Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys"

Transkriptio

1 Raportti Päivitys

2 (15) Sisältö 1 JOHDANTO Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnitteluorganisaatio SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA Suunnittelualueen sijainti ja maankäyttö Tuleva maankäyttö Valuma-alue ja reitit HYDROLOGINEN TARKASTELU Hulevesimallin rakenne ja lähtökohdat Mallilla tehdyt tarkastelut Yleistä Tonttikohtaisen viivytyksen vaikutukset Keskitetyt viivytysrakenteet TULVAREITIT Periaatteet Havaitut ongelmat RAKENTAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA YHTEENVETO... 15

3 (15) 1 JOHDANTO 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Työssä laaditaan hulevesien hallintasuunnitelma Marjamäen korttelia 905 koskien. Tarkoituksena on päivittää Marjamäen alueellista hulevesisuunnitelmaa nykytilannetta vastaavaksi sekä määritellä korttelin rakentamisen edellyttämät hulevesien hallintamenetelmät, käytännössä viivytysrakenteet. Menetelmien suunnittelussa hyödynnetään hulevesimallinnusta, jolla osoitetaan tarvittavat mitoitukset putkijärjestelmille ja avouomille sekä erilaisille viivytysrakenteille tonteilla ja yleisellä alueella. Selvitys laadittiin keväällä 2014 ja sitä päivitettiin maaliskuussa 2015 keskitettyjen viivytysratkaisujen sijoittumisen ja mitoituksen osalta. Päivitys koskee raportin kohtaa 3.3 keskitetyt viivytysrakenteet sekä suunnitelmakarttaa (liite 1). Päivityksessä kaava-alueen läheisyydessä tehtävää viivytystä tehostettiin ja alempana Vt3 läheisyydessä kevennettiin. 1.2 Suunnitteluorganisaatio Suunnitelma on laadittu Sito Oy:ssä, vastuuhenkilönä dipl.ins. Perttu Hyöty. Työn tilaajana on ollut Lempäälän Vesi, yhteyshenkilönä toimitusjohtaja Lasse Sampakoski. 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA 2.1 Suunnittelualueen sijainti ja maankäyttö Suunnittelun kohteena sijaitseva korttelialue 905 sijaitsee Lempäälän Marjamäessä Ideaparkin pohjoispuolella ja rajautuu vanhaan Helsingintiehen (Mt130). Korttelin pinta-ala on noin 17 hehtaaria. Alueen sijainti ja nykyistä maankäyttöä on havainnollistettu kuvassa 2. Kuva 1. Suunnittelualueen nykyinen maankäyttö (ilmakuva MML)

4 (15) 2.2 Tuleva maankäyttö Kortteliin 905 on tulossa tehokasta maankäyttöä, joka koostuu liiketiloista ja työpaikoista ja muista vastaavista toiminnoista. Nykytilanteeseen verrattuna alue muuttuu lähes täysin vettä läpäisemättömäksi, mistä aiheutuu huomattava pintavalunnan määrän kasvu. Hulevesiselvityksen pohjana ollut tontinkäyttösuunnitelma on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Tontinkäyttösuunnitelma 2.3 Valuma-alue ja reitit Selvitysalue sijoittuu noin 2 km 2 valuma-alueelle, joka laskee valtatien 3 alitse 1000B rummun kautta Palomäentien pohjoispuolella. Marjamäen alueesta aiemmin laaditun hulevesiselvityksen (Ramboll 2012) mukaan Vt3 alittavan rumpu on mitoitettu virtaamalle 750 l/s, mitä ei tulisi ylittää tulevan maankäytönkään myötä. Valuma-alueelle tulee suunnitellun korttelin 905 lisäksi muitakin työpaikka-alueita, joilla muodostuvia hulevesiä on myös viivytettävä. Valuma-alue on esitetty kuvassa 3.

5 (15) Kuva 3. Vt3 alittavan 1000B rummun valuma-alue 3 HYDROLOGINEN TARKASTELU 3.1 Hulevesimallin rakenne ja lähtökohdat Hulevesiin liittyvät mitoituslaskelmat tehtiin käyttäen EPA SWMM hulevesimallia. Malli koostuu hydrologisesta valuma-aluemallista ja hydraulisesta verkostomallista ja sillä voidaan tarkastella eri sateilla muodostuvien hulevesien määrää ja tarvittavaa verkosto- ja viivytyskapasiteettia eri sadetapahtumilla. Malli rakennettiin hyvin tarkasti korttelialueen sisältä ja yleispiirteisemmin lähiympäristöstä. Tarkoituksena oli mallintaa rakennettavilta alueilta tai niiden välittömästä lähiympäristöstä muodostuva virtaamat, joita viivytetään tai johdetaan samoilla järjestelmillä. Korttelialueen sisällä malliin syötetty maankäyttö sekä putkiverkosto perustui tontinkäyttösuunnitelman päivättyyn versioon. Tonttien asfaltti- ja kattopinnat jaettiin edelleen pienempiin osavaluma-alueisiin ja tonttien sisäinen putkisto rakennettiin malliin oletettuna. Valuma-alueen pohjoisosaa tai itäreunaa ei sisällytetty malliin, mutta sen vaikutus huomioitiin syöttämällä Kaurasuon suunnasta hydrauliseen malliin tasaista 250 l/s virtaamaa, minkä arvioitiin vastaavan rakentamattomalla alueella muodostuvaa virtaamaa keväällä lumien sulaessa tai pitkien syyssateiden aikana. Tästä muodostui myös hulevesien hallinnan tavoitetaso, eli kun Vt3 alittava virtaama ei saanut ylittää 750 l/s ja rakentamattomilta alueilta tulee pohjalle 250 l/s virtaama, pitää rakennettavien alueiden virtaama viivyttää tasoon 500 l/s. Liikennevirasto edellyttää nykyään valtateiden kuivatusjärjestelmissä mitoitustoistuvuutta 1/100a, mistä johtuen mallinnustarkastelut ja menetelmien mitoitus tehtiin käyttäen näin poikkeuksellisen suurta sadetta. Mallin rakennetta on havainnollistettu kuvassa 4.

6 (15) Kuva 4. Mallin rakenne 3.2 Mallilla tehdyt tarkastelut Yleistä Hulevesimallinnuksella pyrittiin ensisijaisesti tarkastelemaan korttelin 905 hulevesien viivytystarvetta, putkiviemäreiden mitoitusta sekä tonttikohtaisten viivytysmenetelmien vaikutusta. Toisena tavoitteena oli määritellä mitoitus keskitetyille viivytysjärjestelmille, joilla saadaan koko etelästä Vt3 alitukseen purkavan osavaluma-alueen virtaama viivytettyä tasolle 500 l/s jolloin valtatien alittavan rummun maksimivirtaama oli 750 l/s Tonttikohtaisen viivytyksen vaikutukset Ensimmäisenä tarkasteltiin mahdollisten tonttikohtaisten viivytysjärjestelmien vaikutus korttelin läpi rakennettavan huleveden kokoojaviemärin mitoitukseen. Tontinkäyttösuunnitelmassa esitetty hulevesiviemäri on latvaosaltaan kokoa 315M ja kasvaa siitä kokoon 900M ennen purkua Kivimurrontien ali laskevaan ojaan. Mallintamalla todettiin, että viemärilinja vetää kerran kahdessa vuodessa toistuvan 15 minuutin sateen aiheuttamat hulevedet ilman ongelmia, mutta jo 1/5a toistuvuudella saman kestoinen sade aiheuttaa linjan latvaosien pienissä putkissa maanpinnan tasoon ulottuvaa padotusta (ks. kuva 5)

7 (15) Kuva 5. Päälinjan vedenpinta 1/5a 15 minuutin sateella. Tonttikohtainen hulevesien hallinta simuloitiin lisäämällä malliin kunkin tontin purkupisteeseen viivytysallas, jonka tilavuus oli 0,5 m3 jokaista 100 m2 läpäisemätöntä pintaa kohden, mikä vastaa 5 mm sademäärän viivyttämistä. Tonttikohtaiset viivytystilavuudet vaihtelivat tällöin välillä m 3 ja yhteistilavuus on noin 600 m 3. Tällä pienehkölläkin viivytyksellä oli suurta vaikutusta lyhyillä rankkasateilla muodostuviin virtaamiin ja päälinjan kapasiteettiin. Linjan loppuosaa (kuvassa väli 2-3) voitiin pienentää koosta 900M (sisämitta NS800) kokoon NS600 ja siltikin 1/5a 15 minuutin sateella padotus on hyvin vähäistä. Tonttikohtaisen viivytyksen vaikutusta on havainnollistettu kuvassa 6. Kuva 6. Päälinjan vedenpinta 1/5a 15 min sateella kun tonteilla on viivytystä.

8 (15) Maltillisellakin tonttikohtaisella viivytyksellä saavutetaan hyviä tuloksia tontin putkiviemäreiden kapasiteetin parantamisessa ja paikallisten tulvariskien vähentämisessä. Tonttikohtaiset järjestelmät suositellaankin toteutettavaksi. 3.3 Keskitetyt viivytysrakenteet Yleiskuvaus Tonttikohtaisilla viivytysmenetelmillä voidaan vähentää hulevesitulvan riskiä korttelialueen sisällä, mutta pyrittäessä valuma-aluetason tavoitteeseen eli säilyttämän valtatien 3 alituksessa huippuvirtaama 750 l/s, tarvitaan niiden lisäksi suurehkoja keskitettyjä viivytysalueita. Keskitettyillä rakenteilla viivytetään korttelin 905 hulevesien lisäksi valuma-alueen muun suunnitellun maankäytön hulevesivirtaamaa. Tässä esitetyt viivytysratkaisut perustuvat aiemmin laadittuun yleissuunnitelmaan ja niiden tyyppiä, sijaintia ja mitoitusta on tarkistettu täsmentyneen maankäytön sekä mallinnustulosten perusteella. Korttelin 905 välittömään läheisyyteen toteutetaan kaksi viivytysrakennetta, yksi allas Kivimurrontien lounaispuolelle, jossa viivytetään vain korttelin 905 hulevesiä sekä viivytysoja, joka levenee alaosastaan altaaksi, Kivimurrontien koillispuolelle uutta katulinjausta noudatellen. Ratkaisuja on havainnollistettu kuvassa 7. Viivytysallas 1 Kuva 7. Keskitetyt viivytysrakenteet korttelin 905 läheisyydessä. Esitetty viivytysallas sijoittuu luontaiseen notkopaikkaan, jota rajaavat Kivimurrontie sekä uuden korttelin liikenneväylät ja josta nykyisellään laskee oja Kivimurrontien alitse. Nykyistä rumpua voidaan todennäköisesti jatkossakin käyttää huleveden purkureittinä. Rummun yläpuolella ojan vartta leikataan tulvatasanteeksi siten, että altaan vesitilavuudeksi saadaan korkeuksien välillä noin 2500 m 3. Nykyinen ojan pohja on noin tasossa ja tuleva tontti tason +109 yläpuolella, joten allas voidaan tehdä verrattain syvänä ja siten pinta-alaltaan tehokkaasti.

9 (15) Altaan purkurakenteeksi määritettiin 300 mm pyöreä aukko sekä ylivuotokynnys, jonka kautta vesi lähtee purkautumaan ilman kuristusta kun vedenpinta nousee lähelle tasoa Esitetty allas viivyttää korttelin purkuvirtaamaa tehokkaasti ja äärimmäistenkin tilanteiden virtaama voidaan kuristaa tasolle, joka ei aiheuta haittaa alapuolisilla virtausreiteillä. Altaan toimintaa on kuvattu kuvissa Kuva 8. Viivytysaltaan tulo- ja purkuvirtaama 1/10a 60 min sateella Kuva 9. Viivytysaltaan tilavuus ja vedenkorkeus 1/10a 60 min sateella

10 (15) Kuva 10. Viivytysaltaan tulo- ja purkuvirtaama 1/100a 60 min sateella Kuva 11. Viivytysaltaan tilavuus ja vedenkorkeus 1/100a 60 min sateella Esitetty viivytysallas toimii hyvin virtaamien rajoittajana myös erittäin rankoilla sateilla. Allas sijoittuu luontaiseen notkelmaan jolloin sen rakentamiskustannukset eivät ole suuria. Altaan mallinnustarkasteluissa on oletettu, että tonttikohtaiset viivytysratkaisut tehdään edellä esitetyllä tavalla. Mikäli tonttikohtaista viivytystä ei ole, tarvittaisiin altaaseen noin 600 m 3 enemmän viivytystilavuutta saman vaikutuksen saavuttamiseksi.

11 (15) Ylempi viivytysoja ja viivytysallas 2 Kivimurrontien koillispuolella nykyinen oja kulkee tulevan tontin poikki, mistä johtuen se tulee siirtää tai putkittaa. Mikäli oja putkitetaan, tulisi varautua toteuttamaan putkituksen jälkeen toinen viivytysallas, jolla viivytetään korttelin 905 pohjois- ja itäpuolisten uusien rakennettavien alueiden hulevesiä. Järkevin ratkaisu olisi siirtää oja tulevan kaavatien vartta kulkevaksi, jolloin se toimii samalla alueellisena kuivatus- ja purkureittinä ja samalla ojan tilavuutta voidaan käyttää viivytykseen. Loivaluiskainen avooja tarvitsee noin 15 metrin tilavarauksen huomioiden nykyisen ojan pohjan taso sekä ympäristön maanpinnat. Kaivettavan ojan pituus on noin 430 metriä ja sinne muodostuu lähes 4000 m 3 viivytystilavuutta vedenkorkeuden +108 alapuolelle. Ojan purkupäähän toteutetaan lisää viivytystilavuutta noin 2000 m 3 leventämällä ojan loppupää altaaksi. Purkupisteeseen tehdään vastaavanlainen virtaamansäätörakenne kuin altaaseen 1, eli pohjan tasossa on 300 mm purkuaukko ja ylivuotokynnys tasolla Viivytysojaan johdettaisiin korttelin 905 alueelta purkautuvan virtaaman lisäksi noin 20 hehtaarin rakennettujen alueiden hulevedet. Ojan toimintaa erittäin rankalla sateella on havainnollistettu kuvassa 12. Kuva 12. Viivytysojan 1 purkuvirtaama ja vedenkorkeus 1/100a 60 min sateella Kuten kuvasta voidaan nähdä, ilman ojan toteuttamista viivyttävänä rakenteena virtaama nousee erittäin suureksi ja ylittää vt3 alittavan rummun kapasiteetin kaksinkertaisesti. Oja toimii kuitenkin viivytyksessä erittäin hyvin ja erittäin rankalla sateellakin ojan vesisyvyys jää alle tason ja purkuvirtaama voidaan rajoittaa alle 300 l/s tasoon. Ylemmän viivytysojan periaatepoikkileikkaus on esitetty kuvassa 13.

12 (15) Alempi viivytysoja Kuva 13. Ylemmän viivytysojan periaatepoikkileikkaus. Ennen valtatien 3 alittavaa rumpua tarvitaan vielä toinen viivytysoja varmistamaan että rumpuun johdettava virtaama pysyy sallituissa rajoissa. Tämä alempi viivytysoja toteutetaan nykyistä syvää Vt3 suuntaista pelto-ojaa käyttämällä ja siinä hallitaan ne ympäristön hulevedet joita ei voida johtaa ylempään viivytysojaan. Ojan purkupisteeseen rakennetaan virtaamansäätörakenne, jossa on 450 mm pyöreä aukko ojan pohjan tasossa sekä ylivuotokynnys, jonka kautta vesi lähtee purkautumaan ilman kuristusta kun vedenpinta nousee lähelle tasoa Nykyistä ojaa ei tarvinne juuri leventää. Järjestelyä on kuvattu kuvassa 14, ojan nykytilaa kuvassa 15 ja sen toimintaa kuvassa 16. Kuva 14. Alemman viivytysojan periaate.

13 (15) Kuva 15. Syvä pelto-oja kuvattuna pohjoisesta etelään Kuva 16. Viivytysojan 2 purkuvirtaama ja vedenkorkeus 1/100a 60 min sateella Alempikin viivytysoja on ehdottoman tarpeen valtatien 3 alittavaan rumpuun johdettavan virtaaman rajoittamiseen sallittuun tasoon. Marjamäen alueelle suunnitellun maankäytön hulevedet pystytään hallitsemaan tehokkaasti ylemmällä viivytysojalla ja altaalla, mutta myös lähempänä Vt3:a olevien, nykytilaan jäävien alueiden virtaamahuippuja tulee leikata, jotta Vt3 alituksen virtaama pysyy tason 750 l/s alapuolella.

14 (15) Mikäli oja voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla, pystytään sillä tehokkaaseen viivytykseen ja maksimivesipinta jää alle tasoon mallinnetulla erittäin rankalla 1/100a 60 minuutin sateella. Padotustaso 1/10a 60 minuutin sateella on noin Tarvittava viivytysvaikutus voitaneen saavuttaa ilman ojan mainittavaa leventämistä mutta ojan länsipuolelle joudutaan rakentamaan pengerrys, koska osa pellosta on tason alapuolella. Pellon kuivatuksen järjestäminen tulee tutkia tarkemmin jatkosuunnittelussa. Ojan periaatepoikkileikkaus on esitetty kuvassa 16. Kuva 17. Alemman viivytysojan periaatepoikkileikkaus 4 TULVAREITIT Periaatteet Hulevesijärjestelmien mitoituksen ylittäviä tilanteita varten on suunniteltava hulevesille tulvareitit, joilla varmistetaan veden hallittu johtaminen poikkeustilanteissa. Tulvareittien tulisi muodostaa yhtenäinen väylä muodostumisalueilta purkuojaan, vesistöön tai puistoalueelle, missä hulevedet eivät aiheuta enää mainittavaa tulvahaittaa. Maanpäälliset hulevesirakenteet kuten painanteet ovat osa tulvareittiketjua, mutta maanalaisia rakenteita varten niistä tulee huolehtia erikseen. Suunnittelualueen keskeinen tulvareitti on viivytysaltaasta lähtevä avo-oja, joka purkaa valtatien 3 alitse. Kaikki rakennettavat alueet tulisi toteuttaa tasaukseltaan siten, että hulevedet johtuvat niiltä painovoimaisesti ojaan. Aluevarausten sisällä tulvareitin pitäisi muodostaa tuleva katuverkko. Osa tulvareittisuunnittelua on pihojen tasauksen suunnittelu siten, että valumasuunnat ovat poispäin rakennuksista ja kaltevuudet riittävät hulevesien sujuvaan pintajohtamiseen. Tilanteissa, joissa hulevesiviemäriverkon kapasiteetti on ylittynyt, katualue toimii tulvareittinä. Katualueella tulvareittejä voidaan muodostaa käyttämällä yhtenäisiä reunakiveyksiä, jolloin hulevedet pysyvät tiettyyn rajaan asti katualueella.

15 (15) Havaitut ongelmat Korttelin 905 sisällä on tontinkäyttösuunnitelman ja tasaussuunnitelman perusteella tunnistettu kaksi riskikohtaa, joiden toteuttamista tulisi tarkastella uudestaan. Korttelin sisäisten katujen tasaus ei laske huleveden johtamissuunnan mukaisesti, vaan kummankin kadun tasauksessa on notko. Koska huleveden putkiviemäreitä ei voida toteuttaa niin suuriksi että niiden kapasiteetti riittää kaikissa tilanteissa, huleveden padottumista ja johtumista maan pintaa pitkin tulee esiintymään jossain vaiheessa. Ongelmakohdat ja ratkaisuehdotukset on esitetty kuvassa 15. Kuva 18. Havaitut ongelmat tulvareitteihin liittyen 5 RAKENTAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA Rakentamisen aikaiset hulevedet ovat poikkeuksetta laadultaan huonoja, koska niihin huuhtoutuu mm. häiriintyneistä maakerroksista runsaasti kiintoaineista. Rakennusvaiheen hulevedet voivat liettää alapuolisia ojia ja rumpuja pahastikin, mistä johtuen niiden käsittely on suositeltavaa. Esitettyjä allas- ja viivytysojarakenteita voidaan käyttää etupainotteisesti rakennusvaiheen vesien hallinnassa, mutta ne täytyy todennäköisesti ruopata rakennusvaiheen päätyttyä niihin kertyneen sedimentin poistamiseksi.

16 (15) 6 YHTEENVETO Lempäälän Marjamäkeen rakentuva kortteli 905 tulee aiheuttamaan huomattavaa kasvua hulevesien määrässä. Yhdessä muun samalle valuma-alueelle suunnittelun maankäytön kanssa rankkasateiden hulevesivirtaamat tulevat aiheuttamaan tulvimista ja eroosiota alapuolisilla virtausreiteillä ja valtatien 3 alittavassa rummussa ilman hallintatoimenpiteitä. Alueesta aiemmin laaditussa hulevesiselvityksessä vt3 rummun maksimivirtaamaksi on määritetty 750 l/s kerran sadassa vuodessa toistuvalla sateella, ja tästä noin 250 l/s on varattava rakentamattomilta alueilta tulevalle virtaamalle. Valuma-aluetasolla rakennettujen alueiden hulevesivirtaamat on tehokkaasti viivytettävissä sallittuun tasoon viivytysaltailla ja viivytysojastoilla, jotka sijoittuvat nykyisen pääpurkureitin yhteyteen. Tarvittava viivytystilavuus on yhteensä noin m 3. Tilavaraukset ovat osoitettavissa ilman suurta ristiriitaa suunnitellun maankäytön ja muiden toimintojen kanssa. Viivytyksen painopiste on uuden rakentamisen alueella, mutta lähelle Vt3:a tarvitaan myös nykytilaan jäävien alueiden virtaamahallintaa tulvatilanteissa. Korttelin 905 sisällä suositellaan toteutettavan tonttikohtaista hulevesien viivytystä mitoituksella 0.5 m 3 /100 m 2 läpäisemätöntä pintaa. Tällä maltillisella viivytyksellä ehkäistään korttelin sisäisiä hulevesitulvia ja vapautetaan putkiviemäreiden kapasiteettia. Korttelia leikkaava päähulevesiviemäri voidaan pienentää kokoon NS600 suunnitellun NS800 sijasta jos tonttikohtainen viivytys toteutetaan. Korttelin 905 tasaussuunnittelua pitää vielä tarkistaa jotta korttelin sisälle muodostuu yhtenäiset tulvareitit. Tämän hetken suunnitelmien perusteella korttelin sisällä on kaksi tasauksen notkopaikkaa, joissa verkostosta tulviva vesi pääsee purkautumaan kohti rakennuksia. Korttelin sisäisten katujen tasauksen tulisi laskea kohti huleveden purkupistettä, jotta myös putkiviemärin kapasiteetin ylittävä vesimäärä ohjautuu hallitusti. Mikäli alueelle tuleva toiminta on luonteeltaan sellaista, että öljy- tms. kemikaalien päästöt ovat mahdollisia, tulee tonttikohtaisesti selvittää öljynerotuksen tarve ja toteutusmahdollisuudet Sito Oy

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy. Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys. Raportti Hämeenlinnan kaupunki HS-Vesi Oy Tiiriön valuma-alueen hulevesiselvitys Raportti 29.5.2015 29.5.2015 1 (16) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT

BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA BASTUKÄRR HULEVESITARKASTELUT BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P17654 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Myllypuro II asemakaavan hulevesien hallintasuunnitelma

Myllypuro II asemakaavan hulevesien hallintasuunnitelma Loppuraportti ID 1 662 499 26.8.2016 26.8.2016 1 (18) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 1.3 Käsitteitä... 2 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom

Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Yleiskaavatason hulevesien hallintasuunnitelma case Östersundom Pienvesitapaaminen 2.6.2014 Perttu Hyöty Ympäristösi parhaat tekijät Hulevesien hallinnan kokonaisuus Selvitysalue kasvaa Tarkkuustaso kasvaa

Lisätiedot

Asemakaavan hulevesiselvitys. Raportti

Asemakaavan hulevesiselvitys. Raportti Raportti 7.5.2014 7.5.2014 1 (14) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

Engelinrannan hulevesien hallinta

Engelinrannan hulevesien hallinta Engelinrannan hulevesien hallinta Alustavat tulokset 24.11.2015 Hämeenlinna When infrastructure counts. Lähtökohdat 2 Sibeliuksenkadun hulevesiviemäri tulvii linjaautoaseman kohdalla, ongelma ratkaistava

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma

Tesoman asemakaavan 8351 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Raportti ID 1 240 957 2.12.2014 2.12.2014 1 (13) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen Timo Nikulainen 26.6.2012 26.6.2012 1 (13) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HULEVESIENHALLINTARATKAISUN KEHITTÄMINEN... 2 2.1 Karhuntassun

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Puhutaan Tammelan pihoista ja vesistä tilaisuus 13.6.2016 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvitysalue ja lähtökohtia työlle 2 Selvitysalueen muodostaa Tammelan

Lisätiedot

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU

EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU FCG Finnish Consulting Group Oy Hämeenlinnan kaupunki EURENINKADUN HULEVESITARKASTELU RAPORTTILUONNOS 31102 -P17030 FCG Finnish Consulting F Group Oy Eureninkadun hulevesitarkastelu I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

Kivenlahden hulevesimallinnus

Kivenlahden hulevesimallinnus 31.3.2017 31.3.2017 1 (19) SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 2 HULEVESIJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 Selvitysalue... 1 Verkostorakenne... 2 3 HULEVESIMALLINNUS... 4 Yleistä... 4 Virtaamalaskelmat...

Lisätiedot

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA Vastaanottaja Mänttä-Vilppulan kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä Joulukuu 2015 ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUE,

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo Tietäjäntie 4, Espoo 3.0.206 3.0.206 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia... 3 3.2 Maaperäolosuhteet...

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys

Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Tampereen kaupunki Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys Raportti Elina Teuho 23.8.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 23.8.2017 ID 1 812 115 Lahdesjärven AK8669 hulevesiselvitys 23.8.2017 1 (15)

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNNAN KAUPUNKI JA HÄMEENLINNNAN SEUDUN VESI OY MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU ESIKOPIO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21374 ESIKOPIO

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS

TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Matti Kaurila, Espoon tilakeskus Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 20.1.2017 TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS TUOMARILAN KOULU HULEVESISELVITYS 2 Päivämäärä 20.1.2017 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JAAKONKURUNTIEN ASEMAKAAVAN HULEVESIEN HALLINTA

JAAKONKURUNTIEN ASEMAKAAVAN HULEVESIEN HALLINTA 1 Vastaanottaja Rauman kaupunki / Jouni Mäkinen Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 10.3.2017 Laatija Ramboll / Päivi Paavilainen RAUMAN KAUPUNKI JAAKONKURUNTIEN ASEMAKAAVAN HULEVESIEN HALLINTA SISÄLTÖ

Lisätiedot

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta.

Päivitetty : Lisätty luvut katusuunnittelusta ja kustannusarviosta. 7.7.2016 1 (7) PIISPANKALLIO KUNNALLISTEKNIIKAN 1 Vesihuolto Tämä on päivitetty raportti, jossa aikaisemman selvityksen (päivätty 6.3.2015) lähtötietoihin tulleet muutokset on huomioitu. Vesihuollon ja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1390592 Infran hankenumero: 4031326F Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

Perkiönkadun hulevesiselvitys

Perkiönkadun hulevesiselvitys ID 1576350 1 (10) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUE JA SEN NYKYTILA... 1 2.1 2.2 2.3 Sijainti ja rajaus... 1 Valuma-alue ja vesiolosuhteet... 1 Maankäyttö... 2 3 HYDROLOGINEN TARKASTELU... 3 3.1 3.2

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: 1194949 Infran hankenumero: 4043222 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys

Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Hiekanpään alueen ja Pertinkujan asemakaavamuutoksen hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30808 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (14) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy TAMPEREEN KAUPUNKI VIROLAISTEN JA PILKKAKUUSEN VALUMA-ALUEIDEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Raporttiluonnos 0155-D2189 17.11.2008 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Linja-autoaseman alueen hulevesien hallintasuunnitelma

Linja-autoaseman alueen hulevesien hallintasuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KIURUVEDEN KAUPUNKI Linja-autoaseman alueen hulevesien hallintasuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26908 Raportti Puuronen Elisa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti

Helsingin kaupunki Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti FCG Planeko Oy Kuninkaankolmion aluerakentamisprojekti KUNINKAANTAMMEN OSAYLEISKAAVAN HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN HELSINGIN HULEVESISTRATEGIAN MUKAISEKSI Loppuraportti 0100-D2830 17.6.2009

Lisätiedot

Tullin alueen hulevesiselvitys

Tullin alueen hulevesiselvitys 24.5.2016 24.5.2016 1 (20) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 1.2 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 Projektin organisaatio... 1 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1 2.2 2.3 Keskustan valuma-alue... 2

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma Seilikaarenkulma, Espoon kaupunki Antti-Jaakko Koskenniemi 2.4.2015 2.4.2015 1 (15) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3.1 Nykyinen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella

Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella Hulevesien hallinta Vuoreksen alueella Hulevesifoorumi SYKE 21.10.2008 Perttu Hyöty, FCG Planeko OY Vuoreksen osayleiskaava alue Tampereen ja Lempäälän yhteisen Vuoreksen osayleiskaavan valmistelu aloitettiin

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PORVOON KAUPUNKI LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA LOPPURAPORTTI LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27132 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X 28.4.2016 KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X268236-003 1 Yhteystiedot Pöyry Finland Oy Terhi Renko Arto Muhonen PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS RIIHIMÄEN

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2.

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2. 250-AS-KEM 413,3 m2 250-KRSAA 453,9 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 349,1 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 348,5 m2 51,9 m2 VK VK P 3h+k+s 80,0 m2 JK / VK +s 38, m2 AUA 59,3 m2 56,2 m2 59,3 m2 56,2 m2

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Toukokuu 2017 YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS Tarkastus Laatija

Lisätiedot

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS

PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 5.2.2016, päivitetty 9.10.2017 Viite 1510016776 PAROONINMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS RIIHIMÄEN KAUPUNKI,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Engelinrannan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Raportti

Hämeenlinnan kaupunki. Engelinrannan hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Raportti Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan hulevesien hallinnan Raportti 9.12.2014 9.12.2014 1 (14) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot