XXIX Kuntotestauspäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XXIX Kuntotestauspäivät"

Transkriptio

1 Kunnon testaus on (myös) teknologiaa XXIX Kuntotestauspäivät Yhteistyössä: Tampereen Messut Oy (SGGF) Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry 1

2 LTS:n kuntotestauksen asiantuntijaryhmä Juha Ahtiainen pj. LitT, yliopistotutkija Jyväskylän yliopisto Piia Kaikkonen LitT, testauspäällikkö Tampereen Urheilulääkäriasema Sami Kalaja LitT, johtaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä Jussi Mikkola LitM, urheilufysiologian asiantuntija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä Juha Peltonen LitT, dosentti, tutkimusjohtaja Helsingin urheilulääkäriasema Urheilulääketieteen säätiö ja Liikuntalääketieteen yksikkö, Clinicum, Helsingin yliopisto Pauliina Husu TtT, erikoistutkija UKK-instituutti, Tampere Jyrki Aho LitM, liikuntafysiologi Helsingin Urheilulääkäriasema Urheilulääketieteen säätiö Jonne Kamsula siht. LitM, erityisasiantuntija Liikuntatieteellinen Seura Seminaaritilan vierasverkko: TM_Guest T1e2s3c4 2

3 SISÄLLYS KESKIVIIKKO Kuntotestin kertomaa totta vai tarua?... 4 Jaana Suni Miten huomioida yksilölliset harjoitteluvasteet kuntotestauksessa?... 8 Juha Ahtiainen Liikuntateknologia ja pelillistäminen... 9 Tuomas Kari Kurkistus hengityskaasuanalyysin numeroiden taakse & VeriVita-demo Juha Peltonen Tiedettä teknologian takana - taustaa kuormittumisen ja palautumisen arviointiin Piia Kaikkonen TORSTAI Liikkumisen ja paikallaanolon mittaamisen lyhyt fysiikka Harri Sievänen Puettavat mittalaitteet (wearable technology) apuna liikkumisen ja henkisen kuormituksen arvioinnissa Juha Pärkkä Kuka, miksi ja mihin? - Suomalaiset liikuntateknologian käyttäjinä Panu Moilanen Power Analysis To Model and Predict Performance in Cycling Stephen S. Cheung Tiedettä ja teknologiaa -demot POSTERIT

4 KUNTOTESTIN KERTOMAA TOTTA VAI TARUA? Jaana Suni 4

5 5

6 6

7 7

8 MITEN HUOMIOIDA YKSILÖLLISET HARJOITTELUVASTEET KUNTOTESTAUKSESSA? Juha Ahtiainen 8

9 LIIKUNTATEKNOLOGIA JA PELILLISTÄMINEN Tuomas Kari 9

10 10

11 11

12 12

13 KURKISTUS HENGITYSKAASUANALYYSIN NUMEROIDEN TAAKSE & VERIVITA-DEMO Juha Peltonen 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 TIEDETTÄ TEKNOLOGIAN TAKANA - TAUSTAA KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN ARVIOIN- TIIN Piia Kaikkonen 18

19 LIIKKUMISEN JA PAIKALLAANOLON MITTAAMISEN LYHYT FYSIIKKA Harri Sievänen 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 PUETTAVAT MITTALAITTEET (WEARABLE TECHNOLOGY) APUNA LIIKKUMISEN JA HENKISEN KUORMITUKSEN ARVIOINNISSA Juha Pärkkä 28

29 29

30 30

31 31

32 KUKA, MIKSI JA MIHIN? - SUOMALAISET LIIKUNTATEKNOLOGIAN KÄYTTÄJINÄ Panu Moilanen panu.moilanen@jyu.fi - p Liikuntateknologiaan kohdistuu suuria odotuksia. Yksittäiset käyttäjät toivovat siltä tukea ja hauskuutta omaan liikuntaharrastukseensa, ja yhteiskunnan tasolla se nähdään yhtenä ratkaisuna suomalaista kansanterveyttä uhkaavaan fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen. Liikuntateknologian käytön ja mittaamisen merkitys ja vaikutus vaihtelevat kuitenkin huomattavasti yksilöittäin ja tilanteittain: merkitys riippuu ratkaisevasti siitä, millainen on liikuntateknologian käytön kokonaisuus: siis esimerkiksi itse liikkumisen motiivit, yksilön kokemus itsestään liikkujana ja suhde muihin liikkujiin. Joillekin mittaaminen ja tulosten analysointi tuottavat huomattavaa iloa ja tyydytystä, mutta merkittävälle osalle suomalaisista liikuntateknologian tuottamat mittaustulokset ovat vaikeasti ymmärrettäviä, stressaavia ja jopa ahdistavia. Ketkä käyttävät liikuntateknologiatuotteita? Liikuntateknologiatuotteiden käyttö on suomalaisten keskuudessa suhteellisen yleistä. Olen hyödyntänyt omassa tutkimuksessani yleisyyden selvittämiseen kahta kyselytutkimusta, joiden mukaan noin % suomalaisista käyttää jotain liikuntateknologiatuotetta. Vaikka kyselyiden otokset olivatkin tilastollisesti edustavia, liittyy niiden antamaan yleisyystietoon pieni epävarmuus: molemmat kyselyt on toteutettu verkkokyselyinä, mikä saattaa jonkin verran vääristää tulosta koko väestön tasolla arvioituna. Demografisesti käyttäjäkunnassa on havaittavissa mielenkiintoinen piirre: tietty syntymäkohortti näyttäisi olevan selittävä tekijä liikuntateknologian käytön suhteen siten, että 1970-luvun alkuvuosien ( ) syntymäkohortit ovat ensimmäisiä, joita liikuntateknologia ja sen käyttö laajemmin kiinnostavat. Sosioekonominen ryhmä ja tulotaso eivät näyttäisi juurikaan vaikuttavan liikuntateknologian käyttöön, vaan tässä suhteessa liikuntateknologian käyttäjät ovat käytännössä läpileikkaus suomalaisista. Ehkä hieman yllättäen myöskään sukupuolella ei näyttäisi olevan merkitystä liikuntateknologian käytössä: sekä miehet että naiset käyttävät liikuntateknologiaa yhtä paljon. Liikuntateknologian käyttöön näyttäisi vaikuttavan merkittävästi myös yksilön kokemus itsestään liikkujana. Tämä kokemus muovautuu monien tekijöiden summana: siihen vaikuttavat niin yksilön todelliset, liikuntaan liittyvät kokemukset, erilaiset lajitaidot kuin sekin, millaisia odotuksia ja oletuksia ympäröivä sosiaalinen maailma kohdistaa liikuntaan ja liikunnallisuuteen. Kuvaan tätä kokonaisuutta liikunnallisen minäpystyvyyden käsitteellä, joka tarkoittaa sitä, millaisina yksilö pitää omia kykyjään ja onnistumisen mahdollisuuksiaan liikunnan parissa niin, että hän pystyy harrastamaan liikuntaa toisaalta omasta mielestään riittävästi, tavoitteellisesti ja merkityksellisesti, toisaalta taas ympäröivän sosiaalisen maailman mielestä (yksilön oman näkemyksen mukaan) uskottavasti. Mitä parempi on yksilön kokema liikunnallinen minäpystyvyys, sitä todennäköisemmin hän käyttää myös liikuntateknologiaa. Miksi liikuntateknologiatuotteita käytetään? Liikuntateknologiatuotteiden käytössä voidaan tunnistaa olevan kyse jatkumosta utilitaristista eli hyötyyn perustuvista hedonisiin eli huviin ja hauskuuteen perustuviin käyttösyihin. Jatkumo kuvaa liikuntateknologian käytön syitä paitsi ilmiön, niin myös yksilöiden tasolla: liikuntateknologian käytön syyt eivät tyypillisesti ole vakiintuneita ja pysyviä, vaan ne vaihtelevat yksilötasolla esimerkiksi tilanne- ja aikasidonnaisesti siten, että käytön perussyyhyn vaikuttavat monet liikuntateknologian käyttäjyyteen liittyvät tekijät. Hyötyyn perustuvat käyttösyyt liittyvät tyypillisesti siihen, että oman liikunnan vaikutuksista halutaan mitattua ja objektiivista tietoa. Tämä taas liittyy yksilön liikkumisen motiiveihin ja tavoitteisiin: mitä suoritus- 32

33 suuntautuneempaa ja tavoitteellisempaa oma liikunta on, sitä useammin sitä ja sen vaikutuksia myös mitataan. Suoritussuuntautuneisuus voi liittyä esimerkiksi kilpailuun valmistautumiseen, mutta yllättävän usein suoritussuuntautuneisuuden takana on myös se, että liikkumisen merkittävänä syynä on pyrkimys liikkua ennen kaikkea terveydellisten syiden takia, saavuttaa yleiset liikuntatavoitteet ja vastata täten suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavaan kunnon liikuntakansalaisuuden ideaaliin. Tällaisissa tilanteissa liikuntateknologiasta ja sen tuottamista mittaustuloksista voi tulla myös stressin ja jopa ahdistuksen aiheuttaja. Huviin ja hauskuuteen perustuvat käyttösyyt liittyvät siihen, että monille käyttäjille niin liikunta- kuin muussakin teknologiassa on kyse leikkikaluista (leikkikalu ymmärretään tässä positiivisena terminä). Hauskuus liittyy esimerkiksi teknologian mahdollistamiin erilaisiin suoritusten kuvaustapoihin (esimerkiksi paikkaperustaisuus, reittien mittaaminen ja merkitseminen kartalle, teknologian antama suorituksen aikainen kannustava palaute mm. puheena), teknofiiliseen iloon teknologiasta sinällään tai liikuntateknologian mahdollistamaan pelillistämiseen. Näistä pelillistäminen nousi esille merkittävänä kehitystrendinä: ihmiset pelillistävät paitsi omaa liikuntaansa ja arkeaan, niin usein myös haastavat pelillistämiseen mukaan heille merkityksellisiä muita. Mihin liikuntateknologiaa käytetään? Liikuntateknologian ilmeisin käyttötarkoitus on oman liikunnan seuraaminen ja analysointi siinä määrin, kun teknologia antaa siihen mahdollisuuden. Tässä suhteessa liikuntateknologia kuitenkin tuottaa yhä monelle pettymyksen. Useimmiten käyttäjä odottaa liikuntateknologiatuotteelta selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa siitä, onko hän liikkunut riittävästi, riittävällä intensiteetillä ja onko liikunnalla ollut vaikutuksia esim. fyysisen kunnon kehittymiseen. Tavallisten käyttäjien näkökulmasta liikuntateknologiatuotteet ovat kuitenkin edelleen liian usein lähinnä mittalaitteita, jotka eivät riittävästi jalosta käyttäjälle esitettävää informaatiota konkreettisiksi tuloksiksi ja ohjaukseksi. Käytännössä kaikessa kuluttamisessa on tuotteen ns. ydinhyötyyn perustuvan tarpeentyydytyksen lisäksi kyse myös muusta, esimerkiksi viestinnästä ja sosiaalisuudesta. Tämä pitää paikkansa myös liikuntateknologian osalta. Informaatioteknologian kehittyminen on yleisestikin johtanut siihen, että sosiaalisiin suhteisiin liittyy yhä yleisemmin teknologiavälitteisyyden ulottuvuus. Liikuntateknologiatuotteissa tämä näkyy käytössä yleisemminkin, mutta aivan erityisesti tietyissä lajeissa (esimerkiksi triathlon ja suunnistus), joissa keskeinen tekijä lajiyhteisöön liittymisessä on liikuntateknologian tuottamaan tietoon perustuva viestintä, suoritusten jakaminen ja uudelleen eläminen. Liikuntateknologian käyttöön liittyy usein myös ns. signalointia, millä tarkoitan teknologian käyttämistä viestinnällisessä tarkoituksessa niin, että sen käyttö välittää yksilön kannalta keskeisille muille yksilöille ja yhteisöille tietoa hänen arvoistaan, mahdollisuuksistaan ja preferensseistään. Esimerkiksi urheilukellon käyttämisellä yksilö haluaa viestiä olevansa urheilullinen ja arvostavansa omaa terveyttään ja hyvää fyysistä kuntoa. Merkittävää on, ettei tällainen signalointi välttämättä aina vastaa todellisuutta, joskin liikunnan maailma on siinä mielessä armoton, että siinä ei pelkällä teknologialla voi viestiä omaa urheilullisuuttaan, vaan esimerkiksi yleinen habitus vaikuttaa merkittävässä määrin muiden mielikuviin yksilön liikunnallisuudesta. 33

34 POWER ANALYSIS TO MODEL AND PREDICT PERFORMANCE IN CYCLING Stephen S. Cheung 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA DEMOT POLAR (TÄHTIEN SALI) 49

50 TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA -DEMOT HUR LABS (MARS) 50

51 TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA -DEMOT FYSIOLINE 1 (RIGA) 51

52 TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA -DEMOT FYSIOLINE 2 (RIGA) 52

53 TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA -DEMOT FIRSTBEAT (TÄHTIEN SALI) 53

54 TIEDETTÄ JA TEKNOLOGIAA -DEMOT EMFIT (MARS) 54

55 POSTERIT 55

56 VARALA LIVING LAB KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN SEURANTAMENETELMÄN KEHITYSHANKE Ahonen, J., Haverinen, M., Hiilloskorpi, H. & Granat, R. Varalan Urheiluopisto, Tampere Tausta: Kilpa- ja huippu-urheilussa pienet erot voivat ratkaista ja Varala Living Lab -kehityshankkeen taustalla onkin tarve urheilijan päivittäisharjoittelun sekä kokonaisvaltaisen kuormittumisen seurannalle vuosi- tai kuukausitasolla toteutettavan testauksen ohella. Kuormittumisen ja palautumisen seurantamenetelmää pilotoitiin Tampereen urheiluakatemian urheilijoilla syksyllä 2015 ja pilottiprojektista saadut kokemukset sekä havaitut haasteet toimivat lähtökohtana kehityshankkeelle. Tavoitteet: Kehityshankkeen tavoitteena on kuormitus- ja palautumistilan seurantamenetelmän kehittäminen sekä urheilijoiden että kuntoliikkujien harjoittelun tueksi digitalisaation ja sensoriteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Kokonaiskuormituksen taustatekijöiden arvioinnissa pyritään hyödyntämään moniammatillista asiantuntijuutta ja lisäksi tavoitellaan tiiviimpää moniammatillista yhteistyötä ylikuormitustilojen ennaltaehkäisyssä sekä hoito- ja kuntoutusprosessin toteutuksessa. Harjoittelun ja kokonaiskuormituksen seurannalla pyritään lisäämään valmentajien ja urheilijoiden sekä kuntoliikkujien ymmärrystä kuormitustilan arvioinnista osana arkivalmennusta ja siten ennaltaehkäisemään hallitsemattomia ylikuormitustiloja sekä rasitusperäisiä vammoja ja sairauksia. Menetelmät: Seurantamenetelmän perustana on kontrolloitu alkuverryttely, jossa mitataan eri elinjärjestelmien kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa. Mittausmenetelminä käytetään sykevälivaihteluun perustuvaa lepomittausta (Firstbeat -pikapalautumistesti), sykereaktiota nousujohtoisessa submaksimaalisessa vakiokuormituksessa (viivajuoksu) sekä lajikohtaista hermolihasjärjestelmän vireystilan testiä (kevennyshyppy, päkiähyppely, kiihdytysjuoksu tai penkkiveto). Lisäksi seurataan urheilijan omia tuntemuksia. Tulosten tulkinnassa huomioidaan urheilijan mittaushistoria sekä tulosten normaali vaihtelu ja kehittyminen harjoituskausien mukaisesti. Mittausmenetelmien ja muuttujien toimivuutta on testattu Tampereen urheiluakatemian urheilijoilla seuraamalla harjoittelun kokonaiskuormitusta säännöllisesti kahden viikon välein osana aamuharjoituksia (13 urheilulajia; n = 230). Tuotokset: Varala Living Lab -hankkeessa kehitetään tietokonepohjaista kuormittumisen ja palautumisen seurantatyökalua muun muassa testausasemien ja urheiluakatemioiden käyttöön. Seurantatyökalun kehityksessä painotetaan tiedon keräämisen sekä tulosten analysoinnin ja palautteenannon helppoutta, jolloin menetelmä on käyttökelpoinen myös suurille urheilijaryhmille. Lisäksi kehitetään mobiilisovellusta omatoimiseen harjoittelun ja kokonaiskuormituksen seurantaan digitalisaation ja sensoriteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Teknologisten ratkaisujen ohella pyritään luomaan valtakunnallisesti yhtenäistä toimintamallia urheilijoiden kuormittumisen ja palautumisen seurantaan sekä ylikuormitusoireiden hoito- ja kuntoutusprosesseihin. Hankkeen kautta kertyvää tietotaitoa jaetaan muun muassa valmentajakoulutuksissa. Varala Living Lab on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kehittämishanke. 56

57 TYÖKYKYVAATIMUKSET OHJAAMAAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SUUNNITTELUA Marjatta Teirilä dipl.oboisti, TtM, FT; Tiina Nikander-Koivukangas, huilutaiteilija, MuM; Tuomo Teirilä, DS, FM, teoria-aineiden yliopettaja, Turun konservatorio Johdanto: Työkyvyllä tarkoitetaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia, joita kussakin työssä tarvitaan. Vaikka arvioitaisiin vain fyysisiä työkykyvaatimuksia, nekin vaihtelevat suuresti alakohtaisesti. Vieläpä alan sisällä voi olla hyvinkin suuria tehtäväkohtaisia eroja. Havainnollisina esimerkkeinä näistä ovat liikunta-alan ammateissa lajikohtaiset ja musiikkiammateissa instrumenttikohtaiset suoriutumisvaatimukset. Psyykkisissäkin vaatimuksissa on eroja, mutta niiden voidaan olettaa korostuvan enemmän ala- kuin laji- ja instrumenttikohtaisesti (Paarup ym. 2011). Tuloksekkaan liikuntalajien harjoittelun edellytyksenä on säännöllisyys. Harjoittelun on oltava tiheästi toistuvaa ja harjoituskertojen myötä kuormitusta tulee jatkuvasti, mutta riittävän vähitellen lisätä suorituskykyrajoja venyttäen. Koska musiikki on taidetta, jonka tekemisen edellytyksenä on useinkin elimistön suorituskyvyn mahdollisuuksia koetteleva fyysinen toiminta, liikuntatieteellisellä tutkimuksella hankittu tieto on siihen soitinkohtaisin tarkennuksin sovellettavissa (Alèn & Arokoski 2015). Liikuntalajien harjoittamiseen ovat jo pitkään kuuluneet olennaisena osana kuntotestit. Näissä mitataan sekä kuntoilijan peruskuntotasoa että lajikohtaista suoriutumista. Muusikoilta vastaava testaustraditio puuttuu. Se olisi kuitenkin tarpeen, jotta kaikkiaan alalle, ja erityisesti instrumenttikohtaisesti, valikoituisi sellaisia, musiikkiharrastukseensa jo lapsuudestaan asti omistautuneita soittajia ja laulajia, joilla fyysisetkin edellytykset ammatin kuormitus- ja suoriutumisvaatimuksiin olisivat riittävät ja eläkeikään asti ylläpidettävissä. Koska kaikkiin musiikkialan ammatteihin ei työn kuvaan kuulu jatkuva, aktiivinen musisointi, riittävän varhainen fyysisten ja kognitiivisten alakohtaisen suoriutumisen testaaminen voisi myös auttaa opiskelualan sisäisiä, orientaatioiden välisiä valintoja. Tärkeää erilaisten vaatimusten tunnistaminen ja tunnustaminen olisi ammatillisia opetussuunnitelmia laadittaessa. Nykytilanteessa muusikoiden työn edellyttämät, soitinkohtaiset suoriutumisvaatimukset eivät ole tuttuja edes soittajien itsensä kesken, saati sitten terveydenhuollolle (Teirilä & Räsänen 2016). Hankkeen tavoite: Muusikoita ja alan ammatillisia opettajia haastattelemalla sekä muusikoiden soitinkohtaisia työkykyvaatimuksia sekä akustisin mittauksin että psykologisin ja alan kognitiivisin suoriutumistestein selvittämällä luodaan muusikoille työkuntotestistö, jossa painottuu ammattiin riittävän, koko elimistön peruskunnon merkityksen tunnistaminen. Testien hyödyntäminen: Tuloksilla pyritään, paitsi yksilöiden onnistuneen ammatillisen orientoitumisen helpottamiseen, ennen muuta vaikuttamaan päättäjiin, jotta ammatillisen koulutuksen alojen välisestä yhdenmukaistamisesta luovuttaisiin ja alettaisiin kuunnella alakohtaisia asiantuntijoita opetussuunnitelmien eriyttämiseksi vastaamaan niitä erityisiä osaamis- ja valmiusvaatimuksia, jotka kullakin alalla ovat työllistymisen ja täysimittaisen työuran edellytyksinä. Skenaario: Mikäli OPS:ien yhdenmukaistamista jatketaan, alalle ajautuu opiskelijoita, joiden perusedellytykset eivät ole ammatissa selviytymisen kannalta ihanteelliset. Koska yhdenmukaistaminen myös keinotekoisesti syö opetusmäärien tarkoituksenmukaista, alakohtaista painotusta, työllistyminen opintojen mukaisiin tehtäviin heikkenee. Osalla työllistyneistäkin riittämättömät ammatilliset valmiudet altistavat työperäiselle oirehdinnalle, ja sen myötä kenties myös johtavat ennenaikaiseen eläköitymiseen. Koska sekä hukkakoulutus että kasvavat sosiaaliset menot olisivat ainakin tältä osin vältettävissä järkevällä koulutuksen suunnittelulla, OPS:ien eriyttäminen olisi silkkaa kansantaloudellista säästöä. Lähteet: 1. Alèn Markku & Arokoski Jari. Liikunnan ja harjoittelun fysiologiset perusteet. DUODECIM, Oppiportti Paarup Helene M, Baelum Jesper, Holm Jonas W, Manniche Claus and Wedderkopp Niels. Prevalence and consequences of musculoskeletal symptoms in symphony orchestra musicians vary by gender: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet. Disord Oct.7; 12: Teirilä Marjatta & Räsänen Kimmo. Musicians' opinions on prevention activities against occupational symptoms. NES2016, Kuopio. 57

58 YHTEISTYÖSSÄ MUKANA: DIGITERVEYS.FI EMFIT OY FIRSTBEAT TECHNOLOGIES OY FYSIOLINE OY HUR LABS OY POLAR ELECTRO FINLAND OY VERIVITA OY LATURI CORPORATION OY VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY 58

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa www.lts.fi Kuntotestauspäivät 2017 15.-16.3.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.30 Tervetuloa 9.45 Kuntotestin kertomaa totta vai

Lisätiedot

Kuormituksen ja palautumisen seuranta osana urheiluakatemian arkivalmennusta

Kuormituksen ja palautumisen seuranta osana urheiluakatemian arkivalmennusta Kuormituksen ja palautumisen seuranta osana urheiluakatemian arkivalmennusta Jere Ahonen LitM, Liikuntafysiologi Varalan Urheiluopisto, Tampereen urheiluakatemia jere.ahonen@varala.fi OKM-kehityshankkeen

Lisätiedot

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia

Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Biohakkerointi terveyden ja suorituskyvyn optimointia Liikuntalääketieteenpäivät 5.11.2015 Ville Vesterinen, LitM Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Mitä biohakkerointi on? Biohakkerointi ymmärretään

Lisätiedot

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät

1933-2013. Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 1933-2013 Voiko kansan kuntoa mitata? Mitä mittarit kertovat? Kuntotestauspäivät 2013 20.-21.3.2013 TAMPERE, UKK-INSTITUUTTI KESKIVIIKKO 20.3.2013 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.30 AVAUS VÄESTÖN KUNTOTESTAUS

Lisätiedot

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn sekä mittaaminen. Kuntotestauspäivät. 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Lasten ja nuorten toiminta- ja suorituskyvyn arviointi sekä mittaaminen Kuntotestauspäivät 2015 19.3. 20.3.2015 Kisakallion Urheiluopisto, Lohja Valmennuksen EXTRA-PÄIVÄ 21.3.2015 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus Terve Urheilija -iltaseminaari Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen 20.11.2013 UKK-instituutti, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

MITEN KUNTOILIJANA VOIN SEURATA KUORMITTUMISTA JA PALAUTUMISTA?

MITEN KUNTOILIJANA VOIN SEURATA KUORMITTUMISTA JA PALAUTUMISTA? MITEN KUNTOILIJANA VOIN SEURATA KUORMITTUMISTA JA PALAUTUMISTA? Kuntoilijan ilta Mikä on sopiva kuormitustaso omassa arjessasi? (to 24.1.2019 klo 18-20 Varalan Urheiluopisto) Marko Haverinen, LitM Testauspäällikkö

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN SEURANTA OSANA ARKIHARJOITTELUA

KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN SEURANTA OSANA ARKIHARJOITTELUA KUORMITTUMISEN JA PALAUTUMISEN SEURANTA OSANA ARKIHARJOITTELUA HARJOITTELE TERVEENÄ URHEILE LAADUKKAASTI (Varala 18.5.2018) Marko Haverinen (LitM), testauspäällikkö Jere Ahonen (LitM), liikuntafysiologi

Lisätiedot

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Miksi koulun toimintakulttuuria pitää liikunnallistaa? Koko koulun toimintakulttuurin kehittyminen liikunnallisemmaksi Oppilashuollollinen näkökulma nuoren urheilijan tukemiseen

Lisätiedot

Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville

Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville Pauliina Husu TtT, erikoistutkija UKK-instituutti Kuntotestauspäivät, 21.3.2019 Terveyskunto fyysistä kuntoa määrittävät kehon rakenteet ja toiminnot, joilla

Lisätiedot

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet.

Sisältö Eri liikuntalajeja monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Kuvaukset 1 (6) (päivitetty 10.6.2014) Liikuntaa monipuolisesti 1, 1 ov, (YV7LI1) (HUOM! 1. vuoden opiskelijoille) kokeilee erilaisia liikuntalajeja hikoillen ja hengästyen saa kokemuksia eri liikuntalajien

Lisätiedot

VOK-1 TASON 1 VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS MONIMUOTOKOULUTUKSENA

VOK-1 TASON 1 VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS MONIMUOTOKOULUTUKSENA VOK-1 TASON 1 VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS MONIMUOTOKOULUTUKSENA Työryhmä: Marko Keskitalo, Jyrki Saarela, Tiina Heikkinen, Kustaa Ylitalo Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä

Olympiakomitea. Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys. Yläkouluseminaari Jyväskylä Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Yläkouluseminaari 17.-18.3.2016 Jyväskylä Urheiluakatemia leiritysmallin yleisohjeisto Valtakunnallisesti hyväksyttyjen urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten

Lisätiedot

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö JAKSAMISEN EVÄÄT Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS (PLUS) Hyväkuntoinen henkilöstö Hyvä osaaminen, kehittämisinto Henkilöstön korkea

Lisätiedot

Liikuntateknologian mahdollisuuksien kartoittaminen ja käyttö oppimisympäristöjen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

Liikuntateknologian mahdollisuuksien kartoittaminen ja käyttö oppimisympäristöjen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Liikuntateknologian mahdollisuuksien kartoittaminen ja käyttö oppimisympäristöjen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Mitä on liikuntateknologia? Minkä lisäarvon se tuottaa liikunnanopetukseen? Kansanterveydellinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI Ryhmämittaamisen haasteet. Jyväskylä 19.5.2009

HYVINVOINTIANALYYSI Ryhmämittaamisen haasteet. Jyväskylä 19.5.2009 HYVINVOINTIANALYYSI Ryhmämittaamisen haasteet Jyväskylä 19.5.2009 Sari Tiainen Työhyvinvoinnin palvelupäällikkö työfysioterapeutti, TtM sari.tiainen@myontec.com MYONTEC OY Kuopiolainen yritys, perustettu

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSI XAMK

HYVINVOINTIANALYYSI XAMK HYVINVOINTIANALYYSI 1.2.2018 - XAMK FIRSTBEAT Perustettu Jyväskylässä v. 2002 Yli 20 vuoden tutkimustyö ja kokemus sykkeeseen ja sykevälivaihteluun perustuvista menetelmistä Lähtöisin Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTTIIN AMMATILLISIA PERUSTUTKINTO-OPINTOJA JA FORSSAN URHEILUAKATEMIAAN URHEILUA!

TERVETULOA OPISKELEMAAN FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTTIIN AMMATILLISIA PERUSTUTKINTO-OPINTOJA JA FORSSAN URHEILUAKATEMIAAN URHEILUA! Elokuu 2019 Päivi Hasia 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTTIIN AMMATILLISIA PERUSTUTKINTO-OPINTOJA JA FORSSAN URHEILUAKATEMIAAN URHEILUA! 2 URHEILIJAN OPINPOLKU Opiskelija on hyväksytty

Lisätiedot

Kuntotestauspäivät 21. 22.3.2012 MITTAA, KOHTAA JA KUUNTELE TESTAAJA KIPEÄN KEHON JA TUNTOJEN TULKKINA SEMINAARITIEDOT

Kuntotestauspäivät 21. 22.3.2012 MITTAA, KOHTAA JA KUUNTELE TESTAAJA KIPEÄN KEHON JA TUNTOJEN TULKKINA SEMINAARITIEDOT SEMINAARITIEDOT Seminaarin hinta Majoitus Osallistumismaksu 220 LTS:n henkilö- ja yhteisöjäsenet 170 (yhteisöjäseniltä edellytetään yhteisilmoittautumista) LTS:n opiskelijajäsenet (opiskelijakortti tai

Lisätiedot

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo

Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Prof Vesa Linnamo Liikuntateknologian yksikkö, Vuokatti Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Maisterikoulutus Liikuntateknologia

Lisätiedot

MITEN SYKKEESTÄ ANALYSOIDAAN STRESSIÄ?

MITEN SYKKEESTÄ ANALYSOIDAAN STRESSIÄ? MITEN SYKKEESTÄ ANALYSOIDAAN STRESSIÄ? SYDÄMEN SYKEVÄLIANALYYSI: IKKUNA KEHOON Sydän sopeutuu autonomisen hermoston välityksellä jatkuvastimuuttuviin tilanteisiin aiheuttamalla vaihtelua peräkkäisten sydämenlyöntien

Lisätiedot

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus taitovalmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella

Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella Harjoitustasojen määrittäminen ja palaute spiroergometriatestin perusteella Jyrki Aho LitM, liikuntafysiologi Miksi harjoitustasoja pitäisi määrittää? VO 2max / VO 2peak tai P max ovat useimmin käytettyjä

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Mitä on laadukas ja näyttöön perustuva kuntotestaustoiminta?

Mitä on laadukas ja näyttöön perustuva kuntotestaustoiminta? Mitä on laadukas ja näyttöön perustuva kuntotestaustoiminta? Kuntotestauspäivät 2019 Arcada Jyrki Aho LitM, liikuntafysiologi Kuntotestaus Kuntotestaus Fyysisen kunnon mittaaminen tai arvioiminen Fyysisen

Lisätiedot

psyykkisen suoritusvireen

psyykkisen suoritusvireen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Fysiologisen kuormituksen ja psyykkisen suoritusvireen seuranta taitoluistelussa Tommi Sipari, Ville Vesterinen + Virpi Horttana Huippu-urheilun

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö - Kuka testaa, kuka liikuttaa ja miten?

Moniammatillinen yhteistyö - Kuka testaa, kuka liikuttaa ja miten? Moniammatillinen yhteistyö - Kuka testaa, kuka liikuttaa ja miten? Kuntotestauspäivät 2019 Ari Mänttäri, liikuntafysiologi, LitM, UKK Terveyspalvelut Oy Jussi Kirjavainen, toimitusjohtaja, TtM, Gymstick

Lisätiedot

Tavoitteet ja johdon sitoutuminen. Moniammatillinen yhteistyö Kuka testaa, kuka liikuttaa ja miten? Vaikuttava työhyvinvointihanke

Tavoitteet ja johdon sitoutuminen. Moniammatillinen yhteistyö Kuka testaa, kuka liikuttaa ja miten? Vaikuttava työhyvinvointihanke Moniammatillinen yhteistyö Kuka testaa, kuka liikuttaa ja miten? Kuntotestauspäivät 2019 Ari Mänttäri, liikuntafysiologi, LitM, UKK Terveyspalvelut Oy Jussi Kirjavainen, toimitusjohtaja, TtM, Gymstick

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

TAKUULLA LIIKUNTAA. Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi

TAKUULLA LIIKUNTAA. Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi TAKUULLA LIIKUNTAA Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta Julkistamistilaisuus 10..019 Helsinki Mikko Salasuo, Tiina Hakanen, Sami Myllyniemi Tavoite

Lisätiedot

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009 JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Elintavat. TE4 abikurssi

Elintavat. TE4 abikurssi Elintavat TE4 abikurssi Keskeistä Ravitsemus Liikunta Uni ja lepo Päihteet Terveysosaaminen Terveyskäyttäytyminen Terveyskulttuuri Ravinnosta terveyttä Ravitsemussuosituksen pääperiaatteet Ravitsemussuosituksen

Lisätiedot

KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN PALLOILULAJEISSA (kori-, lento- ja jalkapallo)

KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN PALLOILULAJEISSA (kori-, lento- ja jalkapallo) Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN PALLOILULAJEISSA (kori-, lento- ja jalkapallo) Mikko Häyrinen Joukkueurheilun kehittäjä, KIHU www.kihu.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS

KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA. Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen , Jyväskylä Saku Rikala, LTS KATSAUS SOVELTAVAN LIIKUNNAN TUTKIMUKSEEN 2010-LUVULLA Soveltavan liikunnan tutkijatapaaminen 8.12.2016, Jyväskylä Saku Rikala, LTS Liikuntatieteen julkaisumäärän kehitys Lähde: Liikuntalääketieteen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Firstbeatin Hyvinvointianalyysi Tuottaa ymmärrettäviä ja yksilöllisiä raportteja, jotka mitattava henkilö saa mukaansa palautetilaisuudessa Erittäin helppo mitattavalle henkilölle vaatii vain sykemittauksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät 29.11.2017 1 Johtamiseen ja hyvään hallintoon liittyvät lasten urheilun kysymykset Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

TerveysInfo. fyysinen kunto

TerveysInfo. fyysinen kunto TerveysInfo fyysinen kunto Arviointi avuksi : vahvista tervysliikunnan yhteistyötä Liikuntaneuvonnan ja terveysliikuntapalvelujen yhteisen arvioinnin avulla voidaan edistää saumattoman palveluketjun toimintaa.

Lisätiedot

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu

Lisätiedot

Nuori urheilija - tutkimus

Nuori urheilija - tutkimus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuori urheilija - tutkimus Nuorisourheilun verkostotapaaminen 24.5.2012 Helsinki Outi Aarresola www.kihu.fi Esityksen kulku Tutkimusprojektin tausta

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Olipa kerran JYU. Since

Olipa kerran JYU. Since Olipa kerran 1 SUOMALAISET KAKSOISURAN KEHITYSYMPÄRISTÖT Milla Saarinen LitM, Tohtorikoulutettava Psykologian laitos, Jyväskylän Yliopisto 2 AGENDA o o o o Kaksoisuria ja kaksoisuran kehitysympäristöjä

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille

Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoulun 5. ja 8. - vuosiluokille Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) valmisteluvaihe vuosina 2008-2009 Fyysinen toimintakyky vaikuttaa

Lisätiedot

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi

Työfysioterapeutin toiminnan laadun arviointi Ohjeistus: Taulukko on työväline oman työsi kehittämiseen hyvien käytäntöjen mukaiseksi. Tarkastele työtäsi oheisessa taulukossa kuvattujen toimintojen mukaan. Voit käyttää taulukkoa yksittäisen tai usean

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa? Tommi Vasankari UKK-instituutti Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät

Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa? Tommi Vasankari UKK-instituutti Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa? Tommi Vasankari UKK-instituutti Valtakunnalliset terveydenhoitajapäivät 16.2.2018 Sisältö Mitkä tekijät vaikuttavat sairauspoissaoloihin? Akuutit infektiot Krooniset

Lisätiedot

Liikunnan edistämisen monet ulottuvuudet. XXV Liikuntalääketieteen päivät Hotel Haaga Central Park, Helsinki OHJELMA

Liikunnan edistämisen monet ulottuvuudet. XXV Liikuntalääketieteen päivät Hotel Haaga Central Park, Helsinki OHJELMA Liikunnan edistämisen monet ulottuvuudet XXV Liikuntalääketieteen päivät 8. 9.11.2017 Hotel Haaga Central Park, Helsinki OHJELMA Järjestäjät: Liikuntatieteellinen Seura ry Liikuntalääketieteen keskukset

Lisätiedot

Harjoittelun optimointi palautumisanalyysin avulla

Harjoittelun optimointi palautumisanalyysin avulla Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Harjoittelun optimointi palautumisanalyysin avulla Heikki Ruskon juhlaseminaari 15.5.2007 Sykettä työhön ja urheiluun Esa Hynynen, KIHU www.kihu.fi

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Selvitys eteläpohjalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin ja -paikkoihin Hannu Tuuri, Marja Katajavirta

Selvitys eteläpohjalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin ja -paikkoihin Hannu Tuuri, Marja Katajavirta Selvitys eteläpohjalaisten liikunta-aktiivisuudesta ja tyytyväisyydestä liikuntapalveluihin ja -paikkoihin 2018 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta Sisällys Dian nro Taustoja tutkimukselle Tutkimuksen toteuttaminen

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

KUORMITUKSEN JA PALAUTUMISEN SEURANTA JOUKKUELAJIEN VALMENNUKSEN TUKENA

KUORMITUKSEN JA PALAUTUMISEN SEURANTA JOUKKUELAJIEN VALMENNUKSEN TUKENA KUORMITUKSEN JA PALAUTUMISEN SEURANTA JOUKKUELAJIEN VALMENNUKSEN TUKENA HARJOITTELE TERVEENÄ URHEILE LAADUKKAASTI (Varala 18.5.2018) Marko Haverinen (LitM) Varalan Urheiluopisto / Valmennuskeskus Tampereen

Lisätiedot

Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa

Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Sydän pelissä sykevariaation käyttö valmennuksessa Esa Hynynen, KIHU Liikuntalääketieteen päivät, Helsinki, 6.11.2012 www.kihu.fi Harjoittelun optimointi

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Ihmiskunnan tie. Lähde:Juhani Ilmarinen Työterveyslaitos. 2001.

Ihmiskunnan tie. Lähde:Juhani Ilmarinen Työterveyslaitos. 2001. Ihmiskunnan tie Lähde:Juhani Ilmarinen Työterveyslaitos. 2001. Helsingin Sanomat 15.9.1999: Huono kunto tappaa varmimmin! Riskitekijä Riskikerroin miehet naiset Huono kunto 2.03 2.23 Tupakointi 1.89 2.12

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

MITEN MENEE? (OIKEASTI)

MITEN MENEE? (OIKEASTI) MITEN MENEE? (OIKEASTI) Niina Karstunen Hyvinvointiasiantuntija, LitM FIRSTBEAT ON SUORITUSKYVYN JA HYVINVOINNIN EDELLÄKÄVIJÄ Huippu-urheilu Yli 800 huippujoukkuetta käyttää Firstbeatia voittaakseen maailman

Lisätiedot

SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari Pelaajan laadukas arki JJK:ssa

SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari Pelaajan laadukas arki JJK:ssa SEUROJEN ÄÄNI - Seminaari 4.2.2017 Pelaajan laadukas arki JJK:ssa PELAAJAN LAADUKAS ARKI 1. SEURAN TAVOITTEET 2. SEURAN TUKITOIMET VALMENTAJALLE, PELAAJALLE JA PERHEELLE 3. MITEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA

Lisätiedot

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema LIIKUNNASTA ON SYNTYNYT NEGATIIVINEN RIIPPUVAISUUS, JOHON LIITYY TERVEYDELLISIÄ, USEIN SOSIAALISIA JA MAHDOLLISESTI MYÖS

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Huomio kokonaisvaltaiseen harjoitteluun - Suuntana pitävä keskivartalo. Liikuntavammojen ehkäisyohjelma

Huomio kokonaisvaltaiseen harjoitteluun - Suuntana pitävä keskivartalo. Liikuntavammojen ehkäisyohjelma Huomio kokonaisvaltaiseen harjoitteluun - Suuntana pitävä keskivartalo Without fit and healthy athletes there would not be any exciting Olympic Games. They are our most cherished assets. It is, therefore,

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Nuorten juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien seuranta

Nuorten juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien seuranta Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuorten juoksijoiden, suunnistajien ja triathlonistien seuranta 2004-2006 Ari Nummela, LitT IX KESTÄVYYSSEMINAARI Liikuntakeskus Pajulahti 24.-26.11.2006

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

hyvinvointivaikutukset näkyviksi?

hyvinvointivaikutukset näkyviksi? Mittaamalla luonnon hyvinvointivaikutukset näkyviksi? Helka Sarén lehtori, Mamk Mistä liikkeelle ideointia työpajassa kohderyhmän valinta mittauksen kohteet luontolähtöisissä hyvinvointipalveluissa esim.

Lisätiedot

Move! laadun varmistus arvioinnissa. Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija UKK instituutti, Tampere

Move! laadun varmistus arvioinnissa. Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija UKK instituutti, Tampere Move! laadun varmistus arvioinnissa Marjo Rinne, TtT, erikoistutkija UKK instituutti, Tampere Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen Tarkoituksena tuottaa luotettavaa tietoa mm. fyysisestä suorituskyvystä

Lisätiedot

ALLINTAA PALAU PPALAUTUMISEN KAUTTA KOHTI PAREMPAA STRESSINHALLINTAA. Tiina Hoffman, Liikuntafysiologi, Firstbeat

ALLINTAA PALAU PPALAUTUMISEN KAUTTA KOHTI PAREMPAA STRESSINHALLINTAA. Tiina Hoffman, Liikuntafysiologi, Firstbeat ALLINTAA PALAU PPALAUTUMISEN KAUTTA KOHTI PAREMPAA STRESSINHALLINTAA Tiina Hoffman, Liikuntafysiologi, Firstbeat Tiina Hoffman, Liikuntafysiologi, Firstbeat SISÄLTÖ Intro Terminologiaa Stressi ja palautuminen

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAOHJELMA

URHEILUAKATEMIAOHJELMA URHEILUAKATEMIAOHJELMA Lajien ja koulujen yhteispeli Yläkouluseminaari 14.3.2019 19.3.20191 Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston tavoite Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

XXV Liikuntalääketieteen päivät 2017

XXV Liikuntalääketieteen päivät 2017 Liikunnan edistämisen monet ulottuvuudet XXV Liikuntalääketieteen päivät 2017 8.-9.11.2017, Hotel Haaga Central Park, Helsinki XXV Liikuntalääketieteen päivät 2017 SEMINAARIOHJELMA KESKIVIIKKO 8.11. 9.00

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Älyvaa&eet innostavat oikeaan liikkumiseen ja harjoi&eluun

Älyvaa&eet innostavat oikeaan liikkumiseen ja harjoi&eluun Älyvaa&eet innostavat oikeaan liikkumiseen ja harjoi&eluun Innostu työstä seminaari 22.5.2014 Kasnäs Veikko Louhevaara, professori (emeritus) Myontec Oy Sulaute&u 5etotekniikka - Ubicom - Ubi- tekniikka

Lisätiedot

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille. Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä peruskoululaisille Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Työskentelyn käynnistyminen - Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Espoon Telinetaiturit ry

Espoon Telinetaiturit ry Voimistelua läpi elämän Espoon Telinetaiturit ry Terveydenhuolto 1.6.2013 Motiivi ProHuippuseura-projektissa identifioidut kehityskohteet Urapolku-seminaari Kisakalliossa (2012) Yleiset havainnot seuran

Lisätiedot

Teknologia liikunnallistamisen tukena

Teknologia liikunnallistamisen tukena Teknologia liikunnallistamisen tukena Liikkuva koulu kiertue 2012 Ville Uronen Koulutuspäällikkö, LitL, KM Polar Electro Finland Oy Sisältö: 1. Onko liikuntatunneilla sykettä? 2. Miksi liikuntateknologiaa

Lisätiedot

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä. Mikko Koivu Fyysisen ja henkisen työkyvyn kehittäminen - mitä tehdä käytännössä Mikko Koivu Työhyvinvoinnin johtaminen TYÖ: sisältö, menetelmät, välineet, ergonomia TYÖYHTEISÖ: yhteistyö, tiedonkulku, pelisäännöt

Lisätiedot

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen

Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen Kilpailuun valmistautuminen ja kilpaileminen 29.8.2017 26.11.2017 Laura Koivusalo Koulutuksen sisältö Virittäytyminen Kilpailemisen taito Harjoite: Kilpailunkulun suunnitelma Kilpailemisen osataidot Keskittymisen

Lisätiedot

Urheilijan sydän. Terve Urheilija -iltaseminaari. 5.3.2013 Varalan Urheiluopisto, Tampere. terveurheilija.fi 1. Polar Electro Oy

Urheilijan sydän. Terve Urheilija -iltaseminaari. 5.3.2013 Varalan Urheiluopisto, Tampere. terveurheilija.fi 1. Polar Electro Oy Urheilijan sydän Terve Urheilija -iltaseminaari Polar Electro Oy 5.3.2013 Varalan Urheiluopisto, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena urheilijoiden laadukkaan ja terveyttä tukevan

Lisätiedot

Työkykyiset ja työelämätaitoiset nuoret. -(työ)hyvinvointia ja (työ)pahoinvointia

Työkykyiset ja työelämätaitoiset nuoret. -(työ)hyvinvointia ja (työ)pahoinvointia Työkykyiset ja työelämätaitoiset nuoret -(työ)hyvinvointia ja (työ)pahoinvointia erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos Nuorten suhde työelämään - ne vakiintuneet teesit Nuorten työuria tulee

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Valmistautumisen ja kilpailemisen valmiuksien tavoitteita Tutustuminen omiin, valmistautumiseen

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot