PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET"

Transkriptio

1 PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008

2 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ? 2 2. OPINNÄYTETYÖN VAIHTOEHDOT Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö Toiminnallinen opinnäytetyö 4 3. ETENEMISTAPA Työsuunnitelma Väliohjaus 6 4. KIRJALLINEN TYÖ Kirjallisen työn rakenne Kansilehti Tiivistelmä Sisällysluettelo Johdanto Käsittelyluvut Arviointi ja pohdinta Lähdeluettelo Liitteet Kirjallisen työn ulkoasu OPINNÄYTETYÖN ESITYSTILAISUUS Puheenjohtajan tehtävät Opponentin tehtävät OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 20 Liite 1. Tiivistelmälomake 21

3 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ? Opinnäytetyö sisältyy kaikkiin toisen asteen tutkintoihin. Se voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus. Työn laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyön tekeminen tukee opiskelijan omatoimisuutta, syventää ammatin hallintaa ja kehittää elinikäisen oppimisen valmiuksia; opiskelija hankkii työtä tehdessään sekä tiedonhankinnan perustaidot että ammattialansa erityistaitoja. Opinnäytetyön aihe ja tekotapa valitaan siten, että se palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työ-elämään ja helpottaa työhön siirtymistä. 2. OPINNÄYTETYÖN VAIHTOEHDOT Opinnäytetyö voidaan suunnitella ja rakentaa monella tavalla ja monista eri osioista. Periaatteessa opinnäytetyövaihtoehtoja on kahdenlaisia: tutkielmatyyppinen ja toiminnallinen. Yksinkertaistaen voi sanoa, että tutkielmatyyppisessä työssä korostuu kirjallinen esitys ja toiminnallisessa muu ammattitaitoa osoittava taidon näyttö. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai parityönä, ja se voi sisältää muutakin kuin kirjallista tuotosta, esim. työnäytöksen, äänitteen, videotyön tai muun tuotteen. Aineistona käytetään omia selvityksiä ja itse tehtyjä havaintoja sekä tarpeen mukaan suullisia, kuvallisia ja kirjallisia lähteitä. Jokaiseen opinnäytetyön toteutusmuotoon liittyy - aiheesta ja toteuttamistavasta riippumatta - muutaman sivun kirjallinen osuus. Työn laadinta voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työharjoittelun yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppuvaiheessa.

4 2.1. Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö voidaan laatia kirjallisuuden pohjalta. Se ei kuitenkaan saa olla pelkästään valmiiden tietojen siirtämistä paperille, vaan siihen tulee liittyä myös opiskelijan itse tekemää pienimuotoista tutkimusta tai selvitystyötä, joka tehdään esimerkiksi haastattelun tai kyselyn avulla. Tämäntyyppistä työtä luonnehtiikin tutkiva ote. Työelämää tutkielmatyyppinen opinnäytetyö palvelee ottamalla käsittelyyn ajankohtaisia aiheita ja tuomalla niistä esiin jotain uutta ja olennaista. Työn aihe, tavoite ja lähestymistapa on opiskelijan itse ideoitava ammattialaansa mielessään pitäen. Tutkielmatyyppinen opinnäytetyö noudattaa tieteellisen viestinnän perusteita niin sisällöllisesti kuin ulkoisestikin Toiminnallinen opinnäytetyö Toiminnallinen opinnäytetyö on luonteeltaan tutkielmatyyppistä työtä käytännöllisempi. Siinä on keskeistä toiminta ja sen tulos. Tämäntyyppisessä työssä opiskelija voi näyttää ja kehittää erityistaitojaan sekä testata niitä joko oikeissa tai kokeellisissa työelämän tilanteissa. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla työtehtäväkokonaisuus (esim. hakkuun, luontopolun tai elämysretken suunnittelu ja toteutus, metsänviljelyprojekti, riistakolmion laskenta, taimikon inventointi, markkinointitutkimus, mielipidemittaus, koneellinen puunkorjuu) tuotteen suunnitteleminen ja toteuttaminen (esim. monikäyttörakennelma, opetusvideo) tutkivaan työotteeseen perustuva suunnittelu-, selvitys-, analysointi tai tuotekehitystyö

5 5 portfolio, johon opiskelija kerää esimerkiksi erilaiset työsuorituksensa sarjaksi tai työnäytteensä näyttökansioksi muu ohjaajan kanssa sovittu työ. Kirjallinen esitys ei ole toiminnallisen opinnäytetyön keskeisin osuus mutta silti aina osa työtä. Raportista pitää tarkasti selvitä, miten projekti on edennyt, miten se on onnistunut ja miten se kannattaisi mahdollisesti uudelleen toteuttaa. Myös toiminnallisen opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käytetään apuna kirjallisia ja muita tietolähteitä. 3. ETENEMISTAPA Työn tekijä valitsee itse aihepiirin ja näkökulman. On tärkeää valita aihe, josta tekijä on itse kiinnostunut, joka on riittävän haastava ja josta todennäköisesti on hyötyä käytännön työelämässä. Aiheen rajaaminen ja työn tavoitteen määritteleminen tulee aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokaisella opinnäytetyön tekijällä on ohjaava opettaja, joka hyväksyy aiheen, tavoitteet ja toteutussuunnitelman sekä ohjaa työn valmistumisessa. Opiskelijalla on kuitenkin vastuu oman projektinsa tarkoituksenmukaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ja hänen tulee itse aktiivisesti hakeutua ohjaavan opettajan puheille ohjausta tarvitessaan. 3.2 Työsuunnitelma Kun aihe on hyväksytty, opiskelija laatii kirjallisen työsuunnitelman itselle ja ohjaajalle työvälineeksi ja takeeksi työn etenemisestä. Työsuunnitelmaan tulee kirjata lyhyesti opinnäytetyön aihe aiheen valinnan perustelut

6 6 työn tarkoitus ja tavoite työn toteuttamistapa työn raportointitapa aikataulu ja mahdollinen työnjako päälähteet avoimet kysymykset, joista haluaa keskustella tai saada palautetta. Työ toteutetaan pääpiirteissään työsuunnitelmassa esitetyssä muodossa. Jos muutoksiin työn edetessä on tarvetta, ne on kyettävä perustelemaan ja niistä on sovittava ennakkoon ammattiaineen opettajan kanssa. 3.2 Väliohjaus Opiskelija saa ohjausta työn edetessä joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Opiskelijalle nimetään opinnäytetyön ohjaaja. Hän neuvottelee oma-aloitteisesti ohjaavan opettajan kanssa työn etenemisestä ja toimittaa työnsä raakaversion opettajalle luettavaksi. Saatuaan työn takaisin ohjaavalta opettajalta opiskelija muokkaa työtään saamiensa kommenttien pohjalta. Työn puhtaaksi kirjoittamiselle varataan yhteistä aikaa myös äidinkielenopettajan ohjauksessa. Valmiista työstä otetaan kopiot ohjaavalle opettajalle, äidinkielenopettajalle ja opponentille. Mikäli työn esittelyn jälkeen työhön tulee vielä korjauksia ja muutoksia, ne tehdään ennen kuin valmis versio jätetään oppilaitoksen toimistoon arkistoitavaksi. Opinnäytetyön tulee edetä kunkin ryhmän kanssa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Opinnäytetyön etenemisen viivästyminen vaikuttaa laskevasti työn arviointiin.

7 7 4. KIRJALLINEN TYÖ 4.1. Kirjallisen työn rakenne Opinnäytetyöhön kuuluu kansilehti tiivistelmä sisällysluettelo johdanto käsittelyosa arviointi ja pohdinta lähteet mahdolliset liitteet Kansilehti Kansilehden mallina voi käyttää tämän ohjeen kansilehteä. Yläreunaan tulee oppilaitoksen logo. Opinnäytetyön nimi tulee sivun keskelle suuraakkosin, ja tarvittaessa pääotsikkoa voi tarkentaa alaotsikolla. Jos nimilehdelle laittaa kuvan, se voi tulla otsikon yläpuolelle sivun keskelle. Kansilehden alareunaan kirjoitetaan mallin mukaiset tiedot: opintoala, tutkinto, opiskelijan nimi ja työn valmistumisaika Tiivistelmä Tiivistelmä on mahdollisimman tiivis ja objektiivinen yhteenveto, jossa muutamalla virkkeellä todetaan opinnäytetyön ydinsisältö. Tiivistelmän tulee olla ymmärrettävä kokonaisuus ilman, että lukija perehtyy kokonaiseen opinnäytetyöhön. Tiivistelmästä lukija voi päätellä, kannattaako hänen tutustua laajemmin itse opinnäytetyöhön.

8 8 Tiivistelmän sisältö riippuu työn luonteesta, mutta tavallisesti siinä kerrotaan lyhyesti työn aihe ja tavoitteet tutkimuskohde ja -menetelmät tärkeimmät tulokset sekä niiden luotettavuus ja käyttökelpoisuus päätelmät. Tiivistelmä laaditaan valmiille tiivistelmälomakkeelle, jonka malli on liitteenä 1. Se kirjoitetaan täydellisin lausein, ei siis pelkkien luetelmien tai otsikoiden muodossa. Tiivistelmä sijoitetaan kansilehden jälkeen omalle sivulleen Sisällysluettelo Sisällysluettelo sijoitetaan ennen varsinaista tekstiä tiivistelmäsivun jälkeen. Sen otsikoksi kirjoitetaan sana SISÄLLYS. Sisällysluettelossa esitetään kaikki sisällysluettelon jälkeisten lukujen otsikot ja alaotsikot tarkalleen siinä muodossa kuin ne ovat tekstisivuillakin. Myös lähdeluettelo ja mahdolliset liitteet otsikoineen tulee mainita, esim. Liite 1. Hakkuualueen kartta. Sisällysluettelon otsikoiden muodot ja varsinkin sivunumerot tulee tarkistaa aivan lopuksi ennen työn tulostamista. Tekstinkäsittelyohjelman kykyä laatia ja päivittää sisällysluettelo automaattisesti kannattaa ilman muuta opetella käyttämään hyväksi Johdanto Johdannon tulee herättää lukijan mielenkiinto. Siinä kerrotaan lukijalle tarpeellisia taustatietoja: mihin laajempaan kokonaisuuteen asia kuuluu ja mitä tietoja asiasta

9 9 on jo olemassa. Myös aiheen valinnan perusteet on syytä kertoa: miksi valitsit juuri tämän aiheen. Johdannossa on myös määriteltävä se asia tai ongelma, joka työssä pyritään selvittämään. Usein on paikallaan selvittää myös tietojen keruutapa. Johdannossa siis esitellään lukijalle työn kokonaisuus: o esitellään työn aihe o perustellaan aiheen valinta o esitetään tavoitteet o kerrotaan, miten toimitaan/työskennellään o esitellään mahdollinen yritys, asiakas tai työpaikka. Johdannossa ei kerrota työn tuloksia eikä johtopäätöksiä eikä siinä myöskään arvioida työn onnistumista Käsittelyluvut Työssä voi olla useita asiaa käsitteleviä päälukuja ja niillä tarvittaessa alalukuja. Jos ala-lukuja on, niitä on aina oltava useampi kuin yksi. Päälukujen otsikot kirjoitetaan isoin ja alalukujen otsikot pienin kirjaimin. Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivivälillä, eikä uuden kappaleen alkua sisennetä. Jokaisessa luvussa ja alaluvussa tulisi olla useampi kuin yksi kappale, ja jokaisessa kappaleessa tulisi olla useita virkkeitä. Sivut pyritään kirjoittamaan täyteen. Uusi pää- ja alaluku tulee kuitenkin aloittaa uudelta sivulta, jos varsinaista lukuun kuuluvaa tekstiä tulisi sivun alareunaan vain pari riviä.

10 10 Jos tekstissä on runsaasti numerotietoja, on havainnollista esittää ne taulukon muodossa. Opinnäytetyötä on usein tarpeen havainnollistaa myös erilaisilla kuvioilla, joita ovat mm. pylväs- ja ympyrädiagrammit, piirrokset ja kartat. Myös valokuvat luetaan kuvioihin. Taulukoilla ja kuvioilla tulee olla niiden sisältöä kuvaava otsikko. Jos työhön sisältyy useampi kuin yksi kuvio tai taulukko, ne numeroidaan juoksevasti omiksi sarjoikseen. Taulukon numero ja otsikko sijoitetaan taulukon yläpuolelle, mutta kuvion numero ja otsikko kuvion alle. On tärkeää, että jokaiseen taulukkoon ja kuvioon viitataan tekstissä ainakin kerran. Jos kuvio tai taulukko ei ole tekijän itsensä laatima vaan muualta kopioitu, alkuperäinen lähde on osoitettava samaan tapaan kuin seuraavissa malleissa. TAULUKKO 1. Vapaa-ajankalastusta harjoittaneiden kotitalouksien ja kalastajien määrä asuinalueittain vuonna (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2002.) Alue Kotitalouksia Kalastajia Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa Yhteensä 1,1 milj. 2,0 milj. Useita kuvia tai taulukoita ei tule sijoittaa tekstiin peräkkäin, vaan niiden välissä tulee olla selventävää tekstiä.

11 11 KUVIO 1. Kansallisen metsäohjelman organisaatio. (Metsäntutkimuslaitos 2002.) Opinnäytetyössä tulee yleensä käyttää erilaisia lähteitä, esimerkiksi kirjoja, lehtiartikkeleita, asiantuntijoita, Internetiä jne. Opinnäytetyölle on ansioksi, jos tekijä on löytänyt aiheen kannalta keskeiset ja ajankohtaiset lähteet ja käyttänyt niitä asianmukaisesti. Lähteitä on tarkoituksenmukaisinta referoida omin sanoin. On siis pyrittävä löytämään kustakin lähteestä oman työn kannalta oleellinen asia ja liitettävä se luontevasti omaan tekstiin. Toisen kirjoittajan tekstin suoraa lainausta ja toisen työn rakenteen suoraa kopiointia on ehdottomasti vältettävä. Lähteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Tämä on muistettava varsinkin haettaessa tietoa Internetistä, joka on vapaa julkaisukanava. Lähteiden luotettavuus ja niiden sisältämien tietojen ajantasaisuus tulee siis aina tarkastaa huolellisesti. Jokaisen lähteen käyttöön tarvitaan lupa. Jos työn tekijä esittää omissa nimissään lähdettä mainitsematta toisen henkilön ajatuksia tai tekstiä, hän syyllistyy kirjalliseen varkauteen eli plagiointiin. Tieteellisessä tekstissä lupa lähteen käyttöön hankitaan viittaamalla alkuperäiseen lähteeseen tavallisesti tekstiin sijoitetulla lähdeviitteellä eli tekstiviitteellä. Tekstiviite kirjoitetaan heti lainauksen jälkeen. Koska jokainen opinnäytetyön tekstikappale on oma kokonaisuutensa, tekstiviitteen tulee olla jokaisen kappaleen lopussa siinäkin tapauksessa, että samaa lähdettä on käytetty peräkkäisissä kappaleissa.

12 12 Lähdetieto voidaan merkitä tekstiin kahdella tavalla: tekstiviitteenä sulkeisiin tai juoksevana numerointina. Tekstiviitteeseen merkitään tekijän sukunimi / tekijöiden sukunimet + julkaisun painovuosi / päivitysvuosi + mahdolliset sivut. Tässä on referoitu virke (Meikäläinen 2007, 1). Tässä on referoitu virke (Meikäläinen & Teikäläinen 2007, 1). Tässä on referoitua tekstiä. Tässä on lisää tekstiä. (Muukalainen 2007, 10.) Tässä on referoitu virke (M. Sikäläinen, henkilökohtainen tiedonanto ). HUOM. ei tarvitse merkitä lähdeluetteloon. Tässä on referoitu virke (Opiskeluapu 2007). Jos sama lähdettä referoidaan peräkkäisissä tekstikappaleissa, voi virkkeen sisälle merkitä (mts. xx) ja kappaleen loppuun (Mts. xx.). Mts. on lyhenne sanoista mainitun teoksen sivulla/sivuilla. Toinen tapa viitata lähteeseen on merkitä hakasulkeisiin lähteen numero. Sama teos saa aina saman numeron. Tässä on referoitu virke [1]. Tässä on referoitua tekstiä. Tässä on lisää tekstiä.[2] Tässä on referoitu virke [3]. Tässä on referoitu virke [4] Arviointi ja pohdinta Opinnäytetyön viimeinen luku on työtä kokoava loppuluku: siinä esitetään yhteenveto työstä ja tehdään päätelmiä. Tuloksia tarkastellaan suhteessa työn lähtökohtiin ja tavoitteisiin, jotka kirjattiin johdantoon. Työn tekijä arvioi työprosessinsa onnistumista. Tulosten ja päätelmien merkittävyyttä arvioidaan ja mietitään mahdollisia virhelähteitä.

13 13 Pohdinnassa voi esittää omia mielipiteitä ja ottaa kantaa käsiteltyyn asiaan. Siihen voi kirjata myös jatkotutkimusideat ja samantapaisia töitä varten huomatut parannusehdotukset. Pohdinta on kokonaan kirjoittajan omaa tekstiä, eikä siinä siis enää käytetä lähteitä. Arviointi ja pohdinta luvussa arvioidaan siis koko opinnäytetyön onnistumista ammatillisesta näkökulmasta: o Tiivistetään vielä, mitä on tehty. o Valitaan joitakin työssä esille nousseita asioita, ongelmia tms. ja pohditaan niitä ammatillisesta näkökulmasta. o Arvioidaan työssä saatujen tulosten hyödynnettävyyttä ja asiakkaan antamaa palautetta. o Arvioidaan omaa oppimista Lähdeluettelo Kaikki opinnäytetyössä käytetyt lähteet on aina kirjattava työhön sijoitettavaan lähdeluetteloon, joka otsikoidaan LÄHTEET. Siksi on tärkeää jo heti työn alkuvaiheessa ottaa tavaksi kirjoittaa lähdetiedot sivunumeroineen ylös aina, kun tekee muistiinpanoja. Verkkodokumentteja käytettäessä kannattaa aina merkitä muistiin se päivä, jolloin muistiinpanoja sivuilta teki. Lähdeluetteloon merkitään vain ne lähteet, joihin tekijä on työssään tosiaan viitannut, ei niitä, joihin hän on vain tutustunut. Lähdeluettelo sijoitetaan työn loppuun ennen mahdollisia liitesivuja. Lähdeluettelossa annetaan lukijalle käytetystä lähteestä niin täydelliset tiedot, että se on mahdollista löytää kirjastosta tai esim. Internetistä. Jos käytetyn lähteen kirjoittajan nimi on tiedossa, se on aina mainittava lähdeluettelossa. Esimerkiksi pelkkä verkkoosoite ei riitä, jos Internetissä mainitaan myös käytetyn artikkelin kirjoittajan nimi.

14 14 Kun lähteet on merkitty tekstiin tekstiviitteenä, noudatetaan alla olevaa tapaa laatia lähdeluettelo. Esimerkkeinä ovat tavallisimmat lähdetyypit eli teos (yksi ja useampi tekijä), aikakauslehtiartikkeli ja Internet. Lähdetyyppejä on monia, ja ohjaaja neuvoo, miten muuntyyppiset lähteet merkitään. LÄHTEET Meikäläinen, M Kirjoittamisen opas. 2. painos. Kuopio: Savon ammatti- ja aikuisopisto. Meikäläinen, M. & Teikäläinen, T Tekstintekijäksi vaivatta. Kuopion Opinnäytetyöntekijöiden Yhdistyksen julkaisuja 12. Kuopio. Muukalainen, M Raportteja laatimaan. Kirjoittaja 1, Opiskeluapu Opinnäytetyön raportointi. Tulostettu Henkilökohtaista tiedonantoa ei tarvitse merkitä lähdeluetteloon. Jos käytetään juoksevaa numerointia, lähteet merkitään seuraavasti: LÄHTEET 1. Meikäläinen, M Kirjoittamisen opas. 2. painos. Kuopio: Savon ammatti- ja aikuisopisto. 2. Muukalainen, M Raportteja laatimaan. Kirjoittaja 1, M. Sikäläinen, henkilökohtainen tiedonanto Opiskeluapu Opinnäytetyön raportointi. Tulostettu

15 Liitteet Liitteeksi voi sijoittaa sellaista materiaalia, joka suurikokoisena tai hyvin yksityiskohtaisena ei sovi itse tekstiin mutta olennaisesti auttaa asian ymmärtämistä. Liitteenä on usein hyvä esittää esimerkiksi suoritetun haastattelun kysymyslomake ja lähetekirje, hakkuualueen kartta tai rakennuksen työpiirustukset. On kuitenkin aina tarkkaan harkittava, onko liite tarpeellinen opinnäytetyön kannalta. Työn sivumäärän lisääminen epäolennaisilla liitteillä ei nosta työn arvoa. Liitteet otsikoidaan liitteen oikeaan ylänurkkaan, ja ne myös numeroidaan, jos niitä on enemmän kuin yksi. Jokaiseen liitteeseen on viitattava ainakin kerran siinä opinnäytetyön kohdassa, jossa liitteen sisältämästä asiasta kerrotaan. Tekstissä liitteeseen viitataan esimerkiksi seuraavalla tavalla: Tässä selostetaan ja kuvataan toimintaa (Liite 1). Liitteet sijoitetaan lähdeluettelon jälkeen ja sivunumerointi jatkuu liitesivuilla. Liitesivut numeroidaan ja otsikoidaan. Tarvittaessa merkitään lähdeviite. Liite 1: Otsikko (Meikäläinen 2007, 2) Sisällysluettelossa liitteisiin ja alkamissivuun viitataan seuraavasti: Tapa 1: liitteitä ei eritellä Liitteet 10 Tapa 2: liitteet eritellään Liite 1: Otsikko 10 Liite 2: Otsikko 11

16 Kirjallisen työn ulkoasu Opinnäytetyö laaditaan arkistointikelpoiseen muotoon ulkoasultaan selkeäksi ja havainnolliseksi. Kirjasinlajiksi suositellaan Arialia (12), Verdanaa (11) tai Times New Romania (12); riviväli on 1,5. Sivun vasempaan reunaan jätetään noin 4 cm:n, oikeaan reunaan 1,5 cm:n sekä paperin ylä- ja alareunaan noin 2,5 cm:n marginaali. Kappaleiden jakamisessa käytetään ns. vasensuora-asettelua kuten tässä ohjeessa. Sivunumerointi aletaan laskea kansilehdestä alkaen, ja se jatkuu läpi työn. Lähteet ja liitteet kuuluvat siis samaan sivunumerointiin. Sivunumeroa ei kuitenkaan merkitä näkyviin kansilehdelle eikä tiivistelmä-, sisällys- tai johdantosivulle vaan vasta johdantosivua seuraavalle sivulle. Sivunumerot kirjoitetaan sivun yläreunaan oikealle. Kirjoita tavallisessa tekstissä piste, kaksoispiste, pilkku, kysymys- ja huutomerkki kiinni edeltävään kirjaimeen mutta irti seuraavasta. Kirjoita lainaus- ja sulkumerkit kiinni niiden välissä oleviin sanoihin. Yhdysmerkin (lyhyt viiva) merkitset kirjoittamalla sen kiinni sitä edeltävään tai seuraavaan sanaan tai numeroon. 20-vuotias Metsät ja metsien hoito -teos Ajatusviiva (yhdysmerkkiä vähän pitempi vaakaviiva) suositellaan kirjoitettavaksi tekstinkäsittelyohjelman erikoiskomennoin: alt 0150 (numerot näppäimistön oikean reunan numeronäppäimistöstä). Ajatusviivaa käytetään sekä välimerkkinä että rajakohtailmauksissa vuosina Luvut merkitään lopusta lukien kolmen numeron ryhmiin tyhjän välin avulla. Poikkeuksena ovat vuosiluvut

17 17 Kirjoita mittayksiköiden lyhenteet erilleen niitä edeltävistä numeroista. 12 mm 7 % 15 C 6,2 m² 5. OPINNÄYTETYÖN ESITYSTILAISUUS Opinnäytetyön esitystilaisuudessa työn tekijä esittelee työnsä kuulijoille, työstä keskustellaan ja sitä arvioidaan. Suullinen esitys tulee suunnitella kirjallisen esityksen pohjalta puhuttavaksi ja kuultavaksi. Koko kirjallista raporttia ei siis pidä lukea kuulijoille ääneen. Suullisen esityksen tulee olla niin selkeä ja havainnollinen, että kuulijoiden on helppo ymmärtää työn olennaiset kohdat, vaikka kaikki eivät olisi ennalta perehtyneet kirjalliseen työhön. Siksi esitystä tulee havainnollistaa aiheeseen sopivilla tavoilla, esimerkiksi graafisilla esityksillä, kartoilla, piirroksilla, dioilla, videoilla, materiaalinäytteillä tai erilaisilla esineillä. Erikoissanastoa tulee välttää, tai termit on selitettävä. Tekijän suullinen esitys saa kestää minuuttia. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja keskustella työstä, ja opponentti arvioi työn. Esitykset pyritään pitämään sellaisessa tilassa, että mukaan mahtuu kuuntelemaan oman luokan, ohjaavan opettajan ja äidinkielen opettajan lisäksi myös muita luokkia ja opettajia.

18 Puheenjohtajan tehtävät Jokainen opiskelija on vuorollaan päättötyötilaisuuden puheenjohtajana, jonka tehtävänä on toivottaa yleisö tervetulleeksi esitellä opinnäytetyön tekijä ja aihe sekä luovuttaa tekijälle puheenvuoro huolehtia siitä, ettei suullinen esitys ylitä kovin paljon annettua aikaa antaa yleisölle tilaisuus tehdä kysymyksiä ja jakaa puheenvuoroja pyytämisjärjestyksessä antaa seuraavaksi puheenvuoro opponentille antaa puheenvuoro opettajille kiittää esityksen pitäjää ja yleisöä sekä päättää tilaisuus. Puheenjohtajan velvollisuus on myös laatia lista läsnäolevista opiskelijoista ja toimittaa se ohjaavalle opettajalle Opponentin tehtävät Opponentti tutustuu etukäteen opponoitavaan työhön ja arvioi sen esittämistilaisuudessa sekä kirjallisen että suullisen esityksen. Opponentti tarkoittaa vastaväittäjää, mutta opinnäytetyön opponentin tulee pyrkiä löytämään opponoimastaan työstä puutteiden lisäksi myös ansioita. Samoin kuin työn tekijän, opponentin tulee pystyä perustelemaan mielipiteensä. Kirjallisen työn arvioinnissa opponentti kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

19 19 Työn merkittävyys: Miten uutta tietoa työ opiskelijalle antaa? Perustuuko työ lähinnä valmiina saatavaan tietoon vai onko tehty riittävästi omia havaintoja, kokeita, haastatteluja jne.? Onko etsitty uusia näkökulmia? Työn rajaus: Onko työlle löydetty selkeä ongelma, joka pyritään ratkaisemaan, tai selkeästi rajattu kokonaisuus, joka pyritään selvittämään? Tarkastellaanko valittua aihetta riittävän laajasti ja monipuolisesti? Jäsentely: Eteneekö työn käsittely johdonmukaisesti ja selkeästi? Onko luvut otsi koitu selkeästi? Onko kappalejako selkeä? Luettavuus: Onko kieli sujuvaa, helposti ymmärrettävää ja virheetöntä? Onko alan erikoistermit selitetty niin, että maallikkokin asian ymmärtää? Visuaalisuus: Näyttääkö työ siistiltä, selkeältä ja mielenkiintoiselta? Onko asioita havainnollistettu kuvilla ja kaavioilla? Lähteet: Onko lähdeluettelo laadittu asianmukaisesti? Voiko lähdeluettelon tietojen perusteella hankkia käytetyt lähdemateriaalit? Suullisen esityksen arvioinnissa opponentin tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Noudatettiinko annettua aikaa? Oliko puhe selkeää ja kuuluvaa? Oliko esiintyjä kiinnostunut yleisöstään? Oliko katsekontakti hyvä? Etenikö esitys johdonmukaisesti? Oliko esitys mielenkiintoinen? Käyttikö esiintyjä tarkoituksenmukaisesti ja sopivasti vaihdellen erilaisia havaintovälineitä? Näkyikö esityksestä huolellinen etukäteissuunnittelu? Arvioinnin lisäksi opponentti voi esittää työhön liittyviä kysymyksiä asioista, jotka jäivät epäselviksi tai joihin hän haluaa lisäselvitystä.

20 20 6. OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI Opinnäytetyö arvioidaan omana kokonaisuutenaan arvosanoilla 1 5. Arvosanaan vaikuttavat tavoitteiden saavuttaminen työtehtävän tai projektin toteuttamisessa sekä kirjallisen ja suullisen esityksen selkeys, johdonmukaisuus ja havainnollisuus. Arvosanaan vaikuttaa myös sovitussa aikataulussa pysyminen. Sekä aihe että arvosana tulevat erikseen näkyviin päättötodistukseen. Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota: toiminnallisen osuuden laatuun suunnittelutaidot toteutus (esimerkiksi työmenetelmien ja -välineiden hallinta, asiakaslähtöisyys, taloudellisuus) arviointitaidot dokumentointiin asiasisällön ja asioiden käsittely ammattikielen ja asiatyylin osaaminen työn suullinen esittely. Arvioinnissa painotetaan toiminnallista osuutta. Opiskelija täyttää omasta työstään itsearviointilomakkeen. Arvioinnin toteutus: itsearviointi miten pääsin tavoitteisiin? vastaako tuote/prosessi tavoitteita? syvensikö opinnäytetyö ammattitaitoa? miten tästä eteenpäin? opiskelijaryhmän arviointi (opponointi) opettajien suorittama arviointi mahdollisesti työelämän edustajan arviointi.

21 21 Liite 1. Tiivistelmälomake SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO METSÄOPETUS, TOIVALA Perustutkinto, koulutusohjelma Tekijä(t) Työn nimi Työn laji Päiväys Sivumäärä Työn ohjaaja(t) Toimeksiantaja Tiivistelmä

22 22

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

1 Lehtikurssi. Lehtikieli. Lehden kuvat. Taitto. Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Sanomalehtien Liitto

1 Lehtikurssi. Lehtikieli. Lehden kuvat. Taitto. Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Sanomalehtien Liitto 1 Lehtikurssi Tutustumme lehdenteon perusteisiin ja teemme oman lehden. Juttutyypeistä uutinen haastattelu taustajuttu reportaasi arvostelu artikkeli mielipidekirjoitus kolumni kommentti pääkirjoitus vastine

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot