1 JOHDANTO... 3 2 TAPATURMAVAKUUTUS... 4 2.1 Korvaukset... 4 2.2 Kuntoutus... 6 2.3 Muutoksenhaku... 6 3 LIIKENNEVAKUUTUS... 7 3.1 Korvaukset... 7 3.2 Kuntoutus...

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Sosiaali- ja terveyslautakunnalle RAISION KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10. 2. 2009 SISÄLLYS Lyhenteet...

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.

Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä. 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl. Henkilökohtainen apu - oikeuskäytäntöä 12.4. 2011 Lakimies Sampo Löf-Rezessy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. lakineuvonta@kvtl.fi Henkilökohtaisen avun muutokset VPL:ssa 1.9.2009 Henkilökohtaisesta avusta

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot