Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä"

Transkriptio

1 Työnohjaaja- ja ID Valmentajakoulutus Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä ID Mahlakaarto Opetusohjelma (66 op)

2 Sisällysluettelo 1. OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS Opintojen kohderyhmät Koulutuksen tavoitteet Teoriatausta Pätevöityminen KOULUTUKSEEN HAKU Hakuajat Hakuehdot Valintaprosessi KOULUTUKSEN TOTEUTUS Opinto-oikeusaika ja opintojen toteutusaika Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Koulutuksen aikana tapahtuva arviointi Koulutuspäivien korvattavuus Koulutuksen toteuttaja ja vastuukouluttajat Opetuksen toteutuspaikka OPETUSSUUNNITELMAN JA OPINTOJEN RAKENNE Aikataulukuvaus OPINTOJAKSOJEN KUVAUS Jakso 1: Työnohjauksen perusteet ja käytännöt Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 2: Identiteettityö työnohjaajan työkenttänä Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 3: Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana Tavoitteet

3 Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 4: Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 5: Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 6: Koulutustyönohjaus Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 7: Työnohjausharjoittelu Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 8: Omaan perustyöhön saatu työnohjaus Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 9: Luova työ Tavoitteet Sisältö

4 Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja KOULUTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET KOULUTUKSEN EETTISET PERIAATTEET KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS 1.1. Opintojen kohderyhmät Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia työnohjaajana sekä identiteettityön tukijana ja työyhteisöjen kehittäjinä ja valmentajina. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erilaisissa ihmissuhdeammateissa toimivat henkilöt: esim. sosiaali- ja terveysala, opetusala, työterveyshuolto, erilaiset järjestöalan toimijat, hyvinvoinnin kehittäjät ja HR tehtävissä toimivat. Koulutukseen valitaan 16 henkilöä Koulutuksen tavoitteet Työnohjaaja ja ID valmentajakoulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille 1) tiedolliset, taidolliset ja henkiset valmiudet toimia työnohjaajana yksilöille, työyhteisölle, johdolle ja erilaisille ryhmille identiteettilähtöisesti sekä saada 2) valmennuksellisia työvälineitä vahvistaa toimijuutta ja hyvinvointia työyhteisöissä Teoriatausta Koulutus on rakennettu erityisesti identiteetti-, voimautumis- ja toimijuusteorioiden pohjalle. Läpäisevänä teemana on vahvistaa ihmisen, työyhteisön ja organisaation identiteettiä. Koulutuksessa sovelletaan viimeaikaista tutkimus- ja kokemustietoa muuttuvan työelämän tarpeista työidentiteettien, johtamisen ja työyhteisöjen toimijuuden vahvistamisessa. Koulutus huomioi toimintaympäristön erityispiirteet ja sen työn fokuksen ihmisten hyvinvoinnin tuottajana. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat suuntautumisnäkökulmat: I. Identiteettityö: Koulutuksessa painottuu erityisesti yksilön ja yhteisön identiteettityön merkitys voimaantumisen ja toimijuuden vahvistumisessa. Koulutuksessa tarkastellaan yksilön minän vahvistumista ja psyykkistä kehitystä elämänkaaren eri vaiheissa jungilainen psykologian ja morenolaisen ajattelun yhdistämisen sekä toimijuuden vahvistumisen pohjalta (life course agency, empowerment). Koulutuksessa hyödynnetään näitä näkökulmia ainutlaatuisella tavalla ensimmäisenä Suomessa. II. Narratiivisuus: Koulutuksessa hyödynnetään narratiivista ajattelua sekä yksilöllisten että yhteisöllisten kokemusten ja ilmiöiden ymmärtämisessä ja 3

5 tulkinnoissa. Narratiivista lähestymistapaa sovelletaan sekä yhteisöllisen että opetusportfolion rakentamisessa ja verkkotyöskentelyssä. Oman työnohjausorientaation kehittymisestä luodaan omakohtaista kertomusta ja tuetaan toisten kehityskertomusten rakentumista. Kertomusten kautta tuotetaan omaa identiteettiä työnohjaajana ja ID valmentajana. Myös muussa kokemusten sanoittamisessa tarinallisuuden näkökulmaa pidetään esillä. III. IV. Luovat ja toiminnalliset menetelmät: Koulutuksessa tarjotaan osallistujille mahdollisuus tutustua ja harjaantua kokemukselliseen oppimiseen ja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Draamaa ja erilaisia luovia menetelmiä opitaan ID-menetelmien näkökulmasta. ID-menetelmät ovat yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista reflektiota edistävät, eheyttävät, jäsentävät ja toiminnalliset työskentelytavat. Sen lisäksi niitä hyödynnetään osana koulutusta. Molemmat kouluttajat ovat perehtyneet laajasti toiminnallisten menetelmien käyttämiseen ja kouluttamiseen. Psykodynaamisuus ja systeemisyys: Koulutuksessa hyödynnetään sekä psykodynaamista ajattelua että systeemistä näkökulmaa osana yhteisö- ja organisaatiodynamiikan pohdintaa sekä sovelletaan niitä voimautumisen ja toimijuuden vahvistamisessa Pätevöityminen Koulutus täyttää työnohjaajakoulutuksen kriteerit (Story ry). Koulutus tukee työnohjaajaksi kasvamista ja antaa teoreettisen ja kokemuksellisen pohjan työnohjaajan työssä vaadittavan oman käyttöteorian ja menetelmien rakentamiseen. Koulutuksen käynyt henkilö on pätevä toimimaan työnohjaajana yksilöille ja ryhmille sekä työyhteisöille. Sen lisäksi hän saa valmiuksia ohjata työyhteisöjen toimijuuden vahvistumiseen ja hyvinvointiin liittyviä valmennuksia. Koulutuskokonaisuudessa osallistuja saa myös ID Valmentajapätevyyden, jotka antaa työvälineitä henkilöstön ohjaamiseen ja työskentelyyn identiteettiä, työrooleja, ammatillisuutta ja työyhteisöä vahvistavalla tavalla. 2. KOULUTUKSEEN HAKU 2.1. Hakuajat Koulutukseen voi hakea hakulomakkeen kautta. Hakulomakkeen saa lähettämällä pyyntö osoitteeseen 2.2. Hakuehdot Edellytykset koulutukseen hakemiselle - soveltuva ammatillinen tutkinto (opisto, korkeakoulu) - vähintään 5 vuoden työkokemus - mahdollisuus toimia työnohjaajana koulutuksen aikana 4

6 - eduksi vankka työelämän tuntemus, elämänkokemus, tiedollinen laajaalaisuus ja kokemus työnohjattavana olosta - kokemus omasta perustyön työnohjauksesta hankitaan koulutuksen aikana, ja aiemmin hankittu työnohjaus voidaan harkintaa käyttäen hyväksilukea puolen vuoden ajalta ennen kulutuksen alkua, työnohjaajan täytyy olla koulutuksen järjestäjän hyväksymä - halu ja innokkuus toimia myös valmennuksellisissa tehtävissä 2.3. Valintaprosessi Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake, jonka saa pyynnöstä osoitteesta Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan hakuajan umpeuduttua haastatteluun, jossa arvioidaan yhdessä hakijan kanssa opiskelun edellytykset ja mahdollisuudet. Opiskelijat valitaan haastattelujen pohjalta mennessä. Opiskelijavalinnoista on mahdollisuus tehdä valitus, joka käsitellään koulutuksen ohjausryhmässä KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3.1. Opinto-oikeusaika ja opintojen toteutusaika Koulutus sijoittuu kahdelle vuodelle. Koulutuksen orientaatiojakso pidetään Kokonaisuus toteutetaan vuosien 2015 ja 2017 aikana, viimeinen koulutusjakso pidetään helmikuussa Kokonaisuus kestää yhteensä siis noin 2 vuotta. Koulutukseen valituilla on opinto-oikeus saakka Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Koulutus koostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, yksilö- ja pienryhmänä toteutettavista oppimistehtävistä, työnohjaus- ja työyhteisövalmennusharjoittelusta sekä pienryhmätyönohjauksesta. Koulutus on luonteeltaan prosessikoulutus, jossa yhteinen vuorovaikutukseen perustuva reflektointi ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa. Koulutuksessa käytetään ja opitaan toiminnallisia menetelmiä työnohjauksen tueksi. Koulutuksen kontaktipäiviä on yhteensä 31 päivää (ei sisällä koulutustyönohjausta). Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista aktiivisesti prosessikoulutuksen eri osa-alueisiin ja kontaktiopetukseen. Sen lisäksi edellytyksenä ovat - portfolion tekeminen sovitusti - osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 200 h verran sovitusti - oppimis- ja arviointitehtävien tekeminen sovitusti - osallistuminen koulutustyönohjaukseen vähintään 50 h verran koulutuksen aikana 5

7 - toimiminen työnohjaajana vähintään 80 h koulutuksen aikana ja siitä raportointi ja vähintään 20 h työyhteisöjen valmentajana - oman perustyöhön liittyvän työnohjauksen suorittaminen sovitusti Portfolion hyväksymisen edellytykset, portfolio sisältää seuraavat - sovitut oppimistehtävät - muu oma aineisto - portfolion itsearviointi - mentorin arviointi portfoliosta Lisäksi portfoliossa osallistuja - on muotoillut ja työstänyt annettuja oppimistehtäviä - on valinnut erilaisia etenemisstrategioita tiedon ja omien näkemysten tuottamisessa - on käyttänyt näkemysten muodostamisessa sekä kokemuksellista että teoreettista tietoa - on osoittanut ajattelun ja reflektoinnin taitoja tutkimalla ja prosessoimalla omia arvoja, uskomuksia ja näkemyksiä - on seurannut ja analysoinut omia kokemuksiaan, kasvuaan ja kehitystään - on kytkenyt ja arvioinut sisällöllisiä teemoja osana omaa käytännön toimintaa ja sen kehittämistä - on tehnyt itsearviointia, osoittanut itsearviointivalmiutta sekä arvioinut työnohjaajana kehittymistään - on osoittanut luovaa, innovatiivista ja uutta etsivää lähestymistapaa omassa työskentelyssä 3.3. Koulutuksen aikana tapahtuva arviointi Osana koulutuksen laatua on jatkuva monitahoinen arviointityö. Koulutuksen ajan opiskelijat tekevät jatkuvaa itsearviointia, joka koskee omaa oppimista ja ammatillista kasvua sekä ryhmäprosessin arviointia. Koulutuksessa edellytetään omakohtaista sitoutumista ja itselähtöistä motivaatiota. Arviointia toteutetaan mm. työnohjauksessa, lähiopetuspäivien aikana, kirjallisissa välitehtävissä, lopputyössä (portfolio) sekä siihen sisältyvässä oppimispäiväkirjassa. Opiskelijat työstävät myös muilta (mm. kurssitoverit, työkaverit, työnohjattavat, opettajat) saamaansa palautetta. Opiskelijat itsearvioivat henkilökohtaisen soveltuvuuttaan ja mahdollisuuksiaan eri tilanteissa Koulutuspäivien korvattavuus Läsnäolo kontaktipäivissä on edellytys opintojen suorittamiselle. Jos kuitenkin osallistuminen estyy pakottavista syistä, on mahdollista korvata kouluttajan kanssa sovituilla lisätehtävillä tai muilla erikseen sovittavilla tavoilla. 6

8 3.5. Koulutuksen toteuttaja ja vastuukouluttajat Koulutuksen toteuttajana on ID Mahlakaarto oy. Yritys on perustettu 2010 ja sillä on vankka kokemus työskentelystä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden kehittymisen parissa. Kouluttajaorganisaation toiminnan ja opetuksen laadun varmistamisen tueksi koulutukseen perustetaan ohjausryhmä. Koulutuksen vastuukouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell. FT, THM, PDO, työnohjaaja, valmentaja, Salme Mahlakaarrolla on laaja koulutus ja kokemus työnohjauksesta ja ID valmennuksista. Hän on peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Salme on toiminut työnohjaajien kouluttajana, työnohjaajien täydennyskouluttajana, työnohjaajien työnohjaajana sekä antanut työnohjausta niin yksilöille, ryhmille kuin työyhteisöille erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Lisäksi hän on kouluttanut ja valmentanut laajasti työelämän eri toimijoita, toiminut työyhteisöjen kehittäjänä sekä opettajien pedagogisena kouluttajana yli 20 vuoden aikana. Salme on myös tehnyt tutkimus- ja kehitystyötä erityisalueenaan työidentiteetin vahvistaminen ja voimauttavan työyhteisön rakentaminen. Väitöskirjajatyön jälkeen hän ollut kehittämässä ID valmennuksia Suomen työsuojelurahaston ja Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Psykologi, psykodraamaohjaaja (CP), ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti (ET), psykodraamakouluttaja (TEP), Tuula Grandell on toiminut psykologina, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja toiminnallisen- ja psykodraamamenetelmien opettajana yli 20 vuoden ajan. Hän on antanut työnohjausta yksilöille, työryhmille ja ammattiryhmille. Tuula on erikoistunut jungilaisen psykologian ja morenolaisen ajattelun yhdistämiseen. Hän on toiminut psykodraamamenetelmien peruskoulutuksen ja tutkintoihin johtavan koulutuksen opetuksessa vuodesta 2002 lähtien. Tämän jälkeen hän on toiminut Suomen Morenoinstituutin johtajana ja pääkouluttajana vuodesta 2006 lähtien. Työnohjausharjoittelun ohjaajina (koulutustyönohjaus) toimivat kokeneet työnohjaajat, joilla on erityistaitoja koskien koulutuksen viitekehystä Opetuksen toteutuspaikka Koulutuksen kontaktipäivät pidetään Tampereen Kehräsaaressa (A-rappu, 3. krs). Opiskelijat hoitavat itsenäisesti koulutuksen aikana antamansa työnohjauksen järjestelyt. Koulutuksen aikana on käytössä myös sähköinen oppimisympäristö. 4. OPETUSSUUNNITELMAN JA OPINTOJEN RAKENNE 4.1. Aikataulukuvaus Koulutus toteutetaan vuosina , niin että koulutuksen orientaatiojakso pidetään Kokonaisuus jatkuu vuosien 2015 ja 2017 aikana kestää yhteensä n. 2 vuotta. Kontaktiopetus toteutetaan n. 1,5 kk:n välein. Kontaktiopinnot 1 4 toteutetaan päivän kokonaisuuksina, paitsi päätösjakso, joka on 3 päivää. Kukin päivä on kahdeksan koulutustunnin mittainen, ja kontaktipäiviä on yhteensä 31. Koulutuksen kokonaisprosessi rakentuu siten, että ensimmäisenä opiskeluvuotena keskitytään erityisesti tiedollisen ja kokemuksellisen tietoaineksen sekä oman identiteetin 7

9 vahvistamiseen. Toiselle vuodelle sijoittuvat opiskelijan työohjausharjoittelu, valmennukset, koulutustyönohjaus, metodiopinnot ja lopputyö. ID Jakson nimi Ajankohta Opintopisteet 1. Työnohjauksen perusteet ja käytännöt 5-8/ op 2. Identiteettityö työnohjaajan ja ID valmentajan työkenttänä 2.1. Identiteetti, työidentiteetti ja toimijuus kevät- syksy2015 syksy /2015 yhteensä 15 op 5 op 2.2. Työnohjaajan ja ID valmentajan oma tarinallinen identiteetti 2.3. Työnohjaajan ja ID valmentajan roolit oppimisen ohjaajana ja muutosagenttina 5-8/ op 8-10/ op 3. Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana syksy 2015 yhteensä 12 op 3.1. Identiteetti ja toimintaympäristö muuttuvassa työelämässä 3.2. Toimijuuden vahvistuminen ja voimauttavan työyhteisön perusrakenteet 3.3. Johtajaidentiteetti ja organisaation johtajuuskulttuuri 9-10/ op 11 12/ op 1-3/ op 4. Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit syksy 2016 yhteensä 10 op 4.1. Työnohjaajan ja ID valmentajan työmenetelmät 4.2. Työyhteisön voimaantumisen ja työidentiteetin vahvistamisen menetelmät 5. Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely 8-10/ op 10-12/ op op 6. Koulutustyönohjaus 3-10/ op 7. Työnohjausharjoittelu 3-12/ op 8

10 8. Omaan perustyöhön saatu työnohjaus op 9. Luova työ (koostava lopputyö portfoliona) Yhteensä 1-2/ op 66 op 5. OPINTOJAKSOJEN KUVAUS 5.1. Jakso 1: Työnohjauksen perusteet ja käytännöt Tavoitteet Kokonaisuuden jälkeen opiskelija hahmottaa työnohjauksen ja ID valmennuksen perustehtävän ja perustan työelämässä sekä niiden toteuttamisen ehdot ja muodot Sisältö Kokonaisuudessa perehdytään työnohjauksen historiaan ja positioon työelämässä, työnohjauksen käsitteisiin ja teoreettisiin viitekehyksiin, työnohjaajan perustehtävään, etiikkaan ja toteuttamiseen. Kokonaisuutta rikastetaan ID valmennuksen käsitteistön avulla Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajana toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 2: Identiteettityö työnohjaajan työkenttänä Tavoitteet Kokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa tarkastella yksilön identiteettiä monipuolisesti syvällisesti elämän eri vaiheiden kautta sekä tukea identiteetin kasvua ja toimijuuden vahvistumista työelämässä. Opiskelijalla on myös vahva yhteys oman identiteetin eri puolten tiedostamiseen ja kasvuun sekä roolitietoisuus työnohjaajana ja valmentajana toimimiseen. 9

11 Sisältö Toinen jakso koostuu kolmesta teemasta: I. Identiteetti, työidentiteetti ja toimijuus II. III. Työnohjaajan ja ID valmentajan oma tarinallinen identiteetti Työnohjaajan ja ID valmentajan roolit oppimisen ohjaajana ja muutosagenttina Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 3: Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija ymmärtää organisaation dynamiikkaa ja osaa työnohjauksen ja valmennuksen keinoin tukea organisaation voimautumista Sisältö Kolmas jakso koostuu kolmesta teemasta: I. Identiteetti ja toimintaympäristö muuttuvassa työelämässä II. III. Toimijuuden vahvistuminen ja voimauttavan työyhteisön perusrakenteet Johtajaidentiteetti ja organisaation johtajuuskulttuuri Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, yksilöllinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien suorittamista Kouluttaja 10

12 Kouluttajana toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell sekä vierailevat luennoitsijat Jakso 4: Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija osaa käyttää sekä ohjauksellisia että valmentavia metodeja sekä yksilön, ryhmien että työyhteisöjen kanssa. Opiskelija saa myös valmiuksia käyttää toiminnallisia menetelmiä ja ID-menetelmiä työnohjauksen ja valmennuksen tukena Sisältö Kolmas jakso koostuu kahdesta teemasta: I. Työnohjaajan ja ID valmentajan työmenetelmät II. Työyhteisön voimaantumisen ja työidentiteetin vahvistamisen menetelmät, joka sisältää työyhteisössä toteutetun ID valmennuksen Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, toiminnalliset harjoitteet, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen, osallistavien menetelmien harjoittelua pienryhmissä ja yhden valmennuksen vetämistä valitulle kohderyhmälle Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 5: Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija omaa aihealueiden keskeisen tiedon ja osaa soveltaa sen antamaa tietopääomaa omassa työssään Sisältö Kokonaisuudessa perehdytään laajasti työnohjausta, organisaation ja työyhteisön identiteettityötä ja toimijuutta tukevaan kirjallisuuteen. Vertaisryhmätyöskentelyä hyödynnetään kirjallisuuden prosessoinnissa ja hyödyntämisessä koulutusprosessissa. Kirjallisuuden kokonaisuudesta sovitaan kunkin oppijakson yhteydessä erikseen Opiskelumenetelmät 11

13 Jakson opiskelumenetelminä ovat yksilöllinen ja vertaisryhmätyöskentely Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuteen liittyvien oppimistehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 6: Koulutustyönohjaus Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelijalla on yhdessä pienryhmän kanssa käyty työnohjauksen prosessi, joka tukee työnohjaajaksi kasvua ja jossa yhdessä reflektoiden saa valmiuksia työnohjausprosessin ohjaamiseen ja arviointiin Sisältö Opiskelija saa työnohjaajana toimimiseen koulutustyönohjausta, jota toteutetaan pienryhmissä Opiskelumenetelmät Työskentely pienryhmissä koulutustyönohjaajan ohjaamana Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Osallistuminen koulutustyönohjaukseen vähintään 50 tunnin verran ja annettujen reflektiotehtävien suorittaminen Kouluttaja Koulutustyönohjaajina toimivat alan pitkää ja laaja-alaista kokemusta omaavat työnohjaajat, jotka sovitaan koulutuksen alkaessa Jakso 7: Työnohjausharjoittelu Tavoitteet Jaksolla opiskelija saa kokemuksen työnohjausprosessista ja sen ohjaamisesta. Harjoitteluprosessin aikana opiskelija saa tukea harjoitteluunsa Sisältö Opiskelija toimii yksilö- ja ryhmämuotoisen työnohjauksen ohjaajana sekä reflektoi ja raportoi omaa toimintaansa ja työnohjausprosessin etenemistä. 12

14 Opiskelumenetelmät Työnohjaus ja sen raportointi portfolioon, vertaishavainnointi Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Työnohjauksen tarjoaminen vähintään 80 tunnin verran sekä sen reflektointi, vähintään 10 tuntia kokonaisuudesta suoritetaan vertaisarvioinnin avulla Kouluttaja Kouluttajana toimii Salme Mahlakaarto Jakso 8: Omaan perustyöhön saatu työnohjaus Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelijalla on omakohtainen kokemus ohjattavana olosta Sisältö Opiskelija osallistuu oman perustyönsä työnohjaukseen Opiskelumenetelmät Työnohjauksen menetelmät, arviointi portfolioon Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Osallistuminen vähintään 40 työnohjaustuntiin (á 45 min) Kouluttaja Työnohjaajana toimivalta edellytetään laajaa kokemusta työnohjaajana ja ID menetelmien tuntemusta Jakso 9: Luova työ Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää oman työnohjaajana ja ID valmentajana toimimisen kokonaisuuden ja kykenee toimimaan työnohjaajana ammattitaidon edellyttämällä tavalla sekä omaa ID valmennusvalmiuksia yksilöiden ja työyhteisöjen valmentajana Sisältö Koostava lopputyö rakentuu opiskelun ajalta työnohjaajaksi ja ID valmentajaksi kasvun prosessin ja oman käyttöteorian rakentumisen reflektiosta, kuvauksesta ja arvioinnista. 13

15 Portfolioon kootaan myös kaikki se aineisto ja oppimistehtävät, jota koulutusprosessi on tuottanut Opiskelumenetelmät Portfolion koostaminen koko koulutuksen ajan ja eri oppimiskokonaisuuksista koostetun aineiston muotoilu Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Portfoliotyö, joka täyttää koulutuksen kriteerit ks. kohta 3.2. Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell. 6. KOULUTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET Koulutuksen hinta on 5250 euroa + 24 % alv. Hinta sisältää koulutuksen kontaktipäivien sisällöt, prosessin johtamisen ja arvioinnin sekä keskeiset oppimismateriaalit (luennot, alustukset, monisteet) ja koulutustilat. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä koulutuksen aikana. Omaan perustyöhön liittyvän työnohjauksen ja koulutustyönohjauksen opiskelija maksaa erikseen ko. työnohjaajan hintojen mukaisesti. 7. KOULUTUKSEN EETTISET PERIAATTEET Koulutuksessa noudatetaan Suomen työnohjaajat ry:n työnohjauksen eettisiä periaatteita. Opiskelijoiden autonomiaa kunnioitetaan ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. 8. KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU Koulutuksen kontaktipäivät: Orientaatiopäivä Koulutuksen kontaktipäivien kokonaisuus ilmoitetaan hakuajan jälkeen

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta www.psyk.fi 1 2 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma

EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja 30op EASEL Coach Kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ryhmätyönohjaajakoulutus 70op

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA

HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA HYVINVOINTIVALMENTAJAKOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Hyvinvointivalmennushanke Salla 2008 2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Hyvinvointivalmennushanke ja malli... 3 1.2 Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena

Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena 2012 Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2012/ Tutkinnon perusteet 2009 Hyväksytty Johtokunnan kokouksessa 3/2012 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2003 2004

OPINTO-OPAS 2003 2004 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2003 2004 WWW.HUMAK.EDU 1 I N H I M I L L I S T Ä J A K U L T T U U R I S T A V U O R O V A I K U T U S T A Julkaisija Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, media-assistentin opetussuunnitelma

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, media-assistentin opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, media-assistentin opetussuunnitelma Audiovisuaalisen

Lisätiedot

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN Tutkielma Kapteeni Hannu Rentola Esiupseerikurssi 64 Ilmasotalinja Huhtikuu

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon, autonkuljettajan opetussuunnitelma

Logistiikan perustutkinnon, autonkuljettajan opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja Logistiikan perustutkinnon, autonkuljettajan opetussuunnitelma Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Logistiikan perustutkinnon

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Metsäalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Metsäalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri Metsien monikäytön koulutusohjelma, metsäluonnonhoitaja Metsäkonealan koulutusohjelma, metsäkoneenkuljettaja Metsäalan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot