VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö"

Transkriptio

1 VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty versio

2

3 Esipuhe Terveydenhuoltolaki (1326/2010) tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta Lain tavoitteena on lisätä terveydenhuollon asiakaskeskeisyyttä, parantaa terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta, vahvistaa perusterveydenhuoltoa, edistää terveyttä ja kaventaa terveyseroja sekä hillitä terveydenhuollon kustannusten kasvua. Laki määrittää julkisten terveyspalvelujen sisältöä varsin yksityiskohtaisesti. Säätelyllä pyritään siihen, että terveyspalvelut annettaisiin jokaiselle yhdenvertaisin perustein potilaan asuinpaikasta riippumatta. Terveydenhuoltolain 29 :n mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus, joihin myös apuvälinepalvelut kuuluvat. Apuvälinepalvelujen suunnittelussa tulee huomioida terveydenhuoltolaissa säädetyt yhteistyövelvoitteet. Terveydenhuoltolain mukaan apuvälinepalveluja järjestetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työn- ja vastuunjaon mukaisesti alueellisesti yhdessä sopien. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ja uusien menetelmien käyttöönoton periaatteet. Kuntien tulee sopia terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa lisäksi yhteistyöstä sosiaalitoimen ja muiden hallinnonalojen ja yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on sovittaa apuvälinepalvelut potilaan kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi muiden kuntoutustoimenpiteiden kanssa. Hoitoon pääsyä koskevia aikarajoja on noudatettava myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta on haluttu korostaa apuvälinepalveluiden käyttäjälähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta ja yksilöllistä apuvälinetarpeen arviointia. Tavoitteena on ollut parantaa apuvälineen käyttäjän asemaa ja osaltaan edesauttaa henkilön itsenäistä selviytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Apuvälinepalvelussa oleellista on toimintakyvyn määrittely ja yksilöllinen harkinta, joka ottaa huomioon lääketieteelliset perusteet, yksilön toimintakyvyn ja hänen elinympäristönsä ja ympäristöolosuhteet. Oikeanlaisella apuvälineellä pyritään turvaamaan potilaan toimintakyky kompensoimalla vamman, sairauden tai kehitysviivästymän aiheuttamia haittoja sekä lisäämällä ja mahdollistamalla omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia yksilön jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömissä toiminnoissa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) on vuodesta 2005 koottu yhteen oppaaseen (VALPAS, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö) alueelliset apuvälineiden saatavuusperusteet, joiden mukaan apuvälinehankinnat ja luovutukset toteutetaan sairaanhoitopiirissä yhteneväisesti. Turussa Päivitystyöryhmä: Tarja Hernesniemi, Päivi Kujala, Kaiju Mäkilä, Hanna Nieminen, Tiina Virtanen ja Mona Vaihi

4 Esipuhe Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisten apuvälinepalveluiden toimintakäytännöt Yhdenvertaisuuden periaate apuvälinepalveluissa Potilaskeskeisyyden periaate apuvälinepalveluissa Tarvelähtöisyyden periaate apuvälinepalveluissa Laatu ja potilasturvallisuus Apuvälinepalvelun toimintaedellytyksiä Apuvälinepalvelun yleiset periaatteet Kuntoutussuunnitelma apuvälinepalvelun lähtökohtana Apuvälinepalvelun riittävä resursointi Apuväline Apuvälinepalvelujen järjestäminen ja työnjako Terveydenhuolto Työnjako terveydenhuollon apuvälinepalveluissa VSSHP:n alueella Ulkokuntalaisten apuvälineet Sosiaalitoimi Opetustoimi Kansaneläkelaitos Vakuutusyhtiöt Valtiokonttori Työhallinto Työnantajat Valtion Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) Apuvälinepalveluiden toimijat ja vastuut Apuvälinepalveluiden toimijat Apuvälinealan asiantuntijan vastuu Vaitiolovelvollisuus Apuvälineiden käyttökuntoisuus ja -turvallisuus Kirjaaminen

5 Tiedottaminen Tavoitettavuus ja odotusajat apuvälinepalveluissa Apuvälineiden hankinta Apuvälineiden kierrättäminen Alueellinen yhteistyö Yhteistyö apuvälinealan asiantuntijoiden ja kuntoutusohjaajien kesken Potilaan asiakasmaksut Apuvälinepalveluprosessi Apuvälinetarpeen havaitseminen ja palveluihin hakeutuminen Apuvälinetarpeen arviointi ja valinta Apuvälinepäätös Apuvälinepäätös terveydenhuollossa Apuvälinepäätös sosiaalitoimessa Laitoshoidossa ja asumispalveluyksiköissä asuvien apuvälineet Jaettu hoitovastuu Pakolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden apuvälineet Harrastusvälineet Hoitotarvikkeet Apuvälineen luovutus ja käyttöönotto Apuvälineiden rekisteröinti ja luokitus Apuvälineen käytön opetus Lainaussopimus Apuvälineiden kuljetukset Apuvälineiden vakuuttaminen Apuvälineen seuranta Asuinkunnan vaihtuessa Apuvälineen huolto ja korjaus Potilaan vastuu Apuvälineen palautus Apuvälineiden poistomenettely Apuvälineiden saatavuusperusteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä... 28

6 04 Apuvälineet henkilökohtaiseen lääketieteelliseen hoitoon Välineet taitojen harjoittamiseksi Ortoosit ja proteesit Henkilökohtaisen hygienian ja suojan välineet Liikkumisen apuvälineet Kodinhoitovälineet Asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet Esineiden ja laitteiden käsittely- ja kuljetusvälineet Ympäristöolosuhteita parantavat välineet, työvälineet ja työkoneet Vapaa-ajan välineet ja leikkivälineet Lähdeaineisto

7 1. Johdanto Jokainen henkilö käyttää päivittäisissä toiminnoissaan välineitä ja työkaluja, joita voidaan kutsua apuvälineiksi. Kun henkilö tarvitsee niitä sairaudesta, vammasta tai kehitysviivästymästä johtuvan toimintavajavuuden ehkäisemiseen, korjaamiseen tai kompensoimiseen, voi yhteiskunta ottaa vastuuta niiden hankintakuluista. On vaikea aivan tarkasti rajata, mikä on yhteiskunnan kustannettava apuväline ja mikä jää henkilön itsensä kustannettavaksi. Terveydenhuoltolailla (1326/2010) ja sosiaali- ja terveysministeriön antamalla lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen asetuksella sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisella sopimuksella pyritään helpottamaan tätä rajankäyntiä ja antamaan toimintaohjeet apuvälinealan asiantuntijoille. Apuvälinealan asiantuntija on terveydenhuollon tai kuntoutuksen ammattihenkilö, jolla on soveltuva koulutus, osaaminen ja perehtyneisyys apuvälineistä ja apuvälinepalveluista. Väestön ikääntyessä ja vaikeavammaisten elinmahdollisuuksien lisääntyessä kehittyneiden hoitojen ansiosta sekä laitoshoidon vähentyessä ja hoidon siirtyessä yhä enemmän avoterveydenhuollon puolelle, myös apuvälinepalveluiden tarve lisääntyy. Tehokkaalla palveluiden järjestämisellä, organisaatioiden välisellä työnjaolla, yhteisillä hankintamenettelyillä sekä apuvälinepalveluprosessin kehittämisellä voidaan edellä mainittuihin tarpeisiin vastata. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinepalveluiden toimintakäytännöt (VALPAS)-ohjeistukseen on kirjattu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) toimintaperiaatteet, joiden mukaan apuvälineiden saatavuusperusteet, apuvälinehankinnat ja luovutukset toteutetaan alueella yhdenmukaisesti. Säännöllisen yhteistyön varmistamiseksi on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä tämän toimintakäytännön muutosehdotukset sekä toimittaa päivitys. Päivitystyöryhmä valitaan alueellisen apuvälinetoiminnan neuvottelutilaisuudessa 4 vuodeksi kerrallaan. Työryhmä koostuu sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten edustajista. VALPAS -päivitys tehdään tarvittaessa, viimeistään neljän vuoden välein. Päivityksen aloittaa alueellinen apuvälinekeskus, jonka jälkeen se käsitellään päivitystyöryhmässä. TYKSin johtajaylilääkäri vahvistaa päivityksen. 1.1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisten apuvälinepalveluiden toimintakäytännöt Apuvälinepalvelujen suunnittelussa tulee huomioida terveydenhuoltolaissa ja sosiaali- ja terveysministeriön lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta annetussa asetuksessa säädetyt yhteistyövelvoitteet. Kuntien tulee terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sopia kuntien terveyskeskusten välisestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä. Samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien tulee erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sopia työnjaosta, toiminnan yhteensovittamisesta ja uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen muun muassa alueensa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. 2

8 Apuvälinepalveluiden järjestämisessä edellytetään sairaanhoitopiirejä sopimaan alueella vallitsevasta apuvälineisiin liittyvästä yhdenmukaisesta käytännöstä. Apuvälinepalvelujen järjestämistä koskevilla alueellisilla ohjeilla pyritään yhtenäistämään soveltamiskäytäntöä ja niillä on tärkeä kuntalaisten yhdenvertaisuutta lisäävä merkitys. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskukset, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi ovat yhteistyössä laatineet alueellisen apuvälinepalveluiden toimintaohjeen, johon on kirjattu apuvälineiden saatavuusperusteet. Tavoitteena on ollut sopia toimintayksiköiden työnjaosta, poistaa epäselvyyttä myöntäjätahosta ja lisätä yhteistyötä eri hoidonporrastuksen tasojen kesken. Tämä toimintakäytäntö on lain ja asetuksen säännöksiä täydentävä eikä sillä rajoiteta oikeutta laissa tai asetuksessa turvattuihin oikeuksiin. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen piiristä ei voida kaavamaisesti sulkea pois mitään potilasryhmiä, kuten tietyn ikäisiä henkilöitä. Samoin tiettyjen apuvälineiden, esim. ortoosien tai tietyn hintaisten apuvälineiden poissulkeminen sekä potilasmaksujen periminen apuvälineistä, niiden sovituksesta, uusimisesta ja huollosta ovat lainvastaisia. Myös apuvälineiden lukumäärää tai niiden uusimista koskevat rajoitukset ovat ristiriidassa lainsäädännön kanssa, jos ne eivät jätä tilaa apuvälineen tarvitsijan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle. Toimintakäytäntöön on pyritty kirjaamaan apuvälineiden saatavuuden minimitaso, jonka alittava käytäntö ei täytä enää lainsäädännön osoittamaa velvoitetta, mutta kunta voi halutessaan järjestää palveluita myös yli tämän velvoitteen. Apuvälinepalveluiden toteutuksen lähtökohtana ovat yhdenvertaisuus, potilaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys. Hoitoon pääsyä koskevia aikarajoja (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, ) on noudatettava myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluissa. Potilas voi joskus joutua odottamaan käyttöönsä tarkoituksenmukaisempaa apuvälinettä, mutta odotusajaksi on annettava välttämätön korvaava apuväline Yhdenvertaisuuden periaate apuvälinepalveluissa Apuvälinepalveluiden järjestäminen on pääsääntöisesti kunnan tehtävä. Apuvälinepalvelut ovat osa terveydenhuollon perusturvaan kuuluvia palveluita, joiden saatavuus on julkisen terveydenhuollon turvattava. Vaikka kunnilla on terveydenhuoltolain toteuttamisessa harkintavaltaa, lainsäädännön hyväksymää erilaisuutta apuvälinepalveluiden toteuttamisessa rajoittavat perustuslain yhdenvertaisuussäännökset ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, 3 ). Tästä johtuen harkintavaltaa on käytettävä niin, että kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus saada palveluja yhtäläisin perustein, jotta alueellinen tasa-arvo toteutuu. Perusteiden tulee olla hyväksyttäviä, ennalta tiedossa olevia ja kohdistua kaikkiin samalla tavoin. Eriarvoisuutta ja syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä mahdollistamalla yhdenvertaiset palvelut kaikille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden käyttäjille. Yhdenvertaisuusperiaate merkitsee myös sitä, että apuvälinepalvelu tulee järjestää samojen periaatteiden mukaisesti riippumatta siitä, syntyykö apuvälineen tarve alku- tai loppuvuonna Potilaskeskeisyyden periaate apuvälinepalveluissa Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään ja laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Perustuslaki 731/1999). 3

9 Potilasta ja tarvittaessa hänen laillista edustajaansa, läheisiään tai omaisiaan on kuultava tarkoituksenmukaisen apuvälineen valitsemiseksi. Potilaalle ja tarvittaessa hänen lähihenkilöilleen on annettava riittävä tieto apuvälinepalvelun merkityksestä, valintaan liittyvistä eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Selvitys on annettava apuvälineen käyttäjälle ymmärrettävällä tavalla, jotta potilas voi toimintakyvystään riippuen itse osallistua apuvälineen valintaan. Ohjauksen ja neuvonnan tulee olla ymmärrettävää sekä eri kieltä puhuville että aisti- ja puhevammaisille (ottaen huomioon voimassa oleva kielilainsäädäntö). Potilaan aloitteesta, mahdollisuuksien mukaan huolehditaan paikalle tulkki, joka voi auttaa aisti- tai puhevammaista tai vieraskielistä ymmärtämään. Potilaalle tulee antaa riittävästi tietoa apuvälinepalvelun toiminnasta alueella, esimerkiksi mihin potilaan tulee ottaa yhteyttä erilaisissa apuvälineiden käyttöön ja toimivuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa. Potilaan tulee myös tietää kuinka toimia tilanteessa, jossa hän ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun Tarvelähtöisyyden periaate apuvälinepalveluissa Apuvälinetarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Apuvälineiden saamisen edellytyksenä on lääkärin toteama sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään. Tarveperiaate perustuu terveydenhuoltolakiin ja asetukseen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (1326/2010) Laatu ja potilasturvallisuus Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että toiminta on laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuollon toimintayksiköltä edellytetään suunnitelmaa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta (STM laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittava suunnitelma 341/2011). 1.2 Apuvälinepalvelun toimintaedellytyksiä Apuvälinepalvelun yleiset periaatteet 4 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineillä on tarkoitus edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut kohdistuvat henkilöihin, joilla on lääkärin toteama toimintakyvyn heikentyminen vamman, sairauden tai kehitysviivästymän vuoksi ja joiden itsenäinen sekä omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt. Ensisijaisesti pyritään turvaamaan apuvälineet, jotka ovat välttämättömiä elintärkeiden ja keskeisempien päivittäisten toimintojen ylläpitämiseksi tai jotta henkilö suoriutuisi itsenäisesti. Apuvälinetarvetta arvioitaessa tulee huomioida muun muassa sairauden etenemisnopeus, lasten kehityksen ja kasvun vaatimukset, sairaalasta kotiutumisen mahdollistaminen, laitoshoitoon joutumisen uhka ja apuvälineen turvallinen käyttö. Apuvälineen valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa. Ennen apuvälineen valintaa potilaalle on annettava tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista ymmärrettävällä taval-

10 la. Ohjauksen ja neuvonnan tulee olla riittävää. Apuvälineen käyttöön luovutuksesta on annettu useita suosituksia. (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2009, Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta 2011, Käypä hoito suositukset) Kuntoutussuunnitelma apuvälinepalvelun lähtökohtana Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. (Terveydenhuoltolaki /1326.) Terveydenhuoltolain mukaan kuntoutujalle tulee laatia yhdessä hänen ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö. Kuntoutussuunnitelmassa huomioidaan tarpeelliset apuvälinepalvelut ja ne sovitetaan yhteen sosiaalitoimen, kansaneläkelaitoksen, työvoima- ja opetusviranomaisten sekä muiden kuntoutusta järjestävien tahojen antamien palveluiden kanssa. (Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003). Koska apuvälinepalvelut ovat osa laajempia kuntoutuspalveluita, niiden suunnittelun ja seurannan tulee sisältyä kuntoutussuunnitelmaan aina, kun kuntoutuja tarvitsee apuvälineitä. Kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan ja suunnitelmaa arvioidaan määräajoin Apuvälinepalvelun riittävä resursointi Perustuslain 22 :ssä julkiselle vallalle on säädetty velvollisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä perustuslain 19 :ssä velvollisuus turvata jokaiselle riittävät terveyspalvelut. Perustuslain lakisääteisten terveyspalveluiden turvaamisvelvoite tuleekin ottaa huomioon kunnissa talousarviopäätöksiä tehtäessä ja lakeja sovellettaessa. Kunnille säädetty vastuu terveyspalvelujen järjestämisestä edellyttää, että kunnassa selvitetään tarvittavien palvelujen sisältö ja laajuus. Terveydenhuoltolain 4 sisältää yleisen resursointivelvoitteen, jonka mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, sekä terveydenhuollon palveluihin. Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöitä tulee olla riittävästi, johtamisen tulee olla moniammatillista ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä tulee tukea. Lisäksi terveydenhuollosta vastaavan henkilöstön rakenteen ja määrän on vastattava alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Lain 10 :n mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon palvelut sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän asukkaiden hyvinvointi, potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja terveydentila sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääketieteellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttävät. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava vastuullaan olevien asukkaiden palveluiden järjestämisestä ja saatavuudesta yhdenvertaisesti koko alueellaan. Palvelut on järjestettävä lähellä asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen keskittäminen on perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi. Kuntien päätöksentekijöiden pitää taata kattavat apuvälinepalvelut riittävän ja osaavan henkilöstön avulla. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että terveydenhuollon henkilöstö osallistuu riittävästi heille järjestettyyn jatko- ja täydennyskoulutukseen, jonka tarkoituksena on ylläpitää, saattaa ajan tasalle ja lisätä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista. Tehokas ja laadultaan hyvä apuvälinepalvelu edellyttää myös, että tiloihin on esteetön kulku kaikille potilaille ja että toimitilat varastotiloineen ovat riittävät ja toimintaan hyvin soveltuvat. 5

11 2. Apuväline "Apuväline on väline, laite tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt." (Apuvälinepalvelunimikkeistö terveydenhuoltoon 2004, Suomen Kuntaliitto) Tarkoituksenmukainen apuväline on luonteva osa käyttäjänsä elämää. Apuväline mahdollistaa suoriutumisen erilaisista tehtävistä sekä helpottaa osallistumista elämän eri tilanteisiin. VSSHP:n alueellisessa toimintakäytännössä yksilöllisellä apuvälineellä tarkoitetaan apuvälinettä, joka ei ole sellaisenaan kierrätettävissä potilaalta toiselle. Yksilöllisen apuvälineen valinnassa, sovituksessa ja kokoamisessa tai valmistamisessa tehdään erityisiä ratkaisuja potilaan mittojen tai kehon erityisvaatimusten mukaan. Jos potilas asuu asumispalveluyksikössä (ks ), sinne hankitaan potilaan tarvitsemat yksilölliset apuvälineet kuntoutuksen apuvälineasiantuntijan apuvälinearvioinnin perusteella. Asumispalveluasumisyksikön hankintavastuulle kuuluvat asukkaiden yhteiskäytössä ja potilaalta toiselle siirrettävissä olevat apuvälineet sekä apuvälineet, joiden käytön tavoitteena on henkilökunnan ergonomian ja työturvallisuuden parantaminen, kuten esimerkiksi potilasnostimet, suihkutuolit ja säädettävät sängyt. Hoitotarvikkeet eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin ja niistä säädetään erikseen terveydenhuoltolain 24 ja 25 :ssä. 3. Apuvälinepalvelujen järjestäminen ja työnjako Apuvälinepalvelujen järjestäminen on pääasiallisesti kuntien terveys-, sosiaali- ja opetustoimen lakisääteinen tehtävä. Muita järjestäjiä ovat Kansaneläkelaitos, vakuutusyhtiöt, Valtiokonttori, työvoimahallinto, työnantaja ja Valtion työvoima- ja elinkeinokeskus (TEkeskus). Apuvälineen tarvitsijan vastuulle jää toimintakykyä edistävien apuvälineiden hankinta silloin, kun VALPAS toimintakäytännön mukaiset saatavuusperusteet eivät täyty. 3.1 Terveydenhuolto Laajin vastuu apuvälinepalveluista on terveydenhuollolla. Terveydenhuolto vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista, jotka järjestetään osana terveydenhuoltolaissa tarkoitettua sairaanhoitoa. Apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistämään ja tukemaan elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Apuvälinepalveluihin kuuluu lääkinnällisen kuntoutuksen asetuksen mukaan apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön 6

12 opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat potilaalle maksuttomia terveydenhuollon palveluja Työnjako terveydenhuollon apuvälinepalveluissa VSSHP:n alueella Terveydenhuoltolaissa korostetaan toimivan työjaon merkitystä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus. Perusapuvälineiden osalta periaatteena on, että se terveydenhuollon yksikkö, jolla on potilaan hoitovastuu, vastaa hänen apuvälinepalveluistaan. Perusolettamus on, että hoitovastuu on perusterveydenhuollossa. Hoitovastuulla tarkoitetaan toimintayksikön velvollisuutta laatia potilaan jatkohoito- tai kuntoutussuunnitelma ja toteuttaa palvelut sen mukaisesti. Potilaan ollessa tutkimuksen tai hoidon vuoksi pitkäaikaisesti erikoissairaanhoidon seurannassa, hoitovastuu on erikoissairaanhoidolla ja se huolehtii silloin myös potilaan apuvälinepalveluista. Tutkimuksen ja hoidon kohteena on oltava silloin se sairaus tai vamma, jonka aiheuttaman toimintavajavuuden vuoksi kyseistä apuvälinettä tarvitaan. Yksittäinen polikliininen käynti sairaalassa katsotaan konsultaatioksi eikä se vielä siirrä hoitovastuuta tai apuvälinepalveluiden järjestämisvastuuta erikoissairaanhoidon yksiköille. Erikoissairaanhoidon eri toimintayksiköt vastaavat aina erikoisapuvälineistä, jotka ovat erityisen kalliita, harvinaisia ja teknisesti tai muuten erityistietämystä vaativia. Varsinais-Suomessa alueellinen apuvälinekeskus vastaa vaativimmista apuvälinepalveluista, lukuun ottamatta näön, kuulon ja hengityksen apuvälinepalveluita, jotka säilyvät erikoissairaanhoidon kyseisillä erikoisaloilla. Sairaanhoitopiirin vastuulla on apuvälinepalvelujen alueellinen kehittäminen ja koulutustoiminnan järjestäminen. Erikoissairaanhoidolle kuuluu myös käyttökokemuksien hankkiminen uusista apuvälineistä. Potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon hoitovastuulle (tai päinvastoin), on riittävästä tiedonsiirrosta huolehdittava, jotta jatkossa apuvälinepalvelut voidaan toteuttaa jouhevasti. Erityisesti moniongelmaisten ja useassa paikassa hoidettavien asiakkaiden kohdalla on yhteisesti sovittava ja sairauskertomukseen kirjattava se, missä potilaan hoitovastuu on. Yksityissektorilla tehdyn toimenpiteen, esim. leikkauksen, jälkeen tarvittavat julkiselle terveydenhuollolle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet luovutetaan julkisesta terveydenhuollosta. Kuitenkaan lyhytaikaiseen käyttöön tarvittavaa ortoosia ei katsota lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi vaan hoitotarvikkeeksi. Apuvälinetarpeen arvion tekee julkisen terveydenhuollon apuvälineasiantuntija lääkärin lähetteen perusteella. Keuhkosairauksien vastuualueen hengitysapuvälineet lainataan Medisiinisen toimialueen keuhkosairauksien vastuualueelta. Kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineet lainataan lapsille ja aikuisille TYKSin alueellisen apuvälinekeskuksen Tikoteekista. Lasten (alle 16v.) apuvälineet lainataan keskitetysti TYKSistä. Kuitenkin perusapuvälineet kuten kävelykepit, pohjalliset, erityisjalkineet, ortoosit ja pienapuvälineet myönnetään lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä hoitovastuun mukaisesti. Kuulon apuvälineitä lainataan erikoissairaanhoidon sairaaloista ja turkulaisille myös Turun terveydenhuollosta. Lasten ja vaikeasti kuulovammaisten kuulon apuvälinepalvelut on keskitetty TYKSin korvaklinikkaan. Näön apuvälineet lainataan keskitetysti TYKSin silmäklinikalta lukuun ottamatta valkoisia keppejä ja nauhureita, jotka on hajautettu terveyskeskusten vastuulle. 7

13 3.1.2 Ulkokuntalaisten apuvälineet Vuoden 2014 alusta potilaat voivat valita terveysaseman ja erikoissairaanhoitoyksikön kaikista Manner-Suomen julkisista terveysasemista tai sairaaloista. Kerrallaan voi olla asiakkaana vain yhdellä terveysasemalla, jonne hoitovastuu siirtyy kokonaan. Hoitovastuu sisältää myös apuvälinepalvelun. Erikoissairaanhoidon valintatilanteissa apuvälinepalvelut sisältyvät valitun erikoisalan palveluihin, mikäli ne järjestetään muulloinkin ko. hoidon yhteydessä. Valinnanvapautta käytettäessä maksusitoumuksia ei tarvita. Kotikunnan on korvattava toisen kunnan tuottamasta palvelusta aiheutuneet kustannukset. Perusterveydenhuolto laskuttaa kotikuntaa ja erikoissairaanhoito järjestämisvastuussa olevaa sairaanhoitopiiriä samoin perustein kuin tähän asti on laskutettu kiireellisestä hoidosta. Potilaan terveydenhuollonyksikön vaihtuessa siirtyvät apuvälineet uudelle toimijalle kuten muuttotilanteessa. Kaikki henkilön käytössä olevat apuvälineet ovat aina kulloinkin hoitovastuussa olevan toimijan rekisterissä. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014.) Tilapäinen vierailu kunnassa Terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen tulee antaa tilapäisesti kunnassa vierailevalle apuvälineitä käyttöön kiireellisen hoidon yhteydessä. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Esimerkiksi tarvittaessa ensiaputilanteessa luovutetaan käyttöön kyynärsauvat. Jos apuvälineen käyttäjän jatkuvasti käytössä oleva apuväline (esim. pyörätuoli, sähköpyörätuoli) rikkoutuu vieraalla paikkakunnalla, suositellaan, että paikkakunnan apuvälineyksikkö auttaa sellaisessa apuvälineen korjauksessa, joka ei voi odottaa henkilön paluuta takaisin kotipaikkakunnalle. Tarkoituksena on, että henkilö voi joko jatkaa turvallisesti oleskelua vieraalla paikkakunnalla alkuperäisen suunnitelman mukaan tai hän voi palata turvallisesti kotikuntaansa. Apuvälineyksikkö tekee tapauskohtaisesti arvion siitä, mikä on kussakin tilanteessa välttämätöntä apuvälineen korjaamista. Palvelujen saajan kotikunta on velvollinen kustantamaan palvelusta aiheutuvat kulut. Apuvälineyksikkö voi resurssiensa mukaisesti lainata tilapäisesti kunnassa vierailevalle apuvälineen käyttäjälle vierailun mahdollistamiseksi apuvälineitä, kuten wc-korokkeen, suihkutuolin jne. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014.) Asuminen ja oleskelu pidempiaikaisesti kotikunnan ulkopuolella Henkilö voi asua (ei laitoksessa) tai oleskella säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella opiskelun, työn, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Jos hän ei käytä terveydenhuollon valinnanvapautta, mutta haluaa että hänen tarvitsemansa apuvälinepalvelut toteutetaan oleskelupaikkakunnalla, on hänen otettava yhteyttä kotikuntansa tai -kuntayhtymänsä apuvälinepalveluun maksusitoumuksen saamiseksi. Kuntoutus-/ hoitosuunnitelman mukaisten apuvälinepalvelujen toteutusta varten annetaan maksusitoumus, joka kohdennetaan aina tiettyihin apuvälineisiin ja tiettyihin palveluihin. Toteuttamisesta sovitaan oleskelupaikkakunnan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon apuvälineyksikön kanssa. Apuvälineyksikkö voi tuottaa palvelut valitsemallaan tavalla joko itse tai ostopalveluna. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014). 8

14 Ulkopaikkakunnalla asumispalveluyksikössä asuvan apuvälinepalvelut toteutetaan joko valinnanvapauden mukaisesti tai kuntien välisen sopimuksen perusteella. Henkilö voi muuttaa asumispalveluyksikköön toisen kunnan alueelle ilman, että hän muuttaa kotikuntaansa. Tällöin apuvälinepalvelukäytännöistä ja kustannuksista on sovittava asumiskunnan ja kotikunnan välillä. Henkilö voi myös kuntalain valinnanvapauden perusteella valita asumiskunnan kotikunnakseen, ja tällöin siirtyy vastuu apuvälinepalvelujen järjestämisestä kokonaan uudelle kunnalle. Mikäli henkilö ei valitse asumiskuntaansa kotikunnakseen, mutta valitsee terveydenhuollon asumiskunnastaan, tuotetaan apuvälinepalvelut asumiskunnasta. Palvelujen kustannukset laskutetaan kotikunnasta. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014.) 3.2 Sosiaalitoimi Kuntien sosiaalitoimen vastuulla on vammaispalvelulain sekä -asetuksen perusteella lähinnä vammaisen henkilön asumiseen liittyvät välineet ja laitteet, joita ei järjestetä lääkinnällisenä kuntoutuksena. Vammaispalvelulain mukaan kunnan tulee vammaisten palveluja ja tukitoimia kehittäessään ottaa huomioon vammaisten henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. Palvelut ja tukitoimet tulee järjestää niin, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Vammaispalvelulain tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Laki korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta elää ja toimia samassa elinympäristössä kuin muutkin. Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamiseen oikeutettuna vaikeavammaisena henkilönä pidetään sellaista henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista korvataan kohtuulliset kustannukset kokonaan, mikäli hakija on lain tarkoittamalla tavalla vaikeavammainen, eikä hän ole jatkuvassa laitoshoidon tarpeessa. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi kiinteästi asennetut henkilönnostolaitteet, kuulovammaisille tarkoitetut valolliset ovikellot tai muut hälytyslaitteet. Asunnon muutostöinä tehdään esim. kynnysten ja ammeiden poistoja, luiskia yms. Vammaispalvelulain (9 ) edellyttämät harkinnanvaraiset taloudelliset tukitoimet ovat kuntakohtaisia. Vammaiselle henkilölle voidaan korvata esim. päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuneista kustannuksista puolet. Myöntämisperusteet määräytyvät kuntakohtaisesti. Vammaispalvelulaki on toissijainen. Sen mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaiselle tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Vammaisen henkilön taloudellinen asema ei vaikuta palvelujen ja tukitoimien saamiseen. Päivähoidossa käytettävistä henkilökohtaisista apuvälineistä vastaa terveydenhuolto lukuun ottamatta esikouluopetukseen osallistumisen edellyttämiä välineitä. Sosiaalitoimen vammaispalvelun apuvälinepalveluja ohjaavat lait ja asetukset: ks. > lainsäädäntö 9

15 3.3 Opetustoimi Perusopetuslain mukaan opetustoimella on velvollisuus järjestää vammaiselle ja muuta erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämät koulussa käytettävät koulu- ja luokkakohtaiset erityiset apuvälineet, joita tarvitaan liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus esteettömän opiskelun edellyttämiin erityisiin apuvälineisiin. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää nämä erityiset apuvälineet, joita ovat mm. hissit, kaiteet, luiskat, laskettavat ja nostettavat pesualtaat sekä erilaiset pulpetit, tuolit ja muut vastaavat välineet. Opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin kuuluvat mm. kommunikointia tukevat materiaalit ja välineet. Näihin välineisiin kuuluvat esim. kirjoittamisen apuvälineenä käytettävät tietokoneet oheislaitteineen ja äänikirjojen kuuntelulaitteet. Perusopetuslaki koskee myös esikouluopetusta päiväkodissa. Oppilaan henkilökohtaisesti koulussa tarvitsemat lääkinnällisen kuntoutuksen välineet tulevat terveydenhuollon kautta ja peruskoulun 7-9 luokilta alkaen voi anoa tarvittavia vaativia opiskelun apuvälineitä Kelan kautta. Opetustoimen apuvälinepalveluja ohjaavat lait: ks. > lainsäädäntö 3.4 Kansaneläkelaitos Kela järjestää ja korvaa apuvälineet, jotka ovat vaikeavammaiselle välttämättömiä työstä tai opiskelusta suoriutumisessa. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka ei selviydy työstään tai opiskelustaan ilman suunniteltua apuvälinettä. Apuvälineitä voidaan myöntää aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen silloin, kun apuväline katsotaan tarpeelliseksi myös myöhemmin työelämään tähtäävässä opiskelussa. Apuvälineet annetaan kuntoutujan käyttöön, mutta ne säilyvät Kelan omistuksessa. Kela vastaa apuvälineiden käytön opettamisesta, huollosta ja seurannasta. Kelan korvaamia apuvälineitä ovat esim. tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, pisteja isonäytöt sekä tietokonelaitteistot. Kela järjestää vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain (133/2010) 8 :n ja 2 momentin mukaan etätulkkausta käyttävälle henkilölle tulkkauksessa tarvittavat hinnaltaan kohtuulliset välineet sekä laitteet sekä vastaa etäyhteyden käytöstä aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista. Kansaneläkelaitoksen apuvälinepalveluja ohjaava laki ja asetus: ks. > lainsäädäntö. Lisätietoja: 3.5 Vakuutusyhtiöt Terveydenhuollon toimintayksikkö voi saada korvauksia apuvälinetarpeen arvioinnista, apuvälineiden hankinnasta, niiden käytön opetuksesta, huollosta ja uusimisesta aiheutuvista kuluista, jos apuvälineen tarve perustuu tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain tai liikennevakuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaiseen vahinkoon tai ammattitautiin. Edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle on toimitettu arviointiin pohjautuva riittävä selvitys apuvälinetarpeesta. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita apuvälineiden toimittaja). Apuvälineen tarve arvioidaan pääasiassa julkisessa terveydenhuollossa. Apuvälineasiantuntija merkitsee Effectorin (apuvälinerekisteri) potilaan tietoihin vakuutusyhtiön nimen, vahinkonumeron sekä lyhyen kuvauksen vahingosta ja sen ajankohdasta. 10

16 Apuvälineillä tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön apuvälineiksi katsomia välineitä, sekä sellaisia muita apuvälineitä, joita henkilö tarvitsee vamman aiheuttamien toimintarajoitusten vuoksi. Korvattavia välineitä ovat myös kotona tarvittavat opiskelua helpottavat välineet ja erityiset harrastusvälineet. Vamman edellyttämät apuvälineiden muutostyöt korvataan kokonaisuudessaan. Vakuutusyhtiöiden apuvälinepalveluja ohjaavat lait: ks. > lainsäädäntö. Lisätietoja: Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Vakuutuksesta korvataan vain ylimääräiset vahinkoon liittyvät kulut ja menetykset. Apuvälineet korvataan, jos niiden käyttötarve johtuu potilasvahingosta Valtiokonttori Valtiokonttori korvaa asevelvollisille ja puolustuslaitoksen palveluksessa oleville tai sen tehtävään otetuille henkilöille sekä sotainvalideille palveluksesta aiheutuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta tarpeelliset apuvälineet sekä niiden korjaamisen, uusimisen ja käytön opettamisen. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voidaan korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle tietyin perustein haitta-asteen perusteella. Apuvälineasiantuntija merkitsee Effectorin potilaan tietoihin haitta-asteen ja vahinkonumeron. Valtiokonttorin apuvälinepalveluja ohjaava laki: > lainsäädäntö. Lisätietoja: ks Työhallinto Työhallinto voi korvata vajaakuntoisen henkilön työnantajalle työolosuhteiden järjestelytukea. Tällä tuella työnantaja voi hankkia työkoneita, työtuoleja, erityisvalaisimia ja tietokonelaitteistoja, kehittää työmenetelmiä tai teettää työpaikan muutostöitä, jotka auttavat vajaakuntoisen työntekijän työhön sijoittumista tai tukevat hänen työssä pysymistään. Järjestelytuen enimmäismäärä henkilöä kohden määritellään vuosittain. Laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) ja asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuisuuksista (1253/1993). 3.8 Työnantajat Työturvallisuuslain mukaan (738/2002) työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai muu varuste, silloin kun työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen suorittaminen sitä edellyttävät ja se on välttämätön tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi. Työpisteen ergonomiassa on otettava huomioon, että työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein ja terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein. 11

17 3.9 Valtion Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen (512/1999), jonka mukaan TE-keskus korvaa kunnalle apuvälineet, jotka on hankittu: 1. pakolaiselle tai hänen perheenjäsenelleen tai muulle omaiselle, jos perheside oleskeluluvan saaneeseen henkilöön on ollut olemassa ennen tämän maahantuloa Suomeen, 2. ulkomaalaiselle, jolle on myönnetty turvapaikka jolle on myönnetty oleskelulupa kiintiöpakolaisena tai suojelun tarpeen perusteella jolle on tilapäisen suojelun jälkeen myönnetty kolmen vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen jatkuva oleskelulupa, ei kuitenkaan opiskelun, työnteon tai ammatin harjoittamisen tai avioliiton perusteella tai, jolle on, hänen haettuaan kansainvälistä suojelua, myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51, 52 tai 89 :n perusteella, tai joka on ulkomaalaislain 93 :n mukaan otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisen velvoitteen täyttämiseksi. 3. henkilölle, joka on muuttanut entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen ja on saanut ulkomaalaislain (301/2004) 48 :n perusteella oleskeluluvan joka on ollut Suomen kansalainen jonka vanhemmista ainakin toinen on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen jonka isovanhemmista yksi on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen jonka Suomeen muuttanut perheen jäsen täyttää jonkun yllämainituista kohdista Pakolaisen tai ulkomaalaisen (1-2. kohtien henkilöt) vamman tai sairauden edellyttämät, sosiaali- tai terveydenhuollon myöntämät apuvälineet, joiden kustannukset ovat huomattavat, korvataan enintään kymmeneltä vuodelta, jos henkilö on pitkäaikaisesti apuvälinepalvelun tarpeessa Suomeen saapuessaan. Entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneen henkilön apuvälineet korvataan vastaavasti enintään viideltä vuodelta. Suomen kansalaisuuden saanut ei kuulu kustannusten korvaamisen piiriin. Heidän apuvälinepalvelunsa hoidetaan samoin kuin muidenkin Suomen kansalaisten. Lisätietoja: 12

18 4. Apuvälinepalveluiden toimijat ja vastuut 4.1 Apuvälinepalveluiden toimijat Apuvälinealan asiantuntija on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on soveltuva koulutus, tietoa ja osaamista sekä apuvälinepalvelujärjestelmistä että apuvälineistä. Hän on toistuvasti tekemisissä apuvälinepalveluiden tai apuvälineiden kanssa ja pitää yllä ammattitaitoaan. Apuvälinetarpeen arviointia ja valintaa tekevällä henkilöllä on apuvälinetietouden lisäksi tietoa eri sairauksien, vammaisryhmien ja ikääntymisen vaikutuksesta toimintakykyyn. Apuvälinealan asiantuntijana voi toimia apuvälineteknikko, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, kuulontutkija, puheterapeutti, toimintaterapeutti, apuvälineiden huoltamiseen ja korjaamiseen perehtynyt ammattihenkilö tai muun soveltuvan koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö, joka toimii asianomaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä sovitun työjaon mukaisesti. Apuvälinetarpeen arvio voidaan myös tarvittaessa toteuttaa moniammatillisessa tiimissä. 4.2 Apuvälinealan asiantuntijan vastuu Apuvälinealan asiantuntijoiden vastuulla on potilaslähtöinen ja yksilölliseen tarveharkintaan perustuva apuvälineprosessi. Terveydenhuollon henkilöstö toimii lakien ja asetusten sekä alueellisen toimintakäytännön (VALPAS) mukaan. Apuvälinepalvelu edellyttää kaikkien ammattiryhmien yhteistyötä. Apuvälinealan asiantuntija kunnioittaa potilaan etua, itsemääräämisoikeutta ja potilaan ilmaisemaa tahtoa. Apuvälineasiantuntijan on myös toimittava lojaalina työnantajalleen ja yhteiskunnalle sekä huomioitava palveluun ja apuvälineen kustannuksiin liittyvät seikat Vaitiolovelvollisuus Apuvälinealan asiantuntijan on noudatettava terveydenhuollon yleisiä salassapitomääräyksiä. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ( /559) 17 : Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen. Tietosuoja säilyy potilaan kuoleman jälkeen. Terveydenhuollon ammattihenkilö joutuu vastaamaan mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain määräysten mukaisesti. Erityisesti iäkkäiden, vaikeavammaisten, holhottavien ja alaikäisten potilaiden palvelussa on tärkeää huomioida lähihenkilöt, mutta silloinkin tulee kunnioittaa potilaan etua, itsemääräämisoikeutta ja potilaan ilmaisemaa tahtoa. Omaiset ja potilaan lähihenkilöt eivät saa potilasta koskevia tietoja ilman hänen lupaansa Apuvälineiden käyttökuntoisuus ja -turvallisuus Apuvälineen luovuttaja on vastuussa siitä, että apuväline on käyttäjälleen sopiva ja turvallinen. Apuvälineen luovuttajan tulee varmistaa, että laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja ohjeistuksen mukaisesti ja että apuvälineen mukana on tur- 13

19 vallisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014.) Apuvälinealan asiantuntijan on varmistuttava siitä että apuvälineen, joka on terveydenhuollon laite tai tarvike: a) kunto on lain edellyttämällä tasolla; b) käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön ja käytön turvallisuuteen vaikuttavat rakennusosat ja rakenteet sekä siihen liittyvät laitteet, tarvikkeet ja varusteet eivät vaaranna terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen suorituskykyä tai käyttäjän tai muun henkilön terveyttä tai turvallisuutta; ja c) käyttöä koskevat ohjeet ja menettelyt ovat asianmukaiset. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen saa asentaa, huoltaa ja korjata vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. Terveydenhuollossa apuvälineisiin tehdyt yksilölliset muutostyöt tulee dokumentoida Effectoriin tai muuhun käytössä olevaan apuvälinetietojärjestelmään. Potilaalle tulee kertoa, mitä päivittäiseen käyttöön ja käyttökuntoon liittyviä toimenpiteitä apuvälineelle suositellaan tehtäväksi. Tarvittaessa ohjeet annetaan kirjallisena. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014). Mikäli apuvälineessä havaitaan ominaisuuksien tai suorituskyvyn muutoksia tai häiriöitä tai sellaisia riittämättömiä merkintöjä tai käyttöohjeita, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan vakavaan heikkenemiseen tai kuolemaan, siitä tulee aina tehdä ilmoitus Valviralle, jotta mahdollinen riski saadaan muidenkin käyttäjien ja lainaavien tahojen tietoon. Vaaratilanteesta tulee myös ilmoittaa apuvälineen toimittajalle. Vaaratilanneilmoituslomake löytyy Effectorista sekä internetistä osoitteesta: esta/kayttajan_vaaratilanneilmoitus Uuden apuvälineen vastaanottotarkastus tehdään valmistajan antamien tietojen ja ohjeiden mukaan. Vastaanottotarkastuksella varmistetaan, että laitteessa on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja että sen mukana on käyttöohje. Samalla varmistetaan apuvälineen luovutus siinä kunnossa, missä valmistaja on tarkoittanut sitä käytettävän. Käytöstä palautuneet apuvälineet tulee tarkastaa ennen niiden uudelleen käyttöönottoa. Apuvälineelle suoritetaan tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet niin että sen turvallinen käyttö mahdollistuu Kirjaaminen Jokaisen potilaan apuvälinepalvelusta tulee kirjata tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot potilasasiakirjoihin; potilaskertomukseen ja apuvälinerekisteriin (Effector). Potilaskertomukseen kirjataan apuvälinepalvelusta apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen valinta, apuvälineen käytön ohjaus ja apuvälineen käytön seuranta. Apuvälinetarpeen arvioinnista on hyvä kirjata apuvälineratkaisu ja sen perusteet, luovutettavan apuvälineen käytölle asetettu tavoitteet, suunnitelma palveluprosessin toteutuksesta ja kestosta ja apuvälinepalvelun toteutus. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014.) 14

20 4.2.4 Tiedottaminen Mikäli apuvälineen tarve on tilapäinen ja apuvälinepalvelu toteutuu yhdellä käynnillä, tulee potilasasiakirjaan kirjata vähintään apuvälineen käyttöön luovutuksen perusteena oleva sairaus, vamma tai muu toiminnanvajaus ja niistä aiheutuva toimintakyvyn ongelma sekä apuvälineen käytön tavoitteet. (Ohjeita terveydenhuollon apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi 2014.) Apuvälinepalveluista tulee tiedottaa kuntalaisia esim. internetin ja esitteiden välityksellä. Tavoitteena on, että tiedonsaanti on esteetöntä kaikille erityisryhmille. Potilaalle ja tarvittaessa hänen lähihenkilöilleen on annettava riittävä neuvonta ja ohjaus apuvälinepalvelun merkityksestä, eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Tarvittaessa paikalle tilataan tulkki vieraskielistä, aisti- tai puhevammaista potilasta varten. 4.3 Tavoitettavuus ja odotusajat apuvälinepalveluissa Apuvälinepalveluissa potilaalla on oltava mahdollisuus saada yhteys apuvälinealan asiantuntijaan arkipäivisin. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin perusterveydenhuollossa kolmen kuukauden kuluessa ja erikoissairaanhoidossa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Myös apuvälineiden korjaus tulee toteuttaa kohtuullisessa ajassa. (Terveydenhuoltolaki). Apuvälineiden kiireellisyyttä arvioitaessa tulee huomioida apuvälineen välttämättömyys elintärkeiden ja keskeisimpien toimintojen ylläpitämisessä. (Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2009). Kun apuvälineet ovat turvallisen kotiutuksen edellytys, soveltuvat apuvälineet on luovutettava potilaalle mahdollisimman pian. Tällaisia ovat liikkumisen, WC-toimintojen ja sängystä ylösnousun mahdollistavat apuvälineet. Potilas voi joskus joutua odottamaan käyttöönsä tarkoituksenmukaisempaa apuvälinettä, mutta odotusajaksi on luovutettava kotiutumiselle tai liikkumiselle välttämätön korvaava apuväline. Yksilöllisesti sovitettavien apuvälineiden odotusaika on riippuvainen myös apuvälineen myyjän toimitusajoista. 4.4 Apuvälineiden hankinta Apuvälineet hankitaan yleensä terveydenhuollon yksiköihin hankintasopimusten perusteella. VSSHP:n hankintatoimi järjestää alueellisen hintakilpailutuksen hankintalain mukaisesti. Tarjouspyyntöjen kokonaistaloudelliset arviointiperusteet ja tarjousten vertailu valmistellaan TYKSin, aluesairaaloiden ja terveyskeskusten apuvälinealan asiantuntijoiden yhteistyönä. Vertailun perusteella suositellaan kustakin tarjotusta apuvälineryhmästä tarpeellinen määrä apuvälinemerkkejä, joita suositellaan alueellisesti hankittavaksi. Palveluseteliä voidaan käyttää apuvälineiden hankkimiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 7 :n 2 momentin mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla sellainen, että sillä voi hankkia asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavan tavanomaisen apuvälineen. Asiakas saa kuitenkin halutessaan hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apuvälineen, jolloin hänen tulee itse maksaa valitsemansa apuvälineen hinnan ja palvelusetelin arvon välinen hinnanero. VSSHP:ssa on käytössä palveluseteli peruukkien ja rintaproteesien hankinnassa. 15

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM.

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. Apuvälineet OSA1 Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot