TAMPEREEN KAUPUNKI HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA 1036 LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS, TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA 1036 LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS, 12.3.2015 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI HAKAMETSÄN YLEISSUUNNITELMA 1036 LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS, Tämä selostus koskee päivättyä yleissuunnitelmaluonnosaineistoa. TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

2 HAKAMETSÄN EHYT YLEISSUUNNITELMA Hakametsän EHYT yleissuunnitelman keskeisenä tavoitteena on kaupunkirakenteen täydentäminen, asuinrakentamisen lisääminen väestönkasvuun varautuen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laadukkaiden yhteyksien kehittäminen ja turvaaminen. Yleissuunnitelma alue rajautuu länsireunastaan kaupungin keskustan jalankulkuvyöhykkeeseen ja sijoittuu suunnitellulle vuoden 2030 intensiiviselle joukkoliikennevyöhykkeelle, jolla erityisesti kehitetään maankäyttöä ja tavoitellaan täydennysrakentamista. Hakametsän yleissuunnittelun taustalla on mm. Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, jossa keskeinen tarkoitus on ollut Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteyksen liikenteellisen kuormituksen vähentäminen. Hakametsän yleissuunnittelun aloitusvaiheessa on selvitetty suunnittelun lähtökohtia ja laadittu seuraavat raportit ja esitteet: Hakametsän yleissuunnitelma; hanke esite ja vuorovaikutussuunnitelma Hakametsän hulevesiselvitys, vaihe 1 Leipää ja sirkushuveja; katsaus Hakametsän maankäytön historiaan Hakametsän yleissuunnitelma; kaupunkikuva ja kulttuuriympäristöselvitys Kissanmaan liikennetarkastelu Työn aloitusvaiheessa on myös kerätty osallisten näkemyksiä alueen nykytilanteesta ja sen kehittämisestä internetkyselyllä. Hakametsän yleissuunnitelman aiempiin vaiheisiin, kyselyn tuloksiin ja valmisteluaineistoon voi tutustua yleissuunnitelman internet sivuilta osoitteessa: Yleissuunnitelmaluonnokset Hakametsän yleissuunnitelman luonnosvaiheessa on työstetty kahta maankäyttövaihtoehtoa, joissa toiminnalliselle painotukselle ja toimintojen sijoittamiselle on tutkittu erilaisia ratkaisuja. Vaihtoehdossa 1 alueelle on esitetty runsaasti uudisrakentamista, ja uutta asumista on osoitettu etenkin suunnittelualueen eteläisiin osiin. Myös Hakametsän hallin länsipuolen ratkaisu painottuu vaihtoehdossa 1 toiminnallisesti asumiseen. Vaihtoehdossa 2 merkittävin osa uudesta asuinrakentamisesta on osoitettu Uudenkylän asuinalueen kupeeseen sekä Hakametsän hallin välittömään läheisyyteen. Hallin länsipuoli jää kuitenkin pääosin urheilu ja vapaa ajantoimintojen alueeksi, ja Hakametsän identiteettiä näiden toimintojen keskittymänä vahvistetaan entisestään. Molemmissa ratkaisuissa on painotettu viher ja virkistystoimintoja, ja erityisesti alueen pohjois eteläsuuntaisen toiminnallisen viheryhteyden merkitys ja kehittämistarve on molemmissa suunnitelmissa huomioitu. Viheralueiden laatua, saavutettavuutta ja asemaa kaupunkiympäristön osana on molemmissa suunnitelmissa pyritty parantamaan. Lisäksi hulevesien hallinnan yleispiirteisten tilavarausten varmistamiseksi on osoitettu hulevesien käsittelylle sijainteja osana toiminnallista viher ja kaupunkiympäristöä. Hulevesien hallinnassa tavoitellaan viherrakentamisen keinoin toteutettavia luonnonmukaisia ja kaupunkikuvaa elävöittäviä ratkaisuja, osana maisemallista kokonaisuutta. Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteysalue on ollut suunnittelualueen haastavin kokonaisuus. Risteysalueen ympäristöön on molemmissa vaihtoehdoissa esitetty tehokasta rakentamista, pyrkimyksenä tehdä risteysalueesta lähialueen toiminnallinen keskus sekä ympäristönä jäsennelty ja toimiva liikenteen solmukohta, risteyskaupunki. Alueella on ennusteiden mukaan lisääntyvää ajoneuvoliikennettä, joten yleissuunnitelmassa on painotettu etenkin kävely ja pyöräilyliikenteen sekä julkisen liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta. Risteysalueelle on 1(9)

3 ehdotettu ratkaisua, jossa kävely ja pyöräily ympäristö on nostettu autoliikennettä ylemmälle tasolle. Tuomalla liike, toimisto ja asuinrakentaminen liikkumisympäristön lähelle voidaan luoda kävelijän ja pyöräilijän näkökulmasta mielekästä ja virikkeellistä kaupunkiympäristöä, jossa risteyksen yhteyteen voidaan muodostaa tilavaikutelmaltaan nykyistä suojaisampia kaupunkitiloja ja huomioida hitaammin liikkuvien tarpeet nykyistä paremmin. Liikenteen häiriövaikutusten vuoksi Hervannan valtaväylää lähinnä oleviin rakennusmassoihin sijoitetaan pysäköintitiloja ja liike sekä toimitilaa. Asuminen sijoitetaan kauemmaksi pääväylistä ja suunnataan siten, että rakennusmassat suojaavat pihoja ja kulkureittejä melulta ja ilman epäpuhtauksilta. Vaihtoehto 1 Vaihtoehdossa 1 alueelle on osoitettu runsaasti asuinrakentamista. Vuohenojan läheisyyteen liikekorttelin tilalle, Hervannan valtaväylän itäpuolelle sekä nykyisen lumenvastaanottopaikan alueelle on esitetty uusia kerros ja rivitalokortteleita. Alueen toteuttaminen edellyttää, että lumenvastaanotolle löydetään korvaava sijainti muualta ja että liikenteen häiriövaikutuksilta suojautuminen ratkaistaan. Uudenkylän asuinaluetta on ehdotettu täydennettäväksi korottamalla nykyisiä kerrostaloja sekä esittämällä alueelle muutamia uusia asuinkerrostaloja. Suunniteltu täydennysrakentaminen on maltillista, jotta se huomioisi alueen kulttuurihistoriallisia arvoja. Täydennettäviksi ehdotetut korttelit ovat pääsääntöisesti yksityisessä omistuksessa, jolloin taloyhtiöiden kehittämistavoitteet määrittelevät täydennysrakentamisen toteutumista. Rakennusten korottamismahdollisuuksiin vaikuttavat rakennusten perustamistapa ja olosuhteet. Uudenkylän liikekeskus on esitetty korvattavaksi uudella asuin ja liikerakennuksella, joka mahdollistaisi nykyistä kaupunkimaisemman katutilan muodostamisen Sammon valtatielle. Rakennusten alimmissa kerroksissa olisi liiketilan ohella pysäköintiä, asumisen sijoittuessa ylempiin kerroksiin. Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteysaluetta esitetään kehitettävän voimakkaasti. Rakentaminen tuotaisiin lähelle ajoväyliä. Jalankulku ja pyöräily ohjattaisiin autoliikennettä korkeammalle tasolle. Tälle risteysalueen yläpuolelle rakennettavalle kannelle voisi syntyä mielenkiintoista ja aktiivista rakennusten rajaamaa kaupunkitilaa. Ylätasolle ehdotetaan istutettavia alueita, jotka parantaisivat viihtyisyyttä sekä voisivat auttaa osaltaan hulevesien hallinnassa. Ylätasolle noustaisiin kortteleiden välistä, rakennusten reunustamia reittejä pitkin. Ylhäältä avautuvien näkymien ansiosta lähiympäristö hahmottuisi jalan ja pyörällä liikkujalle helposti. Näkymä Hakametsän hallin suuntaan houkuttelisi urheilu ja vapaa ajantoimintojen pariin. Suurten liikenneväylien läheisyydessä rakentamisen esitetään olevan käyttötarkoitukseltaan liike ja työpaikkarakentamista. Ylätasoa voidaan aktivoida järjestämällä kannelta sisäänkäynnit risteystä ympäröiviin rakennuksiin. Rieväkadun, Sarvijaakonkadun ja Sammonkadun solmukohtaan suunniteltu raitiotiepysäkki aukioineen yhdistyisi risteyksen ylittävään kanteen kaltevalla tasolla, jonka yhteyteen kehitettäisiin niinikään jäsenneltyä ja aktiivista kaupunkitilaa ja laadukasta kaupunkiympäristöä. Idässä, Sandelininpuiston reunalla, risteysalueen uudistuneen korttelirakenteen käyttötarkoitus vaihettuu liike ja työpaikkarakentamisesta asumiseen. Hakametsän hallin länsipuoliselle pysäköintialueelle esitetään käyttötarkoitukseltaan sekoittunutta asumisen sekä urheilu ja vapaa ajanpalvelujen sporttikorttelia. Muutoin Hakametsän hallin ympäristöstä tavoitellaan urheilu, virkistys ja vapaa ajantoimintoja sisältävää puistomaista aluetta, joka houkuttelisi käyttäjiä kauempaakin. Hakametsän hallin ja uuden sporttikorttelin väliin halutaan kehittää julkinen ulkotila, jonka vihersuunnittelun lähtökohtana hyödynnetään alueella todettua hulevesien johtamis ja viivyttämistarvetta. Sporttikortteli voitaisiin toteuttaa esimerkiksi havainnekuvassa esitetyn kaltaisena polveilevana suurkorttelina, joka synnyttäisi sisälleen kaksi mittakaavaltaan inhimillistä korttelipihaa. Pihat perustettaisiin maantasokerrosta korkeammalle, kannen päälle. Kannen alle voitaisiin Hervannan valtaväylän puolella sijoittaa pysäköintiä ja Hakametsän hallin sekä Jäähallinraitin puolella urheilu ja vapaa ajan toimintatiloja. Katutasosta voisi olla kulku ja näkemäyhteyksiä kannen alla sijaitseviin toimintatiloihin, jotka pimeän aikaan valaisisivat ympäristöä. 2(9)

4 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 2 on esitetyn lisärakentamisen määrältään ensimmäistä vaihtoehtoa maltillisempi. Uuden asuinrakentamisen painopiste olisi Hakametsän hallin ympäristössä ja Uudessakylässä. Uudenkylän yhden porraskäytävän pistetalotalojen aluetta on ehdotettu laajennettavaksi länteen kerrostaloilla, jotka vastaisivat kooltaan alueen nykyisiä rakennuksia. Harjoitusjäähallit korvattaisiin asuinrakentamisella, edellyttäen että hallien nykyisille toiminnoille löydetään uusi sijainti muualta. Hakametsän hallin eteläpuolella rakennusten vapaa sijoittelu ja koon vaihtelu pehmentäisivät metsän reunassa olevaa rakennetun ja rakentamattoman alueen rajaa ja metsän reunalle muodostuisi vehreää asuinympäristöä. Myös Uudenkylänpuistoon esitetään asuinkerrostalorakentamista. Vastaavat viherpalvelut (korttelipuisto, leikkipaikka, pelikenttä) säilyisivät kuitenkin lähietäisyydellä Uudenmaanpuistossa. Lisäksi uusia viheralueita on esitetty Hakametsän hallin tuntumaan. Uudenkylän liikekeskus on vaihtoehdossa 2 esitetty uudistettavaksi vaihtoehtoa 1 tehokkaammin. Havainnekuvissa esitetyt esimerkit toteutuksista eroavat toisistaan sekä Sammon valtatien katumiljöön osalta että pihatilojen muodostumisen ja suojaisuuden osalta. Lisäksi vaihtoehdossa 2 Sammon valtatien eteläpuoliselle suojaviheralueelle on ehdotettu täydennysrakentamista olemassa olevaa asuinkorttelia laajentamalla, kun taas vaihtoehdossa 1 on samalla paikalla ehdotettu Vuohenojan palauttamista viemäristä avouomaan. Hakametsän hallin ympäristössä painopiste olisi urheilu ja vapaa ajantoiminnoissa. Hallin länsipuolinen alue on esitetty toteutettavaksi yhtenä kokonaisuutena, johon pysäköintilaitosten lisäksi soveltuisivat sijoitettaviksi urheiluja sisäpelihallit sekä erilaiset virkistys ja vapaa ajanpalvelut. Niille varattavien tilojen päälle tavoitellaan puistomaista ja vehreää, korkeussuunnassa polveilevaa ulkotilaa, joka länttä kohden noustessaan suojaisi ulkotiloja Hervannan valtaväylän häiriövaikutuksilta. Havainnekuvassa porrastuvaan rakenteeseen on esitetty yhdistettäväksi pistetaloja, jotka jatkavat Hakametsän hallin eteläpuolelle osoitetun rakentamisen mittakaavaa. Jatkosuunnittelussa tulisi varmistaa, että asuminen sijoitetaan melun ja ilmanlaadun kannalta riittävälle etäisyydelle Hervannan valtaväylästä. Vaihtoehdon 1 tavoin Hakametsän hallin ympäristöön tavoitellaan urheilu, virkistys ja vapaa ajantoimintoja sisältävää puistomaista aluetta, joka houkuttelee käyttäjiä kauempaakin. Myös Hakametsän hallin ja täydennysrakentamiskokonaisuuden väliin suunniteltaisiin vaihtoehdon 1 tavoin laadukas julkinen tila, jossa hulevesien johtaminen ja käsittely muodostavat kaupunkikuvallisesti merkittävän aiheen. Länsiosan porrastetusta rakentamisesta voitaisiin saada aikaan virikkeellinen ulkotila, joka yhdistyisi saumattomasti ympäröivään puistoon, ja josta olisi pääsy niin pistetaloihin kuin kannen alla oleviin sisätiloihin. Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteysalueen ratkaisu on korttelirakenteeltaan samankaltainen kuin vaihtoehdossa 1, mutta suuren kansirakenteen sijaan liikenneväylien ylitykset toteutettaisiin kevyemmillä siltarakenteilla, jotka on osoitettu kauemmas risteyksestä. Kevyempi siltaratkaisu on kansirakennetta kustannustehokkaampi, mutta autoliikenteen melu ja muilta haittavaikutuksilta ei voida yhtä hyvin suojautua kävely ja pyöräilyympäristössä. Rakennusten sijoittelun ansiosta myös ylemmälle tasolle voisi kuitenkin syntyä suojaisia tiloja kävelijöille ja pyöräilijöille. Jäähallinraitin alikulkua laajennettaisiin ja sen viihtyisyyttä lisättäisiin tarkemmassa suunnittelussa katutilan yksityiskohtien suunnittelulla ja valaistuksella. Näin muodostuisi risteysalueen kauempaa kiertävä kävelyn ja pyöräilyn kehä, joka on moottoriliikenteestä erillään. Myös suunnittelualueen eteläosiin, Rieväkadun ja Hervannan valtaväylän risteyksen kohdalle on osoitettu uusi kävelyn ja pyöräilyn silta, joka yhdistäisi Rieväkadun ja Prismakeskuksen Sandelininpuistoon Alasniitynpuistoon. Sillan ramppi edellyttää laadukasta ympäristörakentamista liittyäkseen Hervannan valtaväylän itäpuolella alavaan Vuohenojan laaksoon. Lumenvastaanotto alueella säilyisi, ja sen pohjoispuolella Hervannan valtaväylän varressa voisi viheralueella sijaita nykyisen Vapaa ajanmaan skeittipaikan korvaava skeittipuisto. Sen rakenteet voisivat toimia poikkeustilanteessa myös hulevesien tulva altaana. Skeittipaikan sijoittaminen alueelle saattaa edellyttää melusuojarakenteita. 3(9)

5 Vaikutusten arviointi Luonnonympäristö Suunnitelman mukainen, paikoin merkittäväkin rakentaminen aiheuttaisi paikallisesti suuria muutoksia maa ja kallioperään. Valtaosa alueesta, jolle rakentaminen kohdistuu, on kuitenkin jo rakennettua ympäristöä, joten vaikutusten ei katsota olevan merkittäviä. Kasvullisilla pinnoilla on suuri merkitys hulevesien käsittelyn, alueellisen biodiversiteetin ja mm. ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien ekosysteemipalveluiden tuottamisen kannalta. Täydennysrakentaminen sekä uudet ja laajentuvat rakennettavat alueet vähentävät tyypillisesti sadevesien imeytymispinta alaa. Lisääntyvä rakentaminen voi lisätä hulevesien ja niiden mukana kulkeutuvien ravinteiden, roskien ja epäpuhtauksien määrää. Kasvaneet hulevesimäärät voivat myös aiheuttaa tulva ja eroosioriskejä sekä kuormittaa viemäriverkostoa. Haittavaikutuksia voidaan vähentää käsittelemällä hulevesiä rakenteellisin tai luonnonmukaisin ja viherrakentamisen keinoin. Hulevesiaiheet voivat myös luoda uutta viihtyisää ympäristöä. Yleissuunnitelmaluonnoksissa esitetyn täydennysrakentamisen toteutuessa erilaiset kasvulliset ja muut vettä läpäisevät pinnat vähenisivät paikoitellen. Huomattavin osa alueelle esitetystä täydennysrakentamisesta sijoittuu kuitenkin ennestään läpäisemättömille pinnoille, kuten Hakametsän hallin pysäköintialueelle sekä Hakametsän liikekortteliin (entisen Jäähovin paikalle) ja Uudenkylän liikekortteliin. Suunnittelemalla nykyisin asvaltoiduille alueille täydennysrakentamista piha alueineen sekä uusia puistomaisia alueita hulevesijärjestelmineen voidaan vaikuttaa hulevesien syntyyn sekä parantaa hulevesien hallintaa ja alueellista biodiversiteettiä nykyisestä. Yleissuunnitelmaalueelle on laadittu hulevesiselvitys, jota täydennetään työn viimeistelyvaiheessa suunnitelmaosuudella. Suurin osa yleissuunnitelma alueen läpi kulkevista hulevesistä syntyy alueen ulkopuolella. Hakametsän alueen kokonaisvaltainen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden parantaa samalla hulevesien hallinnan ratkaisuja myös yleisillä alueilla. Lumenvastaanottotoiminnan loppuminen alueella vaikuttaisi merkittävästi Vuohenojaan ja Iidesjärveen kulkeutuvien vesien määrään. Tällä saattaisi olla heikentäväkin vaikutus Iidesjärven nykyiseen vedenlaatuun. Tulvaherkässä purolaaksossa, pohjavesialueen tuntumassa, sijaitsevan lumenvastaanottoalueen suunnittelu muuhun käyttöön edellyttäisi jatkosuunnittelussa myös erityistä huolellisuutta ja harkintaa paitsi luonnonympäristön myös rautatien häiriövaikutusten huomioimisen näkökulmasta. Suunnittelualueen merkittävimpiä luonnonmukaisia alueita ovat Vuohenojan ja Pyhäojan varret sekä Hakametsän metsikköalue, joihin ei yleissuunnitelmaluonnoksissa ole esitetty merkittäviä muutoksia. Vaihtoehdossa 1 on ehdotettu Vuohenojan palauttamista avouomaan Sammon valtatien eteläpuolisella suojaviheralueella (vaihtoehdossa 2 sama suojaviheralue on esitetty täydennysrakentamiseen). Suunnitelman mukaisella rakentamisella on jonkin verran vaikutuksia alueen kasvillisuuteen ja eläimistöön. Suunnittelualueen suurimmat viheralueet, Hakametsä, Sandelininpuisto ja Alasniitynpuisto, säilyvät kuitenkin valtaosin rakentamattomina. Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteyksen tuntumassa oleva istutettu havupuuvaltainen suojaviheralue muuttuisi molemmissa vaihtoehdoissa korttelialueeksi ja Hakametsän koilliskulma ja Uudenkylänpuisto muuttuisivat rakennetuksi ympäristöksi vaihtoehdossa 2. Valtaosa suunnittelualueesta on rakennettua ympäristöä, ja luonnosvaihtoehdoilla ei nähdä olevan merkittäviä haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Alueella säilyy sekä luonnonmukaista että rakennettua viherympäristöä. Uuden rakentamisen yhteydessä on mahdollisuus täydentää myös ns. sinivihreää infrastruktuuria, mm. suunnittelemalla hulevesiaiheita, viherkattoja ja viherseiniä sekä monilajista ja luonnonmukaista kasvillisuutta. Jat 4(9)

6 kosuunnittelussa on mahdollista kehittää toiminnallisesti merkittävän pohjois eteläsuuntaisen viheryhteyden osuuksia myös ekologisesti. Rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva Molemmissa yleissuunnitelmavaihtoehdoissa suunnittelualueen maankäyttöä on tehostettu merkittävästi. Alueen luonne muuttuisi suunnitelmien toteutuessa monin paikoin huomattavasti nykyistä rakennetummaksi ja kaupunkimaisemmaksi. Tavoitteena on luoda erityisesti Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteyksen ympäristöön jalankulkijan ja pyöräilijän sekä joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmista mielenkiintoista ja virikkeellistä ympäristöä. Voimakas liike ja toimitilojen lisärakentaminen, yhdessä alueelle osoitetun asuinrakentamisen kanssa, luo edellytykset vilkkaan ja toiminnallisesti monipuolisen kaupunkiympäristön syntymiselle. Kaupunkikuvallinen muutos on suurin risteysalueen tuntumassa ja Hakametsänhallin ympäristössä. Vaihtoehdossa 1 esitetty asuinrakentaminen suunnittelualueen eteläisiin osiin, Hervannan valtaväylän itäpuolelle, muuttaisi huomattavasti alueen luonnetta. Suojaviheralue valtaväylän varressa kapenisi merkittävästi, mutta Vuohenojan ympäristössä säilyisi viheraluetta, joka muodostaisi vehreän toiminnallisen vyöhykkeen uuden ja olemassa olevan asuinalueen väliin. Tiivistyvä kaupunkiympäristö muuttaisi nykyisen pientaloalueen ympäristöä, ja osa asukkaista voisi kokea muutoksen negatiivisena. Toisaalta uudet rakennukset Hervannan valtaväylän varrella vähentäisivät valtaväylän aiheuttamaa maisemahaittaa, ja asuinympäristön laatua heikentävän lumenvastaanottoalueen muuttuminen asuinalueeksi voitaisiin nähdä positiivisena muutoksena. Vaihtoehdossa 2 vastaavalla alueella viherympäristö säilyy laajempana ja alueen yleisilme avoimempana verrattuna vaihtoehtoon 1. Hervannan valtaväylän näkyvyyttä sekä kantautuvaa melua voidaan vähentää maastonmuotoilulla tai melusuoja aidalla. Asuinalueen lähelle ehdotettu skeittipuisto tuottaisi toteutuessaan meluhaittaa, jota voitaisiin hallita melunsuojarakenteilla. Jatkosuunnittelussa voidaan pohtia myös vaihtoehtoisia skeittipaikan sijoitusmahdollisuuksia yleissuunnitelma alueella, esimerkiksi Hakametsän hallin läheisyydessä. Vaihtoehdossa 1 Uudenkylän alueella kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen on ohjannut suunnittelua ja lisärakentaminen on suhteellisen maltillista. Uusia rakennuksia alueelle on osoitettu vain vähän. Olevien rakennusten korottamiset olisivat volyymiltään pientä lisärakentamista, mutta ne vaikuttaisivat oleellisesti kaupunkikuvaan. Kerrostalojen korottamisen yhteydessä on todennäköistä, että myös rakennusten julkisivuja korjataan. Täydennysrakentamisen ja korjaamisen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarpeen huomioida rakennusten kulttuurihistorialliset arvot. Liikekeskuksen uudistamisella ja sen yhteyteen esitetyllä asuinrakentamisella on toteutuessaan huomattava merkitys kaupunkikuvaan ja katutilanmuodostukseen molemmissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa 2 Uuteenkylään esitetty lisärakentaminen on voimakkaampaa ja vaikutus kaupunkikuvaan on merkittävämpi. Uudenkylänkadun varteen esitetyt asuinrakennukset muuttaisivat katutilan luonnetta selkeämmin rajatuksi. Uudet pistekerrostalot muuttaisivat kaupunkikuvaa merkittävästi, mutta rakennusten voidaan katsoa täydentävän nykyistä pistekerrostaloaluetta luontevasti uudisrakennusten koon ja sijoittelun ansiosta. Rakentaminen ulottuisi Hakametsän reuna alueelle, mikä pienentäisi metsäaluetta hieman. Suuri osa metsäalueesta kuitenkin säilyisi, eikä alueen metsäiseen luonteeseen kohdistuisi muutoksia. Uudenkylänpuiston ottaminen asuinkäyttöön harventaisi alueen korttelipuistoverkkoa, mutta Hakametsän hallin ympäristöön syntyvä laadukas urheilu ja vapaaajanpuisto toisi uutta virkistystarjontaa tilalle. Hakametsän hallin ympäristön luonne muuttuisi molemmissa vaihtoehdoissa merkittävästi. Pysäköinti siirtyisi ympäristöä leimaavilta laajoilta asvalttikentiltä pääosin maan tai kannenalaisiin laitoksiin. Vaihtoehdossa 2 lähestulkoon koko hallia ympäröivä alue muuttuisi puistomaiseksi urheilu, virkistys ja vapaa ajantoimintojen alueeksi. Monet uudet toiminnot toisivat alueelle runsaasti kävijöitä ja se muuttuisi nykyistä huomattavasti aktiivisemmaksi. 5(9)

7 Vaihtoehdossa 1 Hakametsän hallin länsipuolelle esitetty asuinrakentaminen toisi alueelle myös runsaasti lisää asukkaita. Nykyiset tärkeät virkistys ja puistoalueet kuten Hakametsä ja Tapiolanpuisto säilyisivät, ja Hakametsän hallin ympäristön kehittämisellä luotaisiin näiden välille viheralueiden jatkumo. Palveluiden saavutettavuus Suunnitelmien toteutuminen turvaisi alueen nykyisten ja tulevien palveluiden saavutettavuuden eri kulkuneuvoilla. Kaupunkiraitiotien vaihtoterminaali tekee toteutuessaan alueesta yhä tärkeämmän paikalliskeskuksen ja joukkoliikenteen solmukohdan. Myös kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta alue sijaitsee tärkeiden reittien varrella ja yhteydet eri puolille kaupunkia ovat hyvät. Kävely ja pyöräilyolosuhteiden voidaan nähdä suunnitelmien myötä paranevan, vaikka muuttuvien linjausten vuoksi ne pidentyvät paikoin. Vaihtoehdossa 2 Rieväkadun eteläpäähän esitetty Hervannan valtaväylän siltayhteys parantaisi merkittävästi Prismakeskuksen saavutettavuutta idästä. Uudistuvien palveluiden paras saavutettavuus edellyttäisi sisäänkäyntien suuntaamista myös kävely ja pyöräilyreiteille päin, etenkin yleissuunnitelma alueen keskiössä. Uusi asuinrakentaminen toisi lisää käyttäjiä kehittyvien palveluiden äärelle. Asukasmäärän lisääntyessä alueella syntyisi tarve myös uusille päivähoitopalveluille. Jatkosuunnittelussa tarkastellaan päiväkodin tai tarvittaessa pienten lasten yksikön (päiväkoti, eskari, koululuokat 1 2) sijoittamista paikkaan, jossa se hyötyisi läheisistä viher ja urheilualueista sekä liikuntatiloista. Hakametsän hallin ja sen ympäristön tulevaa palvelutarjontaa ja toimintoja ei ole yksilöity yleissuunnitelman luonnosvaihtoehdoissa, vaan esitetyt ratkaisut ovat viitteellisiä. Hallialueen toiminnallisesta konseptista tehdään erillinen urheilukampusselvitys, jonka on määrä valmistua kevään 2015 aikana siten, että työn tulokset ovat hyödynnettävissä yleissuunnitelman viimeistelyvaiheessa. Liikenne Voimakas täydennys ja lisärakentaminen kasvattaisi autoliikenteen määriä alueella huomattavasti. Alueelle suuntautuva ajoneuvoliikenne ohjattaisiin, Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelman mukaisesti, sekä pohjoisen että etelän suunnasta tultaessa pysäköintilaitoksiin Hervannan valtaväylältä, jo ennen Sammon valtatien risteystä. Näin risteysalueen liikennekuormitusta pyritään hillitsemään siten, että alueen läpi kulkeva liikenne pysyisi sujuvana. Tätä tukee myös kävely ja pyöräilyliikenteen osoittaminen eritasoon, niinikään Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelmassa esitettyä periaatetta mukaillen. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kehittää houkuttelevaa kävely ja pyöräily ympäristöä sujuvine yhteyksineen, jotta liikkuminen alueella ilman henkilöautoa yleistyisi. Hitaampien kulkumuotojen reittien risteämiset suurten autoväylien kanssa on esitetty pääosin eritasoratkaisuin, joissa ympäristön yksityiskohtien laatuun tulee kiinnittää tarkemmassa suunnittelussa erityishuomiota käyttömukavuuden varmistamiseksi. Hakametsän yleissuunnitelma alueen täydennysrakentamispotentiaalia ei ole pystytty arvioimaan täysimääräisesti aiempia liikenneselvityksiä ja suunnitelmia tehtäessä. Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelman ja Kissanmaan liikennetarkastelun laskelmat on siksi tarkistettu Hakametsän alustavien yleissuunnitelmaluonnosten pohjalta. Tarkistettujen laskelmien perusteella näyttää, että Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelman mukainen liikenteen tavoiteverkko toimii myös Hakametsän yleissuunnitelmaluonnoksissa esitetyillä lisärakentamisen määrillä. Liikenteellisiä ratkaisuja tarkistetaan tarvittaessa vielä Hakametsän yleissuunnitelman viimeistelyvaiheessa. 6(9)

8 Yhdyskuntarakenteen eheys, ekotehokkuus ja elinympäristön laatu Yleissuunnittelun lähtökohtana on ollut ja tiivistää kaupunkirakennetta suunnitellun joukkoliikenneterminaalin ympäristössä. Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa rakenne täydentyisi uudella asutuksella ja palveluilla, ja katkonaisten verkostojen epäjatkuvuuskohtia korjattaisiin (mm. kävely ja pyöräilyreitit, toiminnalliset viheryhteydet sekä hulevesien johtaminen). Palveluiden hyvä saavutettavuus sekä kävely ympäristöjen kohentaminen lisäisi joukkoliikenteen vetovoimaa. Myös sellaiset palvelut ja tapahtumat, joihin on aiemmin yhdistetty yksityisautoilu, olisivat suunnitelmien toteutuessa sujuvasti saavutettavissa joukkoliikenteellä. Henkilöautotonta liikkumista tukevien suunnitteluratkaisujen voidaan katsoa hillitsevän hiilidioksidipäästöjä. Luonnosvaihtoehtojen yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta tutkitaan tarkemmin erillisessä selvityksessä, jonka tuloksia hyödynnetään yleissuunnitelman viimeistelyvaiheessa. Yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen tähtäävien EHYT yleissuunnitelmien yleisenä tavoitteena on myös arjen toimintaympäristön laadun turvaaminen ja parantaminen. Luonnosvaihtoehdoissa on huomioitu lähivirkistysalueiden säilyminen ja kehittäminen sekä hulevesien hallinnan tarpeet. Suunnitelman toteutuessa alueelle muodostuisi kattava paikallinen viheralueverkosto. Virkistysalueiden käyttäjämäärät kasvaisivat merkittävästi, jolloin kulutuksen lisääntyminen saattaisi vaikuttaa viherympäristön laatuun ja ominaispiirteisiin myös heikentävästi. Tästä syystä kehitettävän urheilupuiston soveltuvuus myös lähiliikunnan tarpeisiin on tärkeä huomioida jatkosuunnittelussa. Hakametsän koirapuisto jää luonnosvaihtoehdoissa osittain uuden korttelirakenteen sekä kehitettävän toiminnallisen viheryhteyden alle. Koira aitauksen rajoja tarkistamalla voidaan tärkeä viherpalvelu kuitenkin säilyttää metsäisen lähivirkistysalueen sisällä. Yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitteet ohjaavat täydennysrakentamisen suunnitteluun olevan infrastruktuurin ja palveluiden läheisyyteen, mikä johtaa myös erilaisille häiriövaikutuksille alttiiden alueiden, kuten liikenteen suojaviheralueiden, rakentamismahdollisuuksien tarkasteluun. Luonnosvaihtoehdoissa on esitetty rakentamista merkittävien liikenneväylien varrelle. Yleissuunnitelmatyön viimeistelyvaiheessa on tarpeen vielä varmistua, että herkät toiminnot, kuten asuminen, on mahdollista suojata riittävästi liikenteen häiriövaikutuksilta. Onnistuneessa lopputuloksessa uudella rakentamisella saadaan suojattua nykyistä asutusta ja virkistysalueita ja kohennettua näin laajemman käyttäjäryhmän elinympäristöä. 7(9)

9 Yleissuunnitelmaluonnosten suhde osallispalautteeseen Työn aloitusvaiheessa kerättiin osallisten näkemyksiä alueen nykytilanteesta ja sen kehittämisestä internetkyselyllä. Palaute on pyritty huomioimaan luonnosvaihtoehtojen laadinnassa. Yleissuunnitelma alueen kehittämisessä tärkeimmiksi huomioitaviksi asioiksi kyselyn vastaajat valitsivat liikunta ja virkistystoimintojen kehittämisen ja kevyen liikenteen yhteyksien parantamisen. Tärkeinä pidettiin myös pientaloasumisen huomioimista sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kaupan palveluiden parantamista. Avovastauksissa toivottiin huomioitavan myös mm. liikenneturvallisuus ja viheralueiden säilyminen. Tärkeimmiksi paikoiksi vastaajat nimesivät eniten käyttämänsä viheralueet (Tapiolanpuiston, Sandelininpuiston Alasniitynpuiston ja Hakametsän). Myös Hakametsän hallia ja Vapaa ajanmaan skeittipaikkaa pidettiin erityisen tärkeinä. Skeittipuistoa käytettiin koko kaupungin alueelta. Liikunta ja virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet on luonnosvaihtoehdoissa pyritty turvaamaan säilyttämällä eniten käytetyt viheralueet sekä esittämällä uusia aluevarauksia. Kevyen liikenteen verkoston epäjatkuvuuskohtiin on esitetty ratkaisut molemmissa maankäyttövaihtoehdoissa. Raitiotien vaihtoterminaalin toteutuessa joukkoliikenneyhteydet paranevat, ja kaupan palveluiden parantaminen on mahdollistettu osoittamalla liiketilaa vanhoihin, kehitettäviin liikekortteleihin sekä esittämällä lisää asutusta liiketilojen läheisyyteen. Vanhoille pientaloalueille on kuitenkin ehdotettu ainoastaan hienovaraista täydentämistä. Hakametsän yleissuunnittelussa on huomioitu Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelman mukaiset liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta tukevat ratkaisut. Vapaa ajanmaan skeittipuisto on jäämässä Rieväkadun suunnitellun jatkeen alle, ja yleissuunnitelmatyön aikana pyritään löytämään toiminnolle uusi sijainti. Epämiellyttävinä ja kehittämistä kaipaavina paikkoina kyselyssä nousivat esiin etenkin Hakametsän hallin ympäristö, lumenkaatopaikka, Hipposkylä, Hakametsän ( McDonald sin ) liikekortteli sekä Hervannan valtaväylän ympäristö. Hakametsän hallin korttelialuetta pidettiin sekavana, liikkumisen kannalta vaarallisena ja visuaalisesti epämiellyttävänä. Toivottiin liikennejärjestelyjen selkeyttämistä sekä korttelin kehittämistä puisto, liikunta ja urheilualueeksi. Alueen täydennysrakentamista asuin ja/tai liikerakennuksilla sekä kannatettiin että vastustettiin. Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa on esitetty alueelle vastaajien toivomia, jäsenneltyjä toimintoja sekä mielipiteet jakanutta täydennysrakentamista. Lumen vastaanottoalueelle toivottiin toiminnan muuttamista, viherrakentamista, harrastuspaikkoja sekä kevyen liikenteen yhteyksien parantamista. Toisessa luonnosvaihtoehdoissa on esitetty alueen toiminnan muuttaminen asumiseen, edellyttäen korvaavan sijainnin löytymistä lumen vastaanotolle. Toisessa vaihtoehdossa vastaanottoalueen tuntumaan on ehdotettu skeittipuistoa, kevyenliikenteen yhteyksien kehittämistä sekä viherrakentamista. Hakametsän liikekorttelia pidettiin roskaisena, visuaalisesti epämiellyttävänä ja liikkumisen kannalta vaarallisena. Hervannan valtaväylän varsia pidettiin meluisina, ilmanlaadultaan huonoina ja ainakin paikoitellen visuaalisesti epämiellyttävinä. Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteyskohta sai runsaasti kielteisiä merkintöjä. Myös Jäähallinraitin ympäristössä nähtiin epäkohtia. Lisäksi kevyenliikenteen ylityksen/alituksen tarve Hervannan valtaväylällä, Rieväkadun eteläpään läheisyydessä, tuotiin esiin eri yhteyksissä. Hakametsän liikekortteli, Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteyskohta sekä Jäähallinraitti on esitetty uudistettaviksi molemmissa luonnosvaihtoehdoissa. Hervannan valtaväylän varsia on pyritty kehittämään molemmissa vaihtoehdoissa. Korttelirakenteen tarjoama suoja ulottuu valtaväylän vartta kauemmas etelään vaihtoehdossa 1. Vaihtoehdossa 2 on esitetty kevyen liikenteen ylitys Rieväkadun eteläpään kohdalle. 8(9)

10 Uudenkylän liikekorttelissa painottuivat niinikään kielteiset vastaukset; korttelia pidettiin epäsiistinä, rapistuneena ja visuaalisesti epämiellyttävänä. Myös Sammon valtatien yleisilmettä pidettiin ankeana, Aarikkalankadun risteystä vaarallisena sekä jalankulkijan ylitysmahdollisuuksia huonoina. Sammon valtatien varsia ehdotettiin kehitettäviksi niin rakentamisen kuin viherrakentamisen keinoin. Uudenkylän liikekortteli on esitetty uudistettavaksi molemmissa vaihtoehdoissa tavalla, joka vaikuttaisi myös pääväylän ilmeeseen. Sammon valtatien eteläpuolelle on esitetty toisessa vaihtoehdossa katutilaa reunustavaa rakentamista ja toisessa viherrakentamista (Vuohenojan palauttamista avo uomaan). Sammon valtatien turvalliset ylitysmahdollisuudet paranevat lännemmäksi esitetyn kävelyn ja pyöräilyn sillan/kannen myötä. Hippospuistossa ja Hakametsässä harmillisiksi mainittiin liikenteen suojaviheralueille tyypilliset melu ja huono ilmanlaatu. Osa piti niitä myös epäsiisteinä/epäselvinä sekä sosiaalisesti turvattomina. Tartonpuistossa nähtiin hyödyntämätöntä potentiaalia harrastuksille ja viherrakentamiselle mutta myös täydennysrakentamiselle uudistettavan puiston yhteydessä. Hakametsän viheralueen reunamille on esitetty luonnoksissa rakennuksia ja rakenteita reunustamaan liikenneväyliä. Rakennusmassojen avulla voidaan jossain määrin suojata puistoa liikenteen haitoilta. Hakametsään on kohdistettu myös jatkosuunnittelutarpeita toiminnallisen viheryhteyden kehittämisen, hulevesien hallinnan ja koirapuiston uudelleen määrittelyn myötä. Hippospuistoa tarkastellaan jatkosuunnittelun aikana viereisen Hipposkylän korttelin kehittämiseen liittyen. Tartonpuisto sijoittuu osaksi urheilu ja vapaa ajantoimintojen täydennettävää puistomaista kokonaisuutta sekä kehitettävän viheryhteyden varrelle, jolla on myös hulevesien hallinnan tarpeita. LIITTEET LIITE 1: Hakametsän yleissuunnitelmaluonnos; Vaihtoehto 1 ( ) LIITE 2: Hakametsän yleissuunnitelmaluonnos; Vaihtoehto2 ( ) LIITE 3: Hakametsän yleissuunnitelmaluonnos; viherkattoratkaisut ( ) LIITE 4: Hakametsän yleissuunnitelmaluonnos; hulevesiratkaisut ( ) Liitteet 1 ja 2 sisältävät seuraavat teemakartat: Yleissuunnitelmakartta 1:8000 Havainnekuva 1:6000 Havainnekuva, risteysalue 1:2000 Pysäköintikaavio, risteysalue 1:2000 Havainnekuva, Hakametsän hallin ympäristö 1:2000 Pysäköintikaavio, Hakametsän hallin ympäristö 1:2000 Havainnekuva, Uusikylä 1:2000 Rakeisuuskuva 1:8000 Rakennusoikeudet 1:6000 Liikennekaavio 1:6000 Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet 1:6000 Leikkaus, risteysalue 1:1000 Viistokuvamallinnukset 9(9)

Kävelykierros KEHITTÄMISLOMAKE Maankäytön suunnittelu

Kävelykierros KEHITTÄMISLOMAKE Maankäytön suunnittelu OHJE RASTEILLE: Mieti vastauksia rastien kysymyksiin itseksesi. Kirjaa ajatuksesi kustakin rastista sille varattuun kohtaan, voit myös piirtää tai kirjoittaa karttakuviin. Vastausta voit tarvittaessa jatkaa

Lisätiedot

Yleisötilaisuus 18.3.2015

Yleisötilaisuus 18.3.2015 Yleisötilaisuus 18.3.2015 Suunnittelualue Hakametsän yleissuunnitelma Maankäytön kehityskuvat Suunnittelutyön ensimmäinen vaihe Analyysi alueen heikkouksista ja vahvuuksista Asukaskyselyiden huomioiminen

Lisätiedot

Suunnitelmavaihtoehto 1 sovitettuna kaupunkimalliin. Suunnitelmavaihtoehto 2 sovitettuna kaupunkimalliin

Suunnitelmavaihtoehto 1 sovitettuna kaupunkimalliin. Suunnitelmavaihtoehto 2 sovitettuna kaupunkimalliin Suunnitelmavaihtoehto 1 sovitettuna kaupunkimalliin Suunnitelmavaihtoehto 2 sovitettuna kaupunkimalliin Taimiston ja Tuomarinkadun alue, asemakaava 8539 Valmisteluvaiheen suunnitteluaineisto, tiivistelmä

Lisätiedot

Palaute- ja vastineraportti

Palaute- ja vastineraportti TAMPEREEN KAUPUNKI 29.05.2017 Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit. Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45. Katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaava

Lisätiedot

Alue on myös Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi projektin kohdealueena. Diplomityössä sivuja: 42 (A3) + 6 (A1)

Alue on myös Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi projektin kohdealueena. Diplomityössä sivuja: 42 (A3) + 6 (A1) 1 Diplomityö liittyy TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun Tutkimus- ja Koulutuskeskuksen Urbaani Onni tutkimukseen, jossa kerättiin helsinkiläisiltä heidän elinympäristöään koskevaa kokemusperäistä paikkatietoa.

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu

KAAVOITUSOHJELMA Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu KAAVOITUSOHJELMA 2015 2017 Maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu Kaavoitusohjelma 2015 2017 Maankäytön suunnittelu yhdyskuntasuunnittelu / EHYT 7 1 5 6 4 3 2 EHYT-selvityksen aluekehittämiskohteet

Lisätiedot

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS

HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS HAUKILUOMA II 8360 KESKUSTAKORTTELEIDEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN VIITESUUNNITELMALUONNOS 8.6.2015 HAUKILUOMA II - VIITESUUNNITELMALUONNOKSET Viitesuunnitelma koskee Haukiluoman kaupunginosaan Länsi-Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI MULTISILLAN EHYT-YLEISSUUNNITELMA 1040 LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS

TAMPEREEN KAUPUNKI MULTISILLAN EHYT-YLEISSUUNNITELMA 1040 LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS TAMPEREEN KAUPUNKI MULTISILLAN EHYT-YLEISSUUNNITELMA 1040 LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS 19.11.2015 MULTISILLAN EHYT-YLEISSUUNNITELMALUONNOS Multisillan EHYT-yleissuunnitelman tarkoituksena on tutkia alueen täydennysrakentamisen

Lisätiedot

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma

Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma LIITE 1 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma KSLK 10.2.2011 Kannelmäki - Lassila - Pohjois-Haaga, alueellinen kehittämissuunnitelma Suunnitelmakartat ja toimenpiteet

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [

± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ± ± ± ± ±± ± ± ƒ ± ; ±± Ι [ [ ±± ± ±± ±± ) ± 6± ± ± ; ; ± ± ± ± ±± ) ± ± ± ± ± ;; ± ± ± ± ; ; ; ± ± ± ; ) ; ± ± ƒ ; 6± ± ± ± ± Ι ± ; ) ± ± ± ƒ ; ± ±± ; ƒ ƒ) ± ± ± ƒ ; ƒ ± ; ± ; ) ± ± ± ƒ ± ± ± ; ± ± ;±

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma Liite 2. Nykyisten kortteleiden täydennykset Multisillan yleissuunnitelmassa on pääosin laskennallisesti arvioitu uuden täydentävän rakentamisen määrää

Lisätiedot

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637

Ojala I. Rakentamistapaohje. Luonnos Asemakaava nro 8637 Ojala I Rakentamistapaohje Luonnos 29.5.2017 Asemakaava nro 8637 TRE:2451/10.02.01/2016 2 1. YLEISET ALUEET 1.1 Mossin puistokatu Keskustakorttelien jaksolla puistokatu on ilmeeltään urbaani bulevardi

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS HOITOLUOKITUKSEN MERKITYS Kaavoitusvaiheessa määritetty alustava käyttö ja hoitoluokka kuvaavat alueen laatutavoitetta. Samalla viheralueiden rakentamisen ja hoidon kustannukset

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Sijaintikartta. YKSAK 2013 H4 Asemakaava Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191

Sijaintikartta. YKSAK 2013 H4 Asemakaava Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191 Sijaintikartta P 1:2000 YKSAK 2013 H4 Asemakaava Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191 Havainnekuva 1:2000 YKSAK 2013 H4 Asemakaavaselostus Mutars ja Norrberget Henriikka Ryhänen 11191 Asemakaavan

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

A Yhdyskuntasuunnittelun perusteet VULE 1

A Yhdyskuntasuunnittelun perusteet VULE 1 A-3.12 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet VULE 1 Selostus Lähtökohtana suunnitelmalmme oli uuden asuinalueen avulla muodostaa stä eheä kokonaisuus, jossa sairaala-alue yhdistyy joen länsipuoliseen rakennuskantaan.

Lisätiedot

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA

PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA LIITE 1 1/1 K alajoen k aupunki K alajoen keskustan osayleisk aava PLASSINPUISTO YLEISSUUNNITELMA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 17.10.01 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNK ATU 11-1 F 6 FIN-0010 HELSINKI FINLAND

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA

HANGONSILLAN ALUE. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, POHJOISESTA KATSOTTUNA HAVAINNEKUVA KOKO ALUEESTA, OHJOISESTA KATSOTTUNA 1 ALUESUUNNITELMAN ÄÄIIRTEET Hangonsillan alueen suunnitelma tuo kaupungin tärkeään sisääntulokohtaan urbaania katutilaa ja tunnistettavaa keskustarakennetta.

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

MYLLYTULLIN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VISIO

MYLLYTULLIN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN VISIO Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI 1. NYKYTILANNE Viistoilmakuva tarkastelualueesta 2. ANALY YSI RAKENNUSKANTA

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä

Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä 28.3.2017 / TPi, TPe Selvitys liikennejärjestelyvaihtoehdoista ja pysäköinnistä Tutkitut liikennejärjestelyvaihtoehdot Puustellinkallion kaavoituksen aikana on tutkittu erilaisia liikennejärjestelyitä

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 KH 23.3.2015 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 TEKNINEN TOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 1 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti

Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet. KSV Pasila-projekti Keski-Pasila Ratapihakorttelit Suunnitteluperiaatteet Lähtökohdat Noudatetaan Keski-Pasilan osayleiskaavaa listatekstissä selostetuin muutoksin Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 k-m2 Alue rakennetaan

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

MERI-RASTILA KAUPUNKIUUDISTUS. Keskustelu Kerro kantasi -nettisivulla avoinna kaikille ! kerrokantasi.hel.

MERI-RASTILA KAUPUNKIUUDISTUS. Keskustelu Kerro kantasi -nettisivulla avoinna kaikille ! kerrokantasi.hel. MERI-RASTILA KAUPUNKIUUDISTUS Keskustelu Kerro kantasi -nettisivulla avoinna kaikille 1.10.-30.10.2015! kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila Meri-Rastilan nykyiselle asuinalueelle suunnitellaan uutta asuinrakentamista

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Author FINLAYSONINKATU 5. puh www. bst-ark. fi

Author FINLAYSONINKATU 5. puh www. bst-ark. fi Jankan liikekeskus iistokuva L01 001 uthor 24.2.2017 FILYSOI 5 33210 PEE akeisuuskaavio L01 002 1 : 7000 Jankan liikekeskus Iä 24.2.2017 FILYSOI 5 33210 PEE OI OI B la 6 699 m² ehokkuus 1,5 la 4 558 m²

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

ANALYYSIVAIHE

ANALYYSIVAIHE LAMMI NP ÄÄ N NAUHATE HTAAN KEHITTÄMINEN AL UE EN KONSEPTI ANALYYSAIHE 2.12.2015 KONSEPTAIHE -Konseptikaaviot -Ilmasto-olosuhteet -Reunaehdot -Maastokäyrät -Alueanalyysi -Korttelikaavio -Korttelit maaston

Lisätiedot

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3

Meri-Rastilan kaavaluonnos Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Meri-Rastilan kaavaluonnos 29.11. Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3 Klo 17.30 Tervetuloa ja illan kulku, pj vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen, ksv Klo 17.35 Asemakaavaluonnoksen

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto

Studio Puisto Arkkitehdit Oy. 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio. Studio Puisto Studio Puisto Arkkitehdit Oy 5.4.2016 Karhunkaatajan työpajavisio Studio Puisto Tausta: Osana Laiturin Ratikka- näyttelyä päätettiin järjestää Karhunkaatajan alueeseen liittyvästä Viilarintiestä työpaja.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

M U L T I S I L T A. Uusi asuinkortteli ja päiväkoti. luonnoksia OAS vaiheen asemakaavan nro 8647 muutosta varten

M U L T I S I L T A. Uusi asuinkortteli ja päiväkoti. luonnoksia OAS vaiheen asemakaavan nro 8647 muutosta varten M U L T I S I L LA N T Ä Y D E N NY S A L U E Uusi asuinkortteli ja päiväkoti luonnoksia OAS vaiheen asemakaavan nro 8647 muutosta varten M U L T I S I L T A Kaavamuutos 8647 kaavamuutos 8629 Liikkumalla

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA

MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA MELUNTORJUNNAN KEHITYS JA HAASTEET UUDELLAMAALLA ELYN NÄKÖKULMA Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus, Larri Liikonen 26.2.2015 1 MELUNTORJUNNAN KEHITYS Meluntorjunta alkanut Suomessa 1970 luvulla Ensimmäiset

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma RIL Liikennesuunnittelun kehittyminen Helsingissä 25.9.2014 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Liikennejärjestelmällä on ensisijassa palvelutehtävä Kyse on ennen kaikkea

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen

Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalveluiden yleissuunnitelma Tampereen kaupunki kaupunkiympäristön kehittäminen Koirapalvelut Koirapalvelut ovat kaupungin tarjoamia palveluita koiran omistaville kuntalaisille Koirapuistojen lisäksi

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE

Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAPAOHJE Myllypuro 2, asemakaava 8189 RAKENTAMISTAAOJE 2.9.2016 ALUEEN SIJAINTI TYÖN TILAAJA Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu TYÖN TEKIJÄ WS Finland Oy RAKENTAMISTAAOJE

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Kaupunkirakenteelliset periaatteet

Kaupunkirakenteelliset periaatteet Kaupunkirakenteelliset periaatteet 25.11.2016 - Kaupunkisuunnitteluvirasto - Täydennysrakentamisprojekti - Linda Wiksten Kaupunkirakenteelliset periaatteet Meri-Rastilan täydennysrakentaminen pyrkii tiivistämään

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi KIRA 6.9.2011 viheralueiden merkitys ja mahdollisuudet kaupunkisuunnittelussa Terhi Tikkanen-Lindström WSP Ympäristö & Arkkitehtuuri muutosvoimia kaupunkien tiivistyminen

Lisätiedot

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA

ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA Tapahtunut tähän mennessä 2013 lautakunta päätti käynnistää osayleiskaavatyön valmistelun 2014 Lautakunta päätti vision

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 17.2.2015 SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAHANKKEEN TAUSTAA Tavoite keskustan täydennysrakentamisesta ja uusien asukkaiden saamisesta keskustan palveluiden äärelle: keskustan

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2016 Sivu 1 / 1 5604/2015 10.02.03 141 Vuoritonttu, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 211835, 15. kaupunginosa Niittykumpu Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot