PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. vs. ympäristöterveysjohtaja 38-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Kaisa Raatikainen, vpj Markku Paananen Mikko Suihkonen Kirsi Nuutinen Timo Satuli Sinikka Korhonen Paula Tuikka Tuulikki Tiihonof Lahja Hakulinen Pekka Savolainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hannele Rainivaara Petteri Ristikangas Kaija Tarvainen Lari Hölttä Jyrki Hänninen ympäristöterveysjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja vs. ympäristöterveysjohtaja ympäristöterveystarkastaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus

2 Ympäristöterveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.terv.ltk 38 Ympäristöterveyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa ennen kokousta. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esityksen mukainen.

3 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Ymp.terv.ltk 39 Hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Lahja Hakulinen sekä Timo Satuli.

4 Ympäristöterveyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ymp.terv.ltk 40 Hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ympäristöterveyslautakunta päättää asialistan hyväksymisestä. Esityksen mukainen.

5 Ympäristöterveyslautakunta PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA Ymp.terv.ltk 41 Kunnan / ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen tulee järjestää arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Kaikkia kunnan alueella pidettäviä hyötyeläimiä varten kunnan on kuitenkin järjestettävä arkipäivisin virka-aikana eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikassa mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu tulee kuitenkin järjestää vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoimintaalueella. Mikäli palvelua olisi muuten varmuudella saatavilla yhteistoimintaalueella, voitaisiin edes harkita pieneläinpraktiikan poistamista palvelutarjonnasta. Tällöin vapautuisi resursseja muuhun työhön, mutta nykyisellään tämä ei kuitenkaan ole todellinen vaihtoehto. Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti hyötyeläimiä ovat alkutuotannossa ja muussa elinkeinotoiminnassa sekä ihmisille tarpeellisissa työsuorituksissa käytettävät eläimet. Eläinlääkintähuoltolain mukaisten tehtävien hoitamista varten kunnassa tulee olla tarpeellinen määrä kunnaneläinlääkärin virkoja. Virka voi olla useamman kunnan tai kuntayhtymän taikka kunnan ja kuntayhtymän yhteinen. Jos kunnassa on useampi kuin yksi kunnaneläinlääkärin virka, kunnan on määrättävä kunnaneläinlääkäreiden keskinäisestä tehtäväjaosta. Kunnaneläinlääkärin tulee olla laillistettu eläinlääkäri ja perehtynyt virkaan kuuluviin tehtäviin. Kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina sekä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella. Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimenpitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri henkilökunta.

6 Ympäristöterveyslautakunta Tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on muusta erityisestä syystä perusteltua. Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu yhteydenottoja varten. Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden vakinaiseen henkilöstöön kuuluu yhteensä 7 eläinlääkäriä (Keitele 1 kunnaneläinlääkäri, Pielavesi 2 kunnaneläinlääkäriä, Rautalampi 1 kunnaneläinlääkäri, Suonenjoki 1 kunnaneläinlääkäri, Tervo 1 kunnaneläinlääkäri, Vesanto 1 kunnaneläinlääkäri). Yhteistoiminta-alueella on kaksi päivystysaluetta (Sisä- Savo & Pielavesi-Keitele). Valvontaeläinlääkärin virka on ollut haettavana ja hakuprosessi on edelleen kesken. Eläinlääkintähuollon ohjesääntö on ollut valmisteilla, mutta sitä ei ole toistaiseksi hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa. Henkilöstöltä saatujen tietojen mukaan työssä jaksaminen on alituisen kuormituksen vuoksi alentunut merkittävästi. Korvaavan työvoiman / sijaisten saanti resurssipulan korjaamiseksi ja poissaolojen ajaksi (virkavapaat, eläköityminen) on ollut erittäin hankalaa. Tämän lisäksi vähäiset resurssit aiheuttavat siirtymätilanteessa merkittävää kuormitusta päivystysvelvoitteen kasvaessa. Lääkärisopimuksen (liite 5, luku II, 3 mom.5) mukaan eläinlääkintähuollon toimintoja ja päivystystä järjestettäessä tulee huolehtia siitä, ettei eläinlääkäreiden työsidonnaisuus muodostu kohtuuttomaksi. Eläinlääkäreiltä kerättyjen tietojen mukaan kokonaistyökuormitus on vaihdellut kuukaudessa h/kk. Tavallista työtä keskimäärin h/kk ja päivystys kuormitus h/kk. Päivystysvelvoite ollut normaalisti Pielavesi-Keitele -alueella 1/3 (ajoittain poissaoloista ja resurssipulasta johtuen 1/2). Sisä-Savon alueella päivystysvelvoite normaalisti 1/4 (ajoittain poissaoloista ja resurssipulasta johtuen 1/3). Eläinlääkäriliitto on antanut suosituksensa päivystyksiin liittyvistä eduista. Liiton näkemyksen mukaan kunnaneläinlääkärin päivystystiheyden tulisi olla korkeintaan joka neljäs arkiyö ja joka neljäs viikonloppu sekä päivystyskorvauksen suuruudesta sovittaessa tulisi ottaa huomioon päivystystiheys sekä muut paikalliset olosuhteet. Eläinlääkäriliiton kanta päivystyksen kuormittavuuteen on, että liian harvojen päivystäjien kesken jaettu päivystys tai muuten liian suuri päivystyssidonnaisuus on työsuojelukysymys. Vaikka kuntapraktikot eivät kuulu työaikalain erityissäädösten piiriin, heihin sovelletaan kuitenkin työaikalainsäädännön yleisiä periaatteita ja työturvallisuuslakia. Jälkimmäinen kattaa sekä fyysisen työturvallisuuden että henkisen työsuojelun, johon kuuluu muun muassa työssä jaksamisen edistäminen

7 Ympäristöterveyslautakunta ja liiallisen työsidonnaisuuden rajoittaminen. Työturvallisuudesta ja henkisestä työsuojelusta huolehtiminen kuuluu työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin. Asia on saatettu tiedoksi kunnan johtajalle ja koko johtoryhmälle. Lisäksi on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin olemassa olevien resursseja hyödyntämällä, jotta akuuttitilanteen kuormitusta voitaisiin purkaa. Vastaava eläinlääkäri voi tilanteen vaatiessa antaa päätöksen päivystysjärjestelyjen muuttamisesta määräaikaisesti toiminnan, palvelutarjonnan sekä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Eläinlääkäreiden ensisijainen toimenpide-ehdotus tilanteen parantamiseksi on lisäresurssien saaminen, jolloin virkavapaiden yms. ajaksi olisi olemassa virassa oleva sijaiseläinlääkäri. Määräaikaisen työntekijöiden ja sijaisten hankkiminen on osoittautunut erittäin hankalaksi. Muina vaihtoehtoina eläinlääkärit ovat esittäneet päivystysjärjestelyn muuttamista virka-aikana, jolloin päivystäjä tekee myös sellaiset kiireiset päivämatkat, jotka sotkevat muun suunnitellun työpäivän sekä yhteisvastaanotto. Osa henkilöstöstä on vastustanut näitä vaihtoehtoja ehdottomasti. Päivystysalueen laajentaminen yhteiseksi ei ole henkilöstön mielestä kannatettava ajatus. Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun tulee olla saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen. Kaksi jälkimmäistä toimenpide-ehdotusta helpottaa työn organisointia, muttei vähennä suoranaisesti työnkuormittavuutta tai työ- ja päivystyssidonnaisuutta. Mahdollisesti perustettavan praktikkoeläinlääkärin viran / sijaisviran pätevyysehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Lisäksi viran hoito edellyttää perehtymistä virkatehtäviin, eläintauti- ja eläinsuojelulainsäädäntöön sekä hallintolain käyttöön. Mahdollisesti perustettavan viran tehtävänkuva olisi pääasiassa praktikkoeläinlääkäreiden sijaistamiseen liittyvien tehtävien hoitoa sekä päivystystä koko yhteistoiminta-alueella. Viran perustaminen helpottaisi virka- ja päivystysvapaiden suunnittelua ja järjestämistä. Vastavuoroisuusperiaatteen mukaisen työjärjestelyt olisivat edelleen mahdollisia ja perusteltuja. Sijaisia tarvittaisiin arvion mukaan vuosilomien aikana (touko- elokuu) mahdollisesti 1-2. Muuna aikana normaalitilanteen vallitessa sijaisten tarve olisi minimoitu. Sijaismäärärahoja on käytetty vuoden 2013 aikana (heinäkuun loppuun mennessä) eläinlääkäreiden sijaisten palkkoihin 45905,33 ja lomakorvauksiin 226,07. Eläinlääkintähuollon sijaisten palkkoihin on varattu määrärahoja koko toimintavuodelle 2013 yhteensä Tilanne on ollut koko toimintavuoden ajan epävakaa virkavapaiden, eläköitymisten

8 Ympäristöterveyslautakunta ja avoinna olevien virkojen vuoksi, joka kuvaa hyvin vallitsevaa tilannetta ja resurssipulaa sekä korvaavan työvoiman saannin hankaluutta. Tämä nostaa myös kustannuksia, kun työvoima voi vallitsevassa tilanteessa hinnoitella työnsä lääkärisopimuksen minimipalkkaa korkeammaksi. Lisäksi ollaan jouduttu maksamaan korotettua päivystyskorvausta, yhdenmukaisuusperiaatteen mukaisesti koko eläinlääkinnän henkilöstölle. Uhkana on työvoiman saannin hankaloituminen edelleen ja kustannusten nousu sijaisia hankittaessa. Pahimmassa tapauksessa ajaudutaan tilanteeseen, jossa joudutaan harkitsemaan ostopalvelun hankkimista palvelujen turvaamiseksi. Näitä kustannuksia on hankala ennakoida ja hallita. Voimassa olevan Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan laskettu palkkakustannus sivukulut huomioiden on kokoaikaisen praktikkoeläinlääkärin osalta tällä hetkellä n vuodessa (kuukausipalkkana käytetty 2200 ). Tavaroihin, tarvikkeisiin, tietoliikenneyhteyksiin ym. on varattava vuotuisiin kustannuksiin sekä toimitilasta koituvat kustannukset. Yhteistoimintasopimusta laadittaessa sovittiin, että uusia virkoja perustettaessa pyydetään peruskunnilta lausunto asiasta. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi 1. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 2. Ympäristöterveyslautakunta keskustelee praktikkoeläinlääkärin viran / sijaisviran perustamisesta ja päättää jatkotoimenpiteistä. 1. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 2. Ympäristöterveyslautakunta keskusteli praktikkoeläinlääkärin viran perustamisesta sekä päätti yksimielisesti esittää praktikkoeläinlääkärin viran perustamista. 3. Ympäristöterveyslautakunta päättää pyytää peruskunnilta lausunnot yhteistoimintasopimuksen mukaisesti mennessä.

9 Ympäristöterveyslautakunta VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA Ymp.terv.ltk 26 ( ) Tervon kunnanhallitus on kokouksessaan (Ymp.terv.ltk 40 / , Ymp.terv.ltk 66 / , Ymp.terv.ltk 6 / ) kunnanjohtajan esityksen mukaisesti päättänyt perustaa Tervon kuntaan valvontaeläinlääkärin viran lukien. Kunnan hallintosäännön (Kvalt ) mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilön ottamisesta. Viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty eläinlääkintähuoltolaissa (765/ mom. 2) sekä valtioneuvoston asetuksessa eläinlääkintähuollosta (1031/2009 2). Viranhoidon edellytyksenä on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL3000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Virka sisältää eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) määriteltyjä valtion valvontatehtäviä (eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisia tehtäviä), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa, (EY) N:o 854/2004, eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämisestä säädettyjä tehtäviä (ns. hygieniatehtäviä) koko yhteistoiminta-alueella sekä maidontuotantotilojen hygieniavalvontaa ja muuta alkutuotannon valvontaa. Viran hoitoon ei liity praktiikkaa tai päivystysvelvollisuutta. Hakemukset tulee osoittaa Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on ennen virkavalinnan vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Avoinna olevasta virasta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Suomen Eläinlääkärilehdessä sekä Savon Sanomissa sekä Suomen Eläinlääkäriliiton verkkopalvelussa. Lisäksi ilmoitus laitetaan Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuille ilmestyvään Eläinlääkärilehteen tulee aineisto toimittaa mennessä. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi 1.Ympäristöterveyslautakunta julistaa haettavaksi valvontaeläinlääkärin viran toimipaikkana Tervo / Suonenjoki. Viran hausta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Suomen Eläinlääkärilehdessä, Savon Sanomissa, Suomen Eläinlääkäriliiton verkkopalvelussa sekä Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla.

10 Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajan / edustajat haastattelemaan virkaa hakeneita. Lisäksi haastatteluryhmään nimetään Päivi Romunen (vs. ympäristöterveysjohtaja / Tervon kunnan eläinlääkäri). 1. Esityksen mukainen. 2. Lautakunta nimesi haastatteluryhmään Päivi Romusen, Kaija Tarvaisen, Matti Tarvaisen sekä Lahja Hakulisen. Ymp.terv.ltk 42 Oheismateriaali 1 Valvontaeläinlääkärin avoinna olevasta virasta on ilmoitettu kunnan virallisella ilmoitustaululla, Suomen Eläinlääkärilehdessä, Savon Sanomissa, Suomen Eläinlääkäriliiton verkkopalvelussa sekä Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla. Valvontaeläinlääkärin hakuilmoitus on ollut voimassa ajalla Määräajan umpeutumiseen mennessä on saapunut kaksi (2) kirjallista hakemusta. Viranhoidon edellytyksenä olevan Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinnon omaa yksi (1) hakija. Yhdellä (1) hakijalla kyseistä tutkintoa ei ole hakuajan päättyessä. Hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, ettei ole rekisteröity eläinlääkäri Suomessa. Asia on varmistettu suorittamalla haku Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta. Hakijoista on laadittu tasa-arvolain (609/1986) mukainen ansiovertailu (oheismateriaali 1). Ympäristöterveyslautakunta valitsi kokouksessa keskuudestaan edustajat haastattelemaan virkaa hakeneita. Lautakunta nimesi haastatteluryhmään Päivi Romusen, Kaija Tarvaisen, Matti Tarvaisen sekä Lahja Hakulisen. Haastatteluryhmään voidaan kutsua tarvittaessa myös Tervon kunnan edustajia sekä asiantuntijoita. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi

11 Ympäristöterveyslautakunta Ympäristöterveyslautakunta päättää järjestää haastattelut Tervossa (kunnanviraston neuvotteluhuone) klo 10 alkaen. 2.Ympäristöterveyslautakunta päättää kutsua haastatteluun eläinlääkäri Tanja Lehtolaisen Rautalammilta. Esityksen mukainen.

12 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OSAVUOSIRAPORTTI Ymp.terv.ltk 43 Oheismateriaali 2 Ympäristöterveydenhuollon ensimmäinen osavuosiraportti on valmistunut ja se on ollut esillä Tervon kunnanhallituksessa ( 167) (Oheismateriaali 2). Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

13 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSAT Ymp.terv.ltk 44 Liite 1 Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaisesti kunnan on perittävä maksua tietyistä lainsäädännössä luetelluista toimenpiteistä. Valvontamaksun avulla kunta voi turvata valvonnan resursseja kohdentamalla saadut tulot valvonnan rahoittamiseen sekä kehittämiseen. Maksuista ja niiden perimisen perusteista on tarkemmin määritelty terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006) ja kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011). Lisäksi elintarvikevalvonnan maksullisuudesta on säädetty EY:n valvonta-asetuksessa 882/2004 (artiklat 27 ja 28) ja valtioneuvoston asetuksella 1040/2007. Lisäksi maksutaksaa sovelletaan myös maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 434/2008 mukaiseen vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymisestä perittäviin maksuihin. Lääkelain (395/1987) mukaan kunta voi periä myös nikotiinikorvausvalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta lupamaksun. Lisäksi kunta voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua. Eläintautilaki (55/1980) 15:n mukaan eläimen tai tavaran omistajan tai haltijan tulee maksaa tarkastuksen tai toimenpiteen suorittajalle korvaus tarkastuksesta tai toimenpiteestä, joka aiheutuu eläimen tai tavaran tuonnista, viennistä tai kuljetuksesta taikka vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvontaohjelmasta. Säteilylain 592/ a :ssä säädetään kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvollisuudesta suorittaa terveydensuojelulain mukaisen valvontansa yhteydessä solariumvalvontaa. Näin olleen kunnan on perittävä terveydensuojelulain (763/1994) 50 :n 2 momentin perusteella toiminnanharjoittajalta terveydensuojelulain 6 :n mukaiseen kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta sekä tutkimuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Kemikaalilain (744/1989) mukainen markkinavalvonta keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) syyskuun 2013 alusta. Virastoon siirretään kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä sekä työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät. Tasavallan presidentti vahvisti uuden lain perjantaina Laki tulee voimaan Maksut perustuvat valvonnasta, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Kokonaiskustannukset ( ) jaetaan käytettävissä olevilla valvonnan henkilös-

14 Ympäristöterveyslautakunta töresursseilla (5,5 x 1640 h ; yhteensä 9020 h), jolloin valvontahenkilöstön työtunnin hinnaksi saadaan 51,85. Maksutaksaan on työtunnin hinnaksi ja maksuluokkien perustaksi laitettu 51, koska maksut voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruisia. Kunnan viranomaisen on myös huolehdittava, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia, kuin mitä suoritteen mukainen laatutaso edellyttää. Taksaa määritettäessä on huomioitu valvontaeläinlääkärin viran kustannusvaikutus, sekä sen aiheuttama henkilöresurssin lisäys. Liitteenä oleva maksutaksa on laadittu kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Siinä on huomioitu myös viimeisimmät muutokset lainsäädännössä (Säteilylaki 592/1991 ja kemikaalilainsäädäntö). Maksutaksa tulee tarkastaa säännöllisesti ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 42 :n mukaisesti valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyy ympäristöterveyslautakunta. Maksutaksa tulee tarkastaa säännöllisesti ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Lautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan lukien. Päätös on voimassa toistaiseksi. Esityksen mukainen.

15 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYSTOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 Ymp.terv.ltk 45 Oheismateriaali 3-4 Kunnanhallitus on antanut ohjeet talousarvion laatimista varten (oheismateriaali 3). Oheismateriaalina ympäristöterveystoimen vuoden 2014 talousarvioesityksen tekstiosa ja käyttötalouden määrärahaesitys. Vyörytyserät on arvioitu v tietojen perusteella. Ympäristöterveystoimen talousarvioesitys 2014 kattaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Talousarviossa ei ole huomioitu mahdollisia uusia perustettavia virkoja, joiden rahoitus joudutaan tarvittaessa kattamaan lisätalousarviolla. Ympäristöterveysjohtajan päätösesitys: Ympäristöterveyslautakunta pyytää ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aleen jäsenkunnilta lausunnot oheismateriaali 4:n mukaisesta vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioesityksestä. Esityksen mukainen.

16 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Ymp.terv.ltk Vs. ympäristöterveysjohtajan päätökset Vs. ympäristöterveysjohtaja on tehnyt välisenä aikana tehnyt henkilöstöä koskevat päätökset /2013/yth.henkilöstö Vs. ympäristöterveysjohtaja on tehnyt välisenä aikana päätökset 29-53/2013 terveydensuojelulain ja tupakkalain nojalla 2. Ympäristöterveyshuollon viranomaisten kirjeet Viranhaltijoiden välisenä aikana käsittelemät lausunnot, lausuntopyynnöt, elintarvikehuoneisto- ja kuluttajapalveluilmoitukset Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Kaisa Raatikainen, vpj Mikko Suihkonen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 32-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 32-47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Erkki Pääkkönen Sari Andersson Eeva Räty

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15. Tiistai 22.09.2015. Marika Pitkänen, Katja Suhonen 180 Pekka Ruotsalainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 13/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 21.09.2015 klo 17.00-19.15 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa

Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa Maakunnallinen eläinlääkäripäivystysselvitys Keski-Suomessa KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 163 ISBN 978-951-594-315-6 Sähk. ISBN 978-951-594-316-3 ISSN 0788-7043 MAAKUNNALLINEN ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYSSELVITYS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 16/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen

Yhteistoiminta-alueen yhteistyö Kuopion kaupungin valvontayksikön kanssa 22.5.2009. Arja Saarelainen, Hanna Rintala ja Virpi Seppänen JUANKOSKEN JA NILSIÄN KAUPUNKIEN SEKÄ KAAVIN, LAPINLAHDEN, MAANINGAN, RAUTAVAARAN, SIILINJÄRVEN, TUUSNIEMEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN Yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.02.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 24.9.2015

Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 24.9.2015 Sivistyslautakunta Pöytäkirja Nro/vuosi 7/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 24.9.2015 kello 18.00-20.00 Tervon kunnanviaraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:15 Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20

Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Ympäristöterveyslautakunta Kokousaika 18.12.2013 kello 09:00-10:20 Kokouspaikka Innocum, Isoharjantie 6, S1-rakennus, teknisten palveluiden kokoushuone Asiat Otsikko

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi,

TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, TERVEYDENSUOJELUN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 2015 2019 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo Sisältö innehåll 1 Johdanto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 02/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 02.02.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN OHJELMA ELÄINTEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN VALVONNASTA SEKÄ YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄRJESTÄMISTÄ ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA VUOSILLE 2015-2019

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSKUTSU NRO 14/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 12.09.2011 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 378 198 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista

Ilkka Alitalo Alitavet Oy. Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Ilkka Alitalo Alitavet Oy Selvitys Tampereen seudun eläinlääkintähuollon yhteistyömahdollisuuksista Tampere 31.7.2010 2 SELVITYS TAMPEREEN SEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSISTA Ilkka Alitalo

Lisätiedot