Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo"

Transkriptio

1 Tietäjäntie 4, Espoo

2 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Nykyinen maankäyttö ja topografia Maaperäolosuhteet Alueellinen valuma-alue ja purkureitit Suunnittelualueen pintavalunta ja purkureitit Suunniteltu maankäyttö HULEVESIEN HALLINTA Hallintatarpeen arviointi Hallintarakenteiden mitoitus Hulevesien hallintamenetelmien valintaan vaikuttavat tekijät Hulevesien hallintasuunnitelma Hulevesien hallintaratkaisuiden kuvaus Tulvareitit ja lumien läjitys Suunnitellun maankäytön hydrologiset vaikutukset YHTEENVETO Ehdotus kaavamääräykseksi... 3 LIITTEET Liite. Hulevesien hallintasuunnitelma :500 ( ) Kannen kuva: Tietäjäntie, ilmakuva, 203 (Espoon karttapalvelu)

3 (3) Johdanto Tässä työssä on laadittu Espoon Pohjois-Tapiolan kaupunginosassa osoitteessa Tietäjäntie 4 sijaitsevan korttelin (632) asemakaavamuutosehdotukseen liittyvä hulevesiselvitys. Työ sisältää valuma-alueselvityksen, hulevesien hallintatarpeen arvioinnin sekä toimenpide-ehdotukset ja hulevesien hallintaan tarvittavien toimintojen aluevaraukset ja suositukset määräyksiin. Työn tilaajana on Toimistokeskus Oy ja Sitolta työhön osallistuivat DI Saara Lehtinen ja DI Perttu Hyöty. Työssä käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä on ETRS-GK25 N Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet Hulevedet ovat rakennetulla alueella sateen ja lumen muodostamia pintavaluntavesiä. Hulevettä muodostuu, kun vesi ei pääse imeytymään maahan tai haihtumaan esimerkiksi kasvillisuuden avulla. Rakentamisen yhteydessä alueen vesitase muuttuu, kun luontaisen kasvillisuuden määrä vähenee ja vettä läpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy. Hulevesien hallinnalla pyritään mm. siihen, että rakentaminen ei lisäisi alueen ylivirtaamia ja tulvia eikä toisaalta pienentäisi alivirtaamia. Hulevesien hallinnalla pyritään siis säilyttämään alueen vesitase mahdollisimman lähellä alueen luonnontilaista vesitasetta. Hulevesien hallinnan paikallisten menetelmien tarkoituksena on: huleveden määrän vähentäminen hulevesivirtaaman tasaaminen huleveden mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien vähentäminen Hulevesien alueellisten hallintamenetelmien tarkoituksena on vähentää ja tasata huleveden aiheuttamaa tulvariskiä. Usein hulevesien hallintamenetelmät kuitenkin toteuttavat useampaa periaatetta samanaikaisesti. Esimerkiksi painanteilla voidaan niin imeyttää, viivyttää kuin johtaa hulevesiä. Lisäksi samoja menetelmiä voidaan käyttää sekä kiinteistökohtaiseen että laajempaan alueelliseen hulevesien hallintaan. Luonnonmukainen hulevesien hallinta lähtee kokonaisvaltaisesta valuma-alue tarkastelusta, jossa selvitetään maankäytön muutoksen vaikutukset alueen vesitaseeseen. Luonnonmukaisessa hulevesien hallinnassa ensisijaisen tärkeitä ovat syntypaikalla tehtävät toimenpiteet, joilla ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa. Hulevesien johtamista sadevesiviemäreihin tulisi välttää, vaikka usein etenkin jo rakennetuilla alueilla luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla ei voida täysin korvata perinteisiä sadevesiviemäreihin perustuvia järjestelmiä.

4 (3) 3 Suunnittelualueen kuvaus Suunnittelualue sijaitsee Espoon Pohjois-Tapiolassa. Asemakaava-alueen pinta-ala on n m 2. Kuva. Asemakaava-alueen sijainti Pohjois-Tapiolassa. 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia Asemakaava-alueella on nykyisellään liikerakennus, joka kattaa pääosan koko alueesta. Muu alue on kokonaan asfalttia. Suunnittelualue rajautuu länsipuolelta Tietäjäntiehen ja alueen itäpuolella on paikoitusalue. Alueen pohjois- ja eteläpuolella on rakennuksia. Kaava-alueen ja sen ympäristön maankäyttöä on havainnollistettu kuvassa 2. Tietäjäntien länsipuolella on rinne, joka viettää itään. Asemakaava-alueen kohdalla sekä alueen itäpuolella maasto on tasaista. Kaava-alueen korkein kohta on aivan asemakaava-alueen pohjoisreunassa n. +5 mpy. Muilta osin alue on hyvin tasainen vaihdellen välillä n mpy.

5 (3) Kuva 2. Asemakaava-alue on nykyisellään kattoa ja asfalttia. 3.2 Maaperäolosuhteet Asemakaava-alue on kauttaaltaan savikolla. Alueen länsipuolella on hiekka-alue ja itäpuolella savialue. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Kuva 3. Asemakaava-alueen ja lähialueiden maaperäolosuhteet.

6 (3) 3.3 Alueellinen valuma-alue ja purkureitit Asemakaava-alue sijoittuu valuma-alueelle, joka purkaa Maarinlahteen Hagalundintien alitse (Kuva 4). Valuma-alueen kokonaispinta-ala Hagalundintien kohdalla on 25,5 hehtaaria ja se on jaettavissa seitsemään osavaluma-alueeseen. Kuva 4. Osavaluma-alueet ja virtausreitit. Osavaluma-alueilla ja 2 hulevedet virtaavat osittain avouomassa ja osittain hulevesiviemäröitynä. Osavaluma-alueen 2 hulevedet purkautuvat Metsänneidonkujan hulevesiviemäriin ja osavaluma-alueen vedet Metsänpojanpolun hulevesiviemäriin, jotka liittyvät toisiinsa osavaluma-alueen 3 alarajalla. Asemakaavan muutoksen kohteena oleva kortteli sijaitsee osavaluma-alueella 3. Osavaluma-alueiden,2 ja 3 vedet laskevat osavaluma-alueelle 4 ja purkavat yhdessä Metsänneidonpolulle. Metsänneidonpolun päästä valuma-alueilta 4 ja 5 purkautuvat hulevedet kulkevat rinnakkain vierekkäisissä hulevesiviemäreissä osavaluma-alueen rajaa pitkin osavaluma-alueen 6 purkupisteeseen Metsäpojankujalle, josta kaikkien alueiden hulevedet jatkavat alueelle 7, jossa hulevesi purkaa viemäristä avo-ojaan. Tämä avo-oja alittaa Hagalundintien ja purkautuu mereen Maarinlahdessa.

7 (3) 3.4 Suunnittelualueen pintavalunta ja purkureitit Pintavalunnan muodostuminen tontilla on nykytilanteessa runsasta, sillä kaava-alue on täysin läpäisemätöntä pintaa, johon hulevesi ei pidäty eikä imeydy. Hulevesi ei myöskään viivästy alueella. Suunnittelukohteen hulevesien nykyiset päävirtausreitit on esitetty kuvassa Kuva 5. Asemakaava-alueen ympärillä kulkevat hulevesiviemärit (länsipuolella Tietäjäntiellä 35 PEH/ 400 PEH, eteläpuolella Metsänneidonkujalla 400 PEH sekä itäpuolella Metsäpojanpolulla 600 B) keräävät kaava-alueen hulevedet etelän suuntaan kevyen liikenteen väylän alla kulkevaan 600 B hulevesiviemäriin. Kuva 5. Suunnittelualueen läheiset sadevesiviemärit ja nykyiset pintavirtausreitit. Työn aikana selvitettiin myös vastaanottavien hulevesiviemäreiden kapasiteetteja aina avouomaosuuden alkuun saakka. Vastaanottavien viemäreiden kapasiteetit vaihtelevat viettokaltevuuksien muuttuessa monessa kohtaa ennen avouomaosuutta.

8 (3) Alimmillaan kapasiteetti vastaanottavassa linjassa on juuri kaava-alueen purkupisteessä Metsänpojanpolun ensimmäisessä pätkässä Metsänneidonkujan eteläpuolella. Kaava-alueen purkupisteeseen kertyy hulevedet valuma-alueilta, 2 ja 3, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5,8 hehtaaria ja arvioitu valumakerroin 0,4. Asema-kaava-alueen purkupisteen mitoitusvirtaamat nykytilanteessa kerran kahdessa ja kerran viidessä vuodessa toistuvilla sateilla ovat noin 590 l/s ja 820 l/s, vastaavasti. Purkupisteen vastaanottavan viemärin laskennallinen kapasiteetti on putkikoon ja kaltevuuden mukaan vain 250 l/s eli purkureitin kapasiteetti on selvästi alimitoitettu valuma-alueen kokoon ja läpäisemättömyyteen nähden (Kuva 6). Osavaluma-alueen 4 purkupisteeseen kertyy vedet osavaluma-alueilta -4, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7,4 hehtaaria ja arvioitu valumakerroin 0,44. Mitoitusvirtaamat tässä kohdassa purkureittiä ovat nykytilanteessa noin 700 l/s (/2a toistuvuudella) ja 970 l/s (/5a toistuvuudella). Tässä kohdassa hulevesiputken laskennallinen kapasiteetti, 530 l/s, on mitoitusvirtaamia pienempi. Laskennallinen kapasiteetti osavaluma-alueen 7 alussa 800PEH putkessa on noin 700 l/s (arvioitu 3 :n kaltevuudella, joka toteutuu, jos yläpuolinen 600B putki virtaa täytenä). Mitoitusvirtaamat tässä kohdassa ovat n. 930 l/s (/2a) ja 280 l/s (/5a), kun yläpuolinen valuma-alue on pinta-alaltaan noin 23,2 ha (osavaluma-alueet -6) ja arvioitu valumakerroin on 0,5. Purkureitin laskennallinen kapasiteetti on alimitoitettu useammassa kohdassa ennen avo-ojaosuuden alkamista. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että alueella olisi ollut tulvaongelmia, eikä hulevesiviemäreiden kapasiteetin täyttyminen tarkoita välttämättä tulvimista. Padotuksen myötä paineen kasvaessa putkistossa myös putkiston välityskyky kasvaa ja toisaalta mm. hulevesilinjan kaivojen syvyys vaikuttaa myös linjan todelliseen kapasiteettiin. Hulevesiviemäristön virtausolosuhteita ja tulvimista ei voida tarkemmin määritellä ilman mallinnusta.

9 (3) Kuva 6. Hulevesilinjan laskennalliset kapasiteetit ja mitoitusvirtaamat valumaalueiden 3 ja 4 purkupisteissä. 3.5 Suunniteltu maankäyttö Kaavamuutoksella tarkasteltavan tontin maankäyttö muuttuu liiketoiminnoista asuinrakentamiseen. Asemakaava-alueelle laaditut hulevesien mitoituslaskelmat ja hulevesien hallintaratkaisut perustuvat asemapiirrokseen (Arkkitehtitoimisto CJN Oy), joka on esitetty kuvassa Kuva 7. Asemapiirroksen mukaisesti alueella tulee olemaan karkeasti 80 % läpäisemätöntä kattopintaa, asfalttia tai muuta päällystettyä pintaa, 0 % viherkattoa sekä 0 % nurmea (läpäisevää pintaa). Kaava-alueen itäpuolen piha-alue on kokonaan kannella, jonka alla on pysäköintihalli. Pysäköintitaso on ympäröivien katujen tasossa (Kuva 8).

10 (3) Kuva 7. Tietäjäntie 4:n asemapiirros ( ), Arkkitehtitoimisto CJN Oy. Kuva 8. Tietäjäntie 4:n katutasossa olevan kerroksen pohjapiirros ( ), Arkkitehtitoimisto CJN Oy. 4 Hulevesien hallinta 4. Hallintatarpeen arviointi Tulevassa tilanteessa kaavamuutosalueella muodostuvat hulevedet ovat pääsääntöisesti melko puhtaita piha- ja kattovesiä. Tontin länsiosassa on myös hieman pysäköinti- ja liikennealuetta, joilla muodostuvien hulevesien laadullinen käsittely on suositeltavaa, mutta ei näin pienessä mittakaavassa välttämätöntä. Läpäisemättömien pintojen määrä tontilla tulee muutoksen myötä vähenemään, kun uuden rakennuksen kattopinta-ala on nykytilannetta pienempi ja osa pihasta tulee olemaan istutettua aluetta ja viherkattoa. Näin ollen myös tontilla muodostuvien hulevesien määrä on nykytilannetta pienempi. Tästä huolimatta tarve hulevesien määräl-

11 (3) liselle hallinnalle on olemassa, koska hulevesien purkureitin kapasiteetti on hyvin rajallinen. Tontille suositellaan tästä johtuen viivytysrakenteita rankkasateiden aiheuttaman virtaamapiikin leikkaamiseksi. Tontin sisäiset tulvareitit etelään Metsänneidonkujalle tulee varmistaa jatkosuunnittelussa sekä huomioida yläpuoliset valuma-alueet siten, että kaava-alueelle ei johdu hallitsematonta valuntaa. Nykytilanteessa tontin pihataso on Tietäjäntien ja Metsäpojanpolun tasauksen alapuolella, mikä aiheuttaa tulvariskin. Tulevassa tilanteessa pihatasot tulisi nostaa ympäröivien katujen ja väylien tasoon ja hieman niiden yläpuolelle. 4.2 Hallintarakenteiden mitoitus Hulevesirakenteet mitoitetaan noudattaen alueen kaavamääräystä, jonka mukaan viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 m 3 jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä (00 m 2 ) kohden ja viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän pinnan viivytystarpeesta. Viivytettävä vesimäärä vastaa kerran kahdessa vuodessa toistuvaa 5 minuutin rankkasadetta. Kaavamuutosalueella on täysin läpäisemätöntä pintaa noin 3000 m 2 ja viherkattoa noin 400 m 2, joten viivytystarve alueella on noin 6 m Hulevesien hallintamenetelmien valintaan vaikuttavat tekijät Hulevesien hallintamenetelmien valintaan vaikuttavat suunnittelukohteen tilavaraukset maankäyttöratkaisussa, olosuhteet (maaperä, topografia ja luontokohteet), hulevesikuormituksen luonne sekä tulvasuojelulliset tarpeet valuma-aluemittakaavassa. Hulevesien hallinnan ensisijaiset toimet ovat hulevesien muodostumisen ehkäiseminen ja määrän vähentäminen imeyttämällä ja toissijaiset toimet hulevesien viivyttäminen ja hallittu johtaminen. Hulevesien hallintasuunnitelma perustuu asemakaavamuutosta varten laadittuun tontinkäyttösuunnitelmaan. Kaava-alueelle ei mahdu merkittäviä yhtenäisiä viheralueita eikä hulevesien hallinnalle maanpäällisissä rakenteissa jää siten tilaa, etenkään alueen tasaisuus huomioiden. Suunnittelualueen maaperä on savikkoa. Maaperän huonon vedenläpäisevyyden ja tilan puutteen johdosta hulevesien imeyttäminen ei tule kysymykseen. Hulevesien hallinta kaava-alueella perustuu hulevesien viivyttämiseen ja hallittuun poisjohtamiseen. 4.4 Hulevesien hallintasuunnitelma Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) on esitetty suunnittelualueen hulevesien hallintaratkaisut. Hulevesivirtaamaa pyritään kaava-alueella viivyttämään ja tasaamaan.

12 (3) Kuva 9. Hulevesien hallintasuunnitelma (liite ) Hulevesien hallintaratkaisuiden kuvaus Kaava-alueen hulevesien viivytys esitetään toteutettavaksi pääosin pysäköintitason alapuolisena viivytyssäiliönä kaava-alueen kaakkoisnurkassa. Viivytyssäiliöllä saadaan hulevesiä viivytettyä niiden syntypaikalla ja siten helpotetaan vastaanottavan, kapasiteetiltaan rajoittuneen viemärin kuormitusta. Hulevedet johdetaan viivytyksen kautta Metsänpojanpolun suuntaiseen 600 B hulevesiviemäriin, sillä länsi- ja eteläpuolisten hulevesiviemäreiden kapasiteetit ovat pienet vastaanottamaan kaikkia kaava-alueen hulevesiä ja koillisen suuntaan hulevesiä johdettaessa saadaan suurin korkeusero viivytyssäiliön ja vastaanottavan viemärin välille.

13 (3) Viivytyssäiliöön johdetaan kattovedet ja pihakannen kuivatusvedet. Paikoitustasolla muodostuvat hulevedet, joiden määrä on hyvin pieni, voidaan kerätä erikseen ja johtaa esimerkiksi öljynerotuksen kautta vastaanottavaan hulevesiviemäriin. Paikoitustason alapuolinen viivytyssäiliö voidaan toteuttaa matalana vaakasuuntaisena säiliönä tai ylimitoitettuna putkilinjana. Putkilinjana toteutettaessa viivytys voitaisiin rakentaa esimerkiksi kahdesta halkaisijaltaan 800 mm:n putkesta, joiden pituus olisi noin 6 metriä. Viivytyssäiliötä rakentaessa tulee varmistua siitä, että virtaus säiliöstä vastaanottavaan viemäriin tapahtuu painovoimaisesti. Kaava-alueen länsipuolen piha-alueella muodostuvan huleveden johtaminen 600 B viemäriin ei ole mahdollista, ellei piha-alueen vesiä viemäröidä rakennuksen alitse. Alue on kuitenkin melko pieni, joten sillä muodostuvat hulevedet voidaan johtaa Metsänneidonkujan hulevesiviemäriin pienen maanalaisen viivytysrakenteen kautta. Asemakaava-alueen yläpuolisten valuma-alueiden hulevedet johdetaan jatkossakin kaava-alueen ohi Tietäjäntien, Metsänneidonkujan ja Metsänpojanpolun alla hulevesiviemäreissä. Pihan tasauksen suunnittelussa tulee varmistua siitä, että alueen ulkopuolella muodostuvat hulevedet eivät pääse virtaamaan alueen sisäpuolelle. Tasaus tulee siis nostaa ympäröivien katujen ja kevyen liikenteen väylien tasalle tai hieman yläpuolelle. Riittävät pinnankallistukset kaava-alueella hulevesien johtamiseksi sekä tulvareittien toimiminen tulee huomioida tarkemmassa suunnittelussa. Tontin tasaus tulisi Tietäjäntien puolella toteuttaa siten, että korkein kohta on rakennuksen vierellä ja pihataso laskee tontin reunoja kohden. Tällä tavoin hulevesien käsittely tapahtuu luontevasti tontin reunalla. Näin saadaan myös pienennettyä hulevesien aiheuttamaa tulvariskiä rakennukselle, kun vesi ei pääse kerääntymään lähelle seiniä. Tasauksen nosto ympäröivien alueiden tasalle ja tarvittavat kaadot edellyttävät jossain määrin täyttöjä. Laadulliseen käsittelyyn ei katto- ja piha-alueilta peräisin olevalle hulevedelle ole merkittävää tarvetta. Kaava-alueen länsipuolella on hieman pysäköinti- ja liikennealuetta, joilla muodostuvien hulevesien pienimuotoinen laadullinen käsittely on mahdollista. Käytännössä tämä tapahtuu johtamalla pysäköintialueen vedet maanpäällisesti nurmialueille, joiden läpi hulevesi suotautuu ennen kerääntymistään hulevesiviemäriin Tulvareitit ja lumien läjitys Tontille tehtävä hulevesien viivytysrakenne on varustettava ylivuodolla, mikä mahdollistaa veden johtumisen suoraan vastaanottavaan hulevesiviemäriin viivytyssäiliön tilavuuden täyttyessä. Lisäksi on varmistettava, että tontilta muodostuu maanpäällinen tulvareitti luontaiseen purkusuuntaan eli Metsänpojanpolulle. Kaava-alueen länsipuolen maanpäällinen tulvareitti kulkee viheralueiden päällä kaava-alueen länsireunaa pitkin kohti Metsänneidonkujaa. Itäpuolella tulvareitti kulkee kaava-alueen ulkopuolella Metsänpojanpolulla. Tulvareitit on esitetty hulevesien hallintasuunnitelmapiirroksessa, ja ne tulee huomioida suunnittelualueen tasaussuunnittelussa. Lumet läjitetään tontilla viheralueiden päälle siten, että välitön imeytyminen on mahdollista lumen sulaessa ja virtaus suuntautuu kohti viivytysrakennetta tai vastaanottavaa hulevesiviemäriä. 4.5 Suunnitellun maankäytön hydrologiset vaikutukset Suunniteltu maankäyttö ja esitetty hulevesien hallintajärjestelmä eivät muuta valumaaluerajoja. Kaavamuutos liikerakennuksesta asuinrakennukseksi vaikuttaa vesitaseeseen vain paikallisesti. Piharatkaisujen myötä alueen läpäisevyys kasvaa hiukan, minkä vaikutus on lähinnä positiivinen. Kaava-alueen alapuolinen verkosto on kapasi-

14 (3) teettinsa rajoilla jo tavanomaisilla sateilla, jolloin hulevesien viivyttäminen helpottaa verkoston toimivuutta. Tässä työssä esitetyillä hulevesien hallintarakenteilla maankäytön aiheuttamat muutokset hulevesien määrään ja laatuun jäävät vähäisiksi. 5 Yhteenveto Suunnittelualueen maankäyttö tulee muuttamaan alueen hydrologisia olosuhteita paikallisesti. Muutos liiketoiminnoista asuinkäyttöön voi jopa parantaa muodostuvien hulevesien laatua sekä vähentää niiden määrää. Hulevesien hallinnan tarve aiheutuu lähialueen hulevesiverkoston rajallisesta kapasiteetista, mistä johtuen hulevesien viivyttämistä tontilla suositellaan. Tontilla ei ole tilaa maanpäällisille hulevesien hallintarakenteille eikä maaperä mahdollista huleveden imeyttämistä, jolloin ratkaisuksi jää viivyttäminen maanalaisella hulevesiverkostoon kytketyllä säiliöllä tai vastaavalla rakenteella. Tontin hulevedet suositellaan purettavaksi pääasiassa tontin kaakkoiskulmasta Metsänpojanpolun hulevesiviemäriin. Tietäjäntien puoleisen piha-alueen vedet voidaan johtaa Metsänneidonkujalle jos niitä ei viemäröidä rakennuksen alitse. Tontti suositellaan tasattavaksi siten, että tonttia ympäröiviltä kaduilta ei voi ohjautua tontille pintavaluntaa ja että tontille muodostuu sisäiset etelään suuntaavat tulvareitit. 5. Ehdotus kaavamääräykseksi Kaavamuutosalueelle esitetään seuraavaa kaavamääräystä: hulevesien viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 0.5 m³ jokaista vettä läpäisemätöntä 00 m² kohti. Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän pinnan viivytystarpeesta. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 2-24 h kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla hallittu ylivuoto. Sito Oy LIITTEET Liite. Hulevesien hallintasuunnitelma ( )

15 +2.8 +S K B +.79 K5 +S K S K B II +SMetsänpojanpolun K S.0 K r6 5 0 r20.00 Uusi hulevesiviemäri Sivuvedenjakaja Viivytysrakenne hulevesille Nykyinen oja Tulvareitti Nykyinen hulevesiviemäri +S K 70 Kaavamuutosalue LIITE. Yleissuunnitelma :500 (A3) +.37 HALLINTASUUNNITELMA r B MERKINNÄT K5 63 K5 K TIETÄJÄNTIE 4 HULEVESIEN 4.2 I V m Skogsjun K B Kattovedet suositellaan. 5 johdettavaksi Metsänpojanpolun 8 hulevesiviemäriin viivytyksen kautta, koska Tietäjäntien ja Metsänneidonkujan hulevesiviemäreiden kapasiteetti on rajallinen risteykseen pumppaamo S K B +.59 r PE H/ K hulevesien purku kaava-alueelta 5 Pääasiallinen 600 B hulevesiviemäriin Metsänneidonkujan ja +SK7 2 E H / P S K IV kt Kaava-alueen länsipuolen piha-alueella muodostuvat hulevedet johdetaan Metsänneidonkujan hulevesiviemäriin. Viivytyssäiliöstä on ylivuoto hulevesiviemäriin. 72 6K Metsänneidonkuja H/ PE PE H/ S K PE H/ K SK B oleskelu / leikki +S K S.9.99 jäte B K5 K K5 Vedet läpäisemättömiltä pinnoilta johdetaan hulevesien viivytyssäiliöön, joka sijoitetaan Metsänneidonkujan tasossa olevan pysäköintihallin alle. VII 4 pyöräpaikkoja Tontin länsipuolen piha-alueelta vedet voidaan johtaa Metsänneidonkujan hulevesiviemäriin viivytyksen kautta. Kattovedet suositellaan johdettavaksi Metsänpojanpolun hulevesiviemäriin viivytyksen kautta. 5 K5 C ka K kt PE H/ K5 Tulvareitti kulkee kaava-alueelta samaan suuntaan kuin hulevesien purku. Kaava-alueen tasaus nostetaan siten, että Metsänpojanpolulta ei pääse vedet valumaan 6 alueelle, vaan tulvareitti muodostuu kevyen liikenteen +.7 väylästä. Tulvavesiä voi virrata myös paikoitusalueelle. asuntopihoja paik tikasauton +S PEH/ PEH /20 asuntopihoja pyöräpaikkoja +S K ap SK 529 +SK529 PE H/ V +2.0 oleskelu / leikki H/ PE VII Siarvägen H/ PE PEH/20 K SK SK B P K VIII 3.8 ka 3 pyöräpaikkoja tikasauton paik Tulvareitti kulkee kaava-alueelta samaan suuntaan kuin hulevesien purku. Kaava-alueen tasaus nostetaan siten, +S K 72 että Tietäjäntieltä ei pääse vedet valumaan alueelle. K9 +S K H/ PE PE H/ A S K5 29 K9 K6 2.9 K8 K9 II I VII +S K K B K8 / asuntopihoja V K5 29 +S29 +SK5.7 7P E H PEH/ S K r Kaava-alueen tasaus ympäröivien katujen ja kevyen +SK 72 liikenteen väylien tasalla tai yläpuolella, jottei yläpuolisten valuma-alueiden hulevedet aiheuta kaava-alueelle tulvariskiä S K Paikoitust K K7 V 6K 60 0 B 2 Liikerak. K Tietäjäntie P V C K8 6K M K3

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma Seilikaarenkulma, Espoon kaupunki Antti-Jaakko Koskenniemi 2.4.2015 2.4.2015 1 (15) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3.1 Nykyinen

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Hulevesisuunnitelma. Kulomäentie II asemakaava-alue, Tuusulan kunta. Luonnos YMP31419

Hulevesisuunnitelma. Kulomäentie II asemakaava-alue, Tuusulan kunta. Luonnos YMP31419 Kulomäentie II asemakaava-alue, Tuusulan kunta Luonnos 29.5.2015 YMP31419 29.5.2015 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: 1194949 Infran hankenumero: 4043222 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta.

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta. 7.7.2016 1 (7) PIISPANKALLIO KUNNALLISTEKNIIKAN 1 Vesihuolto Tämä on päivitetty raportti, jossa aikaisemman selvityksen (päivätty 6.3.2015) lähtötietoihin tulleet muutokset on huomioitu. Vesihuollon ja

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Toukokuu 2017 YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS Tarkastus Laatija

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA Vastaanottaja Mänttä-Vilppulan kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä Joulukuu 2015 ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUE,

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys Raportti 29.5.2015 29.5.2015 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio...

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Matti Kaurila, Espoon tilakeskus Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 20.1.2017 TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS 2 Päivämäärä 20.1.2017 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys Raportti 29.3.2015 Päivitys 29.3.2015 29.3.2015 1 (15) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Raportti ID 1 240 957 2.12.2014 2.12.2014 1 (13) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

Engelinrannan hulevesien hallinta

Engelinrannan hulevesien hallinta Engelinrannan hulevesien hallinta Alustavat tulokset 24.11.2015 Hämeenlinna When infrastructure counts. Lähtökohdat 2 Sibeliuksenkadun hulevesiviemäri tulvii linjaautoaseman kohdalla, ongelma ratkaistava

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1390592 Infran hankenumero: 4031326F Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen Timo Nikulainen 26.6.2012 26.6.2012 1 (13) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HULEVESIENHALLINTARATKAISUN KEHITTÄMINEN... 2 2.1 Karhuntassun

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 Hulevesiselvitys ja suunnitelma Donna ID 638 408 Revisio B Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj.

Lisätiedot

Rälssipuiston hulevesiselvitys ja -suunnitelma

Rälssipuiston hulevesiselvitys ja -suunnitelma Rälssipuiston kortteli 002204 1.0 13.5.2016 2 (15) 13.5.2016 Rälssipuiston hulevesiselvitys ja - suunnitelma Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3 NYKYTILASELVITYS HANKKEEN

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2.

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2. 250-AS-KEM 413,3 m2 250-KRSAA 453,9 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 349,1 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 348,5 m2 51,9 m2 VK VK P 3h+k+s 80,0 m2 JK / VK +s 38, m2 AUA 59,3 m2 56,2 m2 59,3 m2 56,2 m2

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 ID- numero 1 650 085 Hulevesiselvitys 22.2.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat... 3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Hulevesiin liittyvää

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy 1 APOTTI TAMPEEEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID 789 804 2 PÖYY FINLAND OY Sivu 1 (14) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P11790 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Tullin alueen hulevesiselvitys

Tullin alueen hulevesiselvitys 24.5.2016 24.5.2016 1 (20) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 1.2 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 Projektin organisaatio... 1 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 2.2 2.3 Keskustan valuma-alue... 2

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Vastaanottaja Järvenpään kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesitarkastelu Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510007839 POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Päivämäärä

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

LIITE 1.6. KymiRingin hulevesien hallintasuunnitelma

LIITE 1.6. KymiRingin hulevesien hallintasuunnitelma LIITE 1.6 KymiRingin hulevesien hallintasuunnitelma Kouvola Innovation Oy Timo Nikulainen 26.6.214 26.6.214 1 (14) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot