YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT"

Transkriptio

1 Ymptltk liite 4 SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä Ympäristöterveyslautakunta

2 1. Johdanto Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät Toimintaympäristö ja en muutokset Valtakunnallinen valvontaohjelma Voimavarat Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Yksityinen palveluntarjonta Tietojärjestelmät Yhteistyö ja viestintä Maksut Valvonnan toimeenpano Hankkeet Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Eläintautiepäilyt ja tapaukset Terveysvalvontaohjelmat Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Muu tautiseuranta Eläinten keinollinen lisääntyminen Eläimistä saatavat sivutuotteet Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Sisämarkkinatuonti Eläinten hyvinvoinnin valvonta Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Teurastamot ja pienteurastamot Tukivalvonta Eläinlääkäripalvelujen toimeenpano Peruseläinlääkäripalvelu ja kiireellinen eläinlääkäriapu Tuotantoeläinten terveydenhuolto Saatavuus- ja laatutavoitteet Toimitilat Sivu 2 / 23

3 7.5. Välineresurssit Ostopalvelut Perustason ylittävät palvelut Suunnitelman toteutumisen arviointi Laatu Palautteen kerääminen Valitusten käsittely Toiminnan kehittäminen Seuranta ja raportointi Annettujen määräysten ja kieltojen noudattamisen valvonta Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi Resurssitarpeen kartoitustaulukko Sivu 3 / 23

4 1. Johdanto Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 10 :n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. Suunnitelman laatimisvelvoite on nykylaajuudessaan uusi, ja se tuli ensimmäisen kerran laatia mennessä vuodelle Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997) ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetussa laissa (557/2005). Kuopion kaupunki ostaa alkaen suureläinpraktiikan Siilinjärven ympäristöterveyspalveluilta. Siilinjärveltä ostetaan myös kunnaneläinlääkärien virkatehtävät koko Kuopion kaupungin alueelle alkaen Kuopio ostaa kaikki eläinlääkintähuollon palvelut Nilsiä alueelle Eläinlääkintähuoltojärjestelmän yleiskuvaus ja tehtävät Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinlääkintähuollon säännösten toimeenpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta alueellaan. Aluehallintovirasto tekee myös itse eläinlääkintähuoltoon liittyvää valvontaa kuten EU-eläinsuojelutarkastuksia, täydentävien ehtojen valvontaa, lääkitsemislainsäädännön valvontaa ja omaehtoisesti tai kunnan valvontaviranomaisen pyynnöstä vaativia eläinsuojelutehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa alueen eläintautivalmiudesta ja osallistuu tautitilanteiden hoitoon vakavissa eläintautitilanteissa apunaan erityiskoulutuksen saaneet valmiuseläinlääkärit. Paikallistasolla eläinlääkintähuollon ja siihen liittyvän valvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kunta, kuntayhtymä tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue. Valtion vastuulla olevista eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua koskevista kunnaneläinlääkärin suorittamista tehtävistä maksetaan kunnalle todellisia kustannuksia vastaava korvaus valtion varoista. Kunnat järjestävät myös merkittävän osan eläinlääkäripalveluista kuten eläinlääkintähuoltolain edellyttämän peruseläinlääkäripalvelun arkipäivisin sekä kiireellisen eläinlääkärinavun kaikkina vuorokaudenaikoina. Eläinlääkintähuoltolain keskeisenä tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa ja Sivu 4 / 23

5 kuntien on muun muassa peruseläinlääkäripalvelun osana järjestettävä tuotantoeläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluja kysyntää vastaavasti. Yksityiset eläinlääkäripalvelut täydentävät palvelutarjontaa ja ne kohdistuvat pääasiassa pieneläimiin ja hevosiin Toimintaympäristö ja sen muutokset Eläinlääkintähuoltolain uudistuttua marraskuussa 2009 valtio on ostanut kunnilta eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää viranomaisvalvontaa. Tavoitteena on selkeämmin erottaa viranomaisvalvonta eläinlääkäripalveluista. Lain toimeenpanoa koskevassa ohjauksessa on voimakkaasti painotettu uusien päätoimisen valvontaeläinlääkärin virkojen perustamista kuntiin. Lakiuudistuksen myötä aluehallintovirastoihin perustettiin 15 uutta valvovan eläinlääkärin virkaa ja samalla siirrettiin kunnista aluehallintovirastoihin EU:n määräämät otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset sekä eläinlääkintähuoltoon liittyvä täydentävien ehtojen valvonta. Lisäksi on tarkoitus, että kunnalliset valvontaviranomaiset saavat entistä paremmin apua aluehallintovirastoista vaikeiden eläinsuojelutehtävien hoitoon. Eläinten hyvinvoinnin valvonnan toimivuus ja luotettavuus on ollut korostetusti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa viime vuosina ja tässä yhteydessä on tuotu esille uuden eläinlääkintähuoltolain merkitys valvonnan tehostamisessa ja eläinlääkäripalvelujen sekä valvonnan eriyttämisessä. Myös Euroopan komissio on tarkastuksillaan kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Vuonna 2010 lihateollisuusyritykset ovat lähteneet toteuttamaan omaa eläinten hyvinvointiin liittyvää laatutyötään. Jatkossa myös kuluttajien eettiset valinnat tulevat entistä enemmän ohjaamaan eläinten hyvinvointiin liittyvää keskustelua. Toimiva valvonta edellyttää valvojan riittävää osaamista, oikein kohdennettuja riskiperusteisia valvontakäyntejä, yhdenmukaisia ja tehokkaita toimenpiteitä epäkohtia todettaessa sekä korjaavien toimenpiteiden loppuunsaattamista. Eläinlääkäripalvelujen tarpeeseen vaikuttavat tuotantoeläintilojen määrän edelleen jatkuva väheneminen ja tuotantoeläinten keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin. Tuotantoeläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys kasvaa ja kehitys asettaa haasteita myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnalle. Lemmikkieläinten määrä lisääntyy edelleen ja niihin kohdistuville eläinlääkäripalveluille asetetaan yhä suurempia odotuksia ja vaatimuksia. Hevostaloudella on merkittävä rooli eläinlääkäripalvelujen käyttäjänä sekä elinkeino- että harrastetoimintana. Eläintautilain ja eläinsuojelulain kokonaisuudistukset tulevat lähivuosina muokkaamaan valvonnan toimintaympäristöä. Eläinlääkäripalveluihin vaikuttavat tulossa olevat eläinlääkkeiden käyttöä ja luovuttamista koskevien säädösten uudistukset. Kunnat ylläpitävät ympäristöterveydenhuollon tehtäviä varten yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa kunnallisia ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita, joilla ne toteuttavat itsenäisesti valvontaohjelmien mukaisia valvontasuunnitelmia. Resurssien kokoaminen riittävän suuriin valvontayksiköihin mahdollistaa muun muassa henkilöstön erikoistumisen ja varmistaa osaltaan jäävittömyyden valvontatehtävissä. Lisäksi eläinlääkintähuoltolaki edellyttää kuntien järjestävän eläinlääkäripäivystyksen Sivu 5 / 23

6 yhden tai useamman seutu- tai maakunnan kokoisella alueella, jolla tulisi olla eriytetty pieneläinpäivystys ja keskitetty yhteydenottopalvelu Valtakunnallinen valvontaohjelma Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on laatinut valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista vuosille (EHO). EHO on osa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa ja (EY) N:o 882/2004 valvonta-asetuksen mukaista elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU). EHOn tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Tarkoituksena on lisätä valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua ohjaamalla valvontaviranomaisia valvontasuunnitelman laatimisessa valvonnan toimeenpanemiseksi. Tavoitteena on erityisesti yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja varmistaa toiminnanharjoittajien samanarvoinen asema suhteessa valvontaan. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet. Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että vastuutahot varaavat riittävät henkilö- ym. resurssit valvontatehtäviin ja eläinlääkäripalveluihin koko maassa. Tässä valvontasuunnitelmassa valtakunnallisen ohjelman ohjaus valvontasuunnitelman laadintaan on kirjoitettu asianomaisiin kohtiin kursiivilla. Tämä suunnitelma on laadittu samalla rakenteella kuin valtakunnallinen ohjelma. Kunnallisessa suunnitelmassa kunnan tulee kuvata miten kunnaneläinlääkärille määrättyjen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alueella järjestetty. Erityisesti tulee kuvata valvontakohteet, hyväksymismenettelyt, tarkastusten suunnittelu ja toteutus, näytteenotto, hallinnolliset pakkokeinot sekä valvonnan toteutumisen seuranta ja raportointi. Kunnan on suunnitelmassaan osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on järjestetty eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. 2. Voimavarat 2.1. Resurssitarpeen kartoitus Kunnan on valvontasuunnitelmaansa varten suoritettava resurssitarvekartoitus valvonta- ja palvelutarpeen selvittämiseksi. Kartoitus on suoritettava käyttäen valvontaohjelman liitteenä olevaa lomaketta Resurssitarpeen kartoitus. Lomake on toimitettava aluehallintovirastoon valvontasuunnitelman ja sen päivityksien liitteenä. Resurssitarpeen kartoitus on liitteenä tämän suunnitelman lopussa Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako Kunnan on valvontasuunnitelmassaan osoitettava, että yksiköllä on kartoitetun resurssitarpeen täyttämiseen riittävä määrä pätevää henkilökuntaa. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden muodostaminen mahdollistaa työnjaon ja erikoistumisen ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden kesken. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että valvontatehtäviä ei suorita henkilö, joka on kyseiseen valvontakohteeseen kiinteässä asiakassuhteessa. Kunnaneläinlääkäreiden Sivu 6 / 23

7 vastuualueet ja työnjako tulee esittää kunnan suunnitelmassa. Avustajien/eläinhoitajien lisäksi myös välinehuoltoon, siivoukseen, toimistopalveluihin sekä muihin tukipalveluihin varatut henkilöresurssit on esitettävä kunnan suunnitelmassa. Siilinjärven yhteistoiminta-alueella on 12 kunnaneläinlääkärin virkaa, yksi eläinlääkäreiden varahenkilön virka, kaksi määräaikaista päivystävän eläinlääkärin työsuhdetta, kaksi valvontaeläinlääkärin virkaa ja yksi vastaavan eläinlääkärin virka. Kaikissa viroissa on vakituinen viranhaltija ja osa niistä on tällä hetkellä täytetty osaaikaisesti. Myös päivystävien eläinlääkäreiden työsuhteet on täytetty. Sekä pitkä- että lyhytaikaisiin poissaoloihin (esim. vanhempainvapaat, vuosilomat) on saatu sijaisia. Seuraavassa taulukossa on eläinlääkäreiden ja muun henkilökunnan vastuualueet ja työnjako. Virka / toimi Viranhaltija Pääasialliset tehtävät eläinlääkintähuollon esimies haaskojen pitopaikat vastaava eläinlääkäri Leena Manner maidontuotantotilojen tarkastukset* eläinsuojelu* *pääasiassa valvontaeläinlääkärit Eläinsuojeluvalvonta Kuopion alueella (ei Nilsiä) valvontaeläinlääkäri Paavo Miettinen Maidontuotantotilojen tarkastukset Kallaveden itäpuolella (länsipuolella kunnaneläinlääkäri Mari Utriainen) vierasainenäytteenotot eläimistä AB-vahinkotarkastukset valvontaeläinlääkäri kunnaneläinlääkäri Kaisa Hartikainen Kirsi Govenius Silke Haen Martta Haukipuro Anneli Laine Eero Lappeteläinen Tarja Lipponen Laura Malinen Tuulikki Mykkänen Virpi Seppänen Mari Utriainen Antti Vartia Raija Väänänen Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta Siilinjärven yhteistoiminta-alueella + Nilsiä Paavo Miettisen varahenkilö sivutuotealan laitokset vesiviljelylaitokset mehiläistaudit (Kuopion alueella Antti Vartia) vierasainenäytteenotot eläimistä AB-vahinkotarkastukset BSE-valvonta, kotiteur. naudat (myös A. Vartia) peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellinen eläinlääkäriapu Maedi-visna- ja scrapievalvonta Riistan lihantarkastukset Vienti- ja tuontitarkastukset siipikarjan salmonellavalvonta tautikartoitusnäytteenotot (esim. lintuinfluenssa) hevosten keinosiemennys ja alkionsiirto salmonellasaneeraukset tiloilla BSE-valvonta, kotiteur. naudat (Antti Vartia) mehiläistaudit (Antti Vartia) Sivu 7 / 23

8 eläinlääkäreiden kunnaneläinlääkäreiden varahenkilönä Mia Koivisto varahenkilö toimiminen päivystävä Ulla Holopainen kiireellinen eläinlääkäriapu päivystysaikana eläinlääkäri päivystävä Kristiina Kinnunen kiireellinen eläinlääkäriapu päivystysaikana eläinlääkäri toimistosihteeri eläinlääkintähuollon toimistotehtävät 2.3. Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen Kunnan tulee suunnitelmassaan kuvata, miten se varmistaa rekrytoimansa henkilökunnan riittävän pätevyyden ennen työsuhteen solmimista. Lisäksi tulee kuvata miten varmistetaan, että muille kuin eläinlääkäreille ei annetta työtehtäviä, jotka säädösten mukaan kuuluvat eläinlääkärin tehtäväksi. Kunnan on suunnitelmassaan osoitettava miten se varmistaa, että kunnan valvovilla viranomaisilla on riittävä ja asianmukainen hallintomenettelyjen tuntemus. Suunnitelmaan on sisällytettävä kunnan eläinlääkintähuollon henkilökunnan monivuotinen täydennyskoulutussuunnitelma. Valittaessa henkilöä vakinaiseen virkaan tarkistetaan alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset, jotta varmistutaan lainsäädännön edellyttämän pätevyyden olemassaolosta. Määräykset valvontatehtävistä annetaan vastaavalle eläinlääkärille, joka jakaa ne edelleen valvontaeläinlääkäreille ja praktikkoeläinlääkäreille. Jatkuva täydennyskoulutus on tärkeää eläinlääkäreiden ammattitaidon ylläpitämiseksi. Eläinlääkäreitä kannustetaan osallistumaan ensisijaisesti oman erityisalansa (esim. valvonta- ja viranomaistehtävät) mukaisiin koulutuksiin. Käytännössä valvontaeläinlääkäreillä on ollut mahdollisuus osallistua kaikkiin heille suunnattuihin koulutuksiin ja AVIn järjestämiin työkokouksiin. Koulutusmateriaalit tallennetaan kaikkien saataville yhteiselle levyasemalle. Eläinlääkintähuollolle tehdään koulutussuunnitelma vuonna Yksityinen palveluntarjonta Jos kunta ei itse arkipäivisin järjestä peruseläinlääkäripalvelua muille kotieläimille kuin hyötyeläimille, on kunnan osoitettava suunnitelmassaan, että peruseläinlääkäripalvelua on muutoin saatavissa kyseisille eläimille riittävästi ja keskeytyksettä. Kunta järjestää yhteistoiminta-alueella peruseläinlääkäripalvelun kaikille kotieläimille, koska kattavaa, keskeytyksetöntä ja riittävää yksityistä palvelua ei ole saatavilla. Päivystysaikana ostetaan yksityiseltä toimijalta pieneläinten takapäivystys niihin kuntiin, joissa ei ole eriytettyä pieneläinpäivystystä. Siilinjärven ja Maaningan alueella on eriytetty päivystys ja pieneläinpäivystyksen järjestää Kuopion kaupunki. 3. Tietojärjestelmät Kunnan tulee valvontasuunnitelmassaan kuvata, miten se huolehtii eläinlääkintähallinnon käytössä olevien tietojärjestelmien ja eläinrekistereiden tehokkaasta käytöstä valvonnan apuna. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen myös tietojärjestelmien käytön osalta. Sivu 8 / 23

9 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa tukemassa on käytössä useita toisiinsa liittyviä tietojärjestelmiä ja rekistereitä. Lisäksi tuonnissa ja sisämarkkinakaupassa käytetään TRACES-järjestelmää. Yhteistoiminta-alue mahdollistaa kaikkien tarpeellisten tietojärjestelmien käytön. Eläinlääkärit osallistuvat erityisalansa mukaisesti järjestettäviin koulutuksiin myös tietojärjestelmien käytön osalta. Vakituinen eläinlääkäri perehdyttää tarvittaessa uuden työntekijän ohjelmien käyttöön. Kaikki kunnaneläinlääkärit saattavat joutua silloin tällöin käyttämään Traces-ohjelmaa, vaikka päävastuu tuonti- ja vientitarkastuksista. Evira ja aluehallintovirasto järjestävät Traces-ohjelman koulutusta. 4. Yhteistyö ja viestintä Kunnan suunnitelmassa on kuvattava viestinnän ja tiedotuksen vastuuhenkilöt sekä tiedotuskanavat ja yhteydenpito aluehallintovirastoon sekä muihin paikallisiin viranomaisiin kuten poliisiin ja terveysviranomaisiin. Kunnan suunnitelmassa voidaan erityistilanneviestinnän osalta viitata kunnan valmiussuunnitelmaan. Eläinlääkintähuollon viestinnästä ja tiedotuksesta vastaa vastaava eläinlääkäri. Hänen varahenkilönsä on ympäristöterveysjohtaja. Tiedottaminen tapahtuu internetsivujen kautta, lehtikirjoituksilla ja ilmoituksilla, toiminnanharjoittajille osoitetuille tiedotekirjeillä sekä sähköpostilla. Yhteisellä verkkolevyasemalla on kunnittain terveysviranomaisten yhteystietoluettelo, jota päivittää ympäristöterveysjohtaja. Sellaisesta normaalista poikkeavasta tilanteesta, joka edellyttää yhteistyötä ja yhteydenottoa terveysviranomaisiin tai koko epidemiatyöryhmään, kunnaneläinlääkäri on yhteydessä ympäristöterveysjohtajaan. Eläinlääkärit voivat tarvittaessa olla suoraan yhteydessä poliisiin (esim. virka-apu eläinsuojeluvalvonnassa). 5. Maksut Kunnan valvontaviranomaisen vahvistamat maksut on sisällytettävä kunnan suunnitelmaan. Yhteistoiminta-alueen vastaanotoilla ei peritä klinikkamaksua, koska vastaanotoilla on vain perusvarustus ja niille ei ole palkattu avustavaa henkilökuntaa. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut perii maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksista maksut toiminnanharjoittajilta. Siilinjärvi-Maaninka-Kuopio-päivystysalueella suureläinpäivystyspuhelinnumerosta peritään asiakkaalta päivittäin kello ,50 /min + pvm ja kello ,00 /min + pvm. Palvelutaksoista muodostuneet tulot jaetaan DNA:n ja Siilinjärven ympäristöterveyspalveluiden kesken. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut maksaa hyötyeläinten omistajille Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan vahvistaman subvention kunnan- tai päivystävän eläinlääkärin antamasta eläinlääkäriavusta. Eläinlääkärit vähentävät subvention osuuden suoraan eläimen omistajalle menevästä laskusta ja laskuttavat subventiot kuukausittain kunnasta itselleen alkaen subventiota maksetaan hyötyeläimen hoidosta käyntimaksun ja matkakustannusten yhteenlasketusta arvonlisäverottomasta summasta 65 ylittävä osuus ja kunta maksaa osuudestaan myös arvonlisäveron. Sivu 9 / 23

10 Hyötyeläimenä pidetään kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa varten. 6. Valvonnan toimeenpano 6.1. Hankkeet Valtakunnalliseen ohjelmaan mukaan otettujen hankkeiden tavoitteena on tukea uuden ja osittain myös pidempään voimassa olleen lainsäädännön toimeenpanoa ja näille alueille asetettuja keskeisiä kansallisia tavoitteita. Vuosille ei ole tiedossa valtakunnallisia, Itä-Suomen alueella toteutettavia hankkeita Eläinten terveyden valvonta Eläintautivalmius Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata, miten varmistetaan välttämättömien eläinlääkintähuollon tehtävien hoito poikkeustilanteessa. Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata eläintautivalmiuden vaatimat käytettävissä olevat henkilöresurssit sekä tarvittavat sijaisjärjestelyt ottaen huomioon alueella sijaitsevat eläinten pitopaikat ja eläinmäärät. Kunnan suunnitelmassa tulee lisäksi kuvata varosuunnitelmien laadinta ja ylläpito kunnan tasolla ja siihen liittyvän koulutuksen varmistaminen. Osa kunnaneläinlääkäreistä on kouluttautunut valmiuseläinlääkäreiksi. Heillä on valmius toimia esimerkiksi yllättävässä eläintautiepidemiassa ja he osallistuvat säännöllisesti valtion järjestämään valmiuskoulutukseen. Päivä-aikana yhteistoiminta-alueella on useita kunnaneläinlääkäreitä töissä ja heidän on mahdollista sijaistaa toisiaan koko alueella, jos osa eläinlääkäreistä joutuu sitoutumaan eläintautitilanteen selvittämiseen. Lisäksi yhteistoiminta-alueella on ympäri vuorokauden päivystysvalmiudessa pääsääntöisesti kolme, mutta vähintään kaksi päivystävää eläinlääkäriä. Ympäristöterveyspalveluiden valmiussuunnitelmaan ei sisälly eläinlääkintähuollon valmiussuunnitelmaa Eläintautiepäilyt ja tapaukset Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata ilmoitusmenettelyt niin eläinlääkintähuollon kuin terveydenhuollon virkamiehille. Eläintautiepäilyssä kunnaneläinlääkäri on yhteydessä aluehallintovirastoon ja tarvittaessa Eviraan, sekä vastaavaan eläinlääkäriin, jos tautiepäilyllä voi olla vaikutusta myös ihmisten terveyteen (esim. salmonella). Useimmiten on tarkoituksenmukaista, että kunnaneläinlääkäri on itse suoraan yhteydessä terveysviranomaisiin. Mikäli todetaan, että tilanne edellyttää yhteistyötä ja yhteydenottoa poliisiin, kunnaneläinlääkäri ja vastaava eläinlääkäri tai ympäristöterveysjohtaja yhdessä sopivat yhteydenpidon toimintatavoista ja vastuista tapauskohtaisesti. Yhteisellä verkkoasemalla on kunnittain terveysviranomaisten yhteystietoluettelo, jota päivittää ympäristöterveysjohtaja Terveysvalvontaohjelmat Sivu 10 / 23

11 Kunnan suunnitelmassa luetellaan toimialueen pitopaikat, joita terveysvalvontaohjelmat koskevat. Suunnitelmassa kuvataan, miten ohjelmiin liittyneistä tiloista pidetään kirjaa ja miten terveysvalvontaohjelmiin liittyviä asiakirjoja hallinnoidaan. Myös pitopaikkojen status ja siihen liittyvä tilakäyntien tiheys ja käyntien toteutumisen varmistaminen suunnitellaan. Siipikarjan salmonellavalvontaohjelman osalta kuvataan lisäksi, miten seurataan toimijan toteuttaman näytteenoton säädöstenmukaisuutta ja miten hallinnoidaan parvista toimitettuja saapumisilmoituksia. Suunnitelmassa on esitettävä myös, miten varmistetaan että ilmoitukset saadaan kaikista ikärajan ylittävistä kotiteurastettavista naudoista ja että kaikki ikärajan ylittäneet ihmisravinnoksi käytettävät naudat testataan BSE-taudin varalta. Lisäksi kuvataan toimenpiteet tilanteessa, jossa jotakin terveysvalvontaohjelmaa ei ole toteutettu säädösten mukaisesti. Liitteessä (resurssitarpeen kartoitus) on kerrottu niiden eläintenpitopaikkojen määrät, joita terveysvalvontaohjelmat koskevat. Luettelot terveysvalvontaohjelmatiloista säilytetään eläinlääkinnän verkkoasemalla, johon on luku- ja muokkausoikeudet kaikilla alueen eläinlääkäreillä. Jos tulee uusia kohteita, joita terveysvalvontaohjelma koskee, se eläinlääkäri jonka tehtävä on tehdä valvontakäynnit tilalle, päivittää listan näiltä osin. Näille tiloille eläinlääkäri tekee ensimmäisen tarkastuskäynnin mahdollisimman pian ja opastaa tilaa sen velvoitteiden hoitamisessa. Eläinlääkärit toimittavat alkuperäiset tai kopiot valvontaohjelmiin liittyvistä asiakirjoista toimistosihteerille Siilinjärvelle. Toimistosihteeri toimittaa ne sähköpostitse aluehallintovirastoon, tallentaa yhteiseen verkkoasemaan aakkostettuun kansioon ja arkistoi paperiversion toimiston mappiin. Verkkoasemalta tiedot ovat alueen jokaisen eläinlääkärin saatavissa toimipaikasta riippumatta, ja niiden avulla on myös mahdollista seurata valvonnan toteutumista kohteittain. Kutakin tilaa valvova eläinlääkäri huolehtii tilakäyntien toteutumisesta ja huolehtii pitkien poissaolojen ajaksi tehtävän siirtämisestä toiselle eläinlääkärille. Siipikarjan salmonellavalvontaohjelman mukaisen toimijan oman näytteenoton asianmukaisuus tarkastetaan säännöllisellä kunnaneläinlääkärin tarkastus- ja näytteenottokäynnillä (tilan koosta riippuen vuosittainen tai joka toinen vuosi). Toimijan oman näytteenoton tulokset tulevat tiedoksi myös tilaa valvovalle eläinlääkärille. Eläinlääkärit arkistoivat parvista toimitetut saapumisilmoitukset omiin kansioihinsa toimipisteissään. Jos terveysvalvontaohjelmaa ei ole toteutettu lainsäädännön mukaisesti, asiaa hoitava eläinlääkäri ottaa tilaan yhteyttä ja sopii tarkastus- ja näytteenottokäynnistä tilalle. Käynnin yhteydessä käydään läpi lainsäädännön vaatimukset toimijalle ja opastetaan näytteenotossa. Jos tilanne ei korjaannu tai jos laiminlyöntejä tapahtuu jatkuvasti, ilmoitetaan asiasta läänineläinlääkärille ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa omistajan toiminnasta voidaan tehdä tutkintapyyntö / rikosilmoitus poliisille Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta Kunnan suunnitelmassa kunnaneläinlääkäri kartoittaa alueensa laitosten mahdolliset riskiperusteet ja tiedottaa niistä läänineläinlääkäreitä. Jos alueella on vesiviljelylaitoksia, tulee kunnan myös suunnitelmassaan selvittää, että alueella on virkaeläinlääkäri, joka on perehtynyt vesiviljelylaitosten toimintaan. Sivu 11 / 23

12 Kunnan suunnitelmassa tulee ottaa huomioon esimerkiksi seuraavat tekijät, joiden on katsottu lisäävän laitoksen riskiä saada ja levittää tauteja: laitokset, jotka tuovat materiaalia merialueelta sisämaahan laitokset, jotka tuoneet kalaa / mätiä ulkomailta 3 vuoden sisällä laitos merialueella, jossa perkaamo 5 km säteellä laitokset, jotka sijaitsevat Vuoksen ja Kemijoen latvavesissä, alle 100 km Venäjän rajasta laitokset, joilla edellisten vuosien tarkastukset näytteenotot, kirjanpito jne. ovat olleet puutteellisia Yhteistoiminta-alueella on yksi kalanviljelylaitos. Muita valtakunnallisessa valvontaohjelmassa mainittuja riskiä lisääviä ominaisuuksia ei alueen kohteiden osalta ole. Tarkastusmääräykset tulevat vastaavalle eläinlääkärille, joka ohjaa tehtävät edelleen vesiviljelylaitosten valvontaan perehtyneille eläinlääkäreille (valvontaeläinlääkäri ja yksi kunnaneläinlääkäri) Muu tautiseuranta Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata, miten näytteiden ottaminen määräajassa varmistetaan, kuka vastaa näytteenoton toteutumisesta, miten etenemistä seurataan, miten tiedot taltioidaan ja miten näytteenoton etenemisestä toimitetaan tietoa aluehallintovirastolle. Seurantanäytteiden ottamisesta mm. lintuinfluenssan varalta tulee aluehallintovirastolta määräys vastaavalle eläinlääkärille, joka vastaa näytteenoton toteutumisesta. Näytteenoton toteuttavat sijainnin mukaan kunnaneläinlääkäri tai valvontaeläinlääkäri. Näytteet ottavat eläinlääkärit huolehtivat itse siitä, että näytteet otetaan määräaikaan mennessä ja tarvittaessa he pyytävät jatkoaikaa näytteenotolle. Eläinlääkärit kirjaavat käyntinsä Siilinjärven kunnan hallintoverkossa olevalla yhteisellä verkkoasemalla olevaan taulukkoon, josta voidaan seurata näytteenoton toteutumista. Näytteenotosta eläinlääkärit tekevät toimitusilmoituksen, jonka he toimittavat Siilinjärvelle ympäristöterveyspalveluiden toimistosihteerille. Toimistosihteeri skannaa toimitusilmoituksen, lähettää sen sähköpostitse tiedoksi aluehallintovirastoon sekä tallentaa tiedoston sen verkkoasemaan aakkostettuun kansioon, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Lisäksi hän arkistoi paperiversion Siilinjärven toimistolla sijaitsevaan mappiin. Paikallissopimuksen mukaiset erillispalkkiot maksetaan eläinlääkäreille vasta heidän toimitettuaan käyntiin liittyvät asiakirjat sovitusti toimistosihteerille. Samoin toimitaan käyntiin mahdollisesti liittyvien tarkastuskertomusten ja pöytäkirjojen, mahdollisten määräysten ja muiden asiakirjojen kanssa. Ainoastaan näytteenottotodistusten näytteenottajalle jäävät osat säilytetään eläinlääkäreiden omissa mapeissa Eläinten keinollinen lisääntyminen Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata hevosten alkionsiirtoon liittyvien kunnaneläinlääkärille kuuluvien valvontatoimenpiteiden toteuttaminen. Eläinten keinollisen lisääntymisen osalta kunnaneläinlääkäreillä on velvoitteita ainoastaan hevosten osalta. Alkioryhmä on tarkastettava sen rekisteröimistä varten Sivu 12 / 23

13 sekä valvottava, että alkioryhmä noudattaa sille annettuja vaatimuksia. Kunnaneläinlääkärin tulee tehdä valvontakäynti ryhmän toimipaikalle vähintään kerran vuodessa. Lisäksi kunnaneläinlääkäri vastaa oriaseman, spermavaraston tai alkionkeräys- tai tuotantoryhmän valvonnasta. Alueella on yksi oriasema ja spermavarasto ja sen valvonnasta vastaa kunnaneläinlääkäri Eläimistä saatavat sivutuotteet Laitosten hyväksyntä ja valvonta Kunnan hyväksymien ja valvomien sivutuotealan laitosten hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa valvontaeläinlääkäri. Näihin laitoksiin liittyvät asiakirjat skannataan samoin kuin muutkin valvonta-asiakirjat yhteiselle verkkoasemalle Sivutuotteiden hautaaminen Varmistaakseen toimijoiden säädösten mukaisen toiminnan on kunnan valvontasuunnitelmassaan esitettävä, kuinka se seuraa alueella sijaitsevien tilojen ja muiden toimijoiden sivutuotteiden hävitystapoja. Syrjäisillä alueilla sijaisevien kuntien tulee määrittää tavoite suoritettavien hautaustarkastusten ja hautaamisen kirjanpitotarkastusten määrien osalta. Tarkastukset tulee ensisijaisesti kohdentaa tiloihin, joilla on aikaisempien tarkastusten tai eläinluetteloista saatavien tietojen perusteella viitteitä säädösten noudattamatta jättämisestä. Valvontasuunnitelmassa on lisäksi kerrottava miten puututaan todettuihin säädöstenvastaisuuksiin ja kuinka varmistetaan toiminnan oikeellisuus jatkossa. Kotitarveteurastuksen teurasjätteet on toimitettava raatokeräilyyn. Koska teurasjätteen hautaaminen ei ole enää sallittua, siitä ei myöskään tule enää tehtäväksi ilmoitusta kunnaneläinlääkärille. Oikeista sivutuotteiden hävitystavoista on kerrottu ympäristöterveyspalveluiden internetsivuilla. Alueella toimii nautojen, lampaiden ja vuohien raatokeräily, ja näistä eläinlajeista saa uuden asetuksen mukaan haudata ainoastaan kuolleena syntyneet ja luodut eläimet. Hautaamisesta ei edelleenkään tarvitse ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, mutta kirjanpitovelvoite säilyy. Kohteita valvotaan ja tarkastuksia tehdään vain jos aihetta ilmenee. Toiminnanharjoittajia ohjataan neuvonnalla ja kehotuksilla oikeisiin toimintatapoihin. Merkittävistä puutteista toiminnassa ilmoitetaan aluehallintovirastoon Käsittelemättömiä sivutuotteita käsittelevät toimijat Kunnallisessa suunnitelmassa on huomioitava haaskarekisterin käyttöönoton edellyttämät toimet. Lisäksi on esitettävä suunnitelma toiminnalle silloin, kun haaskaksi aiotun aineksen käyttöä ei voida sallia. Suunnitelmassa on esitettävä tavoite paikka- ja kirjanpitotarkastusten määrien osalta. Tarkastukset tulee ensisijaisesti kohdentaa toimijoihin, joiden aikaisemman toiminnan perusteella on olemassa viitteitä säädösten noudattamatta jättämisestä. Edellä mainittujen käyttöilmoitusten ja muiden käsittelemättömien sivutuotteiden aloitusilmoitusten koonti ja raportointi aluehallintovirastoihin on huomioitava suunnitelmassa. Sivu 13 / 23

14 Alueella on yksi haaskanpitopaikka. Jos perustetaan uusi haaskanpitopaikka, paikka tarkastetaan. Valvontaa tekevät eläinlääkärit huolehtivat itse aloitusilmoitusten koonnin ja raportoinnin aluehallintovirastoon Tuonti ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata valmiudet paikallistason toimenpiteisiin tilanteissa, joissa aluehallintovirasto ilmoittaa, että paikkakunnalle saapuu kolmansista maista eläin- tai tuote-eriä, joissa on syytä epäillä eläintautiriskiä tai jos epäillään, että eläin- tai tuote-erä on tuotu maahan laittomasti. Jos jollekin kunnan- tai valvontaeläinlääkärille tulee aluehallintovirastosta tieto kolmansista maista tuoduista eläin- tai tuote-eristä, joissa on syytä epäillä eläintautiriskiä tai jos epäillään, että eläin- tai tuote-erä on tuotu maahan laittomasti, hän käy tekemässä tarkastuksen. Mikäli todetaan eläintautiriski tai laiton maahantuonti, ko. eläinlääkäri on yhteydessä vastaavaan eläinlääkäriin ja / tai läänineläinlääkäriin, jonka ohjeistuksen mukaan ryhdytään lain edellyttämiin toimenpiteisiin Sisämarkkinatuonti Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata menettelytavat ja valmiudet tilanteissa, joissa saapuva erä ei täytä tuonnin ehtoja. Mikäli todetaan eläintautiriski tai laiton maahantuonti, kyseinen eläinlääkäri on yhteydessä vastaavaan eläinlääkäriin ja / tai läänineläinlääkäriin, jonka ohjeistuksen mukaan ryhdytään lain edellyttämiin toimenpiteisiin Eläinten hyvinvoinnin valvonta Kunnan valvontasuunnitelmassa on kuvattava miten varmistetaan, että eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittaessa ryhdytään tarvittaviin pakkotoimiin. Suunnitelmassa on kuvattava eläinsuojelutarkastuksiin liittyvien dokumenttien säilytys. Kunnan valvontasuunnitelmassa on myös kuvattava miten paikallistasolla varmistetaan, että annetut määräykset toteutetaan annetussa määräajassa ja että eläinsuojelurikkomuksista ilmoitetaan poliisille. Lisäksi kunnan suunnitelmassa kuvataan miten paikallistasolla on varauduttu varmistamaan eläinten hyvinvointi eläinsuojelulain 44 :n mukaisissa kiireellisissä tapauksissa. Valvontaeläinlääkärit ovat perehtyneet hyvin eläinsuojelulainsäädäntöön ja ryhtyvät tarvittaessa pakkotoimiin. Tarvittaessa apua saa esimerkiksi aluehallintoviraston eläinsuojeluvalvontaa tekeviltä läänineläinlääkäreiltä ja Eviran henkilöstöltä. Eläinlääkärit kirjaavat käyntinsä yhteisellä verkkoasemalla olevaan taulukkoon. Tarkastuspöytäkirjan ja päätöksen he toimittavat Siilinjärvelle toimistosihteerille, joka skannaa ja tallentaa asiakirjan verkkoaseman eläinsuojelukansioon, arkistoi paperiversion ja lähettää sähköpostitse tiedoksi aluehallintovirastoon. Kaikkia asiakasta koskevat asiakirjat ovat eläinlääkäreiden saatavilla verkkoasemalla. Erillispalkkiot maksetaan eläinlääkäreille vasta heidän toimitettuaan käyntiin liittyvät asiakirjat sovitusti toimistosihteerille. Sivu 14 / 23

15 Valvontaeläinlääkärit huolehtivat itse uusintatarkastusten tekemisestä tai ollessaan itse estyneitä (esimerkiksi vuosiloma) ohjaavat sen varahenkilölle. Pienistä eläinsuojelurikkomuksista ei pääsääntöisesti ilmoiteta poliisille, jos tilanne on korjattu uusintatarkastukseen mennessä ja uusia epäilyjä ei tule. Jos rikkomus vaatii silminnäkijöiden todistelua, se uusiutuu, annetut määräykset eivät tehoa tai jos kyseessä on räikeämpi tapaus, kuten esimerkiksi eläinten jättäminen useiksi päiviksi pitopaikkaansa yksin ilman huolenpitoa, poliisilta pyydetään tarvittaessa virka-apua jo alkuvaiheessa, ja tehdään välittömästi rikosilmoitus annettavien määräysten ja eläinsuojelulain 44 kiiretoimenpiteiden lisäksi. Eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi eläinsuojelulain 44 mukaan voidaan käyttää useita keinoja. Tuotantoeläintiloilla tarkastava eläinlääkäri tai vastaava eläinlääkäri voi ottaa yhteyttä lomituspalveluun, ja tähän mennessä aina hoito on sitä kautta saatu järjestymään riittävän nopealla aikataululla. Mikäli epäilystä ilmenee jo ennen tilalle menoa, lomituspalveluun ollaan yhteydessä jo ennen tilalle menoa. Valvovilla eläinlääkäreillä on myös eläinvälityksen puhelinnumerot sellaisia tapauksia varten, jos karja joudutaan laittamaan pois kiireellisesti. Tällöin välitysasiamies järjestää ne eläimet, jotka tarkastavan eläinlääkärin tarkastuksen perusteella ovat siirrettävissä jonnekin, välitykseen tai teurastukseen. Jos valvontaeläinlääkäri toteaa eläimen välittömän lopettamistarpeen, hän voi kutsua paikalle päivystävän eläinlääkärin. Myös valvontaeläinlääkäreiden käytössä on lopetusvälineitä (pulttipyssy, puukko, lopetusaineita). Lemmikkien osalta pyydetään tarvittaessa poliisin virka-apua. Lemmikit voidaan tarvittaessa järjestää kunnalliseen löytöeläinsuojaan, joiden yhteystiedot ovat eläinlääkinnän verkkoasemalla Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus Kunnan tulee suunnitelmassaan todentaa eläinsuojelutyöhön varattujen resurssien riittävyys. Suunnitelmassa tulee lisäksi esittää, miten kunnassa on toteutettu eläinsuojeluvalvontatyön erottaminen eläinlääkäreiden muista tehtävistä huomioiden erityisesti esteettömyysnäkökohdat. Eläinsuojeluvalvontaa tekee kaksi valvontaeläinlääkäriä ja tarvittaessa myös vastaava eläinlääkäri. Toinen valvontaeläinlääkäri on aloittanut työnsä vasta elokuussa 2012 ja tällä hetkellä resurssit vaikuttavat riittäviltä. Mikäli valvontaeläinlääkäri tekee sivutyönään praktiikkaa, hän ei hoida omiin asiakkaisiinsa kohdistuvaa eläinsuojeluvalvontaa, vaan tehtävä siirretään toiselle valvontaeläinlääkärille. Kunnaneläinlääkärit voivat avustaa valvontaeläinlääkäriä eläinsuojelukäynneillä, mutta eivät yleensä tee eläinsuojelupäätöksiä Luvan- ja ilmoituksenvaraiseen toimintaan ilman epäilyä kohdistuva tarkastus Kunnan tulee suunnitelmassaan kuvata, paljonko sen alueella on luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa, sekä miten sen alueella harjoitettavaa luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa valvotaan. Sivu 15 / 23

16 Ilmoituksenvaraisten kohteiden lukumäärät on kerrottu liitteen 1 resurssitarpeen arvioinnissa. Valvontaeläinlääkärit tarkastavat ilmoituksenvaraisia kohteita omaaloitteisesti ja suunnitelmallisesti. Aluksi kaikki luvan- ja ilmoituksenvaraiset kohteet tarkastetaan kertaalleen ja sen jälkeen riskiperusteisesti Teurastamot ja pienteurastamot Kunnan tulee valvontasuunnitelmassaan kuvata miten pienteurastamoiden eläinsuojeluvalvonta on järjestetty ja paljonko siihen käytetään resursseja. Pienteurastamoiden valvonta on siirtynyt Eviralle ja näiden kohteiden eläinsuojelusta huolehtivat Eviran palkkaamat tarkastuseläinlääkärit Tukivalvonta Kunnan suunnitelmassa tulee kuvata kuinka huolehditaan siitä, että aluehallintovirasto saa riittävän nopeasti riittävät tiedot niistä perustarkastuksista, joissa havaitaan mahdollisia aluehallintoviraston vastuulle kuuluvia täydentävien ehtojen indikaattorien laiminlyöntejä. Edellä on mm. kohdissa 6.2.3, ja 6.3 kuvattu toimintatavat, joilla tieto tarkastusten tuloksista välitetään aluehallintovirastolle. Samoin toimitaan maidontuotantotilojen hygieenisten tarkastusten yhteydessä. Näiden osalta kuitenkin, mikäli kyseessä on helposti ja nopeasti korjattava epäkohta, varmistetaan onko epäkohta korjattu huomautuksen perusteella määräaikaan mennessä. Tarkastuspöytäkirjat toimitetaan vasta tämän varmennuksen jälkeen aluehallintovirastoon. 7. Eläinlääkäripalvelujen toimeenpano 7.1. Peruseläinlääkäripalvelu ja kiireellinen eläinlääkäriapu Kunnan on suunnitelmassaan kuvattava kiireellisen eläinlääkärinavun järjestäminen virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella huomioiden vaatimukset pieneläin- ja suureläinpäivystysten eriyttämisestä ja keskitetystä yhteydenottopalvelusta. Virka-aikana annettava peruseläinlääkäripalvelu sekä kiireellinen eläinlääkärinapu järjestetään yhteistoiminta-alueella kokonaisuudessaan kunnan omana toimintana, ts. alueen kunnaneläinlääkärit hoitavat koko praktiikan. Virka-ajan ulkopuolella annettava kiireellinen eläinlääkäriapu virka-ajan ulkopuolella hoidetaan päivystysalueittain, jotka on merkitty alla olevaan taulukkoon. Juankoski- Kaavi-Tuusniemi ja Lapinlahti-Nilsiä-Rautavaara -alueilla eläinlääkärit jättävät vastaajiinsa päivystysajan alkaessa päivystävän eläinlääkärin puhelinnumeron, ja omistajat saavat sen soittamalla ensin niihin. Päivystysvuoroista ja eläinlääkäreiden puhelinnumeroista tiedotetaan lisäksi paikallislehdistä Matissa ja Liisassa (Lapinlahti) ja Koillis-Savossa (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi). Lisäksi päivystäjät julkaistaan Iisalmen Sanomissa. Näillä päivystysalueilla päivystys järjestetään kokonaisuudessaan kunnan omana toimintana, lukuun ottamatta päivystysaikaista pieneläinten takapäivystystä, jonka Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut ostaa Tuhatjalka Oy:ltä Kuopiosta. Kuopion kaupunki ostaa samalta yritykseltä pieneläinpäivystyksen, ja takapäivystys on ostettu tältä yritykseltä perustuen Kuopion kaupungin kilpailutukseen ja todennäköisyyteen, että pelkästään takapäivystystä varten ei saataisi muuta palvelun tarjoajaa. Sivu 16 / 23

17 Kuopio-Siilinjärvi-Maaninka -alueella suureläinpäivystyksen järjestää Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut, joka myy palvelua myös Kuopioon, lukuun ottamatta Karttulan aluetta. Kuopion kaupunki järjestää kuntien välisen sopimuksen perusteella kyseisen alueen pieneläinpäivystyksen ja se on tällä hetkellä järjestetty ostopalveluna Tuhatjalka Oy:ltä. Siilinjärvi ja Maaninka ostavat palvelun Kuopiolta. Tällä päivystysalueella on useita vuosia ollut käytössä keskitetty yhteydenottopalvelu, jossa on erilliset 0600-alkuiset suur- ja pieneläinpäivystysnumerot. Numerot julkaistaan päivittäin Savon Sanomissa. Pieneläinpäivystysnumero ohjautuu suoraan Tuhatjalkaan Kuopioon. Siilinjärven kunnan vaihde ohjaa suureläinpuhelut joka iltapäivä päivystävän eläinlääkärin matkapuhelimeen ja aamuisin virka-ajan vastaajaan. Eläinlääkäreillä on virka-ajan ulkopuolella puhelinvastaajissaan tiedote päivystysnumerosta. Toimipisteet sekä päivystyksen järjestäminen yhteistoiminta-alueella ja Kuopiossa on esitetty seuraavassa taulukossa: Koillis-Savo Nilsiä Siilinjärvi- Kuopio- Maaninka Päivystysalue Päivystysalueeseen kuuluvat kunnat tai alueet Juankoski Kaavi Tuusniemi Lapinlahti Nilsiä Rautavaara Siilinjärvi Kuopio (ei Nilsiän ja Karttulan alueet) Maaninka Eläinlääkäri ja toimipiste Tarja Lipponen, Juankoski Anneli Laine, Kaavi Mari Utriainen, Tuusniemi Silke Haen, Lapinlahti Laura Malinen, Lapinlahti Kirsi Govenius, Nilsiä Tuulikki Mykkänen, Nilsiä ja Rautavaara**) Raija Väänänen, Nilsiä Martta Haukipuro, Siilinjärven yhteisvastaanotto Eero Lappeteläinen, Siilinjärvi Hamula Virpi Seppänen, Siilinjärven yvo Antti Vartia, Vehmersalmi Päivystysjärjestelyt virka-ajan ulkopuolella Suureläimet Sekapäivystys Eriytetty suureläinpäivystys, myydään myös Kuopioon Sekapäivystys + pieneläinten takapäivystys Eriytetty pieneläinpäivystys, ostetaan Kuopiolta Pieneläimet Keskitetty yht.otto palvelu Ei Kyllä*) *) Päivystysaikana kaksi puhelinnumeroa, joista puhelut ohjautuvat päivystävälle eläinlääkärille riippumatta siitä kuka päivystää, pien- ja suureläimille omansa. **) Rautavaaralla ajanvarausvastaanotto pieneläimille yhtenä päivänä viikossa Yhteistoiminta-alueelta myydään suureläimiä koskevat kiireellisen eläinlääkäriavun lisäksi suureläinten peruseläinlääkintäpalvelut Kuopioon lukuun ottamatta Karttulan aluetta ja eläinlääkärien virkatehtävät koko Kuopion alueelle. Nilsiän alueelle myydään kaikki eläinlääkintäpalvelut. Sivu 17 / 23

18 7.2. Tuotantoeläinten terveydenhuolto Kunnan on suunnitelmassaan esitettävä miten se on varmistanut, että terveydenhuoltopalveluja on saatavissa kysyntää vastaavasti. Suunnitelmassa tulee ilmoittaa terveydenhuoltosopimuksen solmineiden nauta- ja sikatilojen prosenttiosuus alueen kaikista nauta- ja sikatiloista. Prosenttiosuutta laskettaessa on huomioitava myös mahdollinen yksityinen palvelutarjonta. Terveydenhuoltosopimuksia on yhteistoiminta-alueella seuraavasti: Nautatilat Sikatilat Kunta Tilojen Terveyden- Terveyden- lkm huoltosopimuksia*sopimuksia** % Tilojen lkm huolto- % Juankoski Kaavi Lapinlahti Maaninka Nilsiä * Rautavaara Siilinjärvi Tuusniemi * liittynyt alkaen Kuopioon ** Aluehallintovirastosta saatu tieto 2013 Terveydenhuoltoa tekevät tällä hetkellä kaikki kunnaneläinlääkärit. Osa alueen terveydenhuoltosopimuksista on tehty yksityisen eläinlääkärin kanssa. Yhteisvastaanotolla voidaan kehittää työnjakoa siten, että jotkut eläinlääkäreistä erikoistuvat terveydenhuoltoon Saatavuus- ja laatutavoitteet Kunnan on suunnitelmassaan kuvattava, miten eläinlääkäripalveluissa on arkipäivisin järjestetty työnjako ajanvarausperusteisen palvelun ja kiireavun kesken. Jokaisella päivystyspiirin vastaanotolla on arkiaamuisin puhelinaika klo 8-9. Tällöin sovitaan sairauskäyntejä ja vastanottokäyntejä. Eläinlääkärit sopivat keskenään töiden jakamisesta siten, että jokaisella jää vuorollaan riittävästi aikaa ajanvarausperusteiseen työhön ja terveydenhuoltokäynteihin. Esimerkiksi myöhemmin päivän aikana tulevat kiireelliset sairauskäynnit ja muut puhelut voidaan ohjata pääsääntöisesti sille eläinlääkärille, jolle kuuluu kyseisen päivän arki-ilta- ja yöpäivystys Toimitilat Siilinjärvellä on yhteisvastaanotto, jossa työskentelee tällä hetkellä kaksi eläinlääkäriä ja yksi yhden eläinlääkärin vastaanotto. Nilsiässä on kolmen eläinlääkärin yhteisvastaanotto ja Lapinlahdella kahden eläinlääkärin yhteisvastaanotto. Juankosken, Kaavin, Tuusniemen ja Vehmersalmen vastaanotoilla työskentelee yksi eläinlääkäri kullakin. Rautavaaran vastaanotolla hoidetaan pieneläimiä yhtenä päivänä viikossa. Yhteisvastaanotot täyttävät valtakunnallisen ohjelman suositukset. Hevosten pakkopilttuu on ainoastaan Siilinjärven yhteisvastaanotolla. Hevosen kaatamiseen sopivaa sisätilaa ei ole millään vastaanotolla. Sivu 18 / 23

19 7.5. Välineresurssit Kaikilla vastaanotoilla on riittävä välineistö peruseläinlääkäripalveluja varten. Erityisvälineistöä hankitaan tarvittaessa ensisijaisesti yhteisvastaanotoille, jolloin niille saadaan parempi käyttöaste. Eläinlääkärit huoltavat instrumentit pääasiassa itse. Kaikilla vastaanotoilla on kunnan omistama pöytätietokone ja printteri tai monitoimilaite. Tietokone on yhteydessä kunnan hallintoverkkoon, ts. sähköpostiin, intraan, kunnassa käytössä oleviin ohjelmiin (mm. henkilöstöhallinnon ohjelma) ja yhteisiin verkkoasemiin. Atk-laitteet vaihdetaan säännöllisesti uusiin, ja kunnan ServiceDesk palvelee laitteisiin ja niiden käyttöön liittyvissä ongelmissa kaikkia kunnan työntekijöitä. Eläinlääkäreillä on työnantajan matkapuhelin ja liittymä, osalla lisäksi kiinteä mobiilipuhelin. Kunnaneläinlääkäreille maksetaan kuukausittaista työvälinekorvausta, jolla kompensoidaan mm. eläinlääkäreiden omat kannettavat praktiikkatietokoneet, printterit, musteet, virusturva, potilasohjelman päivitys ja mokkula. Vaihtoehtona mokkulalle joillain eläinlääkäreillä on vastaanotolla erillinen langallinen nettiliittymä praktiikkatietokoneelle. Työvälinekorvaus on laskettu siten, että se kattaa em. kustannukset ja laitteiden vaihdon säännöllisin väliajoin. Siilinjärven yhteisvastaanotolla otetaan vuonna 2013 käyttöön internet-pohjainen potilasohjelma ja -kortisto pieneläinten hoitoa varten. Ohjelma on kaikkien vastaanottojen käytettävissä Ostopalvelut Kunnan on suunnitelmassaan esitettävä, miten se valvoo ostopalveluina hankkimiensa eläinlääkäripalvelujen laatua ja tarjousasiakirjoissa esitettyjen asiakasmaksujen noudattamista. Palveluja kilpailutettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä tarjouspyynnössä esitettäviin laatukriteereihin. Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut ostaa päivystysaikaisen pieneläinten takapäivystyksen Tuhatjalka Oy:ltä Koillis-Savon ja Nilsiän päivystysalueille. Palvelu on hankittu suorahankintana ja sille on olemassa hankintalainsäädännön mukaiset perusteet. Kuopin kaupunki järjestää pieneläinpäivystyksen siilinjärven ja Maaningan alueella. Palvelun laatua valvotaan asiakaspalautteen kautta Perustason ylittävät palvelut Yhteistoiminta-alueella ei ole eläinlääkintähuollossa perustason ylittäviä palveluita. Remittointi pieneläinten osalta Kuopion klinikoille tai hevosten osalta hevosklinikoille tai yliopistolliseen hevossairaalaan onnistuu pääsääntöisesti aina. 8. Suunnitelman toteutumisen arviointi Ympäristöterveyslautakunta arvioi suunnitelman toteutumista maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Suunnitelman arviointiin sisältyy: eläinlääkäripalvelujen saatavuuden ja laadun arviointi tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin tarkastusten kattavuus valvonnassa esille tulleiden epäkohtien määrä ja laatu sekä toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi projekteihin osallistuminen Sivu 19 / 23

20 syyt mahdollisista toteutumatta jääneistä tavoitteista tai poikkeamista ja toimenpiteet (esim. päätökset, resurssitarpeet, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), joiden avulla tavoitteet toteutuisivat seuraavana toimintavuonna valvontaohjelmien ja suunnitelman mahdollisten painopistealueiden valvonnan toteutuminen voimavarojen riittävyys voimavarojen jakautuminen osa-alueittain suunniteltuihin valvontatehtäviin ja muihin tehtäviin. Ympäristöterveyslautakunta lähettää arvion eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelun järjestämisen suunnitelman toteutumisesta Itä- Suomen aluehallintovirastolle vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä. 9. Laatu 9.1. Palautteen kerääminen Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole järjestetty. Kysely olisi tarpeen järjestää lähivuosina Valitusten käsittely Kunnan on suunnitelmassaan esitettävä, miten kunta palvelujen ja valvonnan järjestäjänä sekä työnantajana käsittelee eläinlääkintähuoltoa koskevat mahdolliset asiakasvalitukset ja korvauspyynnöt. Suunnitelmasta on käytävä ilmi kunnan voimassa olevat vastuu- ym. vakuutukset ja niiden korvausmäärät sekä menettelytavat pyydettäessä lausuntoja Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalta. Asiakasvalitukset ottaa vastaan asianomainen eläinlääkäri tai vastaava eläinlääkäri. Eläinlääkärit pyytävät asiakasta ottamaan yhteyttä vastaavaan eläinlääkäriin, jos tilannetta ei saada helposti sovittua asiakkaan ja eläinlääkärin kesken. Vastaava eläinlääkäri käsittelee valitukset keskustelemalla sekä asiakkaan että eläinlääkärin kanssa ja jos valitukselle ilmenee perusteltu syy, valituksen aiheena ollut asia korjataan. Jos valituksen syynä on epäily hoitovirheestä ja tilanne on epäselvä, vastaava eläinlääkäri voi pyytää asiasta lausuntoa eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalta. Lausunnon voi pyytää myös eläimen omistaja itse. Tarvittaessa asiakkaalle kerrotaan myös korvausvaatimuksen mahdollisuudesta. Siilinjärven kunnalla on voimassa oleva vastuuvakuutus If-vakuutusyhtiön kanssa. Asiakas voi aina esittää korvausvaatimuksen kunnalle, ja esimies pyytää asiasta lausunnot vakuutusyhtiöltä sekä hoitaneelta eläinlääkäriltä. Saatujen lausuntojen perusteella ratkaistaan korvausvelvollisuus, joka tapahtuu summasta riippuen viranhaltijapäätöksenä (talousjohtaja) tai kunnanhallituksen päätöksellä. Vakuutusyhtiön omavastuu on 8 500, ja tämän summan alittavat korvaukset maksaa kunta Toiminnan kehittäminen Asiakaspalautteen, mahdollisten valitusten ja mahdollisten aluehallintoviraston tarkastusten ja auditointien perusteella kunnan on suunnitelmaa päivittäessään huomioitava kehittämistä vaativat seikat. Kunnan tulee suunnitelmallisesti kerätä em. Sivu 20 / 23

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 43 10.04.2014. 43 Asianro 3656/11.02/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 43 Asianro 3656/11.02/2012 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen järjestämistä koskevan valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut YTLTK 26.3.2014 liite 5 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopion

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Kuntien EHO suunnitelmat Ensimmäiset tehty 2011 loppuun mennessä Kunnissa lautakunnan hyväksymä AVI:t ovat arvioineet suunnitelmat

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) 15908/2 Liite 2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (3) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2

Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) 15908/2 Liite 2. Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue LIITE 2 Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (4) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019

Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Ympäristöterveyslautakunta 26.3.2015 2 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki

Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Evira LAUSUNTO 1.10.2010 Kirjaamo Mustialankatu 3 00790 Helsinki Asia: LAUSUNTO VALTAKUNNALLISESTA OHJELMASTA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2012-2014 päivitys 2014 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 4 2. Toimintaympäristö... 4 3. Kunnan

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2012 ja valvontaeläinlääkäritilanne Dnro 7239/0411/2013 Eviran raportti Hyväksymispäivä 2.10.2013

Lisätiedot

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 2013 ja valvontaeläinlääkäritilanne

Lisätiedot

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Ylitarkastaja Helena Hepola Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä,

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ

SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1/4 SOPIMUS VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIYHTEISTYÖSTÄ 1. SOPIJAOSAPUOLET: SIILINJÄRVEN YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT Y-tunnus: 0172718-0 etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi Yhteyshenkilö: Emilia Savolainen, ympäristöterveysjohtaja

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Raision kaupungin valvontayksikön

Raision kaupungin valvontayksikön Raision kaupungin valvontayksikön eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014, päivitys vuodelle 2013 1 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 3 VOIMAVARAT... 4 3.1 Henkilöresurssit,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 150 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien hoidosta Espoossa ja yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki

1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 20.01.2010 1.11.2009 voimaan tullut uusi eläinlääkintähuoltolaki STLTK 18 Kuntaliiton 11.12.2009 antama yleiskirje 26/80/2009 uudesta eläinlääkintähuoltolaista: "Uusi

Lisätiedot

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Eviran ohje 15903/1 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö

Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Evira Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Vasikoita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelusäädökset Eläinsuojelusäädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 1549/11.03.05/2013 Kaupunginhallitus 150 6.5.2013 Valtuusto 82 20.5.2013 100 Valtuustokysymys eläinsuojelusta sekä kaupungineläinlääkärille säädettyjen valvontatehtävien

Lisätiedot

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014

TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 TAMPEREEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA 2011-2014 8. ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2011-2014 Perusteet Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima valtakunnallinen

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies

Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa. Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Valvontaeläinlääkärijärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa Sanna Hellström Neuvotteleva virkamies Valvontaeläinlääkärijärjestelmä Valvontaeläinlääkäritilanne Valvontaeläinlääkärikyselyn tuloksia Valvontaeläinlääkärijärjestelmä

Lisätiedot

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019

INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 1 INARIN KUNNAN SUUNNITELMA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA JA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VUOSILLE 2015-2019 8.12.2014 Minna Saramo-Nissilä Sisällys 1. JOHDANTO 3 1.1 Ohjelman

Lisätiedot

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia

Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja kustannukset-hankkeen alustavia tuloksia Eläinlääkintähuollon neuvottelupäivä, Evira, Helsinki 1.11.2016 I Kauko Koikkalainen, Timo Karhula ja Jarkko Niemi Esityksen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V

Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019. Liite V Valvontasuunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä 2015 2019 Liite V Sisällysluettelo 2 (16) 1 Johdanto... 4 2 Toimintaympäristö... 4 3 Suunnitelman

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2013 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon suunnitelma

Eläinlääkintähuollon suunnitelma Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 2019 Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ja Kuopio 1(18) 1 Johdanto... 4 1.1 Eläinlääkintähuoltojärjestelmän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Eläinlääkäreiden tehtävänjaon määrääminen ympäristökeskuksessa HEL 2016-013237 T 00 01 00 Päätös päätti johtosäännön 9 :n 5-kohdan nojalla eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2014 PIRKKALAN KUNTA, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi 2 SISÄLLYS 1. Suunnitelman

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Käsiteltävistä asioista Luovuttaminen varalle valtakunnallisessa eläinten terveydenhuolto-ohjelmassa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JOHTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymävaltuuston 20.11.2006 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2007 1 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät Ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvat eläinlääkintähuolto,

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ

JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ JIK PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ KUNTAYHTYMÄN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012 2014... JIK ky johtokunta 22.12.2011 1.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. ROVAKAAREN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2017 Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon suunnitelma eläinlääkäripalveluiden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen

Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen Täällä on kaikki. Lautakunnan tehtävät - Terveydensuojeluviranomainen 5.9.2017 Johanna Mäkinen Terveydenhuoltolaki 21 Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA ELÄINTAUTIEN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2012-2014 Liite 7 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas

6.2.9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas 6..9 Ympäristöterveyspalvelut Vastuuhenkilö: vs. ympäristöterveysjohtaja Heidi Kangas Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa eri laeissa kunnan viranomaiselle määrättyjen ympäristöterveydenhuollon tehtävien

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019

Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 1 (20) Helsingin kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2015 2019 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONTA JA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 2015-2019 Liite 2 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi) ELÄINTEN TERVEYDEN

Lisätiedot

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma Päivitys vuodelle Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Mikkeli - Mäntyharju Kangasniemi Hirvensalmi - Pertunmaa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali-ja terveyspalvelut (Sotesi), Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintähuollon ohjelma (EHO) 2015-2019 Valvontaeläinlääkäri Mari Porma Päivitetty 6.3.2015 Sisällys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (15) Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (15) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (15) Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 16:10 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pirjo

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2

Ymp.ltk 30.9.2010 48 liite 2 Ympäristöterveyskeskus / Eläinlääkintähuolto Hlöstö 15 12 10,5 TOIMINTAKULUT praktikkoja 13 1,5 Palkat ilman 4002 Vakinaisten vh kk-palkat -569 415,86 sivukuluja kk vuosi 4007 Sijaiset -20 000,00 el.lääk.

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014

Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 1 Ymp.ltk 11.12.2013, Liite 2 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 2. Valvonnan toimeenpano 4 2.1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ymp.ltk 1.12.2015, Liite 3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019, päivitys vuodelle 2016 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017

TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017 1 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ TUNTURI-LAPIN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2014-2017 Pirjo Korhonen 18.3.2014 2 TUNTURI-LAPIN SUUNNITELMA

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN Katja Mustonen ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMINEN PORVOON TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUEELLA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VAATIMUSTEN MUKAAN - Johtamisen erikoisammattitutkinnon lopputyöprojekti 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset Eläinten hyvinvointi osana maatalouden tulevaisuutta Tampere 30.9.2014 ylitarkastaja Helena Hepola Eläinsuojeluvalvonta 1. Epäilyyn perustuvat tarkastukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Yj/10 24.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Yj/10 24.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 10 Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontasuunnitelman 2014 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2015-003210 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila

Eläinlääkintähuoltopalveluiden nykytila NYKYTILAN KUVAUS Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sekä Keski-Suomen Ely-keskus -alatyöryhmä Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuoltopalveluiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUDULLISEN ELÄINLÄÄKINTÄYKSIKÖN MUODOSTAMINEN LOPPURAPORTTI Työryhmä Kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, Kangasala (pj) Tilaajapäällikkö Erkki Lehtomäki, Tampere Taloussuunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 2 Sisällys 1 Johdanto 2 Toimintaympäristö 2.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019 Salon kaupungin eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Toimintaympäristö 1 2.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset 1 2.2 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ( vuonna 2013 FSTKY)/ Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero Eläinlääkäripalvelujen toimeenpanon arviointilomake 1 (1) LIITE 2 ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE Täyttöohje: Kunta täyttää kohdat "". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Ymptervltk 28.1.2014 7 Liite 2 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 2

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastukset käynnistyneet 250 tilaa tarkastetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella

Eläinsuojelutarkastukset käynnistyneet 250 tilaa tarkastetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella 4.5.2011 Julkaistavissa Eläinsuojelutarkastukset käynnistyneet 250 tilaa tarkastetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella Noin 700 otannalla valitulle tuotantoeläintilalle Suomessa tehdään

Lisätiedot

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin

Uusi eläintautilaki. Tarttuvatautipäivä Kajsa Hakulin Uusi eläintautilaki Tarttuvatautipäivä 21.5.2013 Kajsa Hakulin Aikataulu Laki hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 23.4.2013 esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014 Taustaa Uusi perustuslaki edellyttää keskeisten

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen JUANKOSKEN JA NILSIÄN KAUPUNKIEN SEKÄ KAAVIN, LAPINLAHDEN, MAANINGAN, RAUTAVAARAN, SIILINJÄRVEN, TUUSNIEMEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN Yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys

Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017. Eteläkärjen ympäristöterveys Suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä vuosina 2015-2017 Eteläkärjen ympäristöterveys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 1.1 Suunnitelman tarkoitus

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KUNNALLINEN SUUNNITELMA MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. Toimintaympäristö 2. Eläinlääkintähuollon yleiskuvaus ja toiminta

Lisätiedot

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019

Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 Turun kaupungin suunnitelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista 2015-2019 päivitys 2015 1 1. Johdanto Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Laitosten valvonnan käynnistyminen. Neuvottelukunnan kokous Tapani Parviainen

Laitosten valvonnan käynnistyminen. Neuvottelukunnan kokous Tapani Parviainen Laitosten valvonnan käynnistyminen Neuvottelukunnan kokous 10.2.2014 Tapani Parviainen Laitosmäärät 32 toiminnanharjoittajaa Rekisterissä 108 laitosta, lukumäärä tarkistettu toimintailmoituksen Esaviin

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat

Ympäristöterveydenhuolto. Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Ympäristöterveydenhuolto Palveluverkko / eläinlääkäriasemat Taustaa Eläinlääkintähuoltolaki velvoittaa kuntaa järjestämään alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun. Peruseläinlääkäripalvelut

Lisätiedot

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019

Salon kaupungin eläinlääkintähuollon. valvontasuunnitelma 2015-2019 Salon kaupungin eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 2614/11.02/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Toimintaympäristö... 3 2.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2.2 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ARVIOINTI- JA OHJAUSKÄYNTI VALVONTA- YKSIKKÖÖN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ARVIOINTI- JA OHJAUSKÄYNTI VALVONTA- YKSIKKÖÖN Kirje 1 (6) ESAVI/3033/05.14.01/2017 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 13.6.2017 Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302 53101

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1

SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa. Päivitys vuodelle 2016. Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 SODANKYLÄN KUNTA Pirjo Korhonen Raisa Kiimamaa Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2.1 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SUUNNITELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VAL- VONNASTA SEKÄ SEN JÄRJESTÄMISTÄ

Lisätiedot

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016

ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA PÄIVITYS 2016 ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ KUNTIEN JÄRJESTÄMIEN ELÄINLÄÄ- KÄRIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS 2016 Pietarsaaren, Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta

Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aluehallintoviraston suorittamat tarkastukset tiloilla ja tukivalvonta Aura ja Mynämäki 6 ja 10.2.2015 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Marja Pihlajamäki 6 ja 10.2.2015 1 - Täydentävien

Lisätiedot

SELVITYS YHTEISTYÖSTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA

SELVITYS YHTEISTYÖSTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA SELVITYS YHTEISTYÖSTÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Vaihe I Suureläinpäivystyksen pikainen kuntoon saaminen Kuopion, Maaningan ja Siilinjärven alueella Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen

Lisätiedot

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto

Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto Ymptervltk 5.2.2015 8 Liite 3 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot