Juuan kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juuan kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Juuan kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen Khall Kunnanhallitus on päätöksellään ( 225) päättänyt käynnistää selvityksen koskien kunnan omistaman lämpölaitoksen yhtiöittämistä. BDO Oy:n valmistelema väliraportti lämpölaitoksen yhtiöittamisestä on valmistunut. Raportti pitää sisällään keskeiset yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvät asiat, selvityksen yhtiöittämisessä huomioitavista asioista sekä suunnitelman yhtiöittämisen toteuttamisesta. Kuntalain 2a :n mukaan kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä yksityisen yhteisön hoidettavaksi. Kilpailutilanteesta markkinoilla on kyse, jos kunta osallistuu ulkopuolisen järjestämään tarjouskilpailuun tai tarjoaa palveluja tai tuoteita vapaasti markkinoille. Vastaavasti kuntayhtymä toimii kilpailluilla markkinoilla, mikäli se myy tarjouskilpailuun perustuen palveluja muille kuin jäsenkunnille. Molemmissa tapauksissa hankintyksiköllä on mahdollisuus valita tarjous, minkä lisäksi asiakassuhde perustuu sopimukseen. Merkitystä ei ole sillä onko sopimus yksityis- vai julkisoikeudellinen. Kunnan mahdollisuuksia harjoittaa ekinkeinotoimintaa säätelee kunnan yleistä toimialaa koskevat periaatteet. Kunnan toimialaan on perinteisesti katsottu kuuluvan elinkeinotoiminta, joka palvelee kuntalaisia yleisesti, esimerkiksi energialaitostoiminta. Kuntalain muutos kokien kunnan toimintaa avoimilla markkinoilla astui voimaan 1. päivänä syyskuuta Muutokset koskevat kuntalain (365/1995) 86 :n 1 momenttia ja 87 a :ää, sellaisina kuin ne ovat 86 :n 1 momentti laissa 578/2006 ja 87 a laissa 519/2007 sekä lisäyksenä lakiin tuli uudet 2a, 2b, ja 66 a. Säännöksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien on siirrettävä kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva oma toiminta hoidettavaksi osakeyhtiö-, osuuskunta-, yhdistys- tai säätiömuotoiseksi viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä tai järjestää toiminta muutoin siten, ettei toiomita venää kilpailutilanteessa markkinoilla. Uudessa kilpailulakiluonnoksessa yhtiöittämisvelvoite on vastaava kuin nykyisessä lainsäädännössä. Perustettava yhtiö on toiminnastaan tulo- ja arvonlisäverovelvollinen. Lisäksi se on varainsiirtoverovelvollinen esim. yhtiöittämiseen liittyvistä kiinteistöjen, rakennusten, rakennelmien ja arvopapereiden saannoista. Yhtiöittämisverovelvollisuuteen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan apporttina (pääomasijoituksena) sijoitettu omaisuus on vapautettu varainsiirtoverosta, jos siirto toteutetaan vuoden 2014 aikana. Liitteet

2 Kjoht Väliraportti lämpölaitoksen yhtiöittämisestä Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se, Päättää käynnistää Juuan lämpö Oy.n perustamistoimet väliraportissa kuvattujen periaatteiden mukaisesti siten, että yhtiön perustamistoimet omaisuuden siirtoineen toteutetaan vuoden 2015 aikana ja että lämpölaitos aloittaa yhtiömuotoisena Asian siirtäminen vuodella tarvitaan mittavien perustamistoimien ja niitä koskevien päätösten sekä kunnan talouden hallitun valmistelun sekä henkilöstömitoitusten vuoksi. Khall päätös Kvalt Hyväksyttiin. Kvalt päätös Kunnanvaltuusto piti neuvottelutauon ajallla klo Sakari Timonen esitti että kunnanvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmistetavaksi kunnanhallitukseen. Jarmo Vepsäläinen, Risto Alanko ja Heidi Tanskanen kannattivat esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukseen, joten suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa asian käsittelyn jatkaminen on JAA ja esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukseen on EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 23 EI-ääntä. Khall Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kunnanhallitukseen. Valmistelun jatkuessa on todettu, ettei kunnalla ole riittäviä perusteita välttää yhtiöittämistä. Kunnan omien rakennusten lämmönkäytön osuus lämpölaitoksen kokonaistuotannosta on vain n. 36 % eli Juuankin kaukolämpötuotantoa tarkastellaan selkeästi markkinoilla toimivaksi liiketoiminnaksi, perusteina mm. Suomen hallituksen esitys HE 32/2013 vp. Vaihtoehtoiset lämpölaitoksen säätiöiminen, yhdistyksen perustaminen tai osuuskunnan muodostaminen eivät palvele pelkästään energiantuotantoon ja jakeluun keskittyvää toimintaa parhaalla ja taloudellisimmalla tavalla. Em. johdosta valmistelua jatketaan lämpölaitoksen yhtiöittämiseen liittyvänä ja tavoitteena toiminnan aloittaminen BDO Oy:n väliraportti on saatettu loppuraportin muotoon, joka pääpiirteissään sisältää prosessin tarvittavat toimenpiteet (loppuraportti ,liitteenä 3). Valmistelu ja asiakirjat tulee vielä päivittää aloittamisen vuodella siirtymisen johdosta. Valmistelun aikataulua esitetään liitteessä 4. Kunnanjohto on käynnistänyt YT-lain mukaisen menettelyn kaukolämmön, kiinteistöpäivystyksen henkilöstön ja heidän esimiestensä mahdollisista tehtävien tai aseman muutoksista yhtiöittämiseen liittyvänä. YT- neuvottelua jatketaan asian valmistelun ajan (pöytäkirja liitteenä 5).

3 Kjoht Khall päätös Kvalt Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle aloitetun yhtiöittämisvalmistelun saattamista loppuun siten, että päätös yhtiöstä yksityiskohtineen voidaan tehdä ensi syyskuuhun mennessä ja yhtiön toiminnan aloittaminen Valmisteluun kuuluvat YT-menettelyn ohella tarvittavien siirtoasiakirjojen, mm. yhtiöjärjestyksen, yhtöittämistavan, perustamissopimuksen ja omaisuuden siirto sekä siirtoon liittyvät vaikutukset kunnan taloushallinnossa. Hyväksyttiin. Kvalt päätös Khall Hyväksyttiin. Juuan kunnan omistaman lämpölaitoksen yhtiöittämisvalmistelua on jatkettu. Esityslistan liitteenä on päivitetty lämpölaitoksen yhtiöittämistä koskeva selvitysraportti liitteineen. Selvitysraportissa on määritelty siirrettävä omaisuus ja omaisuuden arvostus. Edelleen raportissa on pohdittu yhtiöittämistapoja ja yhtiöittämistavan valintaa ja sen vaikutuksia kunnan ja yhtiön toimintaan. Yhtiötä perustettaessa voidaan sen oman ja vieraan pääoman suhdetta määrittää sen mukaan, mikä osa omaisuudesta luovutetaan apporttina ja mikä osa luovutetaan kaupalla. Kokonaan apportina tehtävä luovutus tekee yhtiöstä vakavaraisen. Vahva oma pääoma pienentää myös yhtiön rahoituskuluja eikä yhtiöllä ole tarve lainanlyhennyksiin. Nämä parantavat yhtiön mahdollisuutta tehdä toiminnan kannalta tarpeellisia investointeja. Vaihtoehtoisesti osa tai kaikki yhtiölle siirrettävä omaisuus voidaan luovuttaa sille kaupalla, jolloin yhtiön tulosta rasittaa lainalle maksettava korko. Lisäksi yhtiön taloutta rasittavat lainojen lyhennykset. Jos yhtiön velkoja on kunta, niin yhtiön maksamat korot ja velkojen lyhennykset parantavat kunnan taloudellista asemaa. Jotta yhtiön taloudellinen asema olisi turvattu on omaisuuden siirtäminen apporttina perusteltua erityisesti kun tiedetään, että yhtiö joutuu 6-7 vuoden sisällä toteuttamaan kattilainvestoinnin. Kuten selvitysmateriaalista ilmenee lämpölaitoksen arvo kunnan taseessa oli euroa. Apporttiomaisuuden (siirrettävä toiminta) arvo on saatu laskemalla alkuperäisestä hankintahinnasta nykyarvo ja siitä laskettu jäljellä olevan käyttöiän mukainen jäännösarvo, joka on euroa. Apporttiomaisuuden arvo ylittää näin kunnan kirjanpitoarvon :lla. Toiminnan siirtämisestä yhtiölle muodostuu Juuan kunnalle samansuuruinen satunnainen tuotto vuoden 2015 tuloslaskelmassa. Tuotolla ei ole vaikutusta kunnan rahoitustilanteeseen.

4 Käytännössä itse yhtiö perustetaan perustamissopimuksella ja selvitysraporttiin sisältyvän ehdotuksen mukaisesti yhtiöön sijoitetaan perustamisvaiheessa minimipääoma Omaisuuden siirtäminen yhtiölle tapahtuu niin, että yhtiön rekisteröinnin jälkeen yhtiön yhtiökokous päättää osakeannin toteuttamisesta. Osakkeet maksetaan lämpölaitoksen omaisuudella. Omaisuuden ja toiminnan siirtoajankohta on Kiinteistö ( ), jolla lämpökeskus ja varalämpökeskus sijaitsevat siirretään yhtiön omaisuudeksi erillisellä kauppakirjalla. Yhtiön perustamisvaiheessa on ratkaistava lisäksi yhtiön taloushallintoon liittyvät asiat. Vaihtoehtoina ovat taloushallintopalvelujen ostaminen ulkopuoliselta tilitoimistolta tai yhtiö ostaa taloushallintopalvelut ostopalveluna omistajaltaan, Juuan kunnalta. Lämpökeskus on kunnan kirjanpidossa muodostanut oman laskennallisen taseyksikön ja laskutukset yms. taloushallintoon kuuluvat asiat on hoidettu kunnan taloushallinnon ja teknisen palvelualueen yhteistyönä. Kokonaisuus huomioiden yhtiön taloushallinto on ainakin aluksi perusteltua ostaa erillisellä palvelusopimuksella kunnalta. Asia kannattaa päättää jo alkusyksystä, koska kunnan taloushallinnolle täytyy antaa riittävä valmisteluaika kunnan ja perustettavan yhtiön taloushallinnon ohjelmistojen yhteensovittamiseksi ja henkilökunnan kouluttamiseksi. Tarkennetun suunnitelman mukaisesti yhtiön palvelukseen siirtyy 1-2 henkilöä. Siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä nykyiset työsopimusetuudet säilyttäen. Muun henkilöstön osalta kunta ja yhtiö tekevät palvelusopimuksen, jonka perusteella yhtiö hankkii tarvittavat henkilöresurssit (mm. päivystys) kunnalta. Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiön varsinaisesta toiminnasta vastaa yhtiön hallitus. Kunta määrittää konserniohjeissa ne asiat, joissa yhtiön hallituksen tulee selvittää kunnan mielipide, ennen päätöksentekoa. Keskinäisen tiedonkulun varmistamiseksi sovitaan, että kunnanjohtaja osallistuu hallituksen ulkopuolisena jäsenenä perustettavan yhtiön hallituksen kokouksiin. Kjoht Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se: 1. Perustaa Juuan Kaukolämpö Oy:n liitteenä olevan perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja nimeää samalla perustettavan yhtiön yhtiökousedustajan ja hallituksen puheenjohtajan ja kaksi hallituksen jäsentä ja yhden varajäsenen.

5 2. Päättää merkitä yhtiön myöhemmin järjestämässä suunnatussa osakeannissa liikkeelle laskemat osakkeet liitteenä olevan apporttikirjan mukaisesti. 3. Päättää myydä Juuan kunnan Juuan kylässä sijaitsevan Lämpökeskus RN:o 16:41 kiinteistön ( ) liittenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti hintaan Kiinteistön pinta-ala on 0,5420 ha.tila on Juuan kirkonkylän asemakaavan mukaisella erityisalueella (E). Kiinteistöllä olevat rakennukset ja liittymät ovat yhtiön omistuksessa eivätkä ne ole siirron kohteena kauppakirjassa. 4. Myöntää Juuan Kaukolämpö Oy:lle :n suuruisen käyttöpääomalainan liitteenä olevan velkakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. 5. Päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan mahdolliset kaupparekisteriviranomaisen edellyttämät muutokset ja korjaukset yhtön asiakirjoihin yhtiön perustamisvaiheessa. 6. Varaa vuoden 2016 talousavioon yhtiöjärjestelyyn tarvittavat määrärahat. Lisäksi kunnanhallitus päättää: 1. jatkaa käynnistettyä yhteistoimintamenettelyä saattamalla käynnistyn YT-menettelyn loppuun. Yt-neuvottelu pidetään aikatauluttamalla kokous pidettäväksi ennen valtuuston lämpökeskuksen yhtiöittämistä koskevaa päätöstä. 2. käynnistää välittömästi kunnan ja perustettavan yhtiön välisiä sopimuksia koskevien asiakirjojen valmistelun ja konserniohjeen päivittämisen. Khall päätös Sakari Timonen esitti Sinikka Väyrysen kannattamana seuraavat muutosehdotukset: 1a. yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja neljä muuta hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. 1b. hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolain säännöksiä sukupuolten välilisestä tasa-arvosta. Puheenjohtaja totesi, että on tullut pohjaesityksestä poikkeavat muutosesitykset joten ensin suoritetaan nimenhuutoäänestys Sakari Timosen esittämästä kohdasta 1a. Nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitys on JAA ja Sakari Timosen esitys on EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä ja 2 EI ääntä.

6 Puheenjohtaja totesi että kunnanhallitus hyväksyi pohjaesityksen yhtiön hallituksen jäsenten määrästä. Puheenjohtaja kysyi kunnanhallitukselta onko kunnanhallitus yksimielisesti Sakari Timosen esityksen 1b takana, että hallituksen valinnassa noudatettaisiin tasa-arvolain säännöksiä sukupuolten välilisestä tasa-arvosta. Kunnanhallitus oli yksimielisesti Sakari Timosen esityksen kohdan 1b takana ja kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Kvalt 38 Puheenjohtaja Joni Kortelainen esitti että kohta 1. muutettaisiin kuulumaan seuraavasti: " 1. Perustaa Juuan Kaukolämpö Oy:n, jonka yhtiökokousedustajan nimeää kunnanhallitus, ja jonka hallituksessa on puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen valinnassa noudatetaan tasa-arvolain säännöksiä sukupuolten välisestä tasa-arvosta." Sakari Timonen kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja kysyi kannattaako kunnanvaltuusto yksimielisesti tehtyä esitystä. Kunnanvaltuusto oli yksimielisesti tehdyn esityksen takana. Puheenjohtaja totesi että kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen esitetyllä 1. kohdan muutoksella yksimielisesti.

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 27.10.2014 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN Väliraportti 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3.8.2015 Juuan kunta LÄMPÖLAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN 1. Toimeksianto Toimeksiantomme mukaisesti olemme selvittäneet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014. Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 304 19.08.2014 Kaupunginhallitus 374 28.10.2014 Valtuusto 45 06.11.2014 Pudasjärven kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 498/11.30/2014 KH 19.08.2014 304 Kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-20:10 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen Toivakan kunta 21.10.2014 Page 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 YHTIÖITTÄMISVELVOITTEEN TARKASTELU 2.1 Kuntalaki 2.2 Yhtiön perustamistoimenpiteet 2.3 Osakeyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV

Yhtiöittämissuunnitelma. Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Yhtiöittämissuunnitelma Turun sataman yhtiöittäminen 25.5.2012/JV Sisällysluettelo 1 Aikataulua... 4 2 Yhtiöittämissuunnitelman käyttötarkoitus... 4 3 Päätöksenteko ja organisointi... 4 3.1 Turun kaupunki...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 100 10.11.2014. 100 Asianro 6694/00.01.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 100 10.11.2014. 100 Asianro 6694/00.01.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 100 Asianro 6694/00.01.00/2014 Energiatoimintojen yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 369: Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Konsernipalvelu Yhtiöittämisvelvoitteen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 777

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 777 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2014 777 Kaupunginhallitus 28.10.2014 AIKA 28.10.2014 klo 17:00-20:06 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 362 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015

Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015 Selvitys Savon koulutuskuntayhtymän toimintojen osittaisesta yhtiöittämisestä 12.3.2015 Laatija 2 Keijo Tikka 1. Taustaa Kuntalain muutos (626/2013, HE 32/2013 vp) on tullut voimaan 1.9.2013. Muutoksessa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Dnro KH: 2062 /2011 11 Liikelaitosten toimintaperiaatteet Hämeenlinnan kaupungin kuntakonsernissa KH 6.6.2011 4 Valmistelijat kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398,

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 112 No 5/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 28.09.2006 kello 15.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj)

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 10831-2011 (011, 70) Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n perustaminen (Kj) Tiivistelmä: - Kh 447 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.9.2011 65: Apulaiskaupunginjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 6.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 206 Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen, osakepääoman korotus ja lisäosakkeiden merkintä... 2 207 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 327 7/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.06.2005 kello 15.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot