YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus."

Transkriptio

1 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kaupunginvaltuusto hyväksyy tehtäväalueille (=valtuustoon nähden sitova toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen taso) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen resurssit määrärahoina ja tuloarvioina. Taloussuunnitelma ja siinä asetettavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat osa kaupungin ohjausjärjestelmää, joka pohjautuu Ylivieskan kaupungin uusittuun strategiaan. Taloussuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa talouden tasapaino vuoteen mennessä. Taloussuunnitelman laadinnan keskeisenä perustana ja ohjeena käytetään kaupunginvaltuuston

2 2 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Sen mukai sesti käyttötalouden nettomenojen vuotuinen kasvu rajoitetaan enintään 2,5 prosenttiin vuosina TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS Vuoden 2006 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma laaditaan edellisvuosien tapaan yhtenä kokonaisuutena ja yhtenä asiakirjana ja sen perusrakenne säilyy muuttumattomana. Rakennemuutos tehdään toiminnallisten tavoitteiden esittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään uuden strategiarakenteen mukaisesti. Talousarvion tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 laaditaan jatkona strategiatyölle ja niiden tulee perustua hyväksyt tyihin toimialakohtaisiin kriittisiin menestystekijöihin ja niistä johdettui hin tavoitteisiin 2008 (tavoitetaso). Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla riittävän konkreettisia ja annetuilla taloudellisilla resursseilla toteutettavissa olevia. Tavoitteiden toteutuminen pi tää pystyä todentamaan ja mittaamaan. Tarkastuslautakunta seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista. Talousarvion sitovuustasoa tiukennetaan vuodelle 2006: Käyttötalousosassa sitovuustaso valtuustoon nähden on tehtäväalueen toimintamäärärahan ja tuloarvion erotus, eli toimintakate (=nettomenot). Vesihuoltolaitoksen, aluepelastuslaitoksen ja Ylivieskatalo Akustiikan osalta sitovuustaso on tuloslaskelman tilikauden liikeyli-/alijäämä. Tehtäväalueen sisällä sitovia menomäärärahoja ovat palkkoihin (tilit yhteensä) ja kalustohankintoihin (tili 5301) varatut määrärahat. Investointiosassa sitovuustaso on hankeryhmä (esim. liikennealueet) tai erillinen merkittävä hanke (esim. uusi paloasema). 3. TALOUSARVIOKEHYKSET Hallintokunnille annetaan osana talousarvion laadintaohjeita käyttötalouden tehtäväaluekohtaiset talousarviokehykset, jotka ovat hallintokuntia sitovia nettomenojen (=toimintakate) tasolla. Investoinneille ei vahvisteta talousarviokehyksiä, vaan investointiohjelmasta ja siihen sisällytettävistä hankkeista teh dään

3 3 päätökset erikseen talousarviovalmistelun aikana. Talouden tasapainottamisohjelmaan perustuvat alustavat määrärahakehykset ovat liitteenä. Hallintokunnat velvoitetaan tekemään talousarvioesityksensä määrärahakehysten ja muiden ohjeiden mukaisesti. 4. LAADINTA-AIKATAULU Vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavaa ohjeellista aika-taulua: 1. hyväksyy kokouksessaan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja alustavat talousarviokehykset. 2. Syyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari, jossa valtuutetuille kerrotaan talousnäkymistä ja muista talousarvion laadintaan liittyvistä asioista. 3. Sisäisten palveluyksiköiden (tilapalvelut ja ruokapalvelut) käyvät palveluja käyttävien hallintokuntien kanssa palvelujen määrää ja tasoa koskevat neuvottelut elokuun ja syyskuun alun aikana. Sisäiset vuokrasopimukset ja muut sisäiset palvelu- ja hinnoittelusopimukset on tehtävä mennessä. 4. Tarvittaessa syyskuun aikana talousarviokehyksiä tarkistetaan.. 5. Hallintokuntien on annettava talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Esitykset toimitetaan kaupunginkamreerille. 6. Talousarvion ja taloussuunnitelman lopullinen tasapainottaminen ja asiakirjavalmistelu tehdään kaupunginkamreerin johdolla keskusvirastossa loka-marraskuun aikana. Valmisteluun liittyy johtoryhmäkäsittelyt. Valmiste lun pohjalta syntyy kaupunginjohtajan talousarvioehdotus kaupunginhalli tukselle. 7. Marraskuun puolivälissä talousarvioehdotuksen esittely kaupungin-hallitukselle. Valtuustoryhmien puheenjohtajat osallistuvat kokoukseen.

4 4 8. inhallituksen talousarviokokoukset marraskuussa. inhallituksen esitys valtuustolle marraskuun loppuun mennessä. Yhteistoimintaryhmän käsittely ennen kaupunginhallituksen esitystä valtuustolle. 9. inhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys annetaan valtuustoryhmien käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen valtuuston joulukuun talousarviokokousta. 10. invaltuusto hyväksyy vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman joulukuun kokouksessaan. 5. YLEISET TALOUSNÄKYMÄT / VALTION BUDJETTIESITYS 2006 Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvuksi vuonna 2006 runsaat kolme prosenttia. Kasvun edellytyksenä on rakenteelli sen työttömyyden alentuminen, johon pyritään tukemalla pitkään työttömänä olleiden työn saantia uusilla toimenpiteillä. Talous- ja työllisyystilanteen en nustetaan olevan jonkin verran kuluvaa vuotta parempia. Työllisyyden kasvu hidastuu, mutta työttömyysasteen ennustetaan alenevan 7½ prosenttiin, kun työvoiman tarjonta supistuu. Valtiontalouden alijäämä kasvaa verotuksen ke vetessä. Inflaation ennustetaan hieman kiihtyvän. Kuluvan vuoden inflaatio on keskimäärin noin 1,2 prosenttia ja ensi vuonna noin 1,5 prosenttia. Markkinakorkojen pitkään odotettu nousu ei toteudu vielä kuluvana vuonna. Vuoden 2006 aikana markkinakorkojen odotetaan nousevan noin 0,5 prosenttiyksikköä. 6. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT / VALTION BUDJETTIESITYS 2006 Kuntatalous pysyy kireänä lähivuosien aikana. Kuntien verotulojen kehitys riippuu talous- ja työllisyystilanteen kehityksestä, jossa kuntakohtaiset erot ovat suuria. Uusia kunnallisveron tuottoa heikentäviä veroperustemuutoksia ei sisälly valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Valtionosuuksien indek sitarkistus tehdään vain 75 prosenttisesti (+2,4 %) vuodelle 2006

5 5 Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ensimmäinen vaihe toteutuu vuonna Uudistus tuo muutoksia yksittäisten kuntien taloudelliseen asemaan, mutta ei muuta merkittävästi valtion ja kuntien rahoitussuhteita kokonaisuute na tarkastellen. Uudistuksen vaikutus Ylivieskan saamiin valtionosuuksiin on hieman positiivinen (n. +7 e / asukas). Perusopetuksen valtionosuusperusteita muutetaan mm. siten, että ns. pienkoululisä pääosin poistuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden uute na määräytymistekijänä otetaan käyttöön vammaiskerroin. Lisäksi lastensuo jelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä korvataan uudella lastensuoje lun tarvetta kuvaavalla lastensuojelukertoimella. Valtion talousarvioesityksessä rakenteellista työttömyyttä pyritään helpotta maan mm. työmarkkinatuen uudistuksella, joka jakaa vastuuta pitkäaikaistyöt tömien työllistymisestä valtion ja kuntien kesken. Aiemmin vastuu on kuulunut kokonaan valtiolle. Kunnat joutuvat osallistumaan kuntakohtaisesti työmarkki natuen kustannuksiin, mutta muutoksesta johtuvat kuntien lisämenot esite tään korvattavaksi korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan nusten valtionosuusprosenttia. Valtionosuusuudistuksen toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuodelle Vuoden 2006 alkupuolella hallituksen käsittelyyn tulee myös mittava kunta- ja palvelurakenneuudistus, jota valmistellaan sisäasiainministeriössä. 7. YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄ- KYMÄT Ylivieskan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut viime vuodet erittäin kireä. Vuoden 2004 tilinpäätöksessä vuosikate on euroa negatiivinen ja tilikauden tulos on euroa tappiollinen. Vuoden 2005 talousarviossa vuosikate on negatiivinen euroa ja tilikauden tulos on eu roa tappiollinen. Negatiivinen vuosikate merkitsee sitä, että investointien li säksi myös käyttötalouden menoja joudutaan rahoittamaan velkarahalla. Vuo den 2005 lopussa Ylivieskalla on velkaa noin 38,5 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti (kaikkien kuntien keskiarvo noin e). Talouden kiristyminen johtuu toimintamenojen voimakkaasta kasvusta ja toisaalta verorahoituksen (verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet yhteensä) heikosta kehityksestä. in toimintamenot kasvoivat vuosina keskimäärin 8,1 %, kun verorahoituksen kasvu oli vain 2,9 %, vaikka

6 6 veroprosenttia korotettiin vuodelle ,75 %-yksikköä ja kaupunki sai harkinnanvaraista rahoitusavusta euroa vuonna Keskeisenä taloudellisena tavoitteena talousarviovuonna 2006 ja suunnitelmavuosina on supistaa käyttötalouden menojen kasvu enintään 2,5 prosenttiin. Tämä edellyttää talouden tasapainottamisohjelman toimenpi teiden toteuttamisen lisäksi säästäväisyyttä kaikessa toiminnassa ja työn te hokkuuden ja tuottavuuden parantamista. Veroprosenteista päätetään marraskuussa. Talouden tasapainottamis-ohjelmaan sisältyy tuloveroprosentin korottaminen 0,75 %-yksiköllä 20,25 prosenttiin vuodelle invaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman kokouksessaan Kuntakohtaisten valtionosuuksien osalta laskentatiedot tarkentuvat valtion vuoden 2006 talousarviovalmistelun edetessä. Valtionosuuksista tehdään tarkemmat ennustelaskelmat elo-syyskuun aikana. Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan valtionosuuksiin tehdään 75 %:n indeksitarkistus. Toimintatulojen osalta tavoitteena on noin 4 prosentin kasvu vuoden 2005 tasosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen muutoksen mahdollista mat korotukset toteutetaan. Ylivieskan asukaslukukehitys on ollut kasvava vuosina Vuonna 2004 väkiluku kasvoi 158 henkeä. Kuluvan vuoden aikana väkiluku on kasva nut noin 100 henkeä. Myönteisen väkiluku- ja työllisyyskehityksen ennuste taan jatkuvan vuonna YKSITYISKOHTAISIA MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOERIEN LASKENTAOH- JEITA 1. Palkat Palkkamäärärahat varataan voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen ja mahdollisten erillisten päätösten mukaisina lisäämällä tämänhetkiseen palkkatasoon arvioituna sopimuskorotusvaikutuksena 2,7 %. Liitteenä on em. perusteella laadittu palkkaliite, jonka perusteella vakinaisen henkilöstön varsinaisen palkan määrärahan tarve voidaan laskea. Vuosipalk-

7 7 koihin sisältyy lomaraha (5,5 %). Uusien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkat, kaikki tuntipalkat, tilapäisten palkat ja kaikki palkanlisät tulee budjetoida erikseen (eivät sisälly palkkaliit teen tietoihin). Laskennallinen vuosipalkka (12 kk) vuodelle 2006 voidaan laskea seuraavas ti: Viimeisin kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 1,027 ja tämän jälkeen vielä luvulla 12,55. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2006 lasketaan vuonna 2005 voimas sa olevan palkkiosäännön mukaan. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot on vahvistettu samansuuruiseksi kuin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot. 2. Henkilösivukulut Henkilösivukulut lasketaan seuraavilla prosenteilla palkkojen loppusummasta (samoin myös suunnitelmavuosien henkilösivukulut): - Sosiaaliturvamaksu (tili 4100) 4,0 % - KuEL-maksu (sis. varhe-maksun) (tili 4101) 23,0 % - opettajien työeläkemaksu (tili 4101) 21,8 % - työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu (tili 4104) 3,0 % Eläkemaksuja ei lasketa palkkioista (esim. kokous- ja asiantuntijapalkkiot, tilit ). Varhaiseläkkeiden työnantajan maksuosuudet (ennakkomaksut) sisältyvät em. KuEL-maksuun, eli vuodesta 2006 alkaen omavastuumaksuihin ei tarvitse esittää erillisiä määrärahavarauksia. Teknisen palvelukeskuksen tuntipalkoista ei lasketa erillistä sosiaali-maksuli sää eikä sosiaalipalkkalisää. Hallintokuntien palkkamäärärahat esitetään ja varataan maksuperusteisesti. Kirjanpitolain edellyttämät lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset tehdään keskitetysti talouspalveluissa koko kaupungin tasolla. Jaksotus teh dään tilinpäätösvaiheessa tuloslaskelmassa. 3. Kalustohankinnat Käyttöomaisuuteen kuuluva hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaiku-

8 8 tus-aikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluiksi. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa, jota pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalouden vuosikuluksi. Aktivointiraja määrittää samalla, varataanko tarvikehankintaan määräraha talousarvion käyttötalousosaan vai investointi-osaan. Jos hankinta maksaa euroa tai enemmän, määräraha varataan investointiosaan ja vastaavasti, jos hankinta maksaa alle euroa, määräraha varataan talousarvion käyttötalousosaan. Kerralla hankittava tarvikeryhmä (esim. atk-laitteet) ja ensikertainen kalusta-minen käsitellään yhtenä hankintaeränä, joka aktivoidaan, jos hyödykeryh män hankinta-arvo yhteensä on vähintään euroa. Määräraha varataan tällöin investointiosan kohtaan Irtain omaisuus. Käyttöomaisuuden kunnossapito, esim. kiinteistöjen vuosiremontti, on nor maalia vuosikulua. Samoin esim. kirjastojen kirjahankinnat ja sosiaali-toimen hoitotarvikkeet kirjataan vuosikuluksi ja määrärahat varataan käyttötalous osaan. 4. Sisäiset erät ja laskennalliset erät Sisäisten erien (esim. sisäiset vuokrat ja sisäiset palvelut) budjetoinnissa käytetään niille erikseen avattuja sisäisiä tilejä. Muita tilejä ei saa käyttää. Sisäi set erät sisältyvät talousarvion määrärahaan ja tuloarvioon ja siten myös talousarviokehykseen. Sisäisten tilakustannusten osalta on käytössä sisäiset vuokra- ja palvelu-sopimukset. Teknisen palvelukeskuksen tilapalveluyksikkö valmistelee sisäiset vuokra- ja palvelusopimukset tilojen käyttäjähallintokuntien kanssa allekirjoitettavaksi ja noudatettavaksi. Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Unto Koskinen. Laskennalliset erät eivät sisälly talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon (ei kä määrärahakehykseen). Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja arvonlisä veron palautukset. Vyörytettävät kustannukset kohdistetaan hallintokunnil le/tehtäville jälkilaskentana tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden kustannusten perusteella. Vyörytettäviä kustannuksia ovat keskitetysti hoidetut tehtävät, joita ovat henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, kirjanpito, maksuliikenne ja atk-palvelut. 5. Arvonlisävero Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan arvonlisäverottomin hinnoin, eli kaikki menot ja tulot lasketaan ja esitetään ilman arvonlisäveroa.

9 9 6. Valtionosuudet Talouspalvelut laskee talousarvion tuloslaskelmaosaan merkittävät valtionosuudet tarvittaessa yhteistyössä ao. hallintokunnan kanssa. Tuloslaskel maan merkitään mm. sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoi men tehtäväkohtaiset valtionosuudet sekä yleinen valtionosuus ja verotulojen täydennys. Käyttötalousosaan merkittävät valtion avustukset sekä muut tuet ja avustukset lasketaan ja esitetään ao. hallintokunnan toimesta. Näitä ovat mm. tapaturmaviraston korvaukset, öljynsuojarahaston korvaukset, EU-rahoitus, maakunnan kehittämisraha ja Kelan korvaukset. Myös työllistämistuki merkitään käyttötalouden tuloeräksi. Investointien valtionosuudet lasketaan ja merkitään hanke- tai hankeryhmä-kohtaisesti talousarvion investointiosaan. Laskenta- ja esittämisvastuu on ao. hallintokunnalla. 7. Myynti- ja maksutulot Myynti- ja maksutulojen merkitys kaupungin toimintojen ja palvelujen rahoituksessa on kasvanut. Palvelujen ja tehtävien omakatteisuutta pyritään edelleen nostamaan suunnitelmakaudella. Tavoitekorotustaso vuodelle 2006 on keskimäärin 4 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen muutok sen mahdollistamat korotukset pyritään toteuttamaan täysimääräisinä. Maksuista ja taksoista tulee tehdä päätökset hyvissä ajoin ennen talousarvion hallituskäsittelyä. Mikäli taksasta päättää valtuusto, korotusesitys tulee tehdä viimeistään hallintokunnan talousarvioesityksen yhteydessä. Talousarvio-esitysten perusteluista tulee käydä selkeästi ilmi myynti- ja maksutulojen laskentaperusteet. 8. Vuokratulot Vuokratulot lasketaan vuokrasopimusten ehtojen mukaisesti huomioon ottaen vuokrien korotusmahdollisuudet vuonna Kustannustason noususta joh tuva vuokrien korotustarve on noin 4 %. 9. Muut tulot

10 10 Muihin tuloihin merkitään mm. vakuutuskorvaukset, vahingonkorvaukset ja yksityispuhelumaksut ja satunnaiset pienet tulot. Henkilöstökorvauksia (mm. sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset) ei mer kitä tuloihin, vaan ne käsitellään kirjanpidossa henkilöstökulujen menonvähennyksinä. 10. Suunnitelmavuosien menojen ja tulojen laskentaohjeita Suunnitelmavuosien menoja ja tuloja muuttavat toiminta-ympäristössä tapahtuvat muutokset, kustannustason muutos, tehtävä-muutokset, henkilöstömäärän ja rakenteen muutokset, tilamuutokset sekä talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuvat rakenteelliset muut muutokset. Kustannustasoon vaikuttavat ansiotason muutokset, palkkasivukulujen muutokset ja muutokset tarvikkeiden ja ostettavien palvelujen hinnoissa sekä muutokset tilojen vuokrissa. Palkkojen osalta kustannustason arvioituna muutoksena käytetään 2½ prosenttia vuonna 2007 ja samoin vuonna Matalan inflaation vuoksi yleistä kustannustason muutosta ei oteta huomioon vuosien 2007 ja 2008 muita me noja laskettaessa, vaan tavoitteena on inflaatiota vastaava yleinen tuottavuu den parannus. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tulee sisällyttää myös taloussuunnitelmavuosien esityksiin. Uusista investoinneista aiheutuvat käyttötalouden muutokset tulee muistaa laskea mukaan käyttötalouden menoihin ja tuloihin. Suunnitelmavuosien 2007 ja 2008 määräraha- ja tuloarvioesitykset teh dään samalla kirjaus- ja tilitasolla kuin vuoden 2006 talousarvio-esityk setkin (=talousarvio- ja suunnitelmaluvut viedään samalle alatilitasolle). Samoin vuosien 2007 ja 2008 esitykset tehdään samalla eurotasolla kuin vuoden 2006 talousarvioesityksetkin, eli kymmeneen euroon pyöristetty nä. 9. TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAESITYSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 1. Taloussuunnitelman tekstirakenne

11 11 Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa hyväksytään samanaikaisesti kun nan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoitetaan toiminnallisten tavoit-teiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lain kohdassa korostetaan toiminnallisten tavoitteiden merkitystä sekä sitä, että toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat oikeudellisesti yhtä sitovia ja niiden toteutumista on seu rattava ja niistä vastataan valtuustolle. Tekstiaineiston laadinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että valtuusto käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa tehtäväaluetasolla (=valtuuston nähden sitova määrärahataso). Valtuustolle esitettäessä liian yksityiskohtaista selostusta on vältettävä. Lautakuntatasolla asiat on syytä esittää yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2006 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on seuraavat tehtäväalueet: Toimielin Tehtäväalue Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Yleishallinto Elinkeinotoimi Ruokapalvelut Pelastuspalvelut Terveydenhuolto Yhteisötuet Työllistämistehtävät Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Pelastuslaitoksen johtokunta Pelastustoimi Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Sivistyslautakunta Yleissivistävä koulutus Kirjastotoimi Nuoriso- ja raittiustoimi Kulttuurilautakunta Kulttuuritoiminta Musiikkiopiston johtokunta Musiikkiopiston toiminta Kansalaisopiston johtokunta Kansalaisopiston toiminta Liikuntalautakunta Liikuntapalvelut Teknisten palveluiden lautakunta Tekniset palvelut

12 12 Vesihuoltolaitos Hallintokuntien tulee laatia taloussuunnitelmaesitysten tekstiaineisto jäljempä nä seuraavien ohjeiden mukaan Palveluajatus Tehtäväalueen talousarvio- ja suunnitelmaehdotus alkaa lyhyellä toimielimen/tehtäväalueen palveluajatuksen esittelyllä. Palveluajatus määrittelee käytännön tasolla palvelun sisällön niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkaille. Vastaa kysymyksiin kenelle, mitä ja miten teemme? Taloussuunnitelma Hallintokunnan taloussuunnitelman teksti tulee laatia siten, että se sisältää tehtäväalueen toimintasuunnitelman talousarviovuodelle 2006 sekä vuosiksi 2007 ja Toimintasuunnitelma voidaan tiivistää lyhyeksi kuvaukseksi tehtäväalueen painopistealueista, eli mihin asioihin erityisesti panostetaan talousarvio-vuonna 2006 ja vuosina 2007 ja Hallintokunnan taloussuunnitelmassa ja painopistealueissa on otettava huomioon talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitetään mahdolliset toiminnalliset ja resurs seja koskevat muutokset vuosina , kuten uudet velvoitteet ja tehtä vät sekä organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvät muutokset. 3. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 Erityistä huomiota tulee kiinnittää toiminnallisten tavoitteiden laadun ja mitattavuuden parantamiseen. Hyvään tavoitteeseen liittyy mitattavuus ja jälkikäteinen todennettavuus, jotta myös tarkastuslautakunta pystyy arvioimaan tavoitteiden toteutumista.

13 13 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 laaditaan jatkona strategiatyölle ja niiden tulee perustua hyväksyttyihin toimialakohtaisiin kriittisiin menestystekijöihin ja niistä johdettuihin tavoitteisiin 2008 (tavoitetaso). Kriittiset menestystekijät ovat hallintokunnan toiminnallisen ja taloudellisen onnistumisen kannalta kaikkein keskeisimpiä asioita vuosina Hyviä tavoitteita valtuustotasolla ovat tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa edistävät kaupungin menestymistä tehtävissään vastaavat kaupunkilaisten/asiakkaiden tarpeita kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta edistävät palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista kehittävät kaupunkilaisten kannalta tärkeitä palveluita ja toimintaprosesse ja ovat realistia suhteessa kaupungin voimavaroihin ja joilla on vuositasolla yhteys hallintokunnan käytettävissä oleviin resursseihin ovat kaupungin toimenpitein savutettavissa yksin tai toimijaosapuolena Suunnitelmakauden toiminnallisten tavoitteiden laadinnan perustana käytetään uutta strategiaa ja valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Liitteessä1 on lisäohjeita toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta ja joitakin esimerkkejä toiminnallisista tavoitteista Mittarit ja tunnusluvut Toiminnalle ja taloudelle asetettavia tavoitteita ja niiden saavuttamista kuva taan ja arvioidaan mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Mittauksien kohde on toiminta ja sen aikaansaannokset. Mittari on laskentasääntö, jolla mittauk-sen kohteen määrää mitataan (esim. tutkintojen määrä opettajaa kohti lasket-tuna) ja tunnusluku on se mittarin lukuarvo, joka laskentasäännöllä (esim. 200 tutkintoa jaettuna 10 opettajalla=20) saadaan. Liitteessä 1 on esimerkkejä mittareista. Hyvän mittarin ominaisuuksiin kuuluu, että mittari on perustehtävään, strategiaan ja kokonaisuuteen johdonmukaisesti kyt-

14 14 keytyvä (ei satunnainen, yksittäinen) on selkeä, yksiselitteinen ja kaikille ymmärrettävä (arvo ja muutos ovat ymmärrettäviä) on johdon vaikutettavissa oleva on konkreettinen, arvioitavissa, mitattavissa tai todennettavissa oleva on realistinen, mutta haastava on yleisesti käytetty ja tunnusluku on vertailukelpoinen muihin kuntiin Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstistä ja tunnuslukutiedoista on vastuussa kukin hallintokunta omalta osaltaan. Hallintokunnan esitystekstiä käytetään sellaisenaan taloussuunnitelman tekstipohjana, joten esitystekstin sisältöön ja tiiviiseen esittämismuotoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hallintokunnan esitystekstit (palveluajatus, taloussuunnitelma , toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 ja tunnuslukutiedot tp2004-ts2008) toimitetaan sähköpostin Word-liitetiedostona tekstinkä sittelijä Maija-Liisa Haapakoskelle ja kaupunginkamreeri Kauko Sarkki selle. 2. Numeerinen osa (atk-lomakkeet) Numeerinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tehdään oheisena seuraavalle atk-lomakkeelle tai vastaavalle Excel-lomakkeelle. Atk-lomak-keilla näkyy myös tilinpäätöksen 2004 ja talousarvion 2005 vuosien esitystasoa vastaavat luvut. Hallintokunnan talousarvioehdotus merkitään sarakkeeseen TA2006 (EUR) ja taloussuunnitelmaesitys sarakkei siin SU2007 (EUR) ja SU2008 (EUR). Sekä talousarvio- että suunnitelmaesitykset tehdään tilin alatasolla (=neljänumeroinen tilikoodi). Kaikki luvut (myös suunnitelmavuodet) esitetään euroina kymmeneen euroon pyöristettynä. Kustannustason muutoksen vaikutus otetaan huomioon vuosina 2007 ja 2008 vain palkkamenoissa (+2½ %/vuosi ja korotetuista palkoista lasketut palkkasivumenot). Sisäiset menot ja sisäiset tulot merkitään suunnitelmavuosille sa man suuruisena kuin talousarviovuodelle Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tehdään sillä tilirakennetasolla, jol la talousarvion toteutumista halutaan hallintokunnassa seurata. Tilirakenne-tasomuutoksista on sovittava kaupunginkamreerin kanssa.

15 15 3. Talousarvion erityisperustelut (mallilomake 1) Määrärahaesitykset vuoden 2006 talousarvioon tulee varustaa riittävin kirjalli sin perusteluin, jotka voidaan tehdä liitteenä olevan mallilomakkeen rakennet ta noudattaen. Perusteluista on käytävä selville määrärahaesitysten ja tuloarvioiden tärkeimmät laskentaperusteet. Erityisesti uudet toiminnot ja muut määrärahatasomuutokset kuluvaan vuoteen verrattuna on perusteltava. Tilapäisten työntekijöiden palkkaamiseen ja kalustohankintoihin esitetyt määrärahat on perusteltava yksityiskohtaisesti. Mallilomakkeen 1 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. 4. Uudet virat, toimet ja nimikemuutokset (mallilomake 2) Kaikki vuosille esitettävät uudet virat, toimet ja nimikemuutokset on perusteltava henkilöstöesityslomakkeen mukaisilla tiedoilla. Uudesta henkilös-töstä aiheutuvat menot ja mahdolliset tulonlisäykset on myös esitettävä. Nämä uudet menojen ja tulojen lisäykset tulee sisällyttää myös numeeriseen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Mallilomakkeen 2 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. 5. Investoinnit (mallilomake 3) Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kaupungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytettäväksi hankittava omai suus, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa. Käyttöomaisuuden hankintamenot kirjataan niiden taloudellisena pitoaikana kuluksi kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinneista esitetään kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina investointiin käytetty määräraha sekä vuonna 2006 ja vuosina tarvittava määräraha. Tulona esitetään valtionosuudet, investointiavustukset ja käyttöomaisuuden (esim. maa-alueet, rakennukset, irtain omaisuus) myyntitulot (ml. vaihtoarvo). Investointeja koskevat esitykset tehdään investointiesityslomakkeen mukai sesti.

16 16 Määrärahaesitykset tehdään joko hanketasolla (esim. paloasema, liikuntakeskuksen peruskorjaus ja koulujen peruskorjaukset) tai hankeryhmätasolla (esim. muut talonrakennusinvestoinnit, liikennealueet, vesihuoltolaitos). Hanketasolla määrärahaesitys tehdään, mikäli yksitäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää seuraavan määrärahatason: - talonrakentaminen euroa - kadunrakentaminen euroa - vesihuoltolaitosrakentaminen euroa - muut investoinnit ja hankinnat euroa Mikäli määrärahaesitys tehdään hankeryhmätasolla, tulee hankeryhmän kohteista antaa perusteluissa selvitys. Investointien kustannusarvion oikeellisuudesta vastaa esittävä hallintokunta. Kustannusarvio tulee laatia ja tarkastaa yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa. Tilahankkeiden osalta noudatetaan tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutus-ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaupungin kaikissa toiminnallisista muutoksista johtuvissa tilahankkeissa, joiden todennäköiset kustannukset ovat yli euroa. Tilahanke käynnistetään tarveselvityksen laatimisella. Tarveselvityksen laatii ja esittää tilojen tuleva käyttäjähallintokunta. Tarveselvitys on hallintokunnan tilahanke-esityksen keskeinen perusteluasiakirja, kun hallintokunta esittää hanketta ensimmäisen kerran taloussuunnitelmaan. Tilahanketta ei hyväksytä taloussuunnitelmaan, ellei tarveselvitystä ole tehty. Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeen ovat saaneet sivistyskeskus, sosiaalikeskus ja tekninen palvelukeskus. Muille hallintokunnille ohjeet toimitetaan, mikäli niillä on em. euromäärän ylittäviä tilahanke-esityksiä. Mallilomakkeen 3 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. 6. Irtaimen omaisuuden hankinnat (mallilomake 4) Hankinta-arvoltaan vähintään euron irtaimen omaisuuden hankinnasta tehdään mallilomake 4:n mukainen selvitys. Kerralla hankittava tarvikeryhmä ja

17 17 rakennusten ensikertainen kalustaminen käsitellään yhtenä hankintaeränä. Kaikista atk-laite- ja ohjelmistohankinnoista tehdään erillinen esitys ja selvitys. Atk-hankinnat tehdään keskitetysti ja niistä päättää tietoteknii kan kehittämistyöryhmä. Mallilomakkeen 4 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. Kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset toimitetaan kaupungin-kamreerille (tekstiosat myös tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelle). inkamreerilta saa lisätietoja ja ohjeita tämän kirjeen asioihin. Asko Ojamäki kaupunginjohtaja Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri Liitteet 1. Talousarviokehykset 2. Lisäohjeita toiminnallisten tavoitteiden esittämiseen 3. Malliesityslomakkeet Talousarvion palkkaliite 5. Atk-lomake numeerista esitystä varten 6. invaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2007 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2007 2009 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2007 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2007 2009 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2007 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2007 2009 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Muutettu kuntalain 65 (muutokset voimaan 1.8.2006): Valtuuston on vuoden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS 1/6 Ohje

LAPIN PELASTUSLAITOS 1/6 Ohje LAPIN PELASTUSLAITOS 1/6 Pel.Ltk 3.6.2015, asia 28, liite 7 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Yhtymävaltuusto hyväksyy pelastuslaitokselle seuraavaksi vuodeksi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. JUANKOSKEN KAUPUNKI 15.6.2015 Kaupunginhallitus Jakelussa mainitut VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEEET Lakkaavan kunnan talousarvio ja suunnitelma Juankoski laatii itsenäisen kaupungin viimeisen talousarvion

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/6 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2016. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAAN

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAAN Tekninen lautakunta 86 25.08.2011 Tekninen lautakunta 97 22.09.2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAAN TEKNLTK 86 Kaupungininsinööri 25.8.2011

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen 45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2015 - liikelaitoksen talousarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1.Yleistä KunL. 110 :ssä säädetään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta. Luumäen kunnan talousarvio laaditaan tileittäin

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Hallintokunnille TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

OHJE 1 (6) Hallintokunnille TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 OHJE 1 (6) Hallintokunnille TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 Yleistä Yli-Iin kunta liitetään osaksi Oulun kaupunkia 1.1.2013. Taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2010-2012, ja tavoitteena on pyrkiä

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET

14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET 14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET YLEISTÄ Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2012 vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 12.1.2015 Hallintokunnille VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 16.12.2014 vuoden 2015 talousarvion kaupunginhallitus antaa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017

IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 25.6.2012 Palvelukeskuksille VUODEN 2013 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT JA SISÄLTÖ Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kh 19.1.2009 Liite nro 9 VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 19.1.2009 1 Sisällys 1. Talouden seuranta... 2 2. Tasapainoinen talous... 2 3. Vuoden 2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 18 30.03.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio- ja tilauskehykset

Talousarvio- ja tilauskehykset VUODEN 2014 TALOUSARVION TEKNISET LAADINTAOHJEET TALOUSARVION VALMISTELUN AIKATAULU Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on käynnistynyt hallintokuntien kanssa 14.-30.5. käytävillä tilaaja-tuottaja -neuvotteluilla.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma, valmistelutilanne

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma, valmistelutilanne Kaupunginhallitus 226 01.06.2015 Tekninen lautakunta 105 16.06.2015 Tekninen lautakunta 123 18.08.2015 Tekninen lautakunta 163 27.10.2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma,

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet

Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeet Aikataulu: Talousarvio laaditaan liitteenä olevan aikataulun mukaan (ks. Liite 1). Budjettipohjat ja tietojen syöttäminen: Kukin esimies valmistelee taloussihteeri

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot