Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma"

Transkriptio

1 Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: Infran hankenumero: Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin Faksi

2 Pappilan asemakaavan nro 8492 Sisällys 1 Johdanto Suunnittelualueen nykytilan kuvaus Suunnittelualueen maankäytön muutokset Suunnittelualueen maaperä Luonnonsuojelualueet ja muut merkittävät alueet Valuma-alueet Tulevan maankäytön vaikutukset Tulevan maankäytön vaikutukset huleveden virtaussuuntiin Maankäytön muutoksen vaikutus valumakertoimiin Tulevan maankäytön vaikutukset huleveden virtaamaan ja määrään Tulevan maankäytön vaikutukset huleveden laatuun Suositeltava hulevesien hallintaratkaisu Tarvittava viivytystilavuus Suositeltava viivytysrakenne Vaihtoehtoinen viivytysratkaisu Tulvareitit Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta Ehdotus kaavamääräyksiksi Yhteenveto Liitteet Liite 1. Valuma-aluekartta Liite 2. Huleveden hallintasuunnitelma

3 Pappilan asemakaavan nro Johdanto Tässä hulevesiselvityksessä ja suunnitelmassa selvitettiin Pappilan asemakaavan nro muutoksen vaikutukset kaava-alueen hulevesien hallinnan näkökulmasta. Työn aikana laadittiin valuma-alueselvitys tarvittavalta alueelta, asemakaavatasoinen suunnitelma kaava-alueen hulevesien johtamisesta ja suunnitelma tarvittavien huleveden hallintarakenteiden sijoittamisesta kaava-alueen tulevassa maankäyttötilanteessa. Asemakaavan luonnosvaiheen suunnitelma on laadittu kaavaluonnoksen ja laaditun havainnekuvan mukaisesti. Tämä ehdotusvaiheen suunnitelma on laadittu päivätyn havainnekuvan mukaisesti. Työtä on ohjannut maankäytön suunnittelu ja yleisten alueiden suunnitteluyksikkö. 2 Suunnittelualueen nykytilan kuvaus Selvityksen suunnittelualueena käytetään kaava-aluetta, sillä kaava-alueen valuma-alue on verrattain pieni, eikä kaava-alueen hulevesien johtamisesta aiheudu merkittävää riskiä vastaanottavalle verkostolle, mikäli viivytysjärjestelmä toteutetaan asianmukaisesti. Valuma-aluetarkastelu on tehty huomattavasti kaava-aluetta laajemmalta alueelta mm. kaava-alueen valuma-alueen selvittämiseksi. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,63 ha. Kaava-alueen itälaidalla sijaitsee nykytilanteessa kuusi 1940-luvulla rakennettua asuinrakennusta, joiden tilalle on määrä rakentaa 4 uudisrakennusta. Kaava-alueen länsireunalla sijaitsee kuusi luvulla rakennettua asuinrakennusta sekä erillinen varastorakennus jotka on tarkoitus säilyttää. Kaava-alueen maanpinnasta on nykytilanteessa sorapintaa noin 20 %. Kasvipeitteistä aluetta on noin 61 % ja kattopinta-alaa noin 19 %. Kaava-alueen maanpinta viettää yleisprofiililtaan verrattain voimakkaasti alueen länsireunalta itäreunalle lukuun ottamatta alueen koillispäässä sijaitsevaa vedenjakajaa. Kaava-alueella sijaitsee nykytilanteessa Liitteessä 2. Esitettyjen talojen A-F kuivatukseen tarkoitettuja DN110 ja DN 160 hulevesiviemäreitä. 3 Suunnittelualueen maankäytön muutokset Purettavien 1940-luvun rakennusten tilalle toteutettavien uudisrakennusten lisäksi alueelle rakennetaan neljä asfalttipintaista pysäköintialuetta. Nykyistä puustoa ja viheralueita tullaan osittain säästämään ja istutusta täydennetään mahdollisuuksien mukaan. Kaava-alueen maanpinnasta on tulevassa tilanteessa sorapintaa noin 14 %. Kasvipeitteistä aluetta on noin 55 %, kattopinta-alaa noin 21 % ja asfalttipintaa noin 10 %.

4 Pappilan asemakaavan nro Kuva 1. Kaava-aluerajaus 4 Suunnittelualueen maaperä Suunnittelualueen maaperä on pääasiassa hietaa. Alueen pohjois- ja eteläkulmat ovat maaperältään hiesua. Maastossa on paikoin havaittavissa avokalliota, joten tämän suunnitelma linjauksia tulee tarkentaa tarvittaessa, mikäli esimerkiksi kallioinen maaperä asettaa haasteita suunnitelman mukaiselle hulevesienhallintarakenteiden sijoittamiselle. Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue Aakkulanharjun pohjavesialue sijaitsee noin 1,7 km päässä suunnittelualueen eteläpuolella.

5 Pappilan asemakaavan nro Kuva 2. Maaperäkartta, lähde: paikkatietoikkuna.fi 5 Luonnonsuojelualueet ja muut merkittävät alueet Kaava-alue ei sijaitse luonnonsuojelualueella, eikä sillä ole merkittäviä luontoarvoja. Kaava-alue on merkitty 1940-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen vuoksi Pirkanmaan kulttuuriympäristöalueeksi. 6 Valuma-alueet Työn yhteydessä laaditussa valuma-alueselvityksessä määritettiin työn kannalta merkittävin valuma-alue, jonka nimeksi on annettu VA 1. Valuma-alue on pinta-alaltaan 174 ha ja on esitetty liitteenä 1. Valuma-alueen VA 1. Hulevedet johtuvat Vuohenojaan ja edelleen IIdesjärveen. Valuma-alue VA 1. jakautuu kuuteen osavaluma-alueeseen, joista suunnittelualue sijoittuu pinta-alaltaan noin 6 ha kokoiselle osavaluma-alueelle VA 1.4. Osavalumaalueen VA 1.4 hulevedet johtuvat Luhtaankadun hulevesiviemärin kautta osavalumaalueella VA 1.3 sijaitsevaan, Luhtaankadun kanssa risteävään puroon ja edelleen Vuohenojaan. Osavaluma-alue VA 1.4 on esitetty kuvassa 3.

6 Pappilan asemakaavan nro Kuva 3. Osavaluma-alue Tulevan maankäytön vaikutukset Oheisessa kappaleessa käsitellään kaava-alueen maankäytön muutoksen vaikutusta huleveden virtaussuuntiin, valumakertoimiin, huleveden määrään ja laatuun. 7.1 Tulevan maankäytön vaikutukset huleveden virtaussuuntiin Osavaluma-alue 1.4 on verrattain pieni ja esitettävän asemakaavamuutoksen mukaisella maankäytön muutoksella ei ole vaikutusta valuma-alueen virtaussuuntiin. Kaava-alueen hulevedet esitetään johdettavaksi nykyisen mukaisesti Luhtaankadun hulevesiviemäriin. Tämän hetkisessä tilanteessa kaava-alueen hulevedet imeytyvät tontille lukuun ottamatta muutamaa piha-alueille asennettua ritiläkaivoa, jotka johtavat hulevedet kahteen hulevesiviemärin liitospisteeseen Luhtaankadulle. Esitettävän asemakaavamuutoksen mukaisessa maankäyttötilanteessa kaava-alueen katto- ja asfalttipinnoilla syntyvät hulevedet johdettaisiin viivytysrakenteiden kautta Luhtaankadun hulevesiviemäriin. Luhtaankadun hulevesiviemäröinnin kautta hulevedet johtuisivat osavaluma-alueella 1.3 sijaitsevaan puroon ja edelleen Vuohenojaan. 7.2 Maankäytön muutoksen vaikutus valumakertoimiin Tässä kappaleessa on tarkasteltu kaavamuutoksen vaikutusta kaava-alueen sekä osavaluma-alueen 1.4 valumakertoimiin. Valumakerroin osoittaa kuin suuri osa alueen sadannasta muuttuu pinta-valunnaksi. Pinta-valunta aiheuttaa rankkasadetapahtumissa eroosiota varsinkin sorapintaisille rinnealueille ja lammikoitumista alavimmille alueille.

7 Pappilan asemakaavan nro Oheisessa kaaviossa ja taulukoissa on esitetty valumakertoimen muutos kaava-alueella sekä osavaluma-alueella VA 1.4. Kaavio 1. Valumakertoimen muutos maankäytön muutoksen seurauksena Taulukko 1. Kaava-alueen valumakerroin nykyisellä maankäytöllä KAAVA-ALUEEN VALUMAKERROIN NYKYISELLÄ MAANKÄYTÖLLÄ Maankäyttötyyppi A (ha) Valumakerroin % osuus Kattopinta 0,31 0,90 19,2 % Sorapinta 0,33 0,30 20,3 % Kasvipeitteinen alue 0,99 0,20 60,5 % Koko kaava-alue 1,63 0,35 100,0 % Taulukko 2. Kaava-alueen valumakerroin tulevalla maankäytöllä KAAVA-ALUEEN VALUMAKERROIN TULEVALLA MAANKÄYTÖLLÄ Maankäyttötyyppi A (ha) Valumakerroin % osuus Kattopinta 0,34 0,90 21,0 % Asfalttipinta 0,16 0,85 9,7 % Sorapinta 0,23 0,30 13,9 % Kasvipeitteinen alue 0,90 0,20 55,4 % Koko kaava-alue 1,63 0,42 100,0 % Kaavaesityksen mukaisella maankäytöllä kaava-alueen kattopinta-ala kasvaa hieman ja osa nykytilassa sorapintaisista alueista asfaltoitaisiin pysäköintialueiksi. Tämä kasvattaa kaava-alueen valumakerrointa noin 20 %.

8 Pappilan asemakaavan nro Taulukko 3. Osavaluma-alueen 1.4 valumakerroin nykyisellä maankäytöllä OSAVALUMA-ALUEEN 1.4 VALUMAKERROIN NYKYISELLÄ MAANKÄYTÖLLÄ Maankäyttötyyppi A (ha) Valumakerroin % osuus Kattopinta 1,26 0,90 20,8 % Asfalttipinta 0,79 0,85 13,1 % Sorapinta 0,75 0,30 12,5 % Kasvipeitteinen alue 3,25 0,20 53,6 % Koko osavaluma-alue 6,05 0,44 100,0 % Taulukko 4. Osavaluma-alueen 1.4 valumakerroin tulevalla maankäytöllä OSAVALUMA-ALUEEN 1.4 VALUMAKERROIN TULEVALLA MAANKÄYTÖLLÄ Maankäyttötyyppi A (ha) Valumakerroin % osuus Kattopinta 1,29 0,90 21,3 % Asfalttipinta 0,95 0,85 15,7 % Sorapinta 0,65 0,30 10,8 % Kasvipeitteinen alue 3,16 0,20 52,2 % Koko osavaluma-alue 6,05 0,46 100,0 % Maankäytön muutoksen vaikutus valumakertoimeen on osavaluma-alueen 1.4 mittakaavassa vähäinen. 7.3 Tulevan maankäytön vaikutukset huleveden virtaamaan ja määrään Valumakertoimen kasvaminen kaava-alueella lisää sadannan aikana muodostuvan huleveden määrää ja laskennallista virtaamaa. Tarkastelussa mitoitussateen kestoksi on valittu 5 minuuttia valuma-alueen koosta ja tulevan verkoston teoreettisesta kertymisajasta johtuen. Parkkipaikkojen ja kattopintojen hulevedet johtuvat tulevassa tilanteessa viivytysrakenteelle viiden minuutin kuluessa, jolloin ollaan kaava-alueelle toteutettavan verkoston maksimivirtaustilanteessa. Asemakaavavaiheen hulevesiselvityksen näkökulmasta merkittävintä on se vesimäärä, joka johdetaan kaavamääräyksen myötä huleveden viivytysrakenteeseen alueelle rakennettavan sisäisen hulevesiverkoston välityksellä. Luhtaankadun vastaanottavan hulevesiviemärin putkikoko on DN 300 B ja verkostoalue on verrattain pieni. Tähän hulevesiviemäriin johdetaan Luhtaankadun lisäksi myös osa Eetunkadun ja Pienkodinkadun hulevesistä. Toisaalta myös muualla kaava-alueella syntyvät hulevedet tulee pystyä johtamaan hallitusti. Muu kaava-alueella muodostuva hulevesi johtuu pääosin kohti Luhtaankatua. Pintavalunnan määrä on kuitenkin niin vähäinen, ettei siitä katsota aiheutuvan merkittävää haittaa. Kaavamuutoksen aiheuttaman hulevesivirtaaman lisäyksen ei katsota aiheuttavan haittaa Luhtaankadun vastaanottavalle hulevesiviemärille, mikäli kaava-alueen viivytysrakenne toteutetaan asianmukaisesti. Kestoltaan 5 minuutin sadetapahtumalla, jonka aikana sataa noin 7,8 mm vettä ja sateen intensiteetti on 260 l/s/ha, viivytysrakenteeseen johdettavilla alueilla muodostuva virtaama olisi noin 73 l/s. Muodostuva hulevesimäärä olisi noin 22 m 3. Vastaavalla sateella koko kaava-alueella syntyvä laskennallinen virtaama olisi 180 l/s ja muodostuva hulevesimäärä olisi 54 m 3. Kestoltaan 10 minuutin sadetapahtumalla, jonka aikana sataa noin 10,8 mm vettä ja sateen intensiteetti olisi 180 l/s/ha, viivytysrakenteeseen johdettavilla alueilla

9 Pappilan asemakaavan nro muodostuva virtaama on noin 50 l/s. Muodostuva hulevesimäärä olisi noin 30 m 3. Vastaavalla sateella koko kaava-alueella syntyvä laskennallinen virtaama olisi 124 l/s ja muodostuva hulevesimäärä olisi 75 m 3. Taulukko 5. Viivytysrakenteeseen johdettavien alueiden laskennallinen hulevesimäärä ja virtaama VIIVYTYSRAKENTEESEEN/TEISIIN JOHDETTAVILLA ALUEILLA SYNTYVÄ HULEVEDEN MÄÄRÄ JA VIRTAAMA Sadetapahtuma Virtaama Huleveden määrä Toistuvuus Intensiteetti (l/s/ha) Kesto (s) Sademäärä (mm) l/s m 3 Kerran 5 vuodessa ,8 72,7 21,8 Kerran 5 vuodessa ,8 50,3 30,2 Kerran 10 vuodessa ,6 33,6 60,4 7.4 Tulevan maankäytön vaikutukset huleveden laatuun Tulevalla maankäytöllä voi olla pieni vaikutus kaava-alueella syntyvän huleveden laatuun asfaltoitujen parkkipaikkojen rakentamisen myötä. Laadullista muutosta ei kuitenkaan voida pitää merkittävänä. Kaava-alueesta tulee olemaan kattopintaa noin 21 %, joilla muodostuvia hulevesiä voidaan pitää maanpinnalla syntyviä vesiä puhtaampina. Asfalttialueita tulee olemaan noin 10 %. Asfaltoiduilta alueilta voidaan olettaa kulkeutuvan pieniä määriä öljyjä sekä muita katualueille tyypillisiä epäpuhtauksia. 8 Suositeltava hulevesien hallintaratkaisu Tässä suunnitelmassa myöhemmin esitettävä keskitetyn huleveden hallintarakenteen sijoituspaikka sijaitsee hiesualueella, joten huleveden imeytystä ei suositella. Huleveden hallintaratkaisuksi esitetään huleveden viivyttämistä kaava-alueella ja johtamista viivytysrakenteiden kautta Luhtaankadun hulevesiviemäriin. Huleveden viivytysrakenteiden sijainti on esitetty liitteenä 2. Huleveden viivytysrakenne esitetään ympäröitäväksi tiiviskalvolla, jotta huleveden pääsy maaperään hulevesirakenteesta estettäisiin. Täten varmistuttaisiin, siitä että hulevedet eivät aiheuttaisi arvaamattomista maaperäolosuhteista johtuen riskiä muille rakenteille ja huleveden johtaminen olisi hallittua. 8.1 Tarvittava viivytystilavuus Viivytystilavuudeksi esitetään Tampereella käytetyn hule-9 kaavamääräyksen mukaista viivytystilavuutta. Tällöin tontilla syntyviä hulevesiä tulee viivyttää 1 kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohden. Tällöin kaava-alueella vaadittava viivytystilavuus olisi rakennettavasta katto- ja asfalttipinnasta johtuen 38 m 3. Tampereella yleisesti käytetty Hule-9 kaavamääräys sopisi kohteeseen hyvin ja olisi kohtuullisen hyvin toteutettavissa. Viivytysvaatimus ei koske olemassa olevia rakenteita, joihin ei tehdä muutoksia. Täten viivytysvaatimus ei koskisi tässä yhteydessä kaava-alueelle 1990-luvulla rakennettuja, asuinrakennuksia. Kaavamääräys realisoituisi kuitenkin tulevaisuudessa näidenkin rakennusten ja alueen pintojen osalta mikäli kaava-alueella toteutettaisiin kyseisiä rakennuksia koskevia muutoksia. Hule-9 kaavamääräyksen mukainen viivytystilavuus riittäisi viivyttämään kokonaisuudessaan kerran 5 vuodessa toistuvan sadetapahtuman, jonka aikana sataisi

10 Pappilan asemakaavan nro mm vettä ja jonka kesto olisi 10 minuuttia. Loput viivytysrakenteeseen johdettavasta sadannasta johtuisi Luhtaankadun hulevesiviemäriä kohti ylivuotona. Viivytysrakenteeseen ei tulisi asentaa liian suurta purkuputkea, jotta syntyisi padotusta ja rakenne toimisi hule-9 kaavamääräyksen mukaisesti. Kaava-alueelle on suunniteltu uutta kattopinta-alaa noin 1600 m 2 ja uutta asfaltti- ja laattapinta-alaa noin 1600 m 2. Täten kaava-määräyksen mukainen, tarvittava viivytystilavuus olisi noin 32 m Suositeltava viivytysrakenne Viivytystilavuuden toteuttamiseen suositellaan käytettäväksi maanalaisia viivytysrakenteita ja tarkemmin viivytyskasetteja. Käytettäessä kasettirakennetta varmistuttaisiin myös viivytysrakenteiden huollettavuudesta. Järjestelmään tulisi asentaa laitevalmistajan ohjeiden mukaiset huoltokaivot huollon mahdollistamiseksi. Kaava-alueen maanpinnankorkeudet mahdollistaisivat kaavamääräyksen mukaisen viivytystilavuuden toteuttamisen käyttäen yhtä viivytysrakennetta, johon rakennettavilla asfaltti- ja kattopinnoilla syntyvät hulevedet johdettaisiin. Viivytysrakenne tulisi asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rakenteen sijoittamisessa liitteessä 2. esitetylle kartalle on huomioitu seuraavia suojaetäisyyksiä: - 5 m etäisyys rakennuksista m päähän kellaritiloista - 3 m etäisyys puustoon Liitteessä 2. on esitetty myös pinnat, joilta hulevedet johdetaan viivytysrakenteeseen. Nämä pinnat on yhdistetty toteutettavaksi esitettyyn hulevesiviemäriin. Pinta-ala, jolta hulevesiä johdettaisiin viivytysrakenteeseen, olisi yhteensä noin 3200 m 2. Täten kaava-määräyksen mukainen viivytystilavuus olisi 32 m 3. Liitteessä 2. On esitetty myös arvio laskennallisesta tilantarpeesta hulevesikasetteja käyttämällä. Tilantarve riippuu valittavan laitevalmistajan kasettien koosta. Kuvassa 1. on esitetty alustava arvio tilavarauksesta huleveden viivytysrakenteelle kaseteilla toteutettuna. Rakenteen metrin tarkkuudella arvioidut mitat ilman rakenteen ympärille asennettavaa tiiviskalvoa olisivat: - Korkeus noin 2 m - Leveys noin 5 m - Pituus noin 8 m.

11 Pappilan asemakaavan nro Kuva 4. Viivytysrakenteen periaatekuva 8.3 Vaihtoehtoinen viivytysratkaisu Liitteessä 2. On esitetty kaava-alueella sijaitsevat johdota sekä olemassa oleva hulevesiverkosto. Viivytysvaatimuksen mukainen viivytystilavuus on toteutettavissa myös käyttäen kahta erillistä viivytysrakennetta. Kiinteistöllä on tällä hetkellä kaksi liitosta Luhtaankadun hulevesiviemäriin. Tällöin olisi suositeltavaa rakentaa toinen viivytysrakenne parkkipaikan P2 alle ja johtaa sinne liitteen 2. mukaisten pysäköintialueiden P1, P2 ja rakennuksen G hulevedet. Rakennusten H. I ja J sekä parkkipaikkojen P3 ja P4 hulevedet johdettaisiin tässä suunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Tämän ratkaisuvaihtoehdon tarkoituksena olisi välttyä rakennukselta E tulevien johtojen ja kaapeleiden alitukselta ja mahdollisilta johtosiirroilta. 9 Tulvareitit Huleveden viivytysrakenne tulee varustaa ylivuotoputkella. Kaava-alue viettää verrattain voimakkaasti länsi-itä- ja pohjoinen etelä suunnassa Luhtaankadun suuntaan. Esimerkiksi rankkasateen aiheuttama pintavalunta ohjautuisi siis kaava-alueelta Luhtaankadulle. Merkittävin ongelma olisi oletettavasti Luhtaankadulle vieviin sorateihin kohdistuva eroosio. 10 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat laadultaan huonoja mm. veden mukana kulkeutuvan kiintoaineksen vuoksi. Rakentamisen aikaiset hulevedet tulisi käsitellä väliaikaisilla ratkaisuilla kaava-alueen sisällä.

12 Pappilan asemakaavan nro Rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan tarkoitettujen rakenteiden sijaintia voidaan muuttaa rakennustyömaalla tarpeen mukaan. Huleveden hallintaan tarkoitettuja kaivoja ja putkia voidaan hyödyntää rakentamisen aikaisten hulevesien johtamisessa, mutta viivytysrakenteeseen ei rakentamisen aikaisia vesiä tule johtaa rakenteen tukkiutumisvaaran vuoksi. Kaava-alueelle voidaan esimerkiksi muotoilla painanteita niille paikoille, joihin hulevettä luontaisesti työmaalla kerääntyy. Painanteiden reunat voidaan rakentaa esimerkiksi murskeesta ja suodatinkankaasta. Painanteista voidaan toteuttaa hallittu purku haluttuun purkupaikkaan. Riippuen alueen rakentamisen vaiheistuksesta, voitaisiin alueelle toteuttaa esimerkiksi tulevan eteläisimmän pysäköintialueen kohdalle väliaikainen hulevesiallas rakentamisen aikaisten hulevesien hallitsemiseksi. Altaaseen voitaisiin johtaa hulevettä muualta kaavaalueelta esimerkiksi ns. pintavetona väliaikaisilla hulevesiputkilla. Altaaseen vaitaisiin rakentaa suodattava purkurakenne murskepatoa ja suodatinkangasta käyttäen. Huleveden purku altaasta voitaisiin toteuttaa kaava-alueen hulevedet Tampereen Veden verkostoon johtavaan kaivoon. 11 Ehdotus kaavamääräyksiksi Tonttikohtaisesta huleveden hallinnasta esitetään määrättäväksi asemakaavassa siten, että asemakaavan muutoksessa käytettäisiin hule-9 kaavamääräystä. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden (1m 3 /100m 2 ). Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 12 Yhteenveto Kaava-alueella syntyvät verrattain nopean virtausnopeuden ja suuren hulevesimäärän tuottavat katto- ja asfalttipinnat viemäröitäisiin viivytysrakenteen kautta Luhtaankadulla sijaitsevaan hulevesiviemäriin. Hulevesien hallintaa koskevaksi kaavamääräykseksi ehdotetaan hule-9 kaavamääräystä. Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1390592 Infran hankenumero: 4031326F Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 ID- numero 1 650 085 Hulevesiselvitys 22.2.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat... 3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Hulevesiin liittyvää

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan hulevesiselvitys. Raportti

Asemakaavan hulevesiselvitys. Raportti Raportti 7.5.2014 7.5.2014 1 (14) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Toukokuu 2017 YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS Tarkastus Laatija

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Koukkuniemen asemakaavan 8568 hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavan ehdotusvaiheen raportti. Suunnittelupalvelut

Koukkuniemen asemakaavan 8568 hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavan ehdotusvaiheen raportti. Suunnittelupalvelut Koukkuniemen asemakaavan 8568 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavan ehdotusvaiheen raportti Donna id: 1684892 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Raportti ID 1 240 957 2.12.2014 2.12.2014 1 (13) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Matti Kaurila, Espoon tilakeskus Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 20.1.2017 TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS 2 Päivämäärä 20.1.2017 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo Tietäjäntie 4, Espoo 3.0.206 3.0.206 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia... 3 3.2 Maaperäolosuhteet...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS RIIHIMÄEN KAUPUNKI,

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

Asemakaavan nro 8610 (Sulkavuori) hulevesiselvitys

Asemakaavan nro 8610 (Sulkavuori) hulevesiselvitys ID 1 548 659 19.8.2016 19.8.2016 1 (20) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Selvitysalueen sijainti...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU

POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Vastaanottaja Järvenpään kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesitarkastelu Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510007839 POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN ALUE HULEVESITARKASTELU Päivämäärä

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

Laattapiste Collection Tampere. Lielahti, Sellukatu 20 HULEVESI- SELVITYS Työnro

Laattapiste Collection Tampere. Lielahti, Sellukatu 20 HULEVESI- SELVITYS Työnro Laattapiste Collection Tampere Lielahti, Sellukatu 20 HULEVESI- SELVITYS 30.6.2011 Työnro 416683 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Hulevesiin liittyvää

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Hulevesisuunnitelma. Kulomäentie II asemakaava-alue, Tuusulan kunta. Luonnos YMP31419

Hulevesisuunnitelma. Kulomäentie II asemakaava-alue, Tuusulan kunta. Luonnos YMP31419 Kulomäentie II asemakaava-alue, Tuusulan kunta Luonnos 29.5.2015 YMP31419 29.5.2015 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista

Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista 5.9.2017 Sisällys 1 Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä... 2 2 Tampereen

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta.

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta. 7.7.2016 1 (7) PIISPANKALLIO KUNNALLISTEKNIIKAN 1 Vesihuolto Tämä on päivitetty raportti, jossa aikaisemman selvityksen (päivätty 6.3.2015) lähtötietoihin tulleet muutokset on huomioitu. Vesihuollon ja

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy 1 APOTTI TAMPEEEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID 789 804 2 PÖYY FINLAND OY Sivu 1 (14) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

ID-numero Varalan asemakaavan muutos, nro 8415 Varalankatu 36, Tampere HULEVESI- SELVITYS Projektinro

ID-numero Varalan asemakaavan muutos, nro 8415 Varalankatu 36, Tampere HULEVESI- SELVITYS Projektinro ID-numero 394376 Varalan asemakaavan muutos, nro 8415 Varalankatu 36, Tampere HULEVESI- SELVITYS 11.5.2012 Projektinro 417272 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Selvityksen sisältö ja

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 Hulevesiselvitys ja suunnitelma Donna ID 638 408 Revisio B Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj.

Lisätiedot

Liite 5. Ylivieskan kaupunki. Savarin alueen hulevesiselvitys. Hulevesiselvitys Päivitys HKM Infra Oy

Liite 5. Ylivieskan kaupunki. Savarin alueen hulevesiselvitys. Hulevesiselvitys Päivitys HKM Infra Oy Liite 5 999 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesiselvitys Hulevesiselvitys Päivitys 14.12.2016 HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo SAVARIN ALUEEN

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30808 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (14) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI NORMAALIKOULUN ASEMAKAA- VAMUUTOKSEN NRO 8577 HULEVESISELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI NORMAALIKOULUN ASEMAKAA- VAMUUTOKSEN NRO 8577 HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Syyskuu 2016 ID 1 588 910 TAMPEREEN KAUPUNKI NORMAALIKOULUN ASEMAKAA- VAMUUTOKSEN NRO 8577 HULEVESISELVITYS NORMAALIKOULUN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Tampere/ Pyynikki/ 8561

Tampere/ Pyynikki/ 8561 ID- numero 1 5 4 2 270 Hulevesiselvitys, luonnos 29.02.2016 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen ja tuleva

Lisätiedot

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Raporttiluonnos 0155-D2189 17.11.2008 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavan nro 8527 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavan nro 8527 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Tesoman rautatiekorttelin asemakaavan nro 8527 Raportti Elina Teuho, Olli Nissinen 1.0 15.3.2016 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 15.3.2016 ID 1 726 989 15.3.2016 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, METSÄKYLÄN OYK HULEVESISELVITYS

YLÖJÄRVI, METSÄKYLÄN OYK HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Syyskuu 2012 YLÖJÄRVI, METSÄKYLÄN OYK HULEVESISELVITYS alivirtaamat saattavat pienentyä jonkin verran. Pohjaveden muodostumisalueen

Lisätiedot

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Tampereen kaupunki Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Raportti Elina Teuho 23.8.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 23.8.2017 ID 1 812 115 Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys 23.8.2017 1 (15)

Lisätiedot

Engelinrannan hulevesien hallinta

Engelinrannan hulevesien hallinta Engelinrannan hulevesien hallinta Alustavat tulokset 24.11.2015 Hämeenlinna When infrastructure counts. Lähtökohdat 2 Sibeliuksenkadun hulevesiviemäri tulvii linjaautoaseman kohdalla, ongelma ratkaistava

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot