GRI-TAULUKKO. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRI-TAULUKKO. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B."

Transkriptio

1 GRITAULUKKO Lassila & Tikanojan vuosikertomus 2012 on samalla yritysvastuuraportti, joka on laadittu noudattaen Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatimia raportointiperiaatteita ja G3.1raportointiohjeistoa. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B. raportoitu 1. Strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus VSK Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet VSK Organisaation kuvaus 2.1 Organisaation nimi TP Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut VSK 9, VSK Operatiivinen rakenne VSK 32 33, TP Pääkonttorin sijainti TP Toimintamaat VSK Omistusrakenne ja yhtiömuoto TP 22, TP Markkinaalueet VSK 9, VSK Organisaation toiminnan laajuus VSK 28, VSK 32 33, TP Organisaatiomuutokset VSK 12 13, VSK 32 33, TP 15, TP Saadut palkinnot Ei merkittäviä palkintoja vuonna Raportointiperiaatteet 3.1 Raportointijakso VSK Edellisen raportin julkaisuajankohta Raportin julkaisutiheys VSK Yhteystiedot TP Raportin sisällön määrittely VSK Raportin rajaus VSK 21, TP Rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa VSK Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, VSK 21 tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille 3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet VSK 21, vuosikertomus Aikaisemmista raporteista poikkeava tieto VSK Muutokset raportin laajuudessa tai mittausmenetelmissä VSK GRIsisältöindeksi vuosikertomus Raportin ulkopuolinen varmennus Ei ulkopuolista varmennusta 4.1 Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus 4.1 Hallintorakenne 4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema 4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus 4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan 4.5 Toiminnan tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen 4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi hallituksessa 4.7 Hallituksen pätevyys ja asiantuntemus 1

2 4.8 Arvot ja toimintaperiaatteet VSK 12 13, VSK Yhteiskuntavastuun hallintotapa VSK 20, 4.10 Hallituksen toiminnan arviointi 4.11 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen Varovaisuusperiaate kuuluu ympäristöpolitiikkaamme. Noudatamme varovaisuusperiaatetta ympäristöriskien ehkäisemisessä ennalta Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun VSK 20 aloitteisiin 4.13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa VSK Sidosryhmät VSK Sidosryhmien määrittely ja valinta VSK 14 16, VSK Sidosryhmätoiminnan periaatteet VSK 14 16, VSK Sidosryhmien esiille nostamat teemat ja huolenaiheet 5. Johtamistapa ja tunnusluvut Taloudellinen vastuu VSK 14 16, VSK Taloudellisen vastuun johtaminen, VSK 12 13, VSK Taloudelliset tunnusluvut EC1 Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja VSK 16 jakautuminen EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, VSK riskit ja mahdollisuudet EC3 Eläketurvan kattavuus Paikallista lainsäädäntöä noudattaen EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus EC5 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde EC6 Paikallinen hankinta VSK 15 16, VSK EC7 Paikallinen rekrytointi VSK EC8 Infrastruktuuriinvestoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset Ympäristövastuu Ympäristövastuun johtaminen VSK 20 22, VSK Ympäristövastuun tunnusluvut EN1 Materiaalien käyttö VSK L&T:n käyttämät materiaalit ovat pääasiassa jätteitä, jotka L&T ohjaa kierrätykseen ja muuhun hyötykäyttöön. Kuvaus materiaalivirroista s. 24. EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö VSK L&T:n omien laitosten materiaalitehokkuus ja L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätys ja hyödyntämisaste, s. 24 EN3 Energian suora kulutus VSK EN4 Energian epäsuora kulutus VSK EN5 EN6 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö Energiatehokkaat tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet ja palvelut VSK 25 26, VSK 36 37, VSK 40 41, VSK 44 45, VSK

3 EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt EN8 Veden kulutus EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi VSK 22, VSK 26 Ei olennaista L&T:n toiminnassa, L&T käyttää kunnallista vettä EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maaalueet L&T:n laitokset eivät sijaitse luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla. Vaikutukset ympäristöön selvitetty YVAmenettelyissä. EN12 Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen VSK 27, VSK 47 suojelluilla alueilla tai luonnon monimuotoi suuden kannalta rikkailla alueilla EN13 Suojellut tai entisöidyt elinympäristöt EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, VSK 47 toimenpiteet ja suunnitelmat EN15 Uhanalaiset lajit toiminnan vaikutuspiirissä EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei olennaista L&T:n toiminnassa EN20 Typpi ja rikkidioksidipäästöt ja muut merkittävät VSK päästöt ilmaan EN21 Päästöt veteen L&T:n jätevedet ohjataan kunnalliseen viemäriverkostoon. Omien laitosten jätevesien laatua seurataan ja ne ohjataan lupaehtojen ja sopimusten mukaisesti kunnalliseen viemäriverkostoon. EN22 Loppusijoitetut jätteet VSK Kaatopaikalle sijoitetut jätteet, s. 24 EN23 Merkittävät vuodot VSK 27 EN24 EN25 EN26 EN27 Vaarallisten jätteiden kuljettaminen, maahantuonti, maastavienti ja käsittely Vesistöt, joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista VSK 25 L&T:n jätevedet ohjataan kunnalliseen viemäriverkostoon VSK 24 27, VSK 36 37, VSK 40 41, VSK 44 45, VSK VSK Jätteistä valmistetut uusioraakaja polttoaineet sisältyvät tunnuslukuun EN1 EN28 Määräystenmukaisuus Vuonna 2012 Venäjän Ympäristönhuollolle määrättiin Dubnassa sakko kaatopaikan tulipalosta ( RUR, noin euroa) ja Noginskissa kolme sakkoa noutopisteiden puhtaanapidon laiminlyönnistä (yhteensä RUR, noin euroa) EN29 Kuljetuksiin ja työmatkoihin liittyvät ympäristövaikutukset EN30 Ympäristönsuojelun kustannukset ja investoinnit VSK 27 3

4 Sosiaalinen vastuu Henkilöstövastuun johtaminen VSK 20 22, VSK Henkilöstövastuun tunnusluvut LA1 Henkilöstön kuvaus VSK LA2 Henkilöstön vaihtuvuus VSK 28 Tiedot Suomesta toimialoittain LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 Henkilöstön etuudet, joita ei ole tarjottu määräaikaisille tai osaaikaisille työntekijöille Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus Tapaturmat, ammattitaudit, poissaolot ja kuolemantapaukset Paikallista lainsäädäntöä noudattaen Paikallista lainsäädäntöä noudattaen Paikallista lainsäädäntöä noudattaen VSK LA8 Vakavien sairauksien varalta tehdyt toimenpiteet VSK 30 Altisteisissa työtehtävissä työturvallisuusohjeistus, työterveyshuollon työhönsijoitustarkastukset ja säännölliset määräaikaistarkastukset. LA9 Työterveys ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa Paikallista lainsäädäntöä noudattaen LA10 Henkilöstön koulutukset VSK 26, VSK 28 31, VSK 45 Tarjoamme henkilöstölle kattavasti täydennyskoulutus ja uramahdollisuuksia. Koulutustunteja ei saatavilla. LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen VSK 30 liittyvät ohjelmat LA12 Kehitys ja urakeskustelut VSK 30 LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus TP 8 9, VSK LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde Ihmisoikeuskysymysten johtaminen VSK 15, VSK 20 22, VSK 28 Ihmisoikeuskysymysten tunnusluvut HR1 Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investoinneissa Esim. Siriustyökykyjohtamisohjelma Hankintaperiaatteet, www. lassilatikanoja.fi/tapatoimia HR2 Alihankinnan ihmisoikeusarvioinnit VSK Hankintaperiaatteet, www. lassilatikanoja.fi/tapatoimia HR3 Ihmisoikeuksia käsittelevä koulutus henkilöstölle Lassila & Tikanojan tapa toimia ohjeistuksen koulutus vuoden 2013 aikana, HR4 Syrjintätapaukset HR5 Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus ovat uhattuna Henkilöstöpolitiikka, HR6 Toiminnot, joissa on riski lapsityövoiman käytöstä Ei ole tunnistettu riskejä lapsityövoiman käytöstä HR7 HR8 Toiminnot, joissa on riski pakkotyövoiman käytöstä Ihmisoikeuskoulutukseen osallistuneen turvallisuushenkilöstön määrä HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset HR10 Toimenpiteet ihmisoikeuksien arvioimiseksi HR11 Ihmisoikeuksiin liittyvät väärinkäytökset Ei ole tunnistettu riskejä pakkoyövoiman käytöstä 4

5 Yhteiskunnallisten kysymysten johtaminen VSK 14 15, VSK Yhteiskuntaan liittyvät tunnusluvut SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvat vaikutukset VSK SO2 Lahjontaan liittyvien riskien osalta analysoidut VSK 14 liiketoimintayksiköt SO3 Lahjonnan vastainen koulutus henkilöstölle VSK 14 Lassila & Tikanojan tapa toimia ohjeistuksen koulutus vuoden 2013 aikana, tapatoimia SO4 Lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen ja VSK 14 lobbaukseen SO6 Poliittisille tahoille annetut tuet VSK 14 SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja määräävän markkinaaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet SO8 Sakot ja muut seuraamukset lakien ja säädösten noudattamatta jättämisestä SO9 Toimenpiteet, joista kohdistuu merkittäviä vaikutuksia VSK paikallisyhteisöihin SO10 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten VSK ehkäiseminen Tuotevastuun johtaminen VSK Yhteiskuntaan liittyvät tunnusluvut PR1 Tuotteiden ja palveluiden turvallisuusvaikutusten VSK arviointi elinkaaren eri vaiheissa PR2 Tuotteiden ja palveluiden terveys ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio PR4 Tuote ja palvelutietoja sekä merkintöjä koskevien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt VSK 6, VSK 20 22, VSK 37, VSK 40, VSK 45 PR6 Markkinointiviestinnän lainmukaisuus ja vapaaehtoisten periaatteiden noudattaminen PR7 Markkinointiviestintää koskevien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset PR9 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot VSK = Vuosikertomuksen yleisosa TP = Hallinnointi ja tilinpäätösosio

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot