Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä"

Transkriptio

1 Työnohjaaja- ja ID Valmentajakoulutus Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä ID Mahlakaarto Opetusohjelma (66 op)

2 Sisällysluettelo 1. OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS Opintojen kohderyhmät Koulutuksen tavoitteet Teoriatausta Pätevöityminen KOULUTUKSEEN HAKU Hakuajat Hakuehdot Valintaprosessi KOULUTUKSEN TOTEUTUS Opinto-oikeusaika ja opintojen toteutusaika Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Koulutuksen aikana tapahtuva arviointi Koulutuspäivien korvattavuus Koulutuksen toteuttaja ja vastuukouluttajat Opetuksen toteutuspaikka OPETUSSUUNNITELMAN JA OPINTOJEN RAKENNE Aikataulukuvaus OPINTOJAKSOJEN KUVAUS Jakso 1: Työnohjauksen perusteet ja käytännöt Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 2: Identiteettityö työnohjaajan työkenttänä Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 3: Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana Tavoitteet

3 Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 4: Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 5: Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 6: Koulutustyönohjaus Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 7: Työnohjausharjoittelu Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 8: Omaan perustyöhön saatu työnohjaus Tavoitteet Sisältö Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja Jakso 9: Luova työ Tavoitteet Sisältö

4 Opiskelumenetelmät Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Kouluttaja KOULUTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET KOULUTUKSEN EETTISET PERIAATTEET KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS 1.1. Opintojen kohderyhmät Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat toimia työnohjaajana sekä identiteettityön tukijana ja työyhteisöjen kehittäjinä ja valmentajina. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erilaisissa ihmissuhdeammateissa toimivat henkilöt: esim. sosiaali- ja terveysala, opetusala, työterveyshuolto, erilaiset järjestöalan toimijat, hyvinvoinnin kehittäjät ja HR tehtävissä toimivat. Koulutukseen valitaan 16 henkilöä Koulutuksen tavoitteet Työnohjaaja ja ID valmentajakoulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille 1) tiedolliset, taidolliset ja henkiset valmiudet toimia työnohjaajana yksilöille, työyhteisölle, johdolle ja erilaisille ryhmille identiteettilähtöisesti sekä saada 2) valmennuksellisia työvälineitä vahvistaa toimijuutta ja hyvinvointia työyhteisöissä Teoriatausta Koulutus on rakennettu erityisesti identiteetti-, voimautumis- ja toimijuusteorioiden pohjalle. Läpäisevänä teemana on vahvistaa ihmisen, työyhteisön ja organisaation identiteettiä. Koulutuksessa sovelletaan viimeaikaista tutkimus- ja kokemustietoa muuttuvan työelämän tarpeista työidentiteettien, johtamisen ja työyhteisöjen toimijuuden vahvistamisessa. Koulutus huomioi toimintaympäristön erityispiirteet ja sen työn fokuksen ihmisten hyvinvoinnin tuottajana. Koulutuksessa huomioidaan erityisesti seuraavat suuntautumisnäkökulmat: I. Identiteettityö: Koulutuksessa painottuu erityisesti yksilön ja yhteisön identiteettityön merkitys voimaantumisen ja toimijuuden vahvistumisessa. Koulutuksessa tarkastellaan yksilön minän vahvistumista ja psyykkistä kehitystä elämänkaaren eri vaiheissa jungilainen psykologian ja morenolaisen ajattelun yhdistämisen sekä toimijuuden vahvistumisen pohjalta (life course agency, empowerment). Koulutuksessa hyödynnetään näitä näkökulmia ainutlaatuisella tavalla ensimmäisenä Suomessa. II. Narratiivisuus: Koulutuksessa hyödynnetään narratiivista ajattelua sekä yksilöllisten että yhteisöllisten kokemusten ja ilmiöiden ymmärtämisessä ja 3

5 tulkinnoissa. Narratiivista lähestymistapaa sovelletaan sekä yhteisöllisen että opetusportfolion rakentamisessa ja verkkotyöskentelyssä. Oman työnohjausorientaation kehittymisestä luodaan omakohtaista kertomusta ja tuetaan toisten kehityskertomusten rakentumista. Kertomusten kautta tuotetaan omaa identiteettiä työnohjaajana ja ID valmentajana. Myös muussa kokemusten sanoittamisessa tarinallisuuden näkökulmaa pidetään esillä. III. IV. Luovat ja toiminnalliset menetelmät: Koulutuksessa tarjotaan osallistujille mahdollisuus tutustua ja harjaantua kokemukselliseen oppimiseen ja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Draamaa ja erilaisia luovia menetelmiä opitaan ID-menetelmien näkökulmasta. ID-menetelmät ovat yksilön ja yhteisön identiteettiä vahvistavia erilaisia yhteistoiminnallisia ryhmä- ja yksilötyöskentelymenetelmiä. Niille on ominaista reflektiota edistävät, eheyttävät, jäsentävät ja toiminnalliset työskentelytavat. Sen lisäksi niitä hyödynnetään osana koulutusta. Molemmat kouluttajat ovat perehtyneet laajasti toiminnallisten menetelmien käyttämiseen ja kouluttamiseen. Psykodynaamisuus ja systeemisyys: Koulutuksessa hyödynnetään sekä psykodynaamista ajattelua että systeemistä näkökulmaa osana yhteisö- ja organisaatiodynamiikan pohdintaa sekä sovelletaan niitä voimautumisen ja toimijuuden vahvistamisessa Pätevöityminen Koulutus täyttää työnohjaajakoulutuksen kriteerit (Story ry). Koulutus tukee työnohjaajaksi kasvamista ja antaa teoreettisen ja kokemuksellisen pohjan työnohjaajan työssä vaadittavan oman käyttöteorian ja menetelmien rakentamiseen. Koulutuksen käynyt henkilö on pätevä toimimaan työnohjaajana yksilöille ja ryhmille sekä työyhteisöille. Sen lisäksi hän saa valmiuksia ohjata työyhteisöjen toimijuuden vahvistumiseen ja hyvinvointiin liittyviä valmennuksia. Koulutuskokonaisuudessa osallistuja saa myös ID Valmentajapätevyyden, jotka antaa työvälineitä henkilöstön ohjaamiseen ja työskentelyyn identiteettiä, työrooleja, ammatillisuutta ja työyhteisöä vahvistavalla tavalla. 2. KOULUTUKSEEN HAKU 2.1. Hakuajat Koulutukseen voi hakea hakulomakkeen kautta. Hakulomakkeen saa lähettämällä pyyntö osoitteeseen 2.2. Hakuehdot Edellytykset koulutukseen hakemiselle - soveltuva ammatillinen tutkinto (opisto, korkeakoulu) - vähintään 5 vuoden työkokemus - mahdollisuus toimia työnohjaajana koulutuksen aikana 4

6 - eduksi vankka työelämän tuntemus, elämänkokemus, tiedollinen laajaalaisuus ja kokemus työnohjattavana olosta - kokemus omasta perustyön työnohjauksesta hankitaan koulutuksen aikana, ja aiemmin hankittu työnohjaus voidaan harkintaa käyttäen hyväksilukea puolen vuoden ajalta ennen kulutuksen alkua, työnohjaajan täytyy olla koulutuksen järjestäjän hyväksymä - halu ja innokkuus toimia myös valmennuksellisissa tehtävissä 2.3. Valintaprosessi Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake, jonka saa pyynnöstä osoitteesta Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan hakuajan umpeuduttua haastatteluun, jossa arvioidaan yhdessä hakijan kanssa opiskelun edellytykset ja mahdollisuudet. Opiskelijat valitaan haastattelujen pohjalta mennessä. Opiskelijavalinnoista on mahdollisuus tehdä valitus, joka käsitellään koulutuksen ohjausryhmässä KOULUTUKSEN TOTEUTUS 3.1. Opinto-oikeusaika ja opintojen toteutusaika Koulutus sijoittuu kahdelle vuodelle. Koulutuksen orientaatiojakso pidetään Kokonaisuus toteutetaan vuosien 2015 ja 2017 aikana, viimeinen koulutusjakso pidetään helmikuussa Kokonaisuus kestää yhteensä siis noin 2 vuotta. Koulutukseen valituilla on opinto-oikeus saakka Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Koulutus koostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, yksilö- ja pienryhmänä toteutettavista oppimistehtävistä, työnohjaus- ja työyhteisövalmennusharjoittelusta sekä pienryhmätyönohjauksesta. Koulutus on luonteeltaan prosessikoulutus, jossa yhteinen vuorovaikutukseen perustuva reflektointi ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa. Koulutuksessa käytetään ja opitaan toiminnallisia menetelmiä työnohjauksen tueksi. Koulutuksen kontaktipäiviä on yhteensä 31 päivää (ei sisällä koulutustyönohjausta). Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista aktiivisesti prosessikoulutuksen eri osa-alueisiin ja kontaktiopetukseen. Sen lisäksi edellytyksenä ovat - portfolion tekeminen sovitusti - osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 200 h verran sovitusti - oppimis- ja arviointitehtävien tekeminen sovitusti - osallistuminen koulutustyönohjaukseen vähintään 50 h verran koulutuksen aikana 5

7 - toimiminen työnohjaajana vähintään 80 h koulutuksen aikana ja siitä raportointi ja vähintään 20 h työyhteisöjen valmentajana - oman perustyöhön liittyvän työnohjauksen suorittaminen sovitusti Portfolion hyväksymisen edellytykset, portfolio sisältää seuraavat - sovitut oppimistehtävät - muu oma aineisto - portfolion itsearviointi - mentorin arviointi portfoliosta Lisäksi portfoliossa osallistuja - on muotoillut ja työstänyt annettuja oppimistehtäviä - on valinnut erilaisia etenemisstrategioita tiedon ja omien näkemysten tuottamisessa - on käyttänyt näkemysten muodostamisessa sekä kokemuksellista että teoreettista tietoa - on osoittanut ajattelun ja reflektoinnin taitoja tutkimalla ja prosessoimalla omia arvoja, uskomuksia ja näkemyksiä - on seurannut ja analysoinut omia kokemuksiaan, kasvuaan ja kehitystään - on kytkenyt ja arvioinut sisällöllisiä teemoja osana omaa käytännön toimintaa ja sen kehittämistä - on tehnyt itsearviointia, osoittanut itsearviointivalmiutta sekä arvioinut työnohjaajana kehittymistään - on osoittanut luovaa, innovatiivista ja uutta etsivää lähestymistapaa omassa työskentelyssä 3.3. Koulutuksen aikana tapahtuva arviointi Osana koulutuksen laatua on jatkuva monitahoinen arviointityö. Koulutuksen ajan opiskelijat tekevät jatkuvaa itsearviointia, joka koskee omaa oppimista ja ammatillista kasvua sekä ryhmäprosessin arviointia. Koulutuksessa edellytetään omakohtaista sitoutumista ja itselähtöistä motivaatiota. Arviointia toteutetaan mm. työnohjauksessa, lähiopetuspäivien aikana, kirjallisissa välitehtävissä, lopputyössä (portfolio) sekä siihen sisältyvässä oppimispäiväkirjassa. Opiskelijat työstävät myös muilta (mm. kurssitoverit, työkaverit, työnohjattavat, opettajat) saamaansa palautetta. Opiskelijat itsearvioivat henkilökohtaisen soveltuvuuttaan ja mahdollisuuksiaan eri tilanteissa Koulutuspäivien korvattavuus Läsnäolo kontaktipäivissä on edellytys opintojen suorittamiselle. Jos kuitenkin osallistuminen estyy pakottavista syistä, on mahdollista korvata kouluttajan kanssa sovituilla lisätehtävillä tai muilla erikseen sovittavilla tavoilla. 6

8 3.5. Koulutuksen toteuttaja ja vastuukouluttajat Koulutuksen toteuttajana on ID Mahlakaarto oy. Yritys on perustettu 2010 ja sillä on vankka kokemus työskentelystä organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden kehittymisen parissa. Kouluttajaorganisaation toiminnan ja opetuksen laadun varmistamisen tueksi koulutukseen perustetaan ohjausryhmä. Koulutuksen vastuukouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell. FT, THM, PDO, työnohjaaja, valmentaja, Salme Mahlakaarrolla on laaja koulutus ja kokemus työnohjauksesta ja ID valmennuksista. Hän on peruskoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Salme on toiminut työnohjaajien kouluttajana, työnohjaajien täydennyskouluttajana, työnohjaajien työnohjaajana sekä antanut työnohjausta niin yksilöille, ryhmille kuin työyhteisöille erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Lisäksi hän on kouluttanut ja valmentanut laajasti työelämän eri toimijoita, toiminut työyhteisöjen kehittäjänä sekä opettajien pedagogisena kouluttajana yli 20 vuoden aikana. Salme on myös tehnyt tutkimus- ja kehitystyötä erityisalueenaan työidentiteetin vahvistaminen ja voimauttavan työyhteisön rakentaminen. Väitöskirjajatyön jälkeen hän ollut kehittämässä ID valmennuksia Suomen työsuojelurahaston ja Suomen Akatemian tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Psykologi, psykodraamaohjaaja (CP), ryhmäanalyytikko, psykoterapeutti (ET), psykodraamakouluttaja (TEP), Tuula Grandell on toiminut psykologina, psykoterapeuttina, työnohjaajana ja toiminnallisen- ja psykodraamamenetelmien opettajana yli 20 vuoden ajan. Hän on antanut työnohjausta yksilöille, työryhmille ja ammattiryhmille. Tuula on erikoistunut jungilaisen psykologian ja morenolaisen ajattelun yhdistämiseen. Hän on toiminut psykodraamamenetelmien peruskoulutuksen ja tutkintoihin johtavan koulutuksen opetuksessa vuodesta 2002 lähtien. Tämän jälkeen hän on toiminut Suomen Morenoinstituutin johtajana ja pääkouluttajana vuodesta 2006 lähtien. Työnohjausharjoittelun ohjaajina (koulutustyönohjaus) toimivat kokeneet työnohjaajat, joilla on erityistaitoja koskien koulutuksen viitekehystä Opetuksen toteutuspaikka Koulutuksen kontaktipäivät pidetään Tampereen Kehräsaaressa (A-rappu, 3. krs). Opiskelijat hoitavat itsenäisesti koulutuksen aikana antamansa työnohjauksen järjestelyt. Koulutuksen aikana on käytössä myös sähköinen oppimisympäristö. 4. OPETUSSUUNNITELMAN JA OPINTOJEN RAKENNE 4.1. Aikataulukuvaus Koulutus toteutetaan vuosina , niin että koulutuksen orientaatiojakso pidetään Kokonaisuus jatkuu vuosien 2015 ja 2017 aikana kestää yhteensä n. 2 vuotta. Kontaktiopetus toteutetaan n. 1,5 kk:n välein. Kontaktiopinnot 1 4 toteutetaan päivän kokonaisuuksina, paitsi päätösjakso, joka on 3 päivää. Kukin päivä on kahdeksan koulutustunnin mittainen, ja kontaktipäiviä on yhteensä 31. Koulutuksen kokonaisprosessi rakentuu siten, että ensimmäisenä opiskeluvuotena keskitytään erityisesti tiedollisen ja kokemuksellisen tietoaineksen sekä oman identiteetin 7

9 vahvistamiseen. Toiselle vuodelle sijoittuvat opiskelijan työohjausharjoittelu, valmennukset, koulutustyönohjaus, metodiopinnot ja lopputyö. ID Jakson nimi Ajankohta Opintopisteet 1. Työnohjauksen perusteet ja käytännöt 5-8/ op 2. Identiteettityö työnohjaajan ja ID valmentajan työkenttänä 2.1. Identiteetti, työidentiteetti ja toimijuus kevät- syksy2015 syksy /2015 yhteensä 15 op 5 op 2.2. Työnohjaajan ja ID valmentajan oma tarinallinen identiteetti 2.3. Työnohjaajan ja ID valmentajan roolit oppimisen ohjaajana ja muutosagenttina 5-8/ op 8-10/ op 3. Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana syksy 2015 yhteensä 12 op 3.1. Identiteetti ja toimintaympäristö muuttuvassa työelämässä 3.2. Toimijuuden vahvistuminen ja voimauttavan työyhteisön perusrakenteet 3.3. Johtajaidentiteetti ja organisaation johtajuuskulttuuri 9-10/ op 11 12/ op 1-3/ op 4. Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit syksy 2016 yhteensä 10 op 4.1. Työnohjaajan ja ID valmentajan työmenetelmät 4.2. Työyhteisön voimaantumisen ja työidentiteetin vahvistamisen menetelmät 5. Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely 8-10/ op 10-12/ op op 6. Koulutustyönohjaus 3-10/ op 7. Työnohjausharjoittelu 3-12/ op 8

10 8. Omaan perustyöhön saatu työnohjaus op 9. Luova työ (koostava lopputyö portfoliona) Yhteensä 1-2/ op 66 op 5. OPINTOJAKSOJEN KUVAUS 5.1. Jakso 1: Työnohjauksen perusteet ja käytännöt Tavoitteet Kokonaisuuden jälkeen opiskelija hahmottaa työnohjauksen ja ID valmennuksen perustehtävän ja perustan työelämässä sekä niiden toteuttamisen ehdot ja muodot Sisältö Kokonaisuudessa perehdytään työnohjauksen historiaan ja positioon työelämässä, työnohjauksen käsitteisiin ja teoreettisiin viitekehyksiin, työnohjaajan perustehtävään, etiikkaan ja toteuttamiseen. Kokonaisuutta rikastetaan ID valmennuksen käsitteistön avulla Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajana toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 2: Identiteettityö työnohjaajan työkenttänä Tavoitteet Kokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa tarkastella yksilön identiteettiä monipuolisesti syvällisesti elämän eri vaiheiden kautta sekä tukea identiteetin kasvua ja toimijuuden vahvistumista työelämässä. Opiskelijalla on myös vahva yhteys oman identiteetin eri puolten tiedostamiseen ja kasvuun sekä roolitietoisuus työnohjaajana ja valmentajana toimimiseen. 9

11 Sisältö Toinen jakso koostuu kolmesta teemasta: I. Identiteetti, työidentiteetti ja toimijuus II. III. Työnohjaajan ja ID valmentajan oma tarinallinen identiteetti Työnohjaajan ja ID valmentajan roolit oppimisen ohjaajana ja muutosagenttina Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 3: Työnohjaaja ja ID valmentaja työyhteisön ja organisaation voimautumisen tukijana Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija ymmärtää organisaation dynamiikkaa ja osaa työnohjauksen ja valmennuksen keinoin tukea organisaation voimautumista Sisältö Kolmas jakso koostuu kolmesta teemasta: I. Identiteetti ja toimintaympäristö muuttuvassa työelämässä II. III. Toimijuuden vahvistuminen ja voimauttavan työyhteisön perusrakenteet Johtajaidentiteetti ja organisaation johtajuuskulttuuri Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, yksilöllinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista ja välitehtävien suorittamista Kouluttaja 10

12 Kouluttajana toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell sekä vierailevat luennoitsijat Jakso 4: Työnohjauksen ja työyhteisöjen kehittämisen metodit Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija osaa käyttää sekä ohjauksellisia että valmentavia metodeja sekä yksilön, ryhmien että työyhteisöjen kanssa. Opiskelija saa myös valmiuksia käyttää toiminnallisia menetelmiä ja ID-menetelmiä työnohjauksen ja valmennuksen tukena Sisältö Kolmas jakso koostuu kahdesta teemasta: I. Työnohjaajan ja ID valmentajan työmenetelmät II. Työyhteisön voimaantumisen ja työidentiteetin vahvistamisen menetelmät, joka sisältää työyhteisössä toteutetun ID valmennuksen Opiskelumenetelmät Jakson opiskelumenetelminä ovat alustukset, toiminnalliset harjoitteet, itsenäinen ja yhteistoiminnallinen työskentely, kirjallisuuteen perehtyminen Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen, osallistavien menetelmien harjoittelua pienryhmissä ja yhden valmennuksen vetämistä valitulle kohderyhmälle Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 5: Kirjallisuus ja vertaisryhmätyöskentely Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija omaa aihealueiden keskeisen tiedon ja osaa soveltaa sen antamaa tietopääomaa omassa työssään Sisältö Kokonaisuudessa perehdytään laajasti työnohjausta, organisaation ja työyhteisön identiteettityötä ja toimijuutta tukevaan kirjallisuuteen. Vertaisryhmätyöskentelyä hyödynnetään kirjallisuuden prosessoinnissa ja hyödyntämisessä koulutusprosessissa. Kirjallisuuden kokonaisuudesta sovitaan kunkin oppijakson yhteydessä erikseen Opiskelumenetelmät 11

13 Jakson opiskelumenetelminä ovat yksilöllinen ja vertaisryhmätyöskentely Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisuuteen liittyvien oppimistehtävien tekemistä Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell Jakso 6: Koulutustyönohjaus Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelijalla on yhdessä pienryhmän kanssa käyty työnohjauksen prosessi, joka tukee työnohjaajaksi kasvua ja jossa yhdessä reflektoiden saa valmiuksia työnohjausprosessin ohjaamiseen ja arviointiin Sisältö Opiskelija saa työnohjaajana toimimiseen koulutustyönohjausta, jota toteutetaan pienryhmissä Opiskelumenetelmät Työskentely pienryhmissä koulutustyönohjaajan ohjaamana Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Osallistuminen koulutustyönohjaukseen vähintään 50 tunnin verran ja annettujen reflektiotehtävien suorittaminen Kouluttaja Koulutustyönohjaajina toimivat alan pitkää ja laaja-alaista kokemusta omaavat työnohjaajat, jotka sovitaan koulutuksen alkaessa Jakso 7: Työnohjausharjoittelu Tavoitteet Jaksolla opiskelija saa kokemuksen työnohjausprosessista ja sen ohjaamisesta. Harjoitteluprosessin aikana opiskelija saa tukea harjoitteluunsa Sisältö Opiskelija toimii yksilö- ja ryhmämuotoisen työnohjauksen ohjaajana sekä reflektoi ja raportoi omaa toimintaansa ja työnohjausprosessin etenemistä. 12

14 Opiskelumenetelmät Työnohjaus ja sen raportointi portfolioon, vertaishavainnointi Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Työnohjauksen tarjoaminen vähintään 80 tunnin verran sekä sen reflektointi, vähintään 10 tuntia kokonaisuudesta suoritetaan vertaisarvioinnin avulla Kouluttaja Kouluttajana toimii Salme Mahlakaarto Jakso 8: Omaan perustyöhön saatu työnohjaus Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelijalla on omakohtainen kokemus ohjattavana olosta Sisältö Opiskelija osallistuu oman perustyönsä työnohjaukseen Opiskelumenetelmät Työnohjauksen menetelmät, arviointi portfolioon Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Osallistuminen vähintään 40 työnohjaustuntiin (á 45 min) Kouluttaja Työnohjaajana toimivalta edellytetään laajaa kokemusta työnohjaajana ja ID menetelmien tuntemusta Jakso 9: Luova työ Tavoitteet Jakson jälkeen opiskelija osaa jäsentää oman työnohjaajana ja ID valmentajana toimimisen kokonaisuuden ja kykenee toimimaan työnohjaajana ammattitaidon edellyttämällä tavalla sekä omaa ID valmennusvalmiuksia yksilöiden ja työyhteisöjen valmentajana Sisältö Koostava lopputyö rakentuu opiskelun ajalta työnohjaajaksi ja ID valmentajaksi kasvun prosessin ja oman käyttöteorian rakentumisen reflektiosta, kuvauksesta ja arvioinnista. 13

15 Portfolioon kootaan myös kaikki se aineisto ja oppimistehtävät, jota koulutusprosessi on tuottanut Opiskelumenetelmät Portfolion koostaminen koko koulutuksen ajan ja eri oppimiskokonaisuuksista koostetun aineiston muotoilu Suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit Portfoliotyö, joka täyttää koulutuksen kriteerit ks. kohta 3.2. Opiskelun muoto ja koulutuksen hyväksytysti suorittamisen ehdot Kouluttaja Kouluttajina toimivat Salme Mahlakaarto ja Tuula Grandell. 6. KOULUTUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSET Koulutuksen hinta on 5250 euroa + 24 % alv. Hinta sisältää koulutuksen kontaktipäivien sisällöt, prosessin johtamisen ja arvioinnin sekä keskeiset oppimismateriaalit (luennot, alustukset, monisteet) ja koulutustilat. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä koulutuksen aikana. Omaan perustyöhön liittyvän työnohjauksen ja koulutustyönohjauksen opiskelija maksaa erikseen ko. työnohjaajan hintojen mukaisesti. 7. KOULUTUKSEN EETTISET PERIAATTEET Koulutuksessa noudatetaan Suomen työnohjaajat ry:n työnohjauksen eettisiä periaatteita. Opiskelijoiden autonomiaa kunnioitetaan ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. 8. KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU Koulutuksen kontaktipäivät: Orientaatiopäivä Koulutuksen kontaktipäivien kokonaisuus ilmoitetaan hakuajan jälkeen

Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä

Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä Työnohjaajakoulutus sosiaali- ja terveysaloille 2014 2016 Vaikuta ja vahvista muuttuvassa työelämässä ID Mahlakaarto Opetusohjelma (66 op) 1.10.2014 Sisällysluettelo 1. OPINTOJEN YLEISTAVOITTEET JA KUVAUS...

Lisätiedot

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ OP TYÖNOHJAAJAKOULUTUS, VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA, NLP-VIITEKEHYKSESSÄ 2018-2019 60 OP TYÖNOHJAAJA-KOULUTUS (5.) 2018-2019 KOUVOLASSA Porstua järjestää valmentavaan työotteeseen ja NLP viitekehykseen painottuvan

Lisätiedot

Suositus työnohjaajakoulutuksesta

Suositus työnohjaajakoulutuksesta Suositus työnohjaajakoulutuksesta 1. TYÖNOHJAAJAKOULUTUKSEN PROSESSINOMAISUUS JA KOKONAISKESTO 2 2. KOULUTUKSEN RAKENNE 3 LÄHIOPETUSPÄIVÄT 3 TYÖNOHJAUKSET 3 KIRJALLISUUS 3 LOPPUTYÖ 4 ARVIOINTI 4 TODISTUS

Lisätiedot

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 13.4.2011 31.12.2013 Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Tarinainstituutin. -koulutus

Tarinainstituutin. -koulutus Tarinainstituutin -koulutus Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, sovellusalueina työnohjaus, terapia, kasvatus, koulutus, taide, seurakuntatyö tai muu yhteisöllinen työ. TERVETULOA Tarinainstituuttiin!

Lisätiedot

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op)

Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Therapeia-säätiön työnohjaajakoulutus psykoterapeuteille ja psykoanalyytikoille, 2,5 vuotta (60 op) Työnohjaajakoulutuksen tavoitteet: Opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset jatkuvan

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen

Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Psykodraamaa ja toiminnallista työotetta koulutusta kohtaamiseen Sininen Kolmio Oy järjestää psyko-ja sosiodraamamenetelmien koulutusta vuonna 2013-14. Koulutuskokonaisuus käsittää 1. Perusvalmiudet psyko-

Lisätiedot

Työnohjauksen laadun ja työnohjaajan jaksamisen turvaamiseksi on suositeltavaa, että työnohjaaja toimii aina oman työnohjauksen tukemana.

Työnohjauksen laadun ja työnohjaajan jaksamisen turvaamiseksi on suositeltavaa, että työnohjaaja toimii aina oman työnohjauksen tukemana. SUOSITUS TYÖNOHJAAJAKOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ 05.06.2009 Johdanto Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa.

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. ( Sovellusalueina mm. työnohjaus, kasvatus, koulutus, terapia, taide, seurakuntayö tai muu yhteisöllinen työ. ) TERVETULOA Tarinainstituuttiin! Tarinainstituutti

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma

EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja- ja Työohjaakoulutuksen opetussuunnitelma EASEL Ohjaaja 30op EASEL Coach Kokemukselliseen tunnetaitovalmennukseen erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ryhmätyönohjaajakoulutus 70op

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Työnohjauksen laadun ja työnohjaajan jaksamisen turvaamiseksi on suositeltavaa, että työnohjaaja toimii aina oman työnohjauksen tukemana.

Työnohjauksen laadun ja työnohjaajan jaksamisen turvaamiseksi on suositeltavaa, että työnohjaaja toimii aina oman työnohjauksen tukemana. SUOSITUS TYÖNOHJAAJAKOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ Johdanto Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS. Sisältöjä työnohjaajakoulutuksessa: Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaajana:

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS. Sisältöjä työnohjaajakoulutuksessa: Aikuinen oppijana ja aikuisen ohjaajana: TYÖNOHJAAJAKOULUTUS Syyskuussa 2011 alkava työnohjaajien peruskoulutus (erityisesti kasvatus-, sosiaali- ja opetusalan ammattilaisille, opettajille eri asteilla ja esimiehille/suunittelijoille ja kehittäjille

Lisätiedot

Koulutuksen toteutus. Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi. Vähintään 15 ja enintään 25 henkilöä

Koulutuksen toteutus. Savonia-ammattikorkeakoulu, Haukisaarentie 2, Iisalmi. Vähintään 15 ja enintään 25 henkilöä ADHD- /NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellista kuntoutusta, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään arjen- ja elämänhallintataitojaan. Lisäksi valmennus sopii

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018

TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018 TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet, 30 op Jyväskylä, syyskuu 2017 kesäkuu 2018 TANSSI-LIIKETERAPIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS 1 Psykoterapeuttisen

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä. Tytti Tenhula ja Matti Lappalainen

Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä. Tytti Tenhula ja Matti Lappalainen Portfolio kouluttajan pedagogisten taitojen kehittämisvälineenä Tytti Tenhula ja Matti Lappalainen 7.5.2002 Arvioinnin kehityssuuntia (1) Arvioinnin tarkoitus ja tehtävä» arvostelusta ja kontrolloinnista

Lisätiedot

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3 MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Oheisen tekstin tarkoituksena on vastata kysymykseen, mitä työnohjaus on?. Teksti ei millään muotoa tee oikeutta työnohjauksen monimuotoisuudelle ja jättää luonnostaankin määritelmän

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun

Mitoitussuositus. Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Mitoitussuositus Opetussuunnitelmien suunnitteluun Päätöspäivämäärä 01.06.2012 Opintojen mitoitus ja oppiminen Aika on oppimisen välttämätön edellytys

Lisätiedot

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op

Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op VALKOINEN TALO PARTNER GREEN DESIGN - PALVELUT Puutarhaterapia ja Coach koulutus 30 op Lataa esite (pdf) Aika ja paikka 5.6. 6.6.2014 Jyväskylä Tule ja ihastu vihreään Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lataa Työnohjaus. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Työnohjaus Lataa Luettu Kuunnella E- kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Lataa Työnohjaus. Lataa. Lataa kirja ilmaiseksi suomalainen Työnohjaus Lataa Luettu Kuunnella E- kirja Suomi epub, Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Lataa Työnohjaus Lataa ISBN: 9789525903072 Sivumäärä: 235 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 38.97 Mb Työnohjaus - ryhmien ja organisaatioiden kehittämisen välineenä on julkaisu, johon on koottu työnohjauksen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS STOry

KOULUTTAJAKOULUTUS STOry KOULUTTAJAKOULUTUS STOry Opetussuunnitelma 2014-2015 40 op 1 Sisällysluettelo 1. KOULUTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Kouluttajakoulutuksen järjestäminen ja koulutukseen osallistuvat... 2 2.

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1

Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 Suomen Salibandyliitto Valmennuskoulutusjärjestelmä Tason I Salibandyvalmentajakoulutus SBV1 www.salibandy.net Valmentajakoulutus / tasot I-III Perusteet / tavoitteet TIETÄÄ YMMÄRTÄÄ Sähköinen oppimisympäristö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS

TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Ala-Mursula Leena, Heikkinen Jarmo, Horppu Ritva, Päätalo Kati & Toivonen Asta Kysy, kuuntele, kannusta ja kehity TYÖTERVEYSHUOLLON KOULUTTAJALÄÄKÄRIN OPAS Leena Ala-Mursula, Jarmo Heikkinen, Ritva Horppu,

Lisätiedot

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus

Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaaminen - korkea-asteen oppisopimustyyppinen koulutus Salla Seppänen Koulutusjohtaja Terveysalan laitos, Mikkeli 8.10.2009 1 Diabeetikon hoitotyön ja kuntoutuksen

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Lähtökohta: Erilaiset opintopolut vastauksina erilaisiin tarpeisiin Ihmisen ikä ei saa aiheuta eriarvoisuutta tai ongelmia sinänsä,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Avaimia päivähoidon arkeen - taustaa

Avaimia päivähoidon arkeen - taustaa taustaa 1. Sosiaalitaito sosiaalialan osaamiskeskus vuodesta 2002 Länsi- ja Keski-Uusimaa 20 kuntaa 2. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmä vuodesta 2002-2003 3. VEP selvitys 2003 => erityispalvelujen

Lisätiedot

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS

WPI MODUULIPOHJAINEN KOULUTUS WPI MDUULIPHJAINEN KULUTUS Rakenna oma koulutusohjelma ja aikataulu Koulutus on rakennettu siten, että sen voi joustavasti suorittaa jaksoissa itselle sopivassa aikataulussa. Yksilöllistä koulutusohjelmaa

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtajille on Tampereen hiippakunnassa tarjolla valmiita koulutuspolkuja

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry

Ammattiosaajan työkykypassi 2.0. Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry Ammattiosaajan työkykypassi 2.0 Ville VeeVee Virtanen Verkostokoordinaattori SAKU ry L630/1998, Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 5 Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto

Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä. Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Lähihoitajan toimenkuva / LearningCafe oppimismenetelmänä Tuula Mantere, THM, kouluttaja, työnohjaaja Jyväskylän aikuisopisto Learning Cafe (oppimiskahvila) kehittämisen perustana Työskentelymenetelmä,

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN!

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! HYVÄ JOHTAJA JA ESIMIES! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot