TYÖNOHJAAJAKOULUTUS. Sisältöjä työnohjaajakoulutuksessa: Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaajana:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖNOHJAAJAKOULUTUS. Sisältöjä työnohjaajakoulutuksessa: Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaajana:"

Transkriptio

1 TYÖNOHJAAJAKOULUTUS Syyskuussa 2011 alkava työnohjaajien peruskoulutus (erityisesti kasvatus-, sosiaali- ja opetusalan ammattilaisille, opettajille eri asteilla ja esimiehille/suunittelijoille ja kehittäjille eri aloilla suunnattu) perustuu Suomen työnohjaajat ry:n suosituksiin ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä sekä kestoltaan 2 vuotta: "Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta. Työnohjaus on työnohjaajan ja ohjattavan yksilön/ryhmän vuorovaikutukseen perustuva yhteinen kehittymis- ja oppimisprosessi, jonka sisällöt, kesto, osallistujat, työskentelypuitteet ja -menettelyt sovitaan yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti." (lähde: Suomen Työnohjaus Instituutin työnohjaajakoulutus on korkealaatuista ja noudattaa STOry:n suosituksia ja antaa mahdollisuuden hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä todistuksen saamisen jälkeen (kun koulutuspäivät, verkkolähiopetukseen osallistuminen, lopputyö, työnohjauksen antaminen ja osallistuminen ovat suoritetut, ks. koulutussuositukset). Yhdistys on suurin alan toimija, jonka jäsenyys on asiakkaiden arvostamaa. Sisältöjä työnohjaajakoulutuksessa: Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaajana: - oppimisteoriat, yksilö- ja kollektiivinen - oppiminen, mitä ohjaaminen on? - ihmiskäsitykset - työnohjauksen historia - työnohjauksen määritelmä ja yhteydet lähikäsitteisiin (työnohjauksen kriteerit) - työnohjauksen muodot: yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus

2 Työnohjauksen taustateoriat: - työnohjaajan käyttöteoriat, oman taustan vaikutus työnohjaukseen - työnohjausprosessi: suunnittelu, työnohjaussopimus, aloitus, keskivaihe, arviointi, lopetus - työnohjaajan ammatillinen tausta ja erilaiset roolit - työnohjattavan ammatillinen tausta ja toimintaympäristö (oman perustehtävän tutkiminen ja kehittäminen) - työnohjauksen erilaiset toimintaympäristöt - arvot ja etiikka (käsitellään mm. eettisesti haasteellisten perustyön/työnohjaustilanteiden kautta, artikkelit /kirjallisuus) - työnohjaus ja tutkimus (mm. vaikuttavuustutkimus ja menetelmät) - luovuus - työnohjaus ja yrittäjyys - työnohjauksessa käytettävät menetelmät - työnohjauksen erityiskysymykset (mm. kriisit, työpaikkakiusaaminen) Ihmisen psyykkinen ja sosiaalinen toiminta: - käyttäytymisen lainalaisuudet (mieli, motivaatio, tunne, kognitiiviset tekijät,yms.) - elämänkulun psykologia (normatiivinen ja ei-normatiivinen kehitys) - persoonallisuus (identiteetti, itsearviointi yms.), oman persoonan tutkiminen ja työstäminen - ryhmäprosessi ja ryhmän havainnointi koulutuksen ajan - vuorovaikutustaidot (eri osatavoitteineen, mm. empatia) - ryhmädynamiikka (roolit, kulttuuri, vuorovaikutus yms.), huomioiden teoreettisuus ja kokemuksellisuus Työnohjattavan tausta ja perustehtävä: työnohjaajan erilaiset roolit - Yhteiskunnallisten ilmiöiden heijastuminen työnohjaukseen - Työyhteisöt ja organisaatiot työnohjaajan toimintaympäristönä - organisaation käsite - organisaatiokulttuuri - tiimien ja työryhmien toiminta - työelämän muutokset ja haasteet - työnohjaustoiminnan muuttuminen uusien haasteiden ja mukaan tarpeita ja pyrkimyksiä niiden toteuttamiseksi - ihminen sosiaalisena olentona - itsetuntemuksen lisääminen: tietoisuus omista tarpeista ja motiiveista Etiikka: - työnohjaaja toimii useimmiten toimintaympäristöissä, joissa työn eettinen herkkyys (työn arvopohja, tavoitteet, kohderyhmät, valta ja vastuukysymykset, eettisten valintojen vaikeus) on suurta - tarpeiden myötä (esim. vapaaehtoistyö, omaishoitajat, aikaresurssien kaventuminen)

3 - esimiestyö ja osaamisen johtaminen - työssäjaksamisen tukeminen Lähde: Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositukset 2009 Edellä olevia aiheita käsitellään sekä erillisinä teemoina että läpäisevästi. Lisäksi käsitellään mm. kokemuksellisen oppimisen teoriaa, psykodynaamisten käsitteiden soveltamista ryhmiin, toiminnallisten menetelmien teoriaa ja rooliteoriaa. Sisällöt muotoutuvat koulutuksen aikana koulutusryhmän ja kouluttajien vuoropuhelussa. Tällöin voidaan huomioida myös koulutettavien ammattitaustasta johtuvat erityiset tarpeet. Työnohjaajakoulutuksen kouluttajina toimivat: Vastuukouluttaja: Kim Polamo, KM, lto, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti Referenssit: koulutettuna (Turun yliopiston tkk ) työnohjaajana kokemusta 18 vuotta, josta 5 vuotta päätoimena. Suomen työnohjaajat ry:n hallituksen jäsen Lisäkoulutuksia mm. toiminnallisen ryhmätyönohjaajan koulutus TRO Suomen psykodraamayhdistyksen mukaan, organisaatiokonsulttikoulutus (valmis 2011), psykoterapiavalmiudet (valmis 2011), eworking (valmis 2011), ammattillinen opettajakorkeakoulu (valmis 2012), yrittäjäkoulutus, Tavistock-seminaari. Kouluttajakokemus 12v, esimieskokemus 5v. työkokemus päivähoidosta vuodesta 1984 vuoteen Kotisivut

4 Vastuukouluttaja: Jari Tiensuu, lto, elto, työnohjaaja STOry Referenssit: Ryhmätyö ry:n työnohjaajakoulutus, kokemus työnohjaajana vuodesta 2000, kouluttajakokemus 15 vuotta, yrittäjänä päätoimi 4 v. Työkokemusta päivähoidosta 30 vuotta, esimieskokemusta. Lisäkoulutukset: theraplay. Kotisivut VASTUUKOULUTTAJIEN KRITEERIT Suomen työnohjaajat ry:n mukaan - korkeakoulututkinto tai oman erityisalan erityisasiantuntijapätevyys - vankka ammattitaito omassa perusammatissa - oma työnohjaajakoulutus - vankka osaaminen koulutuksen keskeisiltä sisältöalueilta - vahva ammatti-identiteetti, senioriteetti - pedagoginen osaaminen - pitkä kokemus työnohjaustyöstä Toteutustapa ja hinta Koulutus perustuu kokemuksellisen oppimisen teoriaan (Kolb) ja se toteutetaan monimuotoisena. Koulutus sopii käytäväksi työn ohella. Lähiopetuksen määrä on 200 tuntia. Lähiopetus tapahtuu osin verkossa, joten osanottajilla on oltava mahdollisuus tietokoneen käyttöön (1Mt yhteys suositeltava) ääniyhteyden kanssa. Verkko-opetussessiot toteutetaan iltaisin klo kuukausittain ja muu lähiopetus kahdeksana perjantai-lauantaijaksona (2 x lukukausi) Pääkaupunkiseudulla. Päivät ilmoitetaan toukokuussa 2011 syksyn osalta. Koulutuksen hinta sisältää seuraavat osiot: 16 lähiopetuspäivää (yhteensä 136 tuntia) ja 16 lähiopetussessiota (a 4 opetustuntia, yhteensä 64 h) verkkoalustalla (esim. Webex ja Skype). Kaikissa koulutuspäivisissä on mukana molemmat kouluttajat. Välitehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja lopputyö kuuluvat opiskelun rakenteeseen. Koulutukseen osallistujan edellytetään hyväksyvän kokemuksellisen oppimisen opiskelun pohjaksi. (ks. esim. täältä) Hintaan ei sisälly seuraavaa: Opiskelijalle suositellaan lisäksi 5 päivän mittaisen ryhmädynamiikan kurssia (esim. Ryhmätyö ry:n tai Metanoia Instituutin Tavistock seminaarin tai vastaavan ulkomaisen kurssin, hinnat alkaen 650 e, ei pakollinen).

5 Lisäksi opiskelijan hankittavaksi tulee 50 tuntia työnohjauksen työnohjausta (esim. 20 x 1,5 tuntia ja 10 h valmistautumista) ja hänen tulee toimia työnohjaajana 80 tuntia (samalla laskutavalla) ja saada perustyöhönsä ennen koulutusta tai sen aikana työnohjausta 40 tuntia (esim. 17 x 1,5 tuntia ja 6 tuntia valmistautumista). Työnohjauksen työnohjaus voidaan järjestää myös Työnohjaus Instituutin toimesta neljän hengen ryhmissä hintaan 50e+alv23%/osallistuja/90 minuuttia (yhteensä 1230 e). Koulutuksen hinta on 700 euroa/lukukausi eli yhteensä 2800 euroa (2276 e+alv 23%). Koulutukseen valittujen tulee sitoutua koko kahden vuoden koulutukseen. Opiskelijaksi voi hakea seuraavien kriteerien mukaan: -oman ammatin peruskoulutus (opisto/amk/yliopisto esim. sosionomi, opettaja, sairaanhoitaja jne.) - vähintään 5 vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen - kokemus omasta perustyön työnohjauksesta hankitaan viimeistään koulutuksen aikana. Aiemmin hankittu työnohjaus voidaan hyväksilukea ennen koulutuksen alkua, työnohjaajan täytyy olla kouluttajatahon hyväksymä - mahdollisuus toimia työnohjaajana koulutuksen aikana - henkilökohtaisen soveltuvuuden arviointi: kirjallinen hakemus ja soveltuvuushaastattelu/ryhmätehtävä yksilö/ryhmämuotoisena tapaamisena tai skypen kautta Oletko kiinnostunut -kehittämään osaamistasi erilaisten ryhmien ohjaamisessa -lisäämään ymmärrystäsi ryhmäilmiöistä, organisaatioista, työelämästä ja itsestäsi ryhmän jäsenenä ja yksilönä -saamaan toiminnallisia välineitä työhösi (janat, sosiometria, symbolityö jne.) -oppia käyttämään verkkotyökaluja myös omassa perustyössäsi -saamaan kenties toisen, paljon uusia näkökulmia avaavan ammatin tai lisätyön? Jos vastasit myöntävästi niin laita hakemus s-postilla Lähetä hakemuksesi viimeistään Haastattelut pidetään huhti-toukokuussa ja hyväksytyille ilmoitetaan toukokuun Kerro itsestäsi, miksi haluat koulutukseen ja anna yhteystietosi. Tervetuloa opiskelemaan työnohjaajaksi! Kim ja Jari

6

EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma

EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja 30op EASEL Coach Kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ryhmätyönohjaajakoulutus 70op

Lisätiedot

Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä

Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä Työnohjaaja- ja ID Valmentajakoulutus 2015 2017 Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä ID Mahlakaarto Opetusohjelma (66 op) 5.2.2015 Sisällysluettelo 1. OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS... 3 1.1.

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS STOry

KOULUTTAJAKOULUTUS STOry KOULUTTAJAKOULUTUS STOry Opetussuunnitelma 2014-2015 40 op 1 Sisällysluettelo 1. KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Kouluttajakoulutuksen järjestäminen ja koulutukseen osallistuvat... 2 2.

Lisätiedot

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta www.psyk.fi 1 2 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen

Lisätiedot

SUOSITUS TYÖNOHJAUKSEN HANKINNASTA VASTAAVILLE

SUOSITUS TYÖNOHJAUKSEN HANKINNASTA VASTAAVILLE SUOSITUS TYÖNOHJAUKSEN HANKINNASTA VASTAAVILLE 24.5.2014 Työnohjaus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen työelämän yhtenä keskeisenä laatutekijänä. Työnohjaus voidaan kohdentaa työelämän moninaisiin

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT LIIKE-ELÄMÄSSÄ

TYÖNOHJAUS JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT LIIKE-ELÄMÄSSÄ Maija Marleena Riitaoja TYÖNOHJAUS JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT LIIKE-ELÄMÄSSÄ Aikuiskasvatustieteen Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Riitaoja, Maija

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 82 OP, 2014-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

1 Opinto-ohjaajat toimintaympäristöissään...2. 2 Ohjaustyön osaamiskriteerit...3. 4 Ammatillisen opinto-ohjaajan osaamisen kehittäminen...

1 Opinto-ohjaajat toimintaympäristöissään...2. 2 Ohjaustyön osaamiskriteerit...3. 4 Ammatillisen opinto-ohjaajan osaamisen kehittäminen... Sisällys 1 Opinto-ohjaajat toimintaympäristöissään...2 2 Ohjaustyön osaamiskriteerit...3 Ohjaus- ja dialogiosaaminen...3 Yhteisö- ja verkosto-osaaminen...5 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen...6 3 Pedagogiset

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Hyvinvointivalmennushanke Salla 2008 2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Hyvinvointivalmennushanke ja malli... 3 1.2 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016

Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016 Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset Opinto-opas 2015 2016 2 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie

Lisätiedot

Toinen keskustelun linja erottaa ohjausmuodot. Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä

Toinen keskustelun linja erottaa ohjausmuodot. Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä Marjo-Riitta Ristikangas, Työnohjaus ja coaching samaa ohjausperhettä Työnohjauksen ja coachingin suhde toisiinsa on jo useamman vuoden ajan puhuttanut ohjauksen ammattilaisia. Keskustelussa on tullut

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

KIELIKOULUTUSPOLIITTINEN PROJEKTI Opettajankoulutuksen teemaryhmä KARTOITUS: ÄIDINKIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPETTAJANKOULUTUS SUOMESSA

KIELIKOULUTUSPOLIITTINEN PROJEKTI Opettajankoulutuksen teemaryhmä KARTOITUS: ÄIDINKIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPETTAJANKOULUTUS SUOMESSA KIELIKOULUTUSPOLIITTINEN PROJEKTI Opettajankoulutuksen teemaryhmä KARTOITUS: ÄIDINKIELEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPETTAJANKOULUTUS SUOMESSA Anna-Maria Marttinen, Anna Keränen ja Peppi Taalas Soveltavan kielentutkimuksen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö Sosiaalipedagoginen aikuistyö Opinto-opas

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot