L models. Kokouskäytännöt. Ryhmä Rajoitteiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L models. Kokouskäytännöt. Ryhmä Rajoitteiset"

Transkriptio

1 Teknillinen Korkeakoulu T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Kokouskäytännöt Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset Hannu Kauppinen Ensimmäinen versio kirjoitettu osaksi projektisuunnitelmaa Hannu Kauppinen Toinen versio Powerpoint-muodossa aiheen esittelyä varten Hannu Kauppinen Kerätty materiaali omaksi dokumentikseen ja täydennetty aineistoa Hannu Kauppinen Lisätty aineistoa menetelmän käytön analysoinnista ja raportoinnista Hannu Kauppinen Hyväksytty versio palautusta varten Hannu Kauppinen Lisätty tietoa kokouskäytäntöjen toteutumisesta projektissa Hannu Kauppinen Lisätty tietoa menetelmän parannusehdotuksista Hannu Kauppinen Hyväksytty versio palautusta varten.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Kokoustyypit Ryhmäkokous Asiakaspalaveri Työpalaveri Mentortapaaminen Projektikatselmus Kokouksen järjestäminen Dokumentointi Menetelmän arviointi Menetelmäraportti Valitun mentelmän toimivuus projektissa Ehdotetut muutokset myöhempiin projekteihin... 5

3 1 Johdanto Minkä tahansa projektin menestyksellisen läpiviennin kannalta on oleellista, että projektin sisäinen kommunikaatio sujuu menestyksellisesti. Kommunikaation kannalta taas yhden erittäin tärkeän osa-alueen muodostavat erilaiset ihmisten kokoontumiset, joita projektin aikana pidetään erilaisilla kokoonpanoilla varsin suuri määrä. Tämän projektin kannalta kommunikaatio on erityisen tärkeässä asemassa, sillä projektiryhmän jäsenet eivät ole projektin ulkopuolella paljoa tekemisissä toistensa kanssa ja he käyttävät projektiin vain pienen osan kokonaisresursseistaan. Monet ovat saman aikaisesti töissä tai suorittavat muita suuria projekteja tämän projektin rinnalla. Tämä korostaa kommunikaation merkitystä, sillä ilman toimivaa kommunikaatiota ei tämän kokoluokan projekti voi onnistua. Tämän dokumentin on tarkoitus kuvata niitä käytäntöjä, joilla pyrittiin varmistamaan, että näistä kokoontumisista saadaan maksimaalinen hyöty niiden vaatimiin resursseihin nähden. Huonosti järjestetyt kokoontumiset voivat kyllä tuottaa hyötyjä, mutta usein niiden tunnusmerkkinä on korkea resurssikäyttö lopputuloksiin suhteutettuna. Projektin reunaehdoista tärkeimmät ovat vakioitu resurssien määrä, mikä entisestään korostaa minimoitua resurssien käyttöä. Sen sijaan hyvin järjestetyt kokoukset ovat tehokas tapa siirtää tietoa projektiryhmän jäsenten välillä ja siten edesauttaa projektin etenemistä. Lisäksi kokouksissa ryhmä voi työskennellä yhdessä ja siten hyödyntää ryhmätyön tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten ongelmien ratkaisussa. Dokumentissa esitellään eri kokoustyypit, niiden osallistujat ja niihin liittyvät käytännöt, kuten valmistautuminen ja dokumentointi. Lisäksi esitetään analyysi projektin kokouskäytäntöjen toimivuudesta sekä esitetään parannusehdotuksia, jolla vastaava projekti pystyttäisin viemään läpi nähtyä tehokkaammmin. 2 Kokoustyypit Projektin puitteissa järjestettiin ryhmäkokouksia, asiakaspalavereja, työpalavereja, mentortapaamisia ja projektikatselmuksia. Mentortapaamiset ja projektikatselmukset olivat osin määrämuotoisia kokouksia, joiden rakenne määrittyi taustalla olevan kurssin vaatimusten mukaan. Edellä mainittujen kokousten lisäksi projektin puitteissa järjestettiin erillisiä riskinhallintakokouksia. Nämä kokoukset liittyivät kuitenkin erilliseen kurssiin eikä niitä raportoitu projektin ajankäytössä. Näin ollen nämä kokoukset ohitetaan tässä dokumentissa. Seuraavassa käydään tarkemmin läpi kunkin kokoustyypin tyypillisiä piirteitä sekä niihin liittyviä käytäntöjä. 1

4 2.1 Ryhmäkokous Ryhmäkokous on ryhmän sisäisen työskentelyn kulmakivi. Kokouksissa on mahdollisuuksien mukaan koko ryhmä paikalla ja niitä pidetään säännöllisesti. Kokousten tahti riippuu projektin vaiheesta, alkuvaiheessa ryhmäkokouksia pidettiin viikon välein, mutta projektin sisällön selkiytyessä ja työjaon selkiytyessä tarve kokouksille vähenee. Ryhmäkokouksissa käydään läpi projektin tila, eri henkilöiden töiden vaiheet ja mahdolliset ajankohtaiset aiheet kuten lähestyviin määräaikoihin valmistautuminen tai jonkin asiakaskokouksen valmistelu. Ryhmäkokousten järjestelyistä vastaa projektipäällikkö, joka myös dokumentoi ne myöhemmin kuvattavan kokousten dokumentointikäytännön mukaisesesti. Ryhmäkokousten aikataulu sovitaan ryhmän kesken hyvissä ajoin etukäteen projektipäällikön johdolla. Ryhmäkokouksia pidettiin projektissa noin 10 kappaletta painottuen ensimmäisiin vaiheisiin. Viimeisen kuuden viikon aikana ryhmäkokouksia ei enää pidetty, koska töitä pystyttiin ohjaamaan tehokkaammin työpalavereilla. 2.2 Asiakaspalaveri Asiakaspalaverien tunnusomainen piirre on asiakkaan osallistuminen työskentelyyn. Muuten kokoukset ovat vapaamuotoisia. Projektin alkuvaiheessa asiakaspalavereissa korostuu aiheen sisäistäminen eli asiakas antaa tietoa projektin aihepiirissä, myöhemmissä vaiheissa painopiste siirtyy tehdyn työn tulosten esittelyyn ja siihen liittyvän palautteen hakemiseen. Projektiryhmästä paikalla ovat projektipäällikön lisäksi kulloinkin tarvittavat henkilöt ja kokouksia pidetään vaihtelevalla aikataululla, tyypillisesti noin kuukauden välein. Kokouksissa käydään läpi projektin tilanne ja ne dokumentoidaan vain, mikäli tarve ilmenee. Dokumentoinnista vastaa tarvittaessa projektipäällikkö. Asiakaspalavereja pidettiin projektin aikana alle 10 ja nekin painottuivat projektin alkuosaan. Projektin loppuvaiheessa yhteistyö toimi sähköpostin välityksellä, sillä useat asiat liittyivät eri kehitysversioista saatavaan palautteeseen ja tämäntyyppiset asiat oli luonnollista käsitellä sähköposteina. 2.3 Työpalaveri Työpalaveri on projektin kokoustyypeistä vapaamuotoisin. Työpalaverin on tarkoitus tarjota hyvin vapaamuotoinen kehys satunnaisten kokoontumisten järjestämiseen. Palavereja voidaan järjestää sekä projektiryhmän sisäisenä että asiakkaan kanssa ja tunnusomaisena piirteenä voidaan pitää jonkin tietyn, ennaltamäärätyn asian käsittelyä. Työpalavereja järjestetään aina tarvittaessa ja vastuu kokouksen ohjaamisesta kuuluu sen koollekutsujalle. Kokoukset dokumentoidaan tarvittaessa, tästä vastuussa on kokouksen koollekutsuja tai kokouksessa asiasta vastaavaksi valittu. Työpalaverien määrästä ei projektissa pidetty kirjaa. 2.4 Mentortapaaminen Mentortapaamiset ovat projektin taustalla olevan kurssin vaatimusten mukaisia eli niiden tavoitteena on käydä läpi ilmi tulleita ongelmia, tehtyjä havaintoja ja muita ajankohtaisia kysymyksiä projektiin liittyen. Lisäksi tapaamisissa käydään läpi projektiryhmän jäsenten 2

5 henkilökohtaisia harjoituksia. Kokouksiin osallistuu koko projektiryhmä sekä ryhmän mentor. Mentortapaamisia pidetään kerran iteraatiossa. Vastuu niiden järjestämisestä on projektipäälliköllä ja tapaamisten dokumentoinnista vastaa projektin dokumentaatiovastaava. Mentortapaamisia projektissa pidettiin viisi eli yksi kussakin projektin vaiheessa. Näiden hyöty projektin kannalta oli kuitenkin pieni, sillä ne painottuivat lähinnä henkilökohtaisten harjoitusten läpikäyntiin sekä edellisen arvostelun palautteen läpikäyntiin eivätkä siten auttaneet projektin eteenpäin viemisessä merkittävästi. 2.5 Projektikatselmus Projektikatselmusten rakenne on varsin tarkasti määritelty taustalla olevan kurssin vaatimuksissa. Katselmuksissä käydään läpi etukäteen määritellyt asiat ja niihin osallistuu koko projektiryhmä, asiakkaan edustajat sekä ryhmän mentor. Projektikatselmukset järjestetään kunkin iteraation päätteeksi. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu katselmuksien valmistelu ja hän myös ohjaa sen kulun. Myös muut projektiryhmän jäsenet osallistuvat omien osa-alueidensa esittelyyn. Katselmuksissa ilmi tulevat asiat dokumentoidaan, tästä vastuussa on projektin dokumentointivastaava. Projektikatselmuksissa läpikäytävät asiat esitetään erillistä Microsoft PowerPoint pohjaa käyttäen ja esitys on palautettava etukäteen kurssin palautejärjestelmää käyttäen, jotta kaikki osallistujat voivat ennalta tutustua läpikäytäviin asioihin. Projektikatselmuksia pidettin neljä, jonka lisäksi viimeisen vaiheen päätteeksi pidetään erillinen loppukatselmus. Projektikatselmukset olivat hyödyllisiä, sillä ne pakottivat projektipäällikön kerämään itselleen paremman kuvan projektin tilasta. Tämä mahdollisti tehokkaamman työn hallinnoinnin. 3 Kokouksen järjestäminen Kokousten järjestämiseen liittyvät toimenpiteet riippuvat osin järjestettävän kokouksen tyypistä. Tyypillisesti tähän liittyvät kuitenkin kokouksen ajankohdasta päättäminen, kokouspaikan valinta, kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu. Ajankohdan valinta pitää suorittaa siten, että mahdollisimman moni kokouksen suunnitelluista osallistujista pystyy kokoukseen osallistumaan. Mikäli kyseessä on projektiryhmän ulkopuolisia henkilöitä sisältävä kokous, pitää myös heidän aikataulunsa huomioida kokouksen ajankohtaa valittaessa. Projektikatselmusten aikataulu tulee projektin taustalla olevan kurssin puitteista. Kokouspaikan valinnassa huomioitavia asioita ovat tarvittava infrastruktuuri sekä osallistuvien henkilöiden aikataulut ja matkustamistarve. Kokouksia voidaan järjestää sekä Teknillisellä korkeakoululla että tarvittaessa myös muualla pääkaupunkiseudulla. Tapaamiset asiakkaan kanssa järjestetään asiakkaan tiloissa, mentortapaamiset ja projektikatselmukset kurssin tarjoamissa tiloissa. Kokouksen koollekutsuminen ja asioiden valmistelu ovat vapaamuotoisia vaiheita kokouksen järjestämisessä. Koollekutsumisessa tärkeintä on, että kaikki osalliset saavat tiedon kokouksesta sekä sen suunnitellusta sisällöstä. Valmistelu auttaa työskentelemään 3

6 tehokkaasti kokouksen aikana. Valmistelu koskee sekä kokouksen koollekutsujaa, jonka tulee miettiä, mitä asioita pitää käsitellä, että kokouksen osallistujia, joiden tulee valmistautua asian käsittelyyn ja pyrkiä etukäteen ottamaan selvää asioiden taustoista. 4 Dokumentointi Kokouksista dokumentoidaan täydellisesti ainoastaan ryhmäkokoukset. Muista kokouksista kirjataan ainoastaan tehdyt päätökset tai ilmi tulleet erityiset asiat. Ryhmäkokousten dokumentointi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ennen kokousta kirjoitetaan kokouksen asialista, jossa esitellään kokouksessa käsiteltävät asiat siinä laajuudessa kuin ne ovat ennalta tiedossa. Kokouksen jälkeen kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja, jossa vedetään yhteen kokouksessa käsitellyt asiat ja mahdollisesti tehdyt päätökset. Projektikatselmuksien osalta laaditaan pöytäkirja samaan tapaan kuin ryhmäkokouksista. Muista kokouksista tehdään pöytäkirjat tarpeen mukaan samalla tavalla. Dokumentaatiot toimitetaan sähköpostilla sekä ryhmän jäsenille että tarpeen mukaan muille projektiin osallistuville henkilöille. Ryhmän sisäinen sähköpostilista toimii samalla myös kaikkien asiakirjojen säilytyspaikkana, sillä kaikki listan viestit arkistoidaan. 5 Menetelmän arviointi Kokouskäytännön mittaamisessa voidaan periaatteessa lähestyä kokousten tehokkuutta kahdesta lähtökohdasta eli joko lopputulos tai prosessilähtöisesti. Lopputuloksiin perustuva menetelmän arviointi tarkastelisi kokouksissa syntyneitä päätöksiä ja niihin kuluvaa aikaa. Prosessilähtöinen tarkastelu taas keskittyisi analysoimaan tarkemmin kokouksien kulkua. Molempiin tarkastelutapoihin löytyy useita erilaisia mittareita. Lopputuloslähtöiselle tarkastelulle tyypillisiä mittareita olisivat eri kokouksissa käsiteltyjen asioiden lukumäärä tai asian käsittelyyn tarvittavien kokousten lukumäärä. Toisaalta tarkastelua voidaan tehdä myös asialistalla olevien kohtien mukaisesti. Prosessipohjaista mittausta voidaan taas tehdä analysoimalla esimerkiksi eri tyyppisten asioiden käsittelyyn käytettyä aikaa tai varsinaisen asialistan ulkopuolisten asioiden osuutta kokousten ajankäytöstä. Tämän projektin kohdalla molempiin tarkasteluihin liittyy kuitenkin suuria ongelmia, jonka vuoksi niitä ei sovelleta. Lopputuloslähtöinen tarkastelu vaatii, että kokoukset ovat saman tyyppisiä ja niissä käsitellään saman tyyppisiä asioita. Tällöin vertailut eri kokousten välillä ova mielekkäitä. Tämän projektin kohdalla tämä ei kuitenkaan toteudu, sillä projektin eri vaihessa kokouksissa käsiteltävät asiat ovat hyvin erilaisia. Paremmin projektin mittaamiseen sopisi prosessilähtöinen tarkastelu, mutta tällöin ongelmaksi muodostuisi se, että tietoisuus prosessianalyysistä muuttaa kokousten osallistujien käyttäytymistä. Tyypillisesti mittaus suoritetaan nauhoittamalla kokous ja analysoimalla kokouksen kulkua jälkikäteen. Tämä kuitenkin vaikuttaa selvästi kokouksen osallistujien käytökseen ja siten vääristää saatuja tuloksia. Lisäksi on syytä huomata, että projektiryhmän jäsenet eivät tunne toisiaan ennalta, joten tietty määrä vapaamuotoista keskustelua on hyödyllistä, vaikka se ei suoranaisesti edistäisikään projektin kannalta oleellisten asioiden läpikäyntiä. Projektin onnistuneen läpiviennin kannalta on myös oleellista, että projektiryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa ja tässä vapaamuotoinen keskustelu on avainasemassa. 4

7 Edellä esitettyjen syiden takia on projektissa tarkoitus käyttää prosessiarvioinnissa kokemuspohjaista menetelmää. Kokouskäytännöistä vastaava projektiryhmän jäsen pitää kirjaa kokemuksistaan aiheeseen liittyen ja pyrkii niiden avulla kehittämään käytäntöä projektin aikana. 6 Menetelmäraportti 6.1 Valitun mentelmän toimivuus projektissa Kokouskäyntännön lähtökohta oli pyrkiä maksimoimaan erilaisista kokoontumisista saatu hyöty. Tässä tarkoituksessa valittu menetelmä toimi hyvin. Ryhmäkokouksissa tehtiin riittävällä nopeudella päätöksiä ja ne saatiin tiedotettua koko projektiryhmälle tehokkaasti. Mentortapaamisissa ja projektikatselmuksissa käytiin läpi niihin kuuluneet asiat ja saatu palaute dokumentoitiin. Pieniä puutteita oli dokumentoinnissa, sillä aikapulan vuoksi kokousten pöytäkirjat olivat usein myöhässä tai jäivät puuttumaan kokonaan. Tämä ei muodostunut missään vaiheessa ongelmaksi projektin läpiviennin kannalta, mutta osaltaan heikensi kokousten hyödyllisyyttä. Projektin loppupuolella ilmeni, että mikäli muistiinpanot tehdään alunperin sähköisessä muodossa, on niiden saaminen jakeluun huomattavasti helpompaa kuin jos ne tehdään perinteisesti käsin paperille. Ja helppous korreloi suoraan aikatarpeen ja siten onnistumistodennäköisyyden kanssa. Toinen puute liittyi kokousten valmisteluun. Useinkaan asialistoja ei tehty valmiiksi paperille, vaan ne olivat ainoastaan projektipäällikön päässä. Tämä heikensi projektiryhmän uskoa kokousten tehokkuuteen ja mahdollisti oleellisten asioiden unohtamisen käsiteltävien joukosta. Tästäkään ei varsinaisia ongelmia syntynyt, mutta asioiden parempi valmistelu osaltaan auttaisi projektin tehokkaammassa hallinnoinnissa ja siten paremmassa läpiviennissä. 6.2 Ehdotetut muutokset myöhempiin projekteihin Suurin puute valitussa kokouskäytännössä liittyi sen lähtökohtaan. Valittu malli painotti liikaa järjestettyjen kokousten hyödyntämistä eikä ottanut lainkaan kantaa kokouskäytäntöjen vaikutukseen projekin johtamiseen. Käytäntöä suunnitellessa olisi pitänyt huomioida myös kokousten vaikutus projektin ohjaamiseen ja johtamiseen. Kokousportfoliosta puuttui kokonaan kokoustyyppi, joka olisi sopinut säännölliseen yhteydenpitoon ryhmän välillä ja jolla olisi kontrolloitu töiden etenemistä säännöllisesti. Tällainen kokous olisi ollut mahdollista toteuttaa virtuaalisesti jonkin pikaviestinohjelman avulla. Säännöllinen virtuaalinen 15 minuutin kokoontuminen 1-2 kertaa viikossa olisi tarjonnut projektipäällikölle mahdollisuuden tarkastella töiden etenemistä ja sitä kautta nopeammin tunnistaa resurssien käytössä olevat poikkeavuudet. Kokousten vaikutus ajankäytölle koko projektin kannalta olisi ollut varsin pieni, mutta säännöllisempi yhteydenpito olisi pitänyt projektin koko ryhmällä aktiivisessa muistissa. Tämä olisi saattanut edistää töiden etenemistä erityisesti pisimmässä iteraatiossa, jossa nyt aikataulujen yhteensopivuus johti pitkään taukoon kokouksissa. Osiltaan tämän vuoksi iteraatiossa jäi tekemättä paljon töitä, jotka iteraatioon oli alunperin suunniteltu. Toinen asia, johon uudessa projektissa kannattaisi ehdottomasti kiinnittää huomiota on kokouksien valmistelu. Projektipäällikön kannattaisi varata enemmän aikaa kokousten 5

8 valmisteluun. Ennen jokaista kokousta kannattaisi olla yhteydessä kaikkiin kokouksen osallistujiin ja käydä heidän kanssaan lävitse asiat, jotka kokouksessa saattavat nousta esille. Näiden keskustelujen perusteella pystyy projektipäällikkö luomaan toimivan asialistan kokoukselle sekä henkisesti valmistautumaan asioihin, joista kokouksessa täytyy tehdä päätöksiä. 6

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ Eeva Ylitalo KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSMESSUJEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA TOTEUTUS PROJEKTITYÖNÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA

1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JOUKO LEHTONEN & HELI KANERVA-LEHTO & JENNI KOIVISTO TUTKIMUSPAJA MAHDOLLISUUTENA YHDISTÄÄ OPETUS JA T&K TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 24 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2006 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Juha-Pekka

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEON HAASTEET PELASTUSLAITOSTEN ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSASTOILLA

PÄÄTÖKSENTEON HAASTEET PELASTUSLAITOSTEN ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSASTOILLA Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Kauppatieteet ja tuotantotalous Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Mikko Luukkonen PÄÄTÖKSENTEON HAASTEET PELASTUSLAITOSTEN ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSASTOILLA

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma

Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä. Projektisuunnitelma Projektiryhmä Tete Työajanseurantajärjestelmä T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö 2(23) Muutoshistoria Versio PVM Tekijä Kuvaus 0.10 14.10.2003 Miikka Lötjönen Dokumenttipohja 0.20 19.10.2003 Niilo

Lisätiedot

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi

Verkko-opintojen mitoituksen arviointi Kirsi Levänen Sari Tervonen Maija Suhonen Lauri Stigell Verkko-opintojen mitoituksen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-040-2 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Tampere University of Technology Institute of Software Systems Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001 Tampere University of Technology

Lisätiedot

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE

PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Mikko Kokko PROJEKTIKÄSIKIRJAN LAATIMINEN MIKKELIN KAUPUNGILLE Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2010 Tekijä(t) Mikko Kokko Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi

OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi OIVA -ohjaajakoulutuksen ulkoinen arviointi Ohjaajakoulutettavien kokemukset koulutuskokonaisuuden toimivuudesta Hämeenlinna kevät 2010 Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 OIVA -vuorovaikutusmalli lyhyesti...

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot