YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus."

Transkriptio

1 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kaupunginvaltuusto hyväksyy tehtäväalueille (=valtuustoon nähden sitova toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen taso) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen resurssit määrärahoina ja tuloarvioina. Taloussuunnitelma ja siinä asetettavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat osa kaupungin ohjausjärjestelmää, joka pohjautuu Ylivieskan kaupungin uusittuun strategiaan. Taloussuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa talouden tasapaino vuoteen mennessä. Taloussuunnitelman laadinnan keskeisenä perustana ja ohjeena käytetään kaupunginvaltuuston

2 2 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Sen mukai sesti käyttötalouden nettomenojen vuotuinen kasvu rajoitetaan enintään 2,5 prosenttiin vuosina TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS Vuoden 2006 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma laaditaan edellisvuosien tapaan yhtenä kokonaisuutena ja yhtenä asiakirjana ja sen perusrakenne säilyy muuttumattomana. Rakennemuutos tehdään toiminnallisten tavoitteiden esittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet esitetään uuden strategiarakenteen mukaisesti. Talousarvion tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 laaditaan jatkona strategiatyölle ja niiden tulee perustua hyväksyt tyihin toimialakohtaisiin kriittisiin menestystekijöihin ja niistä johdettui hin tavoitteisiin 2008 (tavoitetaso). Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla riittävän konkreettisia ja annetuilla taloudellisilla resursseilla toteutettavissa olevia. Tavoitteiden toteutuminen pi tää pystyä todentamaan ja mittaamaan. Tarkastuslautakunta seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista. Talousarvion sitovuustasoa tiukennetaan vuodelle 2006: Käyttötalousosassa sitovuustaso valtuustoon nähden on tehtäväalueen toimintamäärärahan ja tuloarvion erotus, eli toimintakate (=nettomenot). Vesihuoltolaitoksen, aluepelastuslaitoksen ja Ylivieskatalo Akustiikan osalta sitovuustaso on tuloslaskelman tilikauden liikeyli-/alijäämä. Tehtäväalueen sisällä sitovia menomäärärahoja ovat palkkoihin (tilit yhteensä) ja kalustohankintoihin (tili 5301) varatut määrärahat. Investointiosassa sitovuustaso on hankeryhmä (esim. liikennealueet) tai erillinen merkittävä hanke (esim. uusi paloasema). 3. TALOUSARVIOKEHYKSET Hallintokunnille annetaan osana talousarvion laadintaohjeita käyttötalouden tehtäväaluekohtaiset talousarviokehykset, jotka ovat hallintokuntia sitovia nettomenojen (=toimintakate) tasolla. Investoinneille ei vahvisteta talousarviokehyksiä, vaan investointiohjelmasta ja siihen sisällytettävistä hankkeista teh dään

3 3 päätökset erikseen talousarviovalmistelun aikana. Talouden tasapainottamisohjelmaan perustuvat alustavat määrärahakehykset ovat liitteenä. Hallintokunnat velvoitetaan tekemään talousarvioesityksensä määrärahakehysten ja muiden ohjeiden mukaisesti. 4. LAADINTA-AIKATAULU Vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavaa ohjeellista aika-taulua: 1. hyväksyy kokouksessaan talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja alustavat talousarviokehykset. 2. Syyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari, jossa valtuutetuille kerrotaan talousnäkymistä ja muista talousarvion laadintaan liittyvistä asioista. 3. Sisäisten palveluyksiköiden (tilapalvelut ja ruokapalvelut) käyvät palveluja käyttävien hallintokuntien kanssa palvelujen määrää ja tasoa koskevat neuvottelut elokuun ja syyskuun alun aikana. Sisäiset vuokrasopimukset ja muut sisäiset palvelu- ja hinnoittelusopimukset on tehtävä mennessä. 4. Tarvittaessa syyskuun aikana talousarviokehyksiä tarkistetaan.. 5. Hallintokuntien on annettava talousarvio- ja suunnitelmaesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Esitykset toimitetaan kaupunginkamreerille. 6. Talousarvion ja taloussuunnitelman lopullinen tasapainottaminen ja asiakirjavalmistelu tehdään kaupunginkamreerin johdolla keskusvirastossa loka-marraskuun aikana. Valmisteluun liittyy johtoryhmäkäsittelyt. Valmiste lun pohjalta syntyy kaupunginjohtajan talousarvioehdotus kaupunginhalli tukselle. 7. Marraskuun puolivälissä talousarvioehdotuksen esittely kaupungin-hallitukselle. Valtuustoryhmien puheenjohtajat osallistuvat kokoukseen.

4 4 8. inhallituksen talousarviokokoukset marraskuussa. inhallituksen esitys valtuustolle marraskuun loppuun mennessä. Yhteistoimintaryhmän käsittely ennen kaupunginhallituksen esitystä valtuustolle. 9. inhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys annetaan valtuustoryhmien käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen valtuuston joulukuun talousarviokokousta. 10. invaltuusto hyväksyy vuoden 2006 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman joulukuun kokouksessaan. 5. YLEISET TALOUSNÄKYMÄT / VALTION BUDJETTIESITYS 2006 Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvuksi vuonna 2006 runsaat kolme prosenttia. Kasvun edellytyksenä on rakenteelli sen työttömyyden alentuminen, johon pyritään tukemalla pitkään työttömänä olleiden työn saantia uusilla toimenpiteillä. Talous- ja työllisyystilanteen en nustetaan olevan jonkin verran kuluvaa vuotta parempia. Työllisyyden kasvu hidastuu, mutta työttömyysasteen ennustetaan alenevan 7½ prosenttiin, kun työvoiman tarjonta supistuu. Valtiontalouden alijäämä kasvaa verotuksen ke vetessä. Inflaation ennustetaan hieman kiihtyvän. Kuluvan vuoden inflaatio on keskimäärin noin 1,2 prosenttia ja ensi vuonna noin 1,5 prosenttia. Markkinakorkojen pitkään odotettu nousu ei toteudu vielä kuluvana vuonna. Vuoden 2006 aikana markkinakorkojen odotetaan nousevan noin 0,5 prosenttiyksikköä. 6. KUNTATALOUDEN NÄKYMÄT / VALTION BUDJETTIESITYS 2006 Kuntatalous pysyy kireänä lähivuosien aikana. Kuntien verotulojen kehitys riippuu talous- ja työllisyystilanteen kehityksestä, jossa kuntakohtaiset erot ovat suuria. Uusia kunnallisveron tuottoa heikentäviä veroperustemuutoksia ei sisälly valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. Valtionosuuksien indek sitarkistus tehdään vain 75 prosenttisesti (+2,4 %) vuodelle 2006

5 5 Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ensimmäinen vaihe toteutuu vuonna Uudistus tuo muutoksia yksittäisten kuntien taloudelliseen asemaan, mutta ei muuta merkittävästi valtion ja kuntien rahoitussuhteita kokonaisuute na tarkastellen. Uudistuksen vaikutus Ylivieskan saamiin valtionosuuksiin on hieman positiivinen (n. +7 e / asukas). Perusopetuksen valtionosuusperusteita muutetaan mm. siten, että ns. pienkoululisä pääosin poistuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden uute na määräytymistekijänä otetaan käyttöön vammaiskerroin. Lisäksi lastensuo jelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä korvataan uudella lastensuoje lun tarvetta kuvaavalla lastensuojelukertoimella. Valtion talousarvioesityksessä rakenteellista työttömyyttä pyritään helpotta maan mm. työmarkkinatuen uudistuksella, joka jakaa vastuuta pitkäaikaistyöt tömien työllistymisestä valtion ja kuntien kesken. Aiemmin vastuu on kuulunut kokonaan valtiolle. Kunnat joutuvat osallistumaan kuntakohtaisesti työmarkki natuen kustannuksiin, mutta muutoksesta johtuvat kuntien lisämenot esite tään korvattavaksi korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan nusten valtionosuusprosenttia. Valtionosuusuudistuksen toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuodelle Vuoden 2006 alkupuolella hallituksen käsittelyyn tulee myös mittava kunta- ja palvelurakenneuudistus, jota valmistellaan sisäasiainministeriössä. 7. YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄ- KYMÄT Ylivieskan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut viime vuodet erittäin kireä. Vuoden 2004 tilinpäätöksessä vuosikate on euroa negatiivinen ja tilikauden tulos on euroa tappiollinen. Vuoden 2005 talousarviossa vuosikate on negatiivinen euroa ja tilikauden tulos on eu roa tappiollinen. Negatiivinen vuosikate merkitsee sitä, että investointien li säksi myös käyttötalouden menoja joudutaan rahoittamaan velkarahalla. Vuo den 2005 lopussa Ylivieskalla on velkaa noin 38,5 milj. euroa, eli euroa asukasta kohti (kaikkien kuntien keskiarvo noin e). Talouden kiristyminen johtuu toimintamenojen voimakkaasta kasvusta ja toisaalta verorahoituksen (verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet yhteensä) heikosta kehityksestä. in toimintamenot kasvoivat vuosina keskimäärin 8,1 %, kun verorahoituksen kasvu oli vain 2,9 %, vaikka

6 6 veroprosenttia korotettiin vuodelle ,75 %-yksikköä ja kaupunki sai harkinnanvaraista rahoitusavusta euroa vuonna Keskeisenä taloudellisena tavoitteena talousarviovuonna 2006 ja suunnitelmavuosina on supistaa käyttötalouden menojen kasvu enintään 2,5 prosenttiin. Tämä edellyttää talouden tasapainottamisohjelman toimenpi teiden toteuttamisen lisäksi säästäväisyyttä kaikessa toiminnassa ja työn te hokkuuden ja tuottavuuden parantamista. Veroprosenteista päätetään marraskuussa. Talouden tasapainottamis-ohjelmaan sisältyy tuloveroprosentin korottaminen 0,75 %-yksiköllä 20,25 prosenttiin vuodelle invaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman kokouksessaan Kuntakohtaisten valtionosuuksien osalta laskentatiedot tarkentuvat valtion vuoden 2006 talousarviovalmistelun edetessä. Valtionosuuksista tehdään tarkemmat ennustelaskelmat elo-syyskuun aikana. Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan valtionosuuksiin tehdään 75 %:n indeksitarkistus. Toimintatulojen osalta tavoitteena on noin 4 prosentin kasvu vuoden 2005 tasosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen muutoksen mahdollista mat korotukset toteutetaan. Ylivieskan asukaslukukehitys on ollut kasvava vuosina Vuonna 2004 väkiluku kasvoi 158 henkeä. Kuluvan vuoden aikana väkiluku on kasva nut noin 100 henkeä. Myönteisen väkiluku- ja työllisyyskehityksen ennuste taan jatkuvan vuonna YKSITYISKOHTAISIA MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOERIEN LASKENTAOH- JEITA 1. Palkat Palkkamäärärahat varataan voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen ja mahdollisten erillisten päätösten mukaisina lisäämällä tämänhetkiseen palkkatasoon arvioituna sopimuskorotusvaikutuksena 2,7 %. Liitteenä on em. perusteella laadittu palkkaliite, jonka perusteella vakinaisen henkilöstön varsinaisen palkan määrärahan tarve voidaan laskea. Vuosipalk-

7 7 koihin sisältyy lomaraha (5,5 %). Uusien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkat, kaikki tuntipalkat, tilapäisten palkat ja kaikki palkanlisät tulee budjetoida erikseen (eivät sisälly palkkaliit teen tietoihin). Laskennallinen vuosipalkka (12 kk) vuodelle 2006 voidaan laskea seuraavas ti: Viimeisin kuukausipalkka kerrotaan kertoimella 1,027 ja tämän jälkeen vielä luvulla 12,55. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2006 lasketaan vuonna 2005 voimas sa olevan palkkiosäännön mukaan. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot on vahvistettu samansuuruiseksi kuin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot. 2. Henkilösivukulut Henkilösivukulut lasketaan seuraavilla prosenteilla palkkojen loppusummasta (samoin myös suunnitelmavuosien henkilösivukulut): - Sosiaaliturvamaksu (tili 4100) 4,0 % - KuEL-maksu (sis. varhe-maksun) (tili 4101) 23,0 % - opettajien työeläkemaksu (tili 4101) 21,8 % - työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksu (tili 4104) 3,0 % Eläkemaksuja ei lasketa palkkioista (esim. kokous- ja asiantuntijapalkkiot, tilit ). Varhaiseläkkeiden työnantajan maksuosuudet (ennakkomaksut) sisältyvät em. KuEL-maksuun, eli vuodesta 2006 alkaen omavastuumaksuihin ei tarvitse esittää erillisiä määrärahavarauksia. Teknisen palvelukeskuksen tuntipalkoista ei lasketa erillistä sosiaali-maksuli sää eikä sosiaalipalkkalisää. Hallintokuntien palkkamäärärahat esitetään ja varataan maksuperusteisesti. Kirjanpitolain edellyttämät lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset tehdään keskitetysti talouspalveluissa koko kaupungin tasolla. Jaksotus teh dään tilinpäätösvaiheessa tuloslaskelmassa. 3. Kalustohankinnat Käyttöomaisuuteen kuuluva hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaiku-

8 8 tus-aikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluiksi. Käyttöomaisuuden aktivointiraja on euroa, jota pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalouden vuosikuluksi. Aktivointiraja määrittää samalla, varataanko tarvikehankintaan määräraha talousarvion käyttötalousosaan vai investointi-osaan. Jos hankinta maksaa euroa tai enemmän, määräraha varataan investointiosaan ja vastaavasti, jos hankinta maksaa alle euroa, määräraha varataan talousarvion käyttötalousosaan. Kerralla hankittava tarvikeryhmä (esim. atk-laitteet) ja ensikertainen kalusta-minen käsitellään yhtenä hankintaeränä, joka aktivoidaan, jos hyödykeryh män hankinta-arvo yhteensä on vähintään euroa. Määräraha varataan tällöin investointiosan kohtaan Irtain omaisuus. Käyttöomaisuuden kunnossapito, esim. kiinteistöjen vuosiremontti, on nor maalia vuosikulua. Samoin esim. kirjastojen kirjahankinnat ja sosiaali-toimen hoitotarvikkeet kirjataan vuosikuluksi ja määrärahat varataan käyttötalous osaan. 4. Sisäiset erät ja laskennalliset erät Sisäisten erien (esim. sisäiset vuokrat ja sisäiset palvelut) budjetoinnissa käytetään niille erikseen avattuja sisäisiä tilejä. Muita tilejä ei saa käyttää. Sisäi set erät sisältyvät talousarvion määrärahaan ja tuloarvioon ja siten myös talousarviokehykseen. Sisäisten tilakustannusten osalta on käytössä sisäiset vuokra- ja palvelu-sopimukset. Teknisen palvelukeskuksen tilapalveluyksikkö valmistelee sisäiset vuokra- ja palvelusopimukset tilojen käyttäjähallintokuntien kanssa allekirjoitettavaksi ja noudatettavaksi. Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Unto Koskinen. Laskennalliset erät eivät sisälly talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon (ei kä määrärahakehykseen). Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja arvonlisä veron palautukset. Vyörytettävät kustannukset kohdistetaan hallintokunnil le/tehtäville jälkilaskentana tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden kustannusten perusteella. Vyörytettäviä kustannuksia ovat keskitetysti hoidetut tehtävät, joita ovat henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, kirjanpito, maksuliikenne ja atk-palvelut. 5. Arvonlisävero Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan arvonlisäverottomin hinnoin, eli kaikki menot ja tulot lasketaan ja esitetään ilman arvonlisäveroa.

9 9 6. Valtionosuudet Talouspalvelut laskee talousarvion tuloslaskelmaosaan merkittävät valtionosuudet tarvittaessa yhteistyössä ao. hallintokunnan kanssa. Tuloslaskel maan merkitään mm. sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoi men tehtäväkohtaiset valtionosuudet sekä yleinen valtionosuus ja verotulojen täydennys. Käyttötalousosaan merkittävät valtion avustukset sekä muut tuet ja avustukset lasketaan ja esitetään ao. hallintokunnan toimesta. Näitä ovat mm. tapaturmaviraston korvaukset, öljynsuojarahaston korvaukset, EU-rahoitus, maakunnan kehittämisraha ja Kelan korvaukset. Myös työllistämistuki merkitään käyttötalouden tuloeräksi. Investointien valtionosuudet lasketaan ja merkitään hanke- tai hankeryhmä-kohtaisesti talousarvion investointiosaan. Laskenta- ja esittämisvastuu on ao. hallintokunnalla. 7. Myynti- ja maksutulot Myynti- ja maksutulojen merkitys kaupungin toimintojen ja palvelujen rahoituksessa on kasvanut. Palvelujen ja tehtävien omakatteisuutta pyritään edelleen nostamaan suunnitelmakaudella. Tavoitekorotustaso vuodelle 2006 on keskimäärin 4 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen muutok sen mahdollistamat korotukset pyritään toteuttamaan täysimääräisinä. Maksuista ja taksoista tulee tehdä päätökset hyvissä ajoin ennen talousarvion hallituskäsittelyä. Mikäli taksasta päättää valtuusto, korotusesitys tulee tehdä viimeistään hallintokunnan talousarvioesityksen yhteydessä. Talousarvio-esitysten perusteluista tulee käydä selkeästi ilmi myynti- ja maksutulojen laskentaperusteet. 8. Vuokratulot Vuokratulot lasketaan vuokrasopimusten ehtojen mukaisesti huomioon ottaen vuokrien korotusmahdollisuudet vuonna Kustannustason noususta joh tuva vuokrien korotustarve on noin 4 %. 9. Muut tulot

10 10 Muihin tuloihin merkitään mm. vakuutuskorvaukset, vahingonkorvaukset ja yksityispuhelumaksut ja satunnaiset pienet tulot. Henkilöstökorvauksia (mm. sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset) ei mer kitä tuloihin, vaan ne käsitellään kirjanpidossa henkilöstökulujen menonvähennyksinä. 10. Suunnitelmavuosien menojen ja tulojen laskentaohjeita Suunnitelmavuosien menoja ja tuloja muuttavat toiminta-ympäristössä tapahtuvat muutokset, kustannustason muutos, tehtävä-muutokset, henkilöstömäärän ja rakenteen muutokset, tilamuutokset sekä talouden tasapainottamistoimenpiteistä johtuvat rakenteelliset muut muutokset. Kustannustasoon vaikuttavat ansiotason muutokset, palkkasivukulujen muutokset ja muutokset tarvikkeiden ja ostettavien palvelujen hinnoissa sekä muutokset tilojen vuokrissa. Palkkojen osalta kustannustason arvioituna muutoksena käytetään 2½ prosenttia vuonna 2007 ja samoin vuonna Matalan inflaation vuoksi yleistä kustannustason muutosta ei oteta huomioon vuosien 2007 ja 2008 muita me noja laskettaessa, vaan tavoitteena on inflaatiota vastaava yleinen tuottavuu den parannus. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet tulee sisällyttää myös taloussuunnitelmavuosien esityksiin. Uusista investoinneista aiheutuvat käyttötalouden muutokset tulee muistaa laskea mukaan käyttötalouden menoihin ja tuloihin. Suunnitelmavuosien 2007 ja 2008 määräraha- ja tuloarvioesitykset teh dään samalla kirjaus- ja tilitasolla kuin vuoden 2006 talousarvio-esityk setkin (=talousarvio- ja suunnitelmaluvut viedään samalle alatilitasolle). Samoin vuosien 2007 ja 2008 esitykset tehdään samalla eurotasolla kuin vuoden 2006 talousarvioesityksetkin, eli kymmeneen euroon pyöristetty nä. 9. TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAESITYSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 1. Taloussuunnitelman tekstirakenne

11 11 Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa hyväksytään samanaikaisesti kun nan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoitetaan toiminnallisten tavoit-teiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lain kohdassa korostetaan toiminnallisten tavoitteiden merkitystä sekä sitä, että toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat ovat oikeudellisesti yhtä sitovia ja niiden toteutumista on seu rattava ja niistä vastataan valtuustolle. Tekstiaineiston laadinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että valtuusto käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa tehtäväaluetasolla (=valtuuston nähden sitova määrärahataso). Valtuustolle esitettäessä liian yksityiskohtaista selostusta on vältettävä. Lautakuntatasolla asiat on syytä esittää yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2006 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on seuraavat tehtäväalueet: Toimielin Tehtäväalue Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Yleishallinto Elinkeinotoimi Ruokapalvelut Pelastuspalvelut Terveydenhuolto Yhteisötuet Työllistämistehtävät Maaseutulautakunta Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Pelastuslaitoksen johtokunta Pelastustoimi Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Sivistyslautakunta Yleissivistävä koulutus Kirjastotoimi Nuoriso- ja raittiustoimi Kulttuurilautakunta Kulttuuritoiminta Musiikkiopiston johtokunta Musiikkiopiston toiminta Kansalaisopiston johtokunta Kansalaisopiston toiminta Liikuntalautakunta Liikuntapalvelut Teknisten palveluiden lautakunta Tekniset palvelut

12 12 Vesihuoltolaitos Hallintokuntien tulee laatia taloussuunnitelmaesitysten tekstiaineisto jäljempä nä seuraavien ohjeiden mukaan Palveluajatus Tehtäväalueen talousarvio- ja suunnitelmaehdotus alkaa lyhyellä toimielimen/tehtäväalueen palveluajatuksen esittelyllä. Palveluajatus määrittelee käytännön tasolla palvelun sisällön niin ulkoisille kuin sisäisille asiakkaille. Vastaa kysymyksiin kenelle, mitä ja miten teemme? Taloussuunnitelma Hallintokunnan taloussuunnitelman teksti tulee laatia siten, että se sisältää tehtäväalueen toimintasuunnitelman talousarviovuodelle 2006 sekä vuosiksi 2007 ja Toimintasuunnitelma voidaan tiivistää lyhyeksi kuvaukseksi tehtäväalueen painopistealueista, eli mihin asioihin erityisesti panostetaan talousarvio-vuonna 2006 ja vuosina 2007 ja Hallintokunnan taloussuunnitelmassa ja painopistealueissa on otettava huomioon talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esitetään mahdolliset toiminnalliset ja resurs seja koskevat muutokset vuosina , kuten uudet velvoitteet ja tehtä vät sekä organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvät muutokset. 3. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 Erityistä huomiota tulee kiinnittää toiminnallisten tavoitteiden laadun ja mitattavuuden parantamiseen. Hyvään tavoitteeseen liittyy mitattavuus ja jälkikäteinen todennettavuus, jotta myös tarkastuslautakunta pystyy arvioimaan tavoitteiden toteutumista.

13 13 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 laaditaan jatkona strategiatyölle ja niiden tulee perustua hyväksyttyihin toimialakohtaisiin kriittisiin menestystekijöihin ja niistä johdettuihin tavoitteisiin 2008 (tavoitetaso). Kriittiset menestystekijät ovat hallintokunnan toiminnallisen ja taloudellisen onnistumisen kannalta kaikkein keskeisimpiä asioita vuosina Hyviä tavoitteita valtuustotasolla ovat tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa edistävät kaupungin menestymistä tehtävissään vastaavat kaupunkilaisten/asiakkaiden tarpeita kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta edistävät palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista kehittävät kaupunkilaisten kannalta tärkeitä palveluita ja toimintaprosesse ja ovat realistia suhteessa kaupungin voimavaroihin ja joilla on vuositasolla yhteys hallintokunnan käytettävissä oleviin resursseihin ovat kaupungin toimenpitein savutettavissa yksin tai toimijaosapuolena Suunnitelmakauden toiminnallisten tavoitteiden laadinnan perustana käytetään uutta strategiaa ja valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Liitteessä1 on lisäohjeita toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta ja joitakin esimerkkejä toiminnallisista tavoitteista Mittarit ja tunnusluvut Toiminnalle ja taloudelle asetettavia tavoitteita ja niiden saavuttamista kuva taan ja arvioidaan mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Mittauksien kohde on toiminta ja sen aikaansaannokset. Mittari on laskentasääntö, jolla mittauk-sen kohteen määrää mitataan (esim. tutkintojen määrä opettajaa kohti lasket-tuna) ja tunnusluku on se mittarin lukuarvo, joka laskentasäännöllä (esim. 200 tutkintoa jaettuna 10 opettajalla=20) saadaan. Liitteessä 1 on esimerkkejä mittareista. Hyvän mittarin ominaisuuksiin kuuluu, että mittari on perustehtävään, strategiaan ja kokonaisuuteen johdonmukaisesti kyt-

14 14 keytyvä (ei satunnainen, yksittäinen) on selkeä, yksiselitteinen ja kaikille ymmärrettävä (arvo ja muutos ovat ymmärrettäviä) on johdon vaikutettavissa oleva on konkreettinen, arvioitavissa, mitattavissa tai todennettavissa oleva on realistinen, mutta haastava on yleisesti käytetty ja tunnusluku on vertailukelpoinen muihin kuntiin Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstistä ja tunnuslukutiedoista on vastuussa kukin hallintokunta omalta osaltaan. Hallintokunnan esitystekstiä käytetään sellaisenaan taloussuunnitelman tekstipohjana, joten esitystekstin sisältöön ja tiiviiseen esittämismuotoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hallintokunnan esitystekstit (palveluajatus, taloussuunnitelma , toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006 ja tunnuslukutiedot tp2004-ts2008) toimitetaan sähköpostin Word-liitetiedostona tekstinkä sittelijä Maija-Liisa Haapakoskelle ja kaupunginkamreeri Kauko Sarkki selle. 2. Numeerinen osa (atk-lomakkeet) Numeerinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tehdään oheisena seuraavalle atk-lomakkeelle tai vastaavalle Excel-lomakkeelle. Atk-lomak-keilla näkyy myös tilinpäätöksen 2004 ja talousarvion 2005 vuosien esitystasoa vastaavat luvut. Hallintokunnan talousarvioehdotus merkitään sarakkeeseen TA2006 (EUR) ja taloussuunnitelmaesitys sarakkei siin SU2007 (EUR) ja SU2008 (EUR). Sekä talousarvio- että suunnitelmaesitykset tehdään tilin alatasolla (=neljänumeroinen tilikoodi). Kaikki luvut (myös suunnitelmavuodet) esitetään euroina kymmeneen euroon pyöristettynä. Kustannustason muutoksen vaikutus otetaan huomioon vuosina 2007 ja 2008 vain palkkamenoissa (+2½ %/vuosi ja korotetuista palkoista lasketut palkkasivumenot). Sisäiset menot ja sisäiset tulot merkitään suunnitelmavuosille sa man suuruisena kuin talousarviovuodelle Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus tehdään sillä tilirakennetasolla, jol la talousarvion toteutumista halutaan hallintokunnassa seurata. Tilirakenne-tasomuutoksista on sovittava kaupunginkamreerin kanssa.

15 15 3. Talousarvion erityisperustelut (mallilomake 1) Määrärahaesitykset vuoden 2006 talousarvioon tulee varustaa riittävin kirjalli sin perusteluin, jotka voidaan tehdä liitteenä olevan mallilomakkeen rakennet ta noudattaen. Perusteluista on käytävä selville määrärahaesitysten ja tuloarvioiden tärkeimmät laskentaperusteet. Erityisesti uudet toiminnot ja muut määrärahatasomuutokset kuluvaan vuoteen verrattuna on perusteltava. Tilapäisten työntekijöiden palkkaamiseen ja kalustohankintoihin esitetyt määrärahat on perusteltava yksityiskohtaisesti. Mallilomakkeen 1 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. 4. Uudet virat, toimet ja nimikemuutokset (mallilomake 2) Kaikki vuosille esitettävät uudet virat, toimet ja nimikemuutokset on perusteltava henkilöstöesityslomakkeen mukaisilla tiedoilla. Uudesta henkilös-töstä aiheutuvat menot ja mahdolliset tulonlisäykset on myös esitettävä. Nämä uudet menojen ja tulojen lisäykset tulee sisällyttää myös numeeriseen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Mallilomakkeen 2 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. 5. Investoinnit (mallilomake 3) Investointiosan määrärahoilla hankittavaa käyttöomaisuutta on kaupungin toiminnassa useampana kuin yhtenä tilikautena käytettäväksi hankittava omai suus, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa. Käyttöomaisuuden hankintamenot kirjataan niiden taloudellisena pitoaikana kuluksi kaupungin poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinneista esitetään kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina investointiin käytetty määräraha sekä vuonna 2006 ja vuosina tarvittava määräraha. Tulona esitetään valtionosuudet, investointiavustukset ja käyttöomaisuuden (esim. maa-alueet, rakennukset, irtain omaisuus) myyntitulot (ml. vaihtoarvo). Investointeja koskevat esitykset tehdään investointiesityslomakkeen mukai sesti.

16 16 Määrärahaesitykset tehdään joko hanketasolla (esim. paloasema, liikuntakeskuksen peruskorjaus ja koulujen peruskorjaukset) tai hankeryhmätasolla (esim. muut talonrakennusinvestoinnit, liikennealueet, vesihuoltolaitos). Hanketasolla määrärahaesitys tehdään, mikäli yksitäisen hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää seuraavan määrärahatason: - talonrakentaminen euroa - kadunrakentaminen euroa - vesihuoltolaitosrakentaminen euroa - muut investoinnit ja hankinnat euroa Mikäli määrärahaesitys tehdään hankeryhmätasolla, tulee hankeryhmän kohteista antaa perusteluissa selvitys. Investointien kustannusarvion oikeellisuudesta vastaa esittävä hallintokunta. Kustannusarvio tulee laatia ja tarkastaa yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa. Tilahankkeiden osalta noudatetaan tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutus-ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaupungin kaikissa toiminnallisista muutoksista johtuvissa tilahankkeissa, joiden todennäköiset kustannukset ovat yli euroa. Tilahanke käynnistetään tarveselvityksen laatimisella. Tarveselvityksen laatii ja esittää tilojen tuleva käyttäjähallintokunta. Tarveselvitys on hallintokunnan tilahanke-esityksen keskeinen perusteluasiakirja, kun hallintokunta esittää hanketta ensimmäisen kerran taloussuunnitelmaan. Tilahanketta ei hyväksytä taloussuunnitelmaan, ellei tarveselvitystä ole tehty. Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeen ovat saaneet sivistyskeskus, sosiaalikeskus ja tekninen palvelukeskus. Muille hallintokunnille ohjeet toimitetaan, mikäli niillä on em. euromäärän ylittäviä tilahanke-esityksiä. Mallilomakkeen 3 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. 6. Irtaimen omaisuuden hankinnat (mallilomake 4) Hankinta-arvoltaan vähintään euron irtaimen omaisuuden hankinnasta tehdään mallilomake 4:n mukainen selvitys. Kerralla hankittava tarvikeryhmä ja

17 17 rakennusten ensikertainen kalustaminen käsitellään yhtenä hankintaeränä. Kaikista atk-laite- ja ohjelmistohankinnoista tehdään erillinen esitys ja selvitys. Atk-hankinnat tehdään keskitetysti ja niistä päättää tietoteknii kan kehittämistyöryhmä. Mallilomakkeen 4 saa pyydettäessä sähköisessä muodossa tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelta. Kaikki talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset toimitetaan kaupungin-kamreerille (tekstiosat myös tekstinkäsittelijä Maija-Liisa Haapakoskelle). inkamreerilta saa lisätietoja ja ohjeita tämän kirjeen asioihin. Asko Ojamäki kaupunginjohtaja Kauko Sarkkinen kaupunginkamreeri Liitteet 1. Talousarviokehykset 2. Lisäohjeita toiminnallisten tavoitteiden esittämiseen 3. Malliesityslomakkeet Talousarvion palkkaliite 5. Atk-lomake numeerista esitystä varten 6. invaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS 1/6 Ohje

LAPIN PELASTUSLAITOS 1/6 Ohje LAPIN PELASTUSLAITOS 1/6 Pel.Ltk 3.6.2015, asia 28, liite 7 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Yhtymävaltuusto hyväksyy pelastuslaitokselle seuraavaksi vuodeksi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1.Yleistä KunL. 110 :ssä säädetään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta. Luumäen kunnan talousarvio laaditaan tileittäin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAAN

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAAN Tekninen lautakunta 86 25.08.2011 Tekninen lautakunta 97 22.09.2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAAN TEKNLTK 86 Kaupungininsinööri 25.8.2011

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot