KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS"

Transkriptio

1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS VALAISTUSSANEERAUKSEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

2 Työselitys (11) VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Hanke: Katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus Hanke pitää sisällään valaistuksen rakentamista Kauhajoen kaupungin alueella, käsittäen katuvalaistuksen sekä liikunta-alueiden valaistuksen. Hanke sisältää sekä valaistuksen saneerausta että uuden valaistuksen rakentamista Tilaaja: Kauhajoen kaupunki Tekninen toimi Hallintoaukio Kauhajoki Rakennuttaja: Kunnossapitopäällikkö Eetu Myllyniemi, p Jakeluverkon haltija: Fortum Sähkönjakelu Oy, p Sähkö- ja valaistussuunnittelu: Jonna Liius, FIXULUX OY Kalajoentie KALAJOKI YLEISET OHJEET Tämä työselitys täydentää Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 osaa 2. Työn tulee täyttää SFS 6000 sarjan standardien vaatimukset. Työssä noudatetaan myös voimassa olevaa sähkölainsäädäntöä. Lisäksi urakassa noudatetaan muita mahdollisia tilaajan ja urakoitsijan välisiä sopimuksia. Työtä ohjaa myös Ohje kaivutyön suorittamisesta Kauhajoen kaupungissa. Mikäli tämä työselitys on ristiriidassa kaivutyöohjeeseen nähden, niin ensisijaisesti noudatetaan kaivuohjetta. Työn suorittamisessa tulee noudattaa Ulkovalaistustöiden turvallisuusasiakirjaa ja siinä olevia ohjeita. Urakoitsijan on oltava KTMp 516/96 mukainen sähköalan ammattilainen ja työ vaatii sähkötöiden johtajan.

3 Työselitys (11) Työn suorittajilla tulee olla voimassa turvallisuusasiakirjassa esitetyt pätevyydet ja koulutukset, jotka tulee esittää viimeistään työmaan aloituskokouksessa. Selityksessä katuvalourakoitsijaan viitataan nimellä urakoitsija. Urakoitsija tekee kohteesta sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen HeadPower Oy Katu- ja aluevalaistuksen käyttöönottotarkastuspöytäkirja TP023 mukaiset tarkistuksen ja mittaukset, jotka urakoitsija toimittaa tilaajalle loppukuvientoimituksen yhteydessä. Tämä suunnitelma sisältää kaikki työsuoritteet, tarvikkeet ja laitteet, jotka vaaditaan suunnitelmien mukaisen työn saattamiseksi lopulliseen käyttökuntoon. Mikäli urakoitsija haluaa poiketa suunnitelluista ratkaisuista (kaapeloinnit, pylväät, jalustat, valaisimet), tulee siitä olla yhteydessä suunnittelijaan ennen työn toteuttamista. Jos urakoitsija haluaa omien rakennustöiden, työjärjestysten ja aikataulujen takia asentaa kaapeloinnit putkeen on tästä ja siitä aiheutuvista kustannuksista sovittava ennen ko. työvaiheen aloittamista urakoitsijoiden, rakennuttajan ja suunnittelijan kesken. Urakoitsijan on tutustuttava kohteeseen ja tarkistettava suunnitelma-asiakirjojen mukaiset tarvikkeet ja määrät ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista ja ilmoittaa niissä havaitsemansa virheet tai puutteet kirjallisesti rakennuttajalle ja suunnittelijalle.

4 Työselitys (11) TEKNISET VAATIMUKSET Tämän työselityksen otsikointi noudattaa Rakennustieto Oy:n InfraRYL 2006 osa 2 julkaisun nimikkeistöjä ja numerointia POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET Poistettavat rakenteet on esitetty purkupiirustuksessa SUOJATTAVAT RAKENTEET Alueella on muiden toimijoiden kaapeleita ja työn edetessä urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaapeleita ei vahingoiteta. Urakoitsija on velvollinen tilaamaan kaikki tarvittavat kaapelinäytöt, jotka on todennettava kirjallisesti. Kaikkien suojausta vaativien rakenteiden maanalaisten osien sijainnit merkitään maastoon näkyvästi ja yksiselitteisesti SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia sekä rakenteeltaan kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja ja tilaajan hyväksymiä. Ellei työselityksessä ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, saa urakoitsija valita ne itse. Työselityksestä poikettaessa on urakoitsijan todennettava poikkeavien tarvikemallien vastaavuus ja vaatimustenmukaisuus. Tarvikkeiden vaihdot on hyväksytettävä tilaajalla ennen niiden hankintaa. Suunnitelmissa olevat tarvikkeet ovat esimerkkejä, ko. tarvikkeet täyttävät vaadittavat tekniset ja laadulliset vaatimukset. Tarvikkeiden valinnassa on huomioitava, että valaistusratkaisun eri osien (valaisin, valaisinvarsi, pylväs ja jalusta) elinkaaret ovat yhdenmukaiset MAAKAAPELIRAKENTEET Maakaapelirakenteiden tarvikkeet Putkituksissa tulee käyttää kumitiivisteellisiä määräysten mukaisia muoviputkia. Ajoradan alituksissa tulee käyttää lujuusluokan A muoviputkia. Kaapeliputkien tulee olla standardin SFS 5608 mukaisia kaapelinsuojaputkia Kaapelit Käytettävien kaapelien on oltava voimassa olevien standardien mukaisia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia Varoitusnauha Energiakaapelien varoitusnauhan väri on keltainen (SFS 5608, sävy RAL1021)

5 Työselitys (11) Kaapelien paikannettavuus Mikäli kaapelit asennetaan matala-asennuksena (asennussyvyys < 0,5 m), kaapeliuraan on jälkeenpäin tehtävien paikannusten varmistamiseksi asennettava metallijohdin, jos kaapeli tai putkipatteri ei sisällä metallia. Metallijohtimen on oltava korroosionkestävää. Asennetuista laitteista taltioidaan sekä taso- että korkeussijainti. Matala-asennettujen laitteiden (asennussyvyys < 0,5 m) osalta sijaintitietokartoista on yksiselitteisesti ilmettävä, että kyseessä on matalaasennus Maakaapelien alusta Maakaapelit putkituksineen asennetaan kaivantoon hiekkapedin päälle. Hiekkapeti tuetaan tarvittaessa suodatinkankaalla. Asennusalustan on oltava InfraRYL osa 1 luvun Asennusalusta mukainen Maakaapelin asentaminen Maakaapelit asennetaan ilman jatkoksia, missä mahdollista. Nykyiset kaapelit liitetään uusiin ulkokäyttöön tarkoitetuilla, liimallisilla kutistemuovijatkoilla. Maakaapelien avonaisiksi jäävät päät oikosuljetaan ja suojataan ulkokäyttöön tarkoitetuilla liimallisilla kutistetupeilla. Kaapelien asennuksessa on otettava huomioon valmistajan ilmoittamat asennusohjeet, kuten kaapelin minimitaivutussäde vetovaiheessa ja valmiissa asennuksessa sekä lämpötilarajoitukset. Kaapelien asennuksessa on huomioitava, että kaapelit eivät jää puristuksiin jalustaan. Pylväille on varattava riittävä kytkentävara. Kaikki kaapelit merkitään molemmista päistä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää merkkiä. Merkinnät tehdään koneellisesti. Kaapeleihin merkitään kadun nimi ja pylvään numero ja kaapelityyppi. Valaistus tulee jakaa tasaisesti eri vaiheille. Varakaapelit ryhmien jakorajoilla merkitään selvästi erillisillä kaapelimerkeillä. Teiden alituksissa käytetään suojaputkia, asennuksessa noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. Ennen asennusta tarkastetaan, että putkikaivanto ja asennusalusta ovat suunnitelmien mukaiset. Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat asennusalustaan koko pituudeltaan. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle asennusalustalle. Käyttämättömien putkien päät tulpataan vesitiiviisti ja putkeen asennetaan vetonaru. Kaapelinsuojaputkeen TEL-110A saa asentaa enintään kolme AXMK 4x25 S maakaapelia. Urakoitsija tarkastaa ja hyväksyy kirjallisesti kaapelien ja suojaputkien asennukset. Urakoitsija tekee eristysvastusmittaukset ennen kytkentätöitä ja käyttöönottoa. Tulokset kirjataan työmaapöytäkirjaan.

6 Työselitys (11) Varoitusnauhan asentaminen Kaapelien ja suojaputkien yläpuolelle maahan asennetaan varoitusnauha varoittamaan kaapelin sijainnista. Varoitusnauha asennetaan n. 0,3 m:n etäisyydelle maanpinnasta tai valmiin päällysteen pinnasta keskelle kaivantoa Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tarkemittaukset Ennen kaapelikaivannon suojatäyttöä asennettu kaapeliverkko ja siihen kuuluvat rakenteet ja laitteet mitataan todellisen sijainnin toteamiseksi. Urakoitsija tilaa kartoituksen tilaajan ohjeen mukaisesti Maakaapelien asentamisen ympäristövaikutukset Työssä noudatetaan liitteenä oleva turvallisuusasiakirjan ohjeita ja muita kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä VALAISTUSRAKENTEET Urakoitsijan on seurattava rakentamisen aikana, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset sijainnit eivät ole ristiriidassa SFS EN sarjan standardien etäisyysarvojen tai muiden määräysten kanssa eikä pylvästä pystytetä rummun, liittymän tai muun vastaavan esteen kohdalle Valmis valaistusrakenne Työ käsittää kaikki suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt valaistusrakenteet, niiden hankinnat, asennukset ja tarkastukset. Urakoitsija vastaa kaikilta osin valaistusverkon rakentamisesta ellei kohdekohtaisissa ohjeissa ole muuta mainittu. Työn valmistuttua urakoitsija tarkentaa ja täydentää suunnitelma asiakirjat luovutusasiakirjoiksi. Urakoitsija luovuttaa valmiin asennuksen asiakirjat urakan valmistuttua Loppupiirustukset Loppupiirustuskansio pitää sisällään: kartat, joihin on merkitty tie- ja katuvalaistuslaitteet, maakaapelit ja ilmajohdot ryhmämerkintöineen. siltojen putkitus- ja sähköpiirustukset sekä piirustukset erikoisratkaisuista keskusten pää- ja piirikaaviot ryhmitystaulukot ja ryhmien kuormitustaulukot (jos mukana suunnitelmissa) keskuksien (jakokaappien) rakennepiirustukset kaavioiden mukaisin merkinnöin: o johdotuspiirustus o kojekaaviot ja laitteet 1:5 tai 1:10 o jakokaappien jalustojen mittapiirros erikoispiirustukset pylväistä ja jalustoista, jos on poikettu tyyppipiirustusten mukaisista ratkaisuista

7 Työselitys (11) VALAISINPYLVÄÄT jokaisen keskuksen lopullisista pää- ja piirikaavioista muovitettu kaappiin tuleva käyttöpiirustus ja kaavio keskuksen jakoalueesta muiden kohtien loppupiirustukset, jotka urakoitsija on laatinut työn suorittamista varten loppupiirustukset, jotka asennustöiden tekijä varmentaa päivämäärällä ja allekirjoittamalla alkuperäiset asiakirjat Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Urakoitsijan tehtäviin kuuluu valaistusrakenteiden nykyisten, käyttöön jäävien osien (pylväät, pylväiden kytkentäkalusteet, valaisinvarret, valaisimet, kaapelit) kuntotarkastus ennen näihin osiin kohdistuvia töitä. Käyttöön jäävien osien tarkastukseen kuuluu silmämääräinen tarkastus sekä käyttöönottotarkastuspöytäkirjan mukaiset mittaukset Sähkötekniset tarkastukset Suoritettaviin mittauksiin kuuluu oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset ryhmien päissä, eristysvastusmittaukset maakaapeleille, PE-suojajohtimien ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset. Mittauspöytäkirja luovutetaan tilaajalle ja liitetään loppupiirustuskansioon. Sähköasennuksista on tehtävä KTMp 517/96 mukainen käyttöönottotarkastus. Työn valmistuttua urakoitsijan kuuluu oman työn tarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus kolmannella osapuolella, kun pääsulakkeen koko on yli 35 A. Tarkastuksista tulee luovuttaa pöytäkirja tilaajalle Valaisinpylväiden materiaalit Jalustan materiaalit ja valinta Jalustat ovat standardinmukaisia, tehdasvalmisteisia betonijalustoja, joiden tulee soveltua suunnitelluille pylväille. Kaikkiin jalustoihin tulee asentaa suojakumit. Valaisinpylväiden jalustoissa tulee olla ruuveilla säädettävä upotuskiinnitys, tai se voi olla muu Liikenneviraston hyväksymä tyyppi, jossa on säätömahdollisuus. Valaisinpylväiden jalustoissa käytetään säätömekanismia, josta alkuperäisen pystytyksen jälkeen on jäätävä käyttöön +-2 asteen säätövara. Jos tilaaja ei muuta määrää, jalustojen tulee täyttää Liikenneviraston laatimat vaatimukset. Käytettävien jalustojen on oltava tilaajan hyväksymää mallia Valaisinpylvään materiaalit ja valinta Pylväiden tulee olla suunnitelmassa esitettyjä tai vastaavia, standardin mukaisia kuumasinkittyjä metallipylväitä. Kaikissa metallipylväissä tulee olla kytkentäaukko.

8 Työselitys (11) Pylväsluettelossa mainittujen myötäävien metallipylväiden tulee olla kartiomaisia ja toimintatavaltaan vastata Liikenneviraston Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset -ohjetta VALAISINVARRET Valaisinpylvään ja jalustan perustaminen Pylväiden jalustoja perustettaessa käytetään kapeaa mursketäyttöä. InfraRYL kohdan ohjeen mukainen kerrosvahvuus on 0,5 m, kun tiivistäminen tehdään kaivinkoneen kauhaan kiinnitetyllä puupylvään päällä Valaisinpylvään asentaminen Pylväinä käytetään valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa esitettyjä tai vastaavia, standardin mukaisia pylväitä. Valaisinpylväiden sijainnit on esitetty pylväsluettelossa paaluluvuin. Pylväiden lopullinen sijainti tarkistetaan työmaalla, sijainnit hyväksytetään valvojalla. Ennen asentamista pylväät tarkastetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Pylväät asennetaan valmistajan asennusohjeen mukaan. Asennusohjeiden tulee olla liikenneviraston hyväksymiä. Jos mahdollista, pylväät asennetaan siten, että kytkentäaukot tulevat pylvään taakse lähimmän kaistan ajosuunnassa. Pylväät pystytetään ja asennetaan sinkitystä tai muuta pinnoitusta vahingoittamatta. Pylväisiin kiipeäminen asennus- ja huoltotöissä on kielletty. Jalustat asennetaan pystysuoraan suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen paikkaan Valmiin jalustan ja valaisinpylvään sijainti ja korkeus Jalustat tulee asentaa 1,00 m tien tai kadun reunasta, mitattuna jalustan keskelle. Jalustan korko 50 mm (± 10 mm) valmiista pinnasta. Jalustoja asennettaessa tulee ottaa huomioon, ettei sen yläpinta jää kokonaan maan pinnan alapuolelle mahdollisia myöhemmin tarvittavia pylväiden säätötöitä ajatellen. Jalustan yläpinnan asettuessa joko edellä mainitusti tai liian korkealle, tulee urakoitsijan huolehtia jalustan ympäristön muotoilusta, jotta saavutetaan tarvittava yläpinnan taso. Tarvittaessa ojanpohjaa tulee muotoilla siten, että jalusta ei ole esteenä kuivatukselle. Pakottavista syistä jalustaa siirtää tien pituussuunnassa enintään 1m:n päähän alkuperäiseltä paikaltaan. Jos useita, peräkkäisiä jalustoja joudutaan siirtämään, pylväsvälit on tasoitettava koko osuudella. Valaisinvarsina käytetään suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä varsia. Varsien on oltava varren tyypin mukaisesti standardin SFS 5559 tai SFS 5269 mukaisia tai Liikenneviraston tyyppihyväksymiä.

9 Työselitys (11) VALAISIMET Valaisinvarren asentaminen Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole määritelty valaisimen kiinnitysosia tai erikoisvarsia, on huolitellun ulkonäön varmistamiseksi ratkaisu esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. Varsi on asennettava siten, että varren kallistuskulma poikkeaa enintään 0 astetta alaspäin tai enintään 1 asteen ylöspäin ilmoitetusta tilaajan hyväksymästä arvosta. Käytettävät valaisimet on esitetty tarvikeluettelossa. Jos valituista valaisintyypeistä poiketaan, on urakoitsijan varmistettava korvaavan ratkaisun vaatimustenmukaisuus ja laatuvaatimukset. Muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. Suunnitelmassa käytetään tarvikeluettelon mukaisia tai muita vaatimukset täyttäviä ja tilaajan hyväksymiä valaisimia. Tarjottujen valaisinten tulee täyttää vaatimusten mukaiset tasaisuus- ja valoisuusarvot. Valaisimien IP-luokka on oltava vähintään IP65 ja IK-luokka vähintään IK SÄHKÖNJAKOLAITTEET Kaapelityypit ja reitit on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Kaapeloinnit toteutetaan maakaapelointeina. Kaapelityyppi (ellei toisin mainita) on AXMK 4x25 S. Maakaapelien asentamisessa noudatetaan standardia SFS 6000 ja muita siihen liittyviä ohjeita. Töiden valmistuttua urakoitsija tekee tarkistusmittaukset linjojen viimeisiltä pylväiltä (Ik ja Uhs) sekä syttymis- ja kuormitusvirtamittaukset keskukselta ryhmittäin. Mittaustulokset merkitään käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan, joka liitetään loppudokumentointiin. Kaivutöistä aiheutuvat nurmialueiden vauriot on korjattava edeltäneeseen tasoon lisäämällä multaa ja istuttamalla uutta nurmea. Urakoitsijan tulee ennen suojaputkien peittämistä kartoittaa kaikki kaapelireitit 10 cm:n tarkkuudella (etäisyys tien keskilinjasta ja kaapeli syvyys) sekä kaapelin sijaintitieto koordinaattijärjestelmän ETRS-GK26 ja korkotieto korkeusjärjestelmän N2000 mukaisesti. Tiedot liitetään loppupiirustuksiin. Kaapeloinneissa kadun/tien alitukset on tehtävä tunkkaamalla tai poraamalla. Rakennetusta valaistuksesta kartoitetaan tiedot pylväs-, alitusputki ja keskuskohtaisesti sekä mahdolliset kaapelijatkojen paikat koordinaattijärjestelmän ETRS-GK26 mukaan. Tiedot liitetään loppupiirustuksiin PYLVÄIDEN SISÄISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄTYÖT Pylväät varustetaan valaisinkohtaisilla pylväskalusteilla esim. Ensto SV Kaapelointi pylväskalusteelta valaisimelle MMJ 3x2,5S VALAISTUSRAKENTEIDEN MAADOITUKSET Maadoitukset on tehtävä keskuksella ja verkossa alle 200m välein. Maadoitukset on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa. Maadoitusta asennettaessa, riittävän alhaisen maadoitusvastuksen toteutumiseksi, on maa-aineksen laatu otettava huomioon.

10 Työselitys (11) VALAISTUKSEN KESKUKSET Tässä työselityksessä kuvattu valaistus kytketään nykyiseen valaistusjärjestelmään. Urakoitsija huomioi työturvallisuuden kannalta, että katuvalokeskusten ohjauslaitteet toimivat automaattisesti hämäräkytkimin ja kelloin ohjattuina. Keskukseen tulevat kaapelit kiinnitetään tukevasti jakokaapissa olevaan kaapeleiden kiinnityskiskoon. Lähteviin ryhmäjohtoihin laitetaan kaapelimerkit joista selviää, mille pylväälle ko. kaapeli menee. KOHDEKOHTAISET OHJEET Yleistä Kauhajoen kaupunki uusii ulko- ja katuvalaistuksen kokonaisuudessaan ledivalaisimia käyttäen vuosien aikana. Osa valaistuksesta saneerataan nykyisiin pylväisiin ja osa urakasta on uuden valaistuksen rakentamista. Saneerattavan ja uuden valaistuksen rakentamisen osuudet on eritelty suunnitelmaasiakirjoissa. Lisäksi saneerataan 13kpl huonokuntoisia katuvalaistuskeskuksia. Kaikkiin katu- ja ulkovalaistuskeskuksiin uusitaan ohjausjärjestelmä. Uuden valaistuksen rakentaminen Uusi valaistus rakennetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyllä tavalla. Osa valaistuksesta rakennetaan tieosuuksille, joiden nykyinen valaistus puretaan pois. Osa rakennetaan tieosuuksille, joilla nykyään ei ole valaistusta. Osuuksilla, joista nykyinen valaistus puretaan pois, valaistuksen ryhmittelyt keskuksilla säilytetään ennallaan. Osuuksilla, joissa valaistusta ei nykyisellään ole, uuden valaistuksen kytkentä ja ryhmittelyt katuvalaistuskeskuksilla selvitetään työn edetessä. Valaistus vaiheistetaan tasaisesti. Tieosuuksilla, joilla nopeusrajoitus on 50km/h, tehdään valaistuslaskenta myös märän päällysteen (W3) vaatimusten mukaisesti. Tällaisia tieosuuksia ovat Päntäneentie ja Eteläinen yhdystie. Saneerattava osuus Pylvästys ja kaapelointi säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Kaapelointi ja kytkentäkalusteet uusitaan tarvittavin osin. Kytkentäkalusteelta / AMKA-liittimiltä valaisimelle tulevat johdotukset uusitaan. Kytkettäessä valaistus vaiheistetaan tasaisesti. Valaistuksen ryhmitys säilytetään ennallaan. Urakoitsija tarkistaa yhdessä suunnittelijan ja/tai tilaajan valvojan kanssa valaisinvarsien ja vaihdettavien pylväiden määrät. Ennen valaisinvaihtojen aloitusta, selvitetään maadoitusten toimivuus ja riittävyys, sekä oiotaan kallistuneet pylväät, selvitetään vaihdettavien puupylväiden määrä kaduittain sekä lisätään puuttuvat hatut nykyisiin puupylväisiin. Valaistuksen vaihdossa on huomioitava, että valaistuksen on oltava joka päivä toimintakuntoinen. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaikkien toimittamiensa valaisimien ja tarvikkeiden huolto- ja takuutiedot. Valaisinvarsina käytetään kuumasinkittyjä ja sankasidekiinnitteisiä korvaussuunnitelman mukaisia varsia. Valaisimen vaihtoon kuuluu uusia myös varren / pylvään sisälle tuleva MMJ 3x2,5mm² kaapeli. Pylvään kytkentätilassa pylväskaapeli liitetään ehjään entiseen pylväskalusteeseen tai AMKA linjassa ehjiin vaihtoliittimiin. Jos kaluste tai vaihtoliitin/kotelo on rikkonainen, ne vaihdetaan uuteen SV kalusteeseen tai sopiviin JT-vaihtoliittimiin AMKA linjassa. Valaisinten valo on suunniteltu suunnattavaksi tiealueelle lyhyestä valaisinvarresta tai pylvään päästä. Yleensä sopivin sijainti valaisinvarteen asennetulle valaisimelle tiehen nähden on tien piennarviivan yläpuolella.

11 Työselitys (11) Asennuksen helpottamiseksi valaisin voidaan asentaa ja kytkeä valaisinvarteen valmiiksi etukäteen, jolloin valaisimen asennustyö pylvääseen nopeutuu. Valaisinvarsien uusimistarve tai katkaisu metallipylväiden osalta on selvitettävä tapauskohtaisesti. Valaisimet vaihdetaan olemassa oleviin pylväisiin. Vain huonokuntoiset pylväät uusitaan. Uusittavat pylväät sovitaan työn kuluessa. Uusittavina puupylväinä käytetään 8-12 m CU-kyllästettyjä puupylväitä LK2. Pylvään pituus valitaan nykyisen mukaan. Kaikki nykyiset käyttöön jäävät metalliputkipylväät varustetaan valaisinkohtaisilla pylväskalusteilla, tarvittaessa viallinen kaluste uusitaan esim. Ensto SV15.06 (sulake 6A) pylväskalusteella. Metalliputkipylväiden valaisimet kaapeloidaan MMJ 3x2,5S kaapelilla valaisimelta pylvään kytkentäaukolle. Tarkistetaan puupylväiden pylväshatut ja uusitaan tarvittaessa. Metallipylväiden vaihdosta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Topeeka Topeekan valaistuksessa haetaan nykyisen kaltaista ilmettä valaisinvalinnan osalta. Topeekan valaistus saneerataan nykyisiin erikoisvalmisteisiin valaisinvarsiin ja valaisinvaihtojen lisäksi urakoitsija hankkii valaisimille sopivat adapterit, joilla uusi valaisin saadaan asennettua nykyiseen valaisinvarteen. Purettavat asennukset Purettavat rakenteet on esitetty purkupiirustuksissa. Nykyiset kaapeloinnit, jalustat, pylväät ja valaisimet varsineen puretaan pois saneerattavalta valaistuksen osalta purkupiirustuksissa esitetyiltä osuuksilta.

VALAISTUSSUUNNITELMA KOLKANLAHDENTIEN JA PARKATINNIEMENTIE, VALAISTUKSEN UUSINTA

VALAISTUSSUUNNITELMA KOLKANLAHDENTIEN JA PARKATINNIEMENTIE, VALAISTUKSEN UUSINTA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Kunnallistekniikka palvelut SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT VALAISTUSSUUNNITELMA KOLKANLAHDENTIEN JA PARKATINNIEMENTIE,

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Yritystie ja Yrittäjänkatu SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä

VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA VALAISTUSSUUNNITELMASELOSTUS Mattilantien/ Uuden Herajoen tien kiertoliittymä SISÄLLYSLUETTELO: Projektin tiedot... 2 Toimivuusvaatimukset... 2 Tekniset vaatimukset... 2 11200 Poistettavat,

Lisätiedot

Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu

Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu SÄH 1816-4 Huitisten kaupunki Katuvalotyöt 2018 Vallihaudankatu, Vartiokatu RAKENNUSSUUNNITELMA TIEVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 1 Yleistä Hankinnan laajuus käsittää oheisten suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

VALAISINPYLVÄÄN (PUU 10m), PÄÄTTEIDEN, VALAISIMEN JA VARREN PURKU JA HÄVITYS ILMAJOHTOKAAPELIN AMKA16-35 PURKU JA HÄVITYS 0

VALAISINPYLVÄÄN (PUU 10m), PÄÄTTEIDEN, VALAISIMEN JA VARREN PURKU JA HÄVITYS ILMAJOHTOKAAPELIN AMKA16-35 PURKU JA HÄVITYS 0 : VALAISTUSJÄRJESTELMÄ KOHDE:, RYTTYLÄ (28) NO NIMIKE OSA OSA 2 OSA 3. HUOM. 2 PURETTAVAT JÄRJESTELMÄT 2. VALAISINPYLVÄÄN (PUU m), PÄÄTTEIDEN, VALAISIMEN JA VARREN PURKU JA HÄVITYS 2.2 VALAISIMEN JA VARREN

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HAUSJÄRVEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hausjärven kunta Pihonkaarre ym. TYÖSELITYS Piir.no 001.Sähkötyöselitys - / 01.08.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Eura kunta Koulukeskuksen paikoitusalue Valaistus Eura HANKINTASELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT

Eura kunta Koulukeskuksen paikoitusalue Valaistus Eura HANKINTASELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT Eura kunta Koulukeskuksen paikoitusalue Valaistus Eura HANKINTASELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT 02.06.2016 Muutos A 26.5.2017 Lisätty piha-alueen valaistus A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 2 A01

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma LOPEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Lopen kunta Kirkonkylän urheilukenttä TYÖSELITYS 001.Sähkötyöselitys - / 31.10.2017 / MHa SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 TOIMIVUUSVAATIMUKSET... 3 Työturvallisuus...

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

JALM RK RK JALM Alkuperäinen kopio

JALM RK RK JALM Alkuperäinen kopio Työmäärittely Pöyry Finland Oy Juhan Herttuan puistokatu 21 20100 Turku Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. 010 33320 www.poyry.com Päiväys 28.2.2018 101005338-I0002 Viite 101005338 Sivu 1 (7) LAPINLAHDEN

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HAUSJÄRVEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hausjärven kunta Valaistus 2016 TYÖSELITYS Piir.no 001.Sähkötyöselitys - / 20.06.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA

VALAISTUSSUUNNITELMA LAPINLAHDEN KUNTA Sivu 1(5) LAPINLAHDEN KUNTA Juustolantie, Kaivotie, Pekka Halosentie, Harkkokuja ja Pumppurannantie Käyntiosoite: Puhelin: tunnus 2712833-8 Kukkatie 4 044 0816 069 Alv.rek. Sivu 2(5) TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HAUSJÄRVEN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hausjärven kunta Ryttylä (2018) TYÖSELITYS Piir.no 500.Sähkötyöselitys - / 18.05.2018 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Inarin kirkonkylän tievalaistus. Sataman ja rantakadun valaistus

Inarin kirkonkylän tievalaistus. Sataman ja rantakadun valaistus INARIN KUNTA 31.8.2017 Inarin kirkonkylän tievalaistus TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Sataman ja rantakadun valaistus ESITIEDOT Tilaaja: Rakennuskohde: Valaistussuunnitelma: Sähkösuunnitelma: Inarin Kunta

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

33110 Maakaapeliasennukset

33110 Maakaapeliasennukset 1 Tässä luvussa esitetään maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Valaistusrakenteita käsitellään jaksossa 33600. Valaistuksen maakaapelit ovat

Lisätiedot

33114 Televerkon maakaapelit

33114 Televerkon maakaapelit InfraRYL / TK330, päivitys 1 33114 Televerkon maakaapelit Tässä luvussa esitetään televerkon maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Rata-alueilla

Lisätiedot

PL 3401, Espoo

PL 3401, Espoo Espoon kaupunki 10.02.12 Sivu 1/8 KOHTEEN YLEISTIEDOT A A0 A01 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Eestinmetsän päiväkoti Kaupunki: Espoo Kaupunginosa:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Vantaan kaupunki 28.11.2017 Muutos B 30.11.2018 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Projektin tiedot... 4 Käyttötarkoitus ja pätevyysjärjestys...

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Vantaan kaupunki 28.11.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Projektin tiedot... 4 Käyttötarkoitus ja pätevyysjärjestys... 4 Lait, asetukset,

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro LAAJALAHDENTI UUNSIRPPI KATUVALAISTUS: 7 8 9 uusi purkuoja - Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan - Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208 - Valaisimen varsi 1,5 m(=laajalahdentie)

Lisätiedot

Lisäkysymykset ja mahdolliset ilmoitukset on esitettävä sähköpostilla klo 16:00 mennessä osoitteella:

Lisäkysymykset ja mahdolliset ilmoitukset on esitettävä sähköpostilla klo 16:00 mennessä osoitteella: 1(7) KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2017-2019 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Kauhajoen kaupungin tekninen toimi pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖLINJOJEN TARKEMITTAUS TYÖOHJE LIITE 10. Työohje kaukolämpöverkon tarkemittauksista ja dokumentoinnista.

KAUKOLÄMPÖLINJOJEN TARKEMITTAUS TYÖOHJE LIITE 10. Työohje kaukolämpöverkon tarkemittauksista ja dokumentoinnista. 1 Työohje kaukolämpöverkon tarkemittauksista ja dokumentoinnista. Tätä työohjetta noudatetaan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tilaamissa kaukolämpöverkon rakentamiseen liittyvien töiden tarkemittauksissa

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO A ANi / SLa Muutosteksti PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO TVK-101, Kauvatsa Kokemäki Saneeraus 2017 1 / 4 30.12.2013 Työnumero 4452-T10101 Piirr.nro S200A KVK Ryhmä H/ V/ P / W Valaisin Etäisyys Maa- Nro Pl

Lisätiedot

TÄMÄ DOKUMENTTI ON LUONNOS JA TARKOITETTU MARKKINAVUOROPUHELUUN 1(6)

TÄMÄ DOKUMENTTI ON LUONNOS JA TARKOITETTU MARKKINAVUOROPUHELUUN 1(6) MARKKINAVUOROPUHELUUN 1(6) KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2017-2019 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Kauhajoen kaupungin tekninen toimi pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista kokonaishintaurakkana seuraavien

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

SOTKAMON SOPALAN PELLON KATUVALAISTUS VAIHE Pääsuunnittelu Ramboll Finland Oy Kauppakatu 13 B Kajaani

SOTKAMON SOPALAN PELLON KATUVALAISTUS VAIHE Pääsuunnittelu Ramboll Finland Oy Kauppakatu 13 B Kajaani 0002 Sähköselostus Vastaanottaja Sotkamon kunta / Erkki Tervo Sotkamon kunta / Aarno Konka Kopio/Jakelu Sotkamon kunta / Jari Niskanen Ramboll Finland Oy / Ari Hiltunen Pöyry Finland Oy Viestitie 2 B FI-87700

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

SOTKAMON YLIKYLÄN KATUVALAISTUS VAIHE Kohde Sotkamon Ylikylän alue Asutuskatu, Koulukatu, Pirttikuja ja Rantakuja Sotkamo

SOTKAMON YLIKYLÄN KATUVALAISTUS VAIHE Kohde Sotkamon Ylikylän alue Asutuskatu, Koulukatu, Pirttikuja ja Rantakuja Sotkamo 0002 Sähköselostus Vastaanottaja Sotkamon kunta / Erkki Tervo Sotkamon kunta / Aarno Konka Kopio/Jakelu Sotkamon kunta / Jari Niskanen Ramboll Finland Oy / Antti Korhonen Pöyry Finland Oy Viestitie 2 B

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

SÄH HUOM. / ANM. MUUTOKSET / ÄNDRING PIIRUSTUS / RITNING 1 / 1 SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT SIVUJA / SIDOR NIMITYS / BENÄMNING YHTEINEN

SÄH HUOM. / ANM. MUUTOKSET / ÄNDRING PIIRUSTUS / RITNING 1 / 1 SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT SIVUJA / SIDOR NIMITYS / BENÄMNING YHTEINEN PIIRUSTUS / RITNING MUUTOKSET / ÄNDRING HUOM. / ANM. NO NIMITYS / BENÄMNING SIVUJA / SIDOR SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT REV. A REV. B REV. C 000 PIIRUSTUSLUETTELO LUETTELO 1 / A4 1.07.14 YHTEINEN 001

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Linnanrakentajantie/Laajasalontie/Abraham Wetterin tie Risteys 604

Linnanrakentajantie/Laajasalontie/Abraham Wetterin tie Risteys 604 Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto..0 : Anitta Vähäkuopus () TYÖSELITE Linnanrakentajantie/Laajasalontie/Araham Wetterin tie Risteys 0 Kojeuusinta Yleistä Koje ja perusta vaihdetaan. Kalusteet

Lisätiedot

TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY

TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY Reijo Mustonen, Jouni Koskenniemi 20.11.2017 TORNIONLAAKSON SÄHKÖ OY Yleisohjeet Sähköurakoitsijoille Ja Suunnittelijoille Sisällys Asiakkaan vastuut sähkönjakeluverkkoon liityttäessä... 3 Liittymissopimus...

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

(alv 0 %) Valaisimet ja varsi (Materiaalit ja asennukset) ,00

(alv 0 %) Valaisimet ja varsi (Materiaalit ja asennukset) ,00 Muistio 16.4.2018 1(5) Mäntyharjun kunta Katuvalaistuksen saneeraus, suunnittelu ja kustannusarviot 1. Valaistuksen saneerauksen suunnittelu Kilpailutetaan erillinen suunnitelma koko valaistuksen saneerausta

Lisätiedot

Esitteen otsikko 2006

Esitteen otsikko 2006 TYÖSELOSTUS KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Slogan Esitteen otsikko 2006 www.nurmijarvi.fi 1. Yleistä Työkohteiden määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b//

Lisätiedot

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO

PYLVÄS- JA VALAISINLUETTELO -407, Vuoltee 1 / 6 S200 407 1 8 1 LED 1 SJ-2 1 Iltarusko 6 / M5 407 2 8 1 LED 1 SJ-2 1 Iltarusko 6 / M5 407 3 8 1 LED 1 SJ-2 1 Iltarusko 6 / M5 407 1 8 1 LED 1 SJ-2 1 Päivänpaiste 6 / M5 407 2 8 1 LED

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie)

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie) Katu/tievalaistus Elohopealamppujen korvaus Sastamalan kaupunki Yleistä nykyisestä elohopealamppuvalaistuksesta Sastamalan keskusta Valaistus on pääosin tehty metallipylväin ja maakaapelilla. Metallipylväät

Lisätiedot

Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015

Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015 URJALAN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS TAMPEREENTIE 6 31761 URJALA Urjalan kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2015 Työselostus Liite 1 Työselostus Sivu 1/13 Sisällysluettelo Katu- ja ulkovalaistuksen

Lisätiedot

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma v 2.0 Dokumentissa kuvataan Juuan kunnan ulkovalaistuksen saneeraus. Saneerausohjelma 1 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Valaistuksen nykytilanne... 2 Valaisimet ja

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VALAISTUSURAKKA 2017

TARJOUSPYYNTÖ VALAISTUSURAKKA 2017 Tarjouspyyntö 27/217 Sivu 1/4 Tekniset palvelut 5.5.217 Heikinkuja 4 46 Mäntsälä Tarjouspyynnön 27/217 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ VALAISTUSURAKKA 217 Asia Mäntsälän kunnan tekniset palvelut pyytää

Lisätiedot

Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2013-2014

Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2013-2014 JALASJÄRVEN KUNTA TEKNISET PALVELUT KIRKKOTIE 4 61601 JALASJÄRVI Jalasjärven kunnan katu- ja ulkovalaistuksen saneeraus 2013-2014 Työselostus Liite 1 Työselostus Sivu 1/13 Sisällysluettelo Katu- ja ulkovalaistuksen

Lisätiedot

Teokseen sopiva valokeilan leveys valitaan teoksen muodon perusteella. Myös valaisimen etäisyys vaikuttaa valokeilan kokoon valaistavassa kohteessa.

Teokseen sopiva valokeilan leveys valitaan teoksen muodon perusteella. Myös valaisimen etäisyys vaikuttaa valokeilan kokoon valaistavassa kohteessa. Helsingin kaupunkitilaohje Veistosten valaistus http://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/veistosten-valaistus/ Hyvin toteutettu valaistus korostaa teoksen piirteitä tai teemaa. Valaistuksella teokselle voidaan

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset V6.0/2017 Laatijat: Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Mika Heikkilä Jani Keskinen Jussi Kulomäki LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio

Lisätiedot

Kauhajoen kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen saneerausohjelma. v 1.0

Kauhajoen kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen saneerausohjelma. v 1.0 Kauhajoen kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen saneerausohjelma v 1.0 Saneerausohjelma 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Valaistuksen nykytilanne... 4 Valaisimet ja Lamput... 4 Valaisinvarret... 5 Pylväät...

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

OTTO KARHIN PUISTON VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

OTTO KARHIN PUISTON VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Val1, VALAISTUKSEN TYÖSELOSTUS Arkkitehdit m3 OY 16.4.2014 Henrika Pihlajaniemi Tapani Ravaska Oulun Energia Urakointi Oy OTTO KARHIN PUISTON VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3)

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.204 6:9 Anitta Vähäkuopus (3) TYÖSELITE Malmin hautausmaan suojatie Risteys 524 Kojeuusinta Yleistä Vaihdetaan koje ja perusta. Kalusteet ja työ Liikennevalojen

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot