Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä"

Transkriptio

1 Työnohjaaja- ja ID Valmentajakoulutus Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä ID Mahlakaarto Opetusohjelma (66 op)

2 Sisällysluettelo 1. OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS Opintojen kohderyhmät Koulutuksen tavoitteet Teoriatausta Pätevöityminen KOULUTUKSEEN HAKU Hakuajat Hakuehdot Valintaprosessi KOULUTUKSEN TOTEUTUS Opinto-oikeusaika ja opintojen toteutusaika Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Koulutuksen aikana tapahtuva arviointi Koulutuspäivien korvattavuus Koulutuksen toteuttaja ja vastuukouluttajat Opetuksen toteutuspaikka OPETUSSUUNNITELMAN JA OPINTOJEN RAKENNE Aikataulukuvaus OPINTOJAKSOJEN KUVAUS Jakso 1: Työnohjauksen perusteet ja käytännöt Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 2: Identiteettityö työnohjaajan työkenttänä Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 3: Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana Tavoitteet

3 Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 4: Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 5: Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 6: Koulutustyönohjaus Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 7: Työnohjausharjoittelu Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 8: Omaan perustyöhön saatu työnohjaus Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 9: Luova työ Tavoitteet Sisältö

4 Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja KOULUTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET KOULUTUKSEN EETTISET PERIAATTEET KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS 1.1. Opintojen kohderyhmät Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia työnohjaajana sekä identiteettityön tukijana ja työyhteisöjen kehittäjinä ja valmentajina. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erilaisissa ihmissuhdeammateissa toimivat henkilöt: esim. sosiaali- ja terveysala, opetusala, työterveyshuolto, erilaiset järjestöalan toimijat, hyvinvoinnin kehittäjät ja HR tehtävissä toimivat. Koulutukseen valitaan 16 henkilöä Koulutuksen tavoitteet Työnohjaaja ja ID valmentajakoulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille 1) tiedolliset, taidolliset ja henkiset valmiudet toimia työnohjaajana yksilöille, työyhteisölle, johdolle ja erilaisille ryhmille identiteettilähtöisesti sekä saada 2) valmennuksellisia työvälineitä vahvistaa toimijuutta ja hyvinvointia työyhteisöissä Teoriatausta Koulutus on rakennettu erityisesti identiteetti-, voimautumis- ja toimijuusteorioiden pohjalle. Läpäisevänä teemana on vahvistaa ihmisen, työyhteisön ja organisaation identiteettiä. Koulutuksessa sovelletaan viimeaikaista tutkimus- ja kokemustietoa muuttuvan työelämän tarpeista työidentiteettien, johtamisen ja työyhteisöjen toimijuuden vahvistamisessa. Koulutus huomioi toimintaympäristön erityispiirteet ja sen työn fokuksen ihmisten hyvinvoinnin tuottajana. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat suuntautumisnäkökulmat: I. Identiteettityö: Koulutuksessa painottuu erityisesti yksilön ja yhteisön identiteettityön merkitys voimaantumisen ja toimijuuden vahvistumisessa. Koulutuksessa tarkastellaan yksilön minän vahvistumista ja psyykkistä kehitystä elämänkaaren eri vaiheissa jungilainen psykologian ja morenolaisen ajattelun yhdistämisen sekä toimijuuden vahvistumisen pohjalta (life course agency, empowerment). Koulutuksessa hyödynnetään näitä näkökulmia ainutlaatuisella tavalla ensimmäisenä Suomessa. II. Narratiivisuus: Koulutuksessa hyödynnetään narratiivista ajattelua sekä yksilöllisten että yhteisöllisten kokemusten ja ilmiöiden ymmärtämisessä ja 3

5 tulkinnoissa. Narratiivista lähestymistapaa sovelletaan sekä yhteisöllisen että opetusportfolion rakentamisessa ja verkkotyöskentelyssä. Oman työnohjausorientaation kehittymisestä luodaan omakohtaista kertomusta ja tuetaan toisten kehityskertomusten rakentumista. Kertomusten kautta tuotetaan omaa identiteettiä työnohjaajana ja ID valmentajana. Myös muussa kokemusten sanoittamisessa tarinallisuuden näkökulmaa pidetään esillä. III. IV. Luovat ja toiminnalliset menetelmät: Koulutuksessa tarjotaan osallistujille mahdollisuus tutustua ja harjaantua kokemukselliseen oppimiseen ja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Draamaa ja erilaisia luovia menetelmiä opitaan ID-menetelmien näkökulmasta. ID-menetelmät ovat yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista reflektiota edistävät, eheyttävät, jäsentävät ja toiminnalliset työskentelytavat. Sen lisäksi niitä hyödynnetään osana koulutusta. Molemmat kouluttajat ovat perehtyneet laajasti toiminnallisten menetelmien käyttämiseen ja kouluttamiseen. Psykodynaamisuus ja systeemisyys: Koulutuksessa hyödynnetään sekä psykodynaamista ajattelua että systeemistä näkökulmaa osana yhteisö- ja organisaatiodynamiikan pohdintaa sekä sovelletaan niitä voimautumisen ja toimijuuden vahvistamisessa Pätevöityminen Koulutus täyttää työnohjaajakoulutuksen kriteerit (Story ry). Koulutus tukee työnohjaajaksi kasvamista ja antaa teoreettisen ja kokemuksellisen pohjan työnohjaajan työssä vaadittavan oman käyttöteorian ja menetelmien rakentamiseen. Koulutuksen käynyt henkilö on pätevä toimimaan työnohjaajana yksilöille ja ryhmille sekä työyhteisöille. Sen lisäksi hän saa valmiuksia ohjata työyhteisöjen toimijuuden vahvistumiseen ja hyvinvointiin liittyviä valmennuksia. Koulutuskokonaisuudessa osallistuja saa myös ID Valmentajapätevyyden, jotka antaa työvälineitä henkilöstön ohjaamiseen ja työskentelyyn identiteettiä, työrooleja, ammatillisuutta ja työyhteisöä vahvistavalla tavalla. 2. KOULUTUKSEEN HAKU 2.1. Hakuajat Koulutukseen voi hakea hakulomakkeen kautta. Hakulomakkeen saa lähettämällä pyyntö osoitteeseen 2.2. Hakuehdot Edellytykset koulutukseen hakemiselle - soveltuva ammatillinen tutkinto (opisto, korkeakoulu) - vähintään 5 vuoden työkokemus - mahdollisuus toimia työnohjaajana koulutuksen aikana 4

6 - eduksi vankka työelämän tuntemus, elämänkokemus, tiedollinen laajaalaisuus ja kokemus työnohjattavana olosta - kokemus omasta perustyön työnohjauksesta hankitaan koulutuksen aikana, ja aiemmin hankittu työnohjaus voidaan harkintaa käyttäen hyväksilukea puolen vuoden ajalta ennen kulutuksen alkua, työnohjaajan täytyy olla koulutuksen järjestäjän hyväksymä - halu ja innokkuus toimia myös valmennuksellisissa tehtävissä 2.3. Valintaprosessi Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake, jonka saa pyynnöstä osoitteesta Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan hakuajan umpeuduttua haastatteluun, jossa arvioidaan yhdessä hakijan kanssa opiskelun edellytykset ja mahdollisuudet. Opiskelijat valitaan haastattelujen pohjalta mennessä. Opiskelijavalinnoista on mahdollisuus tehdä valitus, joka käsitellään koulutuksen ohjausryhmässä KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3.1. Opinto-oikeusaika ja opintojen toteutusaika Koulutus sijoittuu kahdelle vuodelle. Koulutuksen orientaatiojakso pidetään Kokonaisuus toteutetaan vuosien 2015 ja 2017 aikana, viimeinen koulutusjakso pidetään helmikuussa Kokonaisuus kestää yhteensä siis noin 2 vuotta. Koulutukseen valituilla on opinto-oikeus saakka Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Koulutus koostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, yksilö- ja pienryhmänä toteutettavista oppimistehtävistä, työnohjaus- ja työyhteisövalmennusharjoittelusta sekä pienryhmätyönohjauksesta. Koulutus on luonteeltaan prosessikoulutus, jossa yhteinen vuorovaikutukseen perustuva reflektointi ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa. Koulutuksessa käytetään ja opitaan toiminnallisia menetelmiä työnohjauksen tueksi. Koulutuksen kontaktipäiviä on yhteensä 31 päivää (ei sisällä koulutustyönohjausta). Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista aktiivisesti prosessikoulutuksen eri osa-alueisiin ja kontaktiopetukseen. Sen lisäksi edellytyksenä ovat - portfolion tekeminen sovitusti - osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 200 h verran sovitusti - oppimis- ja arviointitehtävien tekeminen sovitusti - osallistuminen koulutustyönohjaukseen vähintään 50 h verran koulutuksen aikana 5

7 - toimiminen työnohjaajana vähintään 80 h koulutuksen aikana ja siitä raportointi ja vähintään 20 h työyhteisöjen valmentajana - oman perustyöhön liittyvän työnohjauksen suorittaminen sovitusti Portfolion hyväksymisen edellytykset, portfolio sisältää seuraavat - sovitut oppimistehtävät - muu oma aineisto - portfolion itsearviointi - mentorin arviointi portfoliosta Lisäksi portfoliossa osallistuja - on muotoillut ja työstänyt annettuja oppimistehtäviä - on valinnut erilaisia etenemisstrategioita tiedon ja omien näkemysten tuottamisessa - on käyttänyt näkemysten muodostamisessa sekä kokemuksellista että teoreettista tietoa - on osoittanut ajattelun ja reflektoinnin taitoja tutkimalla ja prosessoimalla omia arvoja, uskomuksia ja näkemyksiä - on seurannut ja analysoinut omia kokemuksiaan, kasvuaan ja kehitystään - on kytkenyt ja arvioinut sisällöllisiä teemoja osana omaa käytännön toimintaa ja sen kehittämistä - on tehnyt itsearviointia, osoittanut itsearviointivalmiutta sekä arvioinut työnohjaajana kehittymistään - on osoittanut luovaa, innovatiivista ja uutta etsivää lähestymistapaa omassa työskentelyssä 3.3. Koulutuksen aikana tapahtuva arviointi Osana koulutuksen laatua on jatkuva monitahoinen arviointityö. Koulutuksen ajan opiskelijat tekevät jatkuvaa itsearviointia, joka koskee omaa oppimista ja ammatillista kasvua sekä ryhmäprosessin arviointia. Koulutuksessa edellytetään omakohtaista sitoutumista ja itselähtöistä motivaatiota. Arviointia toteutetaan mm. työnohjauksessa, lähiopetuspäivien aikana, kirjallisissa välitehtävissä, lopputyössä (portfolio) sekä siihen sisältyvässä oppimispäiväkirjassa. Opiskelijat työstävät myös muilta (mm. kurssitoverit, työkaverit, työnohjattavat, opettajat) saamaansa palautetta. Opiskelijat itsearvioivat henkilökohtaisen soveltuvuuttaan ja mahdollisuuksiaan eri tilanteissa Koulutuspäivien korvattavuus Läsnäolo kontaktipäivissä on edellytys opintojen suorittamiselle. Jos kuitenkin osallistuminen estyy pakottavista syistä, on mahdollista korvata kouluttajan kanssa sovituilla lisätehtävillä tai muilla erikseen sovittavilla tavoilla. 6

8 3.5. Koulutuksen toteuttaja ja vastuukouluttajat Koulutuksen toteuttajana on ID Mahlakaarto oy. Yritys on perustettu 2010 ja sillä on vankka kokemus työskentelystä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden kehittymisen parissa. Kouluttajaorganisaation toiminnan ja opetuksen laadun varmistamisen tueksi koulutukseen perustetaan ohjausryhmä. Koulutuksen vastuukouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell. FT, THM, PDO, työnohjaaja, valmentaja, Salme Mahlakaarrolla on laaja koulutus ja kokemus työnohjauksesta ja ID valmennuksista. Hän on peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Salme on toiminut työnohjaajien kouluttajana, työnohjaajien täydennyskouluttajana, työnohjaajien työnohjaajana sekä antanut työnohjausta niin yksilöille, ryhmille kuin työyhteisöille erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Lisäksi hän on kouluttanut ja valmentanut laajasti työelämän eri toimijoita, toiminut työyhteisöjen kehittäjänä sekä opettajien pedagogisena kouluttajana yli 20 vuoden aikana. Salme on myös tehnyt tutkimus- ja kehitystyötä erityisalueenaan työidentiteetin vahvistaminen ja voimauttavan työyhteisön rakentaminen. Väitöskirjajatyön jälkeen hän ollut kehittämässä ID valmennuksia Suomen työsuojelurahaston ja Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Psykologi, psykodraamaohjaaja (CP), ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti (ET), psykodraamakouluttaja (TEP), Tuula Grandell on toiminut psykologina, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja toiminnallisen- ja psykodraamamenetelmien opettajana yli 20 vuoden ajan. Hän on antanut työnohjausta yksilöille, työryhmille ja ammattiryhmille. Tuula on erikoistunut jungilaisen psykologian ja morenolaisen ajattelun yhdistämiseen. Hän on toiminut psykodraamamenetelmien peruskoulutuksen ja tutkintoihin johtavan koulutuksen opetuksessa vuodesta 2002 lähtien. Tämän jälkeen hän on toiminut Suomen Morenoinstituutin johtajana ja pääkouluttajana vuodesta 2006 lähtien. Työnohjausharjoittelun ohjaajina (koulutustyönohjaus) toimivat kokeneet työnohjaajat, joilla on erityistaitoja koskien koulutuksen viitekehystä Opetuksen toteutuspaikka Koulutuksen kontaktipäivät pidetään Tampereen Kehräsaaressa (A-rappu, 3. krs). Opiskelijat hoitavat itsenäisesti koulutuksen aikana antamansa työnohjauksen järjestelyt. Koulutuksen aikana on käytössä myös sähköinen oppimisympäristö. 4. OPETUSSUUNNITELMAN JA OPINTOJEN RAKENNE 4.1. Aikataulukuvaus Koulutus toteutetaan vuosina , niin että koulutuksen orientaatiojakso pidetään Kokonaisuus jatkuu vuosien 2015 ja 2017 aikana kestää yhteensä n. 2 vuotta. Kontaktiopetus toteutetaan n. 1,5 kk:n välein. Kontaktiopinnot 1 4 toteutetaan päivän kokonaisuuksina, paitsi päätösjakso, joka on 3 päivää. Kukin päivä on kahdeksan koulutustunnin mittainen, ja kontaktipäiviä on yhteensä 31. Koulutuksen kokonaisprosessi rakentuu siten, että ensimmäisenä opiskeluvuotena keskitytään erityisesti tiedollisen ja kokemuksellisen tietoaineksen sekä oman identiteetin 7

9 vahvistamiseen. Toiselle vuodelle sijoittuvat opiskelijan työohjausharjoittelu, valmennukset, koulutustyönohjaus, metodiopinnot ja lopputyö. ID Jakson nimi Ajankohta Opintopisteet 1. Työnohjauksen perusteet ja käytännöt 5-8/ op 2. Identiteettityö työnohjaajan ja ID valmentajan työkenttänä 2.1. Identiteetti, työidentiteetti ja toimijuus kevät- syksy2015 syksy /2015 yhteensä 15 op 5 op 2.2. Työnohjaajan ja ID valmentajan oma tarinallinen identiteetti 2.3. Työnohjaajan ja ID valmentajan roolit oppimisen ohjaajana ja muutosagenttina 5-8/ op 8-10/ op 3. Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana syksy 2015 yhteensä 12 op 3.1. Identiteetti ja toimintaympäristö muuttuvassa työelämässä 3.2. Toimijuuden vahvistuminen ja voimauttavan työyhteisön perusrakenteet 3.3. Johtajaidentiteetti ja organisaation johtajuuskulttuuri 9-10/ op 11 12/ op 1-3/ op 4. Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit syksy 2016 yhteensä 10 op 4.1. Työnohjaajan ja ID valmentajan työmenetelmät 4.2. Työyhteisön voimaantumisen ja työidentiteetin vahvistamisen menetelmät 5. Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely 8-10/ op 10-12/ op op 6. Koulutustyönohjaus 3-10/ op 7. Työnohjausharjoittelu 3-12/ op 8

10 8. Omaan perustyöhön saatu työnohjaus op 9. Luova työ (koostava lopputyö portfoliona) Yhteensä 1-2/ op 66 op 5. OPINTOJAKSOJEN KUVAUS 5.1. Jakso 1: Työnohjauksen perusteet ja käytännöt Tavoitteet Kokonaisuuden jälkeen opiskelija hahmottaa työnohjauksen ja ID valmennuksen perustehtävän ja perustan työelämässä sekä niiden toteuttamisen ehdot ja muodot Sisältö Kokonaisuudessa perehdytään työnohjauksen historiaan ja positioon työelämässä, työnohjauksen käsitteisiin ja teoreettisiin viitekehyksiin, työnohjaajan perustehtävään, etiikkaan ja toteuttamiseen. Kokonaisuutta rikastetaan ID valmennuksen käsitteistön avulla Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajana toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 2: Identiteettityö työnohjaajan työkenttänä Tavoitteet Kokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa tarkastella yksilön identiteettiä monipuolisesti syvällisesti elämän eri vaiheiden kautta sekä tukea identiteetin kasvua ja toimijuuden vahvistumista työelämässä. Opiskelijalla on myös vahva yhteys oman identiteetin eri puolten tiedostamiseen ja kasvuun sekä roolitietoisuus työnohjaajana ja valmentajana toimimiseen. 9

11 Sisältö Toinen jakso koostuu kolmesta teemasta: I. Identiteetti, työidentiteetti ja toimijuus II. III. Työnohjaajan ja ID valmentajan oma tarinallinen identiteetti Työnohjaajan ja ID valmentajan roolit oppimisen ohjaajana ja muutosagenttina Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 3: Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija ymmärtää organisaation dynamiikkaa ja osaa työnohjauksen ja valmennuksen keinoin tukea organisaation voimautumista Sisältö Kolmas jakso koostuu kolmesta teemasta: I. Identiteetti ja toimintaympäristö muuttuvassa työelämässä II. III. Toimijuuden vahvistuminen ja voimauttavan työyhteisön perusrakenteet Johtajaidentiteetti ja organisaation johtajuuskulttuuri Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, yksilöllinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien suorittamista Kouluttaja 10

12 Kouluttajana toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell sekä vierailevat luennoitsijat Jakso 4: Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija osaa käyttää sekä ohjauksellisia että valmentavia metodeja sekä yksilön, ryhmien että työyhteisöjen kanssa. Opiskelija saa myös valmiuksia käyttää toiminnallisia menetelmiä ja ID-menetelmiä työnohjauksen ja valmennuksen tukena Sisältö Kolmas jakso koostuu kahdesta teemasta: I. Työnohjaajan ja ID valmentajan työmenetelmät II. Työyhteisön voimaantumisen ja työidentiteetin vahvistamisen menetelmät, joka sisältää työyhteisössä toteutetun ID valmennuksen Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, toiminnalliset harjoitteet, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen, osallistavien menetelmien harjoittelua pienryhmissä ja yhden valmennuksen vetämistä valitulle kohderyhmälle Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 5: Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija omaa aihealueiden keskeisen tiedon ja osaa soveltaa sen antamaa tietopääomaa omassa työssään Sisältö Kokonaisuudessa perehdytään laajasti työnohjausta, organisaation ja työyhteisön identiteettityötä ja toimijuutta tukevaan kirjallisuuteen. Vertaisryhmätyöskentelyä hyödynnetään kirjallisuuden prosessoinnissa ja hyödyntämisessä koulutusprosessissa. Kirjallisuuden kokonaisuudesta sovitaan kunkin oppijakson yhteydessä erikseen Opiskelumenetelmät 11

13 Jakson opiskelumenetelminä ovat yksilöllinen ja vertaisryhmätyöskentely Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuteen liittyvien oppimistehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 6: Koulutustyönohjaus Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelijalla on yhdessä pienryhmän kanssa käyty työnohjauksen prosessi, joka tukee työnohjaajaksi kasvua ja jossa yhdessä reflektoiden saa valmiuksia työnohjausprosessin ohjaamiseen ja arviointiin Sisältö Opiskelija saa työnohjaajana toimimiseen koulutustyönohjausta, jota toteutetaan pienryhmissä Opiskelumenetelmät Työskentely pienryhmissä koulutustyönohjaajan ohjaamana Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Osallistuminen koulutustyönohjaukseen vähintään 50 tunnin verran ja annettujen reflektiotehtävien suorittaminen Kouluttaja Koulutustyönohjaajina toimivat alan pitkää ja laaja-alaista kokemusta omaavat työnohjaajat, jotka sovitaan koulutuksen alkaessa Jakso 7: Työnohjausharjoittelu Tavoitteet Jaksolla opiskelija saa kokemuksen työnohjausprosessista ja sen ohjaamisesta. Harjoitteluprosessin aikana opiskelija saa tukea harjoitteluunsa Sisältö Opiskelija toimii yksilö- ja ryhmämuotoisen työnohjauksen ohjaajana sekä reflektoi ja raportoi omaa toimintaansa ja työnohjausprosessin etenemistä. 12

14 Opiskelumenetelmät Työnohjaus ja sen raportointi portfolioon, vertaishavainnointi Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Työnohjauksen tarjoaminen vähintään 80 tunnin verran sekä sen reflektointi, vähintään 10 tuntia kokonaisuudesta suoritetaan vertaisarvioinnin avulla Kouluttaja Kouluttajana toimii Salme Mahlakaarto Jakso 8: Omaan perustyöhön saatu työnohjaus Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelijalla on omakohtainen kokemus ohjattavana olosta Sisältö Opiskelija osallistuu oman perustyönsä työnohjaukseen Opiskelumenetelmät Työnohjauksen menetelmät, arviointi portfolioon Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Osallistuminen vähintään 40 työnohjaustuntiin (á 45 min) Kouluttaja Työnohjaajana toimivalta edellytetään laajaa kokemusta työnohjaajana ja ID menetelmien tuntemusta Jakso 9: Luova työ Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää oman työnohjaajana ja ID valmentajana toimimisen kokonaisuuden ja kykenee toimimaan työnohjaajana ammattitaidon edellyttämällä tavalla sekä omaa ID valmennusvalmiuksia yksilöiden ja työyhteisöjen valmentajana Sisältö Koostava lopputyö rakentuu opiskelun ajalta työnohjaajaksi ja ID valmentajaksi kasvun prosessin ja oman käyttöteorian rakentumisen reflektiosta, kuvauksesta ja arvioinnista. 13

15 Portfolioon kootaan myös kaikki se aineisto ja oppimistehtävät, jota koulutusprosessi on tuottanut Opiskelumenetelmät Portfolion koostaminen koko koulutuksen ajan ja eri oppimiskokonaisuuksista koostetun aineiston muotoilu Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Portfoliotyö, joka täyttää koulutuksen kriteerit ks. kohta 3.2. Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell. 6. KOULUTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET Koulutuksen hinta on 5250 euroa + 24 % alv. Hinta sisältää koulutuksen kontaktipäivien sisällöt, prosessin johtamisen ja arvioinnin sekä keskeiset oppimismateriaalit (luennot, alustukset, monisteet) ja koulutustilat. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä koulutuksen aikana. Omaan perustyöhön liittyvän työnohjauksen ja koulutustyönohjauksen opiskelija maksaa erikseen ko. työnohjaajan hintojen mukaisesti. 7. KOULUTUKSEN EETTISET PERIAATTEET Koulutuksessa noudatetaan Suomen työnohjaajat ry:n työnohjauksen eettisiä periaatteita. Opiskelijoiden autonomiaa kunnioitetaan ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. 8. KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU Koulutuksen kontaktipäivät: Orientaatiopäivä Koulutuksen kontaktipäivien kokonaisuus ilmoitetaan hakuajan jälkeen

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 www.salibandy.net Valmentajakoulutus / tasot I-III Perusteet / tavoitteet TIETÄÄ YMMÄRTÄÄ Sähköinen oppimisympäristö

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Katri Vataja HTT.

Katri Vataja HTT. Katri Vataja HTT katri.vataja@gmail.com Näkökulmani kehittävään arviointiin Projektit Hankkeet Johtamisen kehittäminen Strategiatyö Työyhteisökehittäminen Kehi%ävä arvioin- työyhteisössä MITÄ? Arviointiprosesseja

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä 7.10.2011 Marjatta Pakkanen Kasvatustieteilijän toimintakenttä Hallintoon liittyvät tehtävät (henkilöstöhallinto) Suunnittelutehtävät Opettaminen ja ohjaustehtävät Tutkimuksen tekeminen ja tutkimustuloksista

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen korkeakoulussa: KAMU-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli Mai Salmenkangas, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu KANTU-päivät 13.2.2015 Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan?

Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan? Miksi erikoistumisopintoja akkreditoidaan? Erikoistumisopintolautakunnan pj. Professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopisto Erikoistumisopintojen kehittämispäivä 25.9.2001 Suomen akatemian auditorio, Vilhovuorenkatu

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä. Tytti Tenhula

Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä. Tytti Tenhula Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä Tytti Tenhula 27.4.2001 portare kantaa folia lehti Portfolio suom. ansiokansio, kasvun kansio, oppimissalkku... Miksi portfoliotyötä? Oman

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Koordinaattoritapaaminen 26.5.2008 Paasitorni, Helsinki Päivi-Katriina Juutilainen Ohjauksen koulutus Koulutuksen laaja-alaisena tavoitteena kehittää toimintamalleja verkostoyhteistyön

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Opetuksen toteutus työelämäyhteydessä II (11/2012 12/2014) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK) Ryhmä: YPT/SOK21 Sisältö

Lisätiedot

miestyön osaamiskeskus

miestyön osaamiskeskus miestyön osaamiskeskus 1 Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä sekä vahvistaa eri toimijoiden osaamista

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot