_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle"

Transkriptio

1 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana ja vastuullisena toimijana lähtökohtamme on toimialan parhaiden käytäntöjen noudattaminen ja vähintään keskeisiä kilpailijoita vastaavien standardien omaksuminen. Olemme asettaneet ltialle kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet taloudellisen vastuun osa-alueella. Se muodostaa vankan pohjan tulevalle kehitykselle ja luo edellytykset myös sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle. Talous on kaiken perusta, mutta aidon lisäarvon luominen liittyy keskeisesti toiminnan vastuullisuuteen yhteistyössä kaikkien niiden kanssa, jotka työskentelevät yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Seuraavien 3-5 vuoden painopisteet ovat kasvu Pohjoismaissa, Baltiassa sekä tämän alueen ulkopuolella Itä-Euroopassa, toimitusketjun tehostaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Kehittämisen vuosi 2011 Vuosi 2011 oli ltialle kehittämisen vuosi. Loimme henkilöstötyömme tulevien vuosien suunnitelmat ja tiivis yhteistyömme henkilöstön kanssa tuotti tulosta, kun sovimme palkkarakenteen yhtenäistämisestä. Yhtenäistäminen takaa kaikille tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palkan Suomen tuotantolaitoksissamme. Ruotsissa ja Tanskassa 280 uutta altialaista toimi ensimmäisen kokonaisen vuoden osana organisaatiotamme. Koskenkorvan tehtaamme materiaalitehokkuuden kehittyminen on meille erityinen ylpeyden aihe. Käytämme arvokkaan raaka-aineemme ohran kaikkine sivujakeineen tehokkaasti hyväksi viljaviinan, tärkkelyksen ja rehujen tuotantoon. Tehostamme kaikkien tehtaidemme materiaalitehokkuutta edelleen. Vuoden 2011 ympäristötavoitteet toteutuivat suunnitelmiemme mukaisesti jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen sekä hävitettävän pakkausmateriaalin arvon vähentämisen suhteen. Veden ja energian kulutuksen vähentämisessä kokonaistavoitteisiin päästiin, vaikka joissakin yksiköissä jäimme tason tavoitteista. Pohjaveden ja maaperän suojelu on meille tärkeää, koska puhdas pohjavesi on alkoholijuomien valmistuksen tärkeä raaka-aine. Siksi haimme vuoden 2011 aikana Rajamäen tehtaamme vedenottamon läheisyydessä sijaitsevan Kurkisuon suojelua. ltia on samasta syystä suojellut aikaisemmin myös muita suoalueita. lkoholin verotus kiristyy ltian vastuullisuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat viljojen ja rypäleiden satoihin ja hintoihin vaikuttava ilmastonmuutos ja kuluttajien kasvava kiinnostus tuotteiden alkuperää, ekologisuutta ja tuoteturvallisuutta sekä tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutuksia kohtaan. Ne heijastunevat jatkossa paitsi kulutuskäyttäytymiseen, myös ltian tuotantoon, energiankäyttöön, kuljetuksiin, pakkauksiin ja hankintoihin liittyviin valintoihin. Yhteiskunnallinen ilmapiiri, taloustilanne ja maanviljelyn rakennemuutos kohti suurempia tuotantoyksiköitä luovat riskejä, mutta myös mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Useat toimintamaamme kiristävät jatkuvasti alkoholin verotusta, mikä merkitsee matkustajatuonnin ja rajakaupan kasvua. Myös alkoholin mainonnan maakohtaiset mainontarajoitukset laajenevat, vaikka internetissä alkoholijuomia markkinoidaan yli rajojen. Pohjoismaiden alkoholijuomamarkkinoilla ei ole odotettavissa merkittävää kasvua lukuun ottamatta viinien myynnin hienoista nousua. Haemme strategiamme mukaisesti kasvua toiminta-alueellamme yritys- ja brändiostojen kautta. Maantieteellistä kasvua tavoittelemme lähivuosina kasvavilta Itä-Euroopan markkinoilta. Vastuu koko toimitusketjusta Pohjoismaiset alkoholimonopolit, Suomen lko, Ruotsin Systembolaget ja Norjan Vinmonopolet, ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä ostotoiminnan vastuullisuuden varmistamiseksi. Monopolien omaksumat eettiset periaatteet korostavat työolosuhteita, ihmisoikeuskysymyksiä, ympäristöasioita ja lahjonnan vastaisia toimia. Vuoden 2011 aikana aloitimme lkon kanssa Chilessä pilottihankkeen, josta haemme kokemuksia monipolvisen hankintaketjun vastuullisuuskysymysten arvioinnista. Olemme myös ottaneet käyttöön järjestelmän, jolla keräämme tiedot alkoholijuomia toimittavien päämiestemme vastuullisuudesta. Kehitämme raportointiamme edelleen Kehitystämme vastuullisena toimijana ohjaa valtioneuvoston tekemä omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös. Omistajapolitiikan lähtökohtana on yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti kestävä tulos ja eri etutahot huomioon ottava omistaja-arvon kasvattaminen kestävällä ja vastuullisella tavalla. Omistaja korostaa myös avoimuutta, jonka tulee näkyä yhtiön raportoinnissa, palkitsemisessa ja yleisessä toiminnan läpinäkyvyydessä. Tämän tavoitteen mukaisesti olemme julkaisseet vuotta 2011 koskevan seikkaperäisen palkka- ja palkkioselvityksen. Periaatepäätöksessä määriteltiin myös raportoitavat vastuullisuusindikaattorit. Raportointimme ei vielä vastaa kaikilta osin omistajan uusia vaatimuksia, mutta selvitämme mahdollisuuksiamme kehittää raportointiamme edelleen. ntti Pankakoski toimitusjohtaja

2 32 33 ltia vastuullisuusraportti 2011 Kestävän kehityksen viitekehys TLOUDELLINEN VSTUU - kannattava, kilpailukykyinen ja tehokas liiketoiminta - taloudellisen arvon luonti omistajille - hyvinvoinnin luonti tehtaiden lähiympäristöön _Raportoinnin viitekehys ja rajaus YMPÄRISTÖVSTUU - toiminnasta aiheutuvan kuormituksen jatkuva vähentäminen sekä ympäristön tilan parantaminen - käytettävien raaka-aineiden, erityisesti pohjaveden laadun varmistaminen - luonnonvarojen ja materiaalien ympäristömyötäinen ja säästeliäs käyttö SOSILINEN VSTUU - hyvinvointi ja henkilöstön kehitys - työturvallisuus - tuoteturvallisuus - vastuullinen markkinointi Tämä ltian neljäs vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiativen (GRI, G3) raportointiviitekehyksen kestävän kehityksen suosituksen mukaisesti. Suositus on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastuullisuutta kuvataan koko konsernin osalta lukuun ottamatta ympäristövastuuta, jonka osalta keskitytään ltian oman tuotannon ympäristövaikutuksiin. Edellinen vastuullisuusraportti julkaistiin osana vuoden 2010 vuosikertomusta. ltia julkaisee myös jatkossa vastuullisuusraporttinsa vuosiraportoinnin yhteydessä. Yritysvastuusta raportoidaan vastaavilla indikaattoreilla kuin edellisissäkin raporteissa täydennettynä niillä omistajan edellyttämillä indikaattoreilla, joista tiedot ovat saatavissa vuoden 2011 osalta. Omistaja odottaa ltian: - tuottavan taloudellista lisäarvoa omistajalle ottaen huomioon sidosryhmät - kiinnittävän erityistä huomiota henkilöstöön ja ympäristöön - hallinnollisten, sosiaalisten ja ympäristöriskien hallintaa - kansainvälisten sopimusten ja vaatimusten täyttämistä. Keskeiset vuorovaikutuskanavamme suhteessa omistajaan ja poliittisiin päätöksentekijöihin ovat: - raportointi - yhtiön ja omistajan välinen vuorovaikutus. ltian mahdollisuudet valvoa ja vaikuttaa tuotantoketjun ympäristövaikutuksiin pellolta pulloon ovat oman tuotannon osalta olennaiset ja merkittävät suhteessa tuotteisiin, jotka tulevat päämiehiltä ympäri maailmaa. Omaan tuotantoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet ovat muutenkin huomattavat tuontituotteisiin verrattuina. Sidosryhmät Viranomaiset ltian toimintaa valvovat keskeiset viranomaistahot ovat alkoholijuomien myyntiä ja jakelua valvovat viranomaiset, elintarvikeviranomaiset sekä ympäristöja turvallisuusviranomaiset, jotka edellyttävät ltiakonsernilta lain ja muiden säädösten ja määräysten noudattamista sekä tuoteturvallisuutta. Sidosryhmät Kasvustrategia Yritysvastuu Liiketoimintaperiaatteet Jatkuva parantaminen ja raportointi Raporttia todennäköisesti käyttäviä sidosryhmiä ovat ltian merkittävimmät sidosryhmät: omistaja ja päätöksentekijät, viranomaiset, asiakkaat, henkilöstö, päämiehet, viljelijät sekä raaka-ainetoimittajat. Omistaja ja poliittiset päätöksentekijät Suomen valtio omistaa ltian 100-prosenttisesti. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Valtio-omistajan antamien ohjeiden ja määräysten lisäksi yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 poikkeuksin, jotka on mainittu hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen 2011 lopussa (tilinpäätös s. 86). Keskeiset vuorovaikutuskanavamme suhteessa viranomaisiin ovat auditoinnit ja raportit. siakkaat siakkaitamme ovat alkoholijuomien vähittäismyyntimonopolit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, alkoholijuomia myyvät tukut, ravintolat, päivittäistavarakaupat, matkustajamyynti ja vientimarkkinoilla toimivat maahantuojat. ltia myös valmistaa ja pakkaa alkoholijuomia muille alkoholijuomayrityksille. lkoholijuoma-asiakkaiden lisäksi asiakkaitamme ovat tärkkelys- ja rehutuotteiden asiakkaat ja teknisen etanolin kemian ja lääketeollisuuden asiakkaat.

3 34 35 ltia vastuullisuusraportti 2011 siakkaidemme odotukset liittyvät liiketoiminnan kannattavaan kasvuun, pitkäaikaisiin, molempia osapuolia hyödyttäviin liikesuhteisiin, laadukkaisiin ja kuluttajia kiinnostaviin tuotteisiin sekä luotettavuuteen ja toimitusvarmuuteen. Keskeiset vuorovaikutuskanavamme suhteessa asiakkaisiimme ovat: - asiakaskohtaamiset ja muu henkilökohtainen vuorovaikutus - asiakaslehdet, sähköiset kanavat - asiakaskoulutus. Henkilöstö Oma henkilöstömme odottaa ltialta työnantajana työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta ylläpitäviä ja kehittäviä toimenpiteitä, laadukasta esimiestyötä sekä kehitys- ja urapolkujen tarjoamista. Henkilöstöä kiinnostavat myös yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat ja niiden työllistävä vaikutus. Keskeiset vuorovaikutuskanavamme suhteessa henkilöstöön ovat: - esimiesviestintä - sisäinen viestintä - koulutus - kehityskeskustelut - yhteistoiminta ja työsuojelutoiminta - HR:n läsnäolo liiketoimintojen johtoryhmissä - erityisesti kulttuurin ja osaamisen kehittämisen yhteistyöryhmät - tiimikäytännöt - henkilöstöinfot. Päämiehet, viljelijät sekä materiaali- ja raaka-ainetoimittajat Keskeiset vuorovaikutuskanavamme suhteessa päämiehiin, viljelijöihin sekä materiaali- ja raakaainetoimittajiin ovat: - tapaamiset, tapahtumat ja muu henkilökohtainen vuorovaikutus - raportointi ja uutiskirjeet - tarjouspyynnöt ja sopimukset - messut ja muut tapahtumat - viljelijäextranet. Sertifikaatit ltian johtamisjärjestelmä on hyväksytty Lloyd s Register Quality ssurancen toimesta seuraavien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisstandardien mukaisesti: OHSS 18001:2007, ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Hyväksyntä on voimassa ltian valmistamien alkoholijuomien, viljaviinan, ohratärkkelyksen, teknisten etanolien ja rehujen liiketoiminnoissa Suomessa sekä niihin liittyvissä teknisissä ja hallinnollisissa tukitoiminnoissa. Tanskassa Svendborgin on sertifioitu Lloyd s Register Quality ssurancen toimesta seuraavien laatu- ja ympäristöjohtamisstandardien mukaisesti: ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sovellusalue kattaa viinien ja alkoholijuomien pullotuksen ja jakelun. Pullotus tapahtuu sovituilta osin hyvien valmistustapojen (GMP) mukaisesti. Lisäksi tehtaalla on International Food Standard, version 5 -tuoteturvallisuussertifikaatti, jonka on hyväksynyt SI Global. _Taloudellinen vastuu ltialla taloudellinen vastuu merkitsee lisäarvon luomista osakkeenomistajalle. Hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja panostuksen henkilöstön hyvinvointiin. Lisäarvon luomisen perustana on kannattava kasvu, hyvät asiakassuhteet, pitkäjänteinen tuotemerkkien kehittäminen ja yhteistyö päämiesten kanssa, osaava henkilöstö, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen sekä kuluttajatuntemus. Lisäarvoa sidosryhmille SUOR VIKUTUS 2011 (2010) EPÄSUOR VIKUTUS siakkaat: ltia saa tuloja alkoholijuomien sekä teollisten palveluiden, rehujen, tärkkelyksen, teknisen etanolin ja hiilidioksidin myynnistä. Työntekijät: ltia maksaa palkkoja, palkkioita ja muita välillisiä työnantajakustannuksia.* Toimittajat: ltia ostaa raaka-aineita, tavaroita ja palveluita paikallisilta ja kansainvälisiltä toimittajilta. Julkinen sektori: ltia maksaa valmiste- ja tuloveroja yhteiskunnalle. Valmisteverot eivät sisälly liikevaihtoon. ** 524,8 milj. euroa (487,9 milj. euroa) 73,1 milj. euroa (63,7 milj. euroa) 324,1 milj. euroa (313,0 milj. euroa) 534,1 milj. euroa (475,5 milj. euroa) siakkaat: ltia tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen, toiminta-alueensa kattavimman tuotevalikoiman. Työntekijät: ltia rakentaa yli hengen henkilöstölleen työhyvinvointia tukevaa yrityskulttuuria. Toimittajat: ltia tuo lisäarvoa toimittajille mm. viljalajikkeiden, pakkausratkaisujen ja tuotteiden makumaailmojen yhteisellä kehitystyöllä. Julkinen sektori: ltia kantaa taloudellista vastuuta huolehtimalla veroista ja sosiaalimaksuista ja luomalla työpaikkoja ltiaan ja toimittajille. lkoholijuomia toimittavat päämiehemme, ohran viljelijät sekä materiaali- ja raaka-ainetoimittajat odottavat ltialta liiketoiminnan kannattavaa kasvua, molempia osapuolia hyödyttäviä, kehittyviä ja pitkäaikaisia liikesuhteita ja hyvää maksuvalmiutta. Investoinnit Osingot omistajalle *** 6,1 milj. euroa (106,4 milj. euroa) 7,192 milj. euroa (0 milj. euroa) *Maanviljelijäkumppaneilleen ltia maksoi käyttämästään ohrasta yhteensä 33,2 (20,4) miljoonaa euroa. **Veroista maksettiin Suomeen 249,5 (254,6) miljoonaa euroa. *** Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ltia maksaa 7,192 miljoonaa euroa osinkoja vuoden 2011 tuloksesta. Tuet ja lahjoitukset: ltia ei myönnä tukia tai lahjoituksia lukuun ottamatta erittäin pienimuotoista 0,1 (0,1) miljoonaan euron osallistumista paikkakuntien tapahtumiin. Tukia tai lahjoituksia ei jaeta millekään poliittisille tahoille tai toimijoille.

4 36 37 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Ympäristövastuu ltian keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaaseen sekä Rajamäen ja vuonna 2010 ostetun Tanskan Svendborgin alkoholijuomatehtaiden toimintaan. Baltian markkinoita palveleva Tabasalun alkoholijuoma on tuotantovolyymiltaan huomattavasti muita tehtaita pienempi, joten myös sen ympäristövaikutukset ovat pienempiä. vuonna 2011 oli MWh eli 5,5 % verrattuna vuoden 2010 tasoon sekä MWh eli 13,1 % verrattuna vuoden 2005 tasoon. YMPÄRISTÖINVESTOINNIT J TOIMINNN KEHITTÄMINEN Vuonna 2011 Rajamäen tehtaalla tehtiin 1,25 miljoonan euron ympäristöinvestoinnit. Tärkeimmät investointikohteet olivat: osittainen puhtaan veden vesijohtojen uusiminen, alueen sadevesien erottaminen jätevesistä viemäröintiin tehdyillä muutoksilla, paineilma- ja höyryverkon hukkaenergian hyödyntäminen veden lämmityksessä, paineilmaverkoston vuotokohtien kartoitus, uuden jäteaseman rakennus alueelle ja tarpeettomien rakennusten purku tai niiden lämmityksen lopettaminen. Koskenkorvan tehtaalla jatkettiin edellisenä vuonna valmistuneiden jätevesialtaiden käytön optimointia. Lisäksi tehtaalla parannettiin vesi- ja viemärilinjoja ja tehostettiin prosessin sisäisiä vesikiertoja vähentäen samalla vedenkulutusta ja jäteveden määrää. Lämmön talteenottoa tehostettiin asentamalla prosessiin lämmönvaihtimia. Kuidun veden erotukseen asennettiin uusi laitteisto, jolla saatiin vähennettyä kuivaukseen käytettävää energiaa ja samalla parannettiin tehtaan hygieniatasoa. Ohran kivikuorintaprojekti käynnistettiin ja sen avulla saadaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän ohrankuorta voimalaitoksessa poltettavaksi. Koskenkorvan tehtaan energiantuotannossa, joka kuuluu päästökaupan piiriin, hyödynnetään uusiutuvat poltettavat jakeet, kuten ohran kuori ja tislausjakeet. LISÄTIETO ENERGITEHOKKUUSSOPIMUKSEST: Koskenkorvan, joka on Suomen suurin ohrankäyttäjä, käytti vuonna 2011 tuotantoonsa 180,2 miljoonaa kiloa ohraa, josta valmistui 22,3 (23,9) milj. kiloa viljaviinaa, 49,6 (39,2) milj. kiloa tärkkelystä ja 63,4 (56,8) milj. kiloa rehua. Rajamäen tuotti 53,9, Svendborgin 34,3 ja Tabasalun 4,3 miljoonaa litraa alkoholijuomia. Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa, myynnissä ja markkinoinnissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO standardin mukaisesti. Tabasalun tehtaalla nodatetaan Virossa käytössä olevia ympäristölakeja ja viranomaismääräyksiä. Ympäristöjärjestelmiä kehitetään säännöllisten auditointien sekä yhteisten toimintatapojen, muun muassa ympäristönäkökohtien arvioinnin harmonisoinnin avulla. Energia- ja ympäristönäkökulma huomioidaan tuotantoprosesseja ja tuotannollisia investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet päivitettiin tilikauden 2011 aikana vastaamaan entistä paremmin koko konsernin toimintaa. Myös Suomen ja Tanskan toiminnoille aikavälille laaditut ympäristötavoitteet ja ympäristöohjelmat päivitettiin. Ympäristötavoitteet olivat seuraavat: - energian käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon - pohjaveden käytön vähentäminen suhteutettuna tuotantoon - jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen (COD) vähentäminen suhteutettuna tuotantoon. Lisäksi Suomen myynnin ja markkinoinnin ympäristötavoitteena oli hävitettävän pakkausmateriaalin arvon ( ) vähentäminen. Kaikille ympäristötavoitteille asetettiin tavoitetasot. Vuoden 2011 ympäristötavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen sekä hävitettävän pakkausmateriaalin arvon vähentämisen suhteen. Energian kulutuksen osalta Koskenkorvan oli tavoitetasoa parempi ja Rajamäen ja Svendborgin tehtaat jäivät hieman tavoitetasosta. Pohjaveden käytön osalta Koskenkorva oli tavoitetasoa parempi, Svendborg lähes tavoitteen mukainen ja Rajamäellä tavoitetasoa ei saavutettu. Osasyynä tähän olivat muutokset tavoitteeseen laskettavien vesijakeiden määrässä. Vuodelle 2012 Rajamäen vedenkäyttöä kuvaava määritystapa tarkennetaan. EDISTYSTÄ ENERGIN SÄÄSTÖSSÄ ltian tehtaiden (ilman logistiikkakeskuksia ja toimistotiloja) energiakulut olivat noin seitsemän miljoonaa euroa vuonna Energian säästötoimet ovat ltialle sekä liiketoiminnan kannattavuuden että ympäristön kannalta keskeinen kehityskohde. Energian käytön vähentämisen tavoitetaso perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen valtion vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, johon ltia liittyi vuonna Energiatehokkuusohjelman myötä ltia on sitoutunut vähentämään energian käyttöään Suomessa 9 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Energian säästö Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusorganisaatio Operational development manager Johdon katselmus kaksi kertaa vuodessa Tekninen etanoli Svendborgin JOHTORYHMÄ Rajamäen Supply Chain Brands Trading Tukitoiminnot Koskenkorvan Tabasalun Ympäristövastaava

5 38 39 ltia vastuullisuusraportti 2011 Myös Svendborgin tehtaalla uudistettiin viemäröintiä siten, että sadevedet saadaan erotettua jätevedestä. Jäteveden laatua parannettiin mm. poistamalla sakan määrää suodatuksien avulla. Energian säästöä parannettiin tekemällä selvitys ilmastoinnin optimaalisesta käytöstä ja maakaasuboilerin lämpötilan alentamismahdollisuuksista. ltia-konserniin kuuluva -Pullo Oy hoiti keskitetysti uudelleen täytettävien alkoholijuomapullojen kierrätysjärjestelmää Suomessa. Samalla ltia valmistautui kierrätyslasipullojen kierrätysjärjestelmän käyttöönottoon, mikä merkitsee esimerkiksi pullojen pesun lopettamista ja sen myötä energian käytön, pesuaineiden, veden ja jäteveden määrien vähenemistä Rajamäen tehtaalla. TYÖTÄ POHJVEDEN J MPERÄN SUOJELEMISEKSI ltialle pohjaveden ja maaperän suojelu on tärkeää, koska puhdas pohjavesi on alkoholijuomien valmistuksen keskeinen raaka-aine. ltia suojelee vedenottamoitaan Suomessa maanomistuksilla pumppaamoiden pohjavesialueilla sekä mm. alueen rakentamisrajoituksilla, ympäristönsuojelualueilla, lausunnoin lähialueiden rakentamisesta tai maanotosta sekä alueiden maankäytön valvonnan avulla. Tanskan Svendborgin tehtaalla ltia käyttää kunnan vesijohtovettä, joka täyttää talousveden vaatimukset ja viranomaisvaatimukset. Yritys haki kertomusvuonna Rajamäen tehtaan vedenottoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Kurkisuon suojelua. Luonnonsuojelualueeksi suunnitellun alueen koko on 144,1 hehtaaria. Kurkisuo on merkittävä uhanalaisten kasvilajien ja suoluontotyyppien esiintymisalue Uudellamaalla. Ympäröivistä ojituksista huolimatta monet suoluontotyypit ovat säilyneet luonnontilaisen kaltaisina. Kurkisuo kuuluu rannikko-suomen kermikeidassoihin ja kymmenen valtakunnallisesti tärkeän suon joukkoon. ltialla on myös Hyvinkään Petkelsuolla yksityinen 7,5 hehtaarin kokoinen Kaunissyrjän luonnonsuojelualue, joka on osa valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa. ltian toiminta ei vaikuta suojeltuihin tai niiden ulkopuolisiin korkean biodiversiteettiarvon alueisiin. YMPÄRISTÖVELVOITTEET TOTEUTUIVT Ympäristölupavelvoitteet sekä kunnan asettamat tavoitetasot toteutuivat vuoden 2011 aikana Rajamäen, Koskenkorvan, Svenborgin ja Tabasalun tehtaiden osalta. Ympäristöön liittyvät onnettomuudet ja poikkeamat kirjataan poikkeamaraporteille ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuoden 2011 aikana ei tapahtunut yhtään merkittävää ympäristövahinkoa eivätkä sidosryhmät esittäneet ympäristöön liittyviä huolenilmaisuja. Lupaehtojen ylityksistä tai ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättämisestä aiheutuneita sakkoja ei katsauskaudella ollut. PÄÄSTÖKUPP Tislaaminen on energiaintensiivistä toimintaa, mikä korostaa päästökaupan merkitystä ltialle. Koskenkorvan tislaamo käyttää ltian koko tuotannossaan käyttämästä energiasta noin 90 prosenttia. ltian saamat päästöoikeudet olivat vuonna tonnia ja toteutuneet päästöt olivat tonnia. Päästöoikeuksien kokonaismäärä oli vuoden 2011 lopussa tonnia sisältäen edellisiltä vuosilta käyttämättä jääneitä päästöoikeuksia 1,17 miljoonan euron arvosta. ltian laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme huomioiden asiakkaidemme, päämiestemme ja sopimuskumppaniemme toiveet ja tarpeet. Tuotamme lisäarvoa toimittamalla kannattavia, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja huomioiden samalla ympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden. Varmistamme valmistamiemme ja markkinoimiemme tuotteiden turvallisuuden kohtuullisesti käytettynä. Käytämme valmistusprosessissamme ensiluokkaista pohjavettä ja muita korkealaatuisia raaka-aineita. Panostamme erityisesti: - liiketoimintaprosessien tehokkuuteen - energian, luonnonvarojen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen - ympäristön pilaantumisen estämiseen - työturvallisuuden parantamiseen, ennakoivaan työterveyshuoltoon ja läheltä piti -tilanteiden raportointiin Noudatamme markkinoinnissamme CEPS:n vastuullisen alkoholinkäytön asiakirjan säännöksiä sekä EFRD:n yleisiä kaupallisen viestinnän standardeja. Olemme rehellisiä ja avoimia suhteessa sidosryhmiimme. Lakien, asetusten ja viranomaismääräysten noudattaminen muodostavat toimintamme minimitason. Edistämme jokainen omassa työssämme ja omalla toimipaikallamme laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan vaatimusten mukaista toimintaa.

6 40 ltia vastuullisuusraportti 2011 Korkea jätteiden kierrätysaste ltian tehtaiden jätteiden kierrätysaste oli korkea. Rajamäen, Koskenkorvan ja Svendborgin keskimääräinen jätteiden kierrätysaste ja hyötykäyttö energiana oli 89,2 %. Jätteiden määrän vähentämiseen tähdätään Suomessa alentamalla hävitettävän pakkausmateriaalin määrää. Lisäksi laatuvaatimukset täyttämättömät, esimerkiksi virheellisistä pakkauksista puretut tuotteet tislataan tekniseen käyttöön soveltuvaksi. TUOTTEET PKTN LÄHELLÄ KULUTTJI Monet ltian omat viinituotteet kuljetetaan suurina erinä lähellä loppukuluttajia sijaitseviin pullottamoihin, joissa ne pakataan itse. Näin toimien tehostamme kuljetuksia, koska itse pulloja ei tarvitse kuljettaa lähtömaasta. PRNNMME MTERILITEHOKKUUTT ltia mittaa tuotantonsa tehokkuutta ja sitä kautta myös materiaalitehokkuutta. Tärkeimmät mittarit ovat senttiä/litra ja Koskenkorvan tehtaalla senttiä/tonni viljaa. Tehostamistyötä tehdään kaikissa prosessivaiheissa erillisin toimenpitein. Mittareita ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa kehitetään edelleen. Materiaalivirrat ja ympäristöön vaikuttavat tekijät Koskenkorvan, Rajamäen ja Svendborgin tehtailla 2011 Materiaalitehokkuus on huipussaan arvokkaan raakaaineemme, ohran jyvän hyödyntämisessä Koskenkorvan tehtaalla. Se hyödynnetään 100-prosenttisesti viljaviinan, tärkkelyksen ja rehujen tuotantoon. Jäljelle jäävät kuoret poltetaan Koskenkorvan tehtaan voimalaitoksessa. Henkilöstön ympäristötietoisuutta kehitetään ja ylläpidetään intranetin, ympäristötavoitteiden ja niiden seurantakokousten, tehtaiden ilmoitustaulujen ja ympäristöauditointien avulla. lkoholijuomat, muut raaka-aineet ja tarvikkeet Energia Kuljetukset Tuotannon keskeiset ympäristöluvut Ohran käyttö (milj. kg) Maakaasu (GWh) Höyryn kulutus (GWh) Sähkön kulutus (GWh) Veden kulutus (1000 m 3 ) Jäteveden määrä (1000 m 3 ) päästöt/ fossiiliset (t) päästöt/uusiutuvat (t) SO 2 -päästöt ilmaan (t) NO X -päästöt ilmaan (t) 48 VOC -päästöt (t) 6 6 Hiukkaspäästöt ilmaan (1000 t) 3 3 Jätemäärät (t) ongelmajätteet kaatopaikkajätteet hyötykäytetty jäte energiahyötykäyttö muu hyötykäyttö Ympäristömenot (milj. euroa) ympäristönsuojeluinvestoinnit 0,1 0,9 ympäristönsuojelun käyttömenot 1,6 2,2 ympäristönsuojelun tuotot 0,6 0,9 Svendborgin ei ole vielä mukana vuoden 2009 luvuissa Tuotannon keskeiset ympäristöluvut Ohran käyttö (milj. kg) 180 Maakaasu (GWh) Höyryn kulutus (GWh) suora 0 Höyryn kulutus (GWh) epäsuora 161 Sähkön kulutus (GWh) suora 4,3 Sähkön kulutus (GWh) epäsuora,5 Veden kulutus (1 000 m 3 ) Jäteveden määrä (1 000 m 3 ) 456 -päästöt / fossiiliset (t) suora päästöt / fossiiliset (t) epäsuora päästöt / uudistuvat (t) suora päästöt / uudistuvat (t) epäsuora 0 SO 2 -päästöt ilmaan (t) suora 22,6 SO 2 -päästöt ilmaan (t) epäsuora 0,2 NO x -päästöt ilmaan (t) suora 45 NO x -päästöt ilmaan (t) epäsuora 2 VOC-päästöt (t) suora 0 VOC-päästöt (t) epäsuora 8 Hiukkaspäästöt ilmaan (1,000 t) suora 0,003 Hiukkaspäästöt ilmaan (1,000 t) epäsuora 0,004 Jätemäärät (t) ongelmajätteet 4 6,5 kaatopaikkajäte hyötykäytetty jäte energiahyötykäyttö muu hyötykäyttö Ympäristömenot (milj. euroa) ympäristönsuojeluinvestoinnit 1,3 ympäristönsuojelun käyttömenot 1,5 ympäristönsuojelun tuotot 1,2 ympäristövastuut Turve Koskenkorvan tehtaan voimalaitos Energia Päästöt ilmaan Sähköenergia Kuljetukset Viljaviina lkoholijuomat, muut raaka-aineet ja tarvikkeet Svendborgin Energia lkoholijuomat Kuljetukset Ohra Vesi Muut raaka-aineet Koskenkorvan Hiilidioksidi Ohrankuoret Tärkkelys Rehut Jätteiden energiahyötykäyttö Kaato- Jätevesi paikka- jätteet Kuljetukset Viljaviina Jätteiden materiaalihyötykäyttö Rajamäen Vesi lkoholijuomat Tekninen etanoli Toistaiseksi ltiasta ei ole saatavissa yhtenäisiä tietoja toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, toiminnan kannalta merkittävien materiaalien kulutuksesta (paino tai volyymi), tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta eikä työmatkoista aiheutuneita merkittäviä ympäristövaikutuksia.

7 42 43 ltia vastuullisuusraportti 2011

8 44 45 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Sosiaalinen vastuu ltian sosiaalisen vastuun keskeiset aihealueet ovat oman henkilöstön hyvinvointi ja kehitys, markkinoinnin vastuullisuus sekä tuoteturvallisuus. Sosiaalinen vastuumme laajenee sisältämään tuotteiden koko tuotantoketjun, kun Suomen, Ruotsin ja Norjan alkoholimonopolit liittivät työjärjestö ILO:n periaatteisiin perustuvan Code of Conductin sopimuksiinsa. IN GOOD COMPNY ltialla on noin työntekijää kuudessa maassa. Henkilöstöpolitiikkamme toimintaperiaatteita ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, kansainvälisyys ja tasa-arvoisuus. Kansainvälisyys merkitsee tasa-arvoa maiden välillä, mikä lisää johtamisen monimuotoisuutta. Esimiestyön kehittäminen ja johtaminen onkin ajankohtainen kehityshankkeemme. Oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin Henkilöstötavoitteemme on mahdollistaa henkilöstön paras mahdollinen suorituskyky sekä onnistumisia tukeva yrityskulttuuri. ltia noudattaa tehtyjä työmarkkinasopimuksia ja kehittää jatkuvasti ja aloitteellisesti henkilöstöpolitiikkaansa. Vuoden 2011 aikana keskeisiä henkilöstötoimenpiteitämme oli 280 ammattilaisen integrointi osaksi ltian organisaatiota, kun yritys hankki omistukseensa viinien ja väkevien juomien tuotemerkkien lisäksi tuotanto- ja logistiikkatoimintoja Ruotsissa ja Tanskassa. Toinen merkittävä saavutus oli palkkarakenteen yhtenäistäminen, mikä takaa tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palkan Suomen tuotantolaitoksissa. Henkilöstöstrategiamme ytimenä on edistää liiketoimintatavoitteiden saavuttamista turvaamalla oikeiden henkilöiden rekrytointi ja varmistamalla henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Vuosi 2011 oli ltian henkilöstötoiminnon uudelleen järjestäytymisen vuosi. Vuosien fokusalueiksi määriteltiin Performance Culture, osaamisen kehittäminen, optimaalinen organisaatio, yhtenäiset toimintatavat koko toimialueelle sekä viestintä. Performance Culture ltia valmistautui vuoden 2011 lopussa aloittamaan henkilöstötyössään koko konsernin laajuista Performance Culture -työtä. ihe on valittu ltian yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi vuodeksi 2012 ja työ tulee jatkumaan vuoteen 2015 asti. Performance Culture sisältää mm. ltian tarinan ja yrityskulttuurin peruspilarit, hyvän johtamisen, henkilöstölupauksen, palkitsemiskäytännöt, selkeän suunnan antamisen ja sen mahdollistavan organisaation. Erityishuomio kiinnitetään toivottuun käyttäytymiseen. Performance Culture -työn toimintasuunnitelman pohjustamiseksi tehtiin aihetta koskeva, kaikki toimintamaat kattava kysely. Sen perusteella ltian henkilökunta on halukas rakentamaan yhteistä ltiaa ja odottaa työyhteisönsä olevan ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen ja joustava. Osaamisen kehittäminen Vastuullisena työnantajana ltia haluaa tarjota henkilöstölleen kehittymisen mahdollisuuksia. Osaamisen kehittämiseen on ensimmäisessä vaiheessa valmisteilla seitsemän uutta sisäistä koulutusta. Samalla valmistelemme osaamisen kehittämisen suurempia linjoja henkilökunnan tarvittavan osaamisen ja muutoskyvyn turvaamiseksi. Kaikkien henkilökuntaan kuuluvien kanssa käydään vuoden aikana kehityskeskustelu. Koko vuoden tavoitteiden määrittelemiseen ja saavuttamiseen liittyvät kehityskeskustelut käydään keväällä. Henkilöstön kanssa käytävät syksyn kehityskeskustelut liittyvät osaamisen kehittämiseen. Optimaalinen organisaatio Optimaalinen organisaatio, jota tavoittelemme, on kollektiivista älykkyyttä hyödyntävä, joustava ja matala. Keskeistä on saada oikealla osaamisella varustetut oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin. Käytämme strategisia projekteja ja muutostukea välineinä kohti optimaalista organisaatiota. Yhtenäiset toimintatavat koko toimialueelle Henkilöstötyön avainprosessit, mm. palkkaus, perehdytys, rekrytointi ja kehityskeskustelut yhtenäistetään, mikä helpottaa esimiesten työtä jatkossa. Henkilöstöprosesseissa keskeistä on samantasoinen ammatillinen tuki kaikille esimiehille ja koko henkilöstölle, läpinäkyvyys, yhtenäiset työkalut ja lain vaatimusten täyttäminen. Koko toimialueella toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti soveltaen niitä tarvittaessa paikallisesti. vointa viestintää ja vuoropuhelua Haluamme korostaa avointa henkilöstöviestintää työnteon edellytysten ja tiedonsaannin turvaamiseksi. Samalla rakennamme yrityskulttuuria ja ltian työnantajakuvaa. Uuden, aikaisempaa interaktiivisemman intranetin rakentaminen aloitettiin vuonna ltian ylimmän johdon ja luottamusmiesten luottamusmiestapaaminen järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskustellaan mm. ltian tuloksesta, tulevaisuuden näkymistä, liiketoiminnasta, henkilöstön asemaan liittyvistä asioista ja yhteisistä suunnitelmista. Edistämme tasa-arvoa Varmistamme tasa-arvon toteutumisen päivittäisessä toiminnassa monin toimenpitein. Kehitämme työoloja sekä miehille että naisille soveltuviksi. Työtehtäviä ei tarkoituksellisesti luokitella naisten tai miesten tehtäviksi. voimet työpaikat ovat sekä naisten että miesten haettavissa. Työpaikkailmoittelu toteutetaan niin, että edistetään sekä naisten että miesten hakeutumista avoimiin tehtäviin. Työnantaja edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luo kaikille yhtäläiset mahdollisuudet jatkokouluttautumiseen ja uralla etenemiseen. Työnantaja toteuttaa samapalkkaisuuden periaatetta eli samasta työstä maksetaan naisille ja miehille sama palkka. Monityötaitoisuutta kehitetään tasapuolisesti. Etuisuus- ja palkitsemiskäytäntö on kaikille yhtäläinen. Työhyvinvointia, työsuojelua ja työterveydenluontoa kehitetään yhtäläisesti sekä naisten että miesten osalta. Työnantaja huolehtii siitä, että kukaan ei joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi eikä työpaikkakiusatuksi. ltian hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kolme naisia. (Vuonna 2012 hallituksessa on neljä naista.) Johtotiimin kuudesta jäsenestä yksi on nainen. ltiassa työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia. Henkilöstön vaihtuvuus vaihtelee maittain ja on verraten vähäistä erityisesti paikkakunnilla. Kokopäiväisille ja määräaikaisille työntekijöille tarjotaan keskeisten toimintojen osalta toisiaan vastaavat edut.

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Rautaruukki Vuosikertomus 2004

Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Rautaruukki Vuosikertomus 2004 Sisältö Talouden yhteenveto 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Strategia 14 Toimintaympäristö 18 Divisioonat 20 Ruukki Construction 22 Ruukki Engineering

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot