KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107

2 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä Kaavaratkaisu Suunniteltu uudisrakentaminen Vaikutukset taajama- / maisemakuvaan Nykytila Taajama-/ maisemakuva Uudisrakentamisen ja liikennejärjestelmien vaikutus... 6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, Helsinki Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 2 (10) KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 Yleistä 2 Kaavaratkaisu Tässä selvityksessä on arvioitu Kivisillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mahdollistaman uudisrakentamisen ja uusien liikennejärjestelyjen kaupunki-/ taajamakuvallisia sekä maisemakuvallisia vaikutuksia Kemiönsaaren keskustaajaman rakenteessa ja taajaman eteläpuolisessa Dragsfjärdintien (Mt 183) ympäristön laajemmassa maisemakuvassa. Arviointi on tehty asiantuntijana maastokäyntien, valokuvaiden ja uudisrakentamisesta laadittujen näkymäkuvien pohjalta. Näkymäkuvissa on hyödynnetty uudisrakennuksen luonnosvaiheen suunnitelmia. Rakennus esitetään havainnekuvissa pelkistettynä massana ottamatta kantaa mahdollisiin julkisivumateriaaleihin tai muihin yksityiskohtiin, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tavoitteena havainnekuvissa on esittää suunnitellun rakennusmassan vaikutus alueen näkymiin ja maisemakuvaan. Asemakaavassa on alueelle osoitettu liikerakennusten korttelialueet (KL ja KL-1), liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa paikallisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön, sekä katu-, suojaviher- ja liikennealueet. Asemakaavassa on tarkistettu kortteleiden 166 ja 165 nykyisten toimintojen rakennusoikeudet siten, että ne vastaavat alueen kehittämistarpeita. Lisäksi asemakaavassa on osoitettu uusi liikerakennukselle tarkoitettu rakennusala nykyisen ns. Wuorion korttelin eteläpuolelle. Uusi rakennusala sijoittuu nykytilassa viljelykäytössä olevalle avoimelle peltoalueelle. Asemakaavassa on osoitettu tilavaraus Dragsfjärdintien ja Arkadiantien risteysalueelle suunniteltua kiertoliittymää varten. Merkittävin vaikutus alueen taajama-/ ja maisemakuvaan muodostuu uudisrakennuksen ja uuden risteysalueen toteutuessa. Tarkennettu kaavaehdotus, ote kaavakartasta Kaupunkikuva_ docx

4 3 (10) 3 Suunniteltu uudisrakentaminen Korttelin 166 eteläosaan on suunniteltu liikerakennusta, johon tulee sijoittumaan myymälä- ja toimistotiloja. Rakennusoikeutta rakennukselle on asemakaavassa osoitettu enintään 1950 k-m². Liikerakennuksen luonnosvaiheen asemapiirustus. (Rakennusarkkitehtitoimisto Laasonen Ky) Uudisrakennus tulee sijoittumaan tontille Dragsfjärdintien suuntaisesti. Luonnosvaiheen suunnitelmissa rakennuksen itäpäätyyn on suunniteltu sijoittuvaksi hieman korkeampi pulpettikattoinen sisäänkäyntiosa ja liiketila ja länsipuolelle matalampi harjakattoinen myymälä-/ varastotila. Tontin pysäköinti tullee sijoittumaan pääosin rakennuksen itäpuolelle. Osa pysäköinnistä sijoittunee rakennuksen etelä- ja länsipuolelle. Hahmotelma uudisrakennuksen rakennusmassasta nähtynä Dragsfjärdintieltä lännestä ja idästä. Kaavatyön rinnalla on edennyt Arkadiantien ja Maantien 183 risteysalueen liikennejärjestelyiden kehittämistyö. Kemiönsaaren kunta on laatinut tiesuunnitelman maantien 183 parantamiseksi rakentamalla maantien ja Arkadiantien liittymään kiertoliittymän. Kiertoliittymää ja liikennejärjestelyitä suunnittelee Ramboll Finland Oy. 4 Vaikutukset taajama- / maisemakuvaan 4.1 Nykytila Kemiönsaaren keskustaajama rajoittuu itä-länsisuuntaisten Vretantien ja Dragsfjärdintien väliselle alueelle. Alkujaan Vretantien ympärillä, etelärinteellä sijainnut Kaupunkikuva_ docx

5 4 (10) taajama on jo pitkään kasvanut eteläpuoleltaan kohti Dragsfjärdintietä. Keskustan taajamarakenne on nykytilassa kokonaisuudessaan hyvin hajanainen ja väljä. Alueen rakennuskanta on pääosin 1-2 kerroksista liike- ja toimistotilaa sekä asuinrakennuksia. Iältään rakennuskanta edustaa vaihtelevasti eri vuosikymmeniä aina nykypäivään saakka. Ilmakuvanäkymä keskustaajamasta etelästä nähtynä Keskustaajaman taajamarakennetta. Kaava-alue rajattu mustalla katkoviivalla, suunniteltu uudisrakennus osoitettu kirkkaanpunaisella laatikolla Taajama-/ maisemakuva Kemiönsaaren keskustaajama sijoittuu laajan ja näkymiltään avoimen peltoalueen pohjoisreunalle. Taajamaa reunustaa ja kehystää sen pohjoispuolella nouseva metsäinen rinnealue. Lännestä nähtynä Kemiön kirkko nousee dominanttina metsäsilhuetin yläpuolelle. Keskustaajaman eteläreunalla Arkadiantien molemmin puolin sijaitsevat Kaupunkikuva_ docx

6 5 (10) liikerakennukset reunustavat kapeaa maantien ja taajaman välissä olevaa pelto- ja viheraluetta. Dragsfjärdintien eteläpuolelle avautuu avoin peltomaisema. Keskustaajama talvimaisemassa nähtynä Dragsfjärdintieltä saavuttaessa lännestä Kemiön kirkko horisontissa ja Arkadiantien ympäristön liiketilat Kaupunkikuva_ docx

7 6 (10) Idästä keskustaajamaan saavuttaessa näkymää hallitsee Arkadiantien itäpuolinen, lähes kiinni maantiehen tuleva taajamarakenne. Taajaman itäreunalta avautuu avoin peltomaisema, jonka läpi virtaa Kårkullanoja. Ojan varrella on paikoin keskikokoista lehtipuustoa. Maantien molemmin puolin nousee peltoaluetta reunustavat metsäharjanteet. Keskustaajama nähtynä Dragsfjärdintieltä itään (Google Street view) Keskustaajaman reuna-alue nähtynä Arkadiantien kohdalta länteen. 4.2 Uudisrakentamisen ja liikennejärjestelmien vaikutus Suunniteltu uudisrakentaminen tulee laajentamaan ja täydentämään keskustaajamaa lähemmäs maantietä (Dragsfjärdintie). Mallinnuskuvissa on havainnollistettu suunnitellun rakennusmassan ja risteysalueen toteuttamisen vaikutusta maisemaan ja taajamakuvaan. Kaupunkikuva_ docx

8 7 (10) Uudisrakennus ja kiertoliittymä esitettynä ilmakuva-näkymässä Uudisrakennus Uudisrakennus muodostaa uuden näkyvän elementin alueen suurmaisemassa. Rakennuksen vaikutus on verrattavissa keskustaajaman itäpuolisten, lähelle maantietä sijoittuvien liikerakennusten vaikutukseen. Rakennus tulee lännestä saavuttaessa peittämään näkyvistä osan keskustaajaman taajamarakenteesta, koskien lähinnä Arkadiantien ympäristön liiketiloja. Väljän taajamakuvan kannalta tarkasteltuna muutos voidaan nähdä rakennetta eheyttävänä. Toisaalta lisärakentaminen osaltaan pienentää alueen avointa maisematilaa. Rakennusmassa korkeus ei tule niin korkeaksi, että se nousisi merkittävästi esille taustalla nousevasta taajamasta ja metsäalueesta. Samoin Kemiön kirkko tulee pääosin näkymään rakennuksen yli suurmaisemassa. Lähempää tarkasteltuna rakennus saattaa osin peittää kirkkoa näkymästä maantielle. Rakennuksen näkyvyyteen maantielle vaikuttaa tonttijärjestelyt ja viheralueet. Asemakaavassa on osoitettu istutettava alue rakennuksen etelä- ja länsipuolelle. Esim. istutettavalla puustolla ja pensailla saadaan pehmennettyä tontin rajautumista avoimeen maisemaan. Uudisrakennus havainnollistettuna lännestä Kaupunkikuva_ docx

9 8 (10) Uudisrakennus nähtynä lähempää ns. Wuorion korttelia Idästä nähtynä uudisrakennus tulee osin peittämään keskustaajaman länsipuolelta avautuvaa, nykytilassa avointa peltomaisemaa. Avoin maisematila avautuu kuitenkin yhä maantielle rakennuksen länsipuolelle tultaessa. Näkymä avoimeen peltomaisemaan On huomioitava, että peltoalueen luoteisosaan on voimassa teollisuusalueen asemakaava, joka toteutuessaan tulee muuttamaan näkymää maantielle. Rakennuksen takaa nouseva metsäharjanne osin pehmentää rakennusmassan vaikutusta, ts rakennus ei nouse merkittävästi horisontin yläpuolelle suurmaisemassa. Samoin, kuin lännestä tarkasteltuna, tontin käsittely ja istutusalueet vaikuttavat rakennuksen ja tontin avautumiseen ja näkymään maantielle. Uudisrakennus nähtynä idästä, suunnitellun liikenneympyrän kohdalta Kaupunkikuva_ docx

10 9 (10) Kiertoliittymä Kiertoliittymän laajuus ja suunnitellut viheralueet tekevät siitä merkittävän maantietä ja taajamarakennetta yhdistävän elementin. Kiertoliittymän suunnittelun yhteydessä kehitettävä viherympäristö tuo taajamaa lähemmäksi maantietä ja parantaa samalla taajamakuvaa ja tieltä avautuvia näkymiä. Samalla viheralueiden puusto tuo vaihtelua ja suojaa muutoin hyvin avoimeen maisemaan. Alueen parantuvilla kevyen liikenteen yhteyksillä on vaikutuksensa taajamakuvaan (Ramboll Finland Oy). Kiertoliittymä havainnollistettuna maantieltä lännestä päin nähtynä (Ramboll Finland Oy) Kaupunkikuva_ docx

11 Kaupunkikuva_ docx

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TASATALOT 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.9.20014 ASEMAKAAVAN NUMERO 665 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ HERTTUALA JA KOIVISTO

Lisätiedot