PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET"

Transkriptio

1 PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008

2 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ? 2 2. OPINNÄYTETYÖN VAIHTOEHDOT Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö Toiminnallinen opinnäytetyö 4 3. ETENEMISTAPA Työsuunnitelma Väliohjaus 6 4. KIRJALLINEN TYÖ Kirjallisen työn rakenne Kansilehti Tiivistelmä Sisällysluettelo Johdanto Käsittelyluvut Arviointi ja pohdinta Lähdeluettelo Liitteet Kirjallisen työn ulkoasu OPINNÄYTETYÖN ESITYSTILAISUUS Puheenjohtajan tehtävät Opponentin tehtävät OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 20 Liite 1. Tiivistelmälomake 21

3 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ? Opinnäytetyö sisältyy kaikkiin toisen asteen tutkintoihin. Se voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus. Työn laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyön tekeminen tukee opiskelijan omatoimisuutta, syventää ammatin hallintaa ja kehittää elinikäisen oppimisen valmiuksia; opiskelija hankkii työtä tehdessään sekä tiedonhankinnan perustaidot että ammattialansa erityistaitoja. Opinnäytetyön aihe ja tekotapa valitaan siten, että se palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työ-elämään ja helpottaa työhön siirtymistä. 2. OPINNÄYTETYÖN VAIHTOEHDOT Opinnäytetyö voidaan suunnitella ja rakentaa monella tavalla ja monista eri osioista. Periaatteessa opinnäytetyövaihtoehtoja on kahdenlaisia: tutkielmatyyppinen ja toiminnallinen. Yksinkertaistaen voi sanoa, että tutkielmatyyppisessä työssä korostuu kirjallinen esitys ja toiminnallisessa muu ammattitaitoa osoittava taidon näyttö. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai parityönä, ja se voi sisältää muutakin kuin kirjallista tuotosta, esim. työnäytöksen, äänitteen, videotyön tai muun tuotteen. Aineistona käytetään omia selvityksiä ja itse tehtyjä havaintoja sekä tarpeen mukaan suullisia, kuvallisia ja kirjallisia lähteitä. Jokaiseen opinnäytetyön toteutusmuotoon liittyy - aiheesta ja toteuttamistavasta riippumatta - muutaman sivun kirjallinen osuus. Työn laadinta voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työharjoittelun yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppuvaiheessa.

4 2.1. Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö voidaan laatia kirjallisuuden pohjalta. Se ei kuitenkaan saa olla pelkästään valmiiden tietojen siirtämistä paperille, vaan siihen tulee liittyä myös opiskelijan itse tekemää pienimuotoista tutkimusta tai selvitystyötä, joka tehdään esimerkiksi haastattelun tai kyselyn avulla. Tämäntyyppistä työtä luonnehtiikin tutkiva ote. Työelämää tutkielmatyyppinen opinnäytetyö palvelee ottamalla käsittelyyn ajankohtaisia aiheita ja tuomalla niistä esiin jotain uutta ja olennaista. Työn aihe, tavoite ja lähestymistapa on opiskelijan itse ideoitava ammattialaansa mielessään pitäen. Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö noudattaa tieteellisen viestinnän perusteita niin sisällöllisesti kuin ulkoisestikin Toiminnallinen opinnäytetyö Toiminnallinen opinnäytetyö on luonteeltaan tutkielmatyyppistä työtä käytännöllisempi. Siinä on keskeistä toiminta ja sen tulos. Tämäntyyppisessä työssä opiskelija voi näyttää ja kehittää erityistaitojaan sekä testata niitä joko oikeissa tai kokeellisissa työelämän tilanteissa. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla työtehtäväkokonaisuus (esim. hakkuun, luontopolun tai elämysretken suunnittelu ja toteutus, metsänviljelyprojekti, riistakolmion laskenta, taimikon inventointi, markkinointitutkimus, mielipidemittaus, koneellinen puunkorjuu) tuotteen suunnitteleminen ja toteuttaminen (esim. monikäyttörakennelma, opetusvideo) tutkivaan työotteeseen perustuva suunnittelu-, selvitys-, analysointi tai tuotekehitystyö

5 5 portfolio, johon opiskelija kerää esimerkiksi erilaiset työsuorituksensa sarjaksi tai työnäytteensä näyttökansioksi muu ohjaajan kanssa sovittu työ. Kirjallinen esitys ei ole toiminnallisen opinnäytetyön keskeisin osuus mutta silti aina osa työtä. Raportista pitää tarkasti selvitä, miten projekti on edennyt, miten se on onnistunut ja miten se kannattaisi mahdollisesti uudelleen toteuttaa. Myös toiminnallisen opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käytetään apuna kirjallisia ja muita tietolähteitä. 3. ETENEMISTAPA Työn tekijä valitsee itse aihepiirin ja näkökulman. On tärkeää valita aihe, josta tekijä on itse kiinnostunut, joka on riittävän haastava ja josta todennäköisesti on hyötyä käytännön työelämässä. Aiheen rajaaminen ja työn tavoitteen määritteleminen tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokaisella opinnäytetyön tekijällä on ohjaava opettaja, joka hyväksyy aiheen, tavoitteet ja toteutussuunnitelman sekä ohjaa työn valmistumisessa. Opiskelijalla on kuitenkin vastuu oman projektinsa tarkoituksenmukaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ja hänen tulee itse aktiivisesti hakeutua ohjaavan opettajan puheille ohjausta tarvitessaan. 3.2 Työsuunnitelma Kun aihe on hyväksytty, opiskelija laatii kirjallisen työsuunnitelman itselle ja ohjaajalle työvälineeksi ja takeeksi työn etenemisestä. Työsuunnitelmaan tulee kirjata lyhyesti opinnäytetyön aihe aiheen valinnan perustelut

6 6 työn tarkoitus ja tavoite työn toteuttamistapa työn raportointitapa aikataulu ja mahdollinen työnjako päälähteet avoimet kysymykset, joista haluaa keskustella tai saada palautetta. Työ toteutetaan pääpiirteissään työsuunnitelmassa esitetyssä muodossa. Jos muutoksiin työn edetessä on tarvetta, ne on kyettävä perustelemaan ja niistä on sovittava ennakkoon ammattiaineen opettajan kanssa. 3.2 Väliohjaus Opiskelija saa ohjausta työn edetessä joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjaaja. Hän neuvottelee oma-aloitteisesti ohjaavan opettajan kanssa työn etenemisestä ja toimittaa työnsä raakaversion opettajalle luettavaksi. Saatuaan työn takaisin ohjaavalta opettajalta opiskelija muokkaa työtään saamiensa kommenttien pohjalta. Työn puhtaaksi kirjoittamiselle varataan yhteistä aikaa myös äidinkielenopettajan ohjauksessa. Valmiista työstä otetaan kopiot ohjaavalle opettajalle, äidinkielenopettajalle ja opponentille. Mikäli työn esittelyn jälkeen työhön tulee vielä korjauksia ja muutoksia, ne tehdään ennen kuin valmis versio jätetään oppilaitoksen toimistoon arkistoitavaksi. Opinnäytetyön tulee edetä kunkin ryhmän kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Opinnäytetyön etenemisen viivästyminen vaikuttaa laskevasti työn arviointiin.

7 7 4. KIRJALLINEN TYÖ 4.1. Kirjallisen työn rakenne Opinnäytetyöhön kuuluu kansilehti tiivistelmä sisällysluettelo johdanto käsittelyosa arviointi ja pohdinta lähteet mahdolliset liitteet Kansilehti Kansilehden mallina voi käyttää tämän ohjeen kansilehteä. Yläreunaan tulee oppilaitoksen logo. Opinnäytetyön nimi tulee sivun keskelle suuraakkosin, ja tarvittaessa pääotsikkoa voi tarkentaa alaotsikolla. Jos nimilehdelle laittaa kuvan, se voi tulla otsikon yläpuolelle sivun keskelle. Kansilehden alareunaan kirjoitetaan mallin mukaiset tiedot: opintoala, tutkinto, opiskelijan nimi ja työn valmistumisaika Tiivistelmä Tiivistelmä on mahdollisimman tiivis ja objektiivinen yhteenveto, jossa muutamalla virkkeellä todetaan opinnäytetyön ydinsisältö. Tiivistelmän tulee olla ymmärrettävä kokonaisuus ilman, että lukija perehtyy kokonaiseen opinnäytetyöhön. Tiivistelmästä lukija voi päätellä, kannattaako hänen tutustua laajemmin itse opinnäytetyöhön.

8 8 Tiivistelmän sisältö riippuu työn luonteesta, mutta tavallisesti siinä kerrotaan lyhyesti työn aihe ja tavoitteet tutkimuskohde ja -menetelmät tärkeimmät tulokset sekä niiden luotettavuus ja käyttökelpoisuus päätelmät. Tiivistelmä laaditaan valmiille tiivistelmälomakkeelle, jonka malli on liitteenä 1. Se kirjoitetaan täydellisin lausein, ei siis pelkkien luetelmien tai otsikoiden muodossa. Tiivistelmä sijoitetaan kansilehden jälkeen omalle sivulleen Sisällysluettelo Sisällysluettelo sijoitetaan ennen varsinaista tekstiä tiivistelmäsivun jälkeen. Sen otsikoksi kirjoitetaan sana SISÄLLYS. Sisällysluettelossa esitetään kaikki sisällysluettelon jälkeisten lukujen otsikot ja alaotsikot tarkalleen siinä muodossa kuin ne ovat tekstisivuillakin. Myös lähdeluettelo ja mahdolliset liitteet otsikoineen tulee mainita, esim. Liite 1. Hakkuualueen kartta. Sisällysluettelon otsikoiden muodot ja varsinkin sivunumerot tulee tarkistaa aivan lopuksi ennen työn tulostamista. Tekstinkäsittelyohjelman kykyä laatia ja päivittää sisällysluettelo automaattisesti kannattaa ilman muuta opetella käyttämään hyväksi Johdanto Johdannon tulee herättää lukijan mielenkiinto. Siinä kerrotaan lukijalle tarpeellisia taustatietoja: mihin laajempaan kokonaisuuteen asia kuuluu ja mitä tietoja asiasta

9 9 on jo olemassa. Myös aiheen valinnan perusteet on syytä kertoa: miksi valitsit juuri tämän aiheen. Johdannossa on myös määriteltävä se asia tai ongelma, joka työssä pyritään selvittämään. Usein on paikallaan selvittää myös tietojen keruutapa. Johdannossa siis esitellään lukijalle työn kokonaisuus: o esitellään työn aihe o perustellaan aiheen valinta o esitetään tavoitteet o kerrotaan, miten toimitaan/työskennellään o esitellään mahdollinen yritys, asiakas tai työpaikka. Johdannossa ei kerrota työn tuloksia eikä johtopäätöksiä eikä siinä myöskään arvioida työn onnistumista Käsittelyluvut Työssä voi olla useita asiaa käsitteleviä päälukuja ja niillä tarvittaessa alalukuja. Jos ala-lukuja on, niitä on aina oltava useampi kuin yksi. Päälukujen otsikot kirjoitetaan isoin ja alalukujen otsikot pienin kirjaimin. Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivivälillä, eikä uuden kappaleen alkua sisennetä. Jokaisessa luvussa ja alaluvussa tulisi olla useampi kuin yksi kappale, ja jokaisessa kappaleessa tulisi olla useita virkkeitä. Sivut pyritään kirjoittamaan täyteen. Uusi pää- ja alaluku tulee kuitenkin aloittaa uudelta sivulta, jos varsinaista lukuun kuuluvaa tekstiä tulisi sivun alareunaan vain pari riviä.

10 10 Jos tekstissä on runsaasti numerotietoja, on havainnollista esittää ne taulukon muodossa. Opinnäytetyötä on usein tarpeen havainnollistaa myös erilaisilla kuvioilla, joita ovat mm. pylväs- ja ympyrädiagrammit, piirrokset ja kartat. Myös valokuvat luetaan kuvioihin. Taulukoilla ja kuvioilla tulee olla niiden sisältöä kuvaava otsikko. Jos työhön sisältyy useampi kuin yksi kuvio tai taulukko, ne numeroidaan juoksevasti omiksi sarjoikseen. Taulukon numero ja otsikko sijoitetaan taulukon yläpuolelle, mutta kuvion numero ja otsikko kuvion alle. On tärkeää, että jokaiseen taulukkoon ja kuvioon viitataan tekstissä ainakin kerran. Jos kuvio tai taulukko ei ole tekijän itsensä laatima vaan muualta kopioitu, alkuperäinen lähde on osoitettava samaan tapaan kuin seuraavissa malleissa. TAULUKKO 1. Vapaa-ajankalastusta harjoittaneiden kotitalouksien ja kalastajien määrä asuinalueittain vuonna (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2002.) Alue Kotitalouksia Kalastajia Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa Yhteensä 1,1 milj. 2,0 milj. Useita kuvia tai taulukoita ei tule sijoittaa tekstiin peräkkäin, vaan niiden välissä tulee olla selventävää tekstiä.

11 11 KUVIO 1. Kansallisen metsäohjelman organisaatio. (Metsäntutkimuslaitos 2002.) Opinnäytetyössä tulee yleensä käyttää erilaisia lähteitä, esimerkiksi kirjoja, lehtiartikkeleita, asiantuntijoita, Internetiä jne. Opinnäytetyölle on ansioksi, jos tekijä on löytänyt aiheen kannalta keskeiset ja ajankohtaiset lähteet ja käyttänyt niitä asianmukaisesti. Lähteitä on tarkoituksenmukaisinta referoida omin sanoin. On siis pyrittävä löytämään kustakin lähteestä oman työn kannalta oleellinen asia ja liitettävä se luontevasti omaan tekstiin. Toisen kirjoittajan tekstin suoraa lainausta ja toisen työn rakenteen suoraa kopiointia on ehdottomasti vältettävä. Lähteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Tämä on muistettava varsinkin haettaessa tietoa Internetistä, joka on vapaa julkaisukanava. Lähteiden luotettavuus ja niiden sisältämien tietojen ajantasaisuus tulee siis aina tarkastaa huolellisesti. Jokaisen lähteen käyttöön tarvitaan lupa. Jos työn tekijä esittää omissa nimissään lähdettä mainitsematta toisen henkilön ajatuksia tai tekstiä, hän syyllistyy kirjalliseen varkauteen eli plagiointiin. Tieteellisessä tekstissä lupa lähteen käyttöön hankitaan viittaamalla alkuperäiseen lähteeseen tavallisesti tekstiin sijoitetulla lähdeviitteellä eli tekstiviitteellä. Tekstiviite kirjoitetaan heti lainauksen jälkeen. Koska jokainen opinnäytetyön tekstikappale on oma kokonaisuutensa, tekstiviitteen tulee olla jokaisen kappaleen lopussa siinäkin tapauksessa, että samaa lähdettä on käytetty peräkkäisissä kappaleissa.

12 12 Lähdetieto voidaan merkitä tekstiin kahdella tavalla: tekstiviitteenä sulkeisiin tai juoksevana numerointina. Tekstiviitteeseen merkitään tekijän sukunimi / tekijöiden sukunimet + julkaisun painovuosi / päivitysvuosi + mahdolliset sivut. Tässä on referoitu virke (Meikäläinen 2007, 1). Tässä on referoitu virke (Meikäläinen & Teikäläinen 2007, 1). Tässä on referoitua tekstiä. Tässä on lisää tekstiä. (Muukalainen 2007, 10.) Tässä on referoitu virke (M. Sikäläinen, henkilökohtainen tiedonanto ). HUOM. ei tarvitse merkitä lähdeluetteloon. Tässä on referoitu virke (Opiskeluapu 2007). Jos sama lähdettä referoidaan peräkkäisissä tekstikappaleissa, voi virkkeen sisälle merkitä (mts. xx) ja kappaleen loppuun (Mts. xx.). Mts. on lyhenne sanoista mainitun teoksen sivulla/sivuilla. Toinen tapa viitata lähteeseen on merkitä hakasulkeisiin lähteen numero. Sama teos saa aina saman numeron. Tässä on referoitu virke [1]. Tässä on referoitua tekstiä. Tässä on lisää tekstiä.[2] Tässä on referoitu virke [3]. Tässä on referoitu virke [4] Arviointi ja pohdinta Opinnäytetyön viimeinen luku on työtä kokoava loppuluku: siinä esitetään yhteenveto työstä ja tehdään päätelmiä. Tuloksia tarkastellaan suhteessa työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, jotka kirjattiin johdantoon. Työn tekijä arvioi työprosessinsa onnistumista. Tulosten ja päätelmien merkittävyyttä arvioidaan ja mietitään mahdollisia virhelähteitä.

13 13 Pohdinnassa voi esittää omia mielipiteitä ja ottaa kantaa käsiteltyyn asiaan. Siihen voi kirjata myös jatkotutkimusideat ja samantapaisia töitä varten huomatut parannusehdotukset. Pohdinta on kokonaan kirjoittajan omaa tekstiä, eikä siinä siis enää käytetä lähteitä. Arviointi ja pohdinta luvussa arvioidaan siis koko opinnäytetyön onnistumista ammatillisesta näkökulmasta: o Tiivistetään vielä, mitä on tehty. o Valitaan joitakin työssä esille nousseita asioita, ongelmia tms. ja pohditaan niitä ammatillisesta näkökulmasta. o Arvioidaan työssä saatujen tulosten hyödynnettävyyttä ja asiakkaan antamaa palautetta. o Arvioidaan omaa oppimista Lähdeluettelo Kaikki opinnäytetyössä käytetyt lähteet on aina kirjattava työhön sijoitettavaan lähdeluetteloon, joka otsikoidaan LÄHTEET. Siksi on tärkeää jo heti työn alkuvaiheessa ottaa tavaksi kirjoittaa lähdetiedot sivunumeroineen ylös aina, kun tekee muistiinpanoja. Verkkodokumentteja käytettäessä kannattaa aina merkitä muistiin se päivä, jolloin muistiinpanoja sivuilta teki. Lähdeluetteloon merkitään vain ne lähteet, joihin tekijä on työssään tosiaan viitannut, ei niitä, joihin hän on vain tutustunut. Lähdeluettelo sijoitetaan työn loppuun ennen mahdollisia liitesivuja. Lähdeluettelossa annetaan lukijalle käytetystä lähteestä niin täydelliset tiedot, että se on mahdollista löytää kirjastosta tai esim. Internetistä. Jos käytetyn lähteen kirjoittajan nimi on tiedossa, se on aina mainittava lähdeluettelossa. Esimerkiksi pelkkä verkkoosoite ei riitä, jos Internetissä mainitaan myös käytetyn artikkelin kirjoittajan nimi.

14 14 Kun lähteet on merkitty tekstiin tekstiviitteenä, noudatetaan alla olevaa tapaa laatia lähdeluettelo. Esimerkkeinä ovat tavallisimmat lähdetyypit eli teos (yksi ja useampi tekijä), aikakauslehtiartikkeli ja Internet. Lähdetyyppejä on monia, ja ohjaaja neuvoo, miten muuntyyppiset lähteet merkitään. LÄHTEET Meikäläinen, M Kirjoittamisen opas. 2. painos. Kuopio: Savon ammatti- ja aikuisopisto. Meikäläinen, M. & Teikäläinen, T Tekstintekijäksi vaivatta. Kuopion Opinnäytetyöntekijöiden Yhdistyksen julkaisuja 12. Kuopio. Muukalainen, M Raportteja laatimaan. Kirjoittaja 1, Opiskeluapu Opinnäytetyön raportointi. Tulostettu Henkilökohtaista tiedonantoa ei tarvitse merkitä lähdeluetteloon. Jos käytetään juoksevaa numerointia, lähteet merkitään seuraavasti: LÄHTEET 1. Meikäläinen, M Kirjoittamisen opas. 2. painos. Kuopio: Savon ammatti- ja aikuisopisto. 2. Muukalainen, M Raportteja laatimaan. Kirjoittaja 1, M. Sikäläinen, henkilökohtainen tiedonanto Opiskeluapu Opinnäytetyön raportointi. Tulostettu

15 Liitteet Liitteeksi voi sijoittaa sellaista materiaalia, joka suurikokoisena tai hyvin yksityiskohtaisena ei sovi itse tekstiin mutta olennaisesti auttaa asian ymmärtämistä. Liitteenä on usein hyvä esittää esimerkiksi suoritetun haastattelun kysymyslomake ja lähetekirje, hakkuualueen kartta tai rakennuksen työpiirustukset. On kuitenkin aina tarkkaan harkittava, onko liite tarpeellinen opinnäytetyön kannalta. Työn sivumäärän lisääminen epäolennaisilla liitteillä ei nosta työn arvoa. Liitteet otsikoidaan liitteen oikeaan ylänurkkaan, ja ne myös numeroidaan, jos niitä on enemmän kuin yksi. Jokaiseen liitteeseen on viitattava ainakin kerran siinä opinnäytetyön kohdassa, jossa liitteen sisältämästä asiasta kerrotaan. Tekstissä liitteeseen viitataan esimerkiksi seuraavalla tavalla: Tässä selostetaan ja kuvataan toimintaa (Liite 1). Liitteet sijoitetaan lähdeluettelon jälkeen ja sivunumerointi jatkuu liitesivuilla. Liitesivut numeroidaan ja otsikoidaan. Tarvittaessa merkitään lähdeviite. Liite 1: Otsikko (Meikäläinen 2007, 2) Sisällysluettelossa liitteisiin ja alkamissivuun viitataan seuraavasti: Tapa 1: liitteitä ei eritellä Liitteet 10 Tapa 2: liitteet eritellään Liite 1: Otsikko 10 Liite 2: Otsikko 11

16 Kirjallisen työn ulkoasu Opinnäytetyö laaditaan arkistointikelpoiseen muotoon ulkoasultaan selkeäksi ja havainnolliseksi. Kirjasinlajiksi suositellaan Arialia (12), Verdanaa (11) tai Times New Romania (12); riviväli on 1,5. Sivun vasempaan reunaan jätetään noin 4 cm:n, oikeaan reunaan 1,5 cm:n sekä paperin ylä- ja alareunaan noin 2,5 cm:n marginaali. Kappaleiden jakamisessa käytetään ns. vasensuora-asettelua kuten tässä ohjeessa. Sivunumerointi aletaan laskea kansilehdestä alkaen, ja se jatkuu läpi työn. Lähteet ja liitteet kuuluvat siis samaan sivunumerointiin. Sivunumeroa ei kuitenkaan merkitä näkyviin kansilehdelle eikä tiivistelmä-, sisällys- tai johdantosivulle vaan vasta johdantosivua seuraavalle sivulle. Sivunumerot kirjoitetaan sivun yläreunaan oikealle. Kirjoita tavallisessa tekstissä piste, kaksoispiste, pilkku, kysymys- ja huutomerkki kiinni edeltävään kirjaimeen mutta irti seuraavasta. Kirjoita lainaus- ja sulkumerkit kiinni niiden välissä oleviin sanoihin. Yhdysmerkin (lyhyt viiva) merkitset kirjoittamalla sen kiinni sitä edeltävään tai seuraavaan sanaan tai numeroon. 20-vuotias Metsät ja metsien hoito -teos Ajatusviiva (yhdysmerkkiä vähän pitempi vaakaviiva) suositellaan kirjoitettavaksi tekstinkäsittelyohjelman erikoiskomennoin: alt 0150 (numerot näppäimistön oikean reunan numeronäppäimistöstä). Ajatusviivaa käytetään sekä välimerkkinä että rajakohtailmauksissa vuosina Luvut merkitään lopusta lukien kolmen numeron ryhmiin tyhjän välin avulla. Poikkeuksena ovat vuosiluvut

17 17 Kirjoita mittayksiköiden lyhenteet erilleen niitä edeltävistä numeroista. 12 mm 7 % 15 C 6,2 m² 5. OPINNÄYTETYÖN ESITYSTILAISUUS Opinnäytetyön esitystilaisuudessa työn tekijä esittelee työnsä kuulijoille, työstä keskustellaan ja sitä arvioidaan. Suullinen esitys tulee suunnitella kirjallisen esityksen pohjalta puhuttavaksi ja kuultavaksi. Koko kirjallista raporttia ei siis pidä lukea kuulijoille ääneen. Suullisen esityksen tulee olla niin selkeä ja havainnollinen, että kuulijoiden on helppo ymmärtää työn olennaiset kohdat, vaikka kaikki eivät olisi ennalta perehtyneet kirjalliseen työhön. Siksi esitystä tulee havainnollistaa aiheeseen sopivilla tavoilla, esimerkiksi graafisilla esityksillä, kartoilla, piirroksilla, dioilla, videoilla, materiaalinäytteillä tai erilaisilla esineillä. Erikoissanastoa tulee välttää, tai termit on selitettävä. Tekijän suullinen esitys saa kestää minuuttia. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja keskustella työstä, ja opponentti arvioi työn. Esitykset pyritään pitämään sellaisessa tilassa, että mukaan mahtuu kuuntelemaan oman luokan, ohjaavan opettajan ja äidinkielen opettajan lisäksi myös muita luokkia ja opettajia.

18 Puheenjohtajan tehtävät Jokainen opiskelija on vuorollaan päättötyötilaisuuden puheenjohtajana, jonka tehtävänä on toivottaa yleisö tervetulleeksi esitellä opinnäytetyön tekijä ja aihe sekä luovuttaa tekijälle puheenvuoro huolehtia siitä, ettei suullinen esitys ylitä kovin paljon annettua aikaa antaa yleisölle tilaisuus tehdä kysymyksiä ja jakaa puheenvuoroja pyytämisjärjestyksessä antaa seuraavaksi puheenvuoro opponentille antaa puheenvuoro opettajille kiittää esityksen pitäjää ja yleisöä sekä päättää tilaisuus. Puheenjohtajan velvollisuus on myös laatia lista läsnäolevista opiskelijoista ja toimittaa se ohjaavalle opettajalle Opponentin tehtävät Opponentti tutustuu etukäteen opponoitavaan työhön ja arvioi sen esittämistilaisuudessa sekä kirjallisen että suullisen esityksen. Opponentti tarkoittaa vastaväittäjää, mutta opinnäytetyön opponentin tulee pyrkiä löytämään opponoimastaan työstä puutteiden lisäksi myös ansioita. Samoin kuin työn tekijän, opponentin tulee pystyä perustelemaan mielipiteensä. Kirjallisen työn arvioinnissa opponentti kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

19 19 Työn merkittävyys: Miten uutta tietoa työ opiskelijalle antaa? Perustuuko työ lähinnä valmiina saatavaan tietoon vai onko tehty riittävästi omia havaintoja, kokeita, haastatteluja jne.? Onko etsitty uusia näkökulmia? Työn rajaus: Onko työlle löydetty selkeä ongelma, joka pyritään ratkaisemaan, tai selkeästi rajattu kokonaisuus, joka pyritään selvittämään? Tarkastellaanko valittua aihetta riittävän laajasti ja monipuolisesti? Jäsentely: Eteneekö työn käsittely johdonmukaisesti ja selkeästi? Onko luvut otsi koitu selkeästi? Onko kappalejako selkeä? Luettavuus: Onko kieli sujuvaa, helposti ymmärrettävää ja virheetöntä? Onko alan erikoistermit selitetty niin, että maallikkokin asian ymmärtää? Visuaalisuus: Näyttääkö työ siistiltä, selkeältä ja mielenkiintoiselta? Onko asioita havainnollistettu kuvilla ja kaavioilla? Lähteet: Onko lähdeluettelo laadittu asianmukaisesti? Voiko lähdeluettelon tietojen perusteella hankkia käytetyt lähdemateriaalit? Suullisen esityksen arvioinnissa opponentin tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Noudatettiinko annettua aikaa? Oliko puhe selkeää ja kuuluvaa? Oliko esiintyjä kiinnostunut yleisöstään? Oliko katsekontakti hyvä? Etenikö esitys johdonmukaisesti? Oliko esitys mielenkiintoinen? Käyttikö esiintyjä tarkoituksenmukaisesti ja sopivasti vaihdellen erilaisia havaintovälineitä? Näkyikö esityksestä huolellinen etukäteissuunnittelu? Arvioinnin lisäksi opponentti voi esittää työhön liittyviä kysymyksiä asioista, jotka jäivät epäselviksi tai joihin hän haluaa lisäselvitystä.

20 20 6. OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI Opinnäytetyö arvioidaan omana kokonaisuutenaan arvosanoilla 1 5. Arvosanaan vaikuttavat tavoitteiden saavuttaminen työtehtävän tai projektin toteuttamisessa sekä kirjallisen ja suullisen esityksen selkeys, johdonmukaisuus ja havainnollisuus. Arvosanaan vaikuttaa myös sovitussa aikataulussa pysyminen. Sekä aihe että arvosana tulevat erikseen näkyviin päättötodistukseen. Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota: toiminnallisen osuuden laatuun suunnittelutaidot toteutus (esimerkiksi työmenetelmien ja -välineiden hallinta, asiakaslähtöisyys, taloudellisuus) arviointitaidot dokumentointiin asiasisällön ja asioiden käsittely ammattikielen ja asiatyylin osaaminen työn suullinen esittely. Arvioinnissa painotetaan toiminnallista osuutta. Opiskelija täyttää omasta työstään itsearviointilomakkeen. Arvioinnin toteutus: itsearviointi miten pääsin tavoitteisiin? vastaako tuote/prosessi tavoitteita? syvensikö opinnäytetyö ammattitaitoa? miten tästä eteenpäin? opiskelijaryhmän arviointi (opponointi) opettajien suorittama arviointi mahdollisesti työelämän edustajan arviointi.

21 21 Liite 1. Tiivistelmälomake SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO METSÄOPETUS, TOIVALA Perustutkinto, koulutusohjelma Tekijä(t) Työn nimi Työn laji Päiväys Sivumäärä Työn ohjaaja(t) Toimeksiantaja Tiivistelmä

22 22

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET

OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET OPINNÄYTETYÖN KIRJALLISEN OSAN OHJEET Salon seudun ammattiopisto Opinnäytetyöohje Tekniikka ja palvelu 1.4.2009 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEN PERUSTEET 4 2.1 Mikä opinnäytetyö on? 4

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI YLEISET OHJEET PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISTÄ VARTEN Pekka Santakivi 8/1996 Päättötyöryhmä 4/1999 Täydennetty 12/1999 TIIVISTELMÄ 2 Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuuluu päättötyön

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008

LuK/TkK-seminaari TKT/DI. Syksy 2008 LuK/TkK-seminaari TKT/DI Syksy 2008 Tutkielman aiheen valinta Keskeinen onnistumiseen vaikuttava tekijä Aihe kannattaa valita sellaiselta alueelta, joka on ainakin osittain entuudestaan tuttu ja mielenkiintoiselta

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI

OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI OPINNÄYTETYÖN ANALYSOINTI Tommi Pihlainen Pasi Vähämartti Raportti Joulukuu 2006 Informaatioteknologian instituutti 1 SISÄLTÖ 1 TEHTÄVÄNKUVAUS...2 1.1 Tehtävät ja tavoite...2 1.2 Tutkimusaineisto...2 2

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan

Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden laitos 2012- Ohjeita kirjallisten töiden laadintaan Nämä ohjeet on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden käyttöön. Ohjeet ovat tiiviiseen muotoon laaditut

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma 2011 * Kandidaatintutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op. * Kirjoitetaan suomenkielellä - poikkeustapauksessa voidaan kirjoittaa englanniksi. * Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI

OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI OSAMA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEN SÄHKÖINEN TESTI Tausta Maahanmuuttajien rekrytointihanke, Mamure, osallistui Sisäministeriön järjestämään Inkerinsuomalaisten rekrytointiprojektiin,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Talotekniikan PT Tutkinnon osan nimi ja laajuus: ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN 15 OSP, valinnainen. 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Tämän perusteella opiskelija voi hakea

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot