TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA"

Transkriptio

1 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä peruseläinlääkäripalveluista ja kiireellisestä eläinlääkäriavusta. Sopimuskausi alkaa tai siitä kun sopimus on allekirjoitettu ja jatkuu saakka. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella alkuperäisin ehdoin mahdollisen hinnantarkastuksen jälkeen ajalle Option käytöstä sovitaan erikseen osapuolten kesken. 1. Hankinnan kohde Tarjouspyynnön kohteena on kunnan järjestettäväksi määrätyt peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellinen eläinlääkäriapu Mäntsälän kunnan alueen kotieläimille (eläinlääkintähuoltolaki 765/2009, 3, 11, 13 ). Päivystysaika on tarkoitettu kiireellistä eläinlääkäriapua tarvitseville. Vuonna 2009 alueella on hoidettu noin 2400 eläintä, joista päivystysaikaan noin 550 eläintä. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn potilaiden määrään. 2. Palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset 2.1. Palvelun kohderyhmä, palveluajat ja ajanvaraus Peruseläinlääkäripalvelua tulee antaa arkipäivisin virka-aikana klo 8-16 kiireellistä apua tarvitseville ja ajanvarauksen perusteella muille potilaille. Palvelu on tarkoitettu Mäntsälän kunnan asukkaiden pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka Mäntsälän kunnassa. Hyötyeläimiä varten peruseläinlääkäripalvelu suoritetaan eläinlääkärin käynnillä eläintenpitopaikassa. Kiireellinen eläinlääkäriapu on kaikkina vuorokaudenaikoina tapahtuvaa eläinlääkärinapua Mäntsälän kunnan alueella olevia kotieläimiä varten. Päivystysaika on arkisin klo 16-8 ja viikonloppuisin perjantaista klo 16 seuraavaan maanantaihin klo 8 asti. Poikkeuspäivinä, kuten arkipyhinä ja joulu- ja juhannusaattona, päivystys alkaa vastaavalla tavalla poikkeuspäivää edeltävänä arkipäivänä klo 16 ja päättyy poikkeuspäivän jälkeisenä normaalina arkipäivänä klo 8. Palveluntuottajan tulee järjestää puhelinajanvarauspalvelu, joka on käytettävissä arkiaamuisin klo välillä, eikä siitä saa periä korvausta asiakkaalta. 2.2 Toimitilat ja henkilökunta Palveluntuottajan tulee tarjota eläinlääkäripalvelut hallitsemissaan tiloissaan. Palveluntuottajalla tulee olla toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät ja tarkoituksenmukaiset toimitilat, laitteet ja välineet, jotka soveltuvat peruseläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun antamiseen sekä pieni- että suurikokoisille eläimille. Toimitilojen tulee sijaita Mäntsälän kunnan alueella. Palveluntuottajalla tulee olla palveluksessaan vähintään kaksi (2) eläinlääkärin pätevyyden omaavaa henkilöä sekä tarvittaessa muuta henkilöstöä. - Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, Tuusula - Käyntiosoite: Amerintie 64, Tuusula -

2 2 2.3 Puhelinneuvonta päivystysaikana Palveluntuottaja huolehtii riittävästä ja asianmukaisesta asiakkaiden puhelinneuvonnasta päivystysaikana, mistä se voi periä asiakkaalta kohtuullisen korvauksen. Puhelinneuvontaa antavalla henkilöllä tulee olla vähintään eläintenhoitajan ammattitutkinto tai riittävällä käytännön kokemuksella hankitut vastaavat tiedot ja taidot. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että yhteydenottojärjestelmä on ohjelmoitu niin, että puhelut ohjautuvat oikein ja mahdolliset tiedotteet ovat ajan tasalla. 2.4 Tuotantoeläinten terveydenhuollon palvelut Palveluntuottajan on järjestettävä peruseläinlääkäripalveluun kuuluvana terveydenhuollon palvelut niille kotieläimille, joita varten on olemassa valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma ja asianmukainen toteutumisen seurantajärjestelmä. Tällä hetkellä tällaisia ohjelmia ovat nautatiloille tarkoitettu Naseva ja sikatiloille tarkoitettu Sikava. Mikäli sopimuskaudella tulee muita valtakunnallisia terveydenhuolto-ohjelmia muille eläinlajeille, tulee palveluntuottajan järjestää palvelut myös niitä varten. 2.5 Palvelua antavan eläinlääkärin pätevyys Palveluntarjoajan tulee vastata työntekijöidensä pätevyydestä. Palvelua antavan eläinlääkärin tulee olla eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) mukaisesti laillistettu eläinlääkäri tai henkilö, jolla on kyseisen lain mukainen väliaikainen oikeus eläinlääkärin ammatin harjoittamiseen. Palvelua antavalla henkilöstöllä tulee olla riittävä suomen kielen taito. Henkilökunnan ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. Palveluntuottaja vastaa koko sopimuskauden ajan työntekijöidensä ammatillisesta kelpoisuudesta ja osaamisesta sekä täydennyskoulutuksesta. 2.6 Toimintavarmuus Palveluntuottaja vastaa toimintavarmuudesta. Eläinlääkärin sairastuessa tai muussa vastaavassa tapauksessa palveluntuottajan tulee järjestää korvaava työvoima niin, että varahenkilö on tehtävässä viimeistään kolmen (3) tunnin kuluttua siitä, kun tarve korvaavalle järjestelylle on syntynyt. 2.7 Tilakäynneiltä perittävien matkakustannusten korvaukset Palveluntuottaja saa periä asiakkaalta matkakustannukset tilakäynneiltä enintään sen suuruisena kuin voimassa olevassa kunnallisessa eläinlääkäritaksassa on määritetty. 2.8 Muut vaatimukset Palvelun ja sen toteuttajien tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Toiminnan on oltava eläinlääketieteellisesti asianmukaista ja siinä on otettava huomioon potilasturvallisuus.

3 Palveluntuottaja huolehtii työantajavelvoitteista sekä vastaa toiminnan edellyttämistä viranomaisluvista ja ilmoituksista. Tilaajalla on oikeus kieltää palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilön osallistuminen palvelujen tuottamiseen perustellusta syystä. Hankinnasta tehdään erillinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa. Sopimuksella ei taata yksittäiselle palveluntuottajalle tämän sopimuksen perusteella ohjautuvien asiakkaiden määrää. Palvelun markkinointi ja asiakkaiden informaatio on palveluntuottajan vastuulla. Tiedotteet voidaan julkaista ilman veloitusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluistaan alihankintana. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstään kuin omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Jos palveluntuottaja käyttää palveluntuottamisessa alihankintaa, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa, on palveluntuottajan toimitettava tilaajalle tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) vaatimat selvitykset ja todistukset. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus voi perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Palveluntuottajan tulee pitää kirjaa potilasmääristä eläinlajeittain erikseen virka- ja päivystysaikana sekä asiakasreklamaatioista. Edellä mainitut tiedot tulee raportoida Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kolmannesvuosittain Tarjoukseen liitettävä palvelukuvaus Tarjoukseen tulee liittää palvelukuvaus, joka sisältää selvitykset mm. seuraavista asioista: ajanvarauspalvelun toiminta ja sen saatavuuden varmistaminen toimitilojen sijainti ja niiden varustetaso samanaikaisesti työskentelevän henkilökunnan määrä ja pätevyys sekä virka- että päivystysaikana päivystysaikaisen puhelinneuvontapalvelun toiminta ja sen saatavuus terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen nauta- ja sikatiloille minkä ajan kuluessa palveluiden käyttäjät saavat peruseläinlääkäripalveluita ja kiireellistä eläinlääkäriapua. 3. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen B mukainen toissijaisen palvelun hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa sekä Tuusulan kunnan ja Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla Osatarjous ja vaihtoehtoinen tarjous Osatarjousta eikä vaihtoehtoisia tarjouksia oteta huomioon.

4 4 5. Hankinnasta päättäminen ja hankinnan jakaminen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta tekee hankinnasta kirjallisen hankintapäätöksen, joka perustuu tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintaa ei jaeta ja palveluntuottajaksi valitaan yksi tarjoaja. 6. Tarjoajan kelpoisuus Palveluntuottajalla tulee olla taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta. 6.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen sekä tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta sekä suorituskykyä koskevat vaatimukset ja liitettävä tarjoukseensa mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöajasta lukien. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Vastaavat tiedot ja todistukset on toimitettava myös alihankkijoiden osalta. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksissa 1 ja 4 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: todistukset lakisääteisten verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiva huolehtii, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on tieto palveluntuottajan voimassa olevasta yrittäjien eläkelain mukaisesta YEL-vakuutuksesta. Valitun palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa kopio vakuutustodistuksesta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen Vaatimus 2 Tarjoajalla on viimeistään sopimuskauden alkaessa voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä hankinnassa tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai

5 näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden ja muilta ehdoilta vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä. Tarjoukseen liitettävä selvitys: vakuutusyhtiön todistus toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta tai selvitys siitä, että tarjoajalla on viimeistään sopimuskauden alkaessa voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Mikäli tarjoaja esittää selvityksen siitä, että sillä on toiminnan vastuuvakuutus sopimuskauden alkuun mennessä, on tarjoajan esitettävä vastuuvakuutuksen voimassaoloa koskeva todistus ennen sopimuskauden alkua Vaatimus 3 Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoukseen liitettävä selvitys: luottotietolaitoksen (ei pankin) lausunto tai jos yritys on vasta aloittanut toimintansa, voi tarjoaja osoittaa edellytyksensä suoriutua taloudellisesta vaatimuksista muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla Vaatimus 4 Tarjoajalla on Y-tunnus. Tarjoaja on merkitty koko sopimuskauden ajan kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: kaupparekisteriote selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakonperintä-, työantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. selvitys työhön sovellettavista keskeisistä työehdoista. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima Muut vaatimukset Yksityisen eläinlääkäripalvelujen tuottajan, joka on luonnollinen henkilö, tulee olla eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) tarkoitettu eläinlääkäri. Yksityisellä eläinlääkäripalvelun tuottajalla, joka on oikeushenkilö, tulee olla palveluksessaan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa tarkoitettu eläinlääkäri, joka vastaa eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) säädettyjen vaatimusten mukaisesti (vastaava eläinlääkäri).

6 6 7. Tarjoukselle asetettavat vähimmäisvaatimukset Tarjotun palvelun ja tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Arvioinnissa huomioidaan ainoastaan tarjoukset, joiden mukaiset palvelut ovat käytettävissä viimeistään Tarjous sekä siihen liitettävät selvitykset ja todistukset tulevat olla suomenkielisiä. Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT, mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 8. Tarjoushinta Tarjoushinta tulee ilmoittaa arvonlisäverottomana kiinteänä vuosihintana koko sopimuskaudelle. Vuosihinta tulee ilmoittaa jaettuna henkilöstökuluihin ja muihin kuluihin. Hintaan sisältyy kaikki tilaajalta laskutettavat kustannukset. Mikäli tilaaja päättää käyttää optio-oikeuttaan ajalle , tarkistetaan voimassa ollutta sopimushintaa alkaen sillä määrällä, jolla palvelujen tuottamisen kustannusten arvioidaan muuttuneen. Hinnan tarkistamisen perusteena ovat henkilökustannusten ja yleisen kustannustason todelliset muutokset alkuperäisen sopimuksen teon jälkeen. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyttävät palvelun sisällössä tai järjestämisessä olennaisia muutoksia, hintaa voidaan tarkistaa muutosta vastaavasti. 9. Asiakasmaksut Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina kaikki asiakkaalta perittävät asiakasmaksut sekä päivystysaikaisesta puhelinneuvonnasta asiakkaalle koituvat kustannukset. Tarjoukseen on liitettävä hinnasto. Palveluntuottaja perii asiakkaalta enintään seuraavat asiakasmaksut: toimenpidemaksu: kunnaneläinlääkäritaksassa mainittu yläraja + tarjouksessa ilmoitettu % käyntimaksu eläinlääkärin luona: /käynti käyntimaksu eläimen pitopaikassa: /käynti

7 7 puhelinpalvelumaksu, jonka asiakas maksaa päivystysaikana: /min (ilman ppm). 10. Laskutus ja maksuehto Palveluntuottaja laskuttaa tilaajaa kerran kuukaudessa (1/12 vuosihinnasta) jälkikäteen. Laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. Toimistomaksuja, laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuaika on 14 vuorokautta laskun saapumisesta tilaajalle. Jos suoritus ei tapahdu määräaikana, maksetaan sille korkolain 4 :n 1 mom. mukainen viivästyskorko. 11. Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus ja tarjousten vertailu 11.1 Tarjousten käsittely Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Arvioinnista vastaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arviointiryhmä. Hankintapäätöksen tekee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat joiden kelpoisuus ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia, tai joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta palveluilta edellytetään. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja tarjouksen valinta Annetuista tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin.

8 Arviointiperusteina ovat palvelun vuosihinta sekä asiakkaalle koituvat asiakasmaksut. Vuosihinnan painoarvo on 75 %, toimenpidepalkkioiden alennus-/korotusprosentti verrattuna kunnalliseen eläinlääkäritaksaan enimmäistoimenpidepalkkioihin painoarvo on 5 %, käyntimaksun vastaanotolla painoarvo on 5 %, käyntimaksun eläimen pitopaikassa alle 10 km:n päässä painoarvo on 2,5 %, käyntimaksun eläimen pitopaikassa 50 km:n päässä painoarvo on 2,5 % ja asiakkaalle koituvien puhelinpalvelumaksujen painoarvo on 10 %. Enimmäispistemäärä on 100 pistettä. 1. Vuosihinta, enimmäispisteet 75 Vertailussa edullisin vuosihinta saa XX pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan vuosihintaan (halvin/vertailtava hinta x 75). 2. Toimenpidepalkkioiden alennusprosentti / korotusprosentti verrattuna kunnalliseen eläinlääkäritaksaan, enimmäispisteet 5 Suurin keskimääräinen alennusprosentti / pienin keskimääräinen korotusprosentti verrattuna kunnalliseen eläinlääkäritaksaan saa 5 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodistuu suorassa suhteessa edullisimpaan prosenttiin (edullisin %/vertailtava % x 5). Alennus-/korotusprosentin laskennassa tarjoajan tulee käyttää liitettä 1, jossa on esitetty erilaisia toimenpiteitä ja niistä perittäviä kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisia enimmäistoimenpidepalkkioita arvonlisäverottomina (alv 0 %). Tarjoajan tulee ilmoittaa liitteessä hinnastonsa mukainen toimenpidepalkkio ko. toimenpiteelle sekä laskea hinnastonsa mukaisen toimenpidepalkkion (alv 0 %) prosentuaalinen ero verrattuna kunnallisen eläinlääkäritaksan enimmäistoimenpidepalkkioon (alv 0 %). Tarjoajien pisteytyksessä käytettävä prosentti lasketaan liitteen 1 mukaisten prosenttien keskiarvona. Tarjoajan toimenpidepalkkioiden tulee kokonaisuudessaan noudattaa liitteestä 1 ilmenevää vertailukeskiarvoa. 3. Käyntipalkkio vastaanotolla, enimmäispisteet 5 Vertailussa halvin käyntipalkkio vastaanotolla saa X pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suoraan suhteessa halvimpaan käyntipalkkioon (halvin / vertailtava käyntimaksu x 5). 4. Käyntipalkkio eläimen pitopaikassa alle 10 km:n päässä, enimmäispisteet 2,5 Vertailussa halvin käyntipalkkio eläimen pitopaikassa alle 10 km:n päässä saa 2,5 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suoraan suhteessa halvimpaan käyntipalkkioon alle 10 km:n päässä (halvin / vertailtava käyntipalkkio alle 10 km:n päässä x 2,5). 5. Käyntipalkkio eläimen pitopaikassa alle 50 km:n päässä, enimmäispisteet 2,5 Vertailussa halvin käyntipalkkio eläimen pitopaikassa 50 km:n päässä saa 2,5 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suoraan suhteessa halvimpaan käyntipalkkioon 50 km:n päässä (halvin / vertailtava käyntipalkkio 50 km:n päässä x 2,5). 6. Asiakkaalle koituvat puhelinmaksut päivystysaikana, enimmäispisteet 10 Vertailussa halvin asiakkaalle koituva puhelinneuvonnan puhelinpalvelumaksu päivystysaikana /min (ilman ppm) saa 10 pistettä. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan puhelinmaksuun (halvin / vertailtava maksu x 10). 8

9 9 12. Hankintapäätöksen tiedoksianto Hankintapäätös ja sen mahdolliset liitteet annetaan tiedoksi sähköisellä tiedoksiannolla sähköpostilla. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan sähköpostiosoite, jonne tieto hankintapäätöksestä lähetetään. Tarjoajan vastuulla on seurata sähköpostinsa toimintaa ja sinne tulleita viestejä. Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta, joka tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksella. 13. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 1. Sopimus 2. Hankintapäätös 3. Tarjouspyyntö 4. Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2009 PALVELUT (soveltuvin osin) 5. Tarjous 14. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia liikesalaisuuksia lukuun ottamatta sopimuksen teon jälkeen. Tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Tarjous on pyrittävä laatimaan niin, että se ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on ne lueteltava erillisellä, salaiseksi otsikoidulla liitteellä. Tarjouksen kokonaishinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus. 15. Sopimus Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen. Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa tai siitä kun sopimus on allekirjoitettu ja jatkuu saakka. Sen jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin mahdollisen hinnantarkastuksen jälkeen ajalle (optio). Valitun palveluntuottajan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Perustellusta syystä voidaan palveluja yksittäistapauksissa ostaa hankintapäätöksestä poiketen. 16. Hankintaan liittyvät kysymykset

10 10 Mahdolliset kysymykset tulee esittää viimeistään mennessä sähköpostitse osoitteeseen tai kirjallisesti osoitteeseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, Tuusula. Sähköpostiin tai kuoreen tulee laittaa merkintä Lisätietopyyntö: Mäntsälän eläinlääkäripalvelut. Kysymykset ovat esitettävä suomen kielellä. Vastaukset ovat luettavissa alkaen osoitteessa tarjouspyynnön yhteydessä. Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi puh tai 17. Tarjouksen jättäminen Tarjous liitteineen tulee toimittaa yhtenä kappaleena suljettuna lähetyksenä viimeistään klo 12 osoitteeseen: Tuusulan kunta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus PL Tuusula (käyntiosoite Amerintie 64, Tuusula) Kuoreen merkintä: Tarjous: Mäntsälän eläinlääkäripalvelut. Hallintolain (434/2003) 17 :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Tuusulassa Risto Mansikkamäki ympäristökeskuksen johtaja Liite Tarjoajan perimät toimenpidepalkkiot

11 11 Liite 1 Toimenpide hyötyeläimen hampaiden raspaus hyötyeläimen dislokaatioleikkaus Kunnallisen eläinläääkäritaksan enimmäistoimenpidepalkkio (alv 0 %) 25,87 142,04 hyötyeläimen sektio 196,94 hyötyeläimen utaretulehdus 26,64 kissan kastraatio 35,51 koiran sterilaatio 142,04 pieneläimen korvien puhdistus 26,64 pieneläimen sektio 142,04 Vertailukeskiarvo Tarjoajan perimä toimenpidepalkkio (alv 0 %) Em. hintojen välinen prosentuaalinen ero (%-yksikköä)

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot