Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen mahdolliset määräajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen mahdolliset määräajat"

Transkriptio

1 8. Kuntoutus Fysioterapia tuottaa kansanterveyslain mukaisia terapiapalveluja Kallion alueen väestölle sekä ohjaa liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämistä / edistämistä yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Palvelun järjestämistä ohjaavat lait, asetukset ja asiakirjat Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Kansanterveyslaki (66/1972) Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991) Potilasvahinkolaki (585/1986) 8.1. Fysioterapiayksikkö Fysioterapiayksikkö tuottaa fysioterapia-, apuvälinelainaamo- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita Fysioterapia Fysioterapiassa hoidetaan kirurgisia sekä TULES- ja neurologisia asiakkaita yksilö- ja ryhmäkäynneillä. Ryhmätoimintaa järjestetään mm. harjoitusterapiana, joihin asiakkaille laaditaan säännöllisesti arvioitava tavoitteellinen yksilöllinen ohjelma. Lisäksi on neurologisia, ikäset-, lasten-, sekä tasapainoja tuoliryhmiä vuodeosastopotilaille. Asiakkaita hoidetaan lääkinnällisen kuntoutuksen lähetteellä omana toimintana, tarvittaessa käytetään ostopalveluita. Tarpeen mukaan järjestetään ennaltaehkäiseviä terveysneuvontaryhmiä ja terveysneuvontaa annetaan myös yksilökäynneillä. Fysioterapiatyön osaamisen lisäksi fysioterapiassa on tärkeää asiakaslähtöisyys sekä fysioterapiapalvelujen kehittäminen asiakkaiden ja organisaatioiden tarpeisiin. Palvelun kohderyhmä Fysioterapia järjestetään oikea-aikaisesti asiakkaan fysioterapia tarpeeseen Kallion alueen asukkaille. Asiakasmäärät vuonna 2014 Fysioterapian asiakasmäärä on arviolta 1900 avokäynneissä. Ryhmätoiminta jatkuu aktiivisesti vuodessa n. 550 eri ryhmää, joissa kävijöitä n Vuodeosastokäyntejä on n Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen mahdolliset määräajat Palveluun pääsyn kriteerit on laadittu ja lähete tulee olla fysioterapian tarpeesta. Terapiaan pääsee lakisääteisessä ajassa, kiireelliset terapiat aloitetaan viiveettä viikon sisällä avopuolella ja vuodeosastolla viivytyksettä. Toimintayksiköt kunnittain Toimipisteet ovat Nivalassa ja Ylivieskassa ja palvelevat Kallion alueen asukkaita. Oman kotikunnan maksusitoumuksella palvelua saavat myös sijoitetut lapset, nuoret sekä opiskelijat. Fysioterapia yksikkö ovat avoinna Nivalassa ma - to klo 7-16 ja pe 7-14:15 ja Ylivieskassa ma - to klo ja pe 8-14:15.

2 Henkilöstön määrä Henkilöstöön kuuluu fysioterapeutteja 6,5, joista 4,5 Ylivieskassa ja 2 Nivalassa. Ylivieskassa on 1 vakanssi fysioterapian osastonhoitajalle ja lääkinnällisten kuntoutuksen päätösten käsittely. Nivalassa toinen fysioterapeutti käsittelee lääkinnälliset kuntoutuspäätökset. Kuntohoitajia on 3, joista 2 Ylivieskan vuodeosastoilla ja 1 Nivalan vuodeosastoilla. Työntekijöillä on koulutusmahdollisuus vuosittain lakisääteisesti. Palvelun tiedot Taulukko 1: Tiedot v Kunta Fysioterapia Käynnit avokäynnit ja vuodeosasto sis.ryhmät Asiakkaat Apuväline käynnit Asiakkaat Lääk. kuntoutus päätökset Terapiaasiakkaat Apuvälineet Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Muut Yhteensä Taulukko 2: Ennuste v Kunta Fysioterapia Apuväline Lääk. käynnit Asiakkaat käynnit Asiakkaat kuntoutus Apuvälineet Avoyksilökäynti ja vuodeosasto sis.ryhmät Avokäynnit päätökset terapiaasiakkaat Alavieska Nivala Sievi Ylivieska Muut Yhteensä Taulukossa 1 vuoden 2012 tiedoista puuttuu käyntejä kunnittain tilastoinnista johtuen ja henkilöstövaje koko vuoden oli 10 %. Aikaisempaan verrattuna taulukossa 2 on nyt ryhmäkävijöiden lukumäärä mukana. Ennuste pohjautuu v ½ -vuotistoteutumaan Apuvälinetoiminta Apuvälinelainaamossa on liikkumisen, hygienian- ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä.. Lainauksia ja palautuksia on ollut v yht ja asiakkaita Kallion alueen asukkaat saavat apuvälineet Nivalan tai Ylivieskan lainaamosta. Asiakasmäärät vuonna 2014 on kuvattu taulukossa 2. Palveluun pääsyn kriteerit Asiakas saa apuvälineen käyttöönsä apuvälinetarpeen arvioinnin perusteella. Oys:n hankintarenkaan päätösten mukaisesti välineet hankitaan lainaamoon.

3 Toimintayksiköt kunnittain tai kuntaan kohdistettu resurssi, aukioloajat Apuvälinelainaamot palvelevat arkipäivisin Nivalassa klo ja Ylivieskassa ma klo ja ti, to ja pe klo :30. Henkilöstön määrä Fysioterapiahenkilöstö 0.4 hoitaa lainaamotoiminnan myös aukioloajan ulkopuolisen muun lainaustoiminnan esim. sairaaloiden, muiden toimintayksiköiden tai kiireelliset pyynnöt sekä lainausten yksilölliset sovitukset, seurannat ja hankinnat Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistetään ja tuetaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Palvelu on lakisääteinen, mutta peruspalvelukuntayhtymän määrärahoista riippuvainen. Palveluseteli on vaihtoehtona terapioissa lääkinnälliseen kuntoutukseen aikuisväestölle. Lääkinnällinen kuntoutus täydentää sairaanhoitoa. Terveyskeskukset järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta osana sairaanhoitoa. Palvelun kohderyhmä Kallion alueen asukkaiden lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeessa olevat saavat palvelua. Asiakasmäärät vuonna 2014 on kuvattu taulukossa 2. Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen määräajat Kallion apuvälinepäätöksissä tukena on etupäässä laaja PPSHP:n kriteeristö. Päätös on aina yksilöllinen. Käsittelyajat ovat hoitotakuun mukaisia. Toimintayksiköt kunnittain Kuntoutustyöryhmä kokoontuu 3-4 viikon välein. Työryhmän työntekijät käsittelevät selkeät asiat. Ylivieskassa on lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutuspaikka etupäässä sellaisille vaikeavammaisille, joille ei kuulu KELA:n kuntoutus ja henkilöille, joilla kotona selviytymisessä on vaikeuksia sekä ovat oikeutettuja lääkinnälliseen kuntoutukseen. Henkilöstön määrä Moniammatillinen työryhmä käsittelee suositukset ja tekee päätökset oikeudenmukaisesti koko Kallion alueen väestölle. Työryhmään kuuluvat vastuulääkäri, sosiaalityöntekijä, Ylivieskan ja Nivalan fysioterapeutit sekä hoitohenkilöstön edustaja os Puheterapia Puheterapeutit Kalliossa on neljä puheterapeuttia. Vastaanotto toimii joka kunnassa, ja puheterapeuttiresurssi on jaettu kuntien kesken seuraavasti: Alavieska 1 pv/vk, Nivala 6 pv/vk, Sievi 3 pv/vk ja Ylivieska 10 pv/vk. Vastaanotot toimivat virka-aikana. Puheterapiapalveluihin lähettämisestä on tehty lähettäville tahoille kirjallinen ohje (Effica Yleinen kansio Ohjeet puheterapia), jossa on lähettämisperusteet häiriöryhmittäin.

4 Palveluja pystytään antamaan nykyisillä resursseilla seuraavasti: Alle kouluikäiset lapset, joilla on puheen- tai kielenkehityksen viivästymä tai poikkeava kielenkehitys, saavat arvion ja tarvittaessa ohjaus- ja terapiakäyntejä jaksottaisena. Alle kouluikäiset lapset, joilla on äännevirhe (esim. /r/-, /s/- ja /l/-virheet), saavat yksittäisiä ohjauskäyntejä/lyhyitä puheterapiajaksoja. Esikouluikäisillä on mahdollisuus osallistua R- harjoitusryhmään. Työikäiset asiakkaat, joilla on äänenkäytön ongelmia, saavat arvion ja tarvittaessa lyhyen puheterapiajakson (usein yhteistyö työterveyshuollon kanssa, esim. puhetyöläiset). Aikuisneurologiset asiakkaat (esim. aivoinfarktin seurauksena puheen tuottamisen tai ymmärtämisen häiriö) saavat arvion ja tarvittaessa lyhyen puheterapiajakson. Kouluikäiset, joilla on kuulovamma, sokellusta, änkytystä tai ääniongelmia, saavat tarvittaessa lyhyen puheterapiajakson terveyskeskuksessa. Kouluikäisten lasten äännevirheitä ja oppimisvaikeuksia ei pystytä resurssipulan vuoksi hoitamaan terveyskeskuksessa. He saavat koulussa erityisopetusta. OYS:n ja KPKS:n lääkinnällisen kuntoutuksen suosituksiin ei pystytä vastaamaan täysimääräisesti Toimintaterapia Kalliossa on kolme toimintaterapeutin virkaa, joilla vastataan koko Kallion alueen väestöpohjan lakisääteiseen, terveyskeskuksen kautta järjestettävään ja lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavaan toimintaterapiatarpeeseen. Toimintaterapiasta on tehty kirjallinen ohje palveluiden piiriin pääsemiseksi. Toimintaterapian avokäyntejä on vuodessa noin 1200kpl ja osastokäyntejä 150kpl. Toimintaterapian henkilöstöresurssi jakaantuu käytön mukaan eri kuntiin, palvelut on jaettu lähi- ja etäpalveluihin huomioiden palvelun vaikuttavuus, taloudellisuus ja toteutusmahdollisuudet. Erityisesti SI-terapia tarvitsevien lasten terapiat ostetaan palvelun tuottajalta, omana tuotantona tarpeeseen ei voida vastata, koska SI-terapian toteuttamiseen vaaditaan jatkokoulutus. Ylivieskalaisille toteutuvat lähipalveluna lasten toimintaterapia-arviot, ohjauskäynnit, yksilö- ja ryhmäterapiat. Aikuisten toimintakyvyn, apuvälinetarpeen ja asunnonmuutostyötarpeen arviot ja terapiajaksot lähipalveluna vanhuksille, neurologisille ja reuma-asiakkaille sekä osasto- että avohoidossa. Apuvälinetarpeen arviot ja ortoosien valmistus tehdään keskitetysti Ylivieskan terveyskeskuksessa. Nivalalaisille toteutuvat lähipalveluna lasten toimintaterapia-arvioit, ohjauskäynnit, yksilö- ja ryhmäterapiat. Aikuisten toimintakyvyn ja asunnonmuutostyötarpeen arviot ja terapiajaksot lähipalveluna vanhuksille, neurologisille ja reuma-asiakkaille sekä osasto- että avohoidossa. Tarvittaessa ortoosien sovitus ja valmistus toteutetaan lähipalveluna laitoshoidossa oleville liikuntaesteisille. Alavieskalaisten toimintaterapia-arviot ja terapiajaksot toteutetaan pääosin keskitetysti Ylivieskan terveyskeskuksessa avo- ja osastokuntoutuksena, ohjauskäynnit toteutuvat lähipalveluna kotona/päiväkodissa/koulussa. Terapiajaksot toteutetaan lähipalveluna mikäli terapian vaikuttavuus vaatii tuttua toimintaympäristöä. Tarvittaessa ortoosien sovitus ja valmistus toteutetaan lähipalveluna laitoshoidossa oleville liikuntaesteisille. Asunnonmuutostyöarviot tehdään lähipalveluna. Sieviläisille toteutuvat lähipalveluna lasten toimintaterapia-arvioit, ohjauskäynnit ja yksilöterapiat sekä asunnonmuutostyöarviot. Yhteistyössä lasten fysioterapeutin kanssa toteutuu vuosittain lasten motoriikkaryhmä lähipalveluna. Aikuisten toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviot toteutetaan pääosin keskitetysti Ylivieskan terveyskeskuksessa avo- ja osastokuntoutuksena. Terapiajaksot toteutetaan lähipalveluna mikäli terapian vaikuttavuus vaatii tuttua toimintaympäristöä. Tarvittaessa ortoosien sovitus ja valmistus toteutetaan lähipalveluna laitoshoidossa oleville liikuntaesteisille.

5 Sosiaalityöntekijä Kalliossa on yksi terveyspalvelujen sosiaalityöntekijän virka. Palvelu on keskitetty Ylivieskaan, tarvittaessa käynnit muissa kunnissa ja osastoilla. Työ on ennaltaehkäisevää työtä elämän muutos- ja kriisitilanteissa ohjaus- ja neuvonta etuuksiin liittyvissä asioissa, vastuuhenkilö kriisityössä, yhteistyö moniammatillisesti työkykyisyyteen liittyvissä asioissa työterveyshuollon kanssa, eläke- ja kuntoutusasioita (lääkinnällinen-, ammatillinen- ja veteraanikuntoutus) koko Kallion alueella. Toimii erityistyöntekijöiden esimiehenä, työnohjaajana ja työsuojeluvaltuutettuna. Psykologi Avopuolen peruspalveluissa on yksi psykologin virka. Asiakkaat saavat psykologipalvelua sekä terveyskeskuksen että työterveyshuollon kautta. Työ on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, tavoitteena kuntalaisten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä mahdollisten riskitilanteiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito. Menetelminä ovat ohjaus ja neuvonta, tutkimukset sekä lyhytkestoiset hoidot. Pääasiallisena kohderyhmänä tällä hetkellä alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä sekä työikäiset. Palvelu tuotetaan lähipalveluna Ylivieskassa ja osittain Nivalassa. Vastaanottotoimintaa erikseen sovittaessa myös Sievissä ja Alavieskassa. Palveluihin tullaan ensisijaisesti lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Asiakastyön lisäksi tarjotaan konsultaatiota, työnohjausta sekä koulutusta.

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM.

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. Apuvälineet OSA1 Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus

Piirre/ominaisuus Mikä toimii tällä hetkellä? Mikä ei toimi tällä hetkellä? Monialaisuus 1 PEURUNKA2 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN SEMINAARI KE 15.4.2015 PIENRYHMÄTEHTÄVÄT Jäsenet: Paikalla 41 osallistujaa kuntoutuksen eri sektoreilta, 11 ryhmää. Tähän dokumenttiin on koottu kaikki ryhmien kirjaamat

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot