Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan."

Transkriptio

1 JUANKOSKEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Jakelussa mainitut VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEEET Lakkaavan kunnan talousarvio ja suunnitelma Juankoski laatii itsenäisen kaupungin viimeisen talousarvion vuodelle Suunnitelmavuosille ei laadita talousarviota, koska kuntalaki ei velvoita laatimaan talousarviota ja suunnitelmaa kunnan olemassaoloa pidemmäksi aikaa. Yleistä Kunnan talousarviota ja suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain (365/95) 13 ja 65 pykäliin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio. Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava niin, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa on huomioitava Kuopion kaupunginhallituksen tarkempi talousarvion valmisteluohje, joka annetaan elokuussa Talousarvio vuodelle 2016 Talousarvion laadinta aloitetaan noudattaen aikaisempien vuosien laadintaperiaatteita. Hallintokunnille ei anneta hallintokuntakohtaista euromääräistä raamia, vaan kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne ohjaa valmistelua. Talousarvio Käyttötalous Talousarvioesityksen toimintakatteen kasvu ei saa ylittää vuoden 2015 talousarviossa esitettyä vuoden 2016 suunnitelmavuoden tasoa (-30,339 milj. euroa). Käyttötalouden menojen kasvu tulee olla maltillinen. Talousarviovuoden lisäksi hallintokuntien on pyrittävä mahdollisimman tarkasti arvioimaan toiminnassa tapahtuvat olennaiset muutokset. KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Budjettirahoitteisen tehtävän määrärahat ja tuloarviot sidotaan tavoitteisiin. Valtuusto osoittaa toimielimille määrärahan ja asettaa tuloarvion määrätyn tehtävän tai tehtävien hoitamiseksi siten, että tehtävälle asetetut tavoitteet toteutuvat. Määrärahat osoitetaan menoihin, jotka kohdistetaan talousarviovuodelle suoriteperusteen mukaan. Tämä tarkoittaa, että määräraha osoitetaan suunnitteluvuoden aikana vastaanotet- Juankosken kaupunki PL Juankoskentie 13 Puhelin Y-tunnus Juankoski Juankoski Faksi (017)

2 tavien tuotannontekijöiden hankintaan ja menoihin, jotka muutoin realisoituvat tehtävän lopullisena menona. 2 Toimielin ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Jos määräraha osoittautuu riittämättömäksi, on talousarviota muutettava ja siitä on informoitava ao. toimielintä ja kaupunginhallitusta mahdollisimman nopeasti. Talousarviomuutoksen yhteydessä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Tuloarviot ovat valtuustoon nähden tavoitteellisia, mutta valtuustoa on informoitava, mikäli talousarviovuoden aikana on nähtävissä, että merkittävät tuloarviot toteutuvat arvioitua pienempänä. Juankosken kaupungin määrärahat ja tuloarviot ovat pääosin valtuustoon nähden bruttositovia. Bruttobudjetoinnissa menojen kasvua ei voi perustella tulojen kasvulla. Hallintokuntien on aina perusteltava ja selitettävä poikkeamat viimeistään tilinpäätöksessä. TOIMINTATUOTOT Toimintatuotoissa huomioidaan taksoihin ja maksuihin tulevat korotukset. TOIMINTAMENOT Henkilöstökulut ja palkkojen sopimuskorotukset Kunta-alan sopimukset ovat voimassa saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso ja toinen jakso Palkkoja (KVTES, TS, OVTES) korotetaan vuodelle ,5 %:n korotuksella, joka lasketaan palkoista, joissa on huomioitu kaikki vuodelle 2015 tulevat korotukset. Esimiehet voivat listata Populuksesta taloussuunnitteluraportin, jolla talousarviovuoden palkkojen korotukset saa laskettua. Lomaraha-% pitää olla joku prosentti. Ohjelma laskee lomarahan vakituiselle henkilöstölle lomaoikeuden perustella oikein. Sijaisten kohdalla lomaraha-% on kuusi prosenttia. Alla esitetty malli on vuodelta Raportointiväli tulee olla Mikäli suunnitelmavuodet lasketaan, laskee ne taloustoimisto keskitetysti Kuopion kaupungin talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti. TALOUSSUUNNITTELURAPORTTI Raportointiväli: Tulostetaanko Excel-tiedostoon: Kuukaudet: 12 Lomaraha-%: 6 Korotusvaraus-%: 0,5 Sisäinen luonne: Palvelussuhteen luonne: Palkanlaskentaryhmä(t): Henkilöt: Maksuryhmät: Vastuualueet: Kustannuspaikat: Lajittelu: 1 Nimi

3 3 Henkilösivukulujen (TILIT 4100,4101,4110, ) määrärahoja hallintokunnat EIVÄT SAA MUUTTAA. Taloustoimi tekee budjetointiohjelmalla keskitetysti laskennan hallintokuntien antaman palkkamäärärahaesityksen pohjalta. HUOM! Kaikki palkkamäärärahaesitykset on oltava tarkastettuna palkat ja palkkiot tilille (TILIT ). Lopulliset ennakkotiedot eläkemenoperusteisista maksuista ja varhe-maksuista ovat käytettävissä vasta syyskesällä. Taloustoimisto syöttää eläkemenoperusteiset maksut (TILI 4102) ja Varhe-maksut (TILI 4103) suoraan hallintokunnittain. Valmisteluvaiheessa käytetään vuoden 2015 tasoa, joka on kopioitu hallintokuntien esitykseen. Muut toimintamenot Muissa toimintamenoissa tavoitellaan nollakasvua ja talouden tervehdyttämispaketin toimenpiteitä, mutta tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin tulevat hinnan korotukset on huomioitava. Sisäisten erien käsittely: Sisäiset erät käsitellään edellisten vuosien ohjeiden mukaisesti. Hallintokunnat käyvät neuvottelun sisäisten erien euromääristä. SISÄISET ERÄT SYÖTETÄÄN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON KESKITETYSTI TALOUSTOIMISTOSSA. Hallintokunnan, joka myy sisäistä palvelua toiselle hallintokunnalle, tulee perustella hinnoittelu. Käyttöomaisuuden SUMU-poistot Käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot laskee ja syöttää keskitetysti taloustoimi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymää kunnan toimintastrategiaa, jossa asetetut päämäärät ja strategiat ulottuvat yleensä taloussuunnitelmakautta pidemmälle. Käyttötalousosassa asetettavat tehtäväkohtaiset tavoitteet tulee johtaa valtuuston hyväksymistä strategioista, päämääristä ja koko kuntaa koskevista tavoitteista. Tehtäväkohtaisten tavoitteiden tulee tukea koko kaupungin tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava. Valtuustotason taloudelliset (määräraha ja tuloarviot) ja toiminnalliset tavoitteet hallintokunnat syöttävät edellisten vuosien mukaisesti h-asemalla oleviin tiedostoihin, jotka on avattu TASU15 kansion alle jokaiselle valtuustotasoiselle vastuualueelle. Taloustoimi siirtää talousarvioluvut suoraan määrärahataulukoihin keskitetysti talousarvioesityksen valmistuttua. INVESTOINNIT Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. Investointimeno, joka kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaisarvio ja sen jaksotus eri vuosille. Hankkeen perusteluissa valtuusto voi

4 4 antaa hankevastaavalle toimivaltuudet tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin kokonaiskustannusarvion rajoissa. Investointien hankintamenot budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin lukuun ottamatta vähennysrajoitteisen toiminnan piiriin kuuluvia hankintamenoja. Investointitaso talousarvio- ja suunnitteluvuonna ei saa ylittää vuosittaista poistotasoa. Talousarvion tekninen laadinta Taloustoimisto kopioi vuoden 2016 talousarvion pohjaksi lautakuntien esityksiin vuoden 2014 virallisen tilinpäätöksen ja vuoden 2015 virallisen talousarvion tilikohtaiset summat. Talousarvion tietojen syöttämisen voi aloittaa heti, kun taulukko on avattu. Sitovuustaso on vuoden 2015 talousarvion mukainen. Hallintokuntien on tarkastettava ja muutettava kopioidut tuloarviot ja määrärahat toiminnan mukaiseksi. Kustannuspaikkarakenteeseen on tehty hallintokuntien ilmoittamat muutokset. Mikäli muutoksia vielä tulee, tehdään niitä syksyn aikana. Vuoden 2016 budjettitaulukkopohja on numero 009. Taulukko avataan Tuloarvio ja määrärahat syötetään kustannuspaikoittain talousarviovuodelle 2016 talousarviotunnuksella EHDOTUS, ulkoinen tai sisäinen. Taulukossa on TP 2013, TP 2014, TA 2015 tot 1-6 kk, TA 2016 EHDOTUS, TA 2016 virallinen. Lisätietoja taulukon tiedoista ja avaamisesta antaa Pirkko Hallikainen ja Kaija Kähkönen. Alla on malli vuoden 2014 taulukosta.

5 Ohjelmapolku on seuraava Pro Economica 5 Kirjanpito ja budjetointi Budjetointi Budjettitaulukko Asetukset Määrärahat syötetään talousarvioon miinusmerkkisenä ja tuloarviot plusmerkkisenä (ei senttejä). Talousarvion perustelutekstit Talousarvion perustelutekstit esitetään lyhyesti kustannuspaikkakohtaisesti. Tilikohtaiset perustelut ovat sallittuja ja selventävät budjetointia. Vuoden 2015 perustelutekstit on tarkastettava ja päivitettävä vuoden 2016 talousarvion mukaiseksi. Perustelutekstit näkyvät Hallintokuntien esitys talousarvioksi 2016 raportissa jokaisen kustannuspaikan alussa. Mikäli perusteluteksteihin ei tule muutoksia, ne ovat valmiina eikä niille tarvitse tehdä mitään. Vanhojen perustelutekstien muuttaminen ja syöttäminen tehdään seuraavan ohjeen mukaisesti: Ohjelmapolku on seuraava: Kirjanpito ja budjetointi Budjetointi Budjettitekstit

6 VUODEN 2016 TALOUSARVION TAVOITTEELLINEN VALMISTELUAIKATAULU 6 Valmisteluvaihe Ajankohta/määräaika Vastuuhenkilö/-ryhmä ELOKUU 2015 Talousarvion laadintaohje, kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Yhdistymishallitus Hallintokuntien esitykset kaupunginkamreerille mennessä Osastopäälliköt Kaupunginkamreeri Johtoryhmä käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa Investoinnit (alustavat) Johtoryhmän jäsenet Valtuuston talousarvioseminaari Elinkeinotoimen hankkeet klo Johtoryhmä Liisa Jokela Johtoryhmän kokous klo käsitellään valtuustoseminaarissa saatu evästys valmisteluun Johtoryhmän kokous klo johtoryhmä käsittelee vuoden 2016 talousarviota SYYSKUU Valtuuston talousarvioseminaari -Yhdistymisavustuksen käyttö Yhdistymishallitus, investoinnit -yhdistymisavustuksen käyttö klo Johtoryhmä Yhdistymishallituksen linjaus kirjataan vuoden 2016 talousarvioon LOKAKUU 2015 Lautakuntien esitykset ja investoinnit (lopullinen lista) Kaupunginjohtajan esitys - johtoryhmä käy läpi kokonaisuuden mennessä Esittelijät klo kaupunginkamreeri laatii yhdistelmän Yhteistyötoimikunta hallintojohtaja MARRASKUU 2015 Kaupunginhallitus (esityslista lähtee ) kj:n talousarvioesitys valmis Kaupunginvaltuusto Esittelijät tiedottavat talousarvion valmistelutilanteesta oman hallinnonalansa lautakuntaa ja vastuuhenkilöitä. Lisätietoja ja neuvontaa: Kaupunginkamreeri ja kirjanpitäjät Pirkko Hallikainen tai Arja Antikainen Juankosken kaupunginhallitus

7 JAKELU Toimielimet ja hallintokunnat 7

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/6 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2016. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 2018 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 1.6.2015 Aikataulu:

Lisätiedot

Talousarvio- ja tilauskehykset

Talousarvio- ja tilauskehykset VUODEN 2014 TALOUSARVION TEKNISET LAADINTAOHJEET TALOUSARVION VALMISTELUN AIKATAULU Vuoden 2014 talousarvion valmistelu on käynnistynyt hallintokuntien kanssa 14.-30.5. käytävillä tilaaja-tuottaja -neuvotteluilla.

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE VUODEN 2013 VANHUSTEN PALVELUIDEN MENOJEN YLITYKSIIN Vanhusten palvelujen menot ylittyivät vuonna 2013 yhteensä 205 100 euroa Selittäviä tekijöitä ylityksille: Pirkkalan

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1 Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallitus 25.08.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Sisällysluettelo 1. Aikataulu ja prosessin vaiheet 2. Tilinpäätös 2013

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018

TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 Lautakunnille, ja kuntakonsernin tytäryhtiöille TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUOSILLE 2016-2018 1. YLEISTÄ 1.1. Kunnanvaltuuston talousarvioraami 15.6.2015 Kunnanvaltuusto käsitteli

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot