GRI-sisältövertailu. * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRI-sisältövertailu. * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu"

Transkriptio

1 * pääindikaattori raportoitu kokonaan raportoitu osittain ei raportoitu GRIsisältövertailu GRIindikaattori Perussisältö Sivu Kommentit 1 Strategia ja analyysi 1.1 Johdon lausunto 811, Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien 24, 146 kuvaus Organisaation taustakuvaus 2.1 Organisaation nimi takakansi 2.2 Tärkeimmät tuotteet Operatiivinen rakenne 5, Pääkonttorin sijainti 5, takakansi 2.5 Toimintamaat Omistusrakenne ja yhtiömuoto 5, 77, Markkinaalueet Organisaation koko 33, Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa, 2.10 Raportointijaksolla saadut palkinnot ja tunnustukset 3 Raportin muuttujat RAPORTIOINNIN KUVAUS 3.1 Raportointijakso 3.2 Edellisen raportin päiväys 3.3 Raportin julkaisutiheys 3.4 Yhteystiedot 28, takasivu RAPORTIN LAAJUUS JA RAJAUKSET 3.5 Raportin sisällön määrittely, Raportin rajaus Raportin laajuutta tai rajausta koskevat erityiset rajoitukset Vertailtavuuteen vaikuttavien teemojen raportoinnin perusteet 3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet 31, 33, Aikaisemmista raporteista poikkeavat tiedot 3.11 Merkittävät raportointimuutokset edelliseen raportointikauteen verrattuna GRISISÄLTÖVERTAILU 3.12 GRI sisältötaulukko VARMENNUS 3.13 Raportin ulkopuolisen varmennuksen menettelytavat ja käytännöt 28, Hallintokäytännöt, sitoumukset ja yhteistyö HALLINTOTAPA 4.1 Hallintorakenne Hallituksen puheenjohtajan asema Hallituksen riippumattomuus Osakkeenomistajien ja henkilöstön mahdollisuudet tarjota hallitukselle suosituksia ja neuvoja , Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkkoihin ja palkkioihin Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseen Hallitusten jäsenten asiantuntemus ja pätevyys Kestävän kehityksen raportti julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä. Edellisvuoden vuosikertomus julkaistiin maaliskuussa 2011.

2 4.8 Organisaation arvot ja toimintaperiaatteet, 30, 34, 51, Tapa, jolla hallitus valvoo organisaation 27, 136 yhteiskuntavastuun toteutumista Hallituksen toiminnan arviointi 141 ULKOPUOLISET SITOUMUKSET 4.11 Varovaisuusperiaatteen noudattaminen 4850, , Vapaaehtoiset periaatteet ja aloitteet 4.13 Jäsenyydet järjestöissä ja 2021,, edunvalvontaorganisaatioissa 58 SIDOSRYHMÄTOIMINTA 4.14 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmien määrittely ja valintaperiaatteet, Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmien esille nostamat teemat ja huolenaiheet 5 TUNNUSLUVUT TALOUDELLINEN VASTUU Sivu Kommentit Taloudellinen toiminta EC1* Organisaation sidosryhmilleen tuottama ja jakama taloudellinen hyöty EC2* Ilmastonmuutokseen liittyvät taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet EC3* Eläketurvan kattavuus 95 EC4* Valtiolta saadut merkittävät avustukset ja tuet Markkinaasema EC5 Aloituspalkka verrattuna paikalliseen minimipalkkaan EC6* Hankinnat paikallisilta toimittajilta EC7* Paikallisten rekrytointi 33, 58 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset EC8* Investoinnit paikalliseen infrastruktuuriin EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset 58 YMPÄRISTÖVASTUU Sivu Kommentit Materiaalit EN1* Materiaalien käyttö 32,41,43, 47 EN2* Kierrätettyjen materiaalien suhteellinen osuus käytetystä materiaalista Energia EN3* Suora energiankulutus 32,41 EN4* Epäsuora energiankulutus 32,41 EN5 Säästötoimilla ja energiatehokkuutta parantamalla saavutettu energiansäästö EN6 Energiatehokkaat tai uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotteet EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt EN8* EN9 EN10 EN11* Vesi Vedenkulutus Vesilähteet, joihin vedenotolla on merkittävä vaikutus Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus veden käytöstä Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä omistettujen tai hallinnoitujen maaalueiden sijainti ja koko 32, , 30 EN12* Toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

3 MM1* Alueet, joille on aiheutettu haittaa tai joita on 36, 38, kunnostettu 40, 47 EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt EN14 Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten hallinta 36, 43 Niiden kohteiden lukumäärä, jotka tarvitsevat MM2* suojelusuunnitelman luonnon monimuotoisuuden vuoksi EN15 Uhanalaisten lajien määrä organisaation toimintaalueella Päästöt ilmaan EN16* Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonepäästöt 32, 4041, YVAraportit saatavissa osoitteesta EN17* Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 32, 4041, EN18 Aloitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset 20, 4041 Aloitteet raportoitu EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt EN20* NOx, SOx ja muut merkittävät päästöt ilmaan Jätevedet ja jätteet EN21* Päästöt veteen 32, 3643 EN22* Jätteet 32,43 MM3* Kaivostoiminnasta syntyvät jätteet 32,42 EN23* Merkittävät vuodot 36, 3839, 4445 EN24 Vaaralliset jätteet EN25 Päästöjen vaikutus vesialueisiin 3840 Tuotteet ja palvelut EN* EN27* EN28* EN29 Toimenpiteet tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutusten laajuus Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista Merkittävien ympäristömääräysten rikkomiseen liittyvät sakot Kuljetukset Kuljetuksesta ja työmatkoista aiheutuvat merkittävät ympäristövaikutukset Yhteenveto 18, 31, EN30 Ympäristökustannukset ja investoinnit 33, Ei tapauksia vuonna 2012 SOSIAALINEN VASTUU Henkilöstö ja työolosuhteet Sivu Kommentit Henkilöstö LA1* Henkilöstön määrä 33, 64 LA2* Henkilöstön vaihtuvuus 64 LA3 Työntekijöiden etuudet 66, 78, 95 Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet LA4* Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden määrä LA5* Vähimmäisirtisanomisaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin MM4* Työtaistelut Työterveys ja turvallisuus LA6 Henkilöstön edustusosuus henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja turvallisuutta valvovissa ja 5354 neuvoaantavissa toimikunnissa LA7* Työtapaturmat, ammattitaudit, sairauspoissaolot ja 33, 45, kuolemantapaukset 53, 66

4 LA8* Ennaltaehkäisevä työterveys ja 5256, 66 turvallisuuskoulutustoiminta LA9 Ammattiliittojen kanssa solmittujen sopimusten sisältämät terveys ja turvallisuusteemat Koulutus LA10* Koulutukseen käytetty aika 33, 65 Sisältää vain työntekijöiden koulutustunnit LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteessa LA12 Säännöllisten kehitys ja urakeskustelujen piirissä piirissä olevan henkilöstön osuus 65 Henkilöstön monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet LA13* Henkilöstöryhmien ja hallintoelinten kokoonpano 66, LA14* Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin Ihmisoikeudet Sivu Kommentit Investointi ja hankintakäytännöt HR1* Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen investointipäätöksissä HR2* Alihankkijoiden osuus, joille on tehty ihmisoikeusarviointi HR3 Henkilöstölle tarjotun ihmisoikeuskoulutuksen määrä Syrjinnänvastaisuus HR4* Syrjintätapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yhdistymisvapaus ja työehtosopimukset HR5* Järjestäytymis ja työehtosopimusneuvotteluoikeuksien tukeminen Lapsityövoima HR6* Lapsityövoiman käytön estäminen Pakko ja rangaistustyövoima HR7* Pakko ja rangaistustyövoiman käytön estäminen Turvallisuuskäytännöt HR8 Turvallisuushenkilöstölle annettu ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus Alkuperäiskansojen oikeudet MM5* Alkuperäiskansojen alueella tehdyt toimenpiteet Ei oleellinen, Talvivaara ei sijaitse saamelaisten HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset asuinalueella Yhteiskunnalliset vaikutukset Sivu Kommentit Yhteisöt SO1* Toiminta lähiyhteisöissä ja niihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallinta 5863 MM6* Maankäyttöön ja yhteisöihin liittyvät kiistat MM7* Maankäyttöön ja yhteisöihin liityvien kiistojen ratkaisuun käytetyt valitusmenettelyt Pienimuotoinen kaivostoiminta MM8* Alueen läheisyyteen sijoittuva pienimuotoinen kaivostoiminta Uudelleenasutus MM9* Väestön uudelleenasutus Sulkemissuunnitelmat MM10* Suljettaviksi suunniteltujen kohteiden lukumäärä 30 Lahjonta SO2* Lahjontaan liittyvän riskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden määrä SO3* Lahjonnanvastaiseen koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden määrä SO4* Lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Poliittinen vaikuttaminen SO5* Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen SO6 Lahjoitukset puolueille, poliitikoille ja muille vastaaville instituutioille Kilpailun rajoitukset Ei oleellinen, ko. toimintaa esiinny Talvivaaran alueella Talvivaaralla on kaivostoimintaa yhdessä paikassa, jonne on tehty maisemointisuunnitelma

5 SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeudenkäynnit SO8* Sakot ja sanktiot liittyen terveyttä, turvallisuutta ja työvoimaa koskeviin lakeihin ja säädöksiin Tuoteturvallisuus Sivu Kommentit Materiaalivastuu MM11* Materiaalien vastuullinen hallinta 52 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus PR1* Tuotteiden terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointi 49, 52 PR2 Tuotteiden terveys ja turvallisuusmääräyksiin liittyvät rikkomukset Tuote ja palvelutiedot PR3* Tuoteinformaatiovaatimukset 49, 52 PR4 Tuoteinformaatioon ja merkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset PR5 Asiakastyytyväisyys Markkinointiviestintä PR6* Markkinointiin liittyvien lakien ja säännösten noudattaminen PR7 Markkinointiin liittyvien määräysten rikkomukset Asiakkaiden yksityisyyden suoja PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valitukset PR9* Tuotteiden käyttöä koskevien lakien ja säännösten rikkomukset

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto

GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014. Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto GRI-SISÄLTÖVERTAILUTAULUKKO 2014 Tunnus GRI:n sisältö Sisältyy Sivu Osio/lisätieto Strategia ja analyysi G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 2 3 CEO:lta G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti

Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Palvelu asuu Alkossa Alkon vuosikertomus ja yhteiskuntavastuuraportti Alko lyhyesti Alko on asiantunteva ja vastuullinen erikoisliike. Tuotevalikoima on laaja ja laadukas. Vuoden 2010 teeman mukaan Palvelu

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille 1. Hyvä hallinto Kuvaus: Sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä johdetaan läpinäkyvästi, tehokkaasti ja johdonmukaisesti, ja niitä arvioidaan yrityksen menestyksen

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

Vastuulliseen ja kestävään kehitykseen perustuva 2000-luvun kaivostoiminta

Vastuulliseen ja kestävään kehitykseen perustuva 2000-luvun kaivostoiminta EU:N JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTÖSLAUSELMA Vastuulliseen ja kestävään kehitykseen perustuva 2000-luvun kaivostoiminta laadittu kestävän kehityksen, ympäristön, energiapolitiikan

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot