Lapsettomuuden hoitoa suunniteltaessa on

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsettomuuden hoitoa suunniteltaessa on"

Transkriptio

1 Lapsettomuus Lapsettomuuden hoidon valinta Aila Tiitinen Lapsettomuuden hoito suunnitellaan ongelman syyn ja parin toiveiden mukaan. Osalle pareista paras vaihtoehto voi olla adoptio tai hoidoista pidättäytyminen. Hoitoa ei pidä aloittaa liian aikaisin, jos spontaanin raskauden mahdollisuus vielä arvioidaan hyväksi. Ensimmäiseksi pitää puuttua hedelmällisyyttä heikentävien tekijöiden korjaamiseen; paino-ongelmat ja tupakointi ovat näistä tekijöistä tärkeimmät. Yleisimmät lapsettomuuden syyhyn suoraan kohdistuvat hoidot ovat munarakkulan kypsytyshoidot sekä endometrioosin ja myoomien leikkaushoito. Miehelle ei juuri ole tarjolla syyhyn kohdistuvia hoitoja. Koeputkihedelmöityksen eri muodoilla voidaan auttaa useimpia lapsettomia pareja. Lapsettomuuden hoidot pitää toteuttaa niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän riskejä äidille ja lapselle. Monisikiöisyyden välttäminen on oleellista. Noin 80 % hoitoon tulleista pareista saa lapsen, jos kaikkia tarjolla olevia hoitomahdollisuuksia käytetään hyväksi. Lapsettomuuden hoitoa suunniteltaessa on pohdittava monta seikkaa. Mikä on parin lapsettomuuden syy, onko siihen tarjottavissa syyhyn kohdistuvaa hoitoa, ja kuinka suuri on hoidon onnistumisen mahdollisuus? Koko ajan on pidettävä mielessä myös vaihtoehdot: adoptio, sijaisvanhemmuus tai eläminen lapsettomana. Jos valitaan jokin lääketieteellinen hoitomenetelmä, sen on oltava turvallinen äidille ja sikiölle sekä toisaalta tuloksiltaan riittävän tehokas. Raskausriskit pitäisi minimoida, tavoitteena terve lapsi. Hoitoa suunniteltaessa on muistettava myös kustannukset. Mihin hoidon valinta perustuu? Huolellinen anamneesi on kaiken perusta. On myös muistettava parin elämäntilanteen psykososiaalinen kartoitus. Uudessa hedelmöityshoitoja koskevassa lakiehdotuksessa edellytetään, että paria hoitava lääkäri on varmistunut hoidon antamisen edellytyksistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vanhempien kyky hoitaa ja kasvattaa lasta on arvioitu. Erityisharkintaa vaativat esimerkiksi tilanteet, joissa käytetään lahjoitettuja sukusoluja tai jommallakummalla vanhemmista on vakava psyykkinen tai somaattinen sairaus. Näissä tilanteissa pitää aina muistaa lapsen etu. Mitään hoitoa ei pidä aloittaa ilman diagnoosia. Lapsettomuus ei sinänsä ole diagnoosi vaan ongelma, johon syyn mukaan on käytettävissä erilaisia lääketieteellisiä hoitomenetelmiä. Hoidon valinta siis edellyttää riittävän huolellista diagnostiikkaa, mutta turhia tutkimuksia ja tutkimusten turhaa toistoa pitää välttää. Kroonisella sairaudella tai sen lääkityksellä voi olla vaikutusta lapsettomuuden syyhyn, hoidon riskeihin tai raskauden kulkuun. Tarvittaessa onkin neuvoteltava sisätautilääkärin, perinnöllisyyslääkärin, perinatologin ja pediatrin kanssa. Hoitosuunnitelman laadinta Kun tutkimukset on tehty, löydökset selvitetään parille ja tehdään hoitosuunnitelma. On muistettava, että osa pareista haluaa tietää mahdollisen syyn lapsettomuuteen mutta ei välttämättä Duodecim 2002;118:

2 % Aika (kuukausia) 84 % 49 % 14 % Heti ehkäisyn lopetuksen jälkeen Jos raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa Jos raskaus ei ole alkanut 3 vuoden kuluessa Kuva. Raskauden alkamisen todennäköisyys ilman hoitoa eri tilanteissa. Mukailtu te Velden ym. (2000) esityksestä. halua hedelmöityshoitoa. Adoptiota koskevaa tietoa ei saa unohtaa. Hoidon valinta on selkeää, jos hedelmättömyyden spesifinen syy on selvinnyt. Taustalla on vain harvoin absoluuttinen lapsettomuutta aiheuttava tekijä, kuten munanjohtimen tukos, anovulaatio tai atsoospermia. Yleensä kyseessä on ns. subfertiliteetti eli useat tekijät heikentävät hedelmällisyyttä. Selittämätön lapsettomuus on tavallista. Silloin hedelmättömyyttä aiheuttavia tekijöitä ei nykyisillä tutkimusmenetelmillä löydy. Noin joka viidennelle pariskunnalle voidaan tehdä tämä diagnoosi. Milloin aloittaa hoito? Raskauden todennäköisyys vuoden kuluessa heti ehkäisyn lopettamisen jälkeen on 84 % (kuva). Siis joka kuudennella parilla on lapsettomuusongelma nykyisen määritelmän mukaisesti. Kuitenkin myös tämän jälkeen monet raskaudet alkavat itsestään, ilman hoitoa. Selittämättömästä syystä lapsettomiksi jääneistä puolet tulee raskaaksi ilman hoitoja yhden vuoden yrityksen jälkeen ja vielä kolmenkin vuoden jälkeen 14 % (te Velde 2000). Ei siis pidä aloittaa hoitoa»liian nopeasti», ja parille pitää kertoa mikä ennuste on, jos hoitoa ei aloiteta. Toisaalta pitää suunnitella, milloin hoidon aloitus on perusteltua. Spontaanin raskauden alkamisen todennäköisyyteen vaikuttavat lapsettomuuden kesto, naisen ikä, sperman laatu sekä kuukautiskierron säännöllisyys. Parin toiveet ja ajatukset on aina otettava huomioon. On syytä miettiä, voiko pari itse tehdä jotakin hoidon onnistumisen hyväksi. Ylipaino ja siihen liittyvä insuliiniresistenssi aiheuttavat munarakkulan kypsymisen häiriöitä ja heikentävät vastetta stimulaatioon. Myös raskaustulokset ovat huonompia kuin normaalipainoisilla (Wang ym. 2000). Tupakointi heikentää sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä ja hoitojen onnistumista (Klonoff-Cohen ym. 2001). Raskautta toivovia pareja pitäisikin kannustaa terveellisiin elämäntapoihin, painonhallintaan ja tupakoinnin lopetukseen. Syyhyn kohdistuvat hoidot Ovulaatiohäiriöiden hoidon tulokset ovat hyvät. Kaikkien hedelmällisyyslääkkeiden käytön edellytyksenä on oikea diagnoosi. Taustalla oleva endokriininen tauti, esimerkiksi hypotyreoosi, on hoidettava asianmukaisesti. Jos ovulaatiohäiriön taustalla on ali- tai ylipaino, on ensimmäiseksi syytä pyrkiä normaaliin painoon ennen kuin lääkehoitoon ryhdytään. Hyperprolaktinemian lääkitys onnistuu hyvin. Tavallisin ovulaation induktioon käytettävä lääke on klomifeeni. Sitä voidaan käyttää silloin, kun seerumin prolaktiini- ja gonadotropiinipitoisuudet ovat normaalit. Yleisin tämäntyyppisen anovulaation syy on munasarjojen monirakkulaoireyhtymä, PCOS (Martikainen 2001). Gonadotropiinihoitoja käytetään, jos klomifeeni ei tehoa tai kyseessä on gonadotropiinin puutos. Hoidon seuranta on tärkeää. Hoito toteutetaan pienimmällä mahdollisella lääkeannoksella pyrkien yhden munarakkulan kasvatukseen. Hoitosyklejä kannattaa harvoin jatkaa enemmän kuin 4 6 kertaa. Ovulaation induktioon tähtäävät hoidot kuuluvat lapsettomuuden hoidon asiantuntijoille. Lapsettomuuden hoidossa tarvitaan yhä myös kirurgiaa. Lapsettomuuteen liittyvä endometrioosi kannattaa hoitaa leikkauksella (Hippeläinen 2001), mutta hedelmöityshoidon aloitusta hankalissa tilanteissa ei saa siirtää liian myöhäiseksi. Suhteellisen lievänkin endometrioosin hoi- 518 A. Tiitinen

3 to laparoskopiassa parantaa hedelmällisyyttä (Marcoux ym. 1997). Laajan endometrioosin leikkaushoito taas saattaa olla tarpeellista jo kipujenkin vuoksi. Munanjohdinvaurion korjaaminen lievissä vioissa kannattaa, jos muita hedelmällisyyttä heikentäviä tekijöitä ei ole (Oelsner ym. 1994). Vaikeissa munanjohdinvaurioissa leikkaustulokset ovat huonoja. Leikkaus voi olla myös ns. valmistava hoito ennen koeputkihedelmöitystä. Submukoottiset ja isot intramuraaliset myoomat on syytä poistaa (Eldar-Geva ym. 1998). Myoomaleikkaus parantaa näissä tilanteissa myös naisen mahdollisuutta tulla raskaaksi ilman hedelmöityshoitoa (Dubuisson ym. 2000). Samoin nestetäyteisten, laajentuneiden munanjohtimien poisto parantaa selvästi koeputkihedelmöityksen onnistumisen mahdollisuutta (Strandell ym. 1999). Huolellista leikkaustekniikkaa noudatettaessa ei huononneta munasarjojen myöhempää vastetta stimulaatiohoitoihin (Strandell ym. 2001). Kun diagnostiseen laparoskopiaan ryhdytään, on potilaan kanssa neuvoteltava etukäteen, mitä toimenpiteitä leikkauksen yhteydessä saadaan tehdä. Sperman laadun heikkenemisen syytä ei useinkaan saada selville, joten syyhyn kohdistuvia hoitoja ei miehelle ole paljon. Vaikeissa spermahäiriöissä löytyy lähes neljäsosalta miehistä geneettinen syy hedelmättömyyteen, ja näissä tapauksissa on tärkeätä antaa riittävästi neuvontaa ennen hoitoja (Koskimies 2000). Lievissä spermavioissa käytetään inseminaatiota tai tavanomaista koeputkihedelmöitystä. Mikroinjektio (ICSI) on tehokkain hoitomenetelmä silloin, kun miehellä on vaikea spermavika. Hoito valitaan sperman koepesun avulla. Jotta inseminaatio onnistuisi, tarvitaan 2 3 miljoonaa liikkuvaa siittiötä. ICSI-hoitoa taas on syytä harkita, jos liikkuvien siittiöiden määrä on alle miljoona. Suurempiakin raja-arvoja on esitetty ainakin Yhdysvalloissa (Van Voorhis ym. 2001). Hedelmöityshoitojen merkitys Hedelmöityshoidot ovat tuoneet avun monelle lapsettomuudesta kärsineelle parille. Inseminaatiota eli keinosiemennystä käytetään monesta eri syystä johtuvan lapsettomuuden hoitoon. Siinä voidaan käyttää puolison tai tuntemattoman lahjoittajan siemennestettä. Mikroinjektiohoitojen kehityttyä lahjoitetun siemennesteen tarve on nykyään aika vähäinen. Inseminaatio tehdään kohtuonteloon. Tätä ennen siittiöt erotellaan siemenplasmasta (siittiöiden pesu). Hoidolla saavutetaan hyvä tulos vain, jos laboratoriolla on riittävä kokemus siittiöiden valmistelusta. Inseminaation oikea ajoitus on luonnollisesti tärkeä. Onnistumismahdollisuutta voidaan lisätä käyttämällä hoitokierrossa ovulaation induktiota (Nuojua-Huttunen ym. 1999). Koeputkihedelmöitys (IVF) joko omilla tai lahjoitetuilla sukusoluilla tulee kyseeseen lähes kaikista syistä johtuvassa lapsettomuudessa (Tiitinen ym. 1998). Alun pitäen hoito kehitettiin niitä pareja varten, joiden hedelmättömyyden syynä oli munanjohtimien vaurio. Nykyisin IVFhoidossa on yhtä paljon munanjohdinvauriosta, endometrioosista ja selittämättömästä lapsettomuudesta kärsiviä. Siittiön mikroinjektiosta munasoluun (ICSI) on viime vuosien aikana kehittynyt tärkein miehestä johtuvan lapsettomuuden hoito. IVF- ja ICSI-hoidon tuloksiin vaikuttavat naisen ikä, hoidon aihe, aiempi hedelmällisyys ja hoitokertojen määrä (Templeton ym. 1996). Hoidon valinta kustannustehokkuuden perusteella Kun kyseessä on nuori pari (nainen alle 35-vuotias) ja selittämätöntä lapsettomuutta on kestänyt alle kaksi vuotta, ei yleensä pidä aloittaa mitään hoitoa, koska spontaanin raskauden mahdollisuus on suuri (te Velde ym. 2000). Hoidon avulla voidaan raskaus toki saada alkamaan ehkä muutama kuukausi aiemmin, mutta turhin kustannuksin. Jos selittämätön lapsettomuus on kestänyt yli kolme vuotta, on hoidon aloitus parin niin halutessa perusteltua. Onko IVF sitten ainoa mahdollinen hoitovaihtoehto? Hollantilaiset tutkijat selvittivät tätä satunnaistetulla prospektiivisella tutkimuksella (Goverde ym. 2000). He seurasivat 258:aa paria, joiden selittämätön tai lievästä spermaviasta johtuva lapsettomuus oli kestänyt yli kolme vuotta. Puo- Lapsettomuuden hoidon valinta 519

4 let pareista arvottiin IVF-hoitoon ja puolelle aloitettiin munarakkulan kypsytyshoitoon yhdistetty inseminaatio. Hoitokiertoja toteutettiin enintään kuusi. Inseminaatiohoito osoittautui yhtä tehokkaaksi raskaustuloksen suhteen kuin IVF, mutta halvemmaksi. Tämän tutkijaryhmän IVF-hoidon onnistumisosuus oli kuitenkin yllättävän pieni, vain 12,2 % hoitokiertoa kohti. Tehokas alkionpakastus saattaisi johtaa toisenlaiseen päätelmään. Kun tiedetään, että parhaimmillaan kaikkien alkioiden siirron jälkeen yhtä IVF-punktiota kohti yli puolet pareista saa lapsen (Tiitinen ym. 2001), IVF-hoitoon kannattaa siirtyä aiemmin. Inseminaatiohoidolla saadaan selittämättömässä lapsettomuudessa paremmat raskaustulokset, kun siihen yhdistetään superovulaatio (Guzick ym. 1999). Tämä tapahtuu kuitenkin monisikiöraskauksien kustannuksella. On parempi toteuttaa useampi hoitokierto käyttäen pieniannoksista hoitoa (Balasch ym. 1994). Mikroinjektio on tehokas menetelmä miehestä johtuvan lapsettomuuden hoidossa. Jotkut lapsettomuuslääkärit ovat esittäneet, että koeputkihedelmöityksen yhteydessä kannattaisi aina käyttää mikroinjektiota hedelmöitystuloksen varmistamiseksi. Hoito on kuitenkin tällöin kalliimpaa ja sen toteutukseen liittyy enemmän teknisiä yksityiskohtia. Englannissa tehdyssä tutkimuksessa satunnaistettiin yli 400 paria hedelmöityshoidossa niin, että puolelle tehtiin tavanomainen koeputkihedelmöitys ja puolelle ICSI (Bhattacharya ym. 2001). Alkion kiinnittymisen todennäköisyys oli suurempi IVF-ryhmässä, samoin kuin raskausosuus. Mikroinjektion rutiinimaiselle käytölle ei siis ole mitään perusteita. Lapsettomuuden hoidon riskit Hoidon riskit voivat kohdistua äitiin, sikiöön tai lapseen. Ne voivat olla välittömiä tai myöhäisiä. Hormonihoidoilla on haittavaikutuksia, mutta ne ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä. Vakavampi haittavaikutus on hyperstimulaatio-oireyhtymä, jossa munasarjojen turpoamisen seurauksena esiintyy vatsakipua, pahoinvointia ja hengitysvaikeuksia. Oireyhtymän vaaraa voidaan välttää tunnistamalla riskitekijät ja toteuttamalla stimulaatio huolellisesti (Inki ja Anttila 1997). Nykykäsityksen mukaan toistetuillakaan stimulaatioilla ei lisätä naisen munasarjasyöpäriskiä tai aiheuteta muuta terveyshaittaa (Unkila-Kallio 2001). Tärkein hedelmöityshoitoihin liittyvä ongelma on monisikiöisyys (Vilska ja Martikainen, tässä numerossa). Siihen voidaan vaikuttaa esimerkiksi välttämällä klomifeenin turhaa käyttöä ja ovulaation induktion huolellisella seurannalla. IVF-hoidossa yhden alkion siirrolla saavutetaan hyvät tulokset. Sinänsä hedelmöityshoito ei lisää lapsen terveysvaaraa riskit liittyvät äidin ikään ja terveydentilaan ja monisikiöisyyteen. Myöskään ICSI-hoidon avulla syntyneillä lapsilla ei ole todettu tavanomaista enempää terveysongelmia (Sutcliffe ym. 2001). Lopuksi Kun hoitoa suunnitellaan, pitää hoidon onnistumismahdollisuuksista kertoa aina rehellisesti. On myös muistettava hoitokertojen merkitys eli se, kuinka monta kertaa hoito kannattaa toteuttaa ennen kuin valitaan jokin toinen menetelmä, tai hoidot lopetetaan. Tärkein hedelmöityshoitojen riskeistä eli monisikiöisyys, on vältettävissä, kun pyritään mahdollisimman usein yhden alkion siirtoon. Lapsettomuuslääkärin vaativin tehtävä on hoidon lopetus. Tällöin on käytävä huolellisesti läpi tehdyt tutkimukset ja hoitojen kulku. Samalla pyritään arvioimaan, miksi hoidot eivät onnistuneet ja miten suuri on raskauden mahdollisuus myöhemmin ilman hoitoja. Halukkaille on annettava tietoa adoption toteutuksesta. On selvitettävä psyykkisen tuen ja terapian tarve hoitojen epäonnistuttua. Lapsettomuuslääkäri on onnistunut työssään myös silloin, kun lapseton pari hyväksyy hänen tuellaan tilanteensa ja elää onnellisessa parisuhteessa ilman lapsia. 520 A. Tiitinen

5 Kirjallisuutta Balasch J, Ballesca JL, Pimental C, ym. Late low-dose pure follicle stimulating hormone for ovarian stimulation in intra-uterine insemination cycles. Hum Reprod 1994;9: Bhattacharya S, Hamilton MPR, Shaaban M, ym. Conventional in-vitro fertilisation versus intracytoplasmic sperm injection for the treatment of non-male-factor infertility: a randomised controlled trial. Lancet 2001;357: Dubuisson J-B, Fauconnier A, Deffarges J-V, ym. Pregnancy outcome and deliveries following laparoscopic myomectomy. Hum Reprod 2000;15: Eldar Geva T, Meagher S, Healy DL, ym. Effect of intramural, subserosal, and submucosal uterine fibroids on the outcome of assisted reproductive technology treatment. Fertil Steril 1998;70: Goverde AJ, McDonnell J, Vermeiden JPW, ym. Intrauterine insemination or in-vitro fertilisation in idiopathic subfertility and male subfertility: a randomised trial and cost-effectiveness analysis. Lancet 2000;355:13 8. Guzick DS, Carson SA, Coutifaris C, ym. Efficacy of superovulation and intrauterine insemiantion in the treatment of infertility. N Engl J Med 1999;340: Hippeläinen M. Endometrioosi. Duodecim 2001;117: Inki P, Anttila L. Munasarjojen hyperstimulaatiosyndrooma. Duodecim 1997;113: Klonoff-Cohen H, Natarajan L, Marrs R, Yee B. Effects of female and male smoking on success rates of IVF and gamete intra-fallopian transfer. Hum Reprod 2001;16: Koskimies A. Miehen hedelmättömyys. Duodecim 2000;116: Marcoux S, Maheux R, Berube S, ym. Laparoscopic surgery in infertile women with minimal or mild endometriosis. N Engl J Med 1997;337: Martikainen H. Milloin ja miten munasarjojen monirakkulatautia pitää hoitaa? Duodecim 2001;117: Nuojua-Huttunen S, Tomas C, Bloigu R, Tuomivaara L, Martikainen H. Intrauterine insemination (IUI) treatment in subfertility: an analysis of factors affecting outcome. Hum Reprod 1999;14: Oelsner G, Sivan E, Goldenberg M, ym. Should lysis of adhesions be performed when in-vitro fertilization and embryo transfer are available? Hum Reprod 1994;9: Strandell A, Lindhard A, Waldenström U, ym. Hydrosalpinx and IVF outcome: a prospective, randomized multicentre trial in Scandinavia on salpingectomy prior to IVF. Hum Reprod 1999; 14: Strandell A, Lindhard A, Waldenström U, Thorburn J. Prophylactic salpingectomy does not impair the ovarian response in IVF treatment. Hum Reprod 2001;16: Sutcliffe AG, Taylor B, Saunders K, ym. Outcome in the second year of life after in-vitro fertilisation by intracytoplasmic sperm injection: a UK case-control study. Lancet 2001;357: Templeton A, Morris JK, Parslow W. Factors that affect outcome of invitro fertilisation treatment. Lancet 1996;348: Tiitinen A, Halttunen M, Härkki P, Vuoristo P, Hyden-Granskog C. Elective single embryo transfer: the value of cryopreservation. Hum Reprod 2001;16: Tiitinen A, Hovatta O, Kujansuu E, Gissler M, Koskimies AI. Hedelmöityshoidot Suomessa. Duodecim 1998;114: Unkila-Kallio L. Infertility and its treatment: association with ovarian granulosa cell tumour and impact on vascular endothelial growth factor, leptin and selected tumour markers in serum. Väitöskirja. Helsingin Yliopisto, Te Velde ER, Eijkemans R, Habbema HDF. Variation in couple fecundity and time to pregnancy, an essential concept in human reproduction. Lancet 2000;355: Van Voorhis BJ, Barnett M, Sparks AET, ym. Effect of the total motile sperm count on the efficacy and cost-effectiveness of intrauterine insemination and in vitro fertilization. Fertil Steril 2001;75: Wang JX, Davies M, Norman RJ. Body mass and probability of pregnancy during assisted reproduction treatment: retrospective study. BMJ 2000;321: AILA TIITINEN, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n naistenklinikka PL 140, HUS 521

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen.

Sähköisen tiedonkeruulomakkeen käyttöohje löytyy lomakkeen yhteydestä erikseen. Tiedonkeruuohjeistus 21.2.2013 1(5) HEDELMÖITYSHOITOJEN TILASTOINTI Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista. Stakes keräsi vuosilta 1994 2005

Lisätiedot

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013

Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Miten lapsettomuutta hoidetaan? Hoitovaihtoehdoista Lapsettomuushoitojen arkipäivän kysymyksiä 24.5.2013 Milloin tutkimuksiin? Perustutkimukset kun raskautta on yritetty vuosi Kun asia alkaa askarruttaa

Lisätiedot

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013

THL/294/5.09.00/2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) 21.2.2013 Tiedonkeruun tietosisältö 1(8) Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella,

Lisätiedot

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen

Yhden alkion siirto vähentää raskausriskejä. Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Lapsettomuus Sirpa Vilska ja Hannu Martikainen Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 2,5 % on saanut alkunsa hedelmöityshoitojen (koeputkihedelmöitys, mikrohedelmöitys ja pakastetun alkion siirto) ansiosta.

Lisätiedot

MIKSI KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOT EPÄONNISTUVAT?

MIKSI KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOT EPÄONNISTUVAT? MIKSI KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOT EPÄONNISTUVAT? Annakaisa Tammiaho Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Naistentaudit Marraskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot tänään

Hedelmöityshoidot tänään Laboratoriolääketiede 2014 9.10.2014 Elämän alkutaival ja laboratorio Hedelmöityshoidot tänään Leena Anttila dosentti, ylilääkäri Sidonnaisuudet Leena Anttila LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen

Lisätiedot

Miten digitaaliset hoitopolut auttavat hoitoja?

Miten digitaaliset hoitopolut auttavat hoitoja? Miten digitaaliset hoitopolut auttavat hoitoja? Hanna Savolainen-Peltonen Dosentti, Naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen el HYKS Naistenklinikka VIRTUAALITALO PALVELULUOKAT Digihoitopolut

Lisätiedot

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ

LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ LAPSETTOMUUSHOITOJEN NYKYKÄYTÄNNÖISTÄ JOHANNA IKONEN HOITAJAT FACE TO FACE- KOULUTUS 30.9.2016 Lähete erikoissairaanhoitoon naistentautien poliklinikalle Terveyskeskus- tai yksityislääkäri tekee lähetteen

Lisätiedot

Ensimmäinen koeputkihedelmöityksen avulla. Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys. Katsaus

Ensimmäinen koeputkihedelmöityksen avulla. Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys. Katsaus Katsaus RITA ISAKSSON JA AILA TIITINEN Hedelmöityshoitojen tuloksena syntyneiden lasten terveys Koeputkihedelmöitys (IVF) on mullistanut lapsettomien parien hoidon viime vuosikymmenien aikana. Toistettujen

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIPOTILAIDEN KEINOHEDELMÖITYSHOITO

ENDOMETRIOOSIPOTILAIDEN KEINOHEDELMÖITYSHOITO ENDOMETRIOOSIPOTILAIDEN KEINOHEDELMÖITYSHOITO LK Heidi Koskinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö KOSKINEN

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Endometrioosi ja lapsettomuus

Endometrioosi ja lapsettomuus Katsaus tieteessä Päivi Härkki dosentti, apulaisylilääkäri paivi.harkki@hus.fi Oskari Heikinheimo professori, osastonylilääkäri Aila Tiitinen professori, osastonylilääkäri HYKS, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset

Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta. Syntyneet lapset. Yliopisto opiskelijoiden lapset Opiskelu ja perheellisyys terveyden näkökulmasta Aira Virtala Vanhempainilta 091109 Tampereen yliopisto Perhesuunnittelu Haluttu määrä lapsia sopivin välein vanhempien iän huomioiden Ei haluttujen raskauksien

Lisätiedot

Hedelmällisyysneuvola - tarvitaanko sitä? - mitä se voisi tarkoittaa?

Hedelmällisyysneuvola - tarvitaanko sitä? - mitä se voisi tarkoittaa? Hedelmällisyysneuvola - tarvitaanko sitä? - mitä se voisi tarkoittaa? Aila Tiitinen Prof, linjajohtaja HY ja HYKS Naistenklinikka 9.3.2018 1 Hedelmällisyys Suomessa 9.3.2018 2 Suomalaiset perheet 9.3.2018

Lisätiedot

Naisparien ja itsellisten naisten hoitopolku InOvassa

Naisparien ja itsellisten naisten hoitopolku InOvassa Naisparien ja itsellisten naisten hoitopolku InOvassa Raskaustoiveesta voi tulla maksutta keskustelemaan, kun toive omasta lapsesta herää! Raskauden suunnitteluvaihe: Hedelmällisyyttä on mahdollista kartoittaa

Lisätiedot

THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät

THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät THL:n hedelmöityshoitotilastot Kudoslaitospäivät 29.11.2017 Anna Heino, THL, Tilastot ja rekisterit -yksikkö 24.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 THL:n lisääntymisaineistot Syntyneiden lasten rekisteri

Lisätiedot

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA

SARAN JA TUOMAKSEN TARINA SARAN JA TUOMAKSEN TARINA Opettajalle Sara on 15-vuotias ja Tuomas 17. He ovat seurustelleet parisen kuukautta. He olivat olleet yhdynnässä ensimmäistä kertaa eräissä bileissä, joissa he olivat myös juoneet

Lisätiedot

PARISKUNNAN KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDON (IVF) OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Audiovisuaalinen ohjausmateriaali koeputkihedelmöityksestä

PARISKUNNAN KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDON (IVF) OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Audiovisuaalinen ohjausmateriaali koeputkihedelmöityksestä POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Henna-Riikka Hiltunen PARISKUNNAN KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDON (IVF) OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Audiovisuaalinen ohjausmateriaali koeputkihedelmöityksestä

Lisätiedot

MILLÄ HINNALLA LAPSIA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOLLA?

MILLÄ HINNALLA LAPSIA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOLLA? MILLÄ HINNALLA LAPSIA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOLLA? Yli 38-vuotiaiden naisten IVF- ja ICSI-hoitojen tulokset ja kustannukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2006 2010. Essi Rissanen Syventävien

Lisätiedot

KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF): ONKO AIKA VAIHTAA MENETELMÄÄ?

KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF): ONKO AIKA VAIHTAA MENETELMÄÄ? KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF): ONKO AIKA VAIHTAA MENETELMÄÄ? Heidi Varis Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Naistentautien klinikka Huhtikuu 2013 2 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa

AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa AMH-määrityksen merkitys koeputkihedelmöityshoitoa suunniteltaessa Sofia Lagerstam Helsingin yliopisto Helsinki 19.2.2015 Tutkielma sofia.lagerstam@helsinki.fi Ohjaajat: Mervi Halttunen-Nieminen, Aila

Lisätiedot

Miten lapsia tehdään?

Miten lapsia tehdään? 2.5.2013 Miten lapsia tehdään? Anna Moring Koulutussuunnittelija anna.moring@sateenkaariperheet.fi Erilaisia sateenkaariperheitä Ydinperheitä (naisparin tai miesparin) Apilaperheitä (2 miestä + nainen,

Lisätiedot

Mies on usein täs pikkasen semmonen niinku ulkojäsen. Miesten kokemuksia tahattomasta lapsettomuudesta

Mies on usein täs pikkasen semmonen niinku ulkojäsen. Miesten kokemuksia tahattomasta lapsettomuudesta Mies on usein täs pikkasen semmonen niinku ulkojäsen Miesten kokemuksia tahattomasta lapsettomuudesta Emmi Henriksson Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Tammikuu 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mistä lapsettomuus voi johtua? 6. Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10. Ovulaation induktio (OI) eli munarakkulan kypsytyshoito 11

Mistä lapsettomuus voi johtua? 6. Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10. Ovulaation induktio (OI) eli munarakkulan kypsytyshoito 11 HEDELMÖITYSHOIDOT sisällysluettelo Johdanto 5 Mistä lapsettomuus voi johtua? 6 Lapsettomuustutkimukset 8 Lapsettomuustutkimusten ja hoitojen reitit 10 Hedelmöityshoidot 11 Ovulaation induktio (OI) eli

Lisätiedot

Endometrioosi ja lapsettomuus

Endometrioosi ja lapsettomuus Opas Endometrioosiyhdistykselle Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2015 Salla Iivonen Anni Lindqvist TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Hoitotyönkoulutusohjelma Hoitotyö

Lisätiedot

KASVAVA HEDELMÄTTÖMYYS KÄTILÖTYÖN HAASTEENA. Justiina Anttila. Jenny Hahmo

KASVAVA HEDELMÄTTÖMYYS KÄTILÖTYÖN HAASTEENA. Justiina Anttila. Jenny Hahmo KASVAVA HEDELMÄTTÖMYYS KÄTILÖTYÖN HAASTEENA Justiina Anttila Jenny Hahmo Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lapseton pari terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Tuire Saloranta, tkl Vantaa

Lapseton pari terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Tuire Saloranta, tkl Vantaa Lapseton pari terveyskeskuslääkärin vastaanotolla Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 5.3.2018 Tuire Saloranta, tkl Vantaa Mikä on yleislääkärin alkuarviossa olennaista? Tavoitteet Naisen osalta? Miehen

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI

ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ENDOMETRIOOSIN VAIKUTUS NAISEN ELÄMÄNLAATUUN -HOITONETTI ja tavoite JOHDANTO Endometrioosi on sairaus, jossa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy muualla kuin kohdussa, yleisimmin munasarjoissa,

Lisätiedot

Lähes kaikissa kulttuureissa tahaton lapsettomuus

Lähes kaikissa kulttuureissa tahaton lapsettomuus Lapsettomuus Lapsettomuuden tuska Maija Tulppala Lapsesta saakka meitä on valmennettu aikuisen tehtävään: hoivaamaan jälkeläisiämme ja huolehtimaan heistä. Joka kuudes pari joutuu toteamaan, että raskaus

Lisätiedot

Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti

Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti KATSAUS TIETEESSÄ VIVECA SÖDERSTRÖM- ANTTILA LT, dosentti, gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri Väestöliiton klinikat Oy, Helsingin klinikka Yli 40-vuotiaan naisen infertiliteetti Naisen hedelmällisyys

Lisätiedot

Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta.

Lomakkeisto noudattaa pääosin ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) Euroopan tiedonkeruussa käyttämää lomaketta. Hedelmöityshoitotilastoinnin tiedonkeruun tietosisältö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valtakunnalliset tiedot annetuista hedelmöityshoidoista sähköisellä tiedonkeruulomakkeella, johon kaikille

Lisätiedot

POTILASOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN LAPSETTOMUUSPOLIKLINIKALLE

POTILASOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN LAPSETTOMUUSPOLIKLINIKALLE POTILASOPAS PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN LAPSETTOMUUSPOLIKLINIKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö Emmi Perintö Ulla-Maria Talvitie Lahden

Lisätiedot

LAPSETTOMUUS JA ENDOMETRIOOSI. El Pia Suvitie TYKS naistenklinikka

LAPSETTOMUUS JA ENDOMETRIOOSI. El Pia Suvitie TYKS naistenklinikka LAPSETTOMUUS JA ENDOMETRIOOSI El Pia Suvitie TYKS naistenklinikka 21.10.2011 Yleistä Yleinen alidiagnosoitu ja alihoidettu sairaus Arviolta 5-10 % fertiili-ikäisistä sairastaa 176 miljoonaa naista maailmassa

Lisätiedot

MIESTEN KOKEMUKSIA LAPSETTOMUUDESTA

MIESTEN KOKEMUKSIA LAPSETTOMUUDESTA MIESTEN KOKEMUKSIA LAPSETTOMUUDESTA Emmi Bunda Ninja Penttinen Anni Rissanen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 Tekijä(t) Bunda, Emmi Penttinen,

Lisätiedot

MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA?

MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA? MIKSI VIELÄ KAHDEN ALKION SIIRTOJA KOEPUTKIHEDELMÖITYSHOIDOISSA? Saara Koivulehto Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos, Naistentaudit

Lisätiedot

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71

Yleistä. tarkoittaa endometriumin rauhasten ja stroomasolujen muodostamia pesäkkeitä kohdun ulkopuolella. yleinen tauti, 1-71 Endometrioosi LK Heikkilä Maija, LK Jutila Topi, LK Myllylä Hanna, LK Pietarinen Johanna, LK Puumala Pasi, LK Vallasto Inari, LK Visuri Sofia, Prof Ryynänen Markku Johdanto Yleistä tarkoittaa endometriumin

Lisätiedot

Miehen hedelmättömyys. Aarne I. Koskimies

Miehen hedelmättömyys. Aarne I. Koskimies Katsaus Aarne I. Koskimies Vaikeissa spermahäiriöissä löytyy lähes neljasosalta miehistä geneettinen syy hedelmättömyyteen. Näissä tapauksissa on tärkeätä antaa geneettistä tietoa ennen hoitoja. Mikrokirurgiset

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Elämäntapojen vaikutus hedelmällisyyteen

Elämäntapojen vaikutus hedelmällisyyteen KATSAUS Leena Anttila Elämäntavoilla, jotka tähtäävät normaalipainoisuuteen ja tupakoimattomuuteen, on osoitettu olevan hedelmällisyyttä suojaavia vaikutuksia. Nuorille tai hedelmättömyydestä kärsiville

Lisätiedot

Lapsettomuuden perustutkimukset. Maritta Hippeläinen ja Marita Räsänen

Lapsettomuuden perustutkimukset. Maritta Hippeläinen ja Marita Räsänen Lapsettomuus Lapsettomuuden perustutkimukset Maritta Hippeläinen ja Marita Räsänen Lapsettomuustutkimukset voidaan aloittaa, ellei raskaus ole alkanut vuoden kuluessa ehkäisyn lopettamisesta, tai jo aiemminkin,

Lisätiedot

Elina Pihlaja & Minna Vesa. Kuka istuu meidän sängyn vieressä, kun me tehdään kuolemaa? Lapsettomuus kokemuksena

Elina Pihlaja & Minna Vesa. Kuka istuu meidän sängyn vieressä, kun me tehdään kuolemaa? Lapsettomuus kokemuksena Elina Pihlaja & Minna Vesa Kuka istuu meidän sängyn vieressä, kun me tehdään kuolemaa? Lapsettomuus kokemuksena Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Hedelmättömyyden hoidot osa II

Hedelmättömyyden hoidot osa II NÄIN HOIDAN Laure Morin-Papunen ja Riitta Koivunen 1568 Oligotsoospermian tai atsoospermian syyn selvittäminen on tärkeää hedelmättömyyden oikean hoitomuodon valitsemiseksi. Jos siemennesteen laatu on

Lisätiedot

LAPSETTOMUUS JA SEN HOITO LUOVUTETUILLA SUKUSOLUILLA

LAPSETTOMUUS JA SEN HOITO LUOVUTETUILLA SUKUSOLUILLA Emma Onkamo & Veera Huovinen LAPSETTOMUUS JA SEN HOITO LUOVUTETUILLA SUKUSOLUILLA Itseopiskelumateriaali kätilöopiskelijoille LAPSETTOMUUS JA SEN HOITO LUOVUTETUILLA SUKUSOLUILLA Itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin

Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Hoitomenetelmän ja alkion iän vaikutus pakastealkiosiirtojen tuloksiin Liisa Kellokumpu Syventävien opintojen opinnäyte Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Miten lapsia tehdään, jos vähintään toinen vanhemmista on transihminen

Miten lapsia tehdään, jos vähintään toinen vanhemmista on transihminen 17.11.201 5 Miten lapsia tehdään, jos vähintään toinen vanhemmista on transihminen Kaisa Niittynen Sateenkaariperheet ry Lapsettomuus Transihmisiltä vaadittu steriliteettiä Laki vaatii, että juridista

Lisätiedot

KEINOALKUISTEN RASKAUKSIEN PERINATOLOGINEN ENNUSTE TAYS:SSA VUOSINA 2004 2005

KEINOALKUISTEN RASKAUKSIEN PERINATOLOGINEN ENNUSTE TAYS:SSA VUOSINA 2004 2005 KEINOALKUISTEN RASKAUKSIEN PERINATOLOGINEN ENNUSTE TAYS:SSA VUOSINA 2004 2005 LK Riikka Ejsted Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Naistentauti- ja synnytysoppi

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset 55 Monovalenttisten tuhkarokkorokotteiden valmisteyhteenvetojen tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Kohta

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

LAPSEN TEKEMINEN OLI JUURI SITÄ LAPSEN TEKEMISTÄ.

LAPSEN TEKEMINEN OLI JUURI SITÄ LAPSEN TEKEMISTÄ. Noora-Maria Niilekselä LAPSEN TEKEMINEN OLI JUURI SITÄ LAPSEN TEKEMISTÄ. Kokemuksia lapsettomuuden merkityksestä ihmiselle seksuaalisena olentona LAPSEN TEKEMINEN OLI JUURI SITÄ LAPSEN TEKEMISTÄ. Kokemuksia

Lisätiedot

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi

Sikiöseulonnat. Opas raskaana oleville. www.eksote.fi Sikiöseulonnat Opas raskaana oleville www.eksote.fi Raskauden seuranta ja sikiötutkimukset ovat osa suomalaista äitiyshuoltoa. Niiden tarkoitus on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti, sekä saada tietoja

Lisätiedot

Hedelmöityshoitojen yhtenäiset kriteerit - päivitys Anna-Maija Tapper, Dosentti, MBA Johtava lääkäri, HYS, HUS

Hedelmöityshoitojen yhtenäiset kriteerit - päivitys Anna-Maija Tapper, Dosentti, MBA Johtava lääkäri, HYS, HUS Hedelmöityshoitojen yhtenäiset kriteerit - päivitys 2014 Anna-Maija Tapper, Dosentti, MBA Johtava lääkäri, HYS, HUS 19.1.2015 Sidonnaisuudet Dos, MBA, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, hall

Lisätiedot

NAISTEN KOKEMUKSIA MUNASOLUPUNKTIOON LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEHOIDOSTA JA OHJAUKSESTA

NAISTEN KOKEMUKSIA MUNASOLUPUNKTIOON LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEHOIDOSTA JA OHJAUKSESTA Korvala-Keskitalo Anna & Mäki Jutta NAISTEN KOKEMUKSIA MUNASOLUPUNKTIOON LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEHOIDOSTA JA OHJAUKSESTA NAISTEN KOKEMUKSIA MUNASOLUPUNKTIOON LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEHOIDOSTA JA OHJAUKSESTA Anna Korvala-Keskitalo

Lisätiedot

Hanna Savolainen-Peltonen Dosentti, Naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen el HYKS Naistenklinikka

Hanna Savolainen-Peltonen Dosentti, Naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen el HYKS Naistenklinikka Hanna Savolainen-Peltonen Dosentti, Naistentautien ja synnytysten sekä lisääntymislääketieteen el HYKS Naistenklinikka 9.3.2018 Lapsettomuus, infertiliteetti raskaus ei ole alkanut vuoden kestäneen säännöllisen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola

Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä. Tuomo Kalliola Alkuperäistutkimus Transvaginaalinen hydrolaparoskopia synnytinelinten uusi tutkimusmenetelmä Tuomo Kalliola Lapsettomuuden perustutkimuksiin kuuluu munasarjojen ja munanjohtimien tilan arvioiminen vatsaontelon

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011

Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen. Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen Tiina Reilas MTT Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Kloprostenolin vaikutus tamman follikkelin kehitykseen, ovulaatioon ja tiinehtymiseen Juan Cuervo-Arango

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Hedelmättömyyden hoidot osa I

Hedelmättömyyden hoidot osa I NÄIN HOIDAN Laure Morin-Papunen ja Riitta Koivunen Hedelmättömyyden syyn selvittämisen jälkeen hoito etenee vaihe vaiheelta. Ennen hoitoja on tutkittava, tapahtuuko ovulaatio, muodostuuko hedelmöityskykyisiä

Lisätiedot

LAPSETTOMUUSHOITOJEN LOPETTAMINEN TULOKSETTOMINA

LAPSETTOMUUSHOITOJEN LOPETTAMINEN TULOKSETTOMINA Suvi Vahtola LAPSETTOMUUSHOITOJEN LOPETTAMINEN TULOKSETTOMINA Kirjallisuuskatsaus lopettamispäätökseen vaikuttavista tekijöistä LAPSETTOMUUSHOITOJEN LOPETTAMINEN TULOKSETTOMINA Kirjallisuuskatsaus lopettamispäätökseen

Lisätiedot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot

Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Lapsettomuushoitojen komplikaatiot Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka 19.1.2015 1 IVF vuodesta 1978 vuoteen 2014 yli 5 miljoonaa lasta maailmassa, lähes 40000 Suomessa, maamme ensimmäinen lapsi täytti

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Lapsettomuus ja syöpäriski

Lapsettomuus ja syöpäriski Maritta Hippeläinen TEEMA: LISÄÄNTYMISTERVEYS JA SYÖPÄ Lapsettomuuden taustalta voi löytyä tekijöitä, jotka itsessään saattavat altistaa syöpätaudeille. Ovulaatio-ongelmat, munasarjojen endometrioosi,

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA LISÄÄNTYMISLÄÄKETIEDE TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNTAN ANTAMA LISÄKOULUTUS

Lisätiedot

Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus

Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Pfapa Eli Jaksoittainen Kuume, Johon Liittyy Aftainen Nielu- Ja Imusolmuketulehdus Versio 2016 1. MIKÄ ON PFAPA? 1.1 Mikä se on? PFAPA on lyhenne englannin

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

KOSKETTAVA LAPSETTOMUUS

KOSKETTAVA LAPSETTOMUUS Marjo Tuulikki Sivonen KOSKETTAVA LAPSETTOMUUS Kirjallisuuskatsaus lapsettomuudesta ja sen hoidosta Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Endometrioosi. Maritta Hippeläinen

Endometrioosi. Maritta Hippeläinen Katsaus Maritta Hippeläinen lla tarkoitetaan kohdun limakalvon kaltaisen kudoksen esiintymistä kohdun ulkopuolella. on edelleen salaisuuksien tauti: sen syntymekanismi on epäselvä ja kliininen kuva vaihteleva,

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

Hedelmöityshoidot 2006 2007

Hedelmöityshoidot 2006 2007 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2008 Hedelmöityshoidot 2006 2007 25.4.2008 Assisterad befruktning 2006 2007 Assisted reproduction 2006 2007 Mika Gissler

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN TARKISTUSLISTA/VAHVISTUSLOMAKE MÄÄRÄTTÄESSÄ LÄÄKETTÄ NAISPOTILAILLE. (alitretinoiini) Lääkärin materiaalit. Potilaan nimi.

LÄÄKÄRIN TARKISTUSLISTA/VAHVISTUSLOMAKE MÄÄRÄTTÄESSÄ LÄÄKETTÄ NAISPOTILAILLE. (alitretinoiini) Lääkärin materiaalit. Potilaan nimi. LÄÄKÄRIN TARKISTUSLISTA/VAHVISTUSLOMAKE MÄÄRÄTTÄESSÄ LÄÄKETTÄ NAISPOTILAILLE (alitretinoiini) Lääkärin materiaalit Potilaan nimi alitretinoiini Lääkärin materiaalit Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS- Milloin potilas tulisi leikata? Potilas tulisi leikata silloin kun hänelle on leikkauksesta enemmän hyötyä kuin haittaa

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI /

Ehkäisymenetelmät PP-PF--WHC-FI / Ehkäisymenetelmät Ehkäisyn aloitus & valinta Mikäli raskaus ei ole ajankohtainen toive ja seksistä haluaa nauttia huoletta, on syytä huolehtia luotettavasta raskauden ehkäisystä Keskustele terveydenhoitajan

Lisätiedot

Voiko hedelmällisyyteen vaikuttaa? 4. Ehkäisy ja hedelmällisyys 5. Naisen hedelmällisyys 7. Kuukautiskierto ja munasolun irtoaminen 7

Voiko hedelmällisyyteen vaikuttaa? 4. Ehkäisy ja hedelmällisyys 5. Naisen hedelmällisyys 7. Kuukautiskierto ja munasolun irtoaminen 7 HEDELMÄLLISYYS sisällysluettelo Johdanto 3 Voiko hedelmällisyyteen vaikuttaa? 4 Ehkäisy ja hedelmällisyys 5 Naisen hedelmällisyys 7 Kuukautiskierto ja munasolun irtoaminen 7 Raskauden toteaminen 8 Alentunut

Lisätiedot

Tietoa hivistä Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, eikä missään arkipäivän tilanteissa.

Tietoa hivistä Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, eikä missään arkipäivän tilanteissa. Hiv ja raskaus 1. Lukijalle Esite on suunnattu hiv-tartunnan saaneille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Seppo Kaskinen. Miehen tupakoinnin vaikutus alkionlaatuun

Seppo Kaskinen. Miehen tupakoinnin vaikutus alkionlaatuun Seppo Kaskinen Miehen tupakoinnin vaikutus alkionlaatuun Syventävien opintojen kirjallinen työ Kevätlukukausi 2015 Seppo Kaskinen Miehen tupakoinnin vaikutus alkionlaatuun Kliininen laitos Kevätlukukausi

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

Hysteroskopia lapsettomuuden selvittelyssä

Hysteroskopia lapsettomuuden selvittelyssä Hysteroskopia lapsettomuuden selvittelyssä Johanna Aaltonen, LT Erikoislääkäri Naistentaudit & synnytykset, Lisääntymislääketiede Vastaava lääkäri, Ovumia Oy Sidonnaisuudet Päätoimi Ovumia Oy vastaava

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Lapsettomuus ja siihen yhteydessä olevat elintavat

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Lapsettomuus ja siihen yhteydessä olevat elintavat Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Lapsettomuus ja siihen yhteydessä olevat elintavat Pro gradu -tutkielma Maarit Revonta Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Huhtikuu 2006 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS LASTA ODOTTAVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille lasta odottaville vanhemmille. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OAS LASTA ODOTTAVILLE

Lisätiedot

Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa

Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Apteekkihenkilökunnan opas isotretinoiinia toimitettaessa Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Johdanto Isotretinoiinikapselit

Lisätiedot

Lapse&omuus biologin silmin FT Liisa Kuusipalo. Perheentalo 16.30-18.30 30.1.2014 Liekku ry.

Lapse&omuus biologin silmin FT Liisa Kuusipalo. Perheentalo 16.30-18.30 30.1.2014 Liekku ry. Lapse&omuus biologin silmin FT Liisa Kuusipalo Perheentalo 16.30-18.30 30.1.2014 Liekku ry. Mitä tehdä jos tahtoo lapsen Tärkeintä olla iloinen ja opfmisfnen: elokuvat, naurujooga, usko Arkiliikuntaa,

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion yliopistollinen sairaala 1 Tupakointi Tuottaa valtiolle

Lisätiedot

Kohdun rakennepoikkeavuudet -

Kohdun rakennepoikkeavuudet - Kohdun rakennepoikkeavuudet - vaikutus hedelmällisyyteen, milloin pyritään korjaamaan Maritta Hippeläinen Kys Reproduktioendokrinologian koulutus, Helsinki11.2.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi Osastonylilääkäri,

Lisätiedot

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista

Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE. Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista Tämä esite on tarkoitettu kaikille raskaana oleville. Vanhempien toivotaan tutustuvan esitteeseen yhdessä. Sikiö seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista. Sikiöseulonnat OPAS RASKAANA OLEVILLE Tietoa

Lisätiedot

Potilaan opas. Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg. Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/FI/66949

Potilaan opas. Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg. Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/FI/66949 Potilaan opas Acitretin Orifarm 10 mg ja 25 mg Raskauden- ja sikiöaikaisen altistuksen ehkäisyohjelma 03/2018/ Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä iässä

Lisätiedot

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.

Mikko Syvänne. Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry. Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10. Mikko Syvänne Dosentti, ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Valtimotautien riskitekijät ja riskiyksilöiden tunnistaminen MS 13.10.2010 1 Klassiset valtimotaudin riskitekijät Kohonnut veren kolesteroli Kohonnut

Lisätiedot

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla

Osa A. Täytetään kaikkien naispotilaiden kohdalla Tarkastuslista määrättäessä isotretinoiinia naispotilaille: Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Isotretinoiini on erittäin

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot