Insuliini on anabolinen hormoni, joka säätelee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insuliini on anabolinen hormoni, joka säätelee"

Transkriptio

1 Kuvat kertovat n vaikutukset Veikko Koivisto ja Pertti Ebeling lla on keskeinen osuus glukoosi, lipidi ja proteiiniaineenvaihdunnan säätelyssä. Sen lisäksi insuliini vaikuttaa geenien ilmentymiseen, solujen kasvuun, elektrolyyttitasapainoon ja perifeerisen verenkierron säätelyyn. signaalin säätelyyn solutasolla osallistuu useita kymmeniä eri välittäjämolekyylejä. Näitä molekyylejä löytyy jatkuvasti uusia, samoin paljastuu uusia tietoja välittäjämolekyylien keskinäisistä vuorovaikutuksista. Kun insuliinin perifeerinen vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan heikkenee, tilaa kutsutaan insuliiniresistenssiksi. Tunnetaan yli 30 erilaista tekijää, jotka voivat joko heikentää tai lisätä insuliinin vaikutusta aineenvaihduntaan. on anabolinen hormoni, joka säätelee glukoosin, rasvahappojen ja aminohappojen varastoitumista ja käyttöä siten, että elinten energiansaanti glukoosista ja rasvahapoista on turvattu. jarruttaa glukoosintuotantoa Glukoosintuotanto tapahtuu pääasiassa maksassa joko glukoosin uudismuodostuksen (glukoneogeneesi) tai glykogeenin hajoamisen (glykogenolyysi) avulla. jarruttaa glukoosin tuotantoa maksassa joko suoraan tai epäsuorasti. Tärkein maksan glukoosintuotantoa vähentävä tekijä on sinusoidaalinen glukoosipitoisuus maksassa. Maksasinusten glukoosipitoisuuden nopea pieneneminen tai suureneminen johtaa nopeaan vastakkaiseen muutokseen maksan glukoosintuotannossa. n epäsuora vaikutus maksan glukoosintuotantoon välittyy alfasolujen, rasvasolujen ja lihassolujen kautta (kuva 1). vähentää alfasolujen glukagonineritystä ja siten myös glukagonin stimuloimaa maksan glykogenolyysiä. Rasvasoluissa insuliini vähentää lipolyysiä ja sen seurauksena glyserolin ja rasvahappojen vapautumista verenkiertoon ja näiden pitoisuutta veressä. Glyserolipitoisuuden väheneminen johtaa maksan glukoneogeneesin substraatin vähenemiseen ja siten vähentää glukoosin uudismuodostusta maksassa. Seerumin vapaiden rasvahapojen pitoisuuden pieneneminen johtaa siihen, että maksan glykogeeni metaboloituu enemmän laktaatiksi kuin glukoosiksi ja maksan glukoosintuotanto vähenee. Lihassoluissa insuliini vähentää proteolyysiä ja glukoneogeenisten aminohappojen (alaniini, valiini, leusiini) vapautumista. Näin glukoneogeneesin esiasteiden pitoisuus pienenee ja samalla maksan glukoosin uudismuodostus vähenee. Endogeenisen insuliininerityksen suora vaikutus maksan glukoosintuotantoon on noin %, ja muilta osin glukoosintuotannon säätely tapahtuu insuliinin perifeeristen vaikutusten seurauksena. Myös munuainen tuottaa glukoosia, ja osa tuotannosta on glukoneogeneesiä. Munuaisen glukoosintuotanto on vajaa neljännes maksan glukoosintuotannosta. Munuainen tuottaa glukoosia sekä normoglykemian aikana että reaktiona hypoglykemiaan. jarruttaa glukoosintuotantoa herkemmin munuaisessa kuin maksassa (Cherrington ym. 1998, Dostou ym. 1998). Duodecim 1999; 115:

2 lisää glukoosin käyttöä ja vähentää proteiinien hajoamista ja lipolyysiä lisää glukoosin käyttöä lihaskudoksessa (kuva 2). Se sitoutuu solukalvon pinnassa olevaan reseptoriin. reseptori on disulfidisidoksin yhdistynyt heterotetrameerinen proteiini. Se sisältää kaksi insuliinia sitovaa alfayksikköä ja kaksi signaalia välittävää beetayksikköä. Viimeksi mainitut toimivat tyrosiinikinaasina. Tyrosiinikinaasi fosforyloi insuliinireseptorin substraatteja, joita tunnetaan ainakin neljä erilaista. Sen mukaan, mikä substraatti fosforyloituu ja mihin signaali lähtee, insuliini voi vaikuttaa solun glukoosi, proteiini tai lipidiaineenvaihduntaan tai geeniekspressioon tai solun kasvuun (kuva 3). n vaikutus lihasja rasvasolun glukoosiaineenvaihduntaan välittyy insuliinista riippuvaisen glukoosinkuljetusproteiinin (GLUT4) avulla. ärsykkeen vaikutuksesta GLUT4 siirtyy sytoplasmasta Maksa Rasvasolu Glukoneogeneesi Glykogenolyysi Glukoosi Glyseroli Vapaat rasvahapot Glukagoni Aminohapot Alfasolu Beetasolu Glukoosi Lihassolu Munuainen Kuva 1. Mekanismit, joilla insuliini säätelee glukoosin tuotantoa. Glukoosintuotanto tapahtuu pääasiassa maksassa ja jonkin verran myös munuaisissa. vaikuttaa glukoosintuotantoon joko jarruttamalla sitä suoraan tai vähentämällä glukagonin vaikutusta maksaan tai jarruttamalla glukoneogeneesin substraattien (alaniini, valiini, leusiini, glyseroli) tuotantoa. = n estävä vaikutus. 524 V. Koivisto ja P. Ebeling

3 Glukoosi reseptori α GLUT4 Glukoosi GLUT4 Heksokinaasi II β Glukoosi6fosfaatti Glukoosi1fosfaatti Glykolyysi UDPglukoosi Glykogeeni Glykogeeni syntaasi Lihassolu Kuva 2. säätelee glukoosiaineenvaihdunnan eri vaiheita lihassolussa. Se aktivoi glukoosinkuljetusproteiinin (GLUT4) siirtymistä sytoplasmasta solukalvolle. GLUT4 siirtää glukoosin solukalvon läpi. Solussa insuliini stimuloi heksokinaasi II:n ja glykogenisyntaasin aktiivisuutta sekä glykolyysiä. resistenssi vähentää insuliinilla stimuloituvien aineenvaihduntareaktioiden nopeutta ja glukoosin pääsy soluun ja sen solunsisäinen metabolia hidastuvat. reseptori Kinaasi Seriini tai treoniinikinaasi Proteiinifosforylaatio Kasvu Signaalimolekyyli Seriini tai treoniinifosfataasi Proteiinidefosforylaatio Metabolia Kuva 3. n solubiologiset vaikutukset. vaikutuksen ohjautumisen voimakkuus vaihtelee solutyypin mukaan. Mihin vaikutus suuntautuu, riippuu insuliinisignaalin ohjautumisesta ja signaalimolekyylien aktivaatiosta. signaalin siirto on tarkan säätelyn ja ohjauksen alainen. Tunnetaan yli 40 signaalimolekyyliä, joiden aktiivisuuden aste ja keskinäiset vuorovaikutukset säätelevät signaalin ohjautumisen suuntaa ja signaalin voimakkuutta. n vaikutukset 525

4 solukalvolle ja siirtää glukoosin solukalvon läpi solun sisään. Glukoosi voi metaboloitua joko varastoitumalla glykogeeniksi, eiessentiaalisiksi aminohapoiksi tai glykolyysin avulla energiaa tuottaviksi yhdisteiksi (kuva 2). Lihassolussa insuliini stimuloi useita glukoosin metabolisia askeleita (kuva 2). säätelee glukoosin pääsyä ja metaboliaa rasvasoluissa ja glukoosiaineenvaihduntaa maksasoluissa. Hermo ja verisolujen glukoosimetabolia on insuliinista riippumatonta. Lihaskudoksessa insuliini voi stimuloida yhtäältä proteiinisynteesiä ja toisaalta proteiinien metaboliaa (kuva 4). Tämä paradoksaalinen vaikutus selittyy sillä, että insuliini voi samanaikaisesti lisätä proteiinien fosforylaatiota ja stimuloida defosforylaatiota (Saltiel 1996). Rasvakudoksessa insuliini lisää glyserolin ja vapaiden rasvahappojen reesterifikaatiota ja varastoitumista triglyserideiksi ja samalla vähentää lipolyysiä. Hyperinsulinemia (lihavat, tyypin 2 diabeetikot) tai insuliinin puute (tyypin 1 diabeetikot) aiheuttaa myös muutoksia lipoproteiinien määrässä ja rakenteessa. Siihen liittyy toisaalta insuliiniresistenssi, ja insuliinin puutteeseen liittyy vaihtelevanasteinen hyperglykemia ja lipidiaineenvaihdunnan häiriöitä. Tästä syystä hyperinsulineemisilla potilailla ja insuliinin puutteessa olevilla lipidiaineenvaihdunnan häiriöt eivät välttämättä johdu suoraan insuliinin ylimäärästä tai puutteesta vaan myös insuliiniresistenssistä ja muista samanaikaisista aineenvaihdunnan häiriöistä. n vaikutus perifeeriseen verenkiertoon Suuret fysiologiset insuliinipitoisuudet lisäävät perifeeristä verenkiertoa (Laakso ym. 1990, Baron ym. 1993). Tiloissa, joihin liittyy insuliiniresistenssi, verenkierron kiihtyminen on vähentynyt insuliinistimulaation aikana. Näitä tiloja ovat esimerkiksi aikuistyypin diabetes, lihavuus ja hypertensio. Toisaalta henkilöillä, joilla insuliiniherkkyys on normaalia suurempi, lihasten verenkierto on vilkastunut sekä perustilan Glukoosin kuljetus (translokaatio) Proteiinisynteesi/ degradaatio (fosforylaatio/ defosforylaatio) Glukoosi ja lipidimetabolia (proteiinifosfataasit) Ionien kuljetus (Na, K ) Solun kasvu (seriinikinaasit) Geenien ekspressio DNAsynteesi (transkriptio) Kuva 4. Esimerkki siitä, miten insuliinistimulaatio voi johtaa joko proteiinisynteesiin (kasvuun) tai proteiinien metaboliaan. Vaikutus selittyy siten, että insuliini voi samanaikaisesti aktivoida sekä kinaaseja että fosfataaseja. Proteiinikinaasien aktivaatio johtaa proteiinien fosforylaatioon ja kasvuun. Seriinitreoniinifosfataasin aktivaatio joko suoraan tai signaalimolekyylien välityksellä johtaa proteiinien defosforylaatioon ja metaboliaan (Saltiel 1996). 526 V. Koivisto ja P. Ebeling

5 Hyperinsulinemia Tyypin 2 diabetes Lihavuus Hypertensio Metabolinen oireyhtymä resistenssi Dyslipidemia Hyperleptinemia Heikentynyt glukoosinsieto Kuva 5. Metabolinen oireyhtymä on tila, jolle ovat ominaisia useat toisiinsa kietoutuneet vaikutukset. Yhteinen piirre oireyhtymän eri komponenteille on heikentynyt insuliinin vaikutus, insuliiniresistenssi. resistenssin solutason mekanismit ovat epäselviä. Heikentynyttä insuliinivaikutusta kompensoi lisääntynyt insuliinineritys. Jos beetasolut eivät pysty riittävästi kompensoimaan insuliinin heikentynyttä vaikutusta, glukoosinsieto huononee ja henkilölle voi kehittyä tyypin 2 diabetes. teissa että insuliinistimulaation aikana (Ebeling ym. 1993). resistenssi n vaikutus voi joko heiketä (insuliiniresistenssi) tai parantua (lisääntynyt insuliiniherkkyys) monista eri syistä. Aiheuttajan mukaan muutokset voivat olla lyhyt tai pitkäaikaisia, ohimeneviä tai pysyviä. Tekijöitä, jotka aiheuttavat insuliiniresistenssiä, tunnetaan yli 30 (taulukko 1). resistenssi on yhteinen piirre monille patologisille tiloille, jotka ovat yleistymässä länsimaissa. Metabolinen oireyhtymä on tila, jolle ominaisia piirteitä ovat lihavuus, normaalia heikompi insuliinin vaikutus ja useat muut, patologisiksi luonnehditut muutokset (DeFronzo ja Ferrannini 1991). Taulukossa 1 lueteltujen sairaustilojen korjautumisen ohella insuliiniherkkyyttä parantaa sekä aerobinen että anaerobinen fyysinen harjoittelu. n vaikutus elektrolyyttitasapainoon vähentää natriumin eritystä munuaisen sekä proksimaalisessa että distaalisessa tubuluksessa (DeFronzo ym. 1987). Tämä vaiku Taulukko 1. Tekijöitä, jotka heikentävät insuliinin vaikutusta glukoosimetaboliaan. Alkoholi Asidoosi Diabetes Fyysinen passiivisuus Hyperfosfatemia Hyperglykemia Hyperleptinemia Hyperprolaktinemia Hypertensio Hypertriglyseridemia Hypoglykemian jälkitila Ikä (korkea) Infektio antagonistien (adrenaliini, glukagoni, kasvuhormoni, kortisoli) liikaeritys n puute reseptorin vastaaineet vastaaineet Interferoni Lihaksen vähäinen kapillaaritiheys Lihavuus Maksakirroosi Paasto Palovammat Primaarinen hyperparatyreoosi Raskaus Rasvakudoksen runsaus Runsasrasvainen ruoka Sepelvaltimotauti Uremia Trauma Tyypin 2 diabetes 1. asteen sukulaisilla tus tulee esiin jo insuliinipitoisuuden suurentuessa 2 3 kertaa yli paastoarvon. hoidon aloittamisen jälkeen esiintyy joskus turvotuksia, jotka kuitenkin korjautuvat hoidon jatkuttua muutaman viikon tai kuukauden. Aterian jälkeen insuliinipitoisuus saattaa suurentua jopa kymmenkertaisesti. lisää myös kaliumin siirtymistä verenkierrosta intrasellulaaritilaan. n vaikutukset 527

6 Kirjallisuutta Cheatham B, Kahn C R. Insulin action and the insulin signaling network. Endocrine Rev 1995; 16: Cherrington A D, Edgerton D, Cindelar D K. The direct and indirect effects of insulin on hepatic glucose production in vivo. Diabetologia 1998; 41: Baron A D, BrechtelHawk G, Johnson A, Hardin D. Sceletal muscle blood flow. A possible link between insulin resistance and blood pressure. Hypertension 1993; 21: DeFronzo R A, Goldberg M, Agus Z S. The effects of glucosae and insulin on renal electrolyte transport. J Clin Invest 1976; 58: DeFronzo R A, Ferrannini E. Insulin resistance. A multifaced syndrome responsible for NIDDM; obesity, hypertension, dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease. Diabetes Care 1991; 14: Dostou J, Meyer C, Gerich J. Effects of physiologic hyperinsulinemia on human renal glucose metabolism and glutamine gluconeogenesis. Diabetes 1998; 47 Suppl 1:A41. Ebeling P, Bourey R, Koranyi L, ym. Mechanism of enhanced insulin sensitivity in athlets. Increased blood flow, muscle glucose transport protein (glut4) concentration and glycogen synthase activity. J Clin Invest 1993; 92: Laakso M, Edelmann S V, Brechtel G, Baron A D. Decreased effect of insulin to stimulate sceletal muscle blood flow in obese man. J Clin Invest 1990; 85: Saltiel A R. Diverse signaling pathways in the cellular actions of insulin. Am J Physiol 1996; 270: E375 E385. VEIKKO KOIVISTO, dosentti, johtaja European Endocrine Research and Clinical Investigation Wiesingerweg 25, D20253 Hamburg, Germany PERTTI EBELING, dosentti HYKS:n sisätautien klinikka Haartmaninkatu HYKS 528

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIN ULKOISIA ANDROGEENISIA MANIFESTAATIOITA

INSULIINIRESISTENSSIN ULKOISIA ANDROGEENISIA MANIFESTAATIOITA INSULIINIRESISTENSSIN ULKOISIA ANDROGEENISIA MANIFESTAATIOITA VEIKKO A. MATILAINEN Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto; Yleislääketieteen yksikkö, Oulun yliopistollinen sairaala;

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraattien glykemiaindeksin vaikutus keskiglukoosipitoisuuteen ja glukoosikäyrän alaiseen pinta-alaan henkilöillä, joilla on

Ravinnon hiilihydraattien glykemiaindeksin vaikutus keskiglukoosipitoisuuteen ja glukoosikäyrän alaiseen pinta-alaan henkilöillä, joilla on Ravinnon hiilihydraattien glykemiaindeksin vaikutus keskiglukoosipitoisuuteen ja glukoosikäyrän alaiseen pinta-alaan henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto Pro gradu tutkielma Suvi-Maarit Kuha

Lisätiedot

CPPED1 (engl. calcineurin-like phosphoesterase domain containing 1) - GEENIN TOIMINTA SGBS-RASVASOLUMALLISSA

CPPED1 (engl. calcineurin-like phosphoesterase domain containing 1) - GEENIN TOIMINTA SGBS-RASVASOLUMALLISSA CPPED1 (engl. calcineurin-like phosphoesterase domain containing 1) - GEENIN TOIMINTA SGBS-RASVASOLUMALLISSA Annina Ansas Pro gradu -tutkielma Ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikka Itä-Suomen yliopisto,

Lisätiedot

SUUN KAUTTA NAUTITUN ARGINIININ VAIKUTUKSET PLASMAN ARGINIINIPITOISUUTEEN LEVOSSA JA VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ

SUUN KAUTTA NAUTITUN ARGINIININ VAIKUTUKSET PLASMAN ARGINIINIPITOISUUTEEN LEVOSSA JA VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ SUUN KAUTTA NAUTITUN ARGINIININ VAIKUTUKSET PLASMAN ARGINIINIPITOISUUTEEN LEVOSSA JA VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ Anne Aho Johdatus omatoimiseen tutkimukseen/ LFY.203 Kevät 2005 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO. Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö

MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO. Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö MBO:N PERUSTIETO- JA OHJAUSKANSIO Minna Pulliainen - Lea Valta Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak E8 Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta

Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta KATSAUS Helena Gylling ja Tatu A. Miettinen Kolesterolin endogeeninen tuotanto ja saanti ravinnosta Kolesterolin keskeytyksetöntä saantia ja toisaalta määrän pysymistä vakiona elimistössä pyrkivät turvaamaan

Lisätiedot

MELATONIININ VAIKUTUKSIA HORMONIPITOISUUKSIIN JA SUORITUSKYKYYN VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ

MELATONIININ VAIKUTUKSIA HORMONIPITOISUUKSIIN JA SUORITUSKYKYYN VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ MELATONIININ VAIKUTUKSIA HORMONIPITOISUUKSIIN JA SUORITUSKYKYYN VOIMAHARJOITUKSEN YHTEYDESSÄ Mika Vähälummukka Jyväskylän Yliopisto Liikuntabiologian laitos Liikuntafysiologia Pro gradu tutkielma Kevät

Lisätiedot

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet

Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet 44. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet Hyperlipidemioilla tarkoitetaan rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, joissa kolesterolia tai triglyseridejä

Lisätiedot

VOL. 35 LOKAKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2006. Diabeteksen toteaminen Miehen diabetes Tyypin 2 diabetes, rasvakudos ja tulehdus. Kuva: Timo Saaristo

VOL. 35 LOKAKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2006. Diabeteksen toteaminen Miehen diabetes Tyypin 2 diabetes, rasvakudos ja tulehdus. Kuva: Timo Saaristo 5/2006 VOL. 35 LOKAKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Diabeteksen toteaminen Miehen diabetes Tyypin 2 diabetes, rasvakudos ja tulehdus Kuva: Timo Saaristo Tilauslomake internetissä: www.diabetes.fi 6 Monen tyypin

Lisätiedot

Aineenvaihdunta- ja umpierityssairauksien sisäistä kelloa etsimässä

Aineenvaihdunta- ja umpierityssairauksien sisäistä kelloa etsimässä Katsaus Ani Englund ja Timo Partonen Aineenvaihdunta- ja umpierityssairauksien sisäistä kelloa etsimässä Olosuhteet ympärillämme muuttuvat jatkuvasti. Päivä vaihtuu yöksi ja kesä syksyksi. Sisäisten kellojen

Lisätiedot

SERIINI/TREONIINIKINAASEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKEAINEIDEN POTENTIAALI ALZHEIMERIN TAUDIN HOIDOSSA

SERIINI/TREONIINIKINAASEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKEAINEIDEN POTENTIAALI ALZHEIMERIN TAUDIN HOIDOSSA SERIINI/TREONIINIKINAASEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKEAINEIDEN POTENTIAALI ALZHEIMERIN TAUDIN HOIDOSSA Salla Sorvari Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Farmakologian ja toksikologian osasto Kesäkuu 2013

Lisätiedot

Tehtäviin 1 4 vastataan erilliselle optisesti luettavalle lomakkeelle. Muiden tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausmonisteeseen.

Tehtäviin 1 4 vastataan erilliselle optisesti luettavalle lomakkeelle. Muiden tehtävien vastaukset kirjoitetaan vastausmonisteeseen. 1 LÄÄKETIETEELLISTE ALJE VALITAKE 0.5.015 TETÄVÄMISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää aineistotekstin ja valintakoetehtävät johdantoineen, sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Ravinnon välttämättömät rasvahapot

Ravinnon välttämättömät rasvahapot RAVINNON RASVAT II Ravinnon välttämättömät rasvahapot RAVITSEMUSTERAPEUTTIEN YHDISTYS R.Y. 1 Ravinnon välttämättömät rasvahapot SISÄLLYS: Sivu Tekstissä esiintyvät termit ja lyhenteet... 4 JOHDANTO...

Lisätiedot

Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu

Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu i Emilia Berg Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Sähkötekniikan Korkeakoulu Diplomityö Espoo 11.7.2014 Valvoja: Ohjaaja: Prof. Tomi Laurila DI Mikko Tasanen i AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖTEKNIIKAN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Reetta Haikola Anne Karppinen MBO-POLIKLINIKAN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET SAAMASTAAN ELÄMÄNTAPAMUUTOSTEN HOIDONOHJAUKSESTA LIEKSAN TERVEYSKESKUKSESSA

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus 376 D18 Opioidireseptorit opioidiriippuvuus Mustonen, Oona & Niemiaho, Emilia Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 19.9.2012 Tarkastaja: Jarkko

Lisätiedot

LIIKUNNAN vaikutus LIHAKSEEN

LIIKUNNAN vaikutus LIHAKSEEN LIIKUNNAN vaikutus LIHAKSEEN Liikunta vaikuttaa lihaksen toimintaan monella eri tasolla. Se lisää lihaksen kestävyyttä, tehoa, voimaa yhtä hyvin kuin äärirasituksen sietokykyäkin. Se vaikuttaa sekä lihaksen

Lisätiedot

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat 43. Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Ihmisen lisääntymistoimintojen endokrinologinen säätely tapahtuu kolmella

Lisätiedot

Dialyysipotilaan ravitsemus Ruokakortit ruokavalintojen tueksi

Dialyysipotilaan ravitsemus Ruokakortit ruokavalintojen tueksi Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sihvonen Juha & Vitikainen Matias Dialyysipotilaan ravitsemus Ruokakortit ruokavalintojen tueksi Opinnäytetyö 2014

Lisätiedot

GLUKOOSI- JA LIPIDIRASITUSKOKEIDEN KESKINÄINEN KORRELAATIO

GLUKOOSI- JA LIPIDIRASITUSKOKEIDEN KESKINÄINEN KORRELAATIO GLUKOOSI- JA LIPIDIRASITUSKOKEIDEN KESKINÄINEN KORRELAATIO ATTE HÖLTTÄ SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KIRJALLINEN TYÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lääketieteellisen biokemian tutkimusryhmä 12/2013 Tampereen

Lisätiedot

METABOLISTEN LIHASSAIRAUKSIEN SEULONTATUTKIMUKSET KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

METABOLISTEN LIHASSAIRAUKSIEN SEULONTATUTKIMUKSET KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA METABOLISTEN LIHASSAIRAUKSIEN SEULONTATUTKIMUKSET KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Minna Jokinen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Kliinisen lääketieteen yksikkö Marraskuu

Lisätiedot

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN KESTÄVYYS- JA TEHOLAJIEN URHEILIJOIDEN RAVINTOAINEIDEN SAANTI HARJOITTELUKAUDELLA VERRATTUNA RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Inga Luotonen Liikuntafysiologia Kandidaatintutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos

Lisätiedot

Tymosyyttien negatiivinen selektio

Tymosyyttien negatiivinen selektio Tymosyyttien negatiivinen selektio Kudosspesifisten geenien ilmentyminen kateenkorvassa ja tymosyytin viestintä Kandidaatintutkielma Biokemian koulutusohjelma Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biotieteellinen

Lisätiedot

HAPPAMUUTTA JA EMÄKSISYYTTÄ TUOTTAVAN RAVINNON VAIKUTUS KESTÄVYYS- JA VOIMAOMINAISUUKSIIN 12 VIIKON YHDISTETYN KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITTELUN AIKANA

HAPPAMUUTTA JA EMÄKSISYYTTÄ TUOTTAVAN RAVINNON VAIKUTUS KESTÄVYYS- JA VOIMAOMINAISUUKSIIN 12 VIIKON YHDISTETYN KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITTELUN AIKANA 3 HAPPAMUUTTA JA EMÄKSISYYTTÄ TUOTTAVAN RAVINNON VAIKUTUS KESTÄVYYS- JA VOIMAOMINAISUUKSIIN 12 VIIKON YHDISTETYN KESTÄVYYS- JA VOIMAHARJOITTELUN AIKANA Jaakko Hentilä Liikuntafysiologia LFYA005 Kandidaatin

Lisätiedot

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes?

v.1.2014ekoweb Yleistietoa diabeteksesta Mikä on diabetes? Mikä on diabetes? Diabetes, lat. diabetes mellitus, vanhalta nimeltään sokeritauti, on sokeriaineenvaihdunnan sairaus. Diabetes on sairaus, jossa plasman glukoosipitoisuus on kroonisesti suurentunut. Diabetes

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

KREATIININ KÄYTÖN VAIKUTUKSET AITAHYPPELY- KUORMITUKSEN JÄLKEISEEN LIHASVAURIOON

KREATIININ KÄYTÖN VAIKUTUKSET AITAHYPPELY- KUORMITUKSEN JÄLKEISEEN LIHASVAURIOON KREATIININ KÄYTÖN VAIKUTUKSET AITAHYPPELY- KUORMITUKSEN JÄLKEISEEN LIHASVAURIOON Juha-Pekka Kulmala Kandidaatin tutkielma Liikuntafysiologia Kevät 2008 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn

Lisätiedot

Histamiini ja histamiiniantagonistit

Histamiini ja histamiiniantagonistit 17. Histamiini ja histamiiniantagonistit Histamiini ja histamiiniantagonistit Histamiinin esiintyminen Histamiinia eli 2(4imidatsolyyli)etyyliamiinia esiintyy elimistön kaikissa osissa, erityisen runsaasti

Lisätiedot