- ohje alueelliseksi käytännöksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008"

Transkriptio

1 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT - ohje alueelliseksi käytännöksi päivitetty voimassa toistaiseksi Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian ja apuvälinetoiminnan yhtenäistäminen -hanke Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ohje alueelliseksi käytännöksi Elokuu 2006 Irja Suhonen, projektityöntekijä, TtM, ft Päivitys. Anita Karlsson, fys oh Loviisa Tiina Salonen, fys oh Sipoo Paula Siltanen, fys oh Porvoon sairaala Merja Skogster, fys oh Porvoo

2 2 TIIVISTELMÄ Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut - ohje alueelliseksi käytännöksi Koonnut ja toimittanut Irja Suhonen Itä-Uudenmaan liitto käynnisti vuonna 2003 aluekeskusohjelman, jonka yhdeksi osa-alueeksi päätettiin terveydenhuollon alueellisen yhteistyöstrategian luominen. Yhteistyöstrategian tavoitteena oli käynnistää konkreettista toiminnallista ja taloudellista yhteistyötä alueen terveyskeskusten ja sairaalan välillä. Tämän aluekeskusohjelman yhdeksi osahankkeeksi valittiin Kuntoutus apuvälineet. Osahanketta työstämään nimitettiin työryhmä Porvoon sairaanhoitoalueen terveyskeskusten ja Porvoon sairaalan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetuottajista. Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian ja apuvälinetoiminnan yhtenäistäminen -hankkeelle valtionavustusta ajalle Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä. Hän laati Porvoon sairaanhoitoalueelle yhteisen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ohjeen yhteistyössä alueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden tuottajien ja niistä päättävien kanssa. Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut - ohje alueelliseksi käytännöksi määrittelee lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden saatavuuden sekä työn- ja vastuunjaon alueen terveyskeskusten ja Porvoon sairaalan välillä. Ohjeessa on kuvattu koko apuvälinepalveluprosessi sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Ohjeen ulkopuolelle jäävät erikoissairaanhoidosta saatavat, erikoisasiantuntijuutta vaativat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet. Vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella myönnettävät apuvälineet eivät kuulu tähän ohjeistukseen, vaikka niitä sivutaan saatavuusperusteissa. Kuntien vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella apuvälineiden myöntämisestä vastaavilta henkilöiltä sekä kotihoidon yksikköjen vastaavilta on pyydetty kommentit tästä ohjeesta. Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut - ohje alueelliseksi käytännöksi perustana on käytetty Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton vuonna 2003 julkaisemaa valtakunnallista Apuvälinepalveluiden laatusuositusta. Kaikki Porvoon sairaanhoitoalueen kunnat ja Porvoon sairaala paitsi Sipoo ovat hyväksyneet Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ohje alueelliseksi käytännöksi ohjeen. Sipoo hyväksyy ohjeen johtavan lääkärin tekemien tarkennusten jälkeen, jotka on mainittu liitteessä 2. Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut - ohje alueelliseksi käytännöksi päivitetään kahden vuoden välein. Avainsanat: Apuvälinepalvelujen tuottajat, apuvälinepalveluprosessi, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet

3 3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 5 2. YLEISTÄ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUISTA 6 3. TERVEYDENHUOLLON APUVÄLINEPALVELUJA OHJAAVAT LAIT JA ASETUKSET 7 4. APUVÄLINEPALVELUIDEN PORRASTUS APUVÄLINEPALVELUITA TUOTTAVIEN VÄLILLÄ Terveyskeskus Porvoon sairaala HUS Apuvälinekeskus (Lapset ja nuoret) HUS Apuvälinekeskus (Aikuiset) HUS/ Neurologian klinikka/ Kuntoutuspoliklinikka HUS/ Silmä-korvasairaala, Näönhuollon apuvälineet Kuulonhuollon sekä puhe- ja äänihäiriöiden apuvälineet Sosiaalitoimi Opetustoimi Kansaneläkelaitos Vakuutusyhtiöt Valtiokonttori Työvoimahallinto Työvoima- ja elinkeinokeskus SUOSITUS LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUPROSESSIN TOIMINTAKÄYTÄNNÖISTÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA Apuvälinetarpeen havaitseminen ja palveluihin hakeutuminen Apuvälinetarpeen arviointi Apuvälineen sovitus, kokeilu, valinta ja mahdollisten muutostöiden suunnittelu Apuvälineen hankinta ja luovutus Lyhytaikainen apuvälinelaina Pitkäaikainen apuvälinelaina Henkilökohtainen apuväline Apuvälineen käytön opetus Apuvälineen kuljetus Apuvälineen käytön seuranta Apuvälineiden huolto, korjaus ja puhdistus Luovuttajan vastuu Käyttäjän vastuu Apuvälineiden palautus 20

4 Laitoshoidossa olevien / laitoshoitoon siirtyvien apuvälineet Kotikunnan muutos Apuvälinepäätös ja valitusoikeus Tiedottaminen kuntalaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle APUVÄLINEIDEN TIETOJÄRJESTELMÄT JA APUVÄLINEPALVELUPROSESSIN DOKUMENTOINTI PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN APUVÄLINETOIMIPISTEET LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUS SEKÄ VASTUUN- JA TYÖNJAKO PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA Hoito- ja harjoitusvälineet Tukilaitteet ja proteesit Henkilökohtaisen hygienian ja suojan välineet Liikkumisen apuvälineet Kodinhoitovälineet Asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet Kommunikointi- ja havaitsemisvälineet Tuotteiden ja tavaroiden käsittely- ja kuljetusvälineet Ympäristöolosuhteita parantavat välineet, työvälineet ja tietokoneet LÄHTEET 44 LIITE 1 LIITE 2

5 5 1. JOHDANTO Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut Porvoon sairaanhoitoalueella -ohje alueelliseksi käytännöksi on Porvoon sairaalan ja Porvoon sairaanhoitoalueen jäsenkuntien välillä sovitun työn- ja vastuunjaon sekä apuvälineiden saatavuusperusteiden ohje. Erikoissairaanhoidosta myönnettävät ja erikoisasiantuntijuutta vaativat muut kuin Porvoon sairaalasta saatavat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet eivät ole mainittu tässä ohjeessa. Porvoon sairaanhoitoalueeseen kuuluu kahdeksan kuntaa; Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen ( Mäntsälän perusturva), Porvoo ja Sipoo. Näistä kunnista Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja ja Loviisa muodostavat Loviisanseudun terveydenhuollon kuntayhtymän, joka vastaa alueen perusterveydenhuollon palveluista ( Loviisa). Tämän alueellisen ohjeen tavoitteena on ohjata ja kehittää Porvoon sairaanhoitoalueen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja siten, että ne toimivat käyttäjälähtöisesti, oikeaaikaisesti ja yhtäläisin perustein, kuten Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton julkaisemassa apuvälineiden laatusuosituksessa (2003) suositellaan. Tehokas ja ammattitaitoinen apuvälinepalvelu takaa sen, että kuntalainen saa apuvälineen todetun apuvälinetarpeen mukaisesti asuinkunnasta riippumatta. Porvoon sairaala ja sairaanhoitoalueen kunnat ovat sitoutuneet noudattamaan tätä ohjetta; apuvälineitä lainataan tai apuvälineiden hankintaa varten tehdään maksusitoumuksia pääasiassa tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeistuksen perustana oleva tieto on kerätty Porvoon sairaalasta ja sairaanhoitoalueen jäsenkuntien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden tuottajien ja päättäjien yhteisten neuvottelujen ja kirjallisten kyselyjen avulla syksyllä 2005 ja keväällä Apuvälineohjeen pääluokitusta tehtäessä on käytetty pohjana SFS - EN ISO 9999 luokitusta vuodelta 1998 sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton julkaisua Apuvälinepalveluiden laatusuositus/ Oppaita 2003:7. Apuvälinepalvelut ohje päivitetään jatkossa kahden vuoden välein. HUS apuvälinehanke on aloitettu 2009 tavoitteenaan HUS alueen yhtenäiset apuvälinepalvelut.

6 6 2. YLEISTÄ LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUISTA Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta (Terveydenhuoltolaki /1326). Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälinetarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia apuvälineitä ovat lääkinnällisin perustein todetun toimintavajavuuden korjaamiseen tarkoitetut välineet, laitteet tai vastaavat, joita vajaakuntoinen henkilö tarvitsee selviytyäkseen päivittäisissä toiminnoissaan. Apuvälineisiin luetaan myös kuntoutuksessa tarvittavat hoito- ja harjoitusvälineet sekä peruskoulua tai lukiota käyvän vammaisen oppilaan henkilökohtaiset koulussa ja muissa elämän tilanteissa tarvitsemat apuvälineet. Apuväline on väline, laite tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen takia heikentynyt. Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana on potilaan toimintakyky ja kokonaiselämäntilanne sekä niistä nousevat tarpeet. Apuväline hankitaan mahdollistamaan ihmisen toimintaa, ei korvaamaan puutteita. (Salminen 2002, Apuvälinepalvelujen laatusuositus 2003, Apuvälinepalvelunimikkeistö -opas terveydenhuollon käyttöön 2004). Terveydenhuollossa apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on kuntien ja niiden muodostamien sairaanhoitopiirien tehtävä. Niiden tulee huolehtia siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve kunnassa tai kuntainliiton alueella edellyttää. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat osa saumatonta hoito- ja kuntoutusprosessia. ( Apuvälinepalveluiden laatusuositus 2003).

7 7 3. TERVEYDENHUOLLON APUVÄLINEPALVELUJA OHJAAVAT LAIT JA ASETUKSET Suomen lainsäädäntö takaa, että kansalaisilla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin apuvälineisiin. Terveyden- ja sosiaalihuollon lainsäädäntö ohjaa apuvälinepalvelujen järjestämistä perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon tasolla. Lähtökohtana apuvälinepalveluiden järjestämiselle on Suomen perustuslaki (731/1999). Kansanterveyslaki (66/1972) velvoittaa kuntaa järjestämään kuntalaisten terveyden- ja sairaanhoidon, johon kuuluvat lääkärin suorittama tutkimus, hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Terveydenhuoltolaki /1326 määrittelee kuntoutuksen sisältöä tarkemmin. Kuntoutukseen katsotaan kuuluvaksi neuvonta, kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, apuvälinehuolto sekä sopeutumisvalmennus ja ohjaustoiminta sekä muut siihen rinnastettavat toiminnat. Erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) ovat vastaavat säännökset lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä. Hoitotakuu eli hoitoon pääsyä koskeva lainsäädäntö alkaen (kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa) määrittelee enimmäisajat, joiden kuluessa on päästävä tutkimuksiin ja hoitoon. Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta, tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma (potilaslaki). Hoitoon pääsy terveyskeskukseen edellyttää välitöntä yhteydensaantia terveyskeskukseen arkipäivisin virkaaikana. Terveydenhuollon ammattihenkilön hoidon tarpeen arvioinnin tulee tapahtua kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta terveyskeskukseen, ellei asiaa voida selvittää puhelimitse. Lääketieteellisesti perusteltu hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Erikoissairaanhoidossa arvio hoidon tarpeesta tulee tapahtua viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoitoon pääsy on järjestettävä ja hoito aloitettava kiireellisyys huomioon ottaen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lääkinnällinen kuntoutus on osa kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain tarkoittamaa sairaanhoitoa, joten lääkinnälliseen kuntoutukseen on päästävä laissa todetussa enimmäisajassa. Usein kuntoutus on osa muuta hoitoa tai jatkoa muulle hoidolle. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) säätää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja apuvälineet maksuttomiksi niitä tarvitseville.

8 8 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) ja vastaava asetus (759/1987) ohjaavat myös kuntien apuvälinepalveluja. Niiden mukaan kunta on velvollinen korvaamaan vaikeavammaiselle henkilölle asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden ja laitteiden hankinnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Vaikeavammaisena pidetään sellaista henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Muita apuvälinepalveluja ohjaavia lakeja ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä ja siihen liittyvien lakien muutokset ( /2003) sekä laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). Lait luettavissa osoitteessa

9 9 4. APUVÄLINEPALVELUIDEN PORRASTUS APUVÄLINEPALVELUJA TUOTTAVIEN VÄLILLÄ Terveydenhuollossa apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on kuntien ja niiden muodostamien sairaanhoitopiirien tehtävä. Niiden tulee huolehtia siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve kunnassa tai kuntainliiton alueella edellyttää. Apuvälinepalveluita järjestävät myös muut hallinnon alat kuten sosiaalitoimi, opetustoimi, KELA, vakuutusyhtiöt, valtiokonttori, työvoimahallinto sekä työvoima- ja elinkeinokeskus oman lainsäädäntönsä puitteissa. Näidenkin myöntämien apuvälineiden tarpeen määrittely ja suositus hankittavasta apuvälineestä tehdään pääsääntöisesti terveydenhuollossa. (Salminen 2002). Lisäksi myös kuntoutuslaitokset tuottavat apuvälinepalveluja. Osan palveluista toteuttavat järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja apuvälineyritykset. Apuvälineen tarvitsija voi halutessaan myös itse hankkia toimintakykyään edistäviä välineitä. 4.1 Terveyskeskus Terveyskeskuksen apuvälineyksikkö huolehtii omassa ja yksityisen terveydenhuollon seurannassa olevien potilaiden apuvälinepalveluista ja lisäksi yksityisissä vanhusten asumispalveluyksiköissä asuvien vanhusten apuvälinepalveluista. Sairaalassa tai muussa laitoshoidossa pitkäaikaispäätöksellä olevien potilaiden apuvälinehankinnoista vastaa kyseinen hoitopaikka, ellei kunnassa ole muutoin sovittu. HUS/Porvoon sairaalasta kotiutuvat potilaat saavat apuvälineet tarvittaessa Porvoon sairaalasta, mikäli kunta ei anna apuvälineitä omasta terveyskeskuksesta. Terveyskeskus vastaa asiakkaan apuvälineistä alaraajaleikkausten yhteydessä. Terveyskeskus vastaa myös erityishuollon asiakkaiden apuvälineistä, poikkeuksena sairaalan hoitovastuulla olevat potilaat ja apuvälineet, jotka luovutetaan erikoissairaanhoidosta. 4.2 Porvoon sairaala Porvoon sairaala vastaa hoitovastuullaan olevien potilaiden kaikista kyseiseen sairauteen liittyvistä apuvälinetarpeista. Käytäntö koskee myös tilanteita, joissa potilas on Porvoon

10 10 sairaalan maksamana hoidossa esim. Ortonissa, Reumasäätiön sairaalassa, Folkhälsanissa, Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa (Synapsiassa). Hengitysapuvälineiden tarve arvioidaan erikoissairaanhoidossa; inhalaatiolaitteet (lääkesumuttimet), CPAP-laitteet ja happirikastimet. Pysyvä happihoito aloitetaan aina erikoissairaanhoidossa. Porvoon sairaala vastaa myös hengityshalvausdiagnoosin saaneiden potilaiden kyseiseen sairauteen liittyvistä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä. Ennen hengityshalvausdiagnoosia saadut apuvälineet jäävät tarvittaessa potilaan käyttöön. 4.3 HUS Apuvälinekeskus (Lapset ja nuoret) Apuvälinekeskus vastaa Lasten ja nuorten sairaalan toimintaan liittyvästä apuvälinepalvelusta 18-vuotiaaksi saakka. Asiakkaat ovat Lasten ja nuorten sairaalan hoito/kuntoutusvastuulla tai tulevat HUS-alueelta lääkärin lähetteellä apuvälinekeskukseen. Lasten ja nuorten sairaala vastaa myös Ruskeasuon koulun oppilaiden apuvälinepalveluista. Apuvälinekeskuksen yhteydessä toimii Tietoteekki. Se on tietokoneavusteisen kuntoutuksen keskus, joka vastaa kommunikaatioapuvälineistä. HUS Lasten ja nuorten sairaala, Apuvälinekeskus Mannerheimintie 107 PL HUS Käyntiosoite: Nauvontie 8, 2 krs Helsinki Kanslian puh. (09) HUS Apuvälinekeskus (Aikuiset) Apuvälinekeskus vastaa vaikeavammaisten tarvitsemien vaativan erikoistason apuvälinepalvelujen tuottamisesta HUS-piirin alueella. Apuvälineyksikön järjestämisvastuulle kuuluvat sähkötoimiset liikkumis-, kommunikaatio-, ympäristönhallinta- ja muut erikoisapuvälineet.

11 11 Apuvälineyksikön palveluihin kuuluvat apuvälinetarpeen ja käyttömahdollisuuksien arviointi, apuvälineen sovitus, käytön opetus, luovutus ja seuranta sekä apuvälineen huolto ja korjaus ja apuvälineneuvonta. Yhteydenotot terveyskeskusten tai Porvoon sairaalan lähetteellä. HUS Apuvälinekesku Mannerheimintie 107 PL HUS Käyntiosoite: Nauvontie 8, 2 krs Helsinki puh. (09) HUS/Neurologian klinikka/kuntoutuspoliklinikka Kuntoutuspoliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne potilaat tulevat lääkärin lähetteellä. Kuntoutuspoliklinikka vastaa moniammatillista asiantuntemusta vaativan aivohalvauksen jälkeisen kuntoutuksen ja jatkohoidon järjestämisestä ja tarvittaessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden mm. ortoosien ja liikkumisen apuvälineiden hankinnasta. Kuntoutuskeskus Paciuksenkatu 21, 5. kerros, Helsinki PL 302, HUS puh. (09) HUS/ Silmä-korvasairaala, näönhuollon apuvälineet Kuntoutuspoliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne saavutaan lääkärin lähetteellä. Kuntoutuspoliklinikalla tutkitaan ja kuntoutetaan sairaanhoitopiirin näkövammaisia henkilöitä, joiden paremman silmän näöntarkkuus on alle 0,3 parhaalla mahdollisella lasikorjauksella tai kun henkilö näkökenttien tai muun syyn takia luokitellaan näkövammaiseksi. Kuntoutuspoliklinikan silmälääkäri tapaa ensikäynnillä kaikki uudet asiakkaat ja tarvittaessa kuntoutuspoliklinikalla aikaisemmin käyneet asiakkaat. Uuden asiakkaan toisella käyntikerralla kuntoutuspoliklinikalla arvioidaan hänen apuvälinetarpeensa.

12 12 Kuntoutuspoliklinikan kautta myönnettävät apuvälineet ovat silmälasit lähityöskentelyyn, suodatin- eli absorptiolasit häikäisynestoa varten, piilolasit, heikkonäköisten optiset apuvälineet, atk-apuvälineet, kohotasot ja -pulpetit, pistekirjoituskoneet, ensimmäinen valkoinen keppi, opaskoirat sekä silmäproteesit. Näönhuollon apuvälineiden korvausmenettelystä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehdään vuosittain oma suosituksensa. Kuntoutuspoliklinikka Silmä-korvasairaala Haartmaninkatu 4 C, Helsinki PL 220, HUS puh. (09) Kuulonhuollon sekä puhe- ja äänihäiriöiden apuvälineet Kuulonhuollon apuvälineitä asiakkaat saavat kuntakohtaisesti eri palveluntuottajilta. Silmä- ja korvasairaalan kuulokeskus jakautuu lasten ja aikuisten kuulokeskukseen. Asiakkaat tulevat kuulokeskukseen tutkimuksiin sekä hoito- ja kuntoutusarvioon lääkärin lähetteellä. Kuulokeskus audiologian poliklinikka Silmä-korvasairaala Haartmaninkatu 4 E, Helsinki PL 220, HUS Ajanvaraus: puh. (09) Muut asiat: puh. (09) Foniatrian poliklinikalle tulevat erilaisista kommunikaatiohäiriöistä kärsivät lapset ja aikuiset lääkärin lähetteellä. Poliklinikan erikoisalaa ovat kommunikaation apuvälineet. Foniatrian poliklinikka Silmä-korvasairaala Haartmaninkatu 4 E, Helsinki PL 220, HUS puh. (09)

13 Sosiaalitoimi Kuntien sosiaalitoimen vastuulla on vammaispalvelulain 9 :n sekä vammaispalveluasetuksen 12 :n perusteella vammaisen henkilön asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden sekä 17 :n perusteella muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi kiinteästi asennetut henkilönnostolaitteet ja kuulovammaisille tarkoitetut valolliset ovikellot tai muut hälytyslaitteet. Asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamiseen oikeutettuna vaikeavammaisena henkilönä pidetään sellaista henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet korvataan kokonaan, mikäli hakija on lain tarkoittamalla tavalla vaikeavammainen, eikä hän ole jatkuvassa laitoshoidon tarpeessa. Muita kuin lääkinnällisen kuntoutuksen välineitä, laitteita ja kojeita voivat olla esimerkiksi auto, matkapuhelin tai mikroaaltouuni. Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien apuvälineiden hankkimisesta maksetaan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa takia liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Näiden välineiden ja laitteiden hankintahinnasta voidaan korvata puolet, ja tällöin ne jäävät asiakkaan omaisuudeksi. Ne voidaan myös antaa maksutta asiakkaan käyttöön, jolloin omistusoikeus säilyy kunnalla. Asiakkaan omistuksessa olevan välineen huolloista ja korjauksista vastaa asiakas. 4.9 Opetustoimi Perusopetuslain mukaan vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät koulussa käytettävät koulu- ja luokkakohtaiset erityiset apuvälineet, joita tarvitaan liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa. Erityisopetusta saavalla opiskelijalla on oikeus esteettömän opiskelun edellyttämiin erityisiin apuvälineisiin. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää nämä erityiset apuvälineet, joita ovat mm. hissit, kaiteet, luiskat, laskettavat ja nostettavat pesualtaat sekä erilaiset pulpetit, tuolit ja muut vastaavat välineet. Opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin kuuluvat mm. kommunikointia tukevat materiaalit ja välineet. Oppilaan henkilökohtaisesti koulussa tarvitsemat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet tulevat terveydenhuollon kautta ja peruskoulun 7-9 luokilta alkaen tarvittavat vaativat opiskelun apuvälineet Kelan kautta.

14 14 Lisätietoja: Kansaneläkelaitos Kela järjestää vaikeavammaiselle työssä ja opiskelussa sairauden tai vamman vuoksi tarpeelliset apuvälineet. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka ei selviydy työstään tai opiskelustaan ilman suunniteltua apuvälinettä. Kelan korvaamia apuvälineitä ovat esim. tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, piste- ja isonäytöt sekä tietokonelaitteistot. Apuvälineitä voidaan myöntää aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen silloin, kun apuväline katsotaan tarpeelliseksi myös myöhemmin työelämään tähtäävässä opiskelussa. Apuvälineet annetaan kuntoutujan käyttöön, mutta ne säilyvät Kelan omistuksessa. Kela vastaa apuvälineiden käytön opettamisesta, huollosta ja seurannasta. Lisätietoja: Vakuutusyhtiöt Vakuutusyhtiöt korvaavat liikenne- ja tapaturmavakuutuslain perusteella toimintakykykuntoutuksena tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita aiheutuu toiminnan rajoitusten vuoksi tarvittavista apuvälineistä. Apuvälinetarpeen tulee johtua korvattavasta liikennevahingosta, työtapaturmasta tai ammattitaudista. Kustannuksina korvataan apuvälineiden määräämisestä, sovittamisesta, hankkimisesta, käyttöön luovuttamisesta, käyttöön harjaannuttamisesta sekä huollosta tai uusimisesta aiheutuvat kustannukset. Apuvälineillä tarkoitetaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön apuvälineiksi katsomia välineitä, sekä sellaisia muita apuvälineitä, joita vahingoittunut tarvitsee vamman aiheuttamien toimintarajoitusten vuoksi. Korvattavia välineitä ovat myös kotona tarvittavat opiskelua helpottavat välineet ja erityiset harrastusvälineet. Vamman edellyttämät apuvälineiden muutostyöt korvataan kokonaisuudessaan. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa korvaukset toteutetaan vakuutusehtojen mukaisesti. Apuvälineen tarve arvioidaan pääasiassa kunnallisen terveydenhuollon piirissä. Lisätietoja:

15 Valtiokonttori Valtiokonttori korvaa asevelvollisille ja puolustuslaitoksen työntekijöille tai työvelvollisten palveluksesta aiheutuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta tarpeelliset proteesit ja muut apuvälineet sekä niiden korjaamisen, uusimisen ja käytön opettamisen. Myös opaskoira korvataan harkinnan mukaan sokean käytettäväksi. Vähintään 10 prosentin invalidille korvataan päivittäisten toimintojen apuvälineet, joiden arvonlisäverollinen hinta on enintään 95 euroa ( kävelykepit, kyynärsauvat ja jääpiikit, sukanvetolaitteet, liukuesteet kenkiin, pukeutumisen apuvälineet, tarttumapihdit, yleisavaajat, tölkin avaajat ja oven avaamiseen tarvittavat apuvälineet, koroketyynyt, sängynjalan korotukset, suihkujakkarat, tukitangot, näkövammaisten apuvälineet esim. suurennuslasit ja kellot, kuulovammaisten apuvälineet esim. ovikellon ja puhelimen lisähälyttimet). Korvausta voi saada useampaankin apuvälineeseen. Edellytyksenä on, että invalidi tarvitsee apuvälinettä ja siitä on hänelle hyötyä. Valtiokonttori voi tarvittaessa pyytää asiantuntijan arvion apuvälineiden tarpeellisuudesta. Yli 95 euroa maksava apuväline korvataan vain, jos tarve johtuu korvatusta vammasta tai sairaudesta. Jos tarve ei aiheudu korvatusta vammasta, Valtiokonttori ei korvaa apuvälinettä 95 euroon asti, vaikka invalidi olisi itse halukas maksamaan ylimenevän osuuden. Apuvälineen hankkimisesta aiheutuvat mahdolliset toimituskulut maksetaan korvauksen lisäksi. Jos vähintään 20 % sotainvalidille hankitaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä kotihoidon tukemiseksi ja apuvälineen tarve ei liity korvattuun vammaan ja maksaa yli 95, niin Valtiokonttori maksaa kunnalle korvauksen jälkikäteen niin sanottuna kuntaennakkona. Lisätietoja: Sotilasvamma- ja veteraaniasiat Vahingonkorvauspalvelut Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 PL 60, VALTIOKONTTORI Puhelin (09) Työvoimahallinto Työvoimahallinto voi korvata vajaakuntoisen henkilön työnantajalle työolosuhteiden järjestelytukea, jos vajaakuntoisen henkilön työhön sijoittuminen tai työssä pysyminen edellyttävät vamman tai sairauden takia erityisjärjestelyjä. Tällä tuella työnantaja voi hankkia

16 16 työkoneita, työtuoleja, erityisvalaisimia ja tietokonelaitteistoja, kehittää työmenetelmiä tai teettää työpaikan muutostöitä, jotka auttavat vajaakuntoisen työntekijän työhön sijoittumista tai tukevat hänen työssä pysymistään. Järjestelytuen enimmäismäärä henkilöä kohden määritellään vuosittain. Lisätietoja: Työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-Keskus) Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden pitkäaikaisesta vammasta tai sairaudesta aiheutuneet kustannukset kunnalle, joka on tehnyt sopimuksen TE-keskuksen kanssa näiden henkilöiden vastaanotosta ja kotouttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Korvausta maksetaan enintään kymmeneltä vuodelta, paitsi entisen Neuvostoliiton alueelta tulleilta viideltä vuodelta. Pakolaisen tai ulkomaalaisen Suomessa oleskelun perusteista riippuu, mitä kustannuksia korvataan. Muilta osin maahanmuuttajien apuvälinepalveluissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin terveyspalveluissa muutoinkin. Akuuttihoito ja siihen liittyvät apuvälineet annetaan kaikille tarvittaessa. Suomen kansalaisuuden saanut ei kuulu kustannusten korvaamisen piiriin. Heidän apuvälinepalvelunsa hoidetaan samoin kuin muidenkin Suomen kansalaisten. Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Käyntiosoite Maistraatinportti 2, Helsinki Postiosoite PL 15, Helsinki

17 17 5. SUOSITUS LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUPROSESSIN TOIMINTAKÄYTÄNNÖISTÄ PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA Porvoon sairaanhoitoalueella lääkinnällisen kuntoutuksen liikkumisen- ja päivittäistentoimintojen apuvälineet ovat ensisijaisesti keskitetty fysioterapiaosastojen yhteyteen osana osaston muuta toimintaa. Apuvälinepalvelujen toteutuksesta vastaa tällöin fysioterapian henkilökunta. Sairaanhoitoalueella apuvälinepalveluja antavat myös toimintaterapeutit, kotihoidon henkilökunta, lääkärit ja puheterapeutit. Muiden apuvälineiden kohdalta katso sivu Apuvälinetarpeen havaitseminen ja palveluihin hakeutuminen Apuvälinepalveluprosessin lähtökohtana on vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä johtuva toiminnan haitta, joka rajoittaa ihmisen selviytymistä päivittäisissä toiminnoissaan hänen toimintaympäristössään. Apuvälinetarpeen voi havaita ja aloitteen apuvälinetarpeesta voi tehdä asiakas itse, hänen omaisensa tai muu läheinen henkilö, terapeutti, lääkäri tai muu asiakkaan tilanteen tunteva sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä. Apuvälinepalveluprosessi voi käynnistyä suoraan yhteydenotolla oman kunnan terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon tai kunnan apuvälinevastaavaan. Porvoon sairaala vastaa hoitovastuullaan olevien potilaiden kaikista kyseiseen sairauteen liittyvistä apuvälineistä. 5.2 Apuvälinetarpeen arviointi Alkuvaiheessa on tärkeää tutustua asiakkaan taustatietoihin, kuten sairauden/vamman laatuun, aikaisempiin apuvälineisiin sekä kuntoutus- ja palvelusuunnitelmiin. Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky ja elämäntilanne ja näistä nousevat yksilölliset tarpeet. Arvioinnissa otetaan huomioon myös henkilön toimintaympäristö; sen mahdolliset päivittäistä toimintaa haittaavat esteet ja ympäristön soveltuvuus apuvälineen käytölle. Apuvälinetarpeen arvioinnin tekee usein fysioterapeutti/kuntohoitaja/ toimintaterapeutti yhdessä asiakkaan, mahdollisesti häntä hoitavan omaisen, tai muun sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän kanssa.

18 Apuvälineen sovitus, kokeilu, valinta ja mahdollisten muutostöiden suunnittelu Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuva apuväline. Apuvälineen tarpeen arvio voidaan suorittaa myös asiakkaan toimintaympäristössä. Kokeilun yhteydessä arvioidaan mahdolliset apuvälineen muutostyöntarpeet, jotka johtuvat asiakkaan toimintakyvystä ja yksilöllisistä tarpeista. Kokeilun tuloksena päädytään asiakkaalle soveltuvaan apuvälineratkaisuun. 5.4 Apuvälineen hankinta ja luovutus Päätös apuvälineen hankinnasta tehdään kunkin organisaation toiminta- ja hankintamenettelyn mukaisesti. Päätöksen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehankinnoista Porvoon sairaanhoitoalueella tekee yleensä johtava lääkäri fysioterapeuttien, kuntohoitajien, toimintaterapeuttien tai lääkäreiden suosituksesta, Porvoon sosiaali- ja terveyskeskuksessa fysioterapian osastonhoitaja. Porvoon sairaanhoitoalueella terveyskeskuksista ja Porvoon sairaalasta luovutetaan apuvälineitä lyhytaikaiseen - ja pitkäaikaiseen lainaan. Lisäksi asiakkaalle voidaan myöntää maksusitoumuksella henkilökohtainen apuväline / apuvälineitä omaksi Lyhytaikainen apuvälinelaina Lyhytaikaisella apuvälinelainalla tarkoitetaan lainaa, jonka kesto korkeintaan 3 kuukautta. Apuvälineen omistusoikeus säilyy luovuttajalla. Laina-aikaa voidaan tarpeen mukaan jatkaa Pitkäaikainen apuvälinelaina Pitkäaikaisella apuvälinelainalla tarkoitetaan lainaa, jolloin laina-ajan päättymistä ei ole etukäteen määritelty. Apuväline palautetaan luovuttajalle käytön päätyttyä. Apuvälineen omistusoikeus säilyy luovuttajalla. Pitkäaikaiseen lainaan luovutettujen apuvälineiden lainauksesta päättää pääasiallisesti fysioterapiayksikön henkilöstö tai apuvälinevastaavaksi nimetty henkilö. Apuvälinepäätöksiä ja hankintoja tehtäessä tavoitteena on ensisijaisesti löytää toimiva apuvälineratkaisu apuvälinevarastossa olevista vaihtoehdoista.

19 Henkilökohtainen apuväline Henkilökohtaisella apuvälineellä tarkoitetaan sellaista apuvälinettä, joka ei palaudu luovuttajalle. Se on joko henkilökohtaisesti valmistettu tai siinä on paljon yksilöllisiä muutostöitä. Palveluntuottaja valmistaa, sovittaa, ohjaa käytön ja luovuttaa apuvälineen ja laskuttaa sitten tilaavaa yksikköä. Kun apuväline hankitaan erikoissairaanhoidosta, apuvälinekustannukset menevät suoraan kuntalaskutukseen. 5.5 Apuvälineen käytön opetus Apuvälineen käytön opetuksella varmistetaan että apuvälineen käyttäjä ja hänen tukiverkostonsa hallitsevat apuvälineen tarkoituksenmukaisen ja turvallisen käytön. Apuvälineen käyttäjälle kerrotaan apuvälineen toimintaan liittyvistä teknisistä ominaisuuksista sekä annetaan ohjeet apuvälineen kunnossapidosta ja huoltomenettelystä. Ohjeet annetaan suullisesti ja kirjallisesti. 5.6 Apuvälineiden kuljetus Terveyskeskuksissa ja Porvoon sairaalassa apuvälineen kuljettamisesta vastaa välineen käyttäjä tai hänen omaisensa. Terveyskeskuksissa ja Porvoon sairaalassa apuvälineyksiköt huolehtivat tarvittaessa suurien apuvälineiden kuten sänkyjen kuljettamisesta. 5.7 Apuvälineiden käytön seuranta Porvoon sairaanhoitoalueella terveyskeskuksissa ja Porvoon sairaalassa apuvälineen luovuttaja seuraa apuvälineen käyttöä. Seurannan tavoitteena on, että käyttäjällä on hänelle soveltuva, toimiva ja hänen käyttötarkoitustaan vastaava apuväline, joka on aktiivisessa käytössä ja teknisesti toimintakunnossa. Seurannan yhteydessä saadaan tietoa myös käyttäjän mahdollisista sairauden tai elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista. Tarvittaessa arvioidaan uusi apuvälinetarve ja käynnistetään apuvälineprosessi uudelleen. Seuranta kuuluu kaikille apuvälineen käyttäjän kanssa tekemisissä oleville terveydenhuollon työntekijöille ja lisäksi omaisille, avustajille ja kotipalvelun työntekijöille.

20 Apuvälineiden huolto ja korjaus sekä puhdistus Apuvälineen huolto- ja korjaustoiminnan tavoitteena on, että asiakkaalla on käytössään toimiva ja mahdollisimman turvallinen apuväline. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden huolloista ja korjauksista vastaa apuvälineen luovuttaja ja käyttäjä Luovuttajan vastuu Porvoon sairaanhoitoalueen terveyskeskusten ja Porvoon sairaalan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden huolloista ja korjauksista vastaavat joko apuvälinevastaavat, työhön nimetyt huoltomiehet tai talon-/laitosmiehet. Teknisesti vaativien apuvälineiden korjauksien palvelu ostetaan valtuutetuilta huoltoyksiköiltä. Huolto pyritään järjestämään asiakkaan kannalta joustavasti ja huollon ajaksi asiakkaalle pyritään järjestämään korvaava väline Käyttäjän vastuu Apuvälineen säännöllinen huolto ja puhdistus ovat asiakkaan tai hänen läheisensä vastuulla. Apuvälineen käyttäjän vastuulla on ruuvien kireyden tarkistaminen sekä renkaiden ilmanpaineista, pattereiden vaihtamisesta sekä apuvälineiden puhdistuksesta ja liikkuvien osien rasvauksesta huolehtiminen. 5.9 Apuvälineiden palautus Apuväline palautetaan sen käytyä tarpeettomaksi apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön. Apuvälineen lainaaja ei saa luovuttaa apuvälinettä käyttöön toiselle henkilölle Laitoshoidossa olevien / laitoshoitoon siirtyvien apuvälineet Porvoon sairaanhoitoalueella laitokset vastaavat perusvälineistöstä kuten sängyistä ja yhteiskäytössä olevista apuvälineistä. Laitoshoidossa olevien asiakkaiden muista apuvälinepalveluista vastaavat kuntakohtaisten sopimusten mukaan joko laitokset tai terveyskeskusten apuvälineyksiköt. Asiakkaan siirtyessä laitoshoitoon siirtyvät myös hänen mukanaan käytössä olevat yksilöllisesti valitut ja valmistetut apuvälineet, mikäli niistä on hänelle edelleen hyötyä. Muiden apuvälineiden kohdalla noudatetaan kuntakohtaisia sopimuksia.

21 Kotikunnan muutos Apuvälineen käyttäjän muuttaessa toiselle paikkakunnalle, apuvälineet muuttavat hänen mukanaan vastikkeetta. Tieto apuvälineistä pitää antaa uudelle taholle, jolle siirtyy vastuu seurannasta ja huollosta. ( Sosiaali- ja terveysministeriö 2005). Asiakkaan tai hänen omaisensa velvollisuus on ilmoittaa muutosta apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön Apuvälinepäätös ja valitusoikeus Terveydenhuollossa tapahtuva apuvälineen tarpeen arviointi, kokeilu ja luovutus käyttöön ovat lääkinnällisin perustein tapahtuvia hoitopäätöksiä, joista ei voi valittaa. Asiakkaan potilastietoihin kirjataan todettu apuvälinetarve ja luovutettu apuväline sekä myös mahdollinen kielteinen apuvälinepäätös. Päätös annetaan asiakkaalle kirjallisena. Mikäli asiakas on tyytymätön ratkaisuun, hänen voi ottaa ensimmäiseksi yhteyttä apuvälinepäätöksestä vastaavaan henkilöön tai hänen esimieheensä. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kannella joko lääninhallitukselle tai oikeusasiamiehelle. Potilasasiamies tarvittaessa informoi ja auttaa tekemään muistutuksen tai kantelun. Terveydenhuollossa tehty kielteinen apuvälinepäätös voidaan myös saattaa hallinto-oikeuden ja edelleen korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi hallintoriita-asiana. (Salminen 2003) Tiedottaminen kuntalaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Jokaisen terveyskeskuksen vastuulla on kuntakohtaisesti järjestää, että kuntalaiset saavat riittävästi tietoa apuvälinepalveluista ja siitä, mitä palveluja on saatavilla, mistä palveluja saa ja miten niihin hakeudutaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden tiedottamisesta omassa yksikössään muulle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle vastaa kukin yksikkö sopimallaan tavalla.

22 22 6. APUVÄLINEIDEN TIETOJÄRJESTELMÄT JA APUVÄLINEPALVELUPROSESSIN DOKUMENTOINTI Terveyskeskuksissa ja Porvoon sairaalassa on käytössä useita apuvälinepalveluiden tietojärjestelmiä kuten Mediatri, Effica Kunto, KuntoApu ja Musti. Tietojärjestelmät palvelevat apuvälineiden lainaustoimintaa, seurantaa ja apuvälinevarastojen tilannetta. Tietojärjestelmään kirjataan hankitut apuvälineet ja kustannukset. Apuvälinepalveluprosessi ja päätökset kirjataan asiakkaan potilasasiakirjoihin.

23 23 7. PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN APUVÄLINETOIMIPISTEET Askola Loviisa Pornainen Askolan terveyskeskus/vastaanotto Terveystie Askola tai Mari HONKANEN fysioterapeutti klo Fysioterapia Öhmaninkatu Loviisa klo 8-9 ja Aurinkomäen pihapiiri, Värttinän kellarikerroksessa Mäntymäentie 1, Pornainen puh tai sähköposti: apuvalinepalvelu.por(at)mantsala.fi Lainaus, palautus sekä puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot: keskiviikkoisin klo perjantaisin klo Porvoo Porvoon sosiaali- ja terveyskeskus, fysioterapia Askolinintie Porvoo klo Omenamäen palvelukeskus / toimintaterapeutti Monica Henriksson Tulliportinkatu Porvoo Sipoo HUS/ Porvoon sairaala Sipoon terveyskeskus,fysioterapia PL 23, Jussaksentie 18 / käyntiosoite Lukkarintien kautta Sipoo klo 8-9, ma,ti,to,pe Fysioterapia osasto Fysioterapia ja toimintaterapia PL 500, Sairaalantie Porvoo ma-to klo 8-9, pe

24 24 8. LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUS JA VASTUUN- JA TYÖNJAKO PORVOON SAIRAANHOITOALUEELLA Tk = terveyskeskus Ps = Porvoon sairaala L = lyhytaikaislaina (kesto korkeintaan 3 kk) P = pitkäaikaislaina L = lyhytaikaislaina (kesto korkeintaan 3 kk) P = pitkäaikaislaina 8.1 HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET Hengityshoitovälineet Hengitysilmanlämmittimet Inhalaattorit Inhalaattoreita eli lääkeainesumuttimia luovutetaan lainaan Porvoon sairaalasta. Tarve arvioidaan yksilöllisesti ja hoidon aloituksesta päättää aina Porvoon sairaalan lääkäri. Laitteiden huollosta / korjauksesta / varaosista vastaa Porvoon sairaala. Lääkeannostelijoita ei lainata Hengityslaitteet C-PAP -laitteet luovutetaan lainaan Porvoon sairaalasta henkilölle, jolla on uniapneadiagnoosi ja lääkärin määrittelemä apuvälinetarve. Uniapnealaitteiden maski uusitaan kerran vuodessa. Lisälaitteita kuten akkukaapeleita, inventterejä ja hengitysilman kostuttimia voidaan myöntää lääkinnällisenä kuntoutuksena Porvoon sairaalasta silloin, kun laitteen päivittäinen ja säännöllinen käyttö sairauden hoitamiseksi sitä vaatii Happilaitteet Happihoitolaitteiden mukaan lukien happirikastimet tarpeen arvio ja lainaustoiminta on keskitetty Porvoon sairaalaan. Nestemäisen hapen ja painehappipullot asiakas vuokraa itse AGA:lta tai Woikoskelta saaden Kelalta peruslääkekorvauksen. Kelan korvausta varten potilas tarvitsee lääkäriltä A-todistuksen tai reseptin. Happipullotelineen rollaattoriin tai pyörätuoliin potilas saa hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Imulaitteet Imulaitteen voi tarvittaessa saada hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksen kotihoidon yksiköstä tai terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta sekä Porvoon sairaalasta.

25 Hengityslihasten harjoitusvälineet Hengitystä mittaavat laitteet PEF-mittari on tarkoitettu ensisijaisesti diagnostiikkaa varten ja se luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Hoidon seurantaa varten henkilö hankkii itse PEF-mittarin Verenkiertohäiriöiden ja palovammojen hoitovälineet Painepuvut ja sukat Palovammojen jälkihoitoon tarkoitettuja puristavia tekstiilejä, kuten hoitosukkia ja hoitohihoja voidaan hankkia laajojen ja syvien palovammojen jälkihoitoon Porvoon sairaalasta. Lapset, jotka tarvitsevat lihastoiminnan aktivointia kuten Downin-syndroomaa sairastavat lapset, voivat saada painevaatteen lääkinnällisenä kuntoutuksena hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Tukisukat ja -hihat Tukisukkien ja -hihojen saamisperusteena on vaikea-asteinen synnynnäinen tai hankittu laskimoverenkierron vajaatoiminta tai vastaavasti veren hyytymisjärjestelmän puute tromboosi taipumuksineen, erysipelaksen jälkitilat tai muu erityinen peruste lääkärin harkinnan mukaan esim. syövän hoidossa. Tukisukkia ei myönnetä suonikohjujen hoitoon. Tukisukkia ja -hihoja myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Tyränhoitovälineet Tyrävyöt Tyrävöitä myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena hoitovastuun mukaisesti joko terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta, kun vatsan alueella on avannetyrä tai tyrä ei ole leikattavissa esimerkiksi potilaan heikon yleiskunnon tai tyrän suuren koon vuoksi Stimulaattorit Kivunhoitovälineet TNS-laite voidaan lainata kotikäyttööni esim. pitkäaikaisen kivun vuoksi hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta lyhytaikaislainaan, erityistapauksissa pitkäaikaislaina.

26 26 TNS/NMES-laitteet lihasten stimulointiin luovutetaan lainaan esimerkiksi hemiplegia-potilaille hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Painehaavojen ehkäisyvälineet Painehaavapehmusteet tuolityynyt ja istuinalustat Luovutetaan lainaan terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta hoitovastuun mukaisesti. Suositellaan käytettävän riskipistemittaria Patjat ja makuualusta Painehaavapatjat luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta riskiluokituksen perusteella. Peruspatjoja ei hankita Kommunikoinnin terapia- ja harjoitusvälineet Puheen ja äänenkäytön harjoitusvälineet Katso kohta 4.7 Kuulonhuollon sekä puhe- ja äänihäiriöiden apuvälineet Lukemistaitojen kehittämiseen harjoitustarvikkeet Tietokonekuntoutusohjelmia myönnetään lyhytaikaiseen lainaan harkinnan mukaan lapsille kuntoutuksen tueksi terveyskeskuksesta Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin harjoitusvälineet Viittomakielen harjoitusvälineet Katso. kohta 4.8 Sosiaalitoimi

27 Liikkeen, voiman ja tasapainon harjoitusvälineet Kuntopyörät Nojapuut ja seisontatuet Seisomatelineet ja kippilaudat Seisomateline luovutetaan lainaan pystyasennon tukemisessa silloin, kun henkilön omatoiminen mahdollisuus pystyasentoon on heikentynyt ja pystyasennolla arvioidaan olevan edullisia vaikutuksia pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön elimistön toimintaan. Seisomatelineet lainataan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Sormien ja käden harjoitusvälineet Yläraajan, vartalon ja alaraajan harjoitusvälineet Restoraattorin voi saada lyhytaikaiseen lainaan tai erityisperustein pitkäaikaiseen lainaan (esimerkiksi vaikea spastisiteetti) hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta CP-pallot ja kiilatyynyt Katso kohta 4.3. HUS/ Lasten ja nuorten sairaalan apuvälinekeskus Painomansetit ja punnukset, painovyöt Katso kohta 4.3. HUS/ Lasten ja nuorten sairaalan apuvälinekeskus Pidätyskyvyn harjoitusvälineet Inkontinenssihälyttimet Luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta lasten neuvolasta tai Porvoon sairaalan lasten poliklinikalta. Laitteeseen kuuluvan alustan asiakas hankkii itse.

28 Sukupuolielämän apuvälineet TUKILAITTEET JA PROTEESIT Vartalon ja selkärangan tuet Sacroiliacavyöt Luovutetaan lyhytaikaiseen lainaan mm. odottaville äideille SI-ongelmissa hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Lannerangan tai ristiselän tuet Luovutetaan lyhytaikaiseen lainaan (1kk) hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Tukiliivi voidaan hankkia erityisen harkinnan jälkeen pitkäaikaiseen lainaan, jos tukiliivin jatkuva ja jokapäiväinen käyttö päivittäisessä liikkumisessa on välttämätöntä selän vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi Kaula-, rintarankatuet Luovutetaan lyhytaikaiseen lainaan (1kk) hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Luovutetaan pitkäaikaislainaan vain, jos kyseessä vaikea pitkäaikainen sairaus tai vamma esim. reuma, MS, ALS, neliraajahalvaus Yläraajan ortoosit Rannetuet Luovutetaan lyhytaikaiseen lainaan (2 vk) hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Luovutetaan pitkäaikaislainaan henkilökohtaiseen käyttöön vain, jos kyseessä vaikea pitkäaikainen sairaus tai vamma, esim. reuma, MS, ALS, neliraajahalvaus Kyynärniveltuet Epicondyliittituet Luovutetaan lyhytaikaiseen lainaan (2 8 vk) hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta.

29 Olkaniveltuet Luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta, jos kyseessä on vaikea pitkäaikainen sairaus tai vamma esim. reuma, MS, ALS, neliraajahalvaus, hemiplegia Alaraajan ortoosit Tukipohjalliset Tukipohjallisia voi saada hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta vain vaikeasti deformoituneisiin kivuliaisiin jalkateriin tai kun jalkaterissä on selvät röntgenmuutokset esim. reuma sekä diabeetikot riskiluokituksen perusteella ( liite 1 ) Alaraajan pitkät tukisidokset Luovutetaan pitkäaikaislainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Porvoon sairaalasta luovutetaan lyhytaikaislainaan mm. säädettävä polviortoosi Alaraajan lyhyet tukisidokset, peroneustuet Luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Polven yliojennustuet, Polvituet sivukiskoilla Luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta Nilkkatuet, ei elastiset Luovutetaan lainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Plantaarifaskiitin hoitoon tarkoitettu yölasta luovutetaan lyhytaikaiseen lainaan terveyskeskuksesta.

30 Yläraajaproteesit Nämä tuet ovat toiminnallisia proteeseja Luovutetaan pitkäaikaislainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta maksusitoumuksella. Sähköiset proteesit Luovutetaan pitkäaikaislainaan terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta, proteesit uusitaan terveyskeskuksessa Kosmeettiset, ei-toiminnalliset yläraajaproteesit 0621 Kosmeettiset, ei-toiminnalliset yläraajaproteesit Luovutetaan pitkäaikaislainaan maksusitoumuksella hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Proteesit ja proteesin pinta uusitaan terveyskeskuksen maksusitoumuksella Alaraajaproteesit Sääriproteesit Luovutetaan pitkäaikaislainaan maksusitoumuksella hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Kylpyproteesi myönnetään vain erityisperustein Reisiproteesi Luovutetaan pitkäaikaislainaan maksusitoumuksella hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta. Kylpyproteesi myönnetään vain erityisperustein Väliaikaisproteesit (ensiproteesi) Luovutetaan pitkäaikaislainaan maksusitoumuksella hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta.

31 Proteesit, lukuun ottamatta raajaproteeseja Peruukit Luovutetaan pitkäaikaislainaan hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta maksusitoumuksella henkilölle, jolla on laaja-alaista hiusten lähtöä johtuen vaikeasta ihosairaudesta tai syövästä. Peruukin kustannuksista korvataan korkeintaan 300 /vuosi Rintaproteesi Rinnan poiston jälkeen asiakas saa ensimmäisen proteesin maksusitoumuksella Porvoon sairaalasta. Potilaan hoitovastuun ollessa terveyskeskuksessa, terveyskeskus vastaa rintaproteesin uusimisesta Silmäproteesi Ensimmäisen silmäproteesin (hankinta silmäklinikka) kustantaa erikoissairaanhoito. Seuraavat silmäproteesit kustantaa terveyskeskus. Aikuisten proteesit korvataan anomuksen perusteella kulumisen perusteella korkeintaan viiden vuoden välein. Lapsille korvataan silmäproteesi tarpeen mukaan, mikäli vaihdon perusteena on lapsen kasvu. Terveyskeskus kustantaa silmäproteesin kiillotuksen lääkinnällisenä kuntoutuksena korkeintaan vuoden välein Ortopediset jalkineet Valmiina saatavat jalkineet Tehdasvalmisteiset jalkineet asiakas hankkii itse Yksilöllisesti valmistetut jalkineet Yksilölliset valmistetut erikoisjalkineet voidaan hankkia lääkinnällisenä kuntoutuksena hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta asiakkaalle, jolle ei sovellu sarjavalmisteinen erityisjalkine muutostöineen ja tukipohjallisineen Jalkineet, valmiina saatavat muunnellut Asiakkaan kengänkorotus korvataan lääkinnällisenä kuntoutuksena hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta, jos pituusero on vähintään 2 cm. Muut jalkineisiin tarvittavat muutostyöt voidaan kustantaa harkinnan mukaan lääkinnällisenä kuntoutuksena hoitovastuun mukaisesti terveyskeskuksesta tai Porvoon sairaalasta.

- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008

- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT - ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008 - päivitetty 4.4.2012 voimassa toistaiseksi Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä hyväksynyt Laura

Lisätiedot

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja Toimintakäsikirja Versio 3.1 Huhtikuu 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Yhdenvertaisuuden periaate kuntien apuvälinepalveluissa... 4 1.2. Potilaan oikeudet... 4 1.3. Apuvälinepalvelujen resursointi...

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM.

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. Apuvälineet OSA1 Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden laatusuositus

Apuvälinepalveluiden laatusuositus Apuvälinepalveluiden laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2003 3 TIIVISTELMÄ Helsinki, 2003. 35 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita ISSN 1236-116X; 2003:7)

Lisätiedot

Hyväksyjä Markku Koskela kuntoutusylilääkäri Kainuun keskussairaala

Hyväksyjä Markku Koskela kuntoutusylilääkäri Kainuun keskussairaala 1 (108) Kainuun sosiaali- ja Kainuun apuvälineprojekti 2004-2006 Jaana Leinonen apuvälineyksikön hoitaja Eila Mäntylä apuvälineyksikön hoitaja Hyväksyjä Markku Koskela kuntoutusylilääkäri 2 (108) 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Apuvälineiden saatavuusperusteet Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Apuvälineiden saatavuusperusteet Satakunnan sairaanhoitopiirissä TOIMINTAKÄSIKIRJAN LIITE 1 ALUEELLINEN MALLI Apuvälineiden saatavuusperusteet Satakunnan sairaanhoitopiirissä Apuvälineluokituksen mukaisesti (SFS-EN ISO 9999, 2007) 28.10.2014 Versio 3.1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

HUS Apuvälinekeskus HUS, Carea ja Eksote sairaanhoitoalueiden yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2015. Versio 1.

HUS Apuvälinekeskus HUS, Carea ja Eksote sairaanhoitoalueiden yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2015. Versio 1. Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin (HUS), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) apuvälineiden luovutusperusteet

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUIDEN ALUEELLINEN TOIMINTA- JA ORGANISAATIOMALLI

APUVÄLINEPALVELUIDEN ALUEELLINEN TOIMINTA- JA ORGANISAATIOMALLI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 5/2006 APUVÄLINEPALVELUIDEN ALUEELLINEN TOIMINTA- JA ORGANISAATIOMALLI Pirkko Rautiola,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET APUVÄLINERYHMITTÄIN

APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET APUVÄLINERYHMITTÄIN Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälineyksikkö 07/2009 APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET APUVÄLINERYHMITTÄIN HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET 0303 HENGITYSHOITOVÄLINEET Hengityshoidon apuvälineiden

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas Lihastautiliitto ry 2011 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot