YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU. Yes we can! Kokonaissuunnitelma 1:5000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU. Yes we can! 1 2 3 4 5. Kokonaissuunnitelma 1:5000."

Transkriptio

1 Kävelykeskusta. Keskustahakuisen kaupan tilat asuinkorttelien alakerroissa. Katettu kevyen liikenteen ylikulkusilta Kuruntien kohdalla. Lähijunaliikenteen asemapalvelut. Vapaa-ajan keskustapalveluja. Kylpylähotelli, terveyspalveluja, viihdepalveluja, tanssilava. Rantapuisto. Hiekkaranta ja maauimala. Säilytettävä koulutalo ja uusi monitoimitalo. Uusi siltayhteys korvaa nykyisen Kuruntien sillan. Koulutuskeskus ja laajentumiselle varattavat tilat. Junaliikenteen laituri. semanseudun uusi asuinkortteli. Korvaa osin nykyisiä asemarakennuksia. suinkortteli. Työpaikkojen ja koulutuksen tiloja. Kirkkopuiston reunojen uutta asuntorakentamista. Kirkkopuisto. Rantapuisto. Hiekkaranta ja pelialueita. Rantaraitti. Uusi lukio ja asuinkortteli. Liikunta- ja vapaa-ajan tiloja ja kenttiä. Osa puistovyöhykettä. Uusi ylikulku ja uusi alikulku. Elopuisto. Ulkoilualueita ja harrastuspaikkoja. Lähiruuantuotannon alueita: kasvihuoneita ja viljelypalstoja. Kauppakeskusten ja tilaa vievien kauppojen alue. Työpaikkarakentamisen vyöhyke. Kaupan ja työpaikkojen alue. suinrakentaminen korvaa pidemmällä aikavälillä työpaikkarakentamisen pohjavesialueella. Tiikonojan säilytettävä uoma. Soppeenharjun ulkoilupuisto Kokonaissuunnitelma 1:5000. Yes we can!

2 Mastontie Kuruntie Vaasantie yhteystarve Soppeenharju vt 3 yhteystarve yhteystarve yhteystarve Keijärvi Keskustan kehittämisen periaate: kehitystarve ja esitetty ratkaisu. Vaasantie, vt 3 sekä rautatie melu- ja tärinäalueineen hajoittavat keskustan taajamarakenteen erillisiin sektoreihin, joiden välillä on puutteelliset yhteydet. Ylöjärven pikkukaupungin keskustan palvelut ovat hajallaan Elovainion, Soppeenmäen sekä Kirkonseudun alueilla. Palvelut ovat huonosti kevyen liikenteen tavoitettavissa. - Soppeenmäen vanha liikekeskus: volyymiltaan riittämätön, teiden halkoma, kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti hajanainen alue. - Kirkonseudun hallintokeskus: hajanainen, ei-kaupunkimainen - Elovainion kauppakeskus + tilaa vievä kauppa: hajauttaa kaupunkirakennetta Tulevan lähijunaliikenteen aseman ympäristö on liikenneväylien lävistämä, väljästi rakennettu alue, jonka ilme on jäsentymätön ja epäurbaani. Viheralueet ovat pirstaloituneet pieniin yksiköihin. inoastaan Soppeenharju alueen eteläosassa muodostaa laajan, yhtenäisen viheralueen. Yhteydet Soppeenharjulle ovat puutteelliset. Keijärvi ei ole nykyisin kiinteä osa Ylöjärven keskustaa. Rantojen käyttömahdollisuuksia ja yhteyksiä järvelle tulisi parantaa. Pohjaveden muodostumisalueelle, seudullisesti merkittävän ulkoilualueen tuntumaan sijoittuu nykyisin teollisuusalue. Vaasantie K Elopuisto T Soppeenharju vt 3 K Kirkkopuisto Y Keijärvi Y K Lähijunaliikenne käynnistyy. Uusi henkilöliikenteen asema liityntäpysäköinteineen sijoittuu Kuruntien kohdalle. Vaasantiestä muodostetaan nykyistä hitaampi ja kaupunkimaisempi katu. Sen linjaus siirretään keskustan kohdalla rautatien kanssa samaan liikennekäytävään. seman ympäristöstä vapautuu tilaa keskustatoiminnoille ja uudelle asuinrakentamiselle. Keskustaan muodostetaan uusi pääkokoojakatu, joka siirtää liikennettä Soppeentieltä uuden maankäytön keskelle. Soppeenmäen vanhan keskustan ja aseman ympärille muodostetaan tiivis ja ehjä kävelykeskusta palveluineen: Ylöjärven ydinkeskusta. Kirkonseudun hallinnollista keskusta kehitetään ja tiivistetään. Elovainiota kehitetään tilaa vievän kaupan ja palvelujen keskittymänä. Kaupalle ja työpaikkarakentamiselle varattavia alueita laajennetaan Vaasantien ja vt 3:n suuntaisesti. Ydinkeskusta liittyy eheästi Kirkonseutuun ja Elovainioon keskustatoimintojen korttelialueiden välityksellä. lueelle muodostetaan yhtenäinen viheralueiden verkko. Harjualueen sekä Elopuiston, Kirkkopuiston ja rannan yhdistävän uuden viherakselin välille osoitetaan tihein välein poikittaisia viher- ja ulkoiluyhteyksiä. Keijärvi tuodaan osaksi Ylöjärven keskustaa lisäämällä ja parantamalla reittejä ja näkymiä järvelle sekä lisäämällä rannan käyttöä. Nykyinen teollisuusalue pohjaveden muodostumisalueella ja seudullisesti merkittävän ulkoilualueen tuntumassa korvautuu vähitellen asumisella. Vaasantie uusi pääkokoojakatu Soppeentie monitoimitalo hidas katujakso (-30 km/h) joukkoliikenteen solmukohta asema kävelykeskustan ydin, kauppakeskus, asuminen K Ydinkeskustan kehittämisen teemat. Kuruntien silta linjataan uudelleen ja muodostuvaan ytimeen kehitetään pieni kävelykeskusta. K vapaa-ajan ja matkailun palvelut, asuminen Mikkolantie Keijärvi SELOSTUS 1. Suunnittelualueen haasteet Ylöjärven keskusta on kaupunkirakenteellisesti hajaantunut kolmeen erillään olevaan osaan. Soppeenmäen liikekeskustaa leimaa kaupunkikuvallinen epämääräisyys, toimintojen eriytyneisyys erillisiin rakennuksiin sekä liikenneympäristön tilaa vievät ratkaisut. Vihreää ja rakentamatonta aluetta on paljolti Vaasantien ja junaradan molemmilla puolilla, mutta siitä ei muodostu käytettävää ja johdonmukaista viherympäristöä. Julkisten palvelujen keskittymä on puolestaan Kirkonseudulla, jonka erottaa liikekeskustasta leveä liikennekäytävä. Elovainioon on rakennettu runsaasti kaupallisia palveluja sekä kauppakeskus, mutta alue on leimallisesti autokaupungin periaatteella toimiva, eikä elimellistä yhteyttä Soppeenmäkeen tai Kirkonseudulle ole. Koko keskusta-alueen keskelle sijoittuu rautatien ja Vaasantien sekä valtatien 3 liikennekäytävien muodostama tyhjä sektori, joka on eristänyt keskustan palvelujen ja toimintojen osa-alueiksi. Sektorin alue puolestaan on jäänyt takapihaksi, sillä keskustarakentamista isojen liikenneväylien välittömään läheisyyteen on vältetty. Tämän vuoksi myös Keijärven ranta-alueet ovat jääneet Soppeenmäen liikekeskustasta nähtynä piiloon. Palvelujen äärellä ylipäätään ei ole kovinkaan paljoa asukkaita. Johdonmukaista julkisten kaupunkitilojen ja oleskelupaikkojen jatkumoa ei ole. Kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti alueelta on vaikea paikallistaa kaupungin keskustaa tai kaupunkilaisten kohtaamispaikkaa, joka olisi selkeästi jalankulkupainotteinen ja olemukseltaan omaleimainen. suinrakentaminen on suurelta osaltaan väljää pientalorakentamista. lueella on nykyisin asukkaita n koko Ylöjärven asukasmäärän ollessa hieman yli Pidemmän aikavälin tavoitteena on kaupungin asukasmäärän kasvaminen n :een, jolloin merkittävä osa uusista asukkaista asuisi kilpailualueella ydinkeskustassa. Tuleva lähijunaliikenteen asema keskustassa edellyttäisi samoin riittävää asukasmäärää välittömään vaikutuspiiriinsä. Jotta uudelle asuinrakentamiselle muodostuisi varteenotettavia tiloja, on niitä määrätietoisesti luotava keskustan nykyisistä ns. brownfield-alueista. Soppeenmäen harjualue tarjoaa erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Nykytilanteessa harjualue on liikennekäytävien, puutteellisten reittien ja teollisuusalueiden muusta kaupunkirakenteesta eristämä. Osa teollisuusalueista sijaitsee harjualuetta vasten pohjavesien kertymäalueella. Myöskään keskusta-alueella ei ole yhtenäisiä palvelut toisiinsa liittäviä viher- ja ulkoilualueiden kokonaisuuksia. Kuruntien varsi on vanha keskustan raitti, jonka varressa on verraten paljon erilaisia liiketiloja tienvarren matalissa liikerakennuksissa. Näiden olemus on kaupunkikuvallisesti epätyydyttävä. Selkeät maamerkit tien varrella ovat suuri kirkkorakennus, kunnantalo ja kirjastorakennus. 2. Ratkaisuperiaatteet Kaupunkirakenteen eheytyminen Keskeisenä tavoitteena on nykyisen osa-aluemaisen rakenteen eheyttäminen ja liikenneväylien muodostaman kaupunkirakenteellisen tyhjiön myönteinen kehittäminen. Toinen keskeinen tavoite on toteuttaa Ylöjärvelle uusi, viihtyisä, jalankulkupainotteinen ydinkeskusta, joka pystyy ylläpitämään kattavaa palvelutarjontaa ja joka hyödyntää lähijunaliikenteen asemaa. Keskusta-alueen eheyttämiseksi esitetään liikenneverkkoon merkittäviä muutoksia. Vaasantie linjataan uudelleen siten, että se kulkee rautatien vieressä. Ratkaisulla poistetaan peräkkäisiä kaupunkirakennetta halkovia liikennekäytäviä. Ratkaisulla vapautuva tila hyödynnetään keskustarakentamiseen, jolloin Elovainio liittyy eheästi Soppeenmäen keskustaytimeen. Uudistuksen yhteydessä valtatien 3 ja Vaasantien risteysalue voidaan toteuttaa uudelleen ja järjestää enemmän tilaa korttelialueille. Vaasantie muuttuu katumaisemmaksi kaupunkibulevardiksi, jolle voidaan järjestää tiheämmin risteyksiä. Tämän mahdollistaa tien statuksen muutos vt 3:n uudistumisen myötä. Elovainion alueen kehityksen painopiste on edelleen enemmän tilaa vievien kaupan ja palvelujen tarjonnassa. Pidemmällä aikavälillä Vaasantie voitaisiin linjata radan viereen myös ydinkeskustan itäpuolella. Tämä vapauttaisi Keijärven rannan tuntumaan rakennuspaikkoja tehokkaalle asuinrakentamiselle. Ydinkeskustan kehittäminen Tulevaisuuden merkittävä uudistus on lähijunaliikenteen aseman rakentaminen keskustaan. Soppeenmäen nykyisestä väljästä liikekeskustasta kehitetään lähijuna-asemaan tukeutuva Ylöjärven kaupungin ydin, jossa on pieni kävelykeskusta toreineen sekä paljon asukkaita palvelujen äärellä. Elinvoimainen ydin edistää keskustahakuisen kaupan säilymistä Ylöjärvellä ja palvelujen tarjonnan monipuolisuutta. Keskustan kortteleissa toiminnot yhdistyvät keskustahakuisen kaupan tilojen ollessa asuinkortteleiden kivijalkakerroksissa. Kauppakeskus toteutetaan kauppahallityyppisenä ratkaisuna, jossa kaupan tilat ulottuvat useiden korttelien kivijalkaan. Lähijunaliikenteen asema sijoittuu kävelykeskustan äärelle siltayhteyksien kohdalle. Uudet siltayhteydet ja lähijunaliikenteen liityntäpysäköinti muodostavat mahdollisuuden tarjota eheitä matkaketjuja, jolloin vaihto liikennemuodosta toiseen on helppoa. Pysäköinti ydinkeskustan kortteleissa on laitoksiin tukeutuvaa. Liityntäliikenteen ja kaupallisten palvelujen pysäköintitilat yhdistetään molemmin puolin rataa keskustakortteleissa. suinrakentaminen keskusta-alueella muodostaa selkeästi rajattuja pihapiirejä ja umpikortteleita, jotka ovat myös energiataloudellisesti tehokkaita. Ydinkeskusta liitetään jatkossa rantaviivaan. Keskustaytimen pohjoinen puoli liittyy Soppeenmäkeen uuden kevyen liikenteen katetun yhteyden kautta hyödyntäen nykyisen sillan paikkaa. Keskustan rantaan liittyvät korttelit muodostavat vapaaajan palvelujen ankkurin kaupankäynnin ankkurin rinnalla. semaan liittyvään rantakortteliin esitetään hotellia ja päiväkylpylää terveyspalveluineen sekä kulttuurin ja viihteen tiloja. Vapaa-ajanpalvelut ovat Tampereen suunnasta helposti saavutettavissa junayhteydellä. Rantaan rakennetaan uusi rantapromenadi ja rantapuistoon sijoittuu oleskelupaikkoja, ulkoilma-uimala ja hiekkaranta. Myös rantakortteleihin sijoittuu suuri määrä asuntorakentamista. Tavoitteena on pienentää liikenneväylien aiheuttamaa kaupunkirakenteen jakoa rakentamalla lähemmäksi Vaasantietä ja rataa. Rakentamisen tehokkuus ja volyymi mahdollistaa liikenteen melu- ja tärinähaittojen torjumisen. Liikenneväylien kattaminen rakennuksilla on toisaalta nähty keskustan kokoon ja kokonaisvolyymiin nähden liian raskaana ja epäsopivana rakennuspaikkana. Sen sijaan siltamaiset, eri puolia yhdistävät julkiset kaupunkitilat on nähty houkuttelevana ratkaisuna Ylöjärven ydinkeskustaan. Viheryhteyksien eheytyminen ja monipuolistuminen Keskustan halki muodostetaan määrätietoisesti sieltä nykyisin puuttuva viherakseli, jonka varrella on toiminnallisia alueita. Viherakseli ulottuu Rantapuistosta Kirkkopuistoon ja leveän alikulkuyhteyden kautta Elopuistoon, josta ulkoiluyhteys jatkuu Metsäkylään. Elopuistosta kehitetään keskusta-alueelle tulevaisuuden urbaania viheraluetta, jolle voi sijoittua lähiruuan tuotantoa kasvihuoneineen ja omatoimisine viljelypalstoineen sekä ulkoilua palvelevia viher- ja metsäalueita. Viherakseliin liitetään vapaa-ajan ja urheilun toimintoja, jotka vaativat kattamista. Keskustarakenteen halki johdetaan uusia poikittaisia kevyen liikenteen reittejä, jotka yhdistävät uuden viherakselin ja Soppeenharjun ulkoilumaastot toisiinsa. Kuruntien varsi Kuruntien varren korttelit muuttuvat pidemmällä aikavälillä asuinrakentamiseen painottuviksi. Kaupan tilat sijoittuvat kivijalkatiloihin. Uusi lukiokeskusta osoitetaan kirjaston viereen. Kuruntien painoarvo keskustapalvelujen tarjoajana pienenee uuden keskustarakentamisen myötä, ja sen luonnetta viihtyisänä asumisen reunustama katuna vahvistetaan. Vaiheittaisuus Keskustamaisen kaupunkirakenteen toteutuminen Soppeenmäestä Elovainion suuntaan edellyttää Vaasantien linjauksen muutoksia. Tien linjauksen muutos mahdollistaa toisaalta sen, että uusi keskustarakentaminen on mahdollista toteuttaa kajoamatta nykyisiin Soppeenmäen pientalonaapurustoihin. Tämä on uusien hankkeiden toteutettavuuden kannalta eduksi ja sallii nykyisten alueiden täydentymisen maltillisemmalla aikataululla rinta rinnan uusien korttelialueiden kanssa. Esitetty liikenneverkko mahdollistaa linja-autoliikenteen perustuvan keskusta-alueen toiminnan jo ennen lähijunaliikenteen käynnistymistä. Soppeenmäen ydinkeskustan uudet katureitit hyödyntävät suurelta osin nykyisiä katuverkkoja, ja korttelien toteutus on mahdollista vaiheittain. Osa radan pohjoispuolen tehokkaista asuinkortteleista korvaisi nykyisiä asuintaloja, mikä on pidemmän aikavälin optio. Esitetty tiiviin jalankulkukeskustan toteuttaminen edellyttäisi uuden korvaavan siltayhteyden rakentamista Kuruntielle. Nykyistä siltaa voidaan vastaavasti hyödyntää uutena kevyen liikenteen reittinä keskustaan. Samoin tilaa vievät liittymäjärjestelyt Vaasantielle voidaan muuttaa ja tilaa vapauttaa kortteleiden rakentamiseen. Pidemmän aikavälin toimenpiteeksi on esitetty harjualuetta vasten olevien epämääräisten työpaikka-alueiden muuttaminen asuinkortteleiksi. suinrakentaminen hyödyntäisi paremmin arvokkaan harjualueen reunaa ja sopisi toimintana paremmin pohjavesien kertymäalueelle. 3. Mitoitus Käyttötarkoitus suinrakentaminen Laajuus k-m²/määrä Mitoitusperiaate/huomioita Uudet keskusta- ja asuinkorttelit (ei sis. olevien pientaloalueiden täydentymistä) Valtatien 3 länsipuoleinen optio Kaupalliset palvelut Keskustahakuinen kauppa + päivittäistavarakauppa Tilaa vievä erikoiskauppa (K-1 alueilla) Pysäköinti Uudet asuinkorttelit Keskustahakuinen päivittäistavarakauppa + liityntäpysäköinti sijoittuvat keskustakortteleihin yhteisiin laitoksiin asukasta k-m²/asukas Keskusta-alueilla korttelitehokkuus 0,8-1,5 n / 2500 asukasta 50 k-m²/asukas n (uusi kapasiteetti) 00 ap laitos tai muu rakenteellinen / maantaso 00 ap 1 ap/80 k-m² (rakenteellinen 50% / maantaso 50%) 700 ap+130 ap 1ap/50 k-m² + 1 ap/30 k-m² (päivittäistavarakauppa) Rautatie ja asema. Bussiliikenteen pikavuoro. Seutu- ja liityntäliikenteen bussilinjat. Joukkoliikenteen solmupiste: - rautatieasema - bussiliikenne: kauko-, seutu- ja liityntäliikenne - liityntäpysäköinti. Joukkoliikenteen reitit suunnittelualueella. Näkymä lännestä kohti kävelykeskustaa, asemaa ja Keijärveä. Yes we can!

3 Kaavarunko ja liikenneverkkokaavio 1/5000. Yes we can! XX

4 Ydinkeskustan korttelit 1/00. Näkymä ydinkeskustaan kaakosta Tampereen suunnasta. Yes we can!

5 K K K asuminen/työpaikat Uusi työpaikkojen, koulutuksen ja asuinrakentamisen alue Vaasantien varrella, 1/00. Näkymäkuva keskustan ranta-alueelta kohti etelää. Yes we can!

6 Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailu, Yes we can!, SELOSTUS 1. Suunnittelualueen haasteet Ylöjärven keskusta on kaupunkirakenteellisesti hajaantunut kolmeen erillään olevaan osaan. Soppeenmäen liikekeskustaa leimaa kaupunkikuvallinen epämääräisyys, toimintojen eriytyneisyys erillisiin rakennuksiin sekä liikenneympäristön tilaa vievät ratkaisut. Vihreää ja rakentamatonta aluetta on paljolti Vaasantien ja junaradan molemmilla puolilla, mutta siitä ei muodostu käytettävää ja johdonmukaista viherympäristöä. Julkisten palvelujen keskittymä on puolestaan Kirkonseudulla, jonka erottaa liikekeskustasta leveä liikennekäytävä. Elovainioon on rakennettu runsaasti kaupallisia palveluja sekä kauppakeskus, mutta alue on leimallisesti autokaupungin periaatteella toimiva, eikä elimellistä yhteyttä Soppeenmäkeen tai Kirkonseudulle ole. Koko keskusta-alueen keskelle sijoittuu rautatien ja Vaasantien sekä valtatien 3 liikennekäytävien muodostama tyhjä sektori, joka on eristänyt keskustan palvelujen ja toimintojen osa-alueiksi. Sektorin alue puolestaan on jäänyt takapihaksi, sillä keskustarakentamista isojen liikenneväylien välittömään läheisyyteen on vältetty. Tämän vuoksi myös Keijärven ranta-alueet ovat jääneet Soppeenmäen liikekeskustasta nähtynä piiloon. Palvelujen äärellä ylipäätään ei ole kovinkaan paljoa asukkaita. Johdonmukaista julkisten kaupunkitilojen ja oleskelupaikkojen jatkumoa ei ole. Kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti alueelta on vaikea paikallistaa kaupungin keskustaa tai kaupunkilaisten kohtaamispaikkaa, joka olisi selkeästi jalankulkupainotteinen ja olemukseltaan omaleimainen. suinrakentaminen on suurelta osaltaan väljää pientalorakentamista. lueella on nykyisin asukkaita n koko Ylöjärven asukasmäärän ollessa hieman yli Pidemmän aikavälin tavoitteena on kaupungin asukasmäärän kasvaminen n :een, jolloin merkittävä osa uusista asukkaista asuisi kilpailualueella ydinkeskustassa. Tuleva lähijunaliikenteen asema keskustassa edellyttäisi samoin riittävää asukasmäärää välittömään vaikutuspiiriinsä. Jotta uudelle asuinrakentamiselle muodostuisi varteenotettavia tiloja, on niitä määrätietoisesti luotava keskustan nykyisistä ns. brownfield-alueista. Soppeenmäen harjualue tarjoaa erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Nykytilanteessa harjualue on liikennekäytävien, puutteellisten reittien ja teollisuusalueiden muusta kaupunkirakenteesta eristämä. Osa teollisuusalueista sijaitsee harjualuetta vasten pohjavesien kertymäalueella. Myöskään keskusta-alueella ei ole yhtenäisiä palvelut toisiinsa liittäviä viher- ja ulkoilualueiden kokonaisuuksia. Kuruntien varsi on vanha keskustan raitti, jonka varressa on verraten paljon erilaisia liiketiloja tienvarren matalissa liikerakennuksissa. Näiden olemus on kaupunkikuvallisesti epätyydyttävä. Selkeät maamerkit tien varrella ovat suuri kirkkorakennus, kunnantalo ja kirjastorakennus. 2. Ratkaisuperiaatteet Kaupunkirakenteen eheytyminen Keskeisenä tavoitteena on nykyisen osa-aluemaisen rakenteen eheyttäminen ja liikenneväylien muodostaman kaupunkirakenteellisen tyhjiön myönteinen kehittäminen. Toinen keskeinen tavoite on toteuttaa Ylöjärvelle uusi, viihtyisä, jalankulkupainotteinen ydinkeskusta, joka pystyy ylläpitämään kattavaa palvelutarjontaa ja joka hyödyntää lähijunaliikenteen asemaa. Keskusta-alueen eheyttämiseksi esitetään liikenneverkkoon merkittäviä muutoksia. Vaasantie linjataan uudelleen siten, että se kulkee rautatien vieressä. Ratkaisulla poistetaan peräkkäisiä kaupunkirakennetta halkovia liikennekäytäviä. Ratkaisulla vapautuva tila hyödynnetään keskustarakentamiseen, jolloin Elovainio liittyy eheästi Soppeenmäen keskustaytimeen. Uudistuksen yhteydessä valtatien 3 ja Vaasantien risteysalue voidaan toteuttaa uudelleen ja järjestää enemmän tilaa korttelialueille. Vaasantie muuttuu katumaisemmaksi kaupunkibulevardiksi, jolle voidaan järjestää tiheämmin risteyksiä. Tämän mahdollistaa tien statuksen muutos vt 3:n uudistumisen myötä. Elovainion alueen kehityksen painopiste on edelleen enemmän tilaa vievien kaupan ja palvelujen tarjonnassa. Pidemmällä aikavälillä Vaasantie voitaisiin linjata radan viereen myös ydinkeskustan itäpuolella. Tämä vapauttaisi Keijärven rannan tuntumaan rakennuspaikkoja tehokkaalle asuinrakentamiselle. Ydinkeskustan kehittäminen Tulevaisuuden merkittävä uudistus on lähijunaliikenteen aseman rakentaminen keskustaan. Soppeenmäen nykyisestä väljästä liikekeskustasta kehitetään lähijuna-asemaan tukeutuva Ylöjärven kaupungin ydin, jossa on pieni kävelykeskusta toreineen sekä paljon asukkaita palvelujen äärellä. Elinvoimainen ydin edistää keskustahakuisen kaupan säilymistä Ylöjärvellä ja palvelujen tarjonnan monipuolisuutta. Keskustan kortteleissa toiminnot yhdistyvät keskustahakuisen kaupan tilojen ollessa asuinkortteleiden kivijalkakerroksissa. Kauppakeskus toteutetaan kauppahallityyppisenä ratkaisuna, jossa kaupan tilat ulottuvat useiden korttelien kivijalkaan. Lähijunaliikenteen asema sijoittuu kävelykeskustan äärelle siltayhteyksien kohdalle. Uudet siltayhteydet ja lähijunaliikenteen liityntäpysäköinti muodostavat mahdollisuuden tarjota eheitä matkaketjuja, jolloin vaihto liikennemuodosta toiseen on helppoa. Pysäköinti ydinkeskustan kortteleissa on laitoksiin tukeutuvaa. Liityntäliikenteen ja kaupallisten palvelujen 1

7 pysäköintitilat yhdistetään molemmin puolin rataa keskustakortteleissa. suinrakentaminen keskusta-alueella muodostaa selkeästi rajattuja pihapiirejä ja umpikortteleita, jotka ovat myös energiataloudellisesti tehokkaita. Ydinkeskusta liitetään jatkossa rantaviivaan. Keskustaytimen pohjoinen puoli liittyy Soppeenmäkeen uuden kevyen liikenteen katetun yhteyden kautta hyödyntäen nykyisen sillan paikkaa. Keskustan rantaan liittyvät korttelit muodostavat vapaa-ajan palvelujen ankkurin kaupankäynnin ankkurin rinnalla. semaan liittyvään rantakortteliin esitetään hotellia ja päiväkylpylää terveyspalveluineen sekä kulttuurin ja viihteen tiloja. Vapaa-ajanpalvelut ovat Tampereen suunnasta helposti saavutettavissa junayhteydellä. Rantaan rakennetaan uusi rantapromenadi ja rantapuistoon sijoittuu oleskelupaikkoja, ulkoilma-uimala ja hiekkaranta. Myös rantakortteleihin sijoittuu suuri määrä asuntorakentamista. Tavoitteena on pienentää liikenneväylien aiheuttamaa kaupunkirakenteen jakoa rakentamalla lähemmäksi Vaasantietä ja rataa. Rakentamisen tehokkuus ja volyymi mahdollistaa liikenteen melu- ja tärinähaittojen torjumisen. Liikenneväylien kattaminen rakennuksilla on toisaalta nähty keskustan kokoon ja kokonaisvolyymiin nähden liian raskaana ja epäsopivana rakennuspaikkana. Sen sijaan siltamaiset, eri puolia yhdistävät julkiset kaupunkitilat on nähty houkuttelevana ratkaisuna Ylöjärven ydinkeskustaan. Viheryhteyksien eheytyminen ja monipuolistuminen Keskustan halki muodostetaan määrätietoisesti sieltä nykyisin puuttuva viherakseli, jonka varrella on toiminnallisia alueita. Viherakseli ulottuu Rantapuistosta Kirkkopuistoon ja leveän alikulkuyhteyden kautta Elopuistoon, josta ulkoiluyhteys jatkuu Metsäkylään. Elopuistosta kehitetään keskusta-alueelle tulevaisuuden urbaania viheraluetta, jolle voi sijoittua lähiruuan tuotantoa kasvihuoneineen ja omatoimisine viljelypalstoineen sekä ulkoilua palvelevia viher- ja metsäalueita. Viherakseliin liitetään vapaa-ajan ja urheilun toimintoja, jotka vaativat kattamista. Keskustarakenteen halki johdetaan uusia poikittaisia kevyen liikenteen reittejä, jotka yhdistävät uuden viherakselin ja Soppeenharjun ulkoilumaastot toisiinsa. Kuruntien varsi Kuruntien varren korttelit muuttuvat pidemmällä aikavälillä asuinrakentamiseen painottuviksi. Kaupan tilat sijoittuvat kivijalkatiloihin. Uusi lukiokeskusta osoitetaan kirjaston viereen. Kuruntien painoarvo keskustapalvelujen tarjoajana pienenee uuden keskustarakentamisen myötä, ja sen luonnetta viihtyisänä asumisen reunustama katuna vahvistetaan. Vaiheittaisuus Keskustamaisen kaupunkirakenteen toteutuminen Soppeenmäestä Elovainion suuntaan edellyttää Vaasantien linjauksen muutoksia. Tien linjauksen muutos mahdollistaa toisaalta sen, että uusi keskustarakentaminen on mahdollista toteuttaa kajoamatta nykyisiin Soppeenmäen pientalonaapurustoihin. Tämä on uusien hankkeiden toteutettavuuden kannalta eduksi ja sallii nykyisten alueiden täydentymisen maltillisemmalla aikataululla rinta rinnan uusien korttelialueiden kanssa. Esitetty liikenneverkko mahdollistaa linja-autoliikenteen perustuvan keskusta-alueen toiminnan jo ennen lähijunaliikenteen käynnistymistä. Soppeenmäen ydinkeskustan uudet katureitit hyödyntävät suurelta osin nykyisiä katuverkkoja, ja korttelien toteutus on mahdollista vaiheittain. Osa radan pohjoispuolen tehokkaista asuinkortteleista korvaisi nykyisiä asuintaloja, mikä on pidemmän aikavälin optio. Esitetty tiiviin jalankulkukeskustan toteuttaminen edellyttäisi uuden korvaavan siltayhteyden rakentamista Kuruntielle. Nykyistä siltaa voidaan vastaavasti hyödyntää uutena kevyen liikenteen reittinä keskustaan. Samoin tilaa vievät liittymäjärjestelyt Vaasantielle voidaan muuttaa ja tilaa vapauttaa kortteleiden rakentamiseen. Pidemmän aikavälin toimenpiteeksi on esitetty harjualuetta vasten olevien epämääräisten työpaikka-alueiden muuttaminen asuinkortteleiksi. suinrakentaminen hyödyntäisi paremmin arvokkaan harjualueen reunaa ja sopisi toimintana paremmin pohjavesien kertymäalueelle. 3. Mitoitus Käyttötarkoitus suinrakentaminen Laajuus k-m² / määrä Mitoitusperiaate / huomioita Uudet keskusta- ja asuinkorttelit (ei sis. olevien pientaloalueiden täydentymistä) asukasta Valtatien 3 länsipuoleinen optio n / 2500 asukasta 50 k-m²/asukas Kaupalliset palvelut Keskustahakuinen kauppa + päivittäistavarakauppa n Tilaa vievä erikoiskauppa (K-1 -alueilla) (uusi kapasiteetti) Pysäköinti Uudet asuinkorttelit 00 ap laitos tai muu rakenteellinen / maantaso 00 ap Keskustahakuinen kauppa + päivittäistavarakauppa + liityntäpysäköinti sijoittuvat keskustakortteleihin yhteisiin laitoksiin 50 k-m²/asukas, Keskusta-alueilla korttelitehokkuus 0,8 1,5 1 ap/80 k-m² (rakenteellinen 50 % / maantaso 50 %) 700 ap+130 ap 1ap/50 k-m² + 1 ap/30 k-m² (päivittäistavarakauppa) 2

8 3

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

SUKKULA RAKEISUUSKAAVIO 1:5000 HANGONSILLAN ALUEEN IDEAKILPAILU. Hangonsillan alueen ideakilpailu. Liittyminen kaupunkirakenteeseen

SUKKULA RAKEISUUSKAAVIO 1:5000 HANGONSILLAN ALUEEN IDEAKILPAILU. Hangonsillan alueen ideakilpailu. Liittyminen kaupunkirakenteeseen RKEISUUSKVI 1:5000 Hangonsillan alueen ideakilpailu Liittyminen kaupunkirakenteeseen Uusi keskustarakenteen laajennusalue liitetään eheästi nykyiseen ydinkeskustaan sekä raideliikenteen ja paikallisen

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KIRJAVA SATAMA YLEINEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

HELSINGIN KAUPUNKI KIRJAVA SATAMA YLEINEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU Eteläsataman yleinen kansainvälinen arkkitehtikilpailu Rock City Suunnitelma on vision siitä, miten satamaympäristö kehittyy eheäksi ja toiminnallisesti rikkaaksi osaksi kaupunkikeskustan julkista rantaviivaa.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS 8.6.2015 HAUKILUOMA II - VIITESUUNNITELMALUONNOKSET Viitesuunnitelma koskee Haukiluoman kaupunginosaan Länsi-Tampereella

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

ruskotunturi Ruskotunturi nousee noin noin 7 kilomet- päähän päähän Oulun ydinkeskustasta, Monitoimikeskus OuluZone sijaitsee sijaitsee

ruskotunturi Ruskotunturi nousee noin noin 7 kilomet- päähän päähän Oulun ydinkeskustasta, Monitoimikeskus OuluZone sijaitsee sijaitsee Oulua ilmasta ruskotunturi ja ouluzone Ruskotunturi nousee noin noin 7 kilomet- 7 kilometrin päähän päähän Oulun ydinkeskustasta, Oulun ydinkeskustasta, poistetun käytöstä ja maisemoitavan poistetun ja

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa 1 2 3 4 5 Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa Rakeisuuskaavio 1/5000 Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu Cittadina 1. Ydinkeskusta Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta Keskustan

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä Keskustahanke TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj.

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj. Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona 2.3.2011 Ohjelma 17.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu (Kahvitarjoilu jatkuu klo 20.30 saakka) 17.40 Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

RAKENNEMALLIN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN

RAKENNEMALLIN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN Järvi-Pohjanmaan alueiden käytön suunnitelma 30.12.2011 RAKENNEMALLIN SISÄLTÖ TEEMOITTAIN Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 16 1.2 Tie- ja katuverkko Autoliikenteen nykyverkko Järvenpään alueen teiden hallinnollisessa luokituksessa yleisiin teihin kuuluvat keskustan ohittavat Lahdenväylä (Vt 4), Vanha Lahdentie (Mt 140), Poikkitie

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU

YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU / ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1/23 YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Palkintolautakunnan hyväksymä 25.10.2011 YLÖJÄRVEN YDINKESKUSTAN SUUNNITTELUKILPAILU

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.04.2015 Sivu 1 / 1 1804/10.02.03/2015 65 Espoonlahden keskustan kaupunkirakenteellinen kokonaistarkastelu Valmistelijat / lisätiedot: Patrik Otranen, puh. 043 825 0799

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.04.2014 Sivu 1 / 1 3045/10.02.03/2013 47 Nihtisilta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 130137, 54. kaupunginosa Kilo Valmistelijat /

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1

Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Tampere Siuro Liite 1 /1 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Siuro Heinoo Liite 1 /2 Perinteisen kaluston nopeuskaavio, Heinoo Ahvenus Liite 1 /3 Perinteisen kaluston

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia 18.11.2011

Vaasan keskustastrategia 18.11.2011 Vaasan keskustastrategia 18.11.2011 Visioseminaarin SWOT-työpajan tulokset Virkamiehet ja päättäjät 1 Kaupunkirakenne ja liikkuminen, esteettömyys, liikenneturvallisuus Tiivis ja kaupunkimainen, tyylikäs

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS

Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS Jyväskylän kaupunki/blom OY JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kauramäen ideasuunnitelma SELOSTUS 26.8.2010 2 Sisältö 1 Kauramäen suunnittelun lähtökohdat...3 2 Ideasuunnitelman sisältö...3 2.1 Suunnitelman pääperiaatteet...3

Lisätiedot

RAISION KESKIKAUPUNGIN SUUNNITTELUKILPAILU. Kaisa Äijö

RAISION KESKIKAUPUNGIN SUUNNITTELUKILPAILU. Kaisa Äijö RAISION KESKIKAUPUNGIN SUUNNITTELUKILPAILU Kaisa Äijö KESKIKAUPUNGIN SUUNNITTELUKILPAILU 14.10.2009-15.4.2010 KESKIKAUPUNKI TULEVAISUUDEN NÄKÖKULMA Tienvarsialueesta viihtyisäksi kaupungiksi SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

ETELÄISEN POSTIPUISTON SUUNNITTELUPERIAATTEET JA HAVAINNEMATERIAALIA

ETELÄISEN POSTIPUISTON SUUNNITTELUPERIAATTEET JA HAVAINNEMATERIAALIA ETELÄISEN POSTIPUISTON SUUNNITTELUPERIAATTEET JA HAVAINNEMATERIAALIA KSV PASILA-PROJEKTI 1.11.2016 Alueen sijainti Näkymä etelästä pohjoiseen ESIPUHE Ilmalan asemanseudulle Eteläiseen Postipuistoon suunnitellaan

Lisätiedot

HAUKILUOMAN VIITESUUNNITELMA

HAUKILUOMAN VIITESUUNNITELMA 22.9.2014 HAUKLUOMAN VTESUUNNTELMA A R K K T E H D T M Y ALEKSS KVEN KATU 10 E 60 33210 TAMPERE +358-3-2144790 mail@my-ark.com HAUKLUOMA 8497 JA KURNKAAR 8524 ASEMAKAAVOJEN HAUKLUOMA 8497 JA KURNKAAR 8524

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

KAAVAN KUVAUS. Yleistä

KAAVAN KUVAUS. Yleistä KAAVAN KUVAUS Yleistä Tervajoen asemakaavaluonnoksen katujen, tonttien ja kortteleiden muodostamisessa on huomioitu ajantasaiset kiinteistörajat, tuore yleiskaava ja maastotieto. Ilman erityistä syytä

Lisätiedot

Kaivokselan yleiskaavan muutos. Yleiskaavaluonnos Yleisötilaisuus

Kaivokselan yleiskaavan muutos. Yleiskaavaluonnos Yleisötilaisuus Kaivokselan yleiskaavan muutos Yleiskaavaluonnos Yleisötilaisuus 17.1.2017 Yleiskaavatyön eteneminen Kaivokselan yleiskaavan muutos vireille kesäkuussa 2015 Yleiskaavan muutoksessa muutetaan yleiskaavaa

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

Kävelykierros KEHITTÄMISLOMAKE Maankäytön suunnittelu

Kävelykierros KEHITTÄMISLOMAKE Maankäytön suunnittelu OHJE RASTEILLE: Mieti vastauksia rastien kysymyksiin itseksesi. Kirjaa ajatuksesi kustakin rastista sille varattuun kohtaan, voit myös piirtää tai kirjoittaa karttakuviin. Vastausta voit tarvittaessa jatkaa

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNEPAINOTTEINEN KESKUSAKSELI Turun kaupunkiseudun keskeisten osien kehittäminen joukkoliikenteen käyttöä suosivana joukkoliikennepainotteisena keskusvyöhykkeenä Keskusvyöhykkeen

Lisätiedot