Opinnäytetyön ohje. Opiskelijan nimi Opinnäytetyö Perustutkinto Ammattinimike Luovutuspäivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opinnäytetyön ohje. Opiskelijan nimi Opinnäytetyö Perustutkinto Ammattinimike Luovutuspäivämäärä"

Transkriptio

1 Opinnäytetyön ohje Opiskelijan nimi Opinnäytetyö Perustutkinto Ammattinimike Luovutuspäivämäärä

2 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Opinnäytetyön kirjallinen osa Kansilehti Tiivistelmä Sisällysluettelo Johdanto Käsittelyluvut Päätäntä Lähdeluettelo Liitteet 5 3 Opinnäytetyön ulkoasu 6 4 Lähteiden merkitseminen Lähdeviitteiden merkitseminen Lähdeluettelomerkinnät 13 5 Opinnäytetyön arviointi ja arviointikriteerit 15 Liitteet

3 1 1 Johdanto Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään kahden opintoviikon laajuinen opinnäyte, jonka tarkoituksena on opittujen tietojen ja taitojen itsenäinen osoittaminen. Opinnäyte voi olla tehtäväkokonaisuus, kirjallinen työ, selvitys, projektityö, tuote tai muu vastaava. Siihen liittyy aina pienimuotoinen kirjallinen osuus, ja se voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Tässä ohjeessa opinnäytetyöllä tarkoitetaan opinnäytteen kirjallista osaa. Projektitöistä ynnä muista käytännön opinnäytteistä tehdään aina kirjallisena osana työraportti, joka on laajuudeltaan selvästi suppeampi kuin tutkielmatyyppinen opinnäytetyö. Mikäli opinnäytteenä ei tehdä lainkaan käytännön osuutta vaan pelkästään kirjallinen tutkielma, tutkielman sivumäärä voi olla esimerkiksi 20 liuskaa. On selvää, että työn aiheen on liityttävä omaan ammattialaan ja aiheen käsittelyn on osoitettava oman alan ammattitaitoa. Jos opinnäytteenä tehdään esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus, opinnäytetyössä noudatetaan kirjallisen raportin muotoa tutkimusongelmineen ja johtopäätöksineen. Tulokset esitetään osana tutkimusraporttia. Opiskelijan on osattava suunnitella opinnäytteensä oman kiinnostuksensa ja ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti. Opinnäytettä tehdessään hänen on osattava työskennellä omatoimisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Hänen pitää etsiä opinnäytteessä tarvittavaa tietoa eri lähteistä ja suhtautua tietoon kriittisesti. Hänen on osattava yhdistellä tutkinnon eri osa-alueiden osaamista ja käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelymenetelmiä. Edelleen hänen on osattava itsenäisesti ratkaista opinnäytteeseensä liittyviä ongelmia ja arvioida opinnäytteen etenemistä ja sen tuloksia. (Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet 2000.) Opinnäytetyö jää dokumentiksi tehdystä opinnäytteestä. Työn laadinta voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työharjoittelun yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppuvaiheessa. Tämä ohje on tarkoitettu yhteiseksi oppaaksi opinnäytetyön tekijöille. Ohjeessa kuvataan opinnäytetyön rakenne ja ulkoasu. Lisäksi annetaan ohjeita siihen, miten lähtei-

4 2 tä käytetään ja miten lähteet merkitään lähdeviitteisiin ja lähdeluetteloon. Alakohtaiset poikkeavuudet ja täsmennykset tulevat opetuksen yhteydessä. 2 Opinnäytetyön kirjallinen osa Opinnäytetyö on laaja ja määrämuotoinen raportti, jonka varsinaisen tekstiosan muodostavat johdanto, käsittelyluvut ja päätäntä. Opinnäytetyön rakentuminen eri osista on esitetty kuvassa 1. (8)Liitteet (7) Lähdeluettelo (6) Päätäntä (5) Käsittelyosuus (4) Johdanto (3) Sisällysluettelo (2) Tiivistelmä (1) Kansilehti Kuva 1. Opinnäytetyön rakenne 2.1 Kansilehti Kansilehdelle tulevat työn nimi ja muut perustiedot: tekijä, sana opinnäytetyö, perustutkinto, ammattinimike ja työn luovutuspäivämäärä. Työn nimen tulee olla mahdollisimman naseva ja tarkka. Yksi sana on liian lyhyt työn nimeksi.

5 3 Nimessä pitää näkyä aiheen lisäksi myös näkökulma, esimerkiksi Harjoitusyritys oppimisympäristönä tai Suhdemarkkinointimallin soveltaminen teollisuusyrityksessä. Kansilehden malli on tämän ohjeen liitteenä Tiivistelmä Joillakin koulutusaloilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, opinnäytetyöhön kirjoitetaan tiivistelmä. Se on yksisivuinen kooste työn keskeisestä sisällöstä ja tuloksista. Tiivistelmä kirjoitetaan kokonaisin virkkein ilman lähdeviitteitä hyvää yleiskieltä käyttäen. Siinä esitellään työn tavoite, aineisto, työn toteutus sekä tulokset tai tuotos ja keskeiset päätelmät. Tiivistelmä on itsenäinen teksti, ja sen tulee olla sellaisenaan ymmärrettävä kokonaiskuva työstä. Tiivistelmäesimerkki on liitteenä Sisällysluettelo Sisällysluettelo kertoo lukijalle jo yhdellä vilkaisulla opinnäytetyön olennaisen sisällön ja asioiden johdonmukaisen etenemisen ja keskinäiset suhteet. Siinä eritellään työn sisältö pää- ja alaotsikoin. Sisällön ja otsikoinnin on vastattava toisiaan. Sisällysluetteloa laadittaessa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin kysymyksiin: Kattaako opinnäytetyön käsittely nimen ilmaiseman aiheen? Syntyykö kokonaisuudesta kiinteä ja johdonmukainen? Heijastaako otsikointi työn osien suhteellista pituutta? Onko samanarvoiset asiat ilmaistu samanarvoisin keinoin? Onko samanarvoisia otsikoita vähintään kaksi? (esimerkiksi pääluvun 3 alakohtia ovat tällöin vähintään luvut 3.1 ja 3.2) Sisällysluettelomalli on liitteenä 3.

6 4 2.4 Johdanto Johdannon tehtävä on saada lukija kiinnostumaan asiasta. Se kertoo lyhyesti työn aiheen ja sen valintaan vaikuttaneet syyt. Johdannossa määritellään, mikä on työn tavoite ja mihin työn tekemisellä pyritään. Johdannon ihannepituus on yksi sivu, ja se on paras kirjoittaa lopulliseen muotoon vasta viimeiseksi. Johdannon sisällön voi tarkistaa liitteessä 4 esitetyn kysymyslistan avulla. 2.5 Käsittelyluvut Käsittelyosuus on opinnäytetyön laajin osa. Se jakautuu useisiin lukuihin, joissa selostetaan johdonmukaisesti, mitä on saatu selvitetyksi. Tärkeää on pitää erillään lähteistä saadut tiedot omista käsityksistä. Hyvään opinnäytetyöhön on suositeltavaa ottaa mukaan ainakin 5 15 lähdettä. Lähteeksi soveltuvat muun muassa oppikirjat, lehtiartikkelit, internetsivut, tilastot, haastattelut ja luennot. Lähteiden ja viitteiden merkintäohjeista kertoo luku 4. Samoin havainnollistavien taulukoiden ja kuvien käyttö on selvitetty erikseen ohjeen luvussa 3. Jo raakatekstin kirjoitusvaiheessa on hyvä tarkistaa työn johdonmukaisuus: samoja asioita ei ole syytä käsitellä useassa eri luvussa. 2.6 Päätäntä Päätäntä-luku kokoaa työn keskeiset tulokset. Tuloksia verrataan johdannossa esitettyihin kysymyksiin tai tavoitteisiin: mitä on saatu selville eli mikä on työn tulos. Voidaan kertoa työn mukanaan tuomista kysymyksistä: mitä uutta on opittu, mitä havaintoja tehty, mikä oli kiinnostavaa, miten työ onnistui eli toteutuiko työlle asetettu tavoite. On hyvä tuoda julki, mitä ongelmia työssä kohdattiin ja miten ne ratkaistiin. On myös arvokasta pohtia, mitä kannattaisi tehdä toisin, jos työ aloitettaisiin uudelleen. Loppuarvioinnissa tarkastellaan työn tulosten yleistettävyyttä ja käytännön mer-

7 5 kitystä. Lisäksi voidaan esittää myös jatkotutkimusaiheita. Päätännässä työn tekijä osoittaa oman osaamisensa ja asian hallintansa: tämän luvun kirjoittamiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Päätäntä-luku voidaan otsikoida monin tavoin: Lopuksi, Pohdinta, Päätäntä, Arvioiva päätäntä. 2.7 Lähdeluettelo Lähdeluetteloon (esimerkki liitteessä 6) merkitään vain ne painetut ja painamattomat lähteet, joita tekstissä on käytetty ja jotka on mainittu lähdeviitteissä. Lukija näkee luettelosta, millaiseen tietoon kirjoittaja on perehtynyt ja mistä hän voi tarkistaa itseään kiinnostavat tiedot. Opinnäytetyön lähteiden on oltava luotettavia ja työn aiheen kannalta merkittäviä. Esimerkiksi Wikipediasta voi löytää linkkejä luotettaviin lähteisiin, vaikka Wikipedian omat artikkelit eivät opinnäytetyön lähteiksi sovikaan. Sopivat lähteet ja niiden oikea lainaaminen nostavat työn arvoa. TOKI-kirjaston sivulta löytyy hyviä ohjeita lähteiden käyttöön. Lähdeluettelomerkintöjen tarkat ohjeet ovat luvussa Liitteet Liitteeksi tulee materiaali, jota ei ole voitu sisällyttää varsinaiseen tekstiin. Tekstissä on oltava viittaus jokaiseen liitteeseen: asianomaiseen kohtaan kirjoitetaan sulkeisiin liite ja sen numero. Jokaisessa liitteessä on oltava otsikko. Jos liiteaineisto on jostakin teoksesta otettu lainaus, esimerkiksi taulukko, siihen on merkittävä myös lähde. Liitteiksi voidaan sijoittaa esimerkiksi kysely- ja haastattelulomakkeet, niihin liittyvät saatekirjeet, rakennuspiirustukset.

8 6 3 Opinnäytetyön ulkoasu Käytettävä paperi on A4-kokoinen. Kirjaintyyppinä käytetään Arial- tai Times New Roman -fonttia ja kirjainkokona 12:ta. Riviväli on 1½, välistykset 0. Reunukset yläreuna 3 cm alareuna 2 cm vasen reuna 4 cm oikea reuna 1 cm Teksti alkaa vasemmasta marginaalista ilman sisennystä. Rivit kirjoitetaan täyteen. Kansilehti Kansilehdelle tulee vasempaan yläkulmaan koulun logo ja nimi. Puoliväliin sivua kirjoitetaan työn otsikko kirjainkoolla 20. Otsikko myös lihavoidaan. Kannen oikeaan alakulmaan kirjoitetaan työn tekijän nimi, sana Opinnäytetyö, perustutkinto, ammattinimike sekä työn luovutuspäivämäärä. Kirjainkoko on 12. Kannet ovat valkoiset. Joillakin koulutusaloilla työssä voi olla kaksoiskansi, johon voidaan laittaa myös kuva. Kansilehtimalli on liitteenä 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelon otsikoksi merkitään Sisällys tai Sisällysluettelo. Luetteloon merkitään lukujen numerot, otsikot ja sivunumero, jolta kyseinen luku alkaa. Päälukujen otsikot lihavoidaan. Alalukujen otsikot sisennetään porrastetusti, mutta niitä ei lihavoida. Koska Lähteet ja Liitteet eivät ole selostavia tekstilukuja, niitä ei numeroida luvuiksi.

9 7 Sivunumero Sivunumero merkitään oikeaan yläkulmaan. Sivunumerointi alkaa numerolla 1 Johdanto-sivulta ja päättyy lähdeluettelon viimeiseen sivuun. Otsikot Otsikot erottuvat selvästi muusta tekstistä. Ennen otsikkoa jätetään kaksi tyhjää riviä (paitsi sivun alussa) ja otsikon jälkeen yksi tyhjä rivi. Otsikoita ei sisennetä. Otsikkoa ei saa jättää yksinään sivun viimeiselle riville. Pääotsikot lihavoidaan. Kappaleotsikoita voi käyttää jäsentämään tekstiä luvun sisällä. Kappaleotsikko kirjoitetaan lihavoituna kappaleen alkuun tai sen yläpuolelle omaksi rivikseen. Kappaleotsikon eteen ei tule luvun numeroa, eikä se myöskään näy sisällysluettelossa. Kappalejako Kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä. Sisennystä kappaleen alussa ei käytetä. Kuvat Työssä esiintyvät kuvat numeroidaan juoksevasti (1, 2, 3 ) ja nimetään kuvan alla (kuva 2). Tekstissä viitataan kuvaan numerolla. Kuvaan merkitään myös lähdeviite, jos se ei ole kirjoittajan oma. Kuvien pitää olla ulkoasultaan selkeitä, ja rinnakkaiskuvien pitää olla samankokoisia.

10 8 Kuva 2. Kirjoituspöytä piirrettynä AutoCAD ohjelmalla (Pyylampi 2010: 2) Taulukot Taulukossa esitetään numerotietoja. Taulukoita tehtäessä on muistettava seuraavaa: Taulukoiden otsikot eli taulukkoselosteet kirjoitetaan taulukon yläpuolelle. Taulukot numeroidaan arabialaisin (1, 2, 3...) numeroin omana numerosarjanaan. Taulukoiden leveydeksi suositellaan kulloisenkin tekstin leveyttä (kuvien leveys vaihtelee). Taulukkoon merkitään lähde, jos taulukko ei ole kirjoittajan oma. Taulukko 1. Toteutuneet ostot (Korpi - Liimatainen 2011: 4) Elintarvikkeet Keittiötarvikkeet Johtajahuolto Yhteensä Osuus/retkeläinen 884,86 85,97 22,68 993,51 12,90 ruokakulut (ei matkaa tai majoitusta)

11 9 Luetteloiden merkitseminen Opinnäytetyössä voi käyttää myös luetteloita, jos ne selkiyttävät asiaa. Esimerkkejä: Minnesotassa, joka on kooltaan noin 70 % Suomen koosta ja jossa olosuhteet ovat hyvinkin maamme kaltaiset, kaadettiin riistaa vuonna 1945 seuraavasti: valkohäntäpeuroja kpl sorsia hanhia peltopyitä ja viiriäisiä karhuja 687. Tutkimusten perusteella yksilö ulkoisissa paineissa sopeutuu luopuu vetäytyy ylittää odotukset. Lahjakkaiden tyttöjen kasvatuksessa ovat tärkeitä seuraavat asiat: Tyttöjen pitäisi saada pienestä pitäen harjoitusta visuaalisspatiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Tytöille pitäisi tarjota esimerkkejä menestyneistä tiedenaisista. Tytöille on opetettava, että tulevaisuus on heidän omissa käsissään. Poikia ja tyttöjä pitää kannustaa samalla tavalla. Lukua ei pitäisi alkaa luettelolla eikä lopettaa luetteloon. Muutama virke päättää luvun kiinteäksi.

12 10 4 Lähteiden merkitseminen Opinnäytetöissä lähteiden käyttö pitää osoittaa täsmällisesti. Tekstiin merkitään lähdeviite sulkujen sisään jokaiseen kappaleeseen, jonka ajatuksia on poimittu lähteistä. Lähdeviite merkitään riippumatta siitä, onko lähdettä lainattu sanatarkasti vai referoiden. Jos kappaleesta puuttuu lähdeviite, se tarkoittaa sitä, että kappaleen ajatukset ovat kokonaan kirjoittajan omia eivätkä lähteisiin perustuvia. Jos lähdeviite on kappaleen lopussa, se osoittaa, että koko kappale perustuu lähdetietoihin. Jos lähdeviite on kappaleen sisällä, se osoittaa, että viitettä ennen oleva kappaleen alkuosa perustuu lähteisiin ja kappaleen loppuosa taas on kirjoittajan omaa kommenttia tai pohdintaa. 4.1 Lähdeviitteiden merkitseminen Lähdeviitteessä mainittu nimi löytyy aakkosellisesta lähdeluettelosta, josta lukijan on helppo tarkistaa lähteeseen liittyvät tarkat julkaisutiedot. Lähdeviite siis viittaa työn lopussa olevaan lähdeluetteloon. Painetusta lähteestä viite merkitään seuraavasti: kirjoittajan sukunimi (sen puuttuessa julkaisun tai tekstin nimi) teoksen ilmestymisvuosi kaksoispiste ja välilyönti sivunumero(t). 1. Jos lähteestä poimittua tietoa on useammassa kuin yhdessä virkkeessä, sulkujen sisälle tulee ensin tekijän sukunimi (julkaisun tai tekstin nimi), julkaisuvuosi, kaksoispiste ja välilyönti, sivunumero(t) ja piste. Piste laitetaan siis sulkujen sisään, jos viite liittyy useampaan kuin yhteen virkkeeseen.

13 11 Tässä on kaksi virkettä, joten lähdeviittauksen perään tulee piste: Hengityselinten sairaudet ovat hyvin yleisiä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Esimerkiksi flunssa on teollistuneissa maissa merkittävin lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttaja. (Korkeila 2006: 75.) 2. Jos viitataan vain yhteen virkkeeseen, piste sijoitetaan sulkujen ulkopuolelle. Tuberkuloosin ja keuhkokuumeen tilalle yhdeksi yleisimmistä kuolinsyistä on tullut keuhkosyöpä (Korkeila 2006: 75). 3. Kirjoittajan nimi voidaan mainita tekstissä, jolloin nimeä ei toisteta viitteessä. Katariina Korkeilan (2006: 75) mukaan allergisten ja työperäisten sairauksien yleistyminen johtuu ainakin osittain lisääntyneestä diagnostiikasta. 4. Jos lähdeteoksella on kaksi tekijää, molemmat mainitaan viitteessä. Tekijöiden sukunimien väliin merkitään ajatusviiva: (Saarinen - Väyrynen 2011: 137.) 5. Jos teoksella on enemmän kuin kaksi tekijää, heidät kaikki merkitään viitteeseen vain ensimmäisellä mainintakerralla: (Hacklin - Kinnunen - Mansikka-aho - Saarivirta - Vuorijärvi 2010: ) Kun samaan teokseen viitataan myöhemmin, riittää tekijöistä ensimmäisen nimi ja lyhenne ym. (Hacklin ym. 2010: 53.)

14 12 6. Jos kappale on koottu useammasta kuin yhdestä lähteestä, samaan viitteeseen eli samojen sulkujen sisään merkitään peräkkäin kaikkien lähteiden tiedot. Lähteiden väliin tulee puolipiste ja välilyönti: (Uusitalo 2012: 12; Huttunen 2010: 134.) Tällaisissa tapauksissa lähdeviitteet laitetaan sulkujen sisään tärkeysjärjestykseen: päälähde ensin ja muut lähteet sen jälkeen. Jos lähteet ovat keskenään yhtä tärkeitä, ne laitetaan tuoreusjärjestykseen: uusin ensin ja vanhin viimeiseksi. 7. Haastattelusta, luennosta, tv- tai radio-ohjelmasta tai muusta painamattomasta lähteestä tekstiviitteeseen tulee sukunimen lisäksi vuosiluku. Yritysten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota asiakkuuden arvoon (Grönroos 2012). 8. Jos painetulla lähteellä ei ole henkilötekijää eli nimettyä kirjoittajaa, sukunimen asemesta lähdeviitteeseen tulee tekstin otsikko ja vuosiluku: Euroopan unionin poliittisen suunnan määrittävä toimielin on Eurooppaneuvosto. Eurooppa-neuvostolla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja niiden hallitusten päämiesten säännöllisiä kokouksia. Puhekielessä Eurooppa-neuvostoa kutsutaan EU:n huippukokoukseksi. (EU lyhyesti 2011.) 9. Internet-lähteestä merkitään tiedon julkaisijan tai kirjoittajan nimi ja vuosiluku. Vuonna 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan käytettiin noin 9 miljoonaa euroa. Liiton rahoituksesta noin puolet tulee Rahaautomaattiyhdistykseltä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2011.) MS-taudin yleisimpiä oireita ovat näköhäiriöt, raajojen heikkoudet, tuntoaistin häiriöt, puutuminen, liiallinen lihasjännitys, koordinoinnin ja tasa-

15 13 painon säilyttämisen vaikeudet, kivut sekä virtsarakon toiminnan häiriöt. Oireet ja niiden voimakkuus voivat vaihdella. (Riikola Elovaara 2011.) Kirjoittajan nimi merkitään Internet-lähteen lähdeviitteeseen, jos se näkyy nettisivulla. Jos kirjoittajan nimeä ei löydy sivulta, lähdeviitteeseen merkitään tiedon julkaisijan nimi. 10. Kun viitataan lakiin, asetukseen tai säädökseen, lähdeviitteeksi merkitään lain nimi tai sen virallinen lyhenne sekä luku ja pykälä(t), joihin tieto perustuu. Viranomaisten vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta sekä muista tietojen saantia koskevista rajoituksista säädetään julkisuuslaissa (Julkisuuslaki 621/1999, 2 ). 4.2 Lähdeluettelomerkinnät Lähdeluetteloon kirjataan työssä käytetyt lähteet tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 1. Kirjoista ilmoitetaan tekijä(t) julkaisuvuosi kirjan nimi painos (jos on useita) mahdollinen julkaisusarjan nimi ja numero kustantaja painopaikka. Korkeila Katariina Lääketiedettä läheltä. Edita. Helsinki. Jos kirjan tai muun painetun lähteen tekijä on nimeämätön, merkitään lähde seuraavasti:

16 14 EU lyhyesti Eurooppatiedotus, ulkoasiainministeriö. Sastamala. Julkisuuslaki1999. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / Internet-lähteestä merkitään sisällöstä vastaavan tekijän nimi, julkaisuvuosi, otsikko, Internet-osoite ja tiedon hakupäivämäärä. Internet-osoite voidaan merkitä joko suoraan kopioimalla alasivun osoite. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Rahoitus Jos Internet-lähteen kirjoittajan nimi näkyy nettisivulla, lähdeluetteloon merkitään kirjoittajan nimi, julkaisuvuosi, otsikko, Internet-osoite sekä tiedon hakupäivämäärä. Internet-osoite voidaan merkitä joko suoraan kopioimalla alasivun osoite. Riikola Teija Elovaara Tiina MS-tauti. Käyvän hoidon potilasversiot Lehtiartikkelista merkitään lähdeluetteloon kirjoittajan nimi, julkaisuvuosi, artikkelin nimi, lehden nimi, lehden numero (aikakauslehti) tai päivämäärä (päivälehti) ja sivut, joilla artikkeli on: Honkanen Juha-Pekka Jokainen voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kuntalehti 9/2012, Kalliokoski Maria Entä he, jotka eivät saa töitä? Aamulehti , B14. Vastaavat tiedot merkitään myös muista lähdetyypeistä, joita voivat olla esimerkiksi artikkelit toimitetussa teoksessa, esitteet, haastattelut, luennot, videot, ohjemonisteet,

17 15 sähköpostiviestit tai tv-ohjelmat. Liitteessä 5 on esimerkkejä erilaisten lähdetyyppien merkintätavoista. 5 Opinnäytetyön arviointi ja arviointikriteerit Opinnäytteen arvioinnin kohteina ovat koko työprosessi, työn sisältö ja laatu, kirjallinen ja suullinen raportointi. Lopullisen arvosanan koko opinnäytteestä antaa ammattiaineen ohjaava opettaja. Kirjallisen osuuden painoarvo eri ammattialoilla vaihtelee. Joillakin ammattialoilla opinnäytteen kirjallisen osuuden arviointi vaikuttaa suoraan äidinkielen pakollisen neljännen opintojakson, Ammatillinen äidinkieli, arvosanaan. Opinnäytetyön arvioinnissa olennaisia ovat sujuva oikeinkirjoitus ja selostava asiatyylinen ote. Kirjallisen osuuden arvioinnissa voidaan käyttää Tampereen ammattiopiston opinnäytetyön äidinkielenopettajan arviointilomaketta (liite 7). Yleislinjaus opinnäytetyön arviointikriteereistä: K3 Työssä mielenkiintoista, uutta tietoa sekä omaperäistä pohdintaa Aiheen käsitteleminen monipuolista, samoin toteutus ja esittely Opinnäytetyön kieli- ja ulkoasu erinomaisia H2 Kokonaisuus on selkeä, perusteltu ja sisältää itsenäisiä päätelmiä Monipuolinen aiheen käsittely, toteutus ja esittely Opinnäytetyön kieli- ja ulkoasu hyviä

18 16 T1 Sisällöltään niukahko Melko yksipuolinen asian käsittely ja esitys Opinnäytetyön kieli- ja ulkoasu kuitenkin tyydyttävä tai välttävä Arvioinnissa jonkin alueen erityisosaaminen ja -hallinta voivat korvata toisen alueen puutteita.

19 Liite 1. Kansilehtimalli Röyhelöt flamencomekon perustana Jenni Lahti Opinnäytetyö Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Vaatetusompelija

20 Liite 2. Tiivistelmäsivun malli TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TIIVISTELMÄ Lähihoitaja Opiskelijan nimi Lapsen kivun kokeminen Lähihoitaja leikki-ikäisen lapsen tukena verikokeenottotilanteessa Opinnäytetyö Kevät 200x 21 sivua Opinnäytetyön aiheena on lasten kivun kokeminen. Tarkoituksena on antaa tietoa tuleville lähihoitajille lasten kivun hoidosta, siitä miten jokainen lähihoitaja voi toimia lapsen ja hänen vanhempiensa tukena ja kannustajana. Työssä tarkastellaan, mikä merkitys turvallisuuden ja yksilöllisyyden periaatteilla on lasten kivun hoidossa. Lisäksi selvitetään, miten leikki-ikäisen lapsen kehitysvaihe vaikuttaa hänen toimintaansa ja käyttäytymiseensä kipua aiheuttavassa tilanteessa. Työssä käytetään TAYS:n lastenosastolla tehtyä haastattelua lasten tuntemuksista verikoetilanteita kohtaan. Lasten kivun arviointimenetelminä voidaan käyttää lasten itsensä kertomaa tietoa kivuistaan. Apuna voidaan käyttää myös erilaisia kipuasteikkoja sekä lapsen käyttäytymisen tarkkailua ja mitattavissa olevia fysiologisia suureita. Usein lasten kipua voidaan ehkäistä jo pelkästään empaattisella suhtautumisella ja sillä, että lapsen kipuihin suhtaudutaan vakavasti ja häntä halutaan auttaa. Verikoetilanteessa korostuu lähihoitajan osuus lapsen ja vanhempien tukijana ja auttajana. Sekä lapsi että vanhemmat tarvitsevat tietoja toimenpiteen tarkoituksesta ja kulusta. Vanhemman läsnäolo toimenpiteessä on lapselle usein hyvin tärkeää, mutta joskus vanhemman oma ahdistus ja pelko toimenpidettä kohtaan voivat estää hänen osallistumisensa tilanteeseen. Jotta lähihoitaja voi vähentää lapsen kipua ja kivusta aiheutuvaa pelkoa, on lapsen kivun hoito koettava tärkeäksi asiaksi ja siihen on paneuduttava tosissaan.

21 Liite 3. Sisällysluettelomalli Sisällys 1 Johdanto 1 2 Alustava työsuunnitelma 2 3 Miten koodilukko toimii? Yleistä koodilukon toiminnasta Koodilukon fyysisen toiminnan tarkastelua 4 4 Koodilukon valmistaminen Piirilevyn valmistaminen Ongelmat piirilevyn valotuksessa Piirilevyn kehitys Piirilevyn rei ittäminen Komponenttien kiinnittäminen 7 5 Ohjeita juottamiseen 9 6 Koodilukon säätäminen Näppäilyajan merkitys Numeroyhdistelmän/koodin merkitys Koodilukon säätämiseen tarvittavat mittalaitteet 12 7 Arvioiva päätäntä 14 Lähteet 16 Liitteet

22 Liite 4. Johdannon sisältökysymyslista Johdannon sisältökysymykset Johdanto kertoo opinnäytetyösi idean siten, että lukija ymmärtää sen, vaikka ei tuntisi aihetta entuudestaan. Johdannossa siis esittelet ja perustelet opinnäytetyösi. Kerro lyhyesti seuraavat asiat: opinnäytetyön aihe: kerro, mitä opinnäytetyösi käsittelee aiheenvalinnan perustelu: kerro, miksi opinnäytetyösi on hyödyllinen ja tärkeä avainkäsitteen määrittely: kerro, mitä opinnäytetyösi avainsana tarkoittaa aiheen rajaus: kerro perustellen, mistä näkökulmasta aihettasi tarkastelet eli mihin keskityt ja mitkä asiat jätät vähemmälle tai tarkastelun ulkopuolelle tehtävän tarkoitus: kerro, mitä selvität opinnäytetyössäsi ja/tai mihin opinnäytetyötäsi voi käyttää tehtävän toteutustapa: kerro lyhyesti, miten olet opinnäytetyösi tehnyt ja mitkä ovat päälähteesi ja millaisia toiminnallisia osia opinnäytteeseesi mahdollisesti liittyy opinnäytetyön esittely: kerro yhdessä kappaleessa, miten tekstisi etenee eli mitä ja missä järjestyksessä tekstissäsi käsittelet. Johdannon jälkeen lukijalla pitää olla selkeä käsitys siitä, mitä hän on ryhtymässä lukemaan eli mitä tuleman pitää.

23 Liite 5. Esimerkkejä erilaisten lähdetyyppien merkitsemistavoista A: lähteenä on kirja (tarvittavat tiedot löytyvät nimilehdeltä = kannen jälkeiseltä sivulta) Lähdeluettelomerkintä: Hirsjärvi Sirkka Remes Pirkko Sajavaara Paula Tutki ja kirjoita. 11. painos. Tammi. Jyväskylä. Lähdeviitteenä olisi esimerkiksi (Hirsjärvi Remes Sajavaara 2005: 137.) tai myöhemmin (Hirsjärvi ym. 2005: 137.) B: lähteenä on lehdessä julkaistu artikkeli Lähdeluettelomerkintä: Honkanen Juha-Pekka Jokainen voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kuntalehti 9/2012, Lähdeviitteenä olisi esimerkiksi (Honkanen 2012: 43.) C: lähteenä on luku toimitetusta kokoomateoksesta, jonka luvuilla on eri kirjoittajia, joiden nimet näkyvät sisällysluettelossa kunkin luvun kohdalla Lähdeluettelomerkintä: Aavaluoma Sanna Muistisairaus psyykkisenä prosessina. Teoksessa Härmä Heidi Granö Sirpa (toim.) Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro OY. Helsinki, Lähdeviitteenä olisi esimerkiksi (Aavaluoma 2011: 229.) D: lähteenä on painettu teos, jolla ei ole nimettyä kirjoittajaa - kerro otsikko, painovuosi ja julkaisukanava Lähdeluettelomerkintä: EU lyhyesti Eurooppatiedotus, ulkoasiainministeriö. Sastamala. Lähdeviitteenä olisi esimerkiksi (EU lyhyesti 2011: 3.) E: lähteenä on Internetissä julkaistu artikkeli, jolle löytyy nimetty kirjoittaja Lähdeluettelomerkintä, jossa osoiterivi on kopioitu: Riikola Teija Elovaara Tiina MS-tauti. Käyvän hoidon potilasversiot Lähdeluettelomerkintä, jossa osoite on merkitty hakupolkuna sivuston etusivulta: Riikola Teija Elovaara Tiina MS-tauti. Käyvän hoidon potilasversiot. > Potilaalle > MS-tauti Lähdeviitteenä olisi (Riikola Elovaara 2011.)

24 Liite 5. Esimerkkejä erilaisten lähdetyyppien merkitsemistavoista F: lähteenä on Internetissä julkaistu artikkeli, jolle ei löydy nimettyä kirjoittajaa Lähdeluettelomerkintä, jossa osoiterivi on kopioitu: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Rahoitus Lähdeluettelomerkintä, jossa osoite on merkitty hakupolkuna sivuston etusivulta: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Rahoitus. > Tietoa MLL:stä > Rahoitus Lähdeviitteenä olisi (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2011.) G: suullinen lähde = luento tai haastattelu Lähdeluettelomerkintä: Yli-Uotila Tiina Opettaja. Lääkehoidon toteuttamisen opintojakso. Tampereen ammattiopisto. Sairaalankadun toimipiste. Huhtikuu Lähdeviitteenä olisi (Yli-Uotila 2012.) Lähdeluettelomerkintä: Aho Ari Fysioterapeutti. Hatanpään sairaala. Tampere. Haastattelu Lähdeviitteenä olisi (Aho 2012.)

25 Liite 6. Lähdeluetteloesimerkki Lähteet Aavaluoma Sanna Muistisairaus psyykkisenä prosessina. Teoksessa Härmä Heidi Granö Sirpa (toim.) Työikäisen muisti ja muistisairaudet. WSOYpro OY. Helsinki, Aho Ari Fysioterapeutti. Hatanpään sairaala. Tampere. Haastattelu EU lyhyesti Eurooppatiedotus, ulkoasiainministeriö. Sastamala. Hirsjärvi Sirkka Remes Pirkko Sajavaara Paula Tutki ja kirjoita. 11. painos. Tammi. Jyväskylä. Honkanen Juha-Pekka Jokainen voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Kuntalehti 9/2012, Julkisuuslaki1999. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621. Kalliokoski Maria Entä he, jotka eivät saa töitä? Aamulehti , B14. Korkeila Katariina Lääketiedettä läheltä. Edita. Helsinki. Lahti Jenni Röyhelöt flamencomekon perustana. Opinnäytetyö. Tampereen seudun ammattiopisto. Tampere. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Rahoitus Partio Scout 2010a. Nuorekas satavuotias Partio Scout 2010b. Partiolaisen matka

26 Liite 6. Lähdeluetteloesimerkki Pyylampi Ari-Matti Kirjoituspöytä. Opinnäytetyö. Tampereen ammattiopisto. Tampere. Päihteet ja liikenne DVD. Suomen videokeskus. Helsinki. Riikola Teija Elovaara Tiina MS-tauti. Käyvän hoidon potilasversiot Tamminen Markus Psykologian opettaja. Muistiinpanot psykologian kurssilta. Tampereen ammattiopisto. Syksy Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Maitotuotteet ruokavaliossa. Esite. Valio Oy.

27 Liite 7. Arviointilomake OPINNÄYTETYÖN ÄIDINKIELENOPETTAJAN ARVIOINTILOMAKE Opiskelija ryhmä ULKOASU JA RAKENNE Muotoilu T (mm. kansi, marginaalit, rivivälit, kuvat, kappalejako) Sisällysluettelo T (mm. otsikoiden informatiivisuus ja lukurakenteen loogisuus) Lähdeviitteet T (kattavuus ja muodon oikeellisuus, tekstin luotettavuus) Lähdeluettelo T (kattavuus ja muodon oikeellisuus) KIELIASU Kirjoitelman sidosteisuus T (tekstin sisäinen jatkuvuus ja yhtäpitävyys) Virkerakenteet T (ilmaisun ymmärrettävyys, sujuvuus ja monipuolisuus) Oikeinkirjoitus T (välimerkit, yhdyssanat, numeroilmausten taivutus yms.) Asiatyylisyys T (virheinä mm. puhekielisyys, vieraskielisyys, väärä passiivikielisyys) Muuta ARVIOINTI (1-3) Tampereella äidinkielen lehtori

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN TEKSTINKÄSITTELYOHJE Mika Siiskonen & Anne Poutiainen Tradenomin opinnäytetyö Opiskelijan koulutusohjelma Opiskelijan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä

Harjoituskerta 5. 30.11.2015 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Harjoituskerta 5 Yritysviestinnän perusteet A71A00100 Visa Penttilä Agenda 1. Tiimitehtävät 2. Artikkelit 3. Ohjeistusta lopputyöhön 4. Ensi viikon luento Falkheimer & Heide (2015) Kolme keskeistä käsitettä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE

TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE TEATTERI-/TANSSITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTE Hyväksytty Teatterikorkeakoulun opetusneuvoston kokouksessa 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KANDIDAATIN TUTKINNON OPINNÄYTTEEN KULKU... 2 1.1 Opinnäytteen

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Opinnäytteen kirjoitusohjeet Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 Kasvatustieteellisen esseen kirjoittaminen Esseetä voidaan käyttää opintojakson suorittamiseen joko vaihtoehtoisena tai ainoana suoritustapana. Opintojakson

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa 29.6.2007 0221700 Maija Meikäläinen Ymte J TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä

Digitaaliset kokeet kemiassa. Opetusneuvos Tiina Tähkä Digitaaliset kokeet kemiassa Opetusneuvos Tiina Tähkä Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet www.oph.fi > Julkaisut ja oppimateriaalit > Verkkojulkaisut > Luonnontieteiden opetustilat,

Lisätiedot

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon

Hyvä opiskelija! Tästä ohjeesta löydät mallina: - kansilehden - sisällysluettelon - tekstisivuja - lähdeluettelon Hyvä opiskelija! Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen. Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet, kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJEET

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJEET OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJEET Oma Nimi Opinnäytetyö 11.1.2010 Maatalousalan perustutkinto maaseutuyrittäjä MAASEUTUOPISTO, PERHO TIIVISTELMÄ 10.12.2009 Tekijä(t) Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN JA LÄHDELUETTELO...

LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN JA LÄHDELUETTELO... SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIELMA... 2 2.1. OPINNÄYTETYÖN JÄSENTELY... 2 2.1.1. Sisällysluettelo... 2 2.1.2. Pohdinta/yhteenveto... 3 2.1.3. Lähdeluettelo... 3 2.1.4. Liitteet... 3 3. RAPORTIN

Lisätiedot

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun

Mitä seuraavaksi? 2. Seminaariesitys. LuK-seminaari Kevät 2005. Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun LuK-seminaari Kevät 2005 Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen ja seminaariesitysten valmisteluun Mitä seuraavaksi? Ohjaajasi ottaa yhteyttä jos ei jo ole ottanut Sisältösuunnitelman tulee olla valmis noin

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN Pekka Santakivi 8/1996 Päättötyöryhmä 4/1999 Täydennetty 12/1999 TIIVISTELMÄ 2 Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu päättötyön

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Käsikirjoituksesta kirjaksi

Käsikirjoituksesta kirjaksi Käsikirjoituksesta kirjaksi Tekijänoikeudet ja julkaisuluvat Kirjoittajan ja toimitetun teoksen toimittajan tulee varmistaa käsikirjoituksessa olevien lainauksien, kuvien, käännösten jne. tekijänoikeudet,

Lisätiedot

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12.

1 TEKSTIN ASETTELU. Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. 1 TEKSTIN ASETTELU Tekstinkäsittelyohjelmaksi sopii esimerkiksi Word. Fontti Times New Roman. Fonttikoko 12. Käytetään tavutusta ja molempien reunojen tasausta. Käytetään sivunumeroita keskellä ylhäällä.

Lisätiedot

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum).

Suomen Laki I,II ja III -teoksia (Talentum). 1 Lakikirjan käyttö Lakikirjatentti Tentti, johon saat ottaa lakikirjan mukaan. Kirjanpito, kauppaoikeus, esineoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, ympäristöoikeus, kv. yksityisoikeus, rikosoikeus,

Lisätiedot

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ -

KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ - Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Syksy 2015 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATINTYÖ - TIETOPAKETTI OPISKELIJALLE ALKUSANAT Kandidaattiseminaari on monelle opiskelijalle ensimmäinen tilanne,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi.

Acta-väitöskirjojen asetukset. Määritä ensin sivumääritykset ja sivunumerointi. Sisällys Acta-väitöskirjojen asetukset 2 Acta-väitöskirjojen tyylimäärittelyt 7 Acta-mallipohjan tyylien lataaminen 8 Kuviot, kuvat ja taulukot 9 Lähdeluettelon laatiminen 9 Väitöskirjan muuttaminen pdf:ksi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna)

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö/Kandidaatintyö/Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö (Työn tyyppi tähän) Brian Kottarainen

Lisätiedot

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ sisäinen asiakas media ulkoinen asiakas ns. suuri yleisö sidosryhmä Yhtä kaikki: tiedotteella on lukija. Tunne hänet. Kun kirjoitat tiedotetta, älä päästä häntä silmistäsi

Lisätiedot

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus

Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10. Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta. Tehtävän aloitus Ohje tekstinkäsittelyharjoitus 10 Pöytäkirja, jossa käytetään ylätunnistetta Standardiasiakirjan asettelut Microsoft Word 2007 ja 2010 versioissa Word ohjelman oletusasetukset ovat sellaiset, että suomalaisen

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan.

Mallipohja toimii parhaiten, jos aloitat kirjoittamisen suoraan pohjaan. Sisällys Yleistä 2 Tekstin kirjoittaminen suoraan mallipohjaan 3 Tekstin kopioiminen ja sijoittaminen mallipohjaan 3 Acta-mallipohjien tyylit ja käyttö 4 Kuviot, kuvat ja taulukot 5 Lähdeluettelon laatiminen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa

Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Opinnäytetöiden laatiminen HAAGA-HELIAssa Raportointiohjetyöryhmä Ohje 1.9.2007 Tiivistelmä Opinnäytetyön esityksen päivämäärä Koulutusohjelma Tekijät Merkitse tähän tekijöiden nimet peräkkäin. Kirjoita

Lisätiedot

Kanneljärven Opisto 1

Kanneljärven Opisto 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 ESSEE... 1 2.1 Esseen kirjoittamisen vaiheet... 1 2.2 Esseen rakennevaatimukset Kanneljärven opistossa... 2 3 REFERAATTI... 4 3.1 Referaatin kirjoittamisen vaiheet... 4 3.2 Referaatin

Lisätiedot